J. DE BEIR-BOUCQUEY f J US BROEDEnS IUSTEftS, MELKAFROOMERS FRANQ01S HOFLACK Melrose MODEST VAN NESTE-RE -KHOF si i WftlSON i ai VEKLKUYSSE-GHYSELEN HENRI GHYS L EINTURE LAVAGE A NEUF CORNILLIEVERHiCK SEBREYETEERE IJZEREN AFSPiMMGf. HAAR HERSTELLER, YPER, KijsfWraai, 28 <t Tl. M Pik- en bindmachinen Landbouwrriachinen Hofstoeiei? M EN BAN KEN ■AAÜWIWV Photographie Arlistique DE ZWAVELZURE AMMONIAK, DE ZWAVELZURE AMMONIAK DE ZWAVELZURE AMMONIAK DE ZWAVELZURE AMMONIAK Cartes-visile depuis 8 fr. la douzaine. M Grands portraits 30x40 depuis 10 fPan Vent(: d' Albums, CadresAppareils et Foui nitures pour la Photographie Lanterne a VA cétylène WILHELMIXA Zadel en gareelmakerij 1 ,A1J In magazijn is te bekomen y V E T TO y A GE A SEC rue Nord du Sablon, 87, BRUGES IN HET WAAR SAAiJETTEN WIJ VEREN CHOOTE MARKT, 17 Tentoonstelling van Luik 1905 BUITEN CONCOURS GESTELD IJl) VAJ>' DEIS JU1 OPGELET! Mistrouwt o vau Namaaksels HOOFDAGENT Mrukt fcö CALLEWAERT-DE MEULENAESS. Bot.r.taSriTÜSÏ Haverp letter Meel molens Strooisrjijdecs -net baud <>n st- tv MERCER /ENYZERE MEUBELEN- SAASJE'IT! KM LAINE. O por> agEan. disscments, groupes d eeqles, noces, sociétés, <qc On pose tous les jours et par tous lis temps, Hïlt If AU BEUK HE, 37/ \PK ICS et Hu illeul io'Us pf Dimanches et Vlardis i|[ On pose domicile sans frais. Fn cas de décès ou affaire urgente pour fétran» prière d'envoyer dépêche A ÏPKKS. Hjj On accepte tons tiavaux pour Photographes Amateurs. Sterke Constructie Gansch in koper Verzorgde f'abrikatie De vlamme regelt zich van zelfs Zeer sterk licht PEINTURE DECORATIVE Décoration du dernier genre. Léeère et solides, a l'huile. a la eolle la Fresque pour tout Ie batiment FAUX B01S et marbres trés soignés Oéenrntioo spéciale pour Salons ea tous styles. Paysages légers e' humor isffques pour Verandas, Sa lies a manger, Vestibules, etc. bestem*- ut enlevés et a des prix déflan5 toute concurrence ENTREPRISE MEEST GEZOCHTE -o groote k' us van Sargien netten, gebijter en mondstukken, borstels N peerdekammen. zwcepen, welsters, knie- en schupbanden. Alle slach t van handschoen, loeren gotten en manchetten, Ossepootolie. en alle t S( orten vai) vet, voor onderhoud van her en metaal. Allerbeste wagensmout, peerdevet en vaseline. ■S mati^t! prijzen (bijzondere conditiën voor voortverkoonerst hi: MODEST VAN NESTE-KERKHOF 22, Boterstraat, 22. H o f bouwkundig6 YPER ROSELAARS EN SPARREN VAN WIN SEN Z°°N Alsmede stempelin^te11 alle kleuren. t ad ers UOINCKapotheker, Rijselstraat 13, Yper Libotte, apotheker, Botermarkt, Yper. 8 'i NO IR POUR DEUIL EN 12 HEURES Succursale k YPHES MODES LINGERIES 27. RUE A U BEVRRE V O! s| g% en roiiUe«f« I MAAGVERsTERKEKÖE en ZUIVERENDE PILLEN WEL GEKOZEN Z3JN DIPLOMA VAN GROOTEN PRIJS PAARDEiNMARKT, POPERI NGH E Magazi jn van alle landbouwmachit nen meubel- <jn bouwartikels; n gelscbe bedden specialiteit van g< galvaniseerden draad voor hoppe; f .urneelet» in ijzer en koper; pompen en lood; amerikaansche asch- k< erns dakpapier doorndraad tr lliedraad basculen enz Kinrlerrijfuiqen r'i IJzerdraad. ANTONY'PERMEKï jij; 300 liters per ure gevende en werkende met de hand j|| 100 tot 150 fr. profijt per koe. Ds stikstof is onmisbaar tot het bekomen van schoone oogsten; De stalmest alléén kan al de stikstof niet leveren noodig voor groote opbrengsten Men moet het te kort aanvullen door eene meer werkzame stikitofvette door welke eenen n-n h n bg,-n v\a-dum verzekert DOOR ZIJNE '-ANGZAME, AANHOUDENDE EN DUURZAME WERKIN8, tevens aanzet tot gioute opbrengsten; de hoedanigheid dep vruchten verbetert; de gevaren van roest, brand en legeren vermindert; de jonge planten beschut tegen de insekten; bijdraagt tot de volledige bcnuttiging der andere meststoffen. Zonder zwavelzuren ammoniak geven de fosfaten nooh da potaschmesten het maximum van opbrengst, nooh hot maxi mum van netto winst. Integendeel, deze meststoffen verhoogen de werking van het ammoniaksulfaaf. is de rijkste stikstofmest. Hij bevat 20 °/0 opneembare stikstof. Hij is vrij van alle nadeelige zelfstandigheden. Hij wordt goed weerhouden door den grond en zijgt niet naar den ondergrond, wat te vreezen Is met sodanltraat. Alzoo is hij de eenige stikstofmest die in den Herfst mag toegediend worden. behoorlijk aangewend past op alle gronden. Men gebruikt van tSO tot 250 kilos per hectaar, 14 dagen of 8 weken vóór het zaaien of plantenhij wordt door eene gewone beploeging IMa- werkt ofwel door eene kruisgewijze egging, en wordt ook ala dekveM gebruikt in de Lente. levert gewoonlijk de stikstof aan den laagsten prijs. Al de goede handelshulzen In meststoffen, verkoopan velzuren ammoniak. V n/rcur ru< au Bt uire, 37, YPRRS '.v,7 'ca Bail leal Nord-France) \laison ,spé< ii it hm n! coniïue pour les grands trailsau eharix» ie-Héros le, reproductions «-MaMMM» SBSisM*ixsmeaa Telefoon 71 71. I £ijselsst*-»at, Yper, Ex-élèvj de 1'Académie Royale de Brnxelles de 'i ?;fv üx èe ppintnre Placeeren van nieuw* e Herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspron kelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er lever; beikracht, r;lti.j -*n schoonheid aan mede. Verkocht in heele en halve flesschen d'-or Coiffeurs en Parf. Hoofd Dépotaö Rue Ltienne Marcel, Parijs; London en New York. n Your,- J deu 0)>>' Haymo id O-u tfwlag i, 55, Orootj la; lo. en vermaking vun machii neriemen 27, BoterslraaYper, 22. overtrekken van voituren in leer en toile Bastieren, DEKKLEERS EN WATERDICHTE REGENMANTELS Monteering voor voituren, en werk zooals gareelen, saletten bricols, breyls, bassen enz. oorden ten huize gemaakten zijn altijd in geree theid X (Alle modellen ___™- X Groot klein Ci Carton- en JDixmudestf"'1 Fruit- en sieraadboomea Bloeiende en groenblijvende sieraadstr"-'^ (Bijzonderheid voor boomgaard» PRIJSCOURANT or AANVBT A. A I13 VJ*. TV HOVEN Bestek en Hervorming van ouderwetsche hoven Aanneming van alle slach van sen verandah, enz. Bij CALLEWAERT-DE MEULENAEüE en m te aan voordeelige prijzen. Suoe. D. VAN,LOO;& flls [l'eintureet nettoyage de vêtements eonfectionnós. avage et souffrage de couvertures de laine. li.avage et crêmage de rideaux. guipures. it'einture et lavage d'étoffes d'ameu- blement, tapis de chambre et de table. oégraissage et nettoyage de Costu mes de bal. l'einture spéciale de soies etvelours. .Souveaux proné lés pour la teinture jf des gants et des peaux de monton Nettoyage soignó de fourrures.boas plumes. MA1SON DE 1 "W §1 HÜIDAANDOENI NOBN Dartres. Herpea. Eifemag. Zoras, Acnés, Boode putsten, Prurigo, Pityriasis, Ictyose, Psiriasi», Sycosis, Lupus. 8churft, Baarultvalling, Klierziekten, enz zelfs van aderspattende Wonden §n Zweren De behandeling die gedaan is geweest in de hospitalen en voorgedragen aan de Academie van geneeskunde van Parijs, verstoort de werkzaamheden in 't geheel niet; zij is ondpr bet bereik dei kinine beurzen en var: den tweeden dag af verschaft zij eene gevoelige verbetering. Zirh te wenden aan ns, LKNORMAKD, specialist er dortóor <>nd aids msi"' der militaire Hospitalen, if, rue Vintimille, Paris. (France! KOSTPLOOZR RAADPLRUINGRN PKR BRIEFWISSELING Tegenwoordig 1 7.500 Afroomcvs zijn in werking in België. Enkel 3 werklieden zijn in de Fabriek van Remicourt gebezigd voor het herstellen en vermaken dezer groote hoeveelheidjjaf roomers. Zulks is een onweerlegbaar en doorslaande bewijs der kloekte en duurzaamheid der Afroomers Mélotte. aaaront moet huisvriend 't zijn de aan Fr. 1.7© Ie doos van 35 Pillen. üm altijd eene goede getondhe d «te genieten, eene methode is waar en zal altijd waar blijven. Is van zich op tijd en beta n.ciijt! te purgeeren. Maar aet purgeerm'ddd til h mug u.Cl e.'- ze.ven genie oorzii/.r zijn yeii ot'r..l.n>'. ing of zi- t- A Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van vandaag de wereld rond i W STANDAER7'i-P.LLEN zui- rona geleend. Ovepal A veren en verkloeken hoi bloed, verdrijven wordt hij aanzien Slijmen. Gal en alle Sleshtc Vechten, als de ware AlmW STANDAEBT'S-PILLEN zijn liet X>eftie;site Behoedmiddel tegen alle slechte Ziektes en bijz inderlijk de Influenza of zoo gozeide slunseziekte. STANDAERT'S-PILLEN genezrn onmiddellijk.- Ver «toptli cid, Bever mi<kten, Maagpijn r n Zuur, Oeelzueht, Steclito Spljsverteerlng, Hoofdpijn, Keereu der Tares, Jicht, Xbnmatlim, Geraaktheid, Puisten en alle VeJziekten. STANDAERT'S-PILLEN worden bij voorkeur genomenmet een goede maaltijd en ki.nnen nooit de minste stoornis in hel lichaam te weeg brengen. toegczegeld dat het fabriekmerk draagt en de firmaipotbeek H. STANDAERT.Steditrul. BRUBGE.Trririj^ntr it 611S 'er ande «roe ien zoosla w't,e en gekoleuróe hemden, r mans en vrouwen, d l virte roks. ^root. assortiment hloustt "ols, m<nchet- t« plastrons, strekken, lavalièrea- vitte n gekoleurde I *ren en k -toetten handsch neu.cache corsets iretelle kousen, zok» n, normale artikelen zoo 9velo hemd-rs, baais, calpons,kerkeboeken,portemc lais.doopmaruels, keste kleedjes, kinderhoedjes, zonnekap n, oorringen, bro- chen en ketens in besten doublé en in zwart alle slach van rouwartikels enz... BONNETERIE, MERCER1E. Geen grijm huur meer, 1 fr QS Aefles. Mr Garin van Kameryk, Verveerdiger der AFROOMERS MELOTTE inVrankrijk, bekomt eene (hoogste belooning toegestaan).

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1906 | | pagina 4