DIT prseMraafl li EN OMMELAN Op Zaterdag 31n October 1908. 5 centimen 't blad. 4S3 jaar* Talmerk 3128 7# trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwesen ofte post, tegen 8 frank 'S jaars Voor de Hongerlijders van India Voor de Ouders ROND DE WERELD STADSNIEUWS Muziek feest VAN ALLES WAT sag a 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- oTrate, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE RE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. Vorige lijst 37.50 Onbekend 5 00 Eervv. lieer George, pastor,Boesinghe 5 00 Ongenoemden 5.CO Weerom zijn de scholen in vollen gang en de landers zijn aan de zorgen van meesters en meesteressen toever trouwd. Nogtans de ouders, die meenen dat zij zelf nu van alle zorgen over die kleinen ontslegen zijn, missen groote lij ks. Andere kinderen zijn de schooljaren ontgroeid, zij blijven te huis of leeren een of ander! ambacht. Op deze vooral moeten de ouders een waakzaam oog houden. Immers de kinders zijn en blijven voor de ouders een dierbare schat, en 'tis voor hun een strenge plicht dien schat zorgvuldig te bewaren. Vader en moeder zijn, dat wil zeggen dat gij opzicht en zorg hebt over het lichaam, maar bijzonderlijk over de ziel uwer landers. Vader en moeder zijn, dat wil zeggen dat gij de leidsman zijt uwer onervaren kinders langs de gevaarvolle reis op deze wereld, dat gij hen moet den juis- ten weg aantoonen, hen waarschuwen en beschermen voor dwaalspoor en ver leiding kortom, dat gij hen door uw woord, maar vooral door uw stichtend voorbeeld den rechten weg van eer en deugd moet wijzen. Vader en moeder heeten, dat wil zeg gen dat op u de zware plicht weegt uwe kinderen een© goede opvoeding te ver schaffen, die hen! in staat stelt trouwe christenen en nuttige leden der maat schappij te worden dat vraagt God en de samenleving van u. Groot en eerbiedweerdig is bijgevolg het ambt der ouders en zwaar is de ver antwoordelijkheid, die op hunne schou ders weegt. Wie zal het kwaad kunnen berekenen, dat voortspruiten kan uit de nalatigheid der ouders in zake van de opvoeding der kinders. Een kind wier opvoeding verwaar loosd werd, wordt maar al te dikwijls voor zijne eigene ouders een kruis en voor zijne gezellen een bederver. Tot man opgegroeid zal het wellicht eene familie stichten, waar niet zelden stoffe lijke en zedelijke ellende komen heer- schen. Waakt dan, ouders, en houdt goed de ooge op uwe kinders, vooral in hunne opkomende jonkheid. Ziet wel toe met welke makkers en waar zij zich begeven en zorgt vooral dat ze voortdurend hunne godsdienstige plichten kwijten. Zoo zult gij uw eigen geluk en dit uwer dierbare kinders be werken en gerust mogen denken uwe plicht gekweten te hebben. ss? i-? OOSTENRIJK In Oostenrijk is er kiezing geweest voor de wetgevende Kamer en gemid deld zijn er op 10 gekozen, negen ka tholieken. Van de 58 zetels van de pro vincie waarvan Weencn hoofdplaats is zijn er 52 katholieken, en te Weenen zelf zijn er 43 op 48, waaronder natuur lijk de groote werker Dr. Lueger. De socialisten, die er zeer machtig waren, vooral in de stad Weenen, heb ben gevoelige verliezen ondergaan, en wat de liberalen betreft, die zijn totaal vergeten, geen enkele hunner mannen is gekozen. Zij hadden gelegenheid om nog iets te blijven, mits met de katholieken samen te spannen tegen het socialismus, maar dat volk is overal hetzelfde vooruit en vooral tegen den godsdienst, tegen de katholieken en daartoe zouden ze zich desnoods met den duivel vertinden, zoo zag men groote fabrikanten en geld mannen al hunne macht gebruiken te gen de katholieken alleen. De uitslag dier stemming is zeer leer rijk, ook voor ons Belgen zedelijke en stoffelijke belangen moeten steeds door onze vertegenwoordigers behertigd wor den en alzoo moeten de katholieken het yertrouwen der kiezers zien te behou den, gelijk hunne geloofsgenoten het in Oostenrijk hebben gedaan. De inlijving van Bosnië en Herzego- wina bij Oostenrijk is dinsdag ter spra ke gekomen in de Oostenrijksche kamer. Bijna alle kamerheeren keurden de in lijving goed en de minister vond dat die inlijving zelf door de conferentie niet meer moest besproken worden. Tur- kijen heeft reeds vergoeding bekomen, bijgevolg is er daarover niet meer te spreken. VRANKRIJK Hetgeen verleden week in de Fransche Kamer gebeurd is, geeft nogeens den maatstaf van de vrijheidsliefde der an ti-katholieken. De eeuwige Dreyfus-zaak stond aan de dagorde. De afveerdigde van Brest de lieer Biétry, zou den minister van rechtswezen ondervragen nopens de be schuldigingen welke het Verbrekings hof aangewreven worden, wegens het schenden van een wetsartikel tijdens het herzien van het proces Dreyfus, Niet zoodra verscheen de heer Biétry op het spreekgestoelte, of de radicalen en socialisten gingen aan het huilen gelijk een troep bezetenen. De gemeen ste scheldwoorden werden den redenaar naar het hoofd gegooid, en bij ieder woord werd hij overschreeuwd. De Voorzitter liet begaan. Maar, op zeker oogenblik ontvalt den heer Biétry een heftig woord, gericht tot den heer Briand, minister van rechtswezen het is of al de duivels uit de hel gebroken zijn en in de vergaderzaal Sabbath vie ren, zoo'n tempeest beleefde de Kamer nog niet dikwijls. De voorzitter, M. Brisson, is nu wak ker geworden. Hij die geen enkel scheld woord, geen enkele beleediging scheen te hooren, zoolang ze den heer Biétry bestemd waren, eischt nu dat deze laat ste zijn woord intrekke. Biétry weigert. Daarop raadpleegt de voorzitter de Ka mer, en de meerderheid brengt een von nis uit, waarbij de afgeveerdigde van Brest voor vijftien; zittingen uit de Ka mer gesloten,wordt. Biétry, het spreek gestoelte niet willende verlaten, wordt door de gewapende macht buiten de Kamer gedreven. Zoo handelen de gepatenteerde vrien den der vrijheid. Zij beletten hunnen te genstrever het spreken, en als deze er in gelukt een woord te plaatsen dat hun niet bevalt,, smijten zij hem buiten. De liberalen en Socialisten zijn over al zulke vrijheidsvrienden... voor hen z elven. M. Viviani, de socialistische minis ter van den, arbeid, die in het gestolen paleis van den aartsbisschop woont en het niet schoon genoeg volgens zijne goesting vond, deed Zondag een uitstap je naar Suresnes hij werd er geweldig door de socialisten uitgeschuifeld De roeden vinden dat hunne mannen goed zijn om, eens dat zij op de kussens ge raakt zijn, al hunne beloften te verge ten. De socialisten moeten wel bijziende zijn 0111 dit niet eerder te bemerken. ENGELAND. In de kinderwet is nu eene bepaling opgenomen, dat het geven van bedwel mende dranken aan kinderen onder de vijf jaar strafbaar is met een boete van ten hoogste 3 pond sterling. Minister Samuel erkende, dat het een groot kwaad was kleine kinderen slok jes sterkedrank te geven hen een le peltje, waaraan sterkedrank kleeft, te laten aflikken, enz, want behalve dat het aanstonds nadeelig op de gezond heid kan werken, kan het voor later dranklust wekken. Een voorstel om het geven van slaap middelen, van welken aard ook, aan kin deren onder de vijf jaar strafbaar te stellen, werd verworpen. Streng is de wet voor personen, die een kind op straat laten bedelen, boete tot 25 pond sterling en gevangenislraf met of zonder dwangarbeid, tot 3 maan den toe. Een Zondagrustkwestie doet zich te Parijs voor, Lépine heeft voor a.s. Zon dag de winkels veroorloofd open te blij ven, wijl het dan Allerheiligen en dus... een locale feestdag is. De .winkelbedien den protesteeren heftig lege.i deze meer dan malle uitlegging en verzoeken nu het publiek niet te koopen maar wel in de winkels sympathie te komen betui- De candidaten Bryan en Taft zijn op hun verkiezingsveldtocht thans beiden te New-York. Daar overkwam den de- mocratischen candidaat een grappig voorval. De heer Bryan had gesproken in een vrouwenclub, toen aan het slot van zijn rede drie dam en het platform bestormden en hem 0111 den hals vlo gen. De candidaat had de grootste moeite om zich vrij te maken en moest onder daverend gelach de wijk nemen achter een tafel. süf s& ïA Zondag 8 november, ten 4 1/2 ure, zal het beroemd Gentsch «Zang-Quar- tett onder het beleid van M. Lode- wijk Arschodt, Bestierder der K011. Fan fare te Yper een Vlaamsche Liederavond geven in der stadsschouwburg, op de Leet. De namen alleen der zangsters en zangers zijn genoegzaam 0111 al wie lief hebher is van fijne kunst daar naartoe te roepen. Melden wij Mej. Math. DE VOS, sopraan, Mevr. TEN BERGE-DE MUYNCK, alt, Heer Jozef VERNIERS, tenor, Heer L. ARSCHODT, baryton. Tusschen de twee deelen, Voordracht door M. TEN BERGE, leeraar te Gent, over het «Lied». Prijs der plaatsen Eeerste plaats, fr. 1,50 Tweede plaats, fr.l.»» Mils 50 c. meer kan men plaatsen voor behouden bij M. Callewaert, boterstraat, 36, en bij M. Maurits De Saegher, Rijke Klarenstraat, 20, in stad. Kaarten zijn nog te bekomen aan den ingang der zaal. PROGRAMMA Eerste deel 1. M. ARSCHODT De Vlaming heeft geen taal.O. Iloels 2. Mej DE VOS a Moederken alleen F. Uttenhove b De Zeeldraaier J. Opsomer 3. M. VERNIERS 0 Aan de afwezige E. Blaes b Een vrouwken gezwind te spinnen zat Antheunis 4. Mev. TEN BERGE Zonnevonken p, Lebrun 5. ZANG-QUARTETT a Schoon lief, hoe ligt gij dacr, en slaapt Van Duyse b Waar waarde gij... c Bellotje VOORDRACHT door den heer TEN BERGE, leeraar te Gent. Tweede deel 1. M. VERNIERS a Wat is het toch goed L. Duvosel b Liefken H. Walput 2. Mevr. TEN BERGE a O waar mijn liefste... K. Mestdagli b Onder de Linde Van Duyse 3. M. ARSCHODT a Mijn Moederspraak P. Benoit b Ik spreek van u zoo zelden Gevaert 4. Mej. DE VOS Kerstnacht Wambach 5. ZANG-QUARTETT a Twee conincskinderen Van Duyse b Jan De Mulder c Slaapt, land eren, slaapt Brillen die vergrooten. Lodewijk XV be zocht eens de bureaux van het departement van oorlog. Op de tafel zag hij een1 bril lig gen, dien hij opzette, zeggende Laat eens zien of die glazen goed voor mij zijn 1 Tege lijkertijd nam hij een stuk papier op, dat daar schijnbaar toevallig lag, doch dat in werke lijkheid een hoogdravende lofrede voor den vorst bevatte. De koning had nauwelijks de eerste regels gelezen of hij wierp 't geschrift en den bril op de tafel, terwijl hij glimlachend zeide Die brii.15 niet beter dan de mijne, hij vergroot ook Ve®' Om gasontsnappingen te vinden. Men weet aan welke groote gevaren men zich bio'ot- stelt, als men een lek in eene gasbuis met eene brandende waskaars of zoo, wil zoeken. Ziehier een middel dat niet het minste gevaar aan biedt Men doet in eene kom een weinig Mar- seilleesche zeep smelten en hij middel ccner spons bestrijkt men de buis, op de plaats waar men meent dat er een lek zou kunnen zijn. Als dit waar is, zal men dadelijk eene zeepbel zien opkomen, die het lek zal aanwijzen. Het Modelland Het fransch ministerie heeft beslist dat de studenten in de officieele collegies, die de catechismusles willen bijwonen, de mis hooren en te Communie gaan, voor dit alles een af zonderlijk schoolgeld moeten betalen Geen twijfel of alle christene ouders zullen hunne kinderen terug trekken uit scholen, waar men aldus den godsdienst wil beschouwen als eene bijzaak, waarvoor er moet betaald worden ge lijk voor het leeren van muziek of andere zulke vakken. En dat voorbeeld zouden onze belgische libe rale hier willen nagevolgd zien. Het Verbond der Ziekengilden Van 't Bestuurlijk arrondissement Yper Aan de werklieden van liet arrondissement Vrienden, .Wilt gij in geval van werksonbekwaamheid uit oorzaak van ziekte of werkongeval een tijdelijken onderstand genieten, die u eenigs- zins den verloren dagloon vergoedt, vraagt uwe inschrijving bij eene ziekengilde. Bemerkt dat, bij vele ongevallen die u kun nen overkomen, de wet op de werkongevallen u geene vergoeding verzekert. Vrienden, Wilt gij dan bij verandering van woonst, en niettegenstaande uwen gevorderden ouderdom, gemakkelijk in eene andere gilde ingelijfd wor den zonder nieuw inkomgeld te moeten beta len en er aanstonds recht op onderstand genie ten, zorgt dat uwe gilde deelmake van 't Ver bond der Ziekengilden van 'tArrondissement. Dit Verbond strekt zijne werking uit over ge heel het Arrondissement en zet ook de leden over naar al de Ziekengilden des lands, die bij den Lands-bond der Christene vereenïgingen aangeschreven zijn. Vrienden, Wilt gij bij voortdurende werkonbekwaam heid nog onderstand genieten nadat uwe gil de ophoudt u te betalen en als wanneer de nood het nijpenst wordt, vraagt dan door tus- seheukomst uwer gilde uwe inschrijving bij de Herverzekeringskas die door het Verbond der Ziekengilden in zijnen schoot is ingericht. Mits de kleine bijdrage van 10 centiemen per maand verzekert u de herverzekeringskas bij voortdurende werksonbekwaamheid en na dat gij van uwe gilde zes maanden onder stand genoten hebt, eenen onderstand vaii es frank per week gedurende vijf jaar en daarna drie frank per week tot den ouder dom van vijf en zestig jaar. Die voor de halve bijdrage van 5 centiemen per maand inschrijft heeft recht op den helft van dezen üïiderstand. De leden van bestaande erkende Ziekengil den die maar na 1 Januari 1909 hunne inschrijving vragen, zullen 15 centimen of 7 1/2 centimen per maand te betalen hebben als geheele en halve bijdrage zij zullen ook bene den de 45 jaar oud moeten zijn. Op heden zijn reeds meer dan 1000 leden van Ziekengilden bij onze Herverzekeringskas ingeschreven. /Sommige gilden die reeds eene goede kas hebben, betalen zelve de bijdrage voor hunne leden en bezorgen hen alzoo een nieuw voor deel dat zij hun anders niet zouden kunnen verschaffen. Andere gilden betalen de halve bijdrage en de leden voegen er dan eene halve bijdrage bij. In die gilden waar de inleg klein is, en de kas nog niet goed voorzien, betalen de leden zeiven de bijdrage. Vrienden, Wilt gij aan den ouderdom van 65 jaar uw leven lang een pensioen genieten, sluit u aan bij eene Pensioengilde -Mits eene betrekkelijke kleine storting ver hoogd met de toelagen van Staat, provincië en andere openbare besturen, kunt gij u eenen gerusten ouden dag voorbereiden. Zorgt ook voor een pensioen voor vrouw en kinders voor deze laatste vooral is er weinig noodig om tot iets groots te komen. Bij de 12000 personen in 't Arrondissement storten reeds voor hun pensioen. Vrienden, Leest en Herleest, Wilt gij, in de mate van 't mogelijke, onder stand genieten bij ziekte of ongeval, sluit u aan bij eene Ziekengilde en de Herverze keringskas, Wilt gij pensioen genieten als door oir-' derdom niet meer werken kunt, wordt lid van eene pensioengilde. Yper, den 24 Oktober, 1908'. Voor het Verbond der Ziekengilden 'i Het Bureel J)e Voorzitter, :K. L. Hallaert De Schatbewaarder, De Schrijver, Z. Rogiers. Jos. Van Elslande Do Tongen van Esope. 500 jaar voor Christus, leelde er een grieksche fabeldichter met naam Esope. Zijn meester Xanthus zond hem naar de markt, om het beste te koopen, dat er daar te vinden was. Esope kocht niets anders dan tongen, dewelke hij op verschillende wijzen deed bereiden. De genoodigden lieten weldra hunne onte vredenheid uitschijnen, en waren er over mis noegd Hewel t antwoorde hun Esope, wat is er beter dan de tong 'tis de band van het bur gerlijk leven, de sleutel der wetenschappen, het werktuig der waarheid en der rede door haar bouwt men steden en men beschaaft ze, men onderwijst, men overtuigt, men regeert in de vergaderingen, men kwijt zich van den eerste der plichten die bestaat in het loven der goden Hewel hernam Xanthus, die dacht hem in de war to brengen, koop mij morgen het slechtste dat gij vinden kunt. s Anderendaags deed Esope wederom ton gen gereed makenzeggende dat de tong het slechtste was, die op de wereld bestond. 't Is de moeder van alle geschillen, de voedster van alle rechtsgedingen of processen, de bron der verdeeldheden en der oorlogen indien zij het werktuig is der waarheid, is zij integendeel dat der dwaling en nog slechter, dat der laster. Door haar vernietigt men de steden; indien zij van den eenen kant de goden looft, is zij integendeel het werktuig der ongodsdienstig heid en der verwens ching. De tongen van Esope zijn vermaard geble ven. omdat zij de twee tegenstrijdigheden voor stellen. Kletskoppen. Eon dokter schrijft nu dat het onze schuld is indien wij met een voorhoofd loopen van dubbele opervlakte of nog meer. 'tls, zegt hij, omdat wij, hij bedoelt de mannen, te jong en te lang met te dicht* Juitende hoofddeksels loopen. Daarmee kan er noch lucht, noch licht aan de hoofdhuid en de haarwortel sterft weg. De geneesheer wijst er op dat de vrou wen doorgans hun haar behouden en schrijft dat hieraan toe dat zij meestal in hun haar loopen, of slechts hoeden of mutsen dragen welke niet (dicht sluiten. Hij voorspelt echter dat in detoekomst de vrouwen, die nu veel valsch haar dragen, groot gevaar loopen kaalhoofdig te worden. —Gefopt.— Een pastor uit het bisdom Chambery stond bij de fransche geuzerij slecht aangeschreven wegens zijne preeken; hij werd beschuldigd des Zondags op den predikstoel politiek te maken. Men beklaagde zich bij de overheid en op een Zondag zag de pastor, die scherpe oogen had, bij het bestijgen van den predikstoel, achter een der pilaren, den procureur der republiek, den vrederechter en een rijkswachter staan. Op den kansel gekomen maakt onzen pastor het kruisteeken en zegt de tien geboden op. «Geliefde broeders. Bovenal bemint eenen God enz. Toen hij luide en langzaam de tien geboden oipgezegd had, voegde hij erbij «Geliefde broeders, dat is de wet van God, onderhoudt ze altijd en overal en ge zult niemand te vreezen hebben, noch den procu- reuir der republiek, noch de heeren vrede rechters, noch de heeren rijkswachters. Dat is wat ik u allen wensch Amen.» De pastoor verliet den predikstoel en ging voort met zijn H. Mis. Wat de parochianen aangaat, die makeiï zich nog dikwijls vroolijk daarover... maar niet ten koste van den pastoor. Do Amerikaansche vloot lieeft Zondag morgen de haven van Yokohama, en daarmee de Japansche wateren verla ten. De armada is nu op weg naar Olongano, de bekende havenplaats in de Filippijnen. Bij het vertrek werden de gebruike lijke plichtplegingen gewisseld toen hoorde het vlootbezoek weer tot het ver leden. Het bezoek is uitstekend geslaagd, en de Japanners hebben met meester lijken tact weten te maken, dat, wat van Amerikaanschen kant aanvankelijk was bedoeld als ©en ietwat dreigende de- S23

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1908 | | pagina 1