SpreeKdraad 52 W€ i^Ric mnmrn Op Zaterdag 13" Februari 19D9. 5 centimen *t blad. Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 VOO!! OEN Pv S Te lezen door. mijne vrouw I $G" GG~GG m G G G G GIR DuitschhnÜ Frankrijk 02 Fran rijk Belgisch Congo Spanje en fortugaal In den Balkan Abyssiniu Ledger echt van West-Vlaanderen Voor de italianers Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal liü.M) 1 WeK LD >a reis van prins Ubert naar Congo Koord te Brugge [\J00rd te Cortemarck. iVIGentü Vandeghïnste DIT IS EN OMMELAN 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o^ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de Agence Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE HE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. De inschrijving van dit )aar is volgens den wensch van Z. H. bestemd, ten voordeele der slachtoffers van Sicilië cn Calabrië. Vorige lijst 1390.50 N W. Yper, voor de zegening van een geheel huisgezin 20 UO Onbekend 10 00 Congregatie der Jonge Dochters, Elverdinghe 9t.00 Eerw lieer Plouvier. pastor, Westnieuwkerke 15.00 Dat vraagt een woordje uitlegging. Waarom moet een artikel.dat over de pijp en tabak handelt, nu precies gelezen worde;, door mijne vrouw, die nooit eene pijp rookt en. wat erger is van den tabak een grooten alkeer heeft? Dat zal ik u zeggen. Van jongs af ben ik een groot liefhebber van de pijp. Geen aangenamer verzet voor mij aan huis dan een flinke pijp Nu, dai kan mijne vrouw slecht lijden. Meermalen, honderdt malen, is zij daartegen opgekomen en dat nogtnet hevige woorden; even dikwijls heb ik haar willen antwoorden maar., 'tis moeilijk tegen een ovenmond eapenl Nooit liet mijne vrouw mij den tijd om een volledig antwoord te geven; maar, wetende dat zij de gazet van voor tot achter leest, heb ik ge dacht mijne goede redenen tot rooken hier uiteen te zetten en haar aldus te antwoord e n zonder dat zij mij in de reden valt. Het rooken. zoo beeft zij verklaard, is schadelijk voor geest en lichaam Oct? kom. dat gelooft immers niemand. Sinds meer dan 3oo jaren hebben de menschen in Europa gerookt, en, in plaats van te ver zwakken, worden zij voortdurend siimmeren sterker. In de voorgaande eeuw was de gemiddelde leeftijd maar 29 jaren, en thans volgens de uitrekeningen is hii tot 33 gestegen. De ge leerdheid en de wetenschap breiden zich meer en meer uit; alle jaren worden nieuwe uitvindingen gedaan, meer geheimen van de natuur ontdekt. Dat kan waar zijn in 't algemeen,- doch •niemand zal loochenen dat het gebruik van •tabak oorzaak is van slechte spijsvertering en van veel zenuwziekten 1 Och Heerel Wie klaag, meer van slcch Ne spijsvertering, over maagpijn en bleek zucht, de mannen, dierooken, of de vrouwen die het niet doen? Heel zeker.de vrouwen Zoowel de oude meekes, die in den hoek zitten te pruttelen, als de jonge dochters die niet zelden eene voiiette dragen om hare bleekheid te verbergen of zoudt ge mis schien denken dat die juffertjes in t geheim een pijpken of een cigarette aansteken f Zenuwziektenl Wie durf' het zeggen! de Duitscher pilt en paft uit zijn lange pijp; de Hollander rookt pijpen of sigaren van 's morgens tot 's avonds, terwijl de Fransch ;man en Italiaan slechts bij uitzondering een cigarette opsteken. Nochtans staande Hol landers en Duitschers bekend voor huunt tbedaardheid terwijl de zenuwachtigheid van de prtkkelige Italianen en Franschmannen spreekwoordelijk is geworden. Maar wat plezier kunt ge er toch in vinden, gestadig aan die pijp te zuigen? 't Is een onuoodige geldverkwisting! Och vrouwkei Kan men spaarzamer zijn geld opleven dan dooreen pijpensteelkc? Voor een enkel pasteike, da' gij bij den suikerbakker koopt, kan ik twee laoge dagen mijne pijp stoppen en uitrooken en pleizier hebben. Ja, oprecht pleizier! Ik rook aan mijn werk om mijnen geest wakker re houden en mijnen ijver t prikke len. Ik rook, wanneer ik alleen ben om mij ovei het gemis van... mijn lief vrotiwke te troosten; en ook in h^ar gezelschap, om dat de pijp, zoowel als mijne vrouw, de vriendin was mijner jeugd. Ik rook in de droefheid, en met den rook vervliegt en verdwijnt het leed; ik rook ïn de vreugde, en met den tabakswalm dwarrelen nieuwe geluksbeelden voor mijne oogen. Hoe dikwyls heb ik op reis aangename kennis gemaakt en vriendelijk geze'schap getroffen, omdat ik eenen heer, die tegen over mij zat, heel gedienstig een brandend Stekje aanbood! Een onuooze! solferstek je m een sigaar op te steken wekie vertrou wen en deed het vuur der christelijke liefde ontbrandenl Hoe dikwijls heb ik met duchtig aan mijn pijpte trekken, een heftig woord op mijn lippen kunnen tegenhouden,als mijne vro w hare kwade luimen op mij zocht uit te wer ken! Echt waar! In de families waar de man op lijd weet te rooken, breekt zelden of nooit een huiselijk onweer los; daar is de pijp de paratonnerre of donderroê, langswaar de oooze kuren en schimpwoorden vandeviouw afglijden zonder brand te stichten. Een man, die niet rookt, is dikwijls, ge woonlijk bijna altijd een kniezer, een vrou- wenplager, een moeial in 't huishouden. Is hij kwaad geluimd, hij zal bet zijne vrouw doen bezuren; weet hij niet hoeden tijd om te brengen, in plaats van te rooken, zal hij o-eral zijn neus insteken, tot in de potte- kes en pannekes op de stoof. Vrouw-lief, dankt den Heer, dat Hij de tabaksplant liet groeien enu eenen man gaf, die er gebruik weet van te mdten. Mag de koffieboon d-n naam dragen van vrouwlie- troost dan mag de pijp beeten: vredebewaar- drr in 't huishouden. De aandacht van alle staatsmannen is tegen woordig op Duitschland, waarde koning van Engeland en zijne echtgenoote thans in bezoek zijn bij hunnen neef', Keizer Willem, die Oom enMoei metuitnemende veel vriend schap ontvangen heeft. Neef Nicnte waren ten andere ook opperbest ontvangen 111 Eng'-land en feesten van alle slag werden tei 'hu,uier eere gegeven do r d- Engelscben. Maar in politieke is die betoogde vriend schap soms zeer bedriegelijk. en niemand kan Zeggen als zulk een die in 't openbaar bezig is met Majesteit of M. X als zijn besten vriend uit te maken, niet op 't zelfde oogen- biik denkt hoe hij best dien besten vriend zal kunnen foppen of verneuken. Wij, een voudige menschen, en verstaan dat niet en zouden geneigd zijn om zulke vriendschap als judasserij uit te schelden. In polities is zulks ddtrelijksch brood en niemand vind daar erg in. Is dit nu het geval met de Duitsche en Engelsche vorsten? Is Willem bezig met Nonkel Eduard te trachten in 't zeteltje t zetten n of gelijk het nu winter is, 0 bij 't vier te zetten Wie weet dat Sommige duitsche gazetten denken dat Engeland er belang bij heeft nu in goed, vriendschap te leven met de Duitschers en dat het daarom is dat de Engelsche Vorsten naar Berlijn zijn gereisd om Willem, hunnen neef, en zijne familie te bezoeken. Bij het feestmaal dat ter eere der Engelsche Vorsten werd gegeven zat de Engelsche Koning nevens Willem den Keizer en aan de andere zijde de Koningin. Rechtover hen de duitsche kanselier Von Bulow. Aan tafel werden twee heildronken voor gesteld: door Keizer Willem aan de Engel sche Vorsten en het engelsche volk, door Koning Eduard, aan Neef Nicht en aan de duitschers. Als men de sprekers gelooven mag dan is hun vurigsteverlangen hetgeluk van hunnen evenmensch en de vrede ouder het vo k. Maar indien we geen overgroot belang echten aan de feestelijkheden van Berlijn, noch aan de eere-companij die aan de statie de engelsche vorsten afwachtte, noch zelfs dat Keizer Wnlem gekleed was als Engelsche veldmaarschalk bij de aankomst van Nonkel Eduard van Engeland, toch is er deze week een groo'en stap vooruitgegaan in het be houd van den vrede voor Europa. Frankrijk en Duitschland hebber eene overeenkomst gesloten voorde zaken in Ma rokko, waar hei sedert maanden en maanden dreigde oorlog te worden, niet onder de Afrikanen, maar wel onder de Europeanen, om wille van de voordeeien door Europa be komen en waarvan al de landen zooveel mogelijk wilden genieten. 'f. Is niet alleeu den eersten keer, tijdens zijne regeering, dat de Koning van Engeland te Berlijn komt, maar l et is zelfs 186 jaar geleden sedert de laatste maal een Engelsch Souversin de Pruisische hoofdstad bezocht heeft. Het was den 8 October 1723 dat Georg I daar zijn schoonzoon Friedrich- Wilhelm I bezocht. Eduard VII zal Zaterdag morgend laDgs België r aar Engeland terugkeeren. De ko ninklijke trein "zal om 7 ure 's morgens te Herbestal toekomen hij zal eene halve uur te Schaerbeek blijven en vervolgens de reis naar Kales voortzetten. Uit talrijke streken van het Duitsche rijk komen berichten van grooteoverstroomingen, die overal vrecselijke schade aanrichten. De spoorweg tusschen Keulen en Giessen staat onder water en de treinen loopen niet meer, doorJien eene brug is weggespoeld. Te Würzburg is de helf'dar stad onder witer en de trams doen geen dienst meer. Te Nu-» renïierg zamelt het stadsbestuur geld in om dezen ter hulpe te komen die in de over strooming a'les hebben verloren. Bij Pader born is een brugge weggespoeld en de helft van Westphalen staat onderwater. Woausd-'g morgend h.-eft het schavot lienst gedaau te Albi. De onthoofden zijn Siinorre en Besse, die m t het doe te out- v uchten, den gevaugonbewak -r Moulet 'e A'bi vermoord hebben ,n gepoogd de opperbewaker Do at om hals te brengen. De beruchte kerkdn f Van Turnhout ver scheen Maandag voor het eedgerecht van Dowaai, met zijne medeplichtige Clara Tytgat. Van Turnhout bekende al de diefstallen die hem toegeschreven wer ien en bewet-rdi dat hij nooit drukking op zijne med plich- ïge uitgeoefend neefi. V <u Turnhout werd veroordeeld tot 1 jaar opsluiting en zijne m deplictitige Cla a Tytgat werd vrijgesproken. In het krijgsgasthuis te Tours, waar sed.r ang de zusters weggejaagd zijn, lap d schoonzoon van minister Caillaux ziek. Da alles daar verwereldlijkt is, moest natuurlijk zeer naar de goeste ziin zoowel van gods dienst hutenden vader ais van den ziekei schoonzoon: geen zusters meer, geen kruis- 1 eeld meer, niefs da' nog aan God of gods dienst denken doet, en dan nog die werel. lijk ziekendienders en diensters, die toer zoowel de zieken bezorgen Jamaar, na een paar dagen werd de zieki uit het gasthuis weggedragen en ter verple ging toevertrouwd aan... de witte zusters, een van de zeldzame kloosterlingen die nog in het fransche land te vinden zijn! En de wereldlijke zieken ïeusters Och dat is goed voor arme menschen maar zoons of schoonzoons van ministers hebben meer betrouwen in deze die zij eld-- rs doen het land uitjagen... als zij zelf ze nie noodig hebben. Gelukkig dat de franschen gewend zijn zich te iaten foppen 1 Deze reis, met du overtocht van Antwerpen naar Bomt inbegrepen kan op vier maanden lijd gedaan worden. Luitenant kolonel Malfeyt en Dr Etienne zullen den Prins vergezellen. Zij vertrekken drie weken vroeger, te gare met Minister Rankin, ten einde zelf, ginder, de toebei'ridsels van zijn bezoek 11a te zien. Een geleide negersoldalen, onder 't bevel van Kolonel Malfeyt zal den Prins in Congo ver ezellen. Koning Manuel II zal een jachtpartijtje h >uden te Viilaviciosa en Koning Alfous XIII zal hem daar een bezoek brengen en aan de jmht deel nemen. Deze bijeenkomst, welke twee dagen zal duren, heeft geen poi'tiök doel volgens de ministeriëele pers. Dat is in de landen gelegen ten zuiden van Rusland en ten oosten van Oostenrijk, schijnt er nu ook minde;- gevaar van oorlog. De nelanghebbende mogendheden onderhande len met elkaar en zullen misschien wel tot eene vriendelijke overeenkomst geraken. Bulgarie zal misschien wat meer moeten overnemen van de schuld der Turken, en Turkije wat min mogen eischen. Het bedrag va heel d" Bulgaatsche schuld beloopt 184 Minister Renkin houdt zich onverpoosd bezig met de inrichting van het openbaar- onderwijs in onze kolome. Nieuwe scbolei zullen geopend worden in de distriktci Bangnla, Leopodville, Lac Leopold II, Ouellé. CoquiihatviUe en Neder-Congo. De Broeders der Christelijke scholen zul len aanstonds scholen openen te Boma Leopoldville en te Lusambo. Over eenige dagen kwam het bericht toe van het overlijden van Pater Wolfers, van de Paters van 't H. Hert te St Quentin. In November was Pater Wolfers verplicht in eene enge prauw de rivier N'Gaya over t steken. Het water stond hol en men kou slechts ^met de grootste moeite tegen de stroomiog op De n gers die liet bootje voerden werden ten laatste uitgeput vau krachten en moesten het vaartuig laten drijven waar het wilde. De prauw botste met geweld tegen een boon die dwars over de rivier gevallen was, en zonk. De negers zochten in het zwemmen hunue redding, a^ook de Pater. Doch een enkem der negers die niet zwemmen kon, ging verdrinken De missionnaris wilde hem redden en riep hem toe dat hij zich aan zijne k'eederen zou vastklampen. Het gevolg was dat beiden verdronken. De reis van prins Albert naar Congo zal, injhet geheel omtrent drie maanden duren, drie weken om te gaan, zes weken vei blijf in'het zwarteTaüd, en drie weken om terug te komen. Waarschijnlijk zal de prins den stroom opvaren tot in het distrikt der Stan ley-Falls. Hij zou dan langs denzelfden weg terugkeereu tot aan de monding van den Kasa'i en eenige dagen op dien tweeden stroom varen. Men denkt dat Prins Albreckt al te plaatsen zal bezoeken waar de onderzoekscommissie over vier jaar zich opgehouden heeft. Zijne K. 11 zal waarschijnlijk den Corigosfoom opvaren tot aan Ponlierville en langs Nyangwe lerugkeeren, en gedeeltelij Is dezen afstand met den spoorweg der Groote Meereu afleggen. Vfenne BovNieX aSfieie' !>6' ©£>öf«* Nogthans, Keizers, Koningen, rijken en armen, als de Heer hen roept,ze moeten meê, en de macht op de wereld telt niet meer, eens dat de groote Meester spreekt. IN ITALIË Uit Calabrië en Sicilië zijn er aan den Paus talrijke aanvragen om hulp toegekomen voor de steden en dorpen, door de aardbeving ver woest. De II. Vader heeft doen bekend maken dat die vragen rechtstreeks moeten gericht worden tot de bisschoppen der geteisderde streken die volmacht ontvangen hebben om de hulp uit te deelen. Daardoor wordt alle ver traging vermeden en men is zeker dat de on derstand in de handen der ware noodlijdenden zal terecht komen. De pauselijke inschrijving beliep Woensdag 2,750.000 fr. Mgr. Cottafari is te Messina aangekomen aan boord van de «Catalogna,» met nieuwe hulp van den Paus voor de slachtoffers. Wij hebben reeds gesproken van den «Telefono» van Messina, een goddeloos schimpblad, dat in zijn nummer van Kerst mis eene schandelijke nabootsing der novene ter eere van het Kindje Jesus afkondigde en daarin dorst drukken dat, indien God zijne almacht wilde toonen, Hij maar eene aardbe ving moest doen plaats hebben. Er wordt nu gemeld dat de schrijver dier godslastering al de leden zijner familie in de ramp verloren heeft en zelf zinneloos geworden is. Uit Messina is de tijding toegekomen dei- dood van een belg, die aldaar verbleef. Het is M. Alfons Verhaeren, een Brusselaar, 57 jaar oud, den 28 December 1908 gestorven als slachtoffer van de ramp in de zeeengte van Messina. M. Alfons Verhaeren, verwant van den dichter en- van den schilder van dien naam, bestuurde in Sicilië eene nijverheids- onderneming. d S2, KAAKTE DER STATEN VAN DE BALKANS millioen frank, en de Turken zijn content, als Rusland kwijtschelding geeft van hetgeen er nog te betalen is aan dit land, dat is 74 jaardoodirigan van 35o.ooo pond. Op die maniere is 't Rusland die den afloop der zaken in handen heeft. Blijft dan nog de S irviers, die veib tterd zijn omdat ze met Oostenrijk niet mogen oorlogen. Ze willen spijts alles, -"et het voor jaar tegen den grooten gebuur te velde trek ken. Als men de kaart beziet die wij vandage geven, met de vergelijkende tafel der bevol king a'ionder, dan schijnt den krijgsgeest bijna uitzianig, en waarlijk als de strijd van een haasje tegen eenen leeuw. Zal men dien overdr ven strijdlust kunnen verkoelen, of krijgen we waarlijk ginder oor log bij een paar maanden. De tijd zal het uitwijzen. Keizer Menelijk, de eertijds zoo machtige vorst van Abyssinie, ligt op sterven,ten min ste zoo vertellen de tijdingen der groote dag bladen, al zijn er ook die twijfelen aan 's Keizers ziekelijkheid. W efivjii', hS KEIZER MENELIJK Verleden week Vrijdag werd voor het eedgerecht opgeroepen de afschuwelijke moord gepleegd den 6 November, in de Smedestraat te Brugge, op Richard Billiet, door August Thuyn, scheepslosser, geboren te S' And ties den 2 5 September i883. Op 6 November, rond 10 ure 's avonds, was Thuyn in de herberg La Hongrie in de Smedestraat, waar ook Richard Billiet en Jozef Rosseels zat.n. Men had daar getwist over het recht dat een eigenaar zou gehad hebben van duiven die op het land komen, dood te schieten. Thuyn kreeg geen gelijk, kwam in gramschap en werd door den baas aan de deur gezet. Wanneer de andere twee de herberg verlieten werd Billiet aangevallen door Thuyn en kreeg verschei dene messteken waarvan twee die de darmen en het lever geraakt hebben, 's Anderdaags stierf Billiet in 't hospitaal De gezwoornen oordeelden Aug. Thuyn plichtig aan vrijwillige moord zonder voor bedachtheid. Bijgevolg veroordeelde het hof hem tot 20 jaar dwangarbeid. De burger lijke partij bekwam 2000 fr. schadever goeding. De zaak ten laste van Desire Daene van Cortemarck, beticht van moord op den genaamden Pagie is Di-isdag afgeloopen. De gezwoornen oordeelden Daene plichtig aan vrijwillige slagen en wonden, die den dood veroo zaakt hebben met inzicht ze toe te brengen, doch zonder voorbedachtheid. Het hof veroordeelde Desiré Daene tot het maximum der straf, 't zij 10 jaar opsluiting. Zondag 14 Februari, ten 4 ure, geeft de Krjjgsoverheid een groot feest ten stadhuize, Deloekezaal. Het muziek van het derde linie zal zijne medewerking verleenen. Ingang al de Neermarkt. Kaarten aan 3, 2 en 1 fr. te bekomen aan den ingang der zaal. Ten 12 1/4 ure 's middags, wandelconcert inde Halle, Groote Botermarkt van Bissen hem heeft de eer te laten weten dat er den 23n Februari 40 PONEYS zullen toe komen in de Bascule te Yper, en daar aan voordeelige conditiën zullen te koop gesteld worden. I)e nic-t verkochte zullen 's an derdaags op de markt te koop gesteld worden.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1909 | | pagina 1