Spreeuw-12 CONCERT 1 p Zaterdag 24 Juli 1909 5 centiemen 't blad 44e jaar. Taïmerk 3166 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrote, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Zondag 25 Juli Verpiichlend onderwijs a©G'©~Qf©"«"©©®©6® KON!» DE WEKKI.I» Vrankrijk tü1© 00 0 3§^©.0-0J0.0 Wf Schrikkelijk ongeluk in den Velodroom vun Karreveld In Duitschland Jubelfeest I 1 Yper en Kortrijk In Engeland Examens Hopmarkt m ar-mtr* m m m Jubelfeest MENGELMAKEN De geabonneerden Jfan Men kan niet genoeg Sïïli Zondaerust t Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamr^h en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal l VERBIDT OOOD s# sflP is#' is# iöD 's# <0# issP s# s# DIT IS T NIEUWSBLAD yin YPEB EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een gelieeljaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- 3TRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i or erdruk 5 fr. 't honderd, leder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. O om S ure 's avonds, door de Stadsharmonie Hoe menigmaal hebben we hier in 't Nieuwsblad niet getoond dat het verplich tend onderwijs al even min goede uitslagen geelt ui Vrankrijk als elders, dat men hier in Belgenland veel meer doet met een stelsel van vrijheid dan elders met dwang en verplich ting. Over dien dwang tn onderwijs komt een aardig geval voor den dag. De fransche Kamerheeren stemden vroeger zells als ze er niet tegenwoordig waren en alzoo gebeurde 't eens dat we eene zitting bijwoonden der fransche députés.Een dertig tal mannen waren er in de zaa', ten aller hoogste. Na een hevige woordenwisseling stelde de tegenpartij een dagorde voor dat verworpen werd en 's anderdaags lazen we in de patijsche bladen dat het dagorde van de Cassagnac werd verworpen met 382 stem men tegen een goê honderd L)e afweziggen hadden procuratie gegeven en de aanwezigen konden alzoo stemmen soms voor een honderd man en nog meer. Nu zijn er lijsten van aanwezigheid inge bracht en de kootjezetters zijn daarover ten uiterste verbitterd, maar erger nog die lijsten moeten geteekend worden, en een gazette van Parijs La Liberté vraagt spot tend wat men met dezen doen zal die noch lezen noch schrijven kunnen I Zullen ze mosten een kruisken zetten, zij die zoo ge wrocht hebben om overal de kruisen te ver bannen. Zoo dat er in het verlichte Viankrijk mannen zijn die naar de Kamer gezonden worden zonder alleens ounne naam te kun nen zetten Is het «lan te verwonderen dat ze in het zuiden voorstaanders zijn van het verplichtend onderwijs... voor de Kamer heeren Als er tegenwoordig geen ander nieuws meer is dat telt als velos, autos en ander sprot,... neen, 'k wille zeggen sport, toch zullen we deze weke moeten een bijzonder woord zeggen over de stemming die Dinsdag plaats had in de fransche kamers. Er was sprake geweest van de misslagen, die vrijwillig of anders begaan waren in het bouwen en onderhouden der fransche oor logschepen en 't was de oud-minister Del- cassée die aan het woord was en nog al ferm heel de doening van Clemenceau en zijne makkers hekelde. Clemenceau en is juist geen van de ge makkelijkste en hij heeft een tonge die lar.es alle kanten snijdtzijn wederwoord is bij zonder bijtend als iemand hem tegenkant, en meer dan een, die niet rap ter taal is, durft zelfs den opperminister niet aantasten om zijn ongemeene stoutheid en bijtende antwoorden. 't Ging ook alzoo met Delcassée. Clemen ceau verweet den oud-minister dat hij de schuld was van de grootste vernedering die Vrankrijk had ondergaan in de twintig laatste jaar namelijk Algesiras, waar Vrankrijk heeft moeten overeenkomen met Duitschland... de franschen waren op twee stappen van een grooten oorlog en ze waren niet bereid, noch te lande noch te water en daarom hebben ze moeten de voorwaarden der duitschers aanveerden. Iedereen wist dat, maar dat hooren zeggen door den opperminister in volle Kamer, 't was te veel er wierd nog wat getwist en bij de stemming die op dat twisten volgde kreeg het ministerie de nederlaag, en ging seffens weg om zijn ontslag den president aan te bieden. Wie zal er nu aan 't hoofd geraken De eenen spreken van Briand, die de scheidingswet op zoo hatelijke wijze heeft voltrokken. Anderen hopen een meer gematigden heer Bourgeois te zien aan 't hoofd geraken. Mis schien is de zaak alreeds beslist vóór dat dit schrijven bij onze lezers aankome. Zeker kan het niet lang aanslepen eer een nieuw ministerie tot stand komt, daar den 3on dezer maand de Keizer en de Keizerin van Rusland in Vrankrijk zullen aankomen, en tegen dien zullen de nieuwe ministers reeds op hunnen post zijn, ongetwijfeld. 't Is inderdaad M. Briand, die belast is met een nieuw ministerie samen te stellen. M Bourgeois he<-ft p:r telegram aan den Voorzitter der Republiek laten weten d >t hij weigeit het nieuw ministerie te vormen, gezien de omstandigheden die het heengaan van Clemenceau kenmerken. M Briand is socialist en hij en verduikt het niet, daar hij ter Kamer no gezegd heeft dat hij niets van zijn vroegere denkbeelden laat varen. Hij is de uitvoerder ook van de hate ijke scheidingswet tussehen Kerk en Staat en niemand en heeft vergeten met welke hard nekkigheid bij de kerken heeft beroofd van hunne goederen, de priesters uit de pasto rijen verjaagd, de stichtingen van missen ingepalmd. t Is dus heel waarschijnlijk dat de nieuwe ministers in het geheel niet beter zullen zijn dan hunne voorgangers. Daarbij nog is Btiand de gewezen verde diger van Hervé, die de volledige afschaffing wil van leger en vaderland. De fransche opper-offi ieren zullen ongetwijfeld zeer ge vleid zijn met de benoeming van M. Briand. kanting in het land zou veel te geweldig zijn. En het voorstel van Lord Roberts werd verworpen. Wat zullen onze militaristen daarvan zeg gen Zullen zij, gelijk bij ons, beweren dat de Engelscheh hun vaderland uiet beminnen omdat zij van geen soldaterij op zijn Prui sisch wille 1 weten'? Ten gevolge der protestaties, niet alleen uit den vreemde, maar ook uit de groote steden van Frankrijk toegekomen, heelt de douanecommissie der Fransche Kamer, af gezien van alle verhooging der invoerrechten 1 op het gezaagd hout, de serreplanren, de kasseisteenen, het wasdoek en linoleum, de j weefgetouwen, de naai- en borduurmachie- it nen, het koperv,erk en eenige andere pro- jj ducten. Van zijnen kant zal het Fransch mintsterie vragen dat voor den invoer uit Belgie het minimuntarief zou behouden worden op de volgende produkten meeleetwaren, olie- zaden en vruchten, hop, zaad, gedroogde groenten, metalen, het meerendeel der vlas-, kemp- en katoenengarens, geweefsels, be werkte huiden en pelsen, het schoeisel inbe grepen, landbouw- en andere machienen, kuipen, enz. Midden-Afiika, daar rijzen nu overal prach tige lanen, sierlijke bloemparken, en kunstig aangelegde wandelwegen, waar om zeggens het Kortrijksche volk het kleen volk, de werkmanzijn verzet alleen zoekt. Een enkele politieman is met de b, waking van dat uitgestrekt park belast. Niet meer dan te Yper en kan er de policie te Kortrijk overal tezelfder tijde zijn, en toch is er nergens een plantje geschonden, een struikje gekraakt, een takje gebroken, een grasboordeken plat getrappeld. Hst volk het werkvolk is fier met \ijn park 't is dankbaar voorde heerlijke hovingen te zijnen dienste en ge noegen aangelegd, en al spelen en wandelen aldaar, overal groote menschen en kleine kinders, toch blijft alles geëerbiedigd Wat zeg' je Het Kortrijksche volk zou uit eigen beweging deze een rammeling geven die het zou durven bestaan hun schoone hovingen te beschadigen, zoo sprak mij een werkman van de Leie-stad. Wanneer zullen we eens hetzelfde mogen zeggen van onze stadsgenoten $5 $5 $5 $5 jpï jjP Af'- HELLEPUTTE Minister van Spoorwegen. Keizer Wilhelm heeft aan von Bülow een brief gericht om hem te bedanken voor de diensten welke hij aan het land bewees. Hij hoopt in de toekomst als het pas geeft, nog op hem te mogen rekenen. De bladen in het algemeen zijn den nieu wen kanselier sympathiek. De Cermania echter begroet hem met terughouding en hoopt dat het voorbeeld, van von Bülow hem zal afschrikken. De Evangelische Bond samengesteld uit fanatieke protestanten, heeft van deze verandering van rijkskanselier gebruik ge maakt om de protestanten op te maken tegen de katholieken. Oorlog aan de katholieken in alles Dat is het ordewoord van den Bond. Gelukkiglijk verschieten de Duitsche f katholieken in geen klein gerucht. Over dertig jaar trok de machtige prins von Bismarck, dan in gansch zijne glorie van den zegepralenden oorlog tegen Frankrijk, ook te velde tegen de katholieken. Hij meen de ze te ringelen met boete, gevang en ver drukking van alle slag. Die onverbiddelijke str jd, in de geschiedenis gekend onder den jj naam van Kulturkampf heeft Bismarck 1 moeten opgeven. Hij heeft den vrede met de katholieken moeten teekenen, hij verklaarde zich overwonnen, hij de overwinnaar van Europa. Verleden week hebben wij aangekondigd dat de heer Burgemeester van Yper Zondag t te Doornik zou spreken, ter gelegenheid van g de Jubelfeeste van het katholiek landsbe- f stuur. I De katholieke dagbladeren van het Door- niksche geven uitgebreide verslagen over de jS feestvieriog en Le Courier de l'Escaut en j Le Beige drukken de redevoering van M. Colaert in haar geheel over. Zij spreken met den meesten lof over den I gevierden redenaar, die in zulke begeeste- j rende tale het verledene heeft herinnerd en f de aanwezigen heeft opgewekt om te strijden f in het toekomende. Zijn oproep tot de jeugd genoot bijzonder grooten bijval. S# 2# 'S# S# S# 2# S# 5# 5# 5 Engeland, dat met zijne koloniën, het grootste land der wereld is, heeft niets dan een vrijwilligersleger. Lord Roberts, oud opperbevelhebber van het leger, dat streed tegen de Boeren van Zuid-Afrika, stelde deze weke voor, ter Lordskamer (Senaat), in Engeland eene soort van gedwongen garde- civiek of burgerwacht in te voeren. Ieder soldaat zou het eerste jaar maar vier maan den in het kamp moeten overbrengen en vijftien dagen de twee volgende jaren. En daarmeê uit en amen. Zooals men ziet was het niet erg. Ehwel, dit voorstel werd nog verworpen, zelfs door den minister van oor log alles, zefs de burgerwacht, of tweeden ban van het leger, moet uitsluitelijk uit vrijwilligers samengesteld zijn niemand gedwongen soldaat, of was het Zondag- sche soldaat. Moesten wij het anders beslis sen, zegde de minister van oorlog, de tcgen- De Ype.lingen zijn preusch, en niet zonder reden, met hunne vestingen, zoo heerlijk in wandelwegen herschapen, maar ongelukkig lijk zoo weinig bezorgd door bet volk, tot wiens voldoening en genieten deze wandelin gen zijn aange'egd. Dikwijls reeds werd geklaagd dat de plan tingen, bloemen, struiken en boomen be schadigd worden door groote en kleine kin ders, dat de grasboordingen betrappeld wer den, al zijn er nevens breede gemakkelijke wegen, die men bewandelen kan zonder het minste gevaar van zijn schoenen vuil te maken Meer dan eens wierd de bemerking hier over gemaakt in den Gemeenteraad door den heer Burgemeester, in de scholen door de onderwijzers en onderwijzeressen, men heeft opschriften geplaatst die het volk verzoeken meê te werken om de hovingen in goeden staat te houden, en niettegenstaande dit alles kunt ge nergens op de vestingen, of bij de kerken een hoving doorwandelen, zonder ten aden kante afgekraakte takken, geschon den struiken, gebroken bloemen, en ver trappelde grazingen te bestatigen. t Is overal alzoo zei er eens een raadsheer in den gemeenteraad, zoowel te Brussel als in andere steden, overal straat schenderijen en 't zou iemand ontmoedigen die goest heeft ten voordeele van de schoon heid van stad het eene of het andere te verrichten Deze weke hebben we bestatigd dat het gezegde van den Yperschen raadsheer niet waar en is, ten minste voor Kortrijk het heerlijk volkspark, door den Kortrijkschen heer Burgemeester Reynaert aangelegd en destijds zoo heftig beknibbeld, is zeker een der schoonste die in de Belgische steden te vinden zijn in Overleie, waar vroeger onbe woonbare hutten stonden, nog niet wei genoeg voor onze Congoleesche broeders uit De koersen in den velodroom van Karre- veld eindigden woensdag namiddag rond 6 ure met een schrikkelijk ongeluk. Verbist, de kampioen van België en winner van den prijs des koniogs, verleden Zondag, heeftin droevige omstandigheden den dood gevon den. In den grooten prijs Dürkopp koers van eene uur achter groote motocycltt, waren Verbist, Arthur Vanderstuyft, Samson en Schipken ingeschreven. Vanderstuyft, ten gevolge van den val Zondag gedaan, moest opgeven. De drie kampers die overbleven rolden met eene bliksemsnelheid, toen opeens de achterpneu van de motocyclet die Verbist entraïneeide» berstte. Verbisten zijn gang makker Kerromans werden naar den kant der tribunen geslingerd, waar zij vielen. Zij rolden vervolgens de piste at. Op het oogenblik dat Verbist het grasperk ging be reiken werd hij door de motocyclet van den gangmakker van den duitscher Schipke over reden. Schipke en zijn gangmakker stuikten ten gronde, doch werden niet gekwetst. Het publiek stormde Verbist ter hulp, doch het was nutteloos eenige minuten later gaf de arme Verbist den geest, zonder nog een woord gesproken te hebben. Zijn ruggraat en verscheidene ribben waren gebroken en zijn schedel lag open. Men heeft het lijk naar het doodenhuis van St-Jans-Molenbeek ge bracht. Men oordeele over de ontroering die zich van het publiek meester maakte. afgelegd door de oud leerlingen van St'Vincentscollegie te Yper. M. Jan Morel, van Houthem (Yper), het examen van kandidaat in natuurwetenschap pen voorbereidend tot de geneeskunde. (18 proef). M. Alberic Lauwers, van Yper. het tweede examen van kandidaat notaris. M. Auguste Deneckere, van Moorslede, het laatste examen van doctor in rechten, ie proef). M. Prosper Beheyt, van Moorslede, het examen van kandidaat in natuurwetenschap pen voorbereidend tot de geneeskunde, (ie proef. M. Joseph Vanden Bogaerde, van Yper, het eerste examen van doctor in rechten. M. Paul Butaye, ^van Yper, het tweede examen van kandidaat-notaris. M. René Colpaert, van Beveren-bij Rous- selaere, het eerste examen van doctor in vee- artskunde. M. Jerome Dejonckheere, van Yper, het eerste examen van doctor in veeartskunde. M. Adiel Debeackelaere, van Handzaeme, met onderscheiding het examen van wijsbe geerte en letteren voorbereidend tot de klas sieke philologie. M. Edmond Sigiez, van Zantvoorde-bij- Yper, met onderscheiding het eerste examen van doctor in veeartskunde. M. Marcel Casier, van Houthem-bij-Yper, met onderscheiding het examen van natuur wetenschappen voorbereidend tot de genees kunde. M. Henri Bourgeois, van Comen, met onderscheiding het examen van kandidaat ingenieur. 2e Proef. M. Henri Desagher, van Yper, met groote onderscheiding het examen van wijsbegeeite en letteren voorbereidend tot het doctoraal in geschiedenis. M. Wilfrid van Eecke, van Roesinghe, met de grootste onderscheiding en de toejui chingen der Jury het eerste examen van kan didaat-notaris. Aalst. 17 Juli. Markt vast. Men kwo- teert Aalst (Stadsmerk). beschikbare hop van 1908, aan 5o tot 52 1/2 fr. nieuw gewas 95 tot 100 l'rank. De hoptuinen zijn eenigszios verbeterd in wasdom, alhoewel de insekten plaag niet ophoudt. Londen19 Juli Markt vast. Men kwo- teertEngelsche hop, i" kwal. 65-ioo fr.; 2e kwal. 35-55 fr. Niettegenstaande het gedurig wasschen schijnt er doorgaans weinig beternis te ontstaan. Dijon (Burgondië), 19 Juli. Omtrent de helft de. Fransche hoptuinen staan min of meer gezond de andere helft is zeer flauw en zal weinig opleveren. Thans biedt men i3o tot 140 fr. voor nieuw gewas. Neurenberg (Beieren), 21 Juli Handel vast. In omtrent alle duitsche hopkwarlieren klaagt meu over de achterlijkheid van het gewas in veel plaatsen woekert de insekten- plaag hevig voort. Poperinghe, 21 Juli Handel vast. Men biedt Poperinghe (Stad) 92 1/2 tot 100 fr. Poperinghe (Dorp) 80 fr. zonder verhande lingen. Sint-Vincents college viert Donderdag de 75e verjaridg zijner stichting- Te dier gelegenheid is er ten 10 ure eene Pontificale misse in Sint-Maartenskerk door Z. Hoogw. Monseignr Waffelaert, bisschop van Brugge. Daarna feestvergadering in het College en ten 1 ure, feestmaal in het Volks huis. YPER Zondag rond i ure 's achternoens heeft de policiekommissaris van Yper, in 't flótel de France, zekeren Surelle, photograaf te St Omaars aangehouden, die beticht werd voor medeplichtigheid in de moord op zijne vrouw- gepleegd. Hij werd in 't gemeentegevang opgesloten en het fransch gerecht werd verwittigd. Maandag morgend rond 5 ure, hoorde de portier, die gansch den nacht gewaakt had, gerucht in de kamer waar de aangehoudene verbleef. Hij ging op eene kleine bank staan en kon alzoo door een waaivenster in de kamer zien. M. Surelle zat oj. de knieën en schroefde een zakdoek rond den hals om zelfmoord te plegen. Hij had den zakdoek aan de staven van zijn bed vastgemaakt. 0e portier kon nog in tijds tusschenkomen en de strop losmaken. Maandag voormiddag werd M. Surelle door den onderzoeksrechter ondervraagd. en uitgeput gevoelen, zij die lijden aan bloed armoede, hartkloppingen, hoofdpijn en oor- ruisschingen, zulleu in korten tijd eene vol. maakte gezondheid terug bekomen, indien zij hunne toevlucht nemen tot de jjzerpillen van D' Raphael, in alle goede apotheken aan 1-75 fr. VLAMERTINGHE Men meldt ons dat Leopold Declerck.in dienst bij de Heeren J. G. Veys, onzer gemeente. Woensdag laatst vereerd is geweest met de nijverheidsdekoraffe van 2'1" klas voor 25 jaren goeden en getrouwen dienst. Proficiat Polle en bij tien jaar nog eene lijden aan verstoptheid of aan gelijk welke ont stekingen, niets anders te gebruiken dan de Pillen van Dr Walthery, die een geneesmiddel is zonder weêrga tegen het meeste deel der ongesteldheden. 1 fr. de doos. O Dieustdoende apotheek. Zondag 23 Juli, C. LIBOTTE, Botermarkt, 29.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1909 | | pagina 1