SpreeMread 52 SCHRIKKELIJK Ufi Zalerdag 9' Januari <993 44 ja-, Taimerk 3138 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars STADSNIEUWS n mm ümsumm® Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch' en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal VUÜ ikU fcil&fcs $IéLC5 zSQ 20.070.06 220.766.44 237.524.27 16.757.23 3 312 23 HOE HET ONGELUK GEBEURDE pi p pi pi i i if! IC i ps p: ps pi pi p; ps pi p* ,t:.Ch J.or. iC DÏT T NIEUWS EN O MME L A NDS too anrraaas 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een .geheel jaar en 't. wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRAfE, Tk 3ó, te YPER. De bekendmakingen kosten o fr. i de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE I.A BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-cx Westvlaanderen wonen. I S i L' V A Vorige lijst i5o.oo Mr MmeFraeijs, Yper 100.00 Heilige Vader, zegen ons 20.00 Onbekend 2.00 Eene dienstmeid, onbekend 2.00 HERZIENING DER KIEZERSLIJSTEN De kiezers die eenen aanbevolen brief ontvangen hebben waarbij voor hel Hof van beroep ofwel de al'schrabbing ol' de vermindering van stemmen gevraagd wordt, mogen zich wenden, voorzien van do noodige stukken, tol hel bestuur der katholieke associatie, meenenslraal. 1G Yper, dat kosteloos de zaak zal in handen némen. KONIN K LIJ KE FAN FARE Het eerste groot Concert heeft plaats in de Iwcinszaal, morgen Zondag avond, ten 7 1/2 ure. De zaal zal open zijn van 7 De damen worden beleefd liun hoed af te leggen aan de plaats, bij den ingang. ure. verzocht kleeder- uitgaven met ST'AU) YPER 4 G E M I De raad kwam bijeen 2 Januari, ten 5 ure 15 heeren waren aanwezig, ren Slruv'e en Biebuvcl 2 E N T E R A A D zaterdag laatst 111. Al de raads buiten de hee t, in belet. Het verslag der zitting van Maanda 28 December, dat nog al lang is, zal in eene volgende zitting goedgekeurd wor den. M. de Voorzitter leest eenen brief van den lieer M. Gorrissen, die zijn ont slag geeft van stadsschrijver, en die de raadsheeren bedankt voor het vertrou wen waarmede zij hem gedurende vijf- cn-twintig jaar hebben vereerd M. Boudry, bureeloverste, wordt als d.d. schrijver aangesteld. De heer Voorzitter spreekt den lof uit van den ontslaggever, die een der be kwaamste, zooniet de bekwaamste secre taris was van het land. Steeds heeft hij met zorge en stiptheid zijn ambt waar genomen. Ilij deelde onze politieke denk wijze niet, maar hij bekleedde zijn ambt 'met bescheidenheid en rechtzinnigheid. De schepenraad steil voor den ontslag gever een kunstvoorwerp aan te bieden als gedenkenis. M. D'Huvettere ieesl een belangrijk verslag over bel verleenen der premiën der ibndalie van den Peereboom, aan de leerlingen der stadscholen en besluit dat de schepënsraad zou belast worden terug te keeren tot de schikkingen onder het burgemeesterschap van Baron Surmont de Volsberghe, en dat een deel der premien verleend aan de leerlingen der Looie tol een bedrag van drie fran ken zou gestori worden in de lijfrentkas. M. Sobryondersteunt liet voorstel van M. D'Huvettere en vraagl dat de raad ook eens zijn voorstel onderzoeké over eenige maanden gedaan ten voordeele dér lijfrentkas. M. De Voorzitter en is er niet tegen dat dit voorstel onderzocht worde, maar denkt dat de stad, die reeds 4,000 fr. toe lage geeft aan de pensioengilden, die bijdrage niet meer verhoogen mag en bij gevolg het voorstel van den heer Sobry niet mag bijtreden. De raad stemt vervolgens over de cij fers der begrooting. Een nieuw crediet van 250 fr. wordt nog gestemd ten voor deele der pompiers als vergoeding voor verschillige diensten tijdens feesten. De begroeting sluit in gewone ontvangsten een deel betaald fr. 375 019.39 355-579.33 fr. ontvangsten uitgaven overschot Buitengewone ontvangsten uitgaven te kort algemeen overschot Nogmaals zijn hel de gewone inkom sten die een merkelijk deel betalen der buitengewone uitgaven en maken dat de begrooting sluit met een overschot, niet tegenstaande liet overgroot getal huiten- gewone werken, die reeds aan den gang zijn of in het korte zullen aangevangen worden. Dit is het tegenovergestelde van waar de gewone der buitengewone worden. I11 de begrooting is nog geen krediet yoor den stand, omdat we nog hel verslag" niet ontvangen hebben. Eens in bezil van plans en bestek, zullen we deze aan den gemeenteraad voorleggen, die dan beslissen zal en het noodige kredici zal in de begrooting van 1910 als herhaling opgenomen worden De lieer Voorzitterleesl zijn ver slag over de herstelling van Sint-Maar tensklooster en besluit tot eene overeen komst met den kerkraad, mits 650 fr. 's'jaars pacht, dat is 3,50 fr. per op de 20,000 fr. die de kerkheeren aan de herstelling zullen besteden. Het hersteld gebouw zal enkel mogen dienen als stadsboekerij, museum en des- gevallende als bewaarplaats voor onze handvesten. M. D'Huvettere wensclil den heer Voorzitter geluk voor zijn belangrijk ver slag over Sint-Maartensklooster, maar hij doet opmerken dat 650 fr. pacht maar aan 3,25 per 0/0 is. M. de Voorzitter Inderdaad, 't is 3.25 We zullen verders moeien zorgen eene geschikte bergplaats te vinden voor de materialen, die 1111 in eene der zalen be waard wierden. Het bouwen van een stadstheater zal ons de gelegenheid ge ven om de noodige plaatse te vinden M. Lracijs vraagt dal hel verslag van den heer Burgemeester gedrukt zou worden en dat men aan eiken raadsheer er een afdruip van geve. M. de Voorzitter is 'er niet Het zou kunnen bewaard worden 0111 later in de verslagen van de stad over te nemen. M. Vanderghofe vraagt dat er ook een afdruk gegeven worde aan de verte genwoordigers der drukpers. M. Eraeijs zegi dat de lieer Cot beschikt is eene volledige beschrijving uit te geven van Sint Maartensklooster. 'De- heer Voorzitter -- tfenkt daL men de zichten der gehouwen zooals ze nu zijn, zou kunnen uitgeven in zicht kaarten en aan het publiek verkoopen. Dat zou zekerlijk groolen aftrek hebben. De plans voor de herstelling van den toren van Sint Jacobs kerk worden neer- gd. Het bestek beloopt 80,000 fr. I11 eene volgende, zitting zullen plans en bestek besproken worden. De openbare zitting eindigt ten 6 ure. tegen De gemeenteraad van Yper vergadert nogmaals heden zaterdag namiddag ten 5 ure 0111 te spreken over de uitbating der trams Yper-Veurne en Yper-West- nieuwkerke-Waasten. BENOEMING.De lieer rechter Veys is door den gemeenteraad van Yper lid benoemd van den Discli, ter vervan- jging van Zaliger! M. Leo VandenPeere- boom. Iedereen was nog bezig mei de wreede moord op den piol Goethals, als giste ren Donderdag de mare werd verspreid dat een nieuw ongeluk gebeurd was aan de stelling der) Halle. Ditmaal was liet niet de stelling aan den voorgevel, maar die der dakwer kers die was ingestort. M. Lelong van Kortrijk, aannemer der De werklieden hadden juist hunnen boetrliam opgeef en en waren een paar minuten voor acht en half teruggekeerd op de stelling om de leeren te verleggen. Een der leeren Joste en den haak al den westkant brak rad ai' en al de werklie den, buiten vader Verbeke en Maerten stuikten omleége, met geheel do stelling eerst op een afdak, en dan ten gronde., liet dak der Halle is daar ten minste 12 m. lipoge. Des. Crabbe, de twee zoons Verbeke, Sanctorum, Vanuxcm, en Del- tombe lagen te midden de planken, lee ren en ander alaam. Arthur Verbeke en Maerten alb en waren gelukkig nog op het dak. HULPE Seffens kwamen de po-licieagenter. toe- loopen en ze droegen niet behulp van burgers de gekwetsten in bel policiebu- jreel, waar opl eenige minuten ij cis de dok hors Beesau, Donck, ieryekx. La Grange, Justice, De Yloo de gekwetsten de noodige dienden. Désiré Crabbe was den steld bij had eene gapende wonde aan den s- bedel, en stervende wierd hij naar 'tgasthuis gebracht, waai bij het li. Olie* set ontving. gekwetsten, buiten Julien maar zijn hand verstuikt Vanrobaeys zorgen toe- ergsten !u i gasthuis wee- gekomen De andere Verbeke, die was. jwierden gedrégen. De toestand van Crabbe verergerde zoodani dat hij kwart voor elf ure over verleed, zonder nog tot kennis le zijn. Hij was bijna 58 jaar oud. De andere gekwetsten zijn Aug. Ver beke, 20 jaar, gebroken been, en een wende aan hel hoofd. Henri Sanctorum, 30 jaar, talrijke Schrabben en hij klaagt van inwendige verwondingen; Karei Van Uxem, 50 jaar, slechts licht gewond. gekwetst klaagt a;m ook gedaan Jules Del tombe, 44 jaar hoofd, armen, beenen; hij over inwendige pijnen. Julien Verbeke, die hechtslicht kwetst is en zijn hand verstuikt. Een eerste onderzoek werd door den policiekommissaris, en later is het parket Ier plaatse geweest. De aannemer Lelong is verzekerd te gen werkongevallen, maar Verbeke niet. BEGRAVING De begraving van Désiré Crabbe zal plaats hebben in het 11 Januari, len 9 ure gasthuis Maandag (Vrijdctg nachtend) DE TOESTAND gekwetsten is zoo goed mogelijk is reeds merkelijke verbetering be igd, en alles doet verhopen dat ze eenige dagen geheel zulten hersteld is op zijn gedregen. verlangen reeds herstellingswerken onzer Ilalle, had het dakwerk overgelaten aan Arthur Ver- beké-Dcharne, meesfer-schalicdekker te Yper. De binnenkant van het dak was bijna geheel geleid. Dat werk wordt gedaan met leeren die vastliggen al boven aan de dweersbalken van hel dak en al onder rusten op eene stelling die met haken aan de gote vastligt. Hel zijn ijzeren haken van zoo omtrent 3 c. kant en ze waren maar daags te voren vernieuwd. Acht mannen wrochten aan hel dak: Vader Verbeke en zijne twee zonen. Dé siré Crabbe, Henri Sanctorum, Karei Van Uxem, Jules Deltombe en Maer ten. dei er sta na zijn. Sanctorum naar huis PIJ NL IJKE VER JAR ING 't Is 28 jaar geleden dat dezelfde Ar thur Verbeke van het dak der Malle viel, al denzelfden kant, bijna op dezelf de plaats en omtrent op hetzelfde tijd stip. Vader Verbeke verbleef dan weken lang tusschen leven en dood in het gast huis, maar toch herstelde hij en is er 1111 .heter van afgekomen. Zijt gij nog niet voorzien van plukalmanak wegwijzer, enz... haast u ter DRUKKERIJ VAN 'T NIEUWSBLAD. WATOU. Op 5 Januari had te Wa- ton, de plechtige begrafenis plaats van d'lieer Fideel Vancayzeele. Eene groote menigte woonde den uitvaart bij en wil de alzoo getuigenis geven van de ver dienstelijke loopbaan van het stichtend leven van dezen deftigen burger, gestor ven i.11 den hoogen ouderdom van 80 jaar. Op het graf werd door den heer Burge meester de volgende rede uitgesproken: Sinds eenigi vr, 1 up;:i- r.i Achtbare Vrienden, en tijd slaat de wreede rlrn]-' IVnr en 100 onze rangen. Pas korte maanden dekt de gewijde aarde de stoffelijke overblijf selen van eenen betreurden ambtgenoot en wij staan nogmaals voor bet geopend graf van eenen onzer deftigste burgers, eenen geliefden medebroeder, eenen vu- rigen christen, eenen geachten men- schenvriend. De heer Fideel Vancayzeele wierd in bet jaar 1822 geboren van godsdienstige ouders, die in hunne wederzijdsche haardstede de stormen der Fransehe omwenteling hadden hooren loeien en de lampen der kerkvervolging hadden ge voeld. Opgevoed door eenen vader en eene moeder, gelouterd en verhard in de beproevingen van eenen dweepzucht en helschen godsdienstbaat, had onze vriend ook weldra de liefde tot ons 11. Gelooi' en de standvastigheid in onze christene grondbeginselen verworven. Nog jong zag men hem bijna eiken Zon dag in den morgen en in den namiddag- ter kerke trekken, niet andere jongelin gen van zijne jaren en van zijne ziens wijze, waarvan weinige nog kunnen ge tuigen van zijne diepe godsvrucht. Moch ten zulke schoone gebruiken op onze da gen 110-g herleven en kon er begrepen worden, dat de godsdienstige plichtver- vulling, geenzins de ware vreugd, hel eerlijk verzet belet of verhindert. Men ziet immers onzen vriend als toonbeeld van eerlijkheid iti het midden van jonge lingsvergaderingen. Ernstig van uiter lijk, maar rondborstig van karakter; ir getogen maar vriendelijk en dienstwillig weinig van zeg, doch luimig en geest! ten gepasten stonde, werd hij van zijnen kring geacht, bemind en aanzien. Zijn in vloed groeide laler aan door zijne stand- verbetering, welke hij aan zijne onver moeibare werkzaamheid, aan zijne standvastige zorgvuldigheid te denken had. Aan deze gewende hij zich reeds toen hij zijne bejaarde ouders aan 'tbij staan was, het geluk is Geschoven aan kinders, die hunne ouders eeren. In 1884 wierd onze verscheiden als lid van den den gemeenteraad gekozen, bediening welke hij kort geleden opzegde, om re den van ouderdom en verzwakking: Yvij raadsleden, weten met welke nauwgezetheid liij zich van zijne plich ten heeft gekweten, hoe hij eraan hield om al de vergaderingen bij te wonen en hoe dikwerf hij een nuttig en kostbaar gedacht in 't midden wist te brenge Met spijt ontvingen wij zijn ontslag. Ech ter hadden wij den troost dat hij zijn ambt van kerkheer nog wilde uitoefenen. I11 dezen raad telde hij niet als vrienden, als waardeerders van zijnen bediensti gen aard, van zijne werkzaamheid en zorgvuldigheid. Met oprechte vreugde keurde hij volkomen goed, al hetgene tot verbetering en versiering van Gods huis kon strekken en liet hierin doorstralen zijne onwankelbare gehechtheid aan het geloof. zijne rechtzinnige gevoelens van godsvrucht en zijne standvasti ge deugd. Zooals zijn leven schoon en voorbeeldig was, zoo .stichtend bleek ook zijn afsterven. Zijne laatste verzuchtin gen waren verlangens naar God. Zijne laatste woorden luidden: Mocht ik in den schoonen Hemel wezen. Wij mogen verzekerd zijn, voor zoover het bekrompen menschelijk ver stand bestrèkt, dat onze goede vriend, reeds verre gevorderd is op den goeden weg naar liet Hemels Paradijs. Proost u dus, achtbare vrouw, gij bloedverwanten, bij de van de diepe genegenheid welke omze afgestorvene u toedroeg en van zijn slichtend leven. Wij zeggen u, dierbare Vriend, in volkomen betrou wen Vaarwel, rust zacht in den menigvuldige gedachte lommer des kruises; vaarwel, lol een eeuwig gelukkig wederziens! AARDBEVING IN ITALIË MESSINA. Te Messina blijven er nog slechts eenige honderden overle venden, die onophoudend hunne bloed verwanten. verdwenen of onder de pui- n,en bedolven, opzoeken. De overleven den zijn op de zonderlingste wijze ge kleed. Verscheidene vrouyven dragen vesten van tolbeambten. Een ouderling met spierjwitten baard is in een vrou wenmantel gehuld. Anderen dragen en kel beddedekens, tapijten en gordijnen voor alle kleedsel, 's Nachts Zoeken al deze lieden een onderkomen onder de nog recht gebleven daken. De vrouwen prevelen gebéden, waarop de mannen -> ('"--y. .y»r1 /vw 0 1 Y j -w-r, q 1) wust van het gevaar, rustig slapen. Men zal mei goedheid of met geweld al deze O-ngelukkigen moeien verplichten de stad te verlaten, uit oorzaak van de luchtvér- pesling. Nog altijd worden de gekwetsten van onder de puineii uitgehaald. Eiken dag nog komen er uit Messina berichten toe over vrèeselijke tooneelen, waarvan men aldaar getuige is. Het schrikkelijksté onder allen is evenwel toch het volgende: Eene vrouw werd, tijdens de aardbeving, uit het venster van de zolderkamer, waar zij woonde, geslingerd; zij bleef ter hoogte van het derde verdiep eener woning niet den rok aan een ijzeren staaf hangen die daar uitstak. Haar man en liaar zonen waren op den slag gedood met uit hel venster der zolderkamer te springen. Hunne lij ken lagen verpletterd op de leuning van liet balkon, onder de puinen van de zol dering", en hun nog warm bloed lekte op de ongelukkige echtgenoote en moeder, die daar tusschen hemel en aarde hing zonder dat zij de minste beweging kon doen om zich los te rukken. Toen men haar eindelijk kwam v-erlossen was zij gansch doorweekt door het bloed van haren man en hare zoons; de arme Touw sprak nog' slechts onsamenhan gende zinnen uitzij was krankzinnig rfp wotn! cn Utdrif KAART VAN CICILIEN De zwarte vierkanten beduiden de evenredige bevolking die verongelukt is met die van België. Wat ook nog wel vreeselijk was is het volgende: Tijdens den schrikkelijken nacht hadden een man en zijn zoon hun ne echtgenoote en moeder gered en in veiligheid gebracht. De twee mannen drongen opnieuw tusschen de puinen 0111 hun zoontje en broertje, een 5jarig knaapje te redden. Na lang zoeken von den zij heL kind, doch in welken toe stand! Het ongelukkig knaapje was bei de beenen vermorzeld en verloor bloed bij stroomen. Men riep de redders toe: Redt u! Inderdaad, bel was hoogst noodig, want het vuur woedde in de puinen en de vlammen naderden met bliksemsnelheid. De zoon nam zijn broertje op, dc vader wilde volgen, doch, op dat zelfde oogenblik, stortte.een stuk muur in. De vader werd er onder ver pletterd; de zoon, die niet gezien had wat er gebeurd was, snelde met zijnen dierbaren last naar buiten. Het ongeluk kig kind stierf juist toen de moeder hel in de handen kreeg! VERWOESTINGEN. - Verschillige gevangenissen en zothuizen zijn inge stort. Men dacht eerst dal er vele personen, door de ramp getroffen, zinneloos waren geworden. Nu heeft men bestatigd dat hel zothuis to Messina ongedeerd is gebleven en dat 1400 zinneloozen erin gelukl zijn te ont vluchten. Benden roovers vallen de soldaten en de wachten aan. Messina is door een gordel troepen en torpedobootcn omringd. Enkel soldaten en geneesheeren mogen in de stad ko men. Op eenige plaatsen woeden nog bran den, elders ontstaat het vuur opnieuw. De pompiers van Rome en van Napels, die wonderen verrichten bestrijden moedig de vlammen. Elders besproeien zij de puinen met ongebluschten kalk, na er lang en geduldig opzoekingen ge daan te hebben, met de hoop en nog in gesloten levenden of vergeten gekwets te 80 11 >r 1' d slide

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1909 | | pagina 1