DIT IS EN OMMELANDS VlfcJMi ELM. UIEN SpreetiM Si 1 Of> Zaierdag 29 Februari 1908. mm, 43ö jaar Falmerk SI 00 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrüte, ie Yper, en bij 's landsboodschapwezert ofte post, tegen 3 frank 's jaars Voor den Faus ROND DE WERELD I talie Beize Turkijen Congolard Fortugaal Duitschlancl In Marokko VAN ALLES WAT Eene nieuwe mitraljeus Eene Italiaansche orgeldraaister Colombus ei Een gespro en gazette De heer Peperman A m ri k aa nsche gee st i g h ei d Waarschuwing voor landverhuizers Het gesehonden zilvergeld Een goede maatregel Seven Kimpe. Wm»? Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal i nt\ *t NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- strate, Tu 36, te Yper. De bekendmakingen kosten ofr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. Vorige lijst fr. 855.00 Eene dienstmeid, Yper 2.00 Onbekend 1.00 M. Theodoor Benoist en Zusters, Dranoutre 3.00 E. H. Ed. De Beir, pastor, Kemmel 20.00 E. H. L. Cornette, onderpastor 5.00 Jufvr, Amelie Vermeersch 10.00 Mr Mme Ev. Huys 5.00 Coleta Devooght 5.00 Eudoxie Van Hocke 11 2.00 Dat 'is nu maanden reeds dat de oud minister Nasi eerst voorloopig gevangen gehouden en dan voor het hooger gerechtshof werd verzonden, beschuldigd van... 't land bestolen te hebben. Nu is hij veroordeeld tot elf maanden en 20 dagen gevang. D: oud-minister heeft reeds zeven maan den lang opgesloten geweest. Hij en zal dus niet te lang meer moeten achter de grendels gaan. Daarbij is hij nog voor vier jaar van zijne burgerrechten berooid. Maar we moe ten erbij voegen dat Nasi de minste straffe mogelijk krijgt. Uit de besprekingen en getuigenissen blijkt dat de miinister eerder dom dan op recht met kwade trouw te werke ging. Nasi is natuurlijk niet content, de Iogien ook niet, maar zijne kiezers zijn nog meest van al ontevreden in Sicilië is 't een rechte opstand. De studenten loopen rond, verbrij zelen deuren en vensters, en stoeten door trekken de straten en houden betooging om te verkrijgen dat Nasi genade zou bekomen en wie weet, misschien weder in eere hersteld zijn. Als een staaltje van de manier waarop Nasi handelde, staat geboekt dat als de St Markus toren te Napels ingestort was, de minister naar die stad ging en 3ooo frank aanteekende voor plaatsen in den schouwburg. Nu, alle schouwburgen waren gesloten uit oorzaak van rouw. In 1902-03 werden verscheide honderd duizend frank bestemd voor de lagere onderwijzers. Deze ontvingen ten hoogste i3.ooofr. en ineer dan 25,ooofr. gingen in den zak van anderen 1... f) Dateer in Italië gestolen wordt op groote schaaliis juist niet te verwonderen heeft de grootvader van den huidigen koning niet het voorbeeld gegeven als hij de Staten gestolen heeft van den Paus? Het is nog al natuur lijk dat anderen dit voorbeeld volgen, en kunnen ze zooveel niet stelen, dat ze toch doen wat ze kunnen 1... Verleden Donderdag had Koningin Mar- gareta een wandelrid gedaan per auto en in het terugkeeren naar Rome had zij het ongeluk een kind omver te rijden. Seffens wierd gestopt en de koningin stapte dadelijk uit, nam het kind in hare armen en bracht het naar het Pauzelijk hospitaal, dat niet verre van daar is. H. M. bleef bij het kind totdat het verzorgd was en door poppen en speelgoed geheel en gansch gestild en reed dan naar het huis der ouders om deze gerust te stellen. Dat is een voorval dat door sommige doodrijders zooals ze genoemd worden, wel tot voorbeeld mocht dienen. De schoonmoeder en de vrouw van den gevangenbewaarder wisselden het geld uit. Bij alle handelaars van den omtrek waren er valsche stukken te vinden en wat men ook deed, men kon de herkomst van dit geld niet vinden, totdat zekeren dag de schoon moeder vaste zat, door twee stukken te gare uit te geven. Seffens wierd huiszoek gedaan, maar niets gevonden. De vrouw wierd losgelaten en de policiezou de zake laten varen als een inspec teur het gedacht kreeg zich te laten in het gevang steken, om misschien op die wijze op 1 het spoor te geraken. Hij bewoonde eene cel nevens die van den valschmunter. Zekeren nacht hoorde hij gerucht in de cel en zoo kwam geheel de zaak in den klaren, die reeds maanden duurde. De bewaker, zijne vrouw en zijne schoon moeder mochten alzoo den valschmunter gaan gezelschap houden in het voortaan beroemd gevang van Rensburg. Keizer Willem en de Kroonprins doen een reizje naarGrieken and.Groote toebereid- 1 seis worden gemaakt om de duitsche vorsten met eere te onthalen, 't Schijnt dat de Groote Tur k een oorlogschip zenden zal om den duitschen Keizer bij zijne aamkomst te groeten. Het ander nieuws uit Turkenland is minder goed men verwacht binst dezen zomer een oorlog tusschen Ruslanden Turkijen,kwestie van de grenzen tusschen de twee landen. Terwijl onze belgische kamerheeren en ministers bezig zijn met schikkingen te beramen om op eervolle wijze voor koning en land de overeenkomst noüens Congoland te regelen en de overname mogelijk te maken van onze afrikaansche colonic, zitten de Engelschen nog altijd aan het z -gen en rinkevijlen om toch een middel te vinden dat hen toelaat die colonie in te palmen. Te Londen werd eene groote volksverga dering belegd, voorgezeten door den Lord- Mayor in ambtsgewaad. Hij spoorde de toehoorders aan niets te zeggen dat krenkend was voor België, eene bevriende natie,die op het punt van beschaving en ander zedelijk oogpunt even hoog staat als Engeland zelve, eene natie die op eervolle wijze aan al hare verplichtingen volkomt en geen verantwoor delijkheid draagt voor het bestuur van Con goland. Maar als de lord-mayor gesproken had ging het er op los tegen Z. M. Koning Leopold II, dien een der sprekers vergeleek met Cesar en Neron. Na de vergadering werd tot besluit gestemd dat men ia Congoland volledige handels vrijheid verleene en dat er een aanneembaar plan van overname door België worde voor gesteld door tusschenkomst der engelsche ministers, en zoo België den Congo niet begeert over te nemen, dat in alle geval maatregels worden genomen om de engelsche handelaars den vrijhandel in Congoland te verleenen. t Schijnt dat de politie een complot ont dekt heeft, dat ten doel had den Koning en de koninklijke familie te vermoorden. De Koning Manuel moet reeos een groot getal dreigbrieven ontvangen hebben, die hem raden afsund te doen van den troon, indien hij aan zijn leven houdt. jpiVerschiliige dagbladen hebben aangekon- at^ de kapitein van Köpenich zou los- ge a en^zijn op bevel des Keizers, maar nu wordt er gemeld dat er daar niets van is. Voigt doet zijne straf uit en zal nog zoo gauw niet op vrije voeten komen. Maar, vermits we met gevangenis doende zijn, moeten we een ander voorval aanstippen dat in een duitsch gevang gebeurd is. Te Rendsburg, op de vaart van Kiel, zat «r een man gevangen, veroordeeld 'voor valsch geld gemaakt te hebben. Hy had een gevangenbewaarder overhaald hem het noo ig alaam te bezorgen om zijn stieltje voort te zetten en in het gevang zelve eene a rie - op te richten van valsche munte. Hij miek stukken van 5 mark (6.25 fr.). 't Loopt van langs om min op wieltjes voor de franschen in Noord-Afrika. De fransche troepen hebben zelfs eene nederlaag onder- gaan volgens de dagbladen en er zou sprake zijn versterkingen te zenden naar Generaal d'Armade. Te Interl ock, Duitschland, heeft men eene nieuwe mitraljeus beproefd, uitgevonden door kolonel Schwarzlosse. Deze mitraljeus is eenvoudig van bouw en kost maar de helft j van eene Maxim mitraljeus zij weegt ook lichter. De bekomen uitslagen zijn beslissend, i De kogels hebben, op een afsland van 460 tot 600 meters, negeu menschenlijken, eene zandbank van twee voet breed en eene plank van drie centimeters do irboord. Wanneer het nieuw moordtuig verhit geraakt, zijn de uitslagen min schrikkelijk. De krijgs-experten verzekeren dat de mi traljeus, in eene schans geplaatst en op grooten afstand bij middel van elektrieke draden afgeschoten, duizend menschen zou kunnen dooden vooraleer de vijand hare ligging zou ontdekken. Raphaela genaamd, speelde zondag avond zonder toelating op het grondgebied van j Ëlsena. Een agent wilde haar in contraven- tie nemen, maar zij vluchtte op het grond- I gebied van Brussel. De policieageut volgde haar. Zij weigerde haren naam te zeggen en viel als een furie op den agent, sloeg en stampte hem. Na wanhopigen weerstand werd zij iu een lijtuig gebracht en naar het naaste commissariaat gevoerd, maar onder weg sloeg zij deruiten in stukken en kwetste zich erg aan da hand Toen het rijtuig ter bestemming kwam was zij met bloed over dekt. En dan zegt men nog dat de muziek de zeden verzacht Ileeren die in een theater hun hoed bij zich willen houden en er op hun knieën meê onthand zitten, doen verstandig de leeren voering naar buiten te slaan. Zij kunnen dan hun hoed op dien rand gerust ouder hun stoel zetten en voorkomen daardoor dat de rand vuil wordt. Sommige lezers zullen zeggen dat men er overal vindt, tot op het kleinste dorp bestaan er van die lange tongen (niet te zetten slang.e tOwgca) ..iu aitijd het eerste en 't laatste nieuws rondbellen, bijzonderlijk als het is om iemand te beuadeeleu en zijn eere en faam te benemen. Maar 't is dezen keer een heel ander slagvan gazette. Horkt liever: De Scientific American levert bijzonder heden omtrent dat gesproken dagblad. Vanaf 9 ure 's morgens tot 9 ure 's avonds galmen stentorstemmen vooreen reusachtige microphoou en lezen de kopij, door den opstelraad overhandigd. Eu daar de nieuw tjes volgens eene vastgestelde volgorde worden overgemaakt, zoo moet iedere abonneut slechts luisteren naar hetgeen hem belang inboezemt. De Telephon Hirmorido heeft veel meer voordeden dan een gedrukt dagblad het verschait zijne abonnenlen het vermaak, een concert, eene voorstelling op den schouwburg te hooren, terwijl zij aan tafel zitten, of een kaartje spelen, in hun huis. Prekers, lezers, kunstenaren, bedienden zich van de instelling, om zich tot een publiek te wenden, verspreid in alle deelen der stad. De aankomst van vreemdelingen wordt zorgvuldig afgekondigd. Eene bijzondere bel is de voorbode van een nieuws van algemeen belang, dat onmiddellijk verdient geweten te werden. Mits twee stuivers per dag, maakt de Telephon Hirmondo veel spoediger de nieuwtjes bekend dan welk ander dagblad ook. Deze kleine prijs wordt gerecktvlerdigd door de weinige kosten, gevergd door eene zoo up to date -> uitgave. Het geniet veel bijval en verkrijgt eene bijzondere aandacht in de wachtzalen der geneesheeren, dei- tandmeesters, in de barbierswinkels en koffiehuizen. Het richtte zelfs leesavonden en kiuderconcerten in. De aboimenten hebben het recht, als zij dat goedvinden, na 4 maanden aan huu abonnement te verzaken. De telefoonontvauger heeft twee oorens zo idat twee personen tegelijkertijd kunnen luisteren. Het toestel word volgens de be liefte van den kliënt geplaatst aan zijn bed, I bij een zetel of zijn werktafel. Het tefefoondagblad heeft ook aankondi gingen. Deze worden tusschen twee nieuwtjes geroepen, liet tarief is 2 fr. 50 voor 12 seconden stentorstem. j De Telephon Hirmondo heeft zelfs ongeleerde en blinde abonnenteD, want om te i kunnen luisteren, moet men noch kunnen lezen noch kunnen zien. Is dat niet het laatste woord des vooruitgangs was gisteren ten hoogste verbolgen op zijn wederhelft. Men kon hem bijna op straat hooren schreeuwen Zijt ge nu gek. Dien, hebt gij een baro meter gekocht Zoo'n duur ding. Hebt ge dan niet genoeg aan mijn eksteroogen Zij woonden beiden te New-York. Er heersche eene doodsche stilte.Eindelijk sprak zij Mijnheer Simpel, weet gij, dat eene band van het vrijheidsbeeld i5 voet en 5 duim groot is. Dat heb ik gehoord, n antwoordde hij, gelukkig dat zij hem eindelijk weer toe sprak. «De grootte van het hoofd, van oor tot oor, vervolgde zij koel, is 10 voet. «Ja. «De neus is voet 6 duim lang. Ja. De mond is 4 voet wijd. Dat geloof ik wel. Deleest is 35 voet. J.... a. Nu dan. wilt gij zoo vriendelijk zijn om uit te leggen, vervolgde zij, opstaande om de kamer te verlaten, «waarom gij zeidet in dat gedicht, dat gij mij toezondt, dat ik op de Godin der Vrijheid gelijk Na die verontwaardigde woorden liep zij heen, en nu wist hij waarom zijn uitverko rene zoo koel tegen hem was. Het St Raphaels genootschap, eene wel dadige vereeniging gesticht tot bijstand aan de landverhuizers, verzoekt de ruchtbaarheid van ons blad om de aandacht der uitwijke lingen te roepen, op de zeer ongunstige omstandigheid, die hun verblijf in Canada en inde Vereenigde Staten zeer lastig kunnen maken Brieven van ginder afgezonden houden zware klachten in over den bedenkelijken toestand en toonen genoeg dat bet oogenblik niet gunstig is voor de landverhuizing. Nog meer dan in 't verleden moet de grootste voorzichtigheid aangeraden worden, en ge luisterd worden naar de raadgevingen van de ingelichte en bevoegde mannen die het St Raphaëls genootschap uitmaken. De bijgevoegde algemeene. secretaris er van, M. de Baron B. Gilles de Pelichy woont te Brugge, Gheerwijnstraat, 9. Uit eenen brief van den minister van Financiën aan het syndikaat van Handel en Nijve-heid der stad Brugge, blijkt dat de versletene.stukken zilvergeld door de Staats kassen en door de Nationale Bank aange nomen worden, indien het merk niet gansch verdwenen is. Worden alleen uitgesloten de moedwillige geschondene of misvormde muntstukken. Die regel is in voege in alle landen deel makende van den Muntenbond. Onder de geschondene stukken zijn er overigens veel die tot andere landen bebooren, en die daar volstrekt door de Staatskas worden afge wezen. Wij weten heel goed boe lastig bet is zulke munten bij onoplettendheid te ontvangen maar wij denken ook noodig te do. n inzien hoe dwaas dezen te werk gaan die moed willig de munten doorkerven of beschadigen. Eens dat hei overal geweten zal zijn dat de munten niet meer doorgaan, zullen zij allicht voor rekening blijven der moedwilligen die ze hebben geschonden. Men moet dus goed oppassen en onverbiddelijk de beschadigde stukken weigeren. Wij vernemen dat op de bijzonderste lijnen, in onze treinen afdeelingen zullen voorbehouden worden, uitsluitelijk voor studenten die zich dagelijks van uit onze dorpen naar de scholen in de stad begeven. Dergelijken maatregel vinden wij zeer goed daar de meeste op- en afreizende s'udenten jongens van 1516 jaar zijn, hooren en zien zij soms zaken welke zij liever niet dienen te hooren noch te zien gezeten in een voor hen voorbehouden afdeeling, zullen zij onderweg beter hunne lessen kunnen nazien. W j WYTSCHAETE Open brief aan Eerw. Heer De Baeckrr. Mijnheer de Onderpastor Laat toe eener. mensch, die van de streek is en den gees! ervan grondig kent, ued. eenige bemerkingen te maken wegens de schending van uwen eigendom. EerstensGij klaagt, zegt men, dat men, zonder zeggen of spiek-11, zonder uwe toe slemming te vragen, van uwen grond genomen beeft. Ik peis dat gij groot ongelijk hebt van (e klagen. Als er iemand, 't zij een openbaar bestier, 't zij een bijzondere persoon, van uwen grond aoodig heeft, hij en moet dat aan niemand vragen, en alli-rminsl aan u. Hij neemt, en 'c is 't zijne. En als ge daarmeê niet tevreden zijt, liet is dat gij een lastige, een onverdragelijke mensen zijt. Ja maar, zult ge zeggen, en mijn recht van eigenaar Uw recht, van eigenaar! het recht van eigenaar van eenen Pastor Dat is tlauwe praat Dat bestaat, ja, zoo lange als er niemand en is die op uwen eigendom goest heeft, maar zoohaast hij kan dienen voor een ander, dat en bestaat niet meer. Bij voorbeeld, ik zou, met het naaste seizoen van de suikerijen, goest hebben van op uw land een plein te maken om suikerijen te leggen meent gij, dat ik de permissie zou moeten ko men vragen Gij zijt er wel meê. Ik zou dat in volle recht mogen doen zonder vagen, en achternaar, am schoone te doen gij zijt het, die mij zoudet moeten komen bedanken om dal, ik u de eere aangedaan heb van uw land te willen bezigen. TweedsZiel, zegt gij, wat men gedaan heeft, ze beweren dat zij den weg rechte willen trek ken, met zoo diepe in mijn land te gaan ze maken hem geheel krom; en dan, als ze Ven- den mijnen grond komen, ze maken eenea elleboog, om den grond van Mr Vestibule van Meesen te sparen. Het is al zuivere plagerij ten mijnen opzichte. Dat is altemale zeer waar, maar, nog eens ik denk dat gij ongelijk hebt van Ie klagen. Gij zijt altijd in doling met te peizen, dat dè priesters recht van eigendom hebben eeliik andere menschen. J Het recht van eenen wereldschen mensch a la bonne heure Het recht van eenen liberaal Dat bijzonderlijk is iets, dat allen eerbied verdient Maar 't recht van eenen priester Foei dat is iets, waar men zijn neuze meê snuit, als men er nog maar niels ergers,meê doet. Derds En dal, klaagt gij, wordt men aan gedaan van katholieken Maar, eenvoudige mensch toch, weet gij niet dat het tegenwoordig de mode is van de katho Heken, van de priesters te plagen Ja ja hier opde streke is dat nu de groote chic katholiek zijn en de priesters plagen. Gij en verstaat niet hoe men dat gare rijmt, 't Is, 'k moet het u rechtuit zeggen dat ga stijf dunne van kooreneer de zijt. Luistert'k ga 't uiteen doen. Men heeft zijne beste vrienden onder libera- en me 11 is lid van sociëteiten, ,die opentlijk liberaal, en daarbij goddeloos en zedeloos zijn men weet immer alle goed van de liberalen' maar men en weet niets als kwaad van Dries- ters, katholieken en alle brave menschen in de kiezingen spant men onder duim soms'met de=liberalen, men woont in 't donker hunne ver gad ringen bij, men gaat zelfs bij stervenden, die dagelijks van de priesters bezocht en ge holpen worden, om Landteekens voor de libeinló lijst, merj verklikt bij den vijand ai geen de vrhnden van zin zijn te hoen doch priesters en andere simpelaars, die 't 'willen slikken, zweert men bij hooge en bij leege dat men goede katholiek is: he wel dat is genoeg om inderdaad katholiek te zijn, ja, dezen, die het alzoo doen, zijn de beste katholieken. Eu die het alzoo niet m doet Dat zijn zeer flauwe, jallerflauwste katholieken. Geloof mij, Mijnheer den Onderpastor, dat is de ware geest onzer streke, en ge moet u daar naar schikken. Hope Ued. lat -r nog meer te zeggen en groe'e vriendelijkst. Ss ÜIGKEBUSCH Zondag laatst was het algemeene vergadering der maatschappij van Ouderlingen Bijstand en der Pensioengilde. De eerw. heer Pastor eere- voorzilter, opende de vergadering met de aanwezigen te bedanken die in zoo groot getal waren opgekomen, ten bewijze dat de maat schappelijke kwestie altijd beter verstaan wordt in de parochie de geest van spaarzaamheid orde en eendracht zijn een zekere waarborg voor de toekomst der burgerlijke en godsdien stige samenleving. Vervolgens krijgt meester Justin Deraedt het woord, liij die altijd zoo bekommerd was met de opvoeding der jeugd, de opbeuring der behoeftigen en het stichten van maatschappe- zSnieteomU!.:.Z1Ja eilSpreUk 'S doe Wtden Spreker zegt dal de heeren Am. Mahieu voorzitter, L. Vand-voorde, schrijver en.Edm! Van Isacker de vernieuwing van hun mandaat aan veerden. Zij wordenbij to juichingen her kozen. ue jaai misse voor de ietien, zal voortaan gezongen worden den derden dag der Kermisse. Na een hertel ij k woord van bedan king aan de 30 eereleden die aanwezig zijn in de vergadering, doet spreker de toestand kennen der Maatschappij. Daartusschen voegt hij nog een twlelijk dankwoord aan den geacüten h-a-r Burgemeester en degemeenle- raadsheeren, die dooreen toelage van 75 fr aan den Ouderlingen Bijstand en lo fr Wn de Pensioengilde zoowel hunne genegenheid betoogen aan die nuttige inrichtingen. s" De°'- 'aHlSl b"droe8<-" de ontvangsten 434 t. 80 en de uitgaven 512,54, Jus 77,69 f. te o,.Di'r f,1 D,eC' vroe8er was er f076 f. 72 in kas ei blijft dus nu nog f. 999 03. De redens waarom er dit jaar te kort kas,e is, zijn vooreerst ons aandeel in het aankoopen van een prachtig vaandel f. 148.24. De geneeskundige dienst heeft f f09 50 gekost en 12 leden hebben 182 dagen werk-

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1908 | | pagina 1