Men vraagt Men vraagt MEN VR AATT ?.N VRAAGT Uitscheiding Melrose J. F l ERS-LOU W OK TE HUB N, RSCQUYRBU8HTS A. üECHiEVRE J. Dechièvre-Van Overscheldeg '""-'lp' J. LIÉGEOIS-MONTEYNE 2bis 4, Boterstraat, YPER Bruggeman Frères, te Gheluwe. Koloniale Waren, Wijnen, Likeuren M Rechtstreeksche invoer ■H. PHOCÜ EUa-BLIECK mm Het Huis heeft geen ander Verkoophuis hier in Stad 0. FL &NT-ÜU HF* Lft BECOfSTITUANTE UISTE hUR BRIEK VAN LANDBOUWWERKTUIGEN Ti KOOL* tluis gesticht in 1S84 KIPPEN tTdmTeOGEN Onmogelijke oncurentie HAAR HERSTELLER m ypres 15, RUE DE MENIN, 15 VRRFS AVIS IMPORT ANT MA YFtRTtt C°, Francfort sjM Duitschland Nieuwe Bijenzaaimachinen DORSCHMACHlNtN (1BEEP m in 't GHOOT en in 't KI.KIN Tekoopslelling van groote nieuwigheden en van alle slach van Fourruren. HET EE1S1GSTE HL IS van stad waar alle vellen-artikels zelve bereid en verwerkt worden. Ylen belast zich met het maken, veranderen naar fatsoen en herstellen naar begeerte, aan zeer genadige prijzen. Verkoop van vellen voor JacquettenBoleros en PaletotsOp vraag snijdt men deze op patroon. GROOT E KEUS VAN H lEDEN, KLAKKEN EN KINDERARTIKELEN. fitji I@s Wl|a@a @1 VOOR OEN HOEST BORSTSIROOP DEPRATERE S 4*U1 hii wv ér» film, kerkiiit ubt'ls, pracht- n g- wnnr meubels in all stijlen Werken in steen ZEEK GENAOiGE PRIJZEN 2.SOO EYEREN BESCHRJVIHG_^«|nco ('IS van VEkTROG" EN Iti vitoi name siraai ov r ie nemen Winkel van vrouw- rtnus en kinrler- TO'olen .Vl'-rcerie Witgoed. Zeer winstgevend K leire overname. M. R.OMMESLAGH-SPEYBROUCK, Groote Markt, 55, YPER, bericht zijne alrijke kalanten dat hij verkoopt in de Nierstraat, rt' 7 Y fff SS') If f.fi F, J»oissons fins ft ordinair» s jtuitres 1re qualitó Crevettes (h i ianki-nlwoho. A H K 7 P RIJZEN YPER 16 meters lengte eelegen te VOOR ftEZEELE, rech over de Kerk. (7 Ach«i rt vet»te d»« Fonds publics. - Echange e coupons, rs-or» k'usenption a lous emprunts Beiges et E rapnet r uéhvr t'C' sur ious pv- ir leorcs de credits, traites et chècjues. A vances dt s. Dépots de fonds. Con o ff es 00 u -ots (ie Déi óis dc fonds avec carnet dc chèques Véfflc t'iou des tir.gesde litres remboursables. Les listes qui rr.ö rrésenté sd event ê!re dn ssées par ordre i umérique. Le bureau est ouvert de 9 a 12 h. du matin. Een en meerseharige PLOEGEN J| L'jf i -■ si A.TJ DEUX SAISONS P«rand'Place, 39 YP3LS r.hoix ïncoHiparai le de onfection^ pour l anies COMPLETS ET VAREUSES POUR F1LLETTES Vêtements Imperméables pour Hommes, Dames, Enfants La maison entreprend tous les articles sur mesure et commande voor Xiaandl— 0*1 Bosmolciikracht Te bekomen bij onze Vertegenwoordigers Groote Marlst, 59, YPER Bordeaux Bourgogne Tours Satimur DER WIJNEN VAN Eiland Samos Spanje Italië Osamspagne Het huis Pierpe VRLtGKE, gesticht in 1902, heeft gezorgd nut te trekken uit de goede opbrengsten van 1899 en 1900 0111 eene groote voor raad op te doen van Wijnen, hetgeen haar nu toelaat een goeden Wijn aaif te bieden op flesschen, wel uitgerust, en ia het bereik van ieders beurze Het huis heeft ook een voorraad van Wijnen van 1895. De Wijnen van 1904 zijn aan genadigen prijs, en zeer aangenaam.De ver zendingen worden franco gedaan van alles tot aan de statie der bestem ming, in vaten van 225 liters, aan den prijs hieronder, 4 fr. meer per fadf stuk. Bourgogne wij11 stuitk.en vast 220 liters Portowijn in vaten van 130 en 140 liters Gesuikerde witte wijn in stuikiken van 225 liters FRANCO VERZEN DE N, VERMINDERING BOVEN DE 25 FLESSCHEN Bij hoeveelheid prijs volgens overeenkomst IS DE WERELDBEROEMD Hij alleen geneest zonder gevaar, terwijl an- (iere onbekende pillen, tai letten of andere siroopen schadelijk zijn voor het hert. maag, nieren en de longvezeltjes verbranden. De siroop t'epratere bevat geene schadelijke stof fen, stopt niet op, en mag zelfs door kinderen, genom-n worden want hij geneest ook de kinkhoest in 10 dagen. Prijs -2 fr. de groote flesch. Te bekomen te Oostende bij den uitvin der Depratere, die overal verzendt, tegen eene postbon van 2.50 fr. ;50 cent. voor port) alsook te Yper, apotheken May, Libotte Aartsens en Donckte Poperinghe, Monteyne te Komen, Van Windekens te Meenen Sioon en Rotiors te Is-ghem (Markt) Roder bach, en te Waasten. Vande Marlière seffens KEU KEN M EI D, een weinig fransch sprekende. Hoogenluon. Zich te wenden ten bureele dezer. j eene goede DIENSTMEID voor Hotel ten minste 22 jaar oud. Goed loon.Onnoodig zich aan te bieden zonder goede getuig schriften. Zich wenden ten bureele van 't blad frank. Zich te t blad. goede keuken meid. I.oon 30 bevragen ten bureele van LEERMEISJE voor witgoed e i modewin kel. Zich te bevragen ten bureele yan dit blad. AEVRaAOI) LEERMEISJE van 15 tot 16 Uf j 'ar,reeds een weinig op de nacimachien kunnende «eken. Adres ten bure le van dit blad. 3 rijtuigen en hamas-firiugoo bij Constant DE BRUYCKERE.op 't kasteel Hepremhage te Zillebeke F We r ding hen raatA 4 ONOPHOUDEND Zelfs gedurende de guurste winterkouden per jaar voor 10 kippen Onbeduidende uitgave Schr aan J.-P. VAN AKEN Korte Noordstraat te ANTWERPEN (Belgie) is de naam van een geneesmiddel wiens voor-aamste uit werksel is de verflauwde lidmaten, de uitge putte krachten Ie herstellen. Zij is ook voed voor slechte magen en moeilijke spijsvertering. De uitslag i- verzekerd, als men ertoe zijn" toevlucht neemt iehier voor wie zij bijzonder gesc' ik t is i 1° Bejaarde lieden, die alhoewel niet zek, s toch hunnen iever, hunnen eetlust en hunnen slaan verloren hebben. 2° i e personen die verflauwd zijn door overmatig werk. 3° io lijden san borstkwalen oldio yp-ezelijk*' zieklen gi waar vvo dei' 4° Teer e en i,- s e|' opg' pro A de kinders. 5° l'ie lijden uur hloeUai n o u i bloi- tzu eren. "I aan ov. i matig zw tri. j Slechte triasg, mni ilyke srljsv reling'. nEBRUIKSWIJZLZ. Eeli l"pel i" II -!( tf'tS I wcin o! anderen drank g«ei. melk na i .1 n, riiaalt d 's npcht' nds kan mei ze i.. im n vroeg in zwarten kofflj, Fr, ?:5" p< lil r Itj M. 1 ONGK, a[!Oth'-k< r, >-ijselsu nar', Vpoi Zenuwziekten 4 69. Rijselstruei, Yper, 69 Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen Spiegels, Kader Lijsten, stoorsto! ken, Tafel pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitsobpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per commande in al e Stijlen. Al de Meubelen zijn met de grootste zorg in huis gemaakt, en gewaarborgd MEEST GEZOCHTE reinigi dc kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. - u.'ofjmhkmmmmmnmim ipiiii wtamiNNii i dienstig voor broodbakkerij of winkel. Zich te begeven de Stuersstraat. nr 28. ii" Loi.ï tie du M Zenuwziekten Qogenblikkrlijk Ie. iging n volk. ui ue gciiezii-ft na weinigedagwi, m< t de <!•- s> st!is-< Wit lit M'N under tb* zenuwziekten zijn begnpe Pijnlijk e vei achteed" maandstonden, hoofdpijn, s-che Ie hoofdpijn (inigraiiic). di'aaiingen, zenuw koorts,de hevigste tand rijn,scheuten ir de lenden, hartkloppingen, i-laaploosneid, ge jaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallend" ziekte,zenuwaanvallen bij de vrou v. en, (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in dc keel, rhumatisme, flerecyn, jicht, enz pe woiidri'biii e t'oedcrw vjoi het Wit ürriis versterken de zenu wen; zij zijn 'gansch onKchadelijk en missen nooit iiu uitwerksel Fr 1,25 de dous IV. 5,25 de drie doozen fr. 6,25 de zes doozen. Depothouders Cremers en Donck, Rysel straat, Yper. ms*7< V55; Honrr.-h Rrwf V Aardappelen Boter 5 Oct. »9 Sept Kir 00 00 17 75 0 C O 16 él 0Q 00 15 65 00 00 00 Ou i) 00 00 00 6 00 6 25 0 ''O 3 20 Kier» 0 00 3 00 POPERINGHE 4 Oct. 28 Sept Tarwe p- heet. 15 10 14 90 Rogge 12 25 12 40 Haver 8 50 8 25 Eiers de 25 30 3 Ou Aardappelen de 100 kgr. 9 50 9 00 Boter 3 15 3 10 Hoppe de 5'-' kilo. 80 85 Door uitscheiding van bedrijf. j Grooté herberg met zaal v'öd JÜJ Téléphone 36 II 1 Maison fondée en 1873 SsMlli leveren met het meeste succes slechts een Zaairad voor alle graansoorten. die ons uit den berg dankbetuigingen dagelijks toekomen D- brieven van dankbetuigingen, die wij geregeld in de bladen afkondigen, geven slecht seen luttel denkbeeld d- r genezingen door de ABDIJSIROOP verko g-u ""luizen de en duizende dankbetuigingen, dioonf van Noord tot Oost en van Zuid tot west toe stroornen zonden verscheidene lijvige boek. dealen vorderen om afgekondigd te wordem Wii doen daarom zoo nu en dan eene greep uit de in ons bezit zijnde verklaringen waar van de oorspronkelijke voor ieder dn. bet verlangt, bfj ons ter inzage liggen Ziehier weer de gunstige invloed dei ABDIJSIROOP Ik ondergeteekende, verklaar "erdoor craarne dat ik na bet gebruik van slechts 2 flesehjes ABDIJSIROOP totaalgene^.en - Reeds zes jaren wasik nachts hoestbuien matten mn zee ariSïTSIROCP hrnik van twee flacons ABDIJMkuut, Klooster Saneta. Paulo, ^™»1 n,ij op viif' pn zeventifziangen leettya wem r rjongd. ik machtig U van deze verklaring naar goeddunken gebruik te mak n^ EDM. VBRBRUGORN. te Reklo De Abdijsiroop uit het klooster Sai cta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud. Zij is altijd onschadelijk en geneest onvoorwaardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpijn. Kink- en slijmhoest, bronchitis, mazelen ei alle andere borst- en longaandoeningen MIDDKN DEPOT VOOR BELGIE o U>- B.ul.L" N'.'U s.r 57 A' ".(rpen. Pr-sfr 2 fr 4 en 7 fr. per flesch. Ver kriigbaar in de apothee en Becuwe,opvolger A. Aertsens. Botermarkt. 9, en by Ca mille L ibotto te Yper Windekens, te Komen er, verder by alle goede apothekers. EN TOUS GENRES Maison laplus assortie. Concurrence impossible Paletots et articles en Fourrure Costumes Tailleur et Blousses pour Dames Costumes et Pardessus pour Gargons JOLiS TROUSSEAUX pour Hommes, Dames et Filettes Articles de Baptême et Layettes complètes Jupons et Corsets CRAVATES ET FOULARDS a vh AHT1C1.ES i-iL »j|| Mouaselin es, Flaneiles, Couvie-Lits, Mouchoirs, inge de Table etc.etc. Bonneterie et Ganterie - FC 1BBUBEN en alle andere soorten van Landbouwwerktuigen. WIJNEN 140 fr. Roode Wijn Listrac 225 fr. 160 Sl Christoly 3io 190 S* Julien 400 Witte wijn Graves 200 Macon 240 fr. I Pommard 5io fr. Nuit 365 I Witte wijn de Chabis 35o Goede kwaliteit per hectoliter i5ofr. Witte per hectoliter 175 fr. Roode Wijn Bonnes Cótes Bas Médoc Fronsac Beste wijn Eerste keus 200 290 Beste witte 25o Witte zoete wijn 145 francs. Goede Tours witte wijn 175 Witte wijn Tours ie keus 260 Gewone roode tafelwijn de liter 0.60 en 0.80 Zoete witte wijn, goede hoedan. per liter 0.85 Bordeauxwijn roode per flesch 0.85 goede Médoc Fronsac S< Emiiion S< Estèphe s' Julien Pontet-Canet Margeaux Bourgognewijn Macon Moulin a vent 1896 Ruit 1893 Tours witte wijn beste ie kwaliteit fijn Graves witte wijn beste 1903 1903 1900 1899 1899 1896 1895 1900 1.00 1.20 1.50 i-75 2.00 3.00 4.00 z.7 5 3-75 4-75 0.85 I.IO I.2S i-75 0.85 1.20 0.75 i-7S Moezelwijn Rijnwijn Brauneberger Niersteiner Champagne wijn per flesch 1.40 en 1.90 per flesch 1.00 1.40 2.75 2.00 zeer schuimend 2.25 W' Amiot 2.50,2.90,3.50 Comte de Sarny, Mercier, Léon Chandon, Ve Cliquot, Moet et Chandon, C II Mumm, Louis Roederer, van af 3.25 tot 8.50 frank. Roode Porto gewone de liter 1.00 de flesch 0.90 beste 1.25 goede kwaliteit 1.50 oude de flesch 2.00, zeer oude 3.00 Witte Porto per flesch 2.00 Muscat 2.00 van 't Eiland Samos 1.25 Malaga per flesch 1.50 en 2.00 1/2 0.75 witte per flesch 2.00 extra 1.75 Madera per flesch 1.50, 1.75,2.50 1/2 flesch 0.90, i.ijo SIROOP, GROSEILLE en GRENADINE zuiver suiker i« kwaliteit de liter 1-25

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 3