DIT IS SpreeKdraad £2 EN OMMELANDS wmmr m Op Zatertfap 16" November su07, Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars ieuwe Inschrijvers BONI) DE WERELD Duitschland Vrankrijk Gemeenteraad Opening der Kamers Te Deum Engela nd Marokko Disch en Scholen Proces Tram-Cardinael-Yper i Voordrachten VAN ALLES WAT Vliegen als de Vogels Een aardig Testament De Daaistatie te Am werp* n De rechten der vrouwen De Loting Voor de IJzerenweg- werR lieden De reklaam in Japonië Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Du ilieuvvo itischv:f efj? voor 1908 zullen 'l A ieuwsblad van Ypr liosteloos ontvang n van uu lof. nude December 1907. Woensdag '11 November 1907 raYP ï'i Z< 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Zondag ij November, Tooneelfeest in't Volkshuis. Men speelt het Gestolen Kind» in 6 tafereelen. Zondag 24 November viert da Koninklijke Fanfare heur jaarlijksck Cecilia-feest. I (Ten 11 1/2 ure misse in Sint Maertens- kerke. Ten 5 1/2 ure Concert, en 's avonds ten 7 ure feestmaal in de Iweinszaal. Zondag 22 December, groot Concert in de Iweinszaal, met medewerking van verschei dene befaamde artisten. Zondag 23 Februari ipo8, tweede groot Concert. De opschudding verwekt door de schan dalen in de hoogere wereld te Berlijn begon nen, hunne ontknooping hebbende gekregen voor de rechtbank met de vrijspraak van den beschuldiger, is nog verre van gestild. Keizer Willem heeft eraan gehouden dat lier-gerecht-zijn gang zou 'gaan"" eir Ttrtr Moltke en Eulenberg zijn er deerlijk van afgekomen. Dat proces en was nog niet vergeten als een ander reeds aan den gang was de Rijkskanselier werd namelijk beschuldigd van erge zedenmisdrijven. Maar de beschul diger is er ditmaal zelf slecht van afgekomen, en de rechtbank heeft een voorbeeldige straffe toegepast. Keizer Willem is Vrijdag op reis gegaan naar zijn oom, de Koning van Engeland. De Keizer die wel, gemakkelijk en vele spreekt, zal ditmaal op reize geen redevoeringen uitspreken, maar zijn antwoord of zijn aan- sprake geschreven of gedrukt onder de aan wezigen uitdeelen. De Keizer alhoewel gene zen, moet nog heel voorzichtig zijn, om niet opnieuw door keelpijn aangetast te worden. In Engeland zijn tegenwoordig benevens de Engelsche Vorsten, de Keizer en de Keizerin van Duitschland en de Koning en de Koningin van Spanje. Keizer Willem zal bij het wederkeeren een dag verblijven te Amsterdam en 't nieuws dat er geen bezoek zou plaats hebben aan Konin gin Wilhelmina schijnt enkel een kwakkel te zijn, 't Wierd zelfs reeds verteld dat de oorzaak waarom de Keizer niet naar Holland kwam, te vinden was in eene vergadering van Hol- landsche en Belgische Staatsmannen, die trachten middel te vinden om een handels verdrag te sluiten dat voor beide landen zeer voordeelig zou zijn, en, zeggen de commee- ren, dat stak den Duitschen Keizer tegen, die vroeger reeds met Holland in onderhandeling j was over dergelijk verdrag, maar tot geen f overeenkomst geraakt is. jegens den vorst en meteen vereerde hij hem met de orde van Karei III. De gezant herin nerde nog aan de goede betrekkingen tus- schen beide landen uier belangen veelal dezelfde zijn. Spanje koestert de beste wen- schen voor het behoud der eenheid van het jj Noord-Afrikaansche rijk. 1 En de oorlog tusschen Vrankrijk en Spanje a van den eenen kant en Marokko van den l anderen kant is nog maar met moeite ten I einde, als hij zelfs geheel gedaan is. j Een fransche socialist van het zuiden i de naam is ons ontvlogen heeft bij de bespreking der wet op den roof der kerke- goederen het gepaste woord gevonden f Heeren ministers, zegde hij, wij zullen l uwe wet stemmen, niet dat wij tegen de kerke zijn, neen, we zijn er volstrekt onder- i schiliig aan, maar nu neemt gij 't goed der 3 kerken en binnen kort zullen wij uw voor beeld volgen en ook uwe goederen onteige nen, en we zuilen ons dan beroepen op de wet zelve die gij ons nu doet stemmen. Minister Briand en de anderen stonden op malkaar te zien zonder te weten wat antwoorden. We weten wel dat dit gezegde niet en zal beletten dat de mannen, die enkel voor doel de Kerk en de katholieken van al hunne goederen en rechten te berooven, zullen voort gaan op den ingeslegen weg. Zij zijn de slaven der logiën en volgen gedwee al de bevelen die hen worden opgelegd. De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. 1 overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, Place DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper. van ai die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. De katholieken doen 't anders zij bouwen of koopen voor groot geld groote en gezonde ge stichten, zij gerieven die huizen met al wat er noodia is er te. wonen en school te houden; zij lokken er onderwijze;s en onderwijzeressen naar toe, die er moeten kunnen best-an en bij gevolg trioeten betaald zijn; en dan zeggen zij aan de arme menseden: zendt ons uwe kinderen en wij zullen ze ko teloos les en leering geven, vandaag en morgen, en altijd voort. Zoo gaven over jaar de volgende katholieke scholen van Yper kosteloos lager onderwijs aan de volgende hoeveelheden arme kinderen H. Maria of Lamotteschool aan 325 St Aloïsiusschool 318 St Michielss'chool - 163 O. L Vrouw van Tuine 123 Verlorenhoekschool 79 St Jozefsschool 50 te gaar 1058 De Gemeenteraad van Yper komt heden Zaterdag bijeen ten 5 ure, om de volgende zaken te bespreken 1. Lijst der kinderen die recht hebben op kosteloos ouderwijs in 1907-08. 2. Keukenschool bij de Lamotken reke ning 1906-07 en begrooting 19u7-08. 3. Godshuizen aankoop van grond te Locre. 4. Godshuizenoverbrengen van kre dieten. 5. StadseigendommenVraag tot toestaan van eenen uitweg. 6. Stadsgelden Leeniug van fr.850.000. Ter gelegenheid van do opening der Wetgevende Kamers werd er Dinsdag nuchtend in St Maartenskerke eene misse gelezen om Gods zegen af te smeekeu over de werken der Kamers. Een plechtig Te Deum werd Vrijdag 15n dezer gezongen in St Maartenskerke, ter gelegenheid der patroonfeeste van zijne Hoogmogendheid Koning Leopold II. Burgerlijke en militaire overheden waren •r uitnemende talrijk vertegenwoordigd. Alle jars is de inhulding van den nieuwen Lord-Major of de Heer-Burgemeester van Londen, met groote plechtigheid gevierd. Gelijk alle feesten eindigt die inhulding met een feestmaal en 't is 't gebruik dat de eerste minister aldaar eene redevoering uit spreekt. Ook dit jaar werd dat gebruik in stand gehouden en Sir Gampbell-Banocrwan sprak onder andere over den Congo.dat groot afrikaansch gebied dat de belgischc Kamers bij eenige weken zullen geroepen worden om over te nemen. De Engelschen laten geen gelegenheid voorbij gaan om over het bestier van Congoland te klagen en weten niet wat gedaan om dat land te kunnen inpalmen. De minister nu, beknibbelde wel het Congobe stier, maar was toch nog tamelijk gematigd, daar, zegde hij, België's Kamers zelve bij eenige dagen over die zake zullen beraadsla gen en wij niet en willen tusschen komen voor den oogenblik in de beslissing door de Belgen te nemen. Dat gaat er soms aardig in de vorstelijke wereld De spaansche gezant overhandigde eenige dagen geleden zijne geloofsbrieven aan den Sultan en sprak over zijn vriendschap Do Chronique van Brussel, overgedrukt door 't Progrês van Yper, verwenscht onze katho lieke scholen, en beknibbelt den Discü omdat hij hun schoolgeld betaalt in de plaats der arme ouders die recht hebben aan kosteloos onder wijs voor hunne kinders 'tis alzoo, schrijft de Chroniquedat de katholieke scholen meer en meer kinders krijgen eD dat het officieel onder wijs in den grond geboord wordt. 't Is van vandage niet dat wfj weten dat Chro nique en Progrês niets dan haat en smaad over hebben voor de katholieke scholen zfj vragen en verlangen si echts om die scholen temogen sluiten en do kloosterlingen of de wereldlijke onderwijzers die ze bestieren, te broodrooven en uiteen te jagén, gelijk hunne vrijmetselaars- vrienden nu doen in Frankrijk. Maar, God dank het meeste deel der Belgen zijn de vrijheid genegen, en teil zal de kerk ver volgers nog zoo gauw niet gelukken de vrijheid van net onderwijs uit de Grondwet te schrab ben. 't Meeste deel der Belgen en bijzonderlijk der Yperlii gen brengen eer en hulde aan de gods- dienstigneid eu de menschlievendheid van dezen die katholieke scholen hebben willen bouwen en er ondei wijs willen geven of doen geven aan al die z:cb komen aanbieden. Die 't aangingen weten best hoeveel geld er noodig is om scholen te stichten eu iu stand te houden. De liberalen van Yper stichtten over korte jaren hun Collége de l'Union maar ontzagen welhaast de geldelijke opofferingen die er voor noodig waren, en sloten de deur die zij in eene opgewondenheid geopend hadden. Hoeveel vroeger zouden zij nog opgekraamd hebben, hadden zij een deel leerlingen voor nieten moeten leeren Welnu de Chronique, het Progrês, eu in 't al gemeen al de liberaleu zouden den Disch, willen zien verbod opleggen die scholen ter hulp te komen, en hei minste schoolgeld te betalen ter ontlasting van de arme ouders die niets kunnen geven. Is dat schoon en redelijk Mosten zfj den gods dienst hateD, die in de katholieke scholen uit muntend aangeplicht wordt, om niet alleen van t hunne te weigeren maar om te willen beletten dat den Liiscli wat schoolgeld voor de arme kinderen betale De Chronique en't Progrês weten geheel wol dat de 'isch van Yper niet enkel aan de katholieke sell len schoolgeld betaalt, maar ook aan de stad voor de arme kinderen die naar de offiiciëele scholen gaan; zoo ontving de stad over jaar voor 352 arme kinderen die de stadseholen regel matig bijwoonden 2816 fr. of8 per kind.De Disch legt de arme ouders geene betaalde school op voor hunne kinders; hij ziet alleenlijk waar de ouders die recht hadden op kosteloos onderwijs j hunne kinders naartoe zonden, en hfj betaalt .8 li', .per hoofd an da.SP.hi ol die les au leering f gaf en al den last afdroeg. Wat valt er daartegen in te brengen (zijn er 1058 arme kinderen in da katholieke scholen en slechts 352 in de officieels scholen) bat liegt aan het schoolgeld niet dat de Disch betaalt zoowel aan de eene als aan de andere scholen, zonder voordeel voor de ouders dat liegt aan de godsdienstigheid der ouders de godsdienstigste kiezers de godsdienstigste scho len. Verders Chronique en Progrês zijn wel onwijs beraden van tegen den Disch van Yperdaarover uit to vallen Indien zij niet kunnen verdragen dat de Disch schoolgeld betale voor de arme ouders dia hunne kinderen naar katholieke scholen zenden, dat zij de wet doen verandei en. De Disch van Yper, gelijk de Disch van Brussel en al de welhebbende Dischen, volgt enkel de wet van 15 September 1895 die zegt in artikel 3 p. 7. De Bestendige afveerdigirg stelt vast, na Disch en Gemeenteraad aanhoord te hebben, en mits beroep bij den Koning, hoeveel schoolgeld de Disch moet betalen voor de kinderen die recht hebban op kosteloos onderwijs: dat school geld nwet verdeeld worden tusschen de officiëele, de aangenomeue en de aanneembare scholen volgens elks getal kinderen, die recht hadden op kosteloos onderwijs en de school regel matig hijwoonden. 't Is dus geenszins bet katholiek stadsbestuur van Yper, dat, na de erfenis door M. Gapron geschonken aan den Disch, den Disch van Yper verplicht heeft schoolgeld te betalen voor de arme kinderen; 't is de wet; Chronique en Progrês moesten dat weten. En voor hetgeen de aalmoes aangaat van 1000 fr. soep aan de kinderen der kostelooze bewaar scholen, hadden Chronique en Progrês daarover ook niet beter gezwegen Mocht de Disch niet dagelijks een teiloortje soep doen uitdeelen aan die kleine arme schaapjes van 2 tot 6 jaar oud Dat is nog eens slechts beknibbeld, ómdat die soep terecht komt aan kleinen, wier ouders de stoutigheid hadden eene katholieke bewaar school voor hunne kindertjes te kiezen. Maar nog eens de Disch ziet niets anders dan de armoede in, en aangezien de katholieke bewaarscholen to Yper, alléén, kosteloos zijn, en dus al de kiu- dereii die ernaar toe gaan arme ouders toebe- hooren, zoo moest de Disch alleen daar de aalmoes van eeu teiloorfje soep doen uitdeelen. De Chronique zou misschien beter eens uitleg gen waarom de stad Brussel jaarlijks de vrije vrijdenkers hoogeschool door rijkemanskinders bijgewoond, zoo mildelyk ondersteunt. Woensdag 11. heeft de heer Prokureur des Konings zijn gedacht gezeid aan onze Recht bank van eersten Aanleg over 't onteigenings proces der Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen tegen Mr Cardinael en anderen, alsook tegen de stad Yper, die, in den loop van dat proces, de weerde vroeg van den uitweg gelegen tusschen Siroux' huizen ten noordwesten van 't Minneplein en de Steenen Brug. Vroeger bepaalde onze Rechtbank de weerde van den gevraagden grond, zonder het deel van lederen onteigenden uit te steken,en belastte drie deskundigen de juiste ligging van stadsuitweg op te zoeken. M. Cardinael zei dat die uitweg, ten grooten deele tijdens het delven van den vaart Yper-Komen verdween dat zijn koop- akt zijnen eigendom beschreef als palende aan den ketsweg van den vaart, dat hij alleszins bij verjaring eigenaar zou geworden zijn van den uitweg zoo deze bestond langs zijn land, en dat de weer/R va" riien uitwee daar waar hij nog bestond, aan de eigenaars toekwam voor wier land hij gemaakt wierd. De heer Prokureur des Konings vindt dat de juiste ligging van den uitweg bij de Steenen Brug met geene zekerheid kan vast gesteld worden, de deskundigen zijn er niet over t akkoord geraakt na lange en koste lijke opzoekingen hij oordeelt dat Mr Car dinael alleszins bij verjaring eigenaar wierd van het land dat paalt aan den ketsweg van den vaart Yper-Komen, zoo dat er daar geen weg is hij peist dat de weerde van den ketsweg, daar waar hij onteigend wierd, moet gedeeld worden tusschen de stad, die er eigenares van was, en de aanpalende eigenaars voor wie hij gemaakt wierd, en, wat de kosten aangaat voor 't onteigenings proces, hij gelooft dat zij moeten afgedregen worden door de Nationale Maatschappij der Buurtspoorwegen, omdat dat proces maar eindigt met de toewijzing aan lederen ont eigenden van de weerde van zijn goed, en dat noch M. Cardinael noch de stad hier te kwader trouwe handelden. De uitspraak van 't vonnis is gesteld op 18 December 1907. De studiekring EXCELSIOR 1 gesticht in den schoot der Gilde van O, L. Vrouw van Thuyne, richt voor dezen winter eene reeks in van zes apologetische voordrachten. Deze zullen gehouden worden door de j EE. PPSymphoriaan,doctor in de wijsbe- geerteaan het Hoog-Gesticht van wijsbegeerte der Hoogeschool van Leuven Evariste, licenciaat in xie (lodheixi aan de Leuvenechs j Hoogeschool Martial, baccalaureus in de Godheid aan de Leuvensche Hoogeschool. Reeds in verschillige andere steden, name lijk te Brussel, te Brugge en te Bergen, hebben die geleerde sprekers met dezelfde voordrachten den grootsten bijval genoten. Hier volgt de reeks voordrachten 1°) De Godsdiensten. 20) Het Mirakel.Xeekea van het waarachtig Geloof. 3') De Prophetie,teeken van het waarachtig Geloof. 40) De Verrijzenis, bewijs van den Katho lieken Godsdienst. 5°) De zedelijke invloed van het Katholi- cismus. 6°) De economische invloed van het Katho- licismus. De inschrijvingsprijs voor de heele reeks der 6 conferentiën is vastgesteld op 3 fr. Eene inschrijvingslijst is neergelegd ten huize van M' TYBERGHEIN, Hondstraat, 17. Na de inschrijving zullen de inschrijvers, in den loop der aanstaande week hunne toegangkaart ontvangen, waarop dag en lokaal der voordrachten zullen aangeduid zijn. De inschrijvers ontvangenook een syllabus of korten inhoud van iedere voordracht. De eerste voordracht is vastgesteld op om 8 ure 's avonds. De tweede en derde worden gegeven in December 1907. De vierde en vijfde in Januari 1908. De zesde in 't begin van Februari 1908. Een franschman, zekere Farman vloog op in een hoek van het oefeningsplein te Issy onder het snorren van een allerbesten motordan draaide hij tweemaal rond een hooge vlag die op 500 meters van het ver trekpunt stond en landde dan op 40 m. van daar. Na door daverende toejuichingen begroet en van alle kanten geluk gewenscht te zijn, steeg Farnam opnieuw in de hoogte, beschreef een reusachtige S, daalde, steeg opnieuw, draaide, wendde en kwam alleen naar beneden omdat het begon duister te worden. Wel te bemerken dat er hier geen spraak is van een luchtschip, maar wel van een echte vliegmachien, die zonder gas. door eigen krachtontwikkeling in de lucht drij ven kan. Bij eenige jaren zullen de autos gedaan hebben. Die zich zei ven eerbipdigt zal ten minste een paar vliegmachienen bezitten, waarmeê bij, als t hem past, eens naar Brussel, naar Parijs of naar Londen vliegt, in afwachting dat men ook al vliegen de reis onderneemt naar de nieuwe wereld. Met zulk getuig zullen er toch indi r menschen omver gereden worden ris met de autos, waarvan de ongelukken niet meer te tellen zijn. Pieren Roublaert kwam te sterven. Was een der voornaamste boeren u t V: ar,ra- ambachthij had onder ander 17 pecrdmi. Bij testament deed hij zelf de toajeeu uog aan eik zijner drie kinders aan udt '0 de helft, aan de 2e een derde u t aan r| - derde een negende van zijne peer-.ien. Gt-ou klaar ziende in de verdeeling n n <i kin ders twee notarissen ter hulpe, uie ook niet en vonden hoe de verdeeling je ;t ge ;a 11. Een boertje van de ge uurs, Fientje Soetaert, wier geraadpleegd, en zonder dibben deed Fieri die verdeeling ter voldoe ning van de drie kinders. Hoe de hij lat Hij sprong te peerd... op zijnen ezel. reed naar het hof van zijnen buurman Roublaert en zei tegen de zeuns Ziet m9t mijnen eze. erbij zijn er nu achttien... peerden. De oudste heeft er de helf van, is 9 de tweede heeft eenderde, is 6 en de jongs,e e n negende, is 2 peerden datis tezamen 17. Daar is nu de verdeeling gedaan. Fien sprong weer te... poerde, en. h rtelijk bedankt door de drie kinders reed hij weer naar huis. De Damstatie is eindelijk op hare nieuwe plaats garaa-k-t-, De reis h cf- twintig- ag si- geduurd. Dinsdagmiddag was alles ge,i-,an. Het verbazend werk is opperbest lukt. Geen steen is verschoven, geen stukje kalk is losgeraakt en binnen in de statie bleef Ie gaz branden zonder zelfs een weinig te dansen. Want wij moeten er bijvoegen dat de gaz- en waterleiding de reis meegemaakt hebben, t Is voldoende geweest de buizen wat te verlengen om alles in orde te houder Dat mag men voorzeker een reuzenwerk no.;men. Nu moet nog een klein bijgebouw verplaatst worden. Binnen eene maand zal het op zijne plaats staan. Dan zullen de grondwerkers van den Staat beginnen en binnen twee of drie jaar zal de spoorbaan naar Holland 4 lijnen hebben in plaats van 2. Bij de Kamer is een vertoogschrift inge- komen, waarin gevraagd wordt dat de vrouwen voortaan ook getuigen bij de huwe- lijken zouden mogen zijn, Men weet dat de Kamer binnen kort het wetsontwerp zal bespreken, strekkende tot vereenvoudiging der huwelijksformaliteiten. De kwestie zal dan waarschijnlijk opgeworpen worden. De minister van binnenlandsche zaken heeft, bij omzendbrief, de gouverneurs van de verschillende provincies verwittigd dat de milicieloting, in iedere provincie, op een enkelen dag moet geschieden. Geene loting zal mogen plaats hebben voor den 3 fe iruari aanstaande, noch na den 8n, en zulks om te voorkomen dat de loting in de verschillende provincies een te groot deel van de maand februari zou innemen. De minister van ijzerenwegen heeft beslo ten dat voortaan de werklieden van den spoorweg, die in eene andere gemeente wonen dan daar waar zij werken, geen wekelijksch reiskaartje meer zullen moeten nemen. Zij zullen eenen dienstbrief ontvan gen die hun kosteloos zal afgeleverd worden. De minister verleent ook zes dienstkaartjes per jaar aan de werklieden, voor hunne vrouw. Men onderzoekt nu of de vrouwen der ambtenaars en bedienden dezelfde gunst niet zouden kunnen genieten als de vrouwen der werklieden. Niemand kent eu gebruikt beter het aanbevelend of aanprijzend aitikel dan de Japoueezen, en dagelijks vindt men inhui.ne dagbladen reklamen zooals de volgende Onze koopwaren worden verzonden met de snelheid van een kanonsbal. Ons prachtig papier is zoo sterk en zoo hard als het vel van eenen o if nf. Onze pakjes zijn ingepakt met de fijne en kostelijke zorgen welke ee, jong getrouwde aan zijne jonge en lieve weder helft voorbehoudt.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1907 | | pagina 1