DIT IS Spreekmaat ka EN OMMELANDS MEAGELMAREN 42e jaar. Talmerk 3089 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Aan onze inschrijvers Legt ze mij daar Uit Amerika BOND DE WERELD Portugaal Duitschland merika Zwitserland Engeland Rusland VAN ALLES Lachkruid De hood in dienst van het rijwiel Een belg, uitvinder van den telefoon Zieke boomen Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamcch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal B i eenige dagen worden de k wij t- l neven rondgestuurd voor de ver iii-Miwiüg der iusehrijvingen voor 1908. Oudeen nieuwe inteekenaarszullen bij het begin van Januari een prach- tigen Almanak in kleurendruk ont vangen ais nieuwjaargift. t G! ristelijk Voorbeeld Zweden l)e nieuwe Koning Marokko Kastanjes 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 Ir. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, Place DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. Zondag 22 December, groot Concert in de Iweinszaai, met medewerking van verschei dene betaamde artisten. Zondag 23 Februari ipo8, tweede groot Concert. Veel beloven en niet geven Doet de zotten in vreugde leven Die spreuke komt mij telkens te binnen als ik in de eene of de andere geuzengazette leze dat de liberalen één frank daags pensioen gaan geven, wanneer,dat en zeggen die brave menschen niet Ongetwijfeld m 't jaar blok, als de uils preêken of den 32n van de maand. Intusschen genieten de oude werkmen- schen sedert zeven jaar hun pensioentje zoo gulhertig voorgesteld door zaliger Baron Surmont de Volsberghe. Wilt ge weten, beste lezers, hoevee-1 er noodig is voor die pensioenwet? In de begiooting van toeko mende jaar 1908, staat er in het Staatsblad 17 millioen 160 000 fr. voorzien. Dat is waarlijk eene belangrijke somme die aan onze neerstige wwrkersbevolking wordt geschonken. Dat zijn groote opofferingen voor den Staat, en die wat be er de genegen heid bewijzen onzer katholieke Kamerheeren dan de eeuwige beloften der liberalen. We mogen niet vergeten dat weinig lauden reeds de pensioenkwestie hebben opgelost. In Vrankrijk ging meu de oude werk- menschen ook een frank daags pensioen geven en daarvoor stool de Staat al de kloostergoederen, die op een milliard of duist millioen geschat wierden. Onze lezers weten dat dit milliard gesmolten is als sneeuw voor dé zonne en dat de Staat in plaats van groote kapitalen te krijgen nog zelve geld heeft moeten verschieten om de mannen van zijne klieke te betaLn die zich bezig hielden met de gestolen kloostergoe deren in te palmen en te verkoopen. Een ontwerp tot verplichte verzekering tegen den ouden dag, al is het verre van gratis een pensioen te geven aan al cle oude menschen de vrouwen krijgen niets is dood en begraven en nog en is zij voor den Senaat niet gekomen, ®u de' franscke Kamerheeren en spreken er zelf niet meer over, ze schijnen beschaamd over hen zeiven. Duitschland is in evenredigheid zijner bevolking, nog verre ten achteren bij ons katholiek België. Met zijne 65 millioen inwoners betaa-t men er jaarlijks dank aan de verplichte verzekering voor ouderdom en ongevallen rond de45millioen mark of iets meer dan 56 millioen frank, dat is 86 c. per inwoner en België met zijne 7 millioen inwoners geeft 17 millioen 160 duist frank, is meer dan 2,50 fr. per inwo ner. Moest Duitschland betalen iu evenre digheid van België, dan ware er bij onze Oostergeburen ruim 158 millioen mark per jare noodig. Is het dan te verwonderen dat onze verstandige arbeidersbevolking nog steeds de katholieke Regiering dankbaar blijft voor al wat er gedaan wordt om den toestand der kleine menschen te vei beteren. De laatste gemeentekiezmgen hebben het bewezen en de kiezing'in voor de Kamer te naasten jare in Mei zullen het nogmaals bewijzen. Zaterdag hebben alzoo meer dan 12.000 uitwijkelingen New-Yoik verlaten. Het waren meest al landbouwwerklieden 3ooo gingen aan boord van den Mauritania eenen rcusachtigen stoomboot die zijne eerste terugreize ondernam 2.5oo op de Repu blic i,6oo op den Koenig Albert een ioootal op den New-York 4000 uitwijkelingen zijn te Brooklijn ingescheept. Verschillige duizende uitwijkelingen hebben niet kunnen inschepen, daar zij geen geld hadden om den overtocht te betalen. Vele werklieden geraken moeilijk over tuigd van den tegenwoordigen slechten toestand inAmerika en gelooven niet hetgeen de dagbladen daarover schrijven. Uit gansch onze provincie zijn sedert twee jaar talrijke personen naar Amerika vertrok ken. Doch weinigen hebben het geluk gevonden. Tot bewijs daarvan de brieven die ten allen kante in de huizen der uitwijke lingen toekomen. De eenen schrijven dat zij zonder werk zitten en er zullen zonder blijven, nog voor eenige weken. Deze, die gespaarde penningen hebben, zijn de beste en kunnen den beteren tijd afwachten. Eenige vragen dat zij van huis zouden geld zenden, daar er geen te winnen is voor hen en dat het leven daar zeer kostelijk is. Anderen laten weten dat zij op weg zijn, terug naar 't vaderland. Nog anderen vragen het opzenden van geld om te kunnen terugkeeren. En eene laatste soort, de beklagensweerdigste, zijn deze die de mare zenden dat zij sedert weken geen werk hebben, dat hunne spaarpenningen op zijn en dat zij geene middels hebben om weder te keeren. De koning heeft den naam van GustaafV aangenomen, en de kenspreuk Met het Volk voor het Vaderland Zondag morgen, tijdens den ministerraad, heeft de nieuwe koning trouw aan de Grond wet gezworen. De prinsen legden vervolgens den eed van getrouwheid aan den nieuwen vorst af. Deze heeft de ministers verzocht in bediening te blijven. De koning heeft, op 't koninklijk kasteel, eene redevoering uitgesproken waarin hij het groot verlies herinnerde dat hem en liet land door het overlijden van Koning Oscar ver oorzaakt wordt. Hij maakte den lof van de merkweerdige hoedanigheden waarvan de overledene gedurende zijnevijfen dertigjarige regeering bewijzen geleverd heeft, en ver klaarde dat hij al het mogelijke zal doen om zijne taak als koning te vervullen en te beantwoorden aan de verantwoordelijkheden die hem te beurt gingen vallen. Ik zal, zegde hij, trachten met het zweedsch volk samen te werken veor het welzijn van het vaderland De eerste minister beantwoordde deze redevoering met den kreetLeve Gustaaf V Als Koning Oscar Zaterdag de laatste maal tot zijn zeiven kwam, keerde hij hem tot de leden van de Koninklijke familie, die rond zijn sterfbedde stonden en zegde hun Dat God u zegene en de Koninginne Sophie antwoordde God zal u bijstaan Zijne berm- hertigheid is groot 1 De stervende herhaalde nog Zijne berrriierrigbeid is groot en hij voegde erbij dank U, Heere Jezus 1 't waren zijne laatste woorden. De geldnood houdt aan in de Vereenigde Staten, nogthans is er eenige verbetering merkbaar maar 't zal nog een tijdeke aan slepen vooraleer alles opzijn plooi is. In Amerika is het leven altijd duur. Maar, in gewone tijden, is de winst er in even redigheid. Nu is het leven er nog verduurd en zijn de winsten integendeel erg vermin derd. Ook beginnen veel menschen, die naar Amerika gekomen waren om fortuin te zoeken, terug te keeren naar Europa. 1 Koning Oscar van Zweden is Zondag morgen ten 9 ure overleden. Geheel de l koninklijke familie, te Stockholm aanwezig, bevond zich aan het sterfbed. f Ten 1 ure namiddag vergaderde de mi- nisterraad, en de ministers legden den eed van getrouwheid af aan den nieuwen Koning. Ten 2 en half werd in de hofkapel een lijk dienst gecelebreerd 't Was reeds eenigen tijd dat de Koning gedurig verflauwde. De geneesheei'en hadden sedert lang begeerd dat hij rust nam en zijn zoon in zijne plaats regeeren het, maar de grijze vorst wildeer niet van hooren. Zater dag was hij zoo verflauwd dat hij bijna geen pijn meer gevoelde. Hij scheen niet meer te lijden. Men trachtte hem te voeden, maar hij kon niet meer doorzwelgen. Zoo is hij gedurig verminderd, tot dat hij Zondag uuchtend stierf bijna zonder doodstrijd. God gedenke zijne ziele Oscar-Frederik,kleinzoon van Bernadotte, den stichter van het Koninklijk huis van Zweden, die generaal der fransche Revolutie en wapenmakker van Napoleon Bonaparte was, werd den 21 Januari 1823 te Stockholm geboren. Hij was de derde zoon van Oscar I en Josephina van Leuchtenberg, en rekende er niet op te regeeren. Bij zijne geboorte ontving hij den titel van hertog van CEstergoetland. Hij volgde de studies aan de hoogeschool van Upsala. De protestantsche bisschop van Skara had voor zijne opvoeding gezorgd. Nog student zijnde (van 1846 tot 1849) hield prins Oscar-Frede rik zich bijzonder met de belangen der scheepvaart bezig. In x856 was hij schout bij-nacht. In 1857 trouwde hij met prinses Sophie van Nassau dit huwelijk was voor beeldig. Twee jaar later klom zijn broeder Karei XV op den troon en hij werd kroonprins. Hij hield zich veel met geschiedenis en dicht kunst bezig en heeft verscheidene belang wekkende werken geschreven. In 187» klom hij, na de dood zijns broe ders, op den troon. De overledene was gekend voor zijn goed hert en zijne min zaamheid. De laatste jaren zijner regeering werden beroerd door den opstand van de noorwegers, die zich van Zweden wilden losscheuren om een eigen vorstendom uit te maken.Ten eindeeen broederoorlog tusschen de twee verwante volkeren te beletten.stemde Oscar II in 1905 in de scheiding toe en Z. M. Hankon VII regeert sinds als koning van Noorwegen. Oscar II heeft tot opvolger zijn oudsten zoon Gustaaf-Adolf, hertog van Wermland, geboren op het kasteel van Droitningholm den 16 Juni 1 58sinds zes en twintig jaar getrouwd met prinses Victoria van Baden hij heeft drie zonen. De oudste zoon is nu kroonprins hij is gehuwd en vader van een zoon. 't Schijnt dat er in Mei aanstaande zal kiezing zijn voor eene nieuwe Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sommigen hopen dat dit den opstand zal dempen anderen vreezen integendeel dat 't zou nog erger j kunnen gaan, daar de oproermakers daarin misschien eene toegeving zullen zien. Alles zins is het te Lissabon nog niet heel rustig, i want onder de koninklijke loge van den j Schouwburg heeft een werkman twee bom men ontdekt, die met een elektrieken draad in verbinding waren. In Marokko waar de fransche soldaten aangevallen geweest waren door inboorlin gen is alles nu weer rustig. De Marokkanen hebben zich moeten overgeven en alle voor- j waarden aanveerden door de franschen en de Spanjaards gesteld. De ruzie tegen von Bulow en was maar l alleenlijk comediespel. Reeds de volgende zitting beloven de liberalen in het toekomen- j de fraai te zijn,.... als Bulow wilde Kanse- jj lier blijven. En de redenaars der verschillen de grot pen kwamen een voor een op de tribune verklaren dat ze eens van gedacht waren met den Kanselier. In het eerste konden de Kamerheeren nog al serieus blijven, maar eindelijk schoot heel de Kamer in onbedaarlijk lachen. Een lid van het Centrum Gröber vroeg het woord 't was juist hetgeen men be geerde en als hij naar voren kwam en 't spreekgestoelte beklom was alles dood stil. Als het Centrum zijn gedacht zou gezegd hebben, zou de Kanselier eene groote politieke redevoering uitspreken om alzoo opnieuw de meerderheid te bevestigen. Gröber begon alzoo En Hansje kuste Grietje En vrede heerschte opnieuw.... Onder die omstandigheden aanzien wij het als onze zaak niet het onderhoud der geliefden te storen.... Gröber keerde naar zijn plaatse terug, 't Was uit. De centrumleden en de polen lachten datze schokten en de liberalen ston den zoo paf dat ze geen woord en vonden om te antwoorden. Dat bewijst töch dat de Kanselier nog niet geleerd en is of beter dat hij nog naar Canossa niet wil gaan als zijn voorzaat Bismarck en met het Gentrum vrede maken, 't Is ook veel meer de vreeze voor het Cen trum dan de genegenheid voor malkaar die de leden van den «blocn doet overeenkomen. Intusschen is toch de wet op het gebruik der talen reeds ingetrokken alleen het kre diet van 400 millioen mark om de goederen der Polen te koopen wordt nog behouden. -4* M. Breuner is Voorzitter gekozen der Zwitsersche republiek. Keizer Willem is thans opnieuw in Lon den. Hij zal er verblijven tot dat hij Engeland verlaat, deze weke om langs Holland naar Duitschland weer te keeren. Maandag werd er te St-Petersburg verteld dat de Keizerin van Rusland erg ziek is. Zij lijdt aan een hevigen aanval van influenza. Generaal Stösser, die zoo slecht eindigde met de verdediging van Port Arthur tegen de Japoneezen is Dinsdag voor den krijgsraad verschenen. Misschien krijgt hij daar geheel wat anders dan een eeredegen, gelijk dien van Keizer Willem en een ridderkruis, gelijk van de franschen. Wie weet of hij niet beloonden wordt meteen half dozijn blauwe erwten. Waaraan de roem van een mensch toch afhangt! Hadde Stössel misschien nog drie weken aangehouden hij was de grootste man in heel de wereld, maar omdat hij zijne ver dediging opgaf, gelijk de beroemde vlote van noteschelpen, wordt hij voor een krijgsraad verzonden en misschien ter dood veroor deeld 1 Leest en vtn-sprem hei Nieuwsblad van Yper, het mees! gelezen katholiek volksblad van Vlaanderen. Gekookte wilde kastanjes worden door de kippen graag verorberd. De in stukken ge sneden vruchten bevorderen het eierleggen. De oppasser van den luitenant kwam thuis met het reisgoed van zijnen officier, zweetend en blazend alsof hij wel tweehon derd kilos geladen had. Jan toch zegde de luitenant, mijn bagage was toch zoo zwaar niet. Dat is zoo, antwoordde Jan, maar dat looden ding was zoo drommels heet-. Jan had, daar zijn luitenant de laatste uitgestapt was, gedacht dat de verwarmbuis van den wagon ook tot zijn behoorde. reisgoed Voorzitter Rooseveldtv is mQe Van zijn postje hij zal kandi datuur meer Niet iedere boom kaa men opruimen, dat gaat niet; wel dienen zulke zooveel mogelijk gezuiverd van de slechte takken en daarvoor is 't thans tijd. Groote wonden worden dicht gesmeerd met entwas. Een zonderling bericht verteld van won derlijke toestanden: Prins Pala Salmon van Tahiti heeft de vroegere koningin der Hawai'i-eilanden, Liiioekalani, tegen betaling van rond 42,000 fr.ontslagen van.... haar belofte hem te trouwen. Honden worden op heden ten alle kanten en op alle wijzen benuttigd, maar dat zij ook dienst doen als beweegkracht voor rijwielen zal u wellicht eene nieuwigheid schijnen, 't Is inderdaad zoo, en 't levert buiten het gemak, wonderbare uitslagen van snelheid op. Voor dit gebruik neme men een rijwiel, gezegd Roue libre men doe den hond die 't hardst loopen kunnen, zijn de beste een halsband aan, waaraan een koordeken van drie tot vier meters, dat men met de hand aan de stuurstang vasthoudt. Men be grijpt wei dat de hond dient afgericht te worden opdat hij steeds den rechterzijkant des rijwiels hoiadt, maar dit komt gemakke lijk en dan vooruit met de honden-mobiel. Algemeen wordt de uitvinding van den verrespreke.r toegeschreven aan den Ameri kaan Graham Bell. Dit is eene dwaling, naar het schijnt. De echte uitvinder dezer merk waardige ontdekking zou een Belg zijn, met name Karei Boursel, geboren te Brussel in 1829, van eene familie afkomstig uit Douai en die 20 jaar voor Graham Bell, reeds een telefoontoestel beproefde. Zieke boompjes snoeit men thans reeds flink in. Van uitloopen is geen sprake meer en de gemaakte wonden genezen nog voor den winter. Sterk door bloedluis bezochte boomen of wel sterk beumet door de kanker en schurfziekte rooit nien voorzichtig zoo ver mogelijk en maakt xv kachelhout van. YPER Zaterdag avond had een landbouwwerkman van Houthem kennis gemaakt met een anderen werkman en te zamen nogal wat herbergen bezocht. De Houthemuaar kwam te laat naar den laatsten trein en keerde met zijnen nieu wen vriend in stad terug waar zij nog eenige herbergen bezochten. 's Anderdaags 's morgens vond men dezen Houthemnaar bij de Meenenpoort. Hij deed zijn beklag dat z'en gezel hem eene som van 20 fr. en eene doos met verschillige voorwerpen erin, afgenomen had. Een onderzoek is door de policie ingesteld. Zondag avond, rond 9 1]2 ure kreeg Henri Wullus, na een twist met eenen anderen kerel, door dizen laatsten, eene messteek in de zijde. I)r Van Robaeys heeft den gekwetste ver zorgd. Wullus zal «enigen tijd te bed moeten blijven. Maandag nuchtend kwam de onder luitenant Ley, der Rijschool te peerde gereden langs de Maloulaan. Aan den hoek der Siuersstraat glots het peerd en viel. De officier lag er onder en een voet haperde in den stijgbeugel, MM.Camie! Vannesteen Emiel Legon,konden gelukkiglijk het peerd overmeesteren en den ruit. uit zijn neteligen toestand redden. M. L' y had erg zijn vost bezeerd en zal eenige weken moeten wach en van te peerde te rijden Ter gelegenheid der 50' verjaring van de verschijning van 0. L. Vrouw te Lourdes,heeft M. Eduard Froidure, in de drukkerij Calle- waert De Meulenaere, Boterslraat, 36, te Yper, onder den titel Gerbe a lTmmaculée n een scboonen bundel fransche gedichten uitgegeven, meestal welgelukte lofzangen ter eere der On bevlekte Maagd. Dit boekdeel, waarvan Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, schrijft dat het door de dienaars van Maria met evenveel vruent als genot zal gelezen worden, wordt aan den prijs van 1 fr. 50 verkocht ten voordeele der katholieke patrouagies. (Nieuws van den Dag). PROVEN Donderdag morgen was Henri Saesen, schoenmaker te Proven, bezig met zijaen veto te hersteller, en gebruikte daartoe naphte. Al op eens ontplofte de lamp Henri Sassen werd door den slag achterover geworpen, door de vlammen omringd en bekwam hevige brand wonden over gansch het lichaam, doch meest aan het hoofd en aan de handen. Ook de zoon van het slachtoffer en Achiel Plaatje, die de vlammen trachtten uit tedooven werden door dezelve verbrand EENE VERGISSING Over eenige dagen moest te Gent eene ver- kooping plaats hebben van oude wijnen. Docb bij ongeluk had de drukker eene V voor eene N gezel en dus stond er in groote letters op het affiche Verkoop van oude Wijven Daar onder las men «Men kan ze proeven eene uur voor de vrkooping DE NICKELSTUKKEN VAN 25 CENTIEMEN Zooals wij gemeld hebhen heeft de minister van financien in de Kamer een wetsontwerp neergelegd, strekkende om nickelstukken van 25 centiemen te mogen slaan. Het is door de wet van 20 december I860 dat de nickelstukken van 5, 10 en 20 centiemen ingevoerd werden deze laatsten zijn bij koninklijk besluit van 30 juni 1906 ingetrokken, en 't is om ze te vervan gen dat er stukken van 25 centiemen zouden geslagen worden. Die stukken zullen voor de betaling beter passen dan die van 20 centiemen; evenals de nieuwe stukken van 5 en 10 centie men, zullen zij doorboord zijn. BECELAERE Zondag hebben kwaaddoeners verscheidene ruilen verbrijzeld in de school van het klóoster en bij Jules Gasier-Rousseau. 't Zijn voorzeker altijd dezelfde kerels die deze baldadigheden plegen. Het is te hopen dat de policie spoedig de ruitenbrekers zal ontdekken. Sedert eenigen tijd wordt erin onze gemeen te veel gestolen.De dieven hebben het bijzonder gemunt op hanen en bennen. Deze week hebben zij 13 hermen en een haan gestolen bij L»o Bouckaert en 10 hennen en een haan bij Henri Clays, landbouwers, eu dinsdag nacht 4 .-choone engelsehe hanen, eenige hennen en een konijn ten nadeele van Ivo Valcke, bakker. VIS1ETKAARTEN Wie schoone goed bezorgde visieUaarten begeert aan 4.50 per honderd, best-lie ze van nu af bij den drukker van 't Nieuwsblad, te Yper in de Boterstraat, 36. Voor 100 visietkaarten krijgt men gratis nog een prachtigen Almanak in kleurendruk, formaat 65X55 met de portretten van prins en prinses Albert en hunne kinderen.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1907 | | pagina 1