EAK2LAHDT MENGELMAUEN STADSNIEUWS Gemeenteraad B ijschool Tuindagfeestei) Plechtige Prijsdeeling in St Vincentscollege te Yper Examens Wettelijke Besluiten Priesterlijke Benoemingen Sterfgeval Huwelijksafkondigingen -r S" r f; jic \".t Wordt het luchtschip op de eene of de andere wijze onklaar dan kan men op hel ijs dalen, eene hut bouwen, en den volgenden zemer met sleden terugkeeren. Daartoe worden sleden en booten met uitrusting en ta Siberische honden meegevoerd. Wellmann denkt in 10 of ao dagen de Pool te bereiken het vertrek zal waarschijnlijk plaats hebben tusschen 3o Juli en 20 Oogst. Dr Fowber en Gaston Hervieu, ingenieur, gaan mede. Dertig matrozen en werklieden zijn reeds op de Spitsbergen om daar alles gereed te maken. Drie Noren werken reeds een geheelen winter aan de voorbereiding. Einde Juli denkt men den luchtbal te vul len en in de daaropvolgende weken proef tochten te doen, totdat men volkomen zeker heid heeft dat het schip reisveerdig is. Dan Zdl Wellmann de eerste gunstige gelegenheid te baat nemen om naar den Noordpool te vliegen. Wanneer men over zijn gevaarlijken tocht, opmerkingen maakt, antwoordt Well mann Het niewerwetsch luchtschip is genoeg ontwikkeld om voor praktische doeleinden te dienen. Als het goed genoeg is voor den oorlog,is het zeker ook goed genoeg voor aardrijkskundige onderzoekingen De tegenwoordige Poolreizigers hebben thans een voordeel bij hunne voorgangers zij kunnen gebruik maken van de draadlooze telegraphie en alzoo elk oogenblik met de bewoonde wereld in verbinding komen en zoo noodig hulp vragen. Zou thans het verborgen geheim der Noordpool spoedig onthuld worden Kan er iets onthuld worden Zal men iets anders vinden dan eene zee vol ijs of een land met sneeuw bedekt Zullen door Wellmann's tocht bij eene maand alle Poolraadselen opgelost worden Openbare zitting ran den gemeenteraad op Zaterdag, 3 Oogst 1907, om 5 ure 's avonds. Dagorde 1. Stadseigendommen Bouwing van een muur rond het kerkhof Heraanbesteding. 2. Waterkasteel Levering van kolen Aanbesteding. 3. Stadseigendommen Verhuring der eilanden van den Majoorgracht. 4. Stadseigendommen Inneming van grond voor den buurtspoorweg Yper Ghe- luwe. 5. Lager Onderwijs Rekening -1906. 6. Burgerlijke Godshuizen Verhuring der jacht. 7. Burgerlijke Godshuizen Verkoop van goed te Zillebeke. 8. Burgerlijke Godshuizen Onkosten per dag onüerhoud in O. L. Vr. Gasthuis. 9. Burgerlijke Godshuizen Verdeeling van goed te Woesten. 10. Disch Verpachting van onroerende goederen. De officieren en onderofficieren van de klas 1906 1907 der Rijschool van Yper zijn Woensdag Duchtend ten 7 1/2 ure naar hunne regimenten vertrokken. De lieutenant-kolonel Hagemans, bevel hebber der Rijschool en de officieren-onder wijzers hebben hen tot aan Gheluveit verge zeld. Verschillige barakken en aantrekkelijk heden staan reeds op de Groote Markt. Onder de merkweerdigste vinden wij Cirque Semay, Cinema Moderne Cremer Carrousel Overmeer-Rombach enz., alsook peerdenmolens. wondermenschen, licht- prenters, gebakkramen, schietkrameu, enz. enz. Gisteren was er plechtige prijsuitdeeling aan de leerlingen van St Vincentscollege te Yper. Prachtig feest Talrijke toehoorders Uitgelezen programma Heerlijken uitslag. Mengelwerk van 't Nieuwsblad van YperN* 71 door E. H. V. HUYS VERBODEN NADRUK 't Was immers tweede Paaschdag en de dag der nestelaars misschien zou hij in iiem eenen gezel vinden om de reize te vergemakkelijken en hem te helpen gaan en t' huis geraken Dat scheen hem zoo natuurlijk, en hij wierd al met eens zoo moe, dat hij waarlijk vreesde van niet voort te kunnen, wierd hij riet geholpen. Hou dende aan zijn laatste gedacht, naderde hij eenen stap of twee, cn waagde het van te roepen Eivriendschap staat een oogenblik, als 't u belieft De geroepene sprong voorwaarts in plaats van te staan. De stemme had hem doen verschieten, en evenmin a's de spreker was hij verwachtend.: van iemand op die ure in dat woud te vinden. Hij en liep toch niet verre zonder ommekijken, en nog eens hoo rende roepen Als 't u belieft, staat en ziende, voor zooveel het de duisternissen toelieten, dat hij niet achtervolgd en was en geen gevaar te vreczen en had, bleef hij stille staan en wachtte. De andere kwam stillekens. al kreupelende, naai© hem toe, of hij geen kennis en had aan dengene dien hij Kwam aan te spreken. Wie zijt gij die achter mij roept vroeg de vreemdeling. Goed volk, was de antwoord, en vrees niet. Ila, gij spreekt het viaamsch dezer streke bijgevolg gij en zijt geen fransche gendarm 1 Integendeelware ik gendarm geweest De plechtigheid was voorgezeten door den Zeer Eerweerden Heer Kanonik Van den Berghe, groot-vicaris van Zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid. Eerst eene prachtige uitvoering van drie uitgelezene liederen voor koor. Daarna hebben de leerlingen der lagere afdeeling een lief stukje gespeeld met name le verre a Grand Papa Eindelijk een drama in ée'n bedrrjf De Edelknaap Wij mogen zeggen dat die twee stukken prachtig uitgevoerd, veel bijval gehad hebben. Waarlijk die de stukken bestuurd en aan geleerd hebben halen eere van hun werk. Wij zijn gelukkig onze beste gelukwenschen te mogen aanbieden aan al de spelers en inzon- der aan deze die de lastige taak op hun genomen hebben, jonge leerknapen te her scheppen in kundige en uitgelezene tooneel spelers. Het bijzonderste deel van het feest was voorzeker de uitroeping der plaatsen beko men door de leerlingen van het College in den algemeenen prijskamp tusschen de collegiën. Buiten de klasse van Rhetorika was het dit jaar de derde latijnsche klasse die deel nam aan den prijskamp. Ziehier nu den uitslag door beide klassen bekomen In Rhetorika op 101 mededingers In Latijnsche redevoering M. Joseph Nevejan, van Poelcapelle, bekomt den 5 naprijs. M. Jules Decaestecker, van Yper, bekomt den 6 naprijs. In Fransche redevoering M. Jan Watelet, van Yper, bekomt den 2 naprijs. In Vlaamsche Redevoering M. Joseph Nevejan van Poelcapelle be komt den eenigen prijs. M. Henri Desagher van Yper den 1 naprijs. M. Georges Six van Vlamertinghe den 6 naprijs. In de derde Latijnsche klasse op 134 mededingers Thema (vertaling van fransch in Latijn M. Georges Vanden'driessche van Yper bekomt den 1 naprijs. M. Erniel Lagrange van Yper en M' Arthur Spotbeen van Yper bekomen elk den 4 naprijs. M. Daniel Coene van Dickebusch bekomt den g naprijs. Versie (vertaling van Latijn in 't fransch) M. Maurice Decaestecker bekomt den 4 naprijs. M. Georges Vandendiiessche bekomt den 5 naprijs. M. Arthur Spotbeen den 10 naprijs. Dien buitengewonen schoónen uitslag heeft de Zeer Eerw. Heer Van den Berghe gedelegeerd door Mgr. Waffelaert, Bisschop van Brugge weten te doen uitkomen. Hij wees op den uitslag der oud studenten van Yper in de examens der Hoogeschool, hij sprak van die 25 studenten waaronder 10 hun examen afgelegd met onderscheiding 2 met groote onderscheiding en één met de grootste onderscheiding. Nadien prachtigen uitslag komt nu de uitslag van den kamp strijd tusschen de Collegiën het werk der ïevervolle meesters uit het College op eene schitterende wijze bekronen. Eere aan de ieverge H.H. Leeraars. Eere aan de bekroonden. Het eeremetaal, geschonken aan den leer lingvan Rhetorika, die den eersten prijs van uitmuntendheid bekwam, is dit jaar behaald door M. Valère Coucke van Poperinghe. Hertelijk Proficiat De volgende Hoeren oud-studenten van öt Vincentscollege te Yper, hebben hun examen afgelegd. M. IIonoré Vander Ghote van Yper. met onderscheiding, het eerste examen van kandidaat ingenieur en heeft de eerste plaats bekomen. M. Emiei. Claeys vau Waereghem, met onderscheiding het laatste examen van ingenieur der burgerlijke gebouwen. M. Henri Bourgeois van Komen, met de grootste onderscheiding het eerste examen van kandidaat ingenieur. of had ik er een bij mij gehad, 'k en zou niet gevaren hebben lijk daar seffens. Hoe zoo dat Gij ook, gij zijt zeker een van de die, die Paaschentnesdag gevierd hebben, en die naar huis gaan, te late om wel te zijn. De onbekende ging al lichte pelzen, dat hij eenen dronkaard voor handen had im mers, dat aardig klapp-m van gendarms bij te hebben, en van Paaschenmesdag, dat scheen hem zoo weinig aaneengebonden en dan, die klagende mensch was zoo dichte tegen hem gekomen, hij had zijnen arm vastgepakt, en steunde erop, met geheel zijn lichaam. Wat hapert er met u dan vroeg hij Hebt gij misschien van den avond isvers genesteld Nooit meer, i.ooit meer zoo lang in de herbergen genachtuild 'k Heb het dikwijls gepeisd, nu zeg ik het, eu 'k zal mijn woord houden 1 Waarom niet gematiger zijn Dag of nacht, 't is al een vermaak, als men mate jezond kan 't huis gera- houdt eD als men ken. In Gods name, laat mij leunen op uwen arm, en laat ons voort gaan ik lijde zoo in mijn been en ik ben zoo uitgeput van krachten. De onbekende en wist niet wat gemaakt uit de woorden en werken van den bijgeko- mene, hij liet doen, en stapte aan met hem aan zijne zijde en aan zijnen arm. De ge kwetste, blij van hu pe te hebben en gezel schap, altijd in goeder trouwe, en niet beter wetende of hij was buiten alle gevaar, gin meê, peizende dat hij rechte naar zijne streke ging. Niet eens en kwam het in zijn gedacht van te vragen aan zijnen gezel Gaat gij hier of gaat gij daar naartoe Hij kende de bane zoo wel, hij had ze dui zendmaal betrappeld, en nooit en belette hijj zijne misgrepe. Blijdschap, moedheid, en 't behagen in zijne ongevallen te vertelL- Een koninklijk besluit van i5 Juli 1907, keurt eene beraadslaging goed der Besten dige Deputatie van West-Vlaanderen den openbaren regelmatigen en gemeenschappe lijken vervoerdienst te lande afschaffende van Poperinghe naar Rousbrugge door Watou, ondernomen door den Heer L. Dehuyser. Bij koninklijk besluit van 20 Juli is M. E. Decaestecker, veearts-opziener te Yper, tot bijgevoegd lid benoemd der provinciale geneeskundige kommissie, te Kortrijk. Z. H. de Bisschop van Brugge heeft be noemd Pastor te Voormezeele, E. H. De Smedt, onderpastor van St Hiionius te Iseghem. Onderpastor van St Tilo te Iseghem, E. Id. Wiliems, onderpastor van St Jan's te Po peringhe. Onderpastor van St Jan's te Poperinghe E. H. Verraes, gewezen bewaker in St Yin cents College te Yper. Onderpastor te Waasten, E. Id. Van Bergen, leeraar in St Vincents College te Yper. Onderpastor te Boesinghe, E. H. Vanden Broucke, coadjutor van wijlen E. H. Annoot onderpastor. Donderdag 1 Augustus werd te Boesinghe een lijkdienst gedaan voor den Eerw. Heer Annoot, onderpastor der parochie gedurende omtrent 25 jaar. Sedert een jaar verbleef de overledene in't Sint Jozefsgesticht te Gent brugge, waar men hem met de beste zorgen omringde en alle middelen beproefde om zijne diep geknakte gezondheid te herstellen. Onze Lieve Heer had er anders over beschikt en Zondag laatstleden heeft de Eerw. Heer Annoot het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Geheel de parochie heeft er aan gehouden eene laatste hulde te brengen aan den alge storvene De kerk was proppensvol het volk bad waarlijk met diepe ingetogenheid en uit menig oog welde een traan. Immers de Eerw. Heer Annoot was bemind op Boesinghe. Geene lijkreden waren er noodig om zijnen lof te verkondigen. Op de gedach tenissen welke gedurende de offerande uitge deeld wierden, stonden in de volgende woorden alle zijne verdiensten, zijnen naam en zijne faam Hij was waariijk een goede man, vol van geloove, eenvoudig en god- vreezend. Zijne dienstwilligheid en goedher tigheid verwierven hem de genegenheid en de liefde van alien die hem kenden. Hij was de vader der armen. Bemind van God en van de menschen, zijne gedachtenis blijft in zegening s Namiddags om 3 ure deed men eenen plechtigen lijkdienst in 't Maartenskerk te Yper, waarna bet lijk op 't Ypersch kerkhof wierd ter aarde besteld. Vele Boesinghenaren vergezelden het stoffelijk overschot tot op zijne laatste rustplaats. God geve den dierbaren overledene de eeuwige ruste en het loon zijner verdiensten en deugden dit is de vurigste bede aller Boesinghenaren. YPER M. H. Jonckheere van Yper is te Brugge tijdens de inhuldigingsfeesten van verleden week Woensdag zijn gouden uurwerk met ketting gestolen. BRUGGE De tweede uitgang van den stoet en de ver nieuwing van hel steekspel op veried-n zondae wareD allerprachtigst, en hebben gelijk dg vorige uiterst wel gelukt. Eere aan de inrichters van zulke grootschi feesten Men schat het getal vreemdelingen, langs alle kanten te Brugge toegekomen op rond de 50.000! De treinen uit de verschillige richtin gen brachten er voor hun deel bijna 13,000 aan! Niettegenstaande de groote beweging in de statie liep alles in de beste orde af, zonder het minste voorval of klacht. Eere aan de statie bedienden Onder de hooge bezoekers van stoet en steek spel melden wij de kinderen van prins Albert, -o.ar iemand, dien hij meende, dat hij er deel in nam, hielden al zijne gedachten bezig. Hoe zijt gij hier zoo late in den busch? vroeg de koopman aan den jongen vent, wiens arm hij vasthield. Zwijgt, antwoordde hij, 'k mag het tegen u wel zeggen, maar ik ben de onge lukkigste mensch van de wereldbij dage moet ik mij opsluiten of verdoken houden in de bussclien, uit vreeze van genomen te zijn bij nachte durve ik schaars uit mijne schuilpiaatse roeren om lucht te scheppen. Als ik ievers van verre iemand zie of hoore komen, beve ik van benauwdheid, altijd peizende dat het gendarms zijn, die mij op de hielen zitten, 't Is nu drie weken dat ik zulk een leven slijte, en dat ai om niet te moeten gaan vechten voor de Franschen. Zijt gij refractaire misschien Ongelukkiglijk ja-ik Mijn vader en mijne moeder waren twee arme werklieden, die alleenlijk niet en mochten peizen op eenen plaatsvervanger te koopen ik was hunne steun en wrocht neerstig voor hun onderhoud, en daar de loterij komt op, ik val erin, en moet gaan krijgsman zijn en mij laten doodschieten voor een vreemd volk. Neen, neen, zei ik tegen mijne ouders, dat en ga ik niet doen de tijden zullen wel beteren en, of bleven zij nog lange slecht, 't is beter, voor eenige jaren zelfs, van u afgescheiden, als u door de dood ontrukt te zijn, op den oogenblik dat gij begint deugd te hebben van uwen zone. Daarop heb ik het besluit genomen vau mij verdoken te houden. Eerst hield ik mij t'huis, en, op den oogenblik van het gevaar, sprong ik in eene kasse of in eeDen put, die zuiveruit gemaakt was om iu te verschuilen: maar dat is nA korten tijd gevaarlijk geworden, en 'k hebi alles moeten verlaten, woonste en 'gezinI om in de busschen te vluchten. ik rechts uit, al een kleen we- AyV u achter mij hoorde roepen. Ek MÏf'fjHn Beveren hier bij, of van prins en prinsessen van Hohenzollern, kinders van prins Karei en van prinses Josephine van België, jongste zuster van prins Albert.Werden ook opgemerkt de prins Radolin, duitsche fgezatn te Parijs, de prins van Chimay en de Graaf van Antiochië. Maandag ging de stoet nogmaals uit en het steekspel werd opnieuw vertoond ter gelegen heid van 't bezoek der afgeveerdigden van de Vredeconferentie van Den Haag. Na het steekspel bezochten deze hooge ambtenaars de tentoonstelling van het Gulden Vlies. Ongelukkiglijk was de tijd zoo kort en rond 7 ure zijn ze met een bijzonderen trein naar Den Haag teruggekeerd. 's Avonds ginger dooi' Brugge's straten een luisterlijke lichtstoet, die den meestee bijval genoot. Eere aan de Bruggelingen die door hun taaien wil en moedige volharding het reeds zoo ver gebracht hebben. ELVERD1NGI1E M. Michel Lowagie, heeft voor de, vierde maal den eersten prijs der St-Lucas Schilderschool le Gent gewounen. M. Lowagie is een oud-leerling der Nijver- heidschool van Yper. Onze hertelijkste gelukwenschen KONING LEOPOLD II Toen Koning Leopold verleden week de haven van Antwerpen bezocht, ontving hij aan boord van de «Alberta» een ongeteekeuden brief, waarin hij met de dood bedreigd werd. De politie nam buitengewone maatregelen om het leven van onzen Vorst te beschermen. Deze dreigbrief kon de Koning weinig sche len, want korts nadien wandelde hij gerust in stad tusschen 't volk, zonder dat er een politie agent erbij of omtrent was. LANGEMARCK Zondag, 18 Oogst, heeft alhier een jubelfeest plaats, gegeven door de muziekmaatschappij, ter gelegenheid der 35e verjaring van K. Ba- carne, L. Hebben en E. Marschelein als wer kende leden der Fanfare. Om 3 ure namiddag ontvangst der jubilaris sen in het lokaal om 3 1]2 optocht en triomf- marsch van het muziek door de straten van Langemarck om 5 112 ure prachtig concert op de Groote Marktom 7 ure banket en om 9 ure vuurwerk. ABSINTHE De Absinthe of Alsem is in België verboden De wet van 5 Decemberl905, verbiedende het -token, invoer, vervoer en verkoop van de Abinthe is sedert verleden Zondag nacht in voege getreden. Volgens inlichtingen heiiep het verbruik van Absinthe lot 1.000 hecloliters per jaar. 't En is niets in evenredigheid der 600.000 hectoliters geuever welke jaarlijks gedronken worden de wereld door. De. drankslokers hebben meestal den onver- kochten drank teruggenomen en zoo li i ij ven er nog 50,000 liters bij de 500 verschillige stokers. KOMEN. Zondag nacht werd de policis ontboden naar de herberg «Au Robinet» in de Fauhourgslraat, waar de baas erg mishandeld was door eenige kerels. M. Degraeve, policiekomissaris, swam ter plaatse vergezeld van den veldwachter en van twee gendarmen. Drie der ergste belha- iners werden medegeleid, doch onderweg kwamen zij in opstand en eene bende andere kerels snelde hun ter hulp. De policiemannen moesten een gevecht in regel leveren tegen de aanvallers en werden nogal erg toegetakkeld nietlemin konden de drie aangehoudenen in verzekerde bewaring ge bracht worden. Tusschen de aanvallers bevond zich een fransche sol iaat van het 43e linie. De gendarm Cesar De Smet is bedlegerig ten gevolge dei- ondergane mishandelingen hij heeft verschei- deneue slagen gekregen met een kneuzend voorwerp. WERVICK Men zal zich nog het bloedig tooneel herin neren dat in den nacht van 21 juli, rechtover de herberg In de Fontein te Hoog-Kruis, plaats had.Een man werd eene messteek in den buik toegebracht. Het slachtoffer is maandag avond in het gasthuis van Wervick overleden. Dinsdag na middag is het parket alhier afgestapt, en M. Lagrange, wetsdoktoor, heeft de lijkschouwing gedaan. LICHTERVELDE Zaterdag kwam een voerman met zijn gespan, geladen met een vracht van 1500 kilos, vau Ruddervoorde Terwijl de kar de helling van de markt afreed, brak eensklaps de rem an het voertuig daalde snel naarbenedt n,in de richting van eenige kramen welke daar stonden ter gelegenheid der kermis van Margaretha. De briefdrager Henri Vandekerckove sprong naai den kop van het peerd, rukte het gespan op zijde en kon alzoo groote ongelukken voorko men. 't Is reeds de tweede maal dat de moedige briefdrager zijn eigen leven in gevaar stelt om dit van anderen te redden. Rousselaere zeker k En doe 'k ben van de kanten van Thourout. Dan, gaat gij met mij naar Rousse- laere niet Naar Rousselaere zei de onbe kende geheel verwonderd, immers hij en wiste niet dat zijn reisgezel van richting gemist was. Naar Rousselaereherhaal de hij, maar bijna terzelver tijde verstond hij alles; hij schikte wel dat er iets met den reiziger gebeurd was, en hij verdook hem de waarheid. Ja, zei de koopman eu als het kan zijn, doet het toch voor eenen ongelukkige gaat meê tot aan de stad met mij. 'k En doe, vriend, 'k en doe onmo gelijk Nog een stapken verder ga ik mede, en dan moet ik afscheid nemen. Maar maakt, zijt? Waarvan niet Een eerlijk man wint met gekend te zijn en ik zal u alleenlijk zeggen wie ik ben, maar u vertellen hoe ik ongelukkiglijk daai' seffens bijkans aan eene ramp gekomen ben. De koopman begon zijnen name en zijne hoedanigheid uiteen te doen; hij zei dat hij voor koophandelszaken naar Coolscamp was gegaan, en al het Meiboomke weder gekeerd, omdat het baarloop wasdat hij daar, te midden het volk en de leute geval len zijnde, wat te lang had gebleven. Hij sprak van het gezelschap, dat daar ver gaderde, en van hun afscheid aan de deure vaM de herberge. 't Eu ware, voegde hij er bij, dat het Meiboomke een moor denaarsnest zou zijn, zoo en kan ik niet - uitleggen hoe men, hier in dezen busch mij den weg heelt afgeleid. En, als ik het wel overpeize, mijn vermoeden is nog al ge grond want ik ben zoo goed als overtuigd GAENEGHEM. In den Wayberg, bewoond door Jud. Wyl- huys, gebeurde zondag een droevig ongeluk. De genaamde Desplinter toonde zich (kaarten aan C. Haeck het meisje wilde de kaarten al schersend afnemen, doch viel met den arm iu eene ruit. De pols werd doorgesneden en de ongelukkige verloor veel bloed. Doktoors Van- holder, van Ruysselede, en De Suiter van Thielt dienden de gekwetste de noodige zor gen toe. IK BEN 30 JAAR OUD, niet schoon noch hebbelijk, zelfs is mijn vorm wat verwaarloosd, maar ik heb een gouden hert en ik doe goed aan alwie mij gebruikt't is daarom, ik,kleine nederige slijmverdrijvende Waltherypil, ik blijf het gegeerd afdrijfmiddel der huisgezin nen. 't ls waar dat ik maar 1 fr. de doos koste. BLANKENBERGHE Dinsdag avond kwameneen manen eene vrouw bij eene oudkleerkoopster van de Mortserats- straat, te Brussel, verscheidene zilveren kunst- stukkeu te koop bieden. De koopvrouw krees achterdocht, zegdo dat zij de voorwerpen eens goed zou nazien en verzocht de verkooperseens uur later weer te keeren. De vrouw verwittigde de poli eidie het koppel bp hunnen teru^kler aanhield. Zij weigerden zich te doen kennen ZD beweerden datzy mets bij de oudkleerknr, sttr hadden te koop geboden ei, wüden niet beken nen waar zy het zilverwerk gehaald hadden Zij werden opgesloten. Woensdag morgen bekende de vrouw dat zii de echtgecoote X.. was, wonende te St-Gillis en dat de persoon die haar vergezelde haar man was. Zij voegde erbij dat zij in dienst waren geweest in een hotel ie Blankenberghe, waar zij den diefstal gepleegd hadde i, Die verklaringen werden juist bevonden en de dieven blijven op gesloten. OOSTENDE DeOostendsche visschers zijn zeer getroffen door feiten die in Spanje voorgevallen zijn Sedert meer dan een jaar vaarden deoostei dscbe sloepen naar de spaansche kus'en om er zich op toe te leggen op den tongenvangst. Die visehsoort heeft in Spanje byna geene weerde, terwijl zij hier hooggeschat wordt. Nooit had men de bel- gische visschers de minste opmerking gemaakt Oen 11 juli laatst werd de sloep O lts gekaapt door ee .e s-paanfche kanonneerboot, naar Vigo gesleept en tot 100 pesetas boete veroordeeld De kapitein brac it ter verontschuldiging in dat de Spanjaarden zicli tot hiertoe nooit gehouden hadden aan de stipte naleving van de visscherii- greuzen in de spaansche waters. Op zondag 21 juli werd dezelfde sloep opnieuw gekaapt ten 11 1/2 ure 's avonds. Toen deed de kapitein, zeker van zijn goed recht, den luitenant-bevel hebber van de kanonneerboot verzoeken bij hem aan boord te komen, om te bestatigen dat hij zich buiten het spaansch vaarwater bevond op 6 1/2 mijlen van de eilanden Salvora en op 8 1/2 mijlen van liet eiland Ons. De luitenant nam de ligging op van het belgisch vaartuig, doch niettemin dwong hij den kapitein hem te volgen naar do haven van Villa Garcia. Daar moest de kapitein zich naar den havenkapitein begeven, die hem zegde dat men hem sedert drie dagen zocht. Dit laatste feit schijnt bevestigd door het vol gende op het oogenblik dat de luitenant van de kanonneerb;.ot aan boord was van de Oostend- sche visscüerssloep, wees de kapitein hem eene andere beigische sloep aan, die veel dichter by de kust was. De luitenant antwoordde echter Neen, neen, 't is u dat ik hebben moet De sloep Oil5 moest drie dagen te Villa Garcia biyven de kapitein werd veroordeeld zonder ondervraging, tot eene boete van 125 'pesetas. Daarenboven werden zijnen visch en zijne vis- scherstuigen aangeslagen deze laatsten Hebben eene weerde van 8,0u0 fr. De minister van bui- tenlandsche zaken is met de zaak in kennis ge steld en heeft den belgischen gezang te Madrid verwittigd. Arthur Accou, werktuigkundige te 0Wevel- gheiN en Irma Vinken z. b. te Moorslede voorg. te Yper. Karei Tresy, aardewerker te Rijsel wed. van Mathilde Vandenbergtie, en Juliana Verschoore, huishoudster te Rijsel, voorg. te Yper. Camiel Sagon, ijzerdraaier, wed. van Maria Dubois en Maria Tydtgat, z. b. beiden te Yper. BURGERSTAND VAN YPER van den 26 Juli tot den 2 Augustus 1907 Geboorten Vandenboogaerde Maria, Groote Markt. Saesen Albert, Minneplein. Flepts Maurits, Oude Veurnestraat. Demeyer Robert, Buk kerstraat. Leclerq Maria, Paddepoelstraat. Clinckemaille Nelly, Eigenheerdstraat. Overlijdens Six Joannes, 80j. z. b. ongehuwd, Dickebusch steenweg. Crabbe Roger, 6 maanden St. Jacobstraat Priem Maria 88 jaar. z.b. wwe van Clarissa Carolus, Ryseislraat. Didier Amand, 77 jaar winkelier wedr van DelegherSophia eu van Robaeys Rosalia, Rijsel- strest. Sinaeve Carolus, 83 j. z.b. echtgt. van Bortier Eugeuia, Zonnebeke steenweg. van bij mij in de berberge gezien, en zelfs getikt te nebben, met den moordenaar, tegen wien ik te doene hebbe gehad. Hij is voor de andere, en wel eene uur voor mij, ver- tiokkenmisschien gezonden, misschien van s zelfs, dat en wil ik niet zeggen maar iets dat 'k wilie zeggen is, dat ik nooit van mijn leven meer naar't Meiboomke en zal gaan. Wat is dat? wat is er? vroeg de andere gy spreekt van den weg afgelegen te zijn en van moordenaars 't En moet niet vele geschild hebben moordenaars tegen eenen mensch alleene -Niet vele geschild gij zujt gaan booren, en verstaan of ik blijde geweest ben van u bier in den busch te ontmoeten. En de reiziger vertelde alles, met kanten en abouten bij beschreef de worsteling sprak van zijn geld, van zijnen hond, van de buitengewone kracht zijner twee verra- ders. Hij verhefte het gevaar, dat hy geloopen had voor zyn leven, al vechtende tegen eenen gewapenden booswicht, en hij ein digde met te zeggen hoe hij 't ontsnapt was, binst dat de andere verscheurd van zijnen hond, om hulpe riep en schreeuwde als of hij sterven moest. Al dit vertellende stond de koopman van tijd tot tijd stille, want hij was uitgeput inderdaad, en zou beter iu zijn bedde geweest hebben als langs de strate. Moedige kerelzei de vreemdeling gij zijt zeker fraai blijde van uw leven gered te hebben, ten koste van uw geld Ten koste van mijn gela wat zegt gij Neen, neen, neen, mijn geld en hebben zij met, God zij gedankt Eene gevoellijke trilling, als van iemand die schielijk verwonderd is, liep langs de lenden van den vreemdeling van nu voort en sprak bij zoo gemakkelijk niet meer. (V Vervêlgt.)

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1907 | | pagina 2