DIT IS SpreeKdraad Si EN OMMELANDS BERICHT Op Zaterdag 3n Oogst 1907. 5 centimen 't blad. 42e jaar. Talmerk 3070 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boter strafe, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Tuindagfeesten Yper-Tuin ROND DEWERELD Frankrijk Rusland Holland Duifschlantl Griekenland Korea Veree0igde Staten Marokko De Grafzerk van Leo XIII Naar den Noordpool Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal STAD YPER It. rOLAERT. Zaterdag 3 Oogst Zondag 4 Oogst Maandag 5 Oogst Dinsdag 6 Oogst Woensdag 7 Oogst Donderdag 8 Oogst Zondag 11 Oogst Donderdag 15 Oogst Zondag 18 Oogst 'T NIEUWSBLAD vu YPER 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 3g, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. De Burgemeester heeft de eer aan zijne medeburgers te laten kennen dat M. de Gouverneur der Provincie de stad officieel zal bezoeken, ZONDAG II OOGST 1907. Hij verzoekt hen te dezer gelegenheid, hunne huizen te willen bevlaggen. De Burgemeester. Yper, 3o Juli igop De Gemeenteraad, Bepaalt als volgt het programma van het Gemeentefeest van 1907. Ten 6 ure 's avonds, zal de beiaard de opening van het feest aankondigen. Ten 8 1/2 ure, CONCERT, Groote Markt, door de Stadsharmonie. Ten 7 ure 's morgens, Esplanade, Prijskamp in Vinkengezang. Ten 9 ure, uitgang der Processie van 0. L. V. van Tuine. 's Middags, CONCERT, Groote Markt, door de Koninklijke Fanfare. Schieting met den Handboog, ingericht door de maatschappij St Jooris Ten 6 ure, Vandenpeereboomplaats, Opstijging van eenen Luchtbol, door den lucht vaarder J. Dumortier, van Brussel. Ten 8 ure, GROOT CONCERT, door de Koninklijke Harmonie van Moskroen, op de Groote Markt. Ten lo ure, in de Halle, Prijsdeeling aan de leerlingen der Staatsmiddelbare school. Ten 11 ure, Prijskamp voor Hondengespannen. 's Middags, CONCERT, Groote Markt. Ten 2 ure, Boomgaardstraat, Hondenloop. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. 's Middags, CONCERT, Groote Markt. Ten 2 1/2 ure, Vandenpeereboomplaats' Wielrijdersfeest Ringsteking. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 9 ure, Veemarkt, Prijskamp ingericht door het Verbond der Geitenkweeksyndi- katen van het arrondissement Yper. Ten 4 ure, Volksspelen, Zaalhof. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Kruisboogschieting, in den doel, ingericht door de maatschappij Les Francs Arbale'triers OFFICIEEL BEZOEK VAN M. DEN BARON RUZETTE, Gouverneur der Provincie. Ten 11 ure, GROOTE STOET. Ten 111/2 ure, Vandenpeereboomplaats, Kinderkoren. Ten 4 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 9 ure, Minneplein, Vuurwerk. Ten 8 ure'savonds, GROOT CONCERT, door het muziek van het Regiment der Grenadiers, op de Groote Markt. Prijskamp in het Lijnvisschen, ingericht door de maatschappij De Ware Liefhebbers ONDERSCHEIDENE FEESTEN Prijskampen in verschillige spelen, inge richt door de verbondene maatschappijen, zullen plaats hebben op Tuindag en de vol gende Zondagen. Feesten zullen gegeven worden in de buitenwijken. De omstandigheden der prijskampen en feesten zullen door bijzondere plakbrieven aangekondigd worden. ALGEMEENE SCHIKKINGEN Gedurende de kermis zal het publiek vrijen toegang hebben tot het Muzeum en de Halle (Nieuwwerk). De Zwemkom zal open zijn van Zondag 4 tot Donderdag i5 Oogst. Gedaan in fitting, te Yperden 22 Juni 190j De Burgemeester-Voorzitter, De Secretaris, R, COLAERT, M. GORRISSEN, Op Yper Yper op gebeden en gefeest Ter eer van onze Vrouw bij uwe Tuindagfeest Als gij belegerd waart door Engeland en Gent Op 't laatst der veertiend'eeuw, op dezen dag omtrent Na negen weken strijd, ontbering en gebed Vluchtte uwe vijand weg en wicrd g'ontzet, gered 't Was Onze Lieve Vrouw, zoo elkeen zei en zegt, Die U de redding bracht en vrede na 't gevecht Het liefdrijk voorgeslacht dat u verdedigd had, En negen weken lang voor uof vocht of bad, Wijde u uit dankbaarheid en uit bewaringszin Aan d'heilge Moeder Gods, aan 's Hemels Koningin, Het richt haar Patroones, Beschermster uit de stad En miek een kostlijk beeld waarvoor een ieder bad, Het richtte een ommegank, en Tuindagfeesten in En toonde alzoo geloof en Vaderlandscben zin. Sa volk van dezen tijd, zijt gij uw vaadren weerd Wordt Onze Lieve Vrouw als vroeger hier vereerd Bemint gij uwe stad als 't vrome voorgeslacht Dat voor haar streed en leed en Tuindag overbracht in feesten en gebed Zoo ja ga in den stoet I ie Zondag Onze Vrouw lijk vroeger eer aandoet Bid voor uw oude stad om vrede en zegening En werk krachtdadig meê aan Ypers opbeuring. Zondag was het kiezing voor de departe mentsraden in Frankrijk. De meederheid is en blijft godsdiensthatend. Dr Ferroul, deontslaggevende burgemees ter van Narbonne werd door de komiteiten der wijnboeren als kandidaat voorgesteld en is te Perpignan en in twee andere plaatsen tot lid van den departementsraad gekozen. In sommige gemeenten rond Béziers, Perpignan en Narbonne kwamen de kiezers maar in klein getal op en onder andere te Agde is er niemand gaan stemmen. Zondag hadden te Raon-l'Etape erge woelingen plaats. Werklieden eener schoen fabriek hadden Zaterdag den arbeid gestaakt en trokken Zondag namiddag, elf honderd in getal, de gesyndikeerde werklieden der papierfabriek van Etival te gemoet, die geko men waren onr met hen eene betooging in te richten. De policie en gendarmen kwamen tusschen maar de houding der werkstakers werd zoo dreigend dat de jagers te peerd moesten ontboden worden om de woelmakers uit één te drijven. Een werkman, Thirion genaamd, werd gedood en menige anderen gekwetst. De brigadier Naudin der gendarmerie, die door een kogel in den buik gekwetst was is Dins dag nuchtend overleden. De politie heeft eene samenzweering ont- dekt welke tegen den Czaar en andere hoog- geplaatsten gesmeed was. Een groep revolutionnairen had eene gansche reeks politieke moorden besloten. De samenzweerders deden alle moeite, om zich goed op de hoogte te stellen van hetgeen ten hove gebeurde en over alle personen uit de omgeving van het hof. Goedgekleede heeren en damen zochten op allerhande middelen in aanraking te komen met de paleiswacht en de hofbeambten. Men spion- neerde de tijden waarop de ministers het paleis binnenkwamen of verlieten. Anderen onderzochten het park waar de Czaar ge woonlijk zijne wandelingen deed. Zelfs trachtten de samenzweerders een hunner mannen eene betrekking aan 't Hof te bezorgen Aan de soldaten der paleiswacht werden 1 strooibrieven uitgedeeld, inlichtingen ge vraagd en zelfs werden er groote sommen geld geboden indien zij wilden het juiste tijdstip doen kennen, waarop de minister voorzitter zich naar het paleis begaf. De politie hield de samenzweerders een tijd lang in 't oog, om hen allen te kunnen ontdekken. Er zijn reeds drie en twintig personen in hechtenis genomen en eene hoe veelheid wapens en dynamiet aangeslagen. Dinsdag namiddag rond 2 1/2 ure had op het grondgebied van Zorgvliet, achter het voormalig paleis Buitenrust te's Gravenhage, de eerste-steenlegging van het Vredespaleis plaats. Ruim 1 i5o genoodigden namen plaats in het reusachtig amphitheater te dezer gelegen heid gemaakt. Dit paleis heeft men te danken aan de mildheid van M. Carnegie. Nadat het Alleluia van Handel en het Benedictus van Beethoven uitgevoerd waren, betrad M. van Karnebeek, voorzitter van 't berekderCarnegiestichtinghet verhoog en hield eene aanspraak. De eerste steen moest gelegd worden door den voorzitter der tweede Vredesconferencie, M. de Nelidoff, russische gezant. Na zijne redevoering gaf hij drie hamerslagen op den steen en sprak de volgende woorden: In naam van H. M. de Koningin der Nederlan den In naam van Z. M. den Keizer van Rusland In naam der Vredesconferentie U MCarnegie, de milde schenker van den Vredestempel was niet tegenwoordig. Onder de aanwezigen bevond zich ook M. Cordon- nier, den ontwerper van het paleis. j De bestuurbare ballon, die nog geen naam heeft en eiken dag vaart,heeft in Duitschland evenveel geestdrift verwekt als de Patrie in Frankrijk. Nu eischt men het recht om uit zoo'n ballon bommen naar beneden te werpen, j Daar Engeland tot nu toe nog geen bestuur- baren ballon heeft, komt het er natuurlijk zeer tegen. Te Athene was het over eenige dagen verkiezing voor den burgemeester en ver schillige gemeenteraadsleden. In Griekenland stemmen de kiezers niet voor den persoon, of ten minste niet voor de denkwijze van dien man, zij stemmen voor den kop 1 Als uw hoofd hen mishaagt, j moogt gij zeker zijn in de volgende ver- 1 kiezing buitengekegeld te worden. Te dezer gelegenheid waren alle muren van Athene beplakt met portretten, in 't zwart of in kleuren, klein en groot, met den naam van den kandidaat er onder. Een vreemdeling, die dat op 't onverwachts zag, zou gemeend hebben dat er ievers eene «kop pententoonstelling ging plaats hebben. Van op de muren lachen ze u toe, in ver- schillende houdingen, met een hoedje op of er zonder, kaalhoofdig of met een baard,met een plooi in den broek of er zonder Of wilt gij een met blonde knevels of een met zwarten puntbaard of met gekruld haar Kiest maar uit Wie de schoonste portretten kan beta len heeft de meeste kans van gekozen te worden Welk aardig gedacht dat mannen met hun gezicht moeten manifesteeren om meer kiezers te winnen I Wie het kan betalen geeft een honderdtal verkiezingsschreeuwers geld mede om voor hen politiek te maken. In de verkie- zingsweken gaan deze benden, 's nachts, de stad rond met vaandels en fakkels al schreeu wen en tieren. 't Moet er een aangename nachtrust zijn gedurende de verkiezingsweken. De bevolking van Korea is verontweerdigd over de handelingen der Japoneezen. Eene nieuwe overeenkomst welke Japonië voor stelt, maakt hen geheel meester en den Keizer tot een gevangene. De dagbladen die deze handelwijze afkeuren worden opge schorst. Een oproer is tusschen de Koreaansche troepen uitgebroken de politie werd aange vallen zeven door Japoneezen bewoonde huizen werden verwoestzes Japoneezen werden gewond en de overige waren ge noodzaakt op de booten eene schuilplaats te zoeken. Uit Tsjemoelpo meldt men dat er gedurig Japoneesche troepen toekomen, dia wel zullen zorgen dat de rust spoedig hersteld zij. Seoul is geheel door Japoneesche troepen bezet. De Japoneesche Markies Ito, verklaart als hij het meent weten wij niet - dat hij tegen de inlijving van Korea is, ook omdat hij daarbij groote moeilijkheden voorziet. De twee overgeblevene Koreaansche afge- veerdigden der Vredesconferentie van Den Haag geven den moed niet op en zijn uit Southampton naar Amerika vertrokken, waar zij hunne zaak zullen onderwerpen aan President Roosevelt. Ook zullen de droevig zwervende en rechtzoekende Koreanen aldaar de voornaamste steden bezoeken en denken wel, door de heerschende ontstem ming tegen Japonië, gehoor te vinden. De troonafstand van den Keizer heeft geenerlei invloed op hunne opdracht, welke was: een beroep te doen op de mogendheden om de onafhankelijkheid van Korea als onzijdige Staat te verzekeren. Zij verklaren dat de troonsafstand te wijten is aan Japo- neesch geld en Koreaansche verraders De negers en blanken komea daar niet overeen. L i, A' De bevolking van Grisfield, Maryland, heefteen neger, die een politieman gedood had, gelyncht. Zij heeft hem met steenen doodgesmeten en zija lijk in een naburig moeras bedolven, 's Anderendaags haaHen zij het lijk uit en verbrandden het onder woedend geschreeuw. Men vreest voor weerwraak door de negers en men heeft bijzondere politiemaatregelen genomen. a Te Philadelphia hebben, tengevolge van de hooge vleeschprijzen,duizenden joodsche vrouwen de joodsche beenhouwerijen ge plunderd. Zij begoten het vleesch met petrol en vernielden de boeken der slachters. Ruim honderd menschen zijn in hechtenis geno men en vele vrouwen en kinders zijn ge kwetst. Erge onlusten, hebben in Marokko plaats gehad, die zonder kunnen verwikkelingen veroorzaken, waarvan meu de gevolgen niet kan voorzien. Maandag vroegen de hoofden der volksstammen de werken in de haven van Casa-Blanca te doen eindigen. Daar de pacha weigerde, zijn ruiters overal rond gereden, den heiligen oorlog predikende omdat de Sultan gehoorzaamt aan de christenen. Acht Europeanen werden vermoord,waar onder vijf franschen. De fransche gezant is met moeite kunnen ontvluchteu. Een iiarisch oorlogschip, twee engelsche en een duitschziju gereed tegen alle voorvallen. 20,000 inboorlingen zijn op weg naar Tanger en men vreest die de stad zal inge sloten worden. Iti't Nauw van Kales heeft gisteren eene aanvaring plaats gehad tusschen eeu fransch en een duitsch schip. Verleden week had in de baziliek van St Jan van Lateranen, in de tegenwoordig heid vau verscheidene kardinalen, de over dracht plaats van het prachtig grafmonu ment door den beeldhouwer Giulo Tadolini verveerdigd, ter nagedachtenis van Paus Leo XIII. Na de plechtigheid kwam eene grooto menigte het monument bewonderen. Het gedenkteeken is te danken aan eene inschrij ving van de nog in leven zijnde kardinalen die door Paus Leo XIII tot het purp r zijn verheven. Wanneer zal het stoffelijk overschot van den Paus der Werklieden in den giafkelder overgebracht worden Alles is gereed men behoeft enkel nog de peerden aan de rouwkoets te spannen en met een lOtal helpers is de overbrenging in eene uur kant en klaar. Z. H. Pius X heeft alléén het recht om over het lijk van zijnen Voorganger te beschikken en hij alleen, kan het verwachte bevel geven. Heeft Z. H. Pius X reeds gesproken Of weet hij zelf nog niet wanneer en hoe de overbrenging zal plaats hebben Men deDkt nogtans d it deze plechtigheid in de eerste dagen van Oogst zal plaatshebben, in den valavond of te wel binst den nacht. Deze geheimhouding is waarlijk geen overdreven maatregel Getuige daarvan, de heiligschennende be jegening waaraan het lijk van Pius IX bloot gesteld was, toen het bij de nachtelijke overbrenging in 1879, door een betaald gespuis bijna over de brugleuning vau den Tiber geworpen wierd. Getuige, de smadelijke betooging op 4 Juli ter eere van Garibaldi, toen de eerewacht.die van het Quirinaal terugkwam met het regi- mentsvaaudel, bij den Corso door het mani- festeerende gepeupel werd aangerand en uitgefloten, zoodat de luitenant, die het vaandel droeg met getrokken sabel zijne banier moest verdedigen. Getuige, de barbaarsche manier waarop de Roomsche schurken of apachen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben huisgehouden, toen de vrijheid aan de stem bus zoo brutaal werd belemmerd, vooral ten opzichte van geestelijken en bekende katho lieken. Gotuige, de opruisching van sommige dagbladen en strooibrieven tegen al wat Roomsch-Katholiek is. De burgerlijke of krijgsmacht komt maar tusschen bij opentlijk en gewelddadig verzet. Is het dan wonder dat het Vatikaan met de grootste geheimhouding en voorzichtig heid de overbrsnging van Leo XIlI's lijk voorbereidt? En dat Pius X nog steeds aarzelt, om het verwachte bevel eindelijk uit te spreken Zóó vrij is tegenwoordig de Paus van Rome, dat hij zijnen Voorganger niet eens rustig kan laten begraven Tot nu toe werd de Noordpool door nie mand bereikt, niettegenstaande sedert lange jaren menige pogingen door ondernemenden in 't werk gesteld wierden om door te drin gen tot de koude kringen van sneeuw en ijs, om eenmaal te staan op wat men den top van den aardbol noemt of om te zien wat er ginder bestaat. De Grieksche zeevaarder Pytheas vaarde in 't jaar 325 vóór Christus uit Massilia naar 't noorden en ontdekte na zes dagvaarten een eiland, Thule genoemd, ten noorden van Engeland. Duizend jaren later, werden door Iersche monniken de eilanden Faroër en IJsland ontdekt en nog eene eeuw later werd Groen land gevonden door de vorschende Noor mannen. Zelfs een Koning dezer dappere maar woeste roovers poogde van IJsland de Noordpool te bereiken, maar heeft niet anders dan zee en ijs gevonden. Naarmate de zeevaart zich uitbreidde, vermeerderden de pogingen om door te dringen naar onbekende streken. Het Poolgebied werd ook getuige van moedige pogingen om eene doorvaart te vinden Heemskerk en Barentsmaakten eenen tocht langs de Noordkaap en ontdekten de Spitsbergen, maar slaagden er niet in langs daar naar Indië te komen. Bering, later Nordenskjold en Nansen bewezen dat de vaart langs Azië's noordkust mogelijk was, maar veel nut kon deze zeeweg niet opleve ren en evenmin kon men van daar de Noord pool bereiken. Menige anderen hebben ook pogingen gedaan, onder andere Andrée, maar tot nu toe er nooit in gelukt. Toch geeft men den moed niet op 1 In 1905, werd er eene internationale vereeniging tot stand gebracht, bij dewelke er vast besloten werd de Poolstreken te on derzoeken om toch eens het zoo lang begeer de doel te bereiken. Hoe gedaan? Door het ijs heenbreken gaat niet welnu, men vliege erover heen Waarvoor anders is de luchtballon uitgevon den De eerste echter die net beproefde was Andrée, die nooit terug kwam. Nu heeft hij een opvolger in Jo\ef Well- mann, een Amerikaander, die verleden jaar reeds had willen vertrekken, maar het was te 1 >at in't jaargetijde als zijne toebereidselen gereed waren. Nu zal hij het beproeven en is reeds in 't begin van Juni uit Tromso naar de Spitsber gen vertrokken. 't Belangwekkendste is, wat over het luchtschip, waarmee Wellmann en zijne lotgenooten zich voorstellen de Pool te bereiken, wordt medegedeeld Dit luchtschip zal inde 115 voet lange stalen as, die als «kiel» dienst doet, 6800 kg. petrol medenemen, waardoor de motor i5o uur lang gedreven zal kunnen worden met eene snelheid van 14 mijlen per uur. Achter aan bevindt zich een «roer» van 400 vierk. voet oppervlakte, gelijkende op een groot wiel. Rechtover het middelpunt van het gevaarte wordt de motor van 70 Pk. aange bracht, die 900 pond weegt. De luchtschroe- ven, overeenkomende met die van de Fran sche krijgsballon, bevinden zich ook van weerszijden het midden ze bestaan uit twee stalen vleugels, 11 voet in doorsnede, die 38o omwentelingen maken. Het gewicht van het geheele luchtschip zal eiken dag met gemiddeid 600 pond verminderd worden, tengevolge van het petrolverbruik, ongere kend het gazverlies dit schattende komt Wellmann tot het besluit dat het draagver mogen van zijn toestel dagelijks met 45o tot 5oo kg. toeneemt. Het ontsnappende gas meent men nog te kunnen opvangen om het voor verwarming of beweging te kunnen gebruiken. Alles te zamen meent men 4.000 kilometers te kunnen afleggen, dit is het dubbele van den afstand tusschen hun uit gangspunt en de Pool heen en terug, Er wordt ook een sleeptouw meege nomen. Een touw is het niet, zelfs geen staaldraad, maar een holle lederen slang van 15 duim doorsnede en i3o voet lengte. Dit wordt opgevuld met bevoorradingsmiddels welk een aardig gedacht! Daarbij neemt mea 3ooo pond voedsel mede, genoeg om de bemanning maanden lang, in 't leven te houden.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1907 | | pagina 1