DIT IS SpreeKdraail 12 EN O M M ELANDS Mil EL#AR EN m m Op Zaterdag 15" Februari 1908. 5 cent?uien 't blad. 43e Talmerk 3098 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Voor den Paus STADSNIEUWS Betooging ter eere van M. Eugeen Struye Kunstfeest Concert Davidsfonds Brievenbus Benoeming Brand van de Balie ROND DE* WERELD Koningen en Keizers Frankrijk Holland i e nieuwe Koning van Portugaal Een Lourdes-dag in Kortrijk jaar, Ksss sm Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Levre Mijnheer Struye T NIEUW 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSË, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost Westvlaanderen wonen. 3K2 Vorige lijst M. Ncip. Meersseman, Yper fr. 780 00 5 o 00 't Is morgen, Zondag, dat de katholieken van Yper en heel het arrondissement eere en hulde zullen brengen aan den onvermoei- baren werker, aan den wijzen raadsman, die om zeggens geheel zijn leven heeft ten beste gehad voor het welzijn zijner mede burgers, en sedert een halve eeuw steeds aan 't hoofd stond, 't zij om stoffelijke voor- deelen te bekomen,voorzijne stadsgenooteo, 't zij om recht en rechtveerdigheid te doen zegepralen tegen onrecht en dwang. Het betaamt dat men deze, dank betuige die de groote werkers zijn geweest onzer zegepralen sedert bijna veertig jaar dat hebben ook alle katholieken begrepen en daarom is 't dat zij in zoo groot getal hunne bijtrediug hebben gezonden voor de feesto van morgen. Diefeeste vervult den wensch van een ieder en daarom roepen wij met de honder den bijtreders die ia het Volkshuis en in de Iweinszaal zullen bijeenkomen Zondag 16 Februari,'s avonds ten 7 ure, kunstfeest en voordracht in het Volkshuis, ingericht door het Christen Vlaamsch Ver- boud met medewerking van de zangschool van Sint Michiels en de Sijrafonie. Zondag 23 Februari, ten 7 1/2 ure 's avonds, zal het tweede groot Concert plaats hebben in de Iweinszaal. De Koninklijke Fanfare heeft de mede werking bekomen van Mevrouw Ernaldy van Brussel, van een pianist van eersten rang uit Antwerpen en van de zangschool van St Michiels. De Ypersche afdeeling van het Davids- fonds heeft de eer hare leden en alle katho lieke Vlamingen uit te noodigen naar het muzikaal en letterkundig feest dat zal plaats hebben in St-Vincentius college te Yper, Maandag a. s. 17 Februari 1908, ten 6 ure 's avonds. E. H. Doom van Brugge, die over 2 jaar zoowel gesproken heeft over Windhorst van Duitschland, zal er spreken over den grooten O'Connel van Ierland. Volksvriend, we kunneu geen OQgetee- kende brieveu opnemen. Op bescheidenheid kunt gij rekenen. 'De Eerw. heer Vanden Abeele, leeraar •van de 5e latijnsche klasse in Sint Vincents college alhier, is Principaal benoemd in 't college van Thielt. 't Is van den brand van de Halle van 5 april '1498, dat ik wil spreken. Ten éénen 's nachts klopte al meteens de brandklokke in het klokkeluidershuis van de Halletoren keerselicht c-n vuur waren sinds eenige uren uit, en Yper was in de grootste duisternis gehuld, maar de vlam van den brand was zoo groot dat geheel de stad er van verlicht wierd 't was bet stad huis van den noordoostkant der Halie, recht voor den koor van St-Maartenskerk, 't was de tresorie van dien tijd, die in brand stond. De brandmeesters en hunne braudgezellen kwamen toegeloopen met hunne seulen en kuipen, alle ambachten vleeschhouwers, timmerlieden, kuipers ot tinedragers, wolle- wevera en spoelers, smeden, bakkers, brou wers en bleekers, brachten ladders, baken, vaten, ketels, koorden en hamers, en vielen vol ijver liet vuur aan de Markt en de Leet kropten van 't voik, de pejsanters of policieagenten van dien tijd, waren rond om order te houden, terwijl de schepenen en sommige poorters, of grooten van dien tijd, met hunne kenteekens bekleed, voor hot Peysantershuis (nu bewoond door M. De- coene) op de zuidzijde der markt, vóór dó Halie, gereed stonden om desnoods te helpen order houden. De brand was schrikkelijk,de treèbrie was als een vuuroven, wolken rook hingen over de Halie, sprankels vuur vlogen rond, en bedreigden de omliggende houten huizen van dien tijd, de Halletoren was bedreigd klerken en werkvolk trokken met ijzeren haken de vlammende boeken en rekeningen uit den brandstapel, en wierpen met aller- haast wat nog niet brandde in de raadzaal der 27.Seulen en vaten water,uit de Yperlee op de Leet, geschept, wierden gedurig en zonder ophouden overhandigd, en met zooveele handen mogelijk op het vuur gego ten tot dat op eens het dak van het brandend stadhuis inviel met zijne platte tegels, zijnen kanten kam, zijne dakplanken en dweersbalken, en het vuur, alzoo een oogenblik overmand, welhaast overmeesterd en gebluscht kon worden. De register van resolutien van den grooten gemeenevan 1492-1499 verhaald dien brand a s volgt Den Ven dach van april anno XCVI-T (1498) voor paeschen, so wast grooten brandt in de Halie, eode verbraude de kheheele tre sorie met al datter in was, midsgaders de wynckelkins daar onder, ende met oen groot stuk van de daken van dn noordzyde van de voorseide Halle. Van den welcken brande die brgonst omtrent den een huere in de middernacht, de gheheele Halie, byzondere, en al de stede, was in grooten daugit-re, ten hadde ghezyn de gracie van Goeie, ende de groote werre van den goeden lieden, bij den grooten windt, die up den zeiven tydt was. Men zocht, maar vond de oorzaak van dien brand niet Daar gingen een groot getal rekeningen, koop- ot pacht- of atidere akten, zoo van stad als van de stedelingen, verloren 't was immers in het stadhuis dat de schepenen m dien tijd dag en date en uitvoeringskracht aan alle akten gaven, juist gelijk de notaris se.i heden ten huize doen al wat overbleef en leesbaar was, wierd vergaard en bewaard door daartoe aangestelde mannen, die het geen niet meer docht, verbranden en te niet deden, en zoo komt het dat bijna al stads rekeningen van 1409 tot 1498 ontbreken in onze archieven gelukkiglijk bestond er een afschrift van, in de archieven te Rijsel, sedert dat Jan Zonder Vrees den 14 decem ber 1409 die voorzichtigheid aanbevolen had, en nu zijn die rekeningen gelukkiglijk te Brussel in ons Staatsarchievengebouw, waar elk, die er belang in stelt, ze kan uitschrijven, wat de stad zou moeten doen doen. Stads rekeningen van 1498 en 1499 bewij zen dat de Wet van dien tijd, zoohaast mogelijk na den brand, hand aan 't werk sloeg om het stadhuis herop te bouwen naar alle waarschijnlijkheid wierd het ge bracht in den staat waarin wij het heden zien, en niet In zijn vorigen staat, men ge bruikte zonder veel zorg of zindelijklieid omdat het slechten tijd was oude en nieuwe materialeu, en men bezigde brij keu daar waar de voeting en de kant bij 't Nieuwwerk schijnen te bewijzen dat geheel de gevel in grezen was, gelijk het overige van de Llalle. Wie zal in onze archieven vinden hoe het stadhuis vóór de brand van 1498 was 't is de moeite weerd van het te zoeken, nu dat de stad misschien veel geld zal verteeren om 't stadhuis te herstellen. Maar al te dikwijls worden koningen en keizers benijd en hun lot aanzien als het hoogste geluk op deze wereld. Dat er daar veel op af te dingen is op dat schijnbaar geluk, heeft de moord op koning Carlos en zijn oudsten zoon nogmaals duidelijk doen uitschijnen en 't is genoeg gekend en gewe ten dat sommige socialisten, om niet te zeggen al uitnemend verheugd zijn als een hunner aanhangers dom genoeg is om koning, keizer of voorzitter der Republiek zelve te vermoorden. Maar niet alleen is het lot der Grooten dezer wereld minder te benijden, dan me nigeen wel denkt, maar hunne kinderen zelfs, geboren op de trappen van den troon zooals men zegt, zijn verre van hunne jeugd te mogen overbrengen iu 't zoete nietsdoen. De koningin van Holland, 't bevallige Wilhelmientje, was siechts tien jaar oud, a's bij de dord hears vaders de konings kroon op haar hoofd gezet werd, en dan reeds wist te zeggen Ach God welken last legt gij op; mijne schouders EU jaar oud begeert het kind te leeren wielrijden, fietsen, zegt men iu Holland. De gazetten schreven heele kolommen om het gevaar aan te wijzen van die liefhebberij. Indien er een ongeluk gebeurde En tot slot van rekening moest het lieve kind aan heur liefhebberij verzaken. Men meldt dat cle dnitsche keizer uiterst streng was voor de opvoeding zijner zes zonen, die, bij het minste dat ze mispekkel- den. «op zijn duitsch» gestraft wierden. Alle nuchtead moesten zij ten 6 ure op staan, 's zomers en 's winters ten 7 ure.Van tea 6 1/2 tot 7 1/2 ure studie, ten 7 1/2 ure een potje thee met boterhammen, en ten 8 ure Klasse tot kwart na éen ure ten 9 1/2 eenige minuten rust en nog eens een boter ham. Na het noenmaal, speeltijd en dan klasse tot 6 ure. Na het avondeten, verschiliige oefeningen en teu 9 ure stipt naar bed. Ieder van 's keizers kinders heeft moeten een ambacht leeren, en binst de speeltijden gebeurde het niet zelden dat de knapen zich vermaakten met den hof om te spitten. Eo zoo men uiterst streng is aan het Duitsch hof, niet minder streng gaat het aan't hof van den Oosten rij kschen keizer, die hoe oud hij is, toch zich moet onderwer pen aan alle gebruiken en ceremonien van het hof. Hij mag zelfs niet eten wat hij wil, en moet op gestelde dagen en uren, zulke spijzen nutt.er hem. door de etikette voorgeschreven. Ook onder vele andere opzichten moeten de vorsten zich aan alle slag van zaken onderwerpen, die voor ons geen naam hebben en waaraan wij ons zeker niet en zouden gewennen. Ons besluit is dat hooge plaatson ook hooge lasten met zich meesleepen en dat de kleine man, die be oorlijk de twee enden van't jaar kan aaneen knuopen, nog verre de gelukkigste is. In 't zuiden van Frankrijk werd Maandag, Dinsdag en, Woensdag de vijftigste verjaring der verschijning van O. L. Vr. van Lourdes met ongemeene plechtigheid gevierd. Maandag avond was er een lichtstoet waaraan niet min dan 25 duist meuschen deelnamen. Kardinaal Lecot, gezant van Z. H. Pius X, was de plechtigheid komen voorzitten. Om de ministers niet te misdoen had de ijzer wegmaatschappij geweigerd den gezant des Pauzen te laten ontvangen in de statie Hoe kleingeestig toch die franschmans 1 konden ze 't, ze zouden allichte aan de H. Maagd verbieden de zieken te genezen, die in zoo groot getal te Lourdes de herstelling bekomen van hunne gezondheid. Prins Eitel, die van Lissabon terugkeerde waar hij de begraving had bijgewoond van koning en kroonprinses afgestapt te Parijs. Hij heelt er gebruik van gemaakt om per auto een wandelmgsken te doen rond de wereldstad. Hij heeft onder ander het graf bezocht van Napoleon I, en de kapel en het muzeumvan liet leger. Hij werd met veel eere onthaald door drie generaals. Dinsdag avond is hij met den Noord- Express teruggekeerd naar Duitschland. Het nieuw ministerie is samengesteld en staat onder voorzitterschap van M. Heems kerk. Yier katholieken maken er deel van. Binnenland, M Heemskerk. Buitenland, M. de Marees. Justicie, M. Nelissen. Zeemacht, M. VYentholt. Geldwezen, M. Kolkman. Oorlog, generaal Sabron Waterstaat, M. Bevers. Landbouw, hauuel, nijverheid,M. Talma. Koloniën, M. Idenburg. Woensdag begon Koning Manuel de I afgeveerdigden van de clubs, vereenigingen j en gilden van Lissabon in bijzonder gehoor te ontvangen. Deze afgeveerdigden verzeker den den koning dat zij hem getrouw en j genegen zijn. Denzelfden dag zat koning Manuel den staatsraad voor, die uitspraak moest doen over de genade die de jonge vorst verleenen wil aan de matrozen der portugeesche vloot, die deel genomen hebben aan den opstand van April 1906. De genade werd verleend. In de toelichting van het dekreet verklaart de koning 't Is mijne vurigste betrachting mijne regeering te beginnen met gebruik te maken van het voorrecht van kwijtschelding, dat d Grondwet mij toekent». Donderdag is het dekreel in het Staatsblad verschenen. Na de vergadering van den staatsraad ontving koning Manuël al de raadsleden afzonderlijk er. volgens rang van ouderdom. Voor ieder was hij even vriendelijk en voor komend. 's Namiddags ontving de jonge vorst de adelborsten en nam ontroerd af scheid van zijne oude studiemakkers. Zaterdag zal de koning den eersten mi nisterraad bijwonen. Een goede indruk is het, een uitmun tende, dien de feestelijkheden van Lourdes' Jubeldag zullen laten bij allen die er deel van mieken ot er getuigen van geweest zijn in de stede van Koririjk. Hebt gij ooit eene kerkversiering gezien, zoo smaakvol, zoo kunstrijk, ais deze van O. L. Vrouwkerk, voor het driedaagsche Lourd.s-fcest En als het licht, zoo schitterend in leliën en in ster- S ren en in jaartallen, zoo betooverend in die veelkleurige krikjes van dien bloemenbeig, j 's avonds dat hemeltafereel volledigden welke verrukking en ontroering En de kerk vol geloovigen en de wemelende licht stoet, en de gemoedelijke beêvaartliederen... 't was een innig zielsgenot. Van Onze Lieve Vrouw-kerk, ga nu naai de Jubelgrot, in de Veldstraat, dicht bij het Passionistenkloosfer, gemetst en gerotst... Van aan de Leeuwenlaan tot aan de Wande- lingslraat is de weg in een echte zegebaan herschapen, zoo frischzoo lachend, zoo rijk gekleurd, dat de verrichter van dat tooïwerk een ware kunstenaar moet zijn. Tusscben twee triomfbogen waarop de jubeltallen schitteren nevens Ave Maria,en waarvan de smalle zijstukken nederdalen in eene schakeering van zinnebeelden, Lourdes' herinneringen en eene echte harmonij van kleurspel in wimpels en golvende stofLn- pracht doorloopt men eene ware dreef van Mèil'iahuldiging, tusschen het lentegioen-en vanenglans, en schildenrijkdom... Iets zoo verrukkend schoons, en zag Kortrijk sedert langen tijd niet meer. Van af 10 ure begint het volk, rot'sewaarts te stroomen... volk uit aile hoeken van Vlaanderen en verder nog, de vreugde op het wezen, de vriendengroet op de lippen 't zijn de twee duizend pelgrims van Vlaan- derens bedevaarten, die bi r elkander weder- vinden, in blijde herinneringen. Sint-An- tonius' kerk is opgepropt van biddend volk van voor de Hoogmis. De Leeuwenvlag,die zooveel malen reeds te Lourdes deVlamingen bijeen riep, brengt de pelrims samen, en leidt ze bij geestdriftigen Ave zang en Magni ficat naar de Jubelgrot Maar hoe die wemelende menigte, die zee van volk doen binnenstroomen.,, in die enge haven, op dat rotsenplein? Hier staat men verwonderd maar voldaan over den kundigen aanleg der heeren schabeletters en vrijwillige orde handhavers om zonder ergen stuik of stoot de pelgrims te rangschikken. De Proost van Vlaanderens bedetochten, de eerw. Pastor van StJans, die met de heeren Lamoralen Dr Delpla edelmoediglijk gesteund door de goede Passionnisten paters, die betooging belegde, staat in den predikstoel, doet zingen en doet bidden. Het deftige vrouwenchoor, dat den Angelus moet zingen onder 't bestuur van Heer Gillon, Amicitia's meester, heeft plaats genomen rechts... Links zijn de rotsgaande rijen bezet met de weldoeners van 't Klooster en der Jubelgrot, rond en tusschen eenige hopevolle zieken... Vlak voor U, de jubel grot en rots, grootsch aangelegd, en in de bovenopening een prachtig Maria-beeld... De Hoogweerdige Bisschop van Brugge voorafgegaan van een groot getal geestelijken, komt binnen, zienlijk ontroerd, en vaderlijk dat uitgelezen deel zijner kudde zegenende... Hij wijdt, met de kerkelijke gebeden, rotsen groten beeld en plaatse... De aandoening j was groot. En toen te midden eener aangrijpende I stilte E. H. Bruioot de beteekenis zegde van de wijsgebeden, en met zijn volk in den geest Daar Lourdes vaarde 5ü jaren vroeger, j dag- op dag, uur op uur, met Bernadette stil hield voor de rots en voor dat hemelsch «r verschijnen, Maria's heerlijkheid bezingende eft tot fierheid en betrouwen aanspoorde... eene huivering was het... eene diepe ontroe ring... met zuchten en tranen... Maar hetgeen die gevoelens nog heviger door de gemoederen trillen deed, het was bij 't klokgeklep, het Angelus' gebed, met man nenwoord voorgezeid en, door 100 stemmen gegroet in Meester Wambaclr ongeëvenaar- den Wees gegroet... Het was een historiek» stond... onvergetelijk... De hoogweerdige Kerkvoogd zegende zijn,volk... ende eerste betooging ging uiteen, bij machtige ontroe ring en deugddoende bovennatuurlijk genot. Wat gezegd van de tweede bijeenkomst voor de wasofferande en de openbare gebe den voor zieken en voor lijdenden Wij zouden willen in het herte kunnen lezen va» ievers een verdwaalde, die daar tusschen al die betoogingen van Geloof en betrouwen als-aangevat was... Do keerse, een ware mast, waarin zooveel lielde voor Maria, zooveel hoop in de Onbevlekte versmolten ligt, wierd geofferd... om weldra omringt te staan van honderden anderen lichten... en nevens haar een uur later te zien plaats nemen het prachtig offer van een groep Kortrijksche pelgrims... En dat duurt alzoo voort tot met tien avond... En die druk bezochte wijk staat verbaasd van zooveel christen volk te zien... en elk en al is voldaan... omdat het voor O. L. Vrouw is... 't ls avond nu,de lichtjes begonnen te flik keren aan de vensters, en de groote electrieke lampen werpen hunnen tooTer- glans op de -bonte versiering. Boven de grot sctnttert dat woord dat alles doet begrijpen ik ben de Onbevlekte Ontvangenis»... De straten wemelen van het volk Maar ziet 1 Uit St Antonius' kerk komen kruis, en vanen en de prachtkeers van de Eerewacht... De fakkellocht begint... Honderden keerskes en allerhande lichtjes... Duizenden keeren Ave! Ave! Ave! en dat krinkelen en winkelen over Groeningveïd en langs de Leeuwenlaau. maai' 't is Lourdes' fakkel tocht en avondbetoogiug. Op het rotse plein wordt de. beteekeois gesproken van die tweede plechtige wasofferande.wordt er gebeden voor 't lieve Kortrijk... wordt er gezongen, zoo schoon, zoo gemoedelijk en hemelschzoet, iu t aller overtreffend avond gebed... Die honderden menschen stroome* langs de zijwegen uiteen om plaats te maken voor die zee van volk nog buiten gedijkt en ook bruissehonde om binnen dé zalige haven te zijn van de Onbevlekte Ontvangenis 1 Het feest is gesloten. De eeredienst van O. L Vrouw van Lourdes is bij de Jubelgrot en rotse ingewijd, en door Vlaanderens Bedevaart duurzaam gesticht en ingericht. De eerweerdè kloosterlingen van St Anto nius zullen dat nu met wijsbeleid voortzetten en O. L. Vrouw zal elk en allen daar zege nen en troostvol willen helpen. I v. a WYTSCHAETE Heer Opsleller van het Nieuwsblad, Gij vraagt mij naar nieuws uit Wytschaete. Waarlijk ik en vVelé geen. Sedert dat, buiten ieders verwachting, onze gemeentekiczing goedgekeurd wierd, de men seden zijn in de stille verwachting van de be- noemiagvau eanen uieu wen!Burgemeester. Wie dat het gaat zijn, en kan ik niet zéggen, en ik ben er fraai gerust in ook. De menschen zeggen dat er drie,vier gemeen- teraaefsheereu op li t postje verlekkerd zijn. Maar,ja,de mensc'den zeggen zoo geren hunnen zeg op alles. Een dingen weel ik, en 't is dat de menschen al blijde zijn dat hel gedooid is,-en dat wij sedert eenige dagen zulk schoon prachtig weder hebben. Ge moogt zeker zijn, dat de boeren er gebruik van maken om vele werk af te leggen. Dair zijn er die beweren dat het beter hadde gedaan van wat meer te regenen om het ijswa- ter weg te spoelen en de koorenvelden wat meer te doen sluiten. Het kan geb uren .dat die .menschen gelijk hebben doch. regenen verdriet.£00 gauwe, en schoon weder is zoo aangename. Zoo het nu moeste vele regenen, 'ten zou, bij voorb-eld, zoo wel :i1et gaan om straten en wegen te vermaken gelijk ze hu doen te Wyt schaete. Maar, a propos van wegen vermaken, ik heb me laten gezeggen dat de weilcffedr ndie aan d- keiwegen doende zijn, klagen dat ze, bij foute van den noodigen toevoer van steenen, maar eene,a hal ven dag werk per vlag en heb ben. Ze kunnen, zeggen ze, dagelijss vier wagons stee 11,ui sciiooneverwerken, en daar en worden er hun maar twee daags 'toegebracht. En dat komt, zegt men, omdat ér maar eeu vervoerder is, en dat die vervoerder de noodige

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1908 | | pagina 1