DIT IS SpreeRflraad 52 EN OMMELANDS TB Op Zaterdag 30" November 1907. 5 eentiruen t blad. 42'! jaar. Talmerk 3087 Te Irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Nieuwe Inschrijvers ROND DE WERELD Vrankrijk Duitschland Oostenrijk Portugaal Italië VAN ALLES WA 7 Honing voor Gezonden en Zieken IJzerpletterijen Nog Zotter Hoe moeten wij rooken Tegen Rhumatism Auto's voor iedereen De IJzeren weg van Hazebroek naar de Belgische Grens Boonenwater als waschmiddel Eene fijne Grap STADSNIEUWS Sinte Cecilia Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De nieuwe inschrijvers voor 1908 zullen 't ISieuwsblad van Yper Kosteloos ontvangen van nu tot einde December 1907. 'T NIEUWSBLAD YPER 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt *s Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk ?4, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. Zondag 22 December, groot Concert in de Iweinszaal, met medewerking van verschei dene befaamde artisten. Zondag 23 Februari igo8, tweede groot Concert. De fransche Kamer is nog altijd bezig met de dievenwet over de kerkegoederen, 't is zoo dat ze in de Kamer zelf door befaamde redenaars werd bestempeld. Maar dat al doet niets ter zake. De fransche vrijmetselaars, waarvan de ministers enkel de slaven zijn, doen alle bevelen uitvoeren in de geheime vergaderingen. Eerst heeft men aan de kloosterlingen alles ontnomen, dan diezelfde kloosterlingen het land uitgejaagd, verders de priesters beroofd van hunne jaarwedden, die enkel eene vergoeding waren van het vroeger ontstolen klooster- en kerkgoed, en nu, na de goederen der kerken te hebben ingepalmd, zonder zich in het minste te bekommeren om delaatstewilsbeschikkingen der gevers, zijn ze bezig de rechtbanken te beletten recht te geven aan dezen die het goed terug eischen, vermits men de voor waarde der gifte niet wil vervullen. Dat die mannen, die kerke en klooster goed inpalmden, zoogezeid om de oude werkmenschen een pensioentje te kunnen geven, toch ook wel wat meêdeelen getuigt eene tabel door den ministerzelf opgemaakt. Daar werd 8 millioen joo duist frank ver schoten door den Staat aan de advokaten die zich belastten te pleiten.Erzijn erdie 35o ooo frank getrokken hebben, anderen kregen 200.000 fr., 169,000 fr. enz en de mindere mannen bekwamen ook al iets alzoo zijn ervan 60.000, van 5o.ooo, van 35.000 en zelfs van 17.000 fr. Geheel dat tafereel betoogt eens te meer de waarheid van hetgeen Vader Cats in den tijde zoo welgepast zeide Om deswille van het smeer Lekt de kat de kandeleer Om zelve hunne zakken te vullen bestelen de fransche geuzen priesters en klooster lingen. In afwezigheid van den duitschen keizer, die tezelvertijde koning is van Pruisen, werd deze weke de pruisische Kamer geopend met eene troonrede, door den eersten minister voorgelezen namens den koning. De zaak zou eigentlijk van weinig belang zijn, ware 't niet dat er in die troonrede spraak is van wetten over het gebruik der talen, die zullen voorgesteld worden. Men bedoelt voorname lijk de Poolsche tale, die men even als het Vlaamsch in 't noorden van Frankrijk en vroeger 't Vlaamsch in België zelve wilt beletten te spreken en te leeren door bet poolsche volk. Volgens eene voorgestelde wet mogen altijd ten minste twee vertegenwoordigers van het middenbestuur, dat is den staat, tegenwoordig zijn in de vergaderingen der gemeenteraden. Geen andere dan de duitsche taal mag daar gesproken worden, tenzij met toestemming der vertegenwoordigers van den Staat, en nooit en mag in die vergaderingen iets beknibbeld worden dat den Staat aan gaat.De afgevaardigden van den Staat hebben zelfs het recht desnoods de gemeenteraden te ontbinden. Meer dan ooit zal men ook den eigendom verduitschen, dat is de goederen die aan Polen toebehooren, onteigenen en verkoopen aan Duitscbers. Die maatregels zijn door de Polen op hevige tegenspraak onthaald geworden, en ook de leden van het Centrum toogden zich weinig tevreden over die hatelijke maat regelen. Uit Engeland wordt gemeld dat de keizer, die wat vermoeid was door al te veel werk, volkomen hersteld is van zijne vermoeinissen en ook genezen van de keelontsteking waar aan hij leed sedert eenige weken. De katholiekendag van Oostenrijk zal voornamelijk deugd gedaan hebben aan de katholieke drukpers, die eensgezinder dan ooit en met verdubbelden iever de belangen der katholieken zal verdedigen. Alle dag bladen spreken over de belangrijke bespre kingen die in de afdeelingen dier schoone bijeenkomst hebben plaats gehad. Volgens sommige dagbladen is de toestand in Portugaal onhoudbaar voor den koning en zijnen minister Franco. Ook zou men geneigd zijn de oude ministers terug te roepen en te trachten eene overeenkomst te sluiten, vervolgens nieuwe kiezingen uit te lokken, en de alleenheerschappij van Carlos te doen eindigen. De oud-oppermeester der vrijmetselaars, de jood Nathan, is Burgemeester van Rome genoemd. De Sicilianen vragen dat hun volksverte genwoordiger, oud minister Nasi, zou in vrijheid gesteld worden, en dat zijn proces, dat nu door den Senaat onderzocht wordt, zou opgeroepen worden voor de Kamer. Uit Rome wordt gemeld dat er den i6n December een consistorie zal gehouden worden waarin verscheidene nieuwe kardi nalen zullen benoemd worden, onder andere twee of drie fransche bisschoppen van Reims, en van Marseille, misschien ook Mgr Turivaz, bisschop van Nancy Volgens verscheidene geneeskundigen, is honing een voedingsmiddel bij uitnemend heid, wat aangaat lichtverteerbaarheid, wel smakendheid en voedingstoffen. Honing gaat na het gebruik recht in het bloed over en bewerkt daar, door zijne schei kundige oplossing, warmte en kracht aan het lichaam. Zuivere bijenhoning bevat juist die stoffen, welke der spijsvertering bevorderlijk zijn. Die voedingswaarde en geneeskracht wa ren reeds bij de oude volkeren bekend. De Romeinsche geschiedschrijverTacitus schrijft hooldzakelijk aan 't gebruik van honingdrank den boogen ouderdom en de krachtige ge zondheid der Germanen toe. Kleine ontste kingen in de maag worden door honing, tn thee gebruikt, genezen. Een lepel honing in eenen halven liter water eenige minuten gekookt, geeft een voortreffelijken drank voor keelziekten elk uur 2 tot 4 lepels Honing duit geen vergif in de maag wie vergiftige stoffen heeft binnengekregen,neme 2 tot 4 lepels honing in. Melk met boning is versterkend voor ouden en jongen. De dok ters leeren Een boterham met honing vervangt de levertraan volkomen Als geneesmiddel aangewend,moet honing steeds gekookt worden ongekookte honing is te scherp. Maandag bleven de ijzerpletterijen van het Center gesloten en ze zullen voortaan eiken maandag gesloten blijven tot nader order. De ijzerkrisis is daar de oorzaak van. Het syndicaat der cokes gaat met Januari de cokes drie frank afslaan. Die prijsvermindering zou toegestaan wor den om den gang der ijzersmelterijen te bevoordeeligen. Eenige jaren voor dat het velorijden zoo algemeen was als thans, kwam boer Pum mels in een ijzermagazijn om eene zeis te koopen. Bij die gelegenheid vroeg de winkelier hem of hij een velo wilde koopen. En wat kost zoo'n ding? vroeg de boer. Drie honderd tachtig frank. Drie honderd tachtig frank Wel voor dien prijs kan 'k'n vette koei koopen. Ja, maar de menschen zouden u voor zot houden als ze u op eene koe door de stad zagen rijden. Dat kan wel, lachte Pummels, maar bij ons op 't dorp zouden ze me voor nog zotter houden, als ze zouden zien dat ik probeert eenen velo te melken 1 Doktor Ch. Bles geeft in Moleschott, on der ander, de volgende raadgevingen ie. Pruim' noch snuiftabak 2e. Matig rooken is voor gezonde volwassen personen onscha delijk 3e. Matig rooken beteekent i5 gram tabak of 3 a 4 sigaren per dag;4«. Rook geene sigaretten 5e. Rook niet vóór het ontbijt 6e. Blaas den rook steeds goed uit7e. Rook niet door den neus 8e. Rook niet onder het loopen of werken g*. Houd de sigaar of pijp niet voortdurend in den mond, maar neem nu en dan een trekje ioe. Rook het laatste eindje niet te ver op; iie. Knauw niet op uwe sigaar 12e. Laat uwe kinderen niet rooken vóór ze 18 jaar oud zijn. Men zegt dat dit eenvoudig familievoor schrift de schoonste genezingen bewerkt, en die in vele gevallen, sedert lange jaren zou den moeten geschied zijn Citroensiroop, 80 grammen ;samengesteld Karox 3o grammen; aftreksel van Buchu, om 5oo grammen te maken. Dit mengsel goed schudden in eene flesch, en hetzelve innemen twee soeplepels na iedere maaltijd en 's avonds bij het slapen gaan. Men kan zich deze eenvoudige produk- ten voor weinig geld verschaffen in t is gelijk in welke apotheek zij zijn volkomen schadeloos en kunnen zelfs te teerste maag niet hinderen. Men zegt dat de uitwerking van dit mengsel op de nieren voortreffelijk is, want daardoor kunnen deze zintuigen gemakkelijker het piszuur filtreeren en uit het bloed verwijderen 't is uit deze dat de pijnen van het rheumatism voortkomen. Als bloedzuiverend middel en verkloeker van het gestel heeft dit mengsel eene groole waarde. Onder dezen titel schrijft de Amerikaan- sche correspondent van de Daily Mail. Na vele jaren van proefnemingen isEdison er in geslaagd een electrische batterij te verveerdigeu, welke waarschijnlijk een totale verandering zal aanbrengen in het groote stadsverkeer. Zeer verlangend om hieromtrent meerdere zekerheid te hebben, reisde ik naar West Orange en vond er den groote uitvinder in zijn hemdsmouwen druk bezig in zijn wereldberoemd laboratorium. Ja, zegde hij, het peerd staat opge schreven. In September, zoo gauw mijn verbeterde batterij in den handel zal zijn gebracht, zal het peerd uit de groote steden begiauen te verdwijnen. Dus, zegde ik, zal in de naaste toekomst een ieder mét een bescheiden inkomen, geen trams en rijtuigen meer noodig hebben, maar zijn eigen electrisch wagentje bezitten Nu, antwoordde Edison, dat is n'et het hoofddoel mijner uitvinding. Hoofdzakelijk heb ik gezocht naar iets, dat tegemoet zou komen aan de onverdraaglijkeopeenhooping van het verkeer der overbevolkte steden Daarvoor was noodig een batterij, die zoo duurzaam was, dat ze de hooge kosten zou goed maken lk wilde eerst geen onvol maakte batterijen in den handel brengen, maar er was zooveel navraag, dat ik er toch toe overging 300 te leveren verleden jaar. Maar over 2 maanden zal de geperfection- neerde batterij een voldongen feit zijn, en alle negotiedrijvers zullen zich een wagen kunnen aanschaffen, die meer mijlen zal loo pen gedurende zijn bestaan, dan het beste peerd. Ik heb hier nu een batterij die meer dau 50.000 mijlen zou kunnen rijden. Een wagentje met deze batterij als beweegkracht kantweemaal zooveel dragen, twee maal zoo snel gaan en neemt de helft van de ruimte m beslag van een gewonen wagen met peerd. Wij zullen afwachten wat de toekomst ons brengen zal. Volgens sommige dagbladen zou België met het Fransch gouvernement een verdrag geslo ten hebben waarbij deBelgische Staat deplaats overneemt der maatschappij der Vlaanders als uitbater van het deel der spoorweglijn op Iransch grondgebied gelegen, 't is te zeggen van de Belgische grens tot Hazebroek. Een blad meldt de zonderlinge bezwaren welke zulk een toestand voor gevolg zal hebben Het Belgisch gouvernement, als uitbater in Frankrijk zal aan alle Fransche wetten en verordeningen onderworpen zijn. Het zal zich in een aardigen toesi»"a bevinden en niet alléén ongemakkelijkheden maar zelfs geschillen te weeg brengen. De Belgische Minister van ijzerenwegen post en telegraaf zal bij het vervoer op Fran- schen grond de ondergeschikte zijn van zijn Franschen collega. Welk zal de toestand zijn van de bedien den, die belg moeten zijn volgens de Bel gische verordeningen, door dat ze Staatsbe dienden zijn en tezelfdertijde Franschman naar de Fransche reglementen, die geen vreemde bedienden meer bij de Fransche maatschappijen aanveerden. Hoe zal de wet op de pensioenen toegepast en uitgevoerd worden aan dit personeel Hoe zal het Fransch gouvernement dit verstaan Zal het Fransch gouvernement aanveerden dat statieoversten afhangende van een vreemd land in geval van troepen beweging de berichten achterhouden 1 Dit zijn al moeilijke kwestien die een grondig onderzoek noodig hebben Vlekken van allen aard worden uit stoffen verwijderd zonder schade voor kleur en weefsel, door boonenwater. Men kookt ge droogde witte boonen zonder zout in water, j en is het vocht wat afgekoeld, dan bevoch tigt men daarmede door en door de vlekken en wrijft daarna de stof goed uit zonder zeep "e gebruiken. Inktvlekken, wanneer zij niet al te zeer verouderd zijn,vet en wijnplekken en alle andere, 't mogen witte of gekleurde stoffen zijn, verdwijnen bij deze behande lingen. Zijden, wollen en katoenen stoffen worden als nieuw, zwarte en kleurige, wanneer zij in lauw boonenwater worden gewasschen. Een pond boonen is genoeg voor 4 liters water. Na 't wasschen spoelt men tweemaal in lauw water de stoffen na. Hangt men, na ze licht te hebben uitgedrukt, de stoften op en strijke ze later, nadat zij wat gedroogd zijn, aan de linkerzijde. De schatrijke maar uiterst spaarzame bankier Kalsteen is een üertstochtelijk rooker van 's morgens vroeg tot 's avonds laat dampt hij als eeu vuurduivel. Zijne sigaren zijn echter van zulke slechte hoedanigheid, dat zelfs de loopjongen er zijn neus vau optrekt. Met nieuwjaar ontving hij,gelijk sommige patroons doen voor do bedienden die hen genegen zijn, al zijne medewerkers en gaf aan elk een kistje sigaren gelijk deze die hij zelf rookte. t Was in't geheel niet naar hun zin. Zij waren gewend aan betere dan do bankier en nu een kistje stinkadores te moeten oproo- ken stond niemand aau. De onderbestierder zette zijn kistje in zijn lessenaar, de eerste bediende op'nen bank, een andere ergens op eene andere plaats, kortom niemand was er die een enkele cigaar rookte. De loogjon- gen alleen droeg het naar huis mede, maar t'huis een kisije lekkere havana's van vader gekregen hebbende, liet hij ook de stinkos onaangeroerd op den schouwbank staan. Men begrijpt dat de baas erg gedaald was in de achtii.g vau al zijne bedienden. Steeds kregen ze met nieuwjaar éen, twee of vijf frank en nu enkel een kiste sigaren die niemand rooken zou, eu waarvan de geur dikwijls het heele kantoor bedierf, wanneer de baas er door ging; neen, niemand was tevreden. j Korten tijd nadien zou Kalsteen zijn j jubelfeest vieren van 50 jaar lid van den Dischraad, en een aantal atadsgenooten mieken een berek om schikkingen voor de i feeste te nemen. 't Ging spoedig van mond tot mond en ook de bedienden besloten den oude een geschenk aan te bieden. Tijdens eene bijeenkomst om te beraadslagen over de zaak vroeg de onderbestierder eensklaps Wie hei-ft er nog het kistje sigaren van Nieuwjaar Eenparig liepen allen ik, ik, ik 1 Nu, dan stel ik voor,'c zal eene aardige grap zijn dat we den baas zijn onkruid teruggeven ik bedoel zijne sigaren, hij rookt ze zeker op, en vermits hij zoo nauw er op ziet, 't zal hem zeker wei bevallen. Dit voorstel vond algemeenen bijval en op den jubeldag prijkte een pyramide sigaren kisten met aan elk het bezoekkaartje van den schenker. De bankier lachtte dat hij er bij schudde wanneer hij in den geschenkenkamer kwam en al zijne sigarenkistjes ongeschonden terugzag. Hertelijk bedankte hij allen en noodigde iedereen uit naar het feestmaal, dat 's avonds ten 7 ure zou opgediend worden. 't Was een welvoorziene tafel, veel beter dan men verwacht had van zulken spaar- zamen gierigen, zegden de bedienden overste. Bij het nagerecht volgden de heildronkea elkander op en 't was er gezellig en leutig, men kon niet meer. Vooi aleer te scheiden nam de voorzitter van het armbe stuur nog het woord om de gezondheid voor te dragen van de bedienden, die trouwe medewerkers van den geachten jubilaris. Maar 't was nogthans hunne medewerking niet, die despreker wilde doen uitkomen, 't was bijzonder hunne vrijgevigheid voor den arme en noodlijdende, want de heer Kalsteen meende met reden dat de inhoud der blauwe enveloppe, die hij al onder in elk sigarenkistje had gevonden, voor den arme bestemd was. 't Was edel van hun nentwege. Op uw welzijn, heeren, op uw edelmoedigheid ledig ik mijn glas, gelijk gij uwe beurs geledigd hebt voor den armen, 's Anderdaags stond er in de gazette Bij gelegenheid der feeste bij den heer Kalsteen is den arme niet vergetpn gewor den De bedienden hebben elk eene bijzondere gifte gedaan voor de noodlijdenden De onderbestuurder gaf 100 fr. De boekhouder 75 Eerste klerk Janssen Tweede klerk Devos Loopjongen Ramf Loopjongen Erent 50 30 25 25 Totaal fr. 305 Hertelijken dank aan de edelmoedige gevers. De bedienden zwoeren, maar te laat, dat ze geen tweede maal zouden vast zijn 1 B. Endig. Begunstigd door een heerlijken herfstdag heeft de Koninklijke Fanfare Zondag laatst Sinte Cecilia gevierd. Ten elf en half ging het muziek in stoet naar Sint Maartens kerks, om de misse bij te wonen, gelezen tot geestelijk eu tijdelijk welzijn der leden. 's Avonds ten 6 ure werd io de Halle Pauwelszaal een welgelukt Concert gegeven. Het publiek was er uiterst talrijk eu heeft met voldoening bestatigd de uitmuntende uitvoering der verschillige stukken van het programma. Ten 7 1/4 ure werd in de Iweinszaal een lekker feestmaal opgediend, waaraan door Eere eu Werkende leden werd hertelijk eere gedaan. De spijzen, bezorgd door den heer Desramault-Breyne, waren keurig bereid. Bij het nagerecht stelde de heer Baron de Vinck in welgepaste woorden ean heil dronk in aan Z. M. den Koning Leopold II, eu aan de Koninklijke familie. Die heildronk werd rechtstaande aan hoord en geestdriftig toegejuicht. M Iweins d'Eeckhoutte stelde de gezond heid voor van den heer Voorzitter Baron de Vinck, van den Eere-Voorzitter M. Eug. Struye. en van de Gemeenteraadsheeren, en namelijk van den achtbaren heer Burge meester, die sedert twintig jaar van den raad deelmaakt. M. Colaert bedankte en dronk op de ge zondheid van het bestier der Fanfare, en herinnerde in eene prachtige aanspraak dat over 20 jaar de Koninklijke Fanfare, dan en nu nog vooral de katholieke Fanfare hem kwam geluk wenschen bij zijne kiezing, als voor de eerste maal de beiaard zweeg omdat een katholiek in den raad kwam. Spreker deed uitschijnen hoe wel de heer Senator Baron de Viuck de plaatse vervult, vroeger zoo eervol bekleed door den ouver- getelijken heer Iweins d'Eeckhoutte, wiens naam in gulden letters zal geboekt zijn in de geschiedenis der katholieke partij van Yper. De heer Voorzitter wordt hierin bijge staan door den verdienstelijken Eere-Voor- zitter M. Eug. Struye, den man die altijd gereed staat als erievers goed te doen is door MM. Iweins d'Eeckhoutte en Calle- waert-, uwe ondervoorzitters,door de andere heeren van de Commissie, en bijzonderlijk door uwen uitmuntenden chefM. Verstrae- te, aan wien wij die prachtige uitvoering van dezen avond te danken hebben. Spreker drinkt op den bloei der Fanfare en is overtuigd dat al wie er deel van maakt er zal aan houden om ten allen tijde de PKH

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1907 | | pagina 1