J. DE BEIR-BOUCQUEY 3AUSBroeoeuS Zusters, m Koloniale Waren, Wijnen, Likei AU (♦anus MODEST VAN NESTE-KËRKHOF MELKAFROOMERS Rechtstreeksche invo 1H. ANTONY m m Gij zult bedrogen zijn Volledige Instellingen van Ameublemente iASQUS RBCOOVRBttBÏtfi A. DECH1EVRE VAN WIN 1 liWeWQBIQWtQMQKi' '3IQIQ«iaaQniQIJQK3K^ Hu ï-#® GEBREVETEERE IJZEREN AFSPANNINGEN. mi (Jhipupgien-Tondfneestep 7vmL-OUL-KÏÏN. YPER Tentoonstelling van Luik 1905 HOOFDAGENT YPER, Rijselstraat, 28 <h 72, Pik- en bindmachinen Landbouwraachinen Hofstoelen MAAIMACHIENEN, OPGELETMistrouwt u vaa namaakselsftïS H Zadel en gareelmakerij H ENGELSCHE IJZEREN BEDDEN. j m ÜS Photographic Artistique In magazijn is te hekomen e Cartes-visite depuis 8 fr. la douzaine. Grands portraits 30x40 depuis 10 francs Esi|s it® Wijmtm ©i M Vente d'Albums, Cadres, Appareils et Four- 'M nitures pour la Photographie zJL Nieuwstraot GROOTE NIEUWIGHEDEN MAGAZIJNEN Br voor Heeren, Damen en Kinderen AVIS IMPORTANT Ziekten der tanden en der mond. Uittrekken en operatiën zonder pijn. Rechtzet van de meest afgewekene tanden. Inzetten van tanden en gebitten zonder noodzake heid van de wortels uit te trekken. Tanden zonder plakken, haken of ressorts. Tanden op goud en platina. Tanden op pivot. Amerikaansche werken. Herstel en verandering van alle stukken die de tanden aangaan. Plombage, émaillage, orificatii Alle dagen te raadplegen buiten de Zondagen en de feestdagen. Huis van vertrouwen Zeer gematigde prij^ BUITEN CONCOURS GESTELD LID VAN DKN JUUY DIPLOMA VAN GROOTEN PRIJS (hoogste belooning toegestaan). PAARDENMARKT, POPERI NGH E *azijn van alle landbouwmachienenmeubel- en bouwartikels; engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe; b.urneelen in ijzer en koperpompen en loodamerikaansche wasch- keprns dak napier doorndr&ad tr Uiedraad baseulen enz. Einder rijtuigen j|| Groote Markt, 59, YPER EN BANKEN. Haverpletters Meelmolens Strooisnijders met hand en stoom IJzerdraad. Je®!>^WEL GEKOZEN ZIJN MAAQVERSTERK^DE en ZUIVERENDE PILLEK Depothouders iiONCK, apotheker, Ilijselstraat 13, Yper Libotte, apotheker, Botermarkt, Yper. Placeeren van nieuwe en vermaking van machieneriemen MERCER1EN. YZERE MEUBELEN. SAAïJETTE EN LAINE. 300 liters per ure gevende en werkende niet de hand, J 100 tot 150 fr. profijt per koe. Bourgogne Spanje Tours Italië Saumur Champagne Het huis Pietnpe y/AItCFÊE, gesticht in 1902, heeft gej trekken uit de goede opbrengsten van 1899 en 1900 om eene raad op te doen van Wijnen, hetgeen haar nu toelaat een goe< te bieden op flesschen, wel uitgerust, en in het bereik van Het huis heeft ook een voorraad van Wijnen van 1895. De Wijnen van 1904 zijn aan genadigen prijs, en zeer aangei zendingen worden franco gedaan van alles tot aan de statie ming, in vaten van 225 liters, aan den prijs hieronder, 4 fr. 1 stuk. Bourgognewijn stukken van 220 lit« Porto wijn in vaten van 130 en 140 lil rue au Beurre, 37, YPRES Succursale a Bailleul Nord-France ■5 S 22, Boterstraat Yper, 22. overtrekken van voituren in leer en toile worden ten huize gemaakt, en zijn altijd in gereedheid groote keus van Sargien, netten, gebijten en mondstukken, borstels, n peerdekammen, zweepen, welsters, knie-en schupbanden. Alle slach a van handschoen, leeren getten en manchetten, Ossepootolie, en alle f "3 soorten van vet, voor onderhoud van leer en metaal. Allerbeste wagensmout, peerdevet en vaseline. matige prijzen (bijzondere conditiën voor voortverkoopers) bij 0 iVlaison spécialement connue pour los grands por- W. trailsau charbon inaltéra? Ie, reproductions, agran- dissements, groupes d'écoles, noces, soeiétés, etc. jjH g On pose tous les jours et par tousles temps, RUE L '0 AU BEURRE, 37, YPRES et Bailleul tous les Dimanches et Mardis. II On pose k domicile sans frais. En cas de décès ou affaire urgente pour l'étranger prière d'envoyer dépêche A YPRES. On accepte tous travaux pour Photographes et "0 Amateurs. Gesuikerde witte wijn in stukken van 22 MODEST VAN NESTE-KERKHOF 22, Boterstraat, 22. Hewel ziet ge nu, Pachters, die u zoo dikwijls laat bedriegen. Indien VI. Ghyselen een ander voortbrengsel had gekocht voor eenige stuivers, hij zou voorzeker niet gelukt zijn, ZIJNE GEVALLEN VAN BUIKLOOP TE GENEZEN. Hij zou gelijk men gewoonlijk zegtalles wagen om weinig te winnen. Met de vermaarde «Tanalgine» te nemen heeft hij weinig gewaagd en alles gewonnen, 't is hetgeen iedereen moet doen om te verbeteren Algemeen depot M. C. MAY, Apotheker, Groote Markt, 35, Yper GHYSSAERT, 20, Diksmuide, VANHAUWE, Noordstraat, Rousselare. en al de apotheken. Kostdooze opzending van den Cataloogvan Stalen en van iedere koop die 20 fr. beloopt. Achat et vente de Fonds publics. Echange de coupons Conversion et souscription a tous emprunts Beiges et Etrap^ets Délivrance sur tous paysde lettres de credits, traites et chèques" Avances de fonds. Dépots de fonds. Comptes courants de Dépots de fonds avec carnet de chèques 15, RUE DE MENIN, 15 VDDCC Vérifixation des tirages de titres remboursabies. Les listes qui me sent présentéè;s doivent étredressées par ordre numérique. Jfel Le bureau est ouvert de 9 a 12 h. dumatin. kul SiTOl,LBWAERT-DE MEULENAERE, ia de Boterstraat, 36, t'Yper Hofbouwkw YPER ROSELAARS EN S AAN Ju 1 hoven VAN WINSEN Beste Aanneming van alle slach verandah, e»z JEAN EBEN Mr Garin van Kameryk, Verveerdiger der AFROOMERS MELOTTE inVrankrijk, bekomt eene Tegenwoordig 1 r,500 Alroomevs zyn in werking in België. asssüPASNC rr Enkel 3 werklieden zijn in de Fabriek van Remicourt gebezigd voor het herstellen en vermaken dezer groote hoeveelheid afroomers. Zulks is een onweerlegbaar en doorslaande bewijs der kloekte en duurzaamheid der Afroomers Mélotte. Mfcon*"** «Om altijd eene goede getondhe A «te genieten, eene methode is waar en zal altijd waar L:ijn 't is van zich op tijd en bete melijk te purgeeren. Maar k, daarom moet het purgeermiddel cl en het mag uit zich zeiven geene oorzahr zijn van verslapping of ziel aan Fr. I.SO de doos van 35 Pillen. Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van [vandaag de wereld rond gekend. Overal wordt hij aanzien als di wa huisvriend 't zijn de STAKDAERT'S-PILLf fj zui veren en verkloeken het bloed,verdrijven Slijmen. Gal en alle Sl8cbte Voclitcn. T ANDAERT'S-PILLEN zin het Deftigste Behoedmiddel tegen aile slechte bijzonderlijk de Influenza of zoo gezeide slunseziekte. STANDAERT'S-PILUEN gen ozon onmiddellijk I Veratoptheid, Z<everstekten,Maagpijn en Euur, Geelzucht, Slecllte Spljsverteerlng, Hoofdpijn, Itecren der Jaren, kiebt, hnmatism, Geraaktheid, Pulsten en alle Velaüeltten, gag STANDAERT'S'PILLEN worden bij voorkeur genomen niet e»n goede |§f maaltijd en kunnen nooit de minste stoornis in het lichaam te weeg brengen Wm toegezcgeld dat het fabriekmerk draagt en de firmaApotheek H. STANDAERT. SteeDitra&t. BRUGGE. Verkrijgbaar io alle goede Ai-othekcn. DER WIJNEN VAN Bordeaux Eiland San Roode Wijn Bonnes Cótea Bas Médoc Fronsac 140 fr. 160 1 190 Macon Nuit Roode Wijn Listrac S' Christoly S'Julien Witte wijn Graves 240 fr. I Pommard 365 Witte wijn de Chabis 15o fr. 200j 290 Witte Beste witte per hei <x> ra QJ cu CU £3 aS K/2 <D C O &c SLi 't2 o> <y o O c O K/2 Bastieren, DEKKLEERS EN WATERDICHTE REGENMANTELS Monteering voor voituren, en werk zooals gareelen, saletten bricols, breyls, bassen enz. (Alle modellen Groot Klein c «j «3 ■O <u fcjL XJ CU O Cl co C Qj bi t- -o L» O CD C O) O u* s™ 03 O c CÖ Goede kwaliteit per hectoliter Beste wijn Eerste keus Witte zoete wijn 1^5 francs. Goede Tours witte wijn iy5 s Witte wijn Tours 1= keus 260 FRANCO VERZENDEN, VERMINDERING BOVEN DE 25 1 Bij hoeveelheid prijs volgens overeenkomst Gewone roode tafelwijn de liter 0.60 en 0.80 Zoete witte wijn, goede hoedan. per liter 0.85 Bordeauxwijn roode per fiesch 0.85 goede Médoc J903 Fronsac 1903 S« Emilion 1900 S« Estèphe 1899 S' Julien 1899 Pontet-Canet 1896 Margeaux 1895 Bourgognewijn Macon 1900 Moulin k vent 1896 Nuit 1893 Tours witte wijn beste i« kwaliteit Ujn Graves witte wijn beste extra 1.00 1.20 1.50 >•75 a.oo 3.00 4.00 2-75 3-7S 475 0.85 1.10 >•25 >•75 0.83 1.20 0.75 >•75 per t Moezelwijn Rijnwijn Brauneberger Niersteiner Champagne wijn zeer schuimend W«Amiot Comte de Sarny, Chandon, V« Cliquot, M01 C II Mumm, Louis Roeden 8.50 frank. Roode Porto gewone de liter i.c beste goede kwaliteit oude de flesch 2.0 Witte Porto Muscat van 't Eiland Samos Malaga per fl witte Madera per fles il SIROOP, GROSEILLE en GRENADINE zuiver suiker ie kwaliteit _s 00. i'i rcijuim 53 O CD CU «5 Indien gij luistert naar al deze Kwakzalvers, verkoopers van voort brengselen aan 2 stuivers, aan 10 en 15 stuivers, en die zelfs dikwijls zoo ver gaan ze voor niet te geven. BEPEIST DIT WEL Er bestaat door gansch de wereld *^^E^maar een middel die den buikloop bij de kalvers en veulens kan geneden. Nemen wij dit middel en niets anders meer dan dat. M. C. May, Apotheker, Groote Markt, 35, Yper Ik heb 14 halvers op 14 gevallen in 1906 met de Talgine genezen. Ret is het eenigste middel waarvan ik. volkomen tevreden benGelief mij nog vandaag 12 flesschen Tanalgine te zenden, alleenlijk voor kalvers en voor de geboorten. M. GHYSELEN-DECLERCK te C0XYDE (Veurne), 10 December 1906. Stoffen en Gemaakte Sleedei l^ÜlüÜ^BlllülÜ^llllüi^ülüU^üiiilü^lüUiiiü^üigiiiü^iijji^ Téléphione 86 Maison fondée en 1873 T v ^llii^iiiTIiiiiMiill Carton.- en Dixmi Fruit- en sieraad! Bloeiende en groenblijvende (Bijzonderheid voor boo PRIJSCOURANT or A VAN Hervorming|van ouderwets

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1907 | | pagina 4