WEIDE i rnÉ^ lifli SEFFENS TE HUREN J.De Chièvre-Van Överschelde M AANBESTEDING HUIDUITSLAG m, Jules VANHECKE OÜIÏVAN UW ÏATIEDRINKEN V A li IN S E k TE PACHTEN J. DE BEIR-BOÜCQUEY KLAS DE WATTE BANÖUE REC0UYREMENT8 mmmmmmmm. m Gezondheidspillen Defense MMMQE M. WAfiLÖMÖlT D. FUMANT-DUTHC! GOtOE BPEIüUCHIi» De fortuin van het huisgezin f? Choix Incomparable de Confections pour Dames en tous genres Superbes Toilettes pour Commitniantes Costumes de première communion pour Cations ARTICLES BLANCS y/ Huls J alius li O LZ jü) de does van 30 pil SUNLIGHT ZEEP Huis gesticht in 1884 Werken in steen rg|j Lroote nieuwe keus der laatste nieuwigheden Algemee^VpoJ M. G. may. Aputiikkkiu Ghootg 'm'lHksónuiLe, vAifllAU a |i. Noorrfsiraat, RoÜssei;iix>.- en ai do apotheken. yper )NT«OOM ERS Al ELOTTE m _A Hiistoiids te huren de bert.erg grna-md De Snikerij- hsst met maga-bueri, suikerijbasf- stallingen, hof en gelegen bij detrain, staf ie Crommrn Eist. Inlichtingen b>; M Peirsegaele, brouwer, Dickehuseh. Achat et vente de Fonds Publics. Echange de Coupons. Conversion et souscription a tous emprunts Beiges et Etrangers DéJivrance sur tous ppys de Jetties de ciédits, traites et chêques. Avances de Fonds. Dépots de Fonds. Comptes-courants de Dépots de Fonds avec carnet de chêques. a ff yj 5, pae t^QptoD, d, YPRES Veraficatïxm des Éis'jajjes cles èsèires s'esïtslscstsrsftbles» Le Bureau est ouvert de 9 a 12 h. t AUX DEUX SAISi BEPROEFT ZE GRAND'PLACE, 39, YPRES •1A IS ON LA PLUS ASSORTIE. CONCURRENCE IMPOSSIBLE Assortiment riche en Paletots fan tar ie cole7!"' iuc11 til Willi; met KORTE WAGEN De EE Mi GE waarmede men alle werken kan uitvoeren, Koussen, alaap- Mjven, rokken, omslagdoeken, enz. Gesticht in 1883 Putterij, Brunei HUIS VAM VERTROUWEN i ;.m<' Cliiens, 26, Vpres W! ZATERDAG 16 MEI 1908 der onder m m'ug ven de verande rd gsv-rrk' t; van den Zdlebeke-viNer BESTEK FR. 65013,08 STAD__YPER Tweejarige keuring der maten en gewichten, van 28 April tot 15 Mei 1908, in de Kleine Boter markt. m A VA ^1 Rue St-Jtieq isetie, 6 Y|P R ES Perruches, 'Cerroquets jcunos RACE PARLANTE Tous autres oiseaux sur commande Maison de Confiance. Prix modérés. Beeldhouwer Bh Iden, kerkme ubels, pracht- en g; wcite meubels in all; sti jlen. Elver din gheetraat34 ZEER GENADIGE PRIJZEN. TE KOOP OF TE HU RE l\' ^CliOOF MaloulaanAr 4, Fantaisie en zwarte paletots-pelerinen, eostumen TL Regenmantels van af 10.95 fr. Uokken, ruolien eiï lüïoiteii pelóriaien Groot assortiment van Blousen, Corsets Lingerie, Handschoenen,Costumen en paletots voor kinderen (IFn Onmogeltjke Concurrentie Gij liebt nimmer gevallen gehad j ïlofbouwkimdige HUIS T L HURFN TE KOOI» 33 ii IJ'. Ti-.NTÖQNSFSLLING VAN POPËRINGHE óensgsie «crojirijs üoogsle belooning ia LIo.g- worden In de werkhuizen -ioLL" ie Hemt court '7 oiitrooineTS alien up voorj.tnd gevraagd en'-diü iiï 'Tvkt: va0 de wereld vT-sto'-den worden II, Sf FLEEM, AJELOTTE Kr.itMeifcnstaande, de trt-M-T'vu-fU'c vei beteringen er toegebracht, rog hetzelfde Tls ever 20 jaar. VHV' FG OOR UIGLH PEERDENMARKT, PO PERS N GH Ei Magazijn van alle landbouwmachie-èenmeubel- en bouwartilcels; engelsche bedden specialiteit van gegaivaniseerden draad voor hoppe; f- .u neele in ijzer en koperpompen in loodamerikaanscfoe wasch- G rns dak papier doorndr&aH Ir liiedraad basculen enz. MA li A 7 PRIJZEN R0SELAARS eu sparren A. A 1S~mZ O VAN WINS EN ZOON j YPER 2 POPERJNGHE il Wegens TE ESNOK-YIEiN Voorraad geoote opruiming van in de nieuwste modellen en in de meest gebruikelykste houtsooiTen aan VEEL VERMINDERDE en ONGEKEND LAGE PRIJZEN met 10 JAAR GARANTIE. Alsmede 25 AU 1 0— PIANOS (systeem PIANO-PIANOLA) welke gelijk elke gewone piano bespeeld kunnen worden alsmede door voetbeweging Ook worden een groot aantal groote automa tischs muziekkasten (zeifspeiend by inwerp van 5 eentimen) aan spotprijzen opgeruimd. KON. HEDERLANDSCHE PIANO-FABRIEK, M. J. Ij. KES8ELS, T I L U R S MARKT VAN KORTR1JK, 27 April Tarwe per 1( 0 kil. 20-00 a 2 50 roode tarwe 19 00 a 19 20 rogge 16 50 a 17-; 0; haver 18-50 a 19-00 booren 19-00 a 0» 00. B.'ter- en eiermarkt. - Boter, per kilo aan 2-80 a 3-00 eiers, de 25, aan 1 9,; a 0-09. Aardappels (witte) per 100 k.aan 10 00 a 10 50; rood, ).9-50 a 9-75. Z ittcl- en oliemarktKoolzaadolie, per 100 kilos, aan 81 50 a 0-00 lijnolie 49-50 a 00-00 vieemd en inlandsoh koolzaad, per 100 kilos; 34-50 a CC-10 id. lijnzaad 26-00 a 0 -0 kool- zaa Ikoeken, per 10- kilos 14 50 a C0-00 li,)n- koeken 19 0o a 20 00 kempkoeken 00-00 chi- eorij 15 oo a 15-50. Veemarkt, 27 April Er waren 412 te koop- gestelde dieren. LBVEND GEWICHT PEK KILO le 2e 3e 69 Ossen 0-90 0-78 0-70 141 Veerzen 0-92 9-81 f-74 )60 Koeien C-87 0-78 0 71 42 Stieren 0-86 0-76 0-70 HOEST, RHUMATISMES; KEELPIJNEN gene stia STIJVE HALS, LENDENPIJNEN, eenen nacht ZIJDESTEEKTEN ,jen Gemakkelijk,neten baste geneesmiddel,die geen spsoi-van gebruik laat Te k oop in alle apotheken der wereldDe doos, 1,50—De 1;2 doos, 0.8 .'i E. Hn h. Le Scmcdi de 8 a 1 h. 412 SCHOON HUIS met hof en afhankelijk- i heden, Cartonstraat, 31Yper. Voorwaarden te vragen aan M. Vander- j schueren, deurwaarder, Korte Thourout- straat, i3 of aan M. Chaumont, Aalst. Luistert De grootste vijand onzer gezond heid is de Verstopping! Indien de afgangen zeldzaam of moeilijk zijn, bevuiilgt zich het lijf en het bloed belast zich met vochten en slijmen welke aanleiding geven aan de talrijke ziekten welke het menschdom kwellen. Om sterk en stevig te zijn moet men dikwijls purgeeren. De aijn de eenigste die zonder buikpijn en zonder eetregel purgeeren en eene volkomene gezondheid aan allen verzekeren. hun schitteren den voorrang boven al de gekend purgeermiddelen overtuigd aijn. Costumes Tailleur et Jupes de robes a tous prix Robes lavables Imperme'ables et Cache-Poussièredernières creations poui Dames et Fillettes Choix extraordinaire de Blouses pour Dames Complets et Vareuses pour Fillettes Costumes pour Gargonnets Jolis Trousseaux pour Hommes, Dames et Enfants Articles de Baptême et Layettes completes Jupons et Corsets Bonneterie et Ganterie Cravates et Foulards La maison entreprend tous les articles sur mesure et commande. Het aanleeren wordt gratis teil huix® en .2—, zelfs in provincie gedaan. De machienea éjn de beste, onder alle oogpunten, Naalden, alie bijhoorigheden ©n onderd©©l©&. Groóte werkhuizen voor herstellingen van allen aard. V >Y. kV ir> v> y(( Xf V7- ïtf-, -y-, v/ w, w /FFóU L<D^\ in al de upotkeken. STAD YPER ten 3 ure namiddag, in 't STADHUIS Lastenboek en beslek te vragen in het Secretariaat (prijs 3 fr.) Yper, den y April zpo8. De Burgemeester, R. COLAERT. GELD, TIJD en ARBEID gespaard, Voor degenen Welke gebruiken Aan alle Winkeliers Is het toegestaan het koopgeld terug te geven aan ahvie reden Van klagen zou nieenen te hebben. Grand choix d'Oiseaux du Senegal nmiBims Zich te beragen, Meenenpeort, Nr 21. 1MPÉTTOO OF HUIDUITSLAG DAUWWORM MKT KORST genezen in 25 dagen. RAWKALE SEtiEZIHG DOOR HET i)e huiduitslag of impetigo, eene ziekte die dikwijls bij kinderen voorkomt, bestaat in een uitslag van liohte maar aanhoudende blaasjes op het aangezicht en de huid van het hoofd; deze verzweren en bedekken zich met dikke korsten. Over het algemeen is dit eene niet gevaarlijke aandoening, maar toch doet zij de kinderen lijden en maakt de ouders verdrielig. Men moet er niet al te veel erg in zien, maar trachten te genezen om alle verwikkelingen le vermijden. Wanhoopt niet, gij zult zekerlijk deze ziekte overwinnen door het gebruik van het EAU PRÉCIEUSE DEPENS1ER, een bijna onfeilbaar middel tegen alle ziekten der huid, eczéms, dauwworm, puistjes, zweeren, wonden, bloadgsbrekan, enz.; de bijval van dit middel vergroot van dag tot dag, door de wonder bare bekomen genezingen. Weifelt niet! houdt met aile andere remedien op, en geioruikt alleen het EAU PRÉCiEUSE OEPENSiER. Weigert alle andere remedien, die slechts eene ondoelmatige namaking zouden zijn, en •isohi kit EAU PRÉCIEUSt DEPF.NSiER met het neergelegde merk Een been in het glas t*fotm; hetselve werdt verkocht 3 Ir. 50 in alie apotheken, of 4 fr. SO in poetmac.daat, gezon- 4ee aan de apotheok DXPENSIER, 47, rue du Bac, Rouen. GETUIGSCHRIFT Ik verklaar te hebben geleden aao aderspat- tige wonden der beide beeneD, ik heb met goed gevolg het Eau Précieuse Dépensier gebruikt Ik ben er mij ten volle mede genezen. Hubert befline, St-Gislain. (België). voor damen en kinderen. Gij (kent die ziekte niet en gij zuit nooit geen Tanalgine noodig hebben. KOM! KOM!... Zeg niet FONTEIN want bet gevaar komt wanneer men er 't minst aan dekt EN EENS GEKOMEN IS HET TE LAAT. M. Ghyssaert, Apotheker, Greote Markt, 20, Dixmude. Ik verzoek u, zooals gewoonte, mij 1'2 flesschèn Tanalgine te willen afzenden. Dit geneesmiddel heeft 12 kalveren en kachtels op twaalf gered van den buikloon m 3 jaar tijd. 1 Aanvaard, Mijnheer, mijne welgemeende dankbetuigingen. W° Ant|èuni8, te Watou (Poperiughe). 20'December 1907, Deze voortreffelijkheid der Tanalgine, dank aan de bliksemsnelheid van het effekt, is dooi iedereen aangenomen W ie onder u heeft nooit een kalf of veulen, neergesla gen door catharraie besmettelijke darmontsteking, zien opstaan 10 a 12 minuten na het nemeo van een half fleschje Tanalgine Het was tijd dat men het middel Ónder de hand had. Ziedaar waarom men zeggen moet.Ik neem 12 flescbjes Tanalgine Zij eten 111e!zij bewaren goed en ik KAN ZE NOODIG HEBBEN. Carton- en Uixmudestraat TE HUREN H H j lj HHIKI f Lombaai'dstraat, iM.aBél^ MÉIW Nr 12. Voor de ccuditien zich te begeven bij M. i'root, Biouwer, Yper. met wei kpiaats en atliteriio.orije, gelegen ui de F.ijseislraat, Nr 131. Zich bevragen in de Rijselstraat, t.r 132. Zich te begeven ten bureele van 't Nieuw- blad. EEN PERSOQfi alléén, vraagt meid, of jouge weduwe, 46 tot 55 jaar. Inlichtingen ten bureele van t blad. eene welgekaiante herberg nieuw gemaakt en gelegen in het schoonste gewest der stad. Zich te begeven in de Brouwerij L'Yproise MONDSTRAAT, 28, YPER. Het systeem Melotie is geen namaaksel van een ander stelsel 25000 Ontrocmers Melotie werken tegenwoordig in België. I an t Januatrpoy tot 3o Juni igoy, ,dus in 6 maanden T 2'in er alleenlijk in België 2314 Ontroomers geplaatst. Hei Kuis Meidtte is algemeen geacht en be/cend voor de stiptheid in het uitvoeren der commanden aisook door eene uitstekende dienstwilligheid ten opzichte iiarer kalanten. Fruit- en sieraadboomen Bloeiende en groenblijvende sieraadstruiken (Bijzonderheid voor boomgaarden) PK IJ S COURANT or AAN V A AG VA.W Jï OVEN iieatek en Schets Hervorming vun ouderwetsche hoven Aanneming vau aRe glacJl van serren, verandah, enz. 5 April 2 Mei 7 arwo fOO Ud 20 25 CO f0 Rogge 18 25 CO 00 Haver 17 40 00 00 Boenen 00 00 00 00 Krwton 00 00 00 co Aardappelen 7 50 0 co Boter 2 75 0 co Eiers 1 85 0 00 24 April i Mei i arwe p. beet. 15 80 16 00 Rogge 13 90~ 14 20 Haver 9 25 9 00 luiers de 25 1 70 1 80 Aardappelen de iüO kgr. 8 75 9 00 j Boter 2 65 2 60 Hoppe de 50 kilo. i 32 0 t.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1908 | | pagina 4