gpreeKlraad SS SHmtëswsrafraeHra» Op Zaterdag 18 September 1909 5 centiemen 't blad 44e jaar. Taimerk SI 74 Te trekken bi] den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank !s jaar$ Zonnestralen De Paus tot de Ouders Vrije Denkers f§©©©©© BOND DE WERELD Nieuws uit Congoland Ontdekking van de Noordpool Vr^nkrijk l rPf-é^ De reisweg gevolgd door Peary Hopmarkt Tentoonstellingen van hop SS9099S.OQ.OO OS STADSNIEUWS i>e vaart Katholieke Bond Zondagrust Rijwielplein Herziening der kiezerslijsten Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal M en ev Hen kin te Bamania Terugkeer van M .en M ev .Renkin De kerkvervolging t»5 fr if' 9** *8»^ Bijkomende stemmen DIT IS ris YPER EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- strate, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen.' l Ier school de oefeniüg der christene deugden l dan zal het heil der maatschanpij grooten- deels gewaarborgd zijn voor de toekomst. Aan zulk gezaghebbend woord hoeven wij niets bij te voegen. De zon is de beste geneesheer voor lijders aan rheumatisme, bleekzucht, bloedarmoede, hoofdpijn, algemeene lichaamszwakte, ge brek aan eetlust en nog veel andere kwalen. Steeliên die. een hovetjen hebt, gaat er I i©® dagelijks naartoe, bijzonder als de zonne schijntwoont gij op bovenkamers, wandelt op de vestingen, op pleinen en straten, liefst al den zonnekant. Hebt gij kinderen, hoe meer ze in de open lucht zijn, hoe beter. Woont gij buiten, dan vindt gij overal den grooten geneesmeester. Kijkt maar eens naar de buitenjongens, hoe gezond zi) er uitzien. Zij hebben 't vast en spelen en wentelen in'hetzonnelicht. En de stedeling Hij verduistert huis en kamers met dubbele, zelfs drievoudige gor dijnen, de eene nog dikker en donkerder dan de andere. Hij zoekt immer de schaduwe en als ze niet te vinden is, neemt hij zonnescherm, regenschertrrfof reenï"« peerd van twee dien sten dat men encas noemt. Op die wijze kweekt hij ten grooten koste bleeke melk- gezichten en serreplanten zoo ontstaan de bleeke, bloedarmoedige zwakke zenuw lijders. Groot is de invloed der zon op heel ons lichaamsgestel. De nog zwakke herstellende zieke verlangt toch zoo naar een zonne straaltje, en hij voelt onder den invloed ervan dat zijn krachten teenemaal hernemen en dage'ijks opnieuw aangroeien. «Waar de zon niet komt, komt de doktor», zegt een hollandsche spreuke, en de oude Vlamingen verklaarden dat aan den scha duwkant der straat de lijkwagen driemaal zooveel stilhoudt als aan den zonnekant Gezonde lucht en zonneschijn is allerbeste medecijn. De maand September, welke wij pas inge treden zijn, brengt voor vele ouders het vraagstuk van de opvoeding en 't onder vijs hutiDer kinderen op 't tapijt. Heden leggen wij voor de oogen der ouders, de woorden welke Z. H. Leo XIII zaliger schreef in zijneD wereldbrief Sapien tics Christianics Wij willen niet nalaten bijzonder de huisvaders aan te zetten volgens deze ge boden, het besiuur van hun huis en de eerste opvoeding hunner kinderen te re- g len. De fami'ie is de weg der burgerlijke maatschappij en groetende,-Is wordt in den kuiselijken kring de toekomst van den Staat voorbereid. Daarom is bet dat degenen die de vernieling der chrLtene instellingen be werken, er zich op toeleggen de wortels der familie san te vallen en ze spoedig in hun eerste uitbotten te bederven. Zij laten zich niet afschrikken van dien aanslag door de gedachte dat dergelijke on derneming niet kan aaneegaan worden zon der de ouders ©ene w re ede beleediging arn te doen, want hun boort het toe, uit natuur lijk recht, degenen op te voeden, wien zij het daglicht schonken, met de verplichting de opvoeding en de vorming hunner kinde rente schikken naar 't eiude waartoe God ze bestemt. 't Is dus een strenge plicht voor de ouders, alle hunne zorgen te gebiuiken en geen enkele te verwaarloozen om krachtda dig alle onrechtveerdig gewe'd die men hun in die zakenlzou willenfaandoen, af te stoo- ten. om uitsluitelijk voor zich alleen het recht tot opvoeding hunner kinderen te eisschen. Die opvoeding moeten zij door dringen metdegron lbeginselen derchristeDe zedenleer en geheel engansch vermijden dat hunne kinderen schelen bezoeken waar zij blootgesteld zijn aan 't noodlottig vergift van 't ongeloof. Wanneer de goede opvoeding der jeugd op 't spel staat, heeft men nooit het vecht eens grens te stellen aan de moeite, hoe groot deze ook moge wezen. De katholieken die door hum en iever en door hun geld scholen gesticht hebben voer de opvoeding hunner kinderen, dienen ter bewondering aan allen te worden gesteld 't Ie roodigdat dit schoon voorbeeld overal waar het noodig is, nagevolgd worde. Nochtans mag meu niet vergeten welken belangrijken invloed de opvoeding in (le fa milie op de zielen der kinderen uitoefent. Indien de jeugd in den huiskring de regels van een godvruchtig leven viudt en Zondag laatst werd te Brussel een congres gehouden, waar de Katholieke Kerk en den Godsdienst op de schandelijkste wijze wer den aangevallen. En 't waren vooral socia listen ze zijn immers tecen den gods dienst niet die mannen die hevigst en met de meeste woede Christus en zijne leering hebben aangevallen. Wat ze wilden, die goddelooze kerels, was vroeger reeds bekend, maar 't is goed, nu de kiezing nadert, eens te herinneren wat er Zondag al besloten werd. Wat de zoogezeide vrij/denkers bedoelen en wat zij van hunne gekozenen eischen is vooral de volledige loochening van alle vrijheid. Zij moeten allen vrijdenker zijn ze mogen hunne kinderen onder geen opzicht naar godsdienstige scholen zendenalle toelagen moeten geweigerd worden aan scholen waar de Godsdienst tot grondslag dient van onderwijs en opvoeding; ze mogen enkel onderwijzers laten benoemen die niet verdacht zijn van godsdienstige gevoelens ze moeten uit klassen en scholen alles ver wijderen wat aan God o' godsdienst denken doet. Zij moeten in de Kamer alle toelagen ver werpen voor den eeredieust en stemmen tegen de vrijstelling der priesters van den soldatendienst; in de gemeenteraden moeten zij tegen de begrootingen stemmen en tegen de rekeningen der kerkbesturen zij mogen niet toelaten dat nonnen de zieken ver plegen in gasthuizen en gestichten voor ouderlingen. Zij mogen nooit in beraad slagingen overeenkomen met christenen en alleen hun vertrouwen schenken aan vrij denkers. bleu eerlijke bekentenis werd op dit con gres af'gebgd, bekentenis die men niet ver geten mag en die meu Dij de kiezing eiken kiezer onder de oogeu brengen moet, te meer daar ze van zoo onverwachte zijde komt Een did beweerde dat onzijdig ouderwijs voldoende was, maar van alie kante .iep men dat dit onderwijs niet bestond, dat het onderwijs godsdienstig of ongodsdienstig is. Ferrer zit nu in Spanie achter de grendels. I11 al de vrijmetselaarsbladen van Spanfeen Be'eië wordt bij als een martelaar opgehe meld. Zij zouden hem geerne weder op vrije voeten krijgen. Dit maal zullen zij niet lukken. Francisco Ferrer" is een godsdiensthater van de ergste soort. er> e°n anarchist. Veel Ia wijd heeft bij reeds gemaakt. Met de men- schelijke wet en met Gods geboden,1"is hij erg in strijd. Te Barcelona had hij eene moderne school gesticht, die een echt broeinest geworden was van omweutelaars'empolitieke moorde naars. Bij het huwelijk van koning Alfonso XIII was het een zijner leerlingen, Morral, die ir> den stoet eene bom smeet, die ver scheidene personen doodde. Dat Francisco Ferrer daar niet vreemd aan was, wist iedereen. De du'delijke bewij zen waren er niet."De:'spaansche overheid moest hem vrij laten. Hij gebruikte de vrij heid. om zijne leerlingen en verdoolde handlangers altijd meer en meer op te hitsen. In de oogen van alle vrijmetselaars was hij daarom een held en een martelaar. Over 2 jaren kwam hij in Antwerpen. Hij verscheen er openbaar in bet gezelschap eener vrouw, die nergens door een treffelijk man zou gegroet worden, maar die te Ant werpen door de vrijmetselaars met geestdrift onthaald werd. In de logiën werd er feest op feest, voor dat ongekoppeld koppel gevierd. Liberale en socialistische dagbladen liepen o ver van lof betuigingen ter hunner eere. Nu zitten zij alle beiden in de gevangenis. Ferrer als plichtig aan brandstichtingen en moordenarijen. De kerel had eerst andere vooruit gestoken, om zelf het gevaar te ver mijden. Dezen keer schijnt het, zijn de bewijzen zijner plichtigheid ontdekt en men heeft hem nu achter de grendels gezet Natuurlijk werd daar ook hulde gebracht aan den Spanjaard Ferrer, die zijn leuze noch God noch meester zoowel in voege bracht, en erbij voegde: noch wet, noch gouvernement, noch gelijk welke overheid Voor de "gemeentekiezingen mogen de kiezers alleenlijk stemmen voor alwie zich verbindt de nonnen uit de gasthuizen en gestichten te verjagen, want priesters,paters en nonnen moeten geweerd worden als oogedierte. Natuurlijk zijn onze liberalen logiek, als ze Ferrer toejuichten, die in Barcelona kerken en kloosters raadde in brand te steken ze zouden hier ook niet beter ver langen dan het spaansohe voorbeeld te mogen navolgen. Het liberalism© is op een schoonen weg, waar het onvermijdelijk naarto moest en deze onder de liberalen, die nog godsdien stig gevoel bezitten, moeten soms aardig staan kijken als ze op de toekomst deuken hunner partij. I Burgerwelzijn ontvangt het volgende schrijven van den eerw. pater Antonius (in de wereld Jozef Vermaeser) pastoor te Ba- Prins Albert had ik de eer niette zien hij is haastig over Coquühatville gereisd. Maar onzen minister met zijn gevolg hebben wij koninklijk en echt vaderlandsch ontvan gen, M. Renkin was diep ontroerd en Mev. Renkin kon hare tranen niet bedwingen. (i Wij hebben ons Belgisch volkslied ge zongen jongelingen,meisjes cn getrouwden, zoo wat met 200 en a.u. b. in het Vlaamsch, en zoo goed dat de minister het gemakkelijk verstond en heel verbaasd stond, dat men het aan de zwarten kon aanleeren. Of ik er echter geduld mee heb gehad 1 Ge ziet me daar staan dirigeeren op mijn verboog, als ware ik Peter Benoit in eigen persoon 1! Verders eerebogen. festoenen, wapens, vlaggen, alles opzettelijk nieuw gemaakt parade door onze meisjes, galabanket in de missie, ge weet wat wij hisr galabanket kun - nen beeten, kortom, 't was gaudeamus en daar spreken we hier nog een jaar over. Met mij is het goed, buitengewoon ge zond en nog geen oogenblik ziek geweest; we zullen het houden aan dat polleken. De pastoor van Bamania is tevens leeraar van zang en van een heele boel andere vakken, kortom stof genoeg om niet veel te slapen en integendeel veel te werken Men ziet dat pater Antonius het altijd licht schikt en de tevredenheid in persoon blijft. M. en Mev. Renkin bevinden zich in goede gezondheid, doch vermoeid aan de Congoboot Albertville op weg naar Europa. Er was besloten dat M. Schollaert, en de andere ministers hunnen collega zouden te gemoet varen tot Vlissingen den 25 dezer, evenals zij hem uitgeleide deden tot daar bij zijn vertrek Thans wordt gemeld dat de minister van Koloniën, tij het aanleggen van de Congo boot. te La Palice, in Frankrijk, aan wal stappen en per trein door Frankrijk naar België terugkeeren zal, om de eindzitting van het katholiek congres te Mechelen te kunnen bijwonen. Men bereidt te Mechelen eene grootsche betooging te zijner eere. Zaterdag moest te Auch de verkooping plaats hebben der meubelen van den bis schop, Mgr Richard, die, zooals men weet, door de kerkvervolgers tot eene geldboete veroordeeld werd. De ambtenaar, gelast met de verkooping. kon noch voerlieden noch werklieden krijgen om de meubelen naar de Groote Markt te doen voeren of dragen in gansch de stad werd geen enkel persoon ge vonden die zich tot dat hatelijk werk wilde leenen.Ten slotte vond men toch vier vreem de ratten die de nuubelen naar de plaats der verkooping droegen. Bij het eerste stuk dat te koop gesteld werd, was de boete reeds betaald, zoodat de hand!angers der kerkver volgers al spoedig mochten afdruipen. G'TqW les Itasca* A NT Elöis Urua) Aalst, 14 September. Markt vast. Men kwoteert Aalst (Stadsmerk) ri2.5o-ri5 fr. Reeds eenige balen nieuwe hop ter markt zeer goede hoedanigheid. Londeni3 Sept.Markt prijshoudend. Men kwoteert: Engelsche hop, ie kwa liteit, 200-225 fr.; 2e kwaliteit, 150-175 fr. Brussel. 15 sept. Marktprijshoudend. Men kwoteert Poperinghe (stadslood) en Aalst (stadsmerk) 112 1/2 Ii5 fr. Saa{ (Oostenrijk), 14 sept. Markt vast: prima-waar 240-255 fr. middelbare waar 210-220 fr, Neurenberg (Beieren), r5 Sept. Handel prijshoudend. De laatste noteering der markt is als volgt in fr. Soorten Prima-Waar Middelbare Geringe Marktbop 206-212 193-200 00-00 Spalterhop 225-237 00-00 00-00 Hallertau 225-237 206-212 181-193 Elzasserhop 2i8-a3i 0000 00-00 Poperinghe, 16 Sept. Handel prijs houdend. Men betaalt Poperinghe (stad) 112 1 /2-115 fr. Poperinghe (dorp), ro5- 107 1/2 fr. Voor groene hop soms eenige frankeu meer. Het Verbond van de Westvlaamsche Hopbonden richt dit jaar nogmaals prijs kampen in, op elke gemeente, uitsluitelijk voor de leden van den plaatselijken bond Poperinghe 1 en 3 OctoberCrombeke 3 October Elverdinghe 3 October Proven 3 October Westoutre 3 October; Watou 4 October Vlamertinghe 5 October. Doch den Vrijdag 8n October is er voor al de bonden der streek eene gewestelijke ten toonstelling te Poperinghe. Aan dezen prijskamp mogen alleen deelnemen deze keurhoppen, die op den plaatselijken toog- dag als eerste klas (80 punten op 100) ge keurd werden. Voor deze tentoonstelling zijn er 3000 frank prijzen te winnen want zij worden ondersteund door het Ministerie van Landbouw, door de provincie West- vlaanderen eu door de stad Poperinghe. Daar zal er dit jaar veel schoone hop te zien zijn elke bond zal wedijveren om talrijke balen puike produkten aan te bren gen. Reeds telt men 80 tot 100 tentoonstel- Iers voor Poperinghe (stedelijke boni) 40 tot 50 voor Watou 35 tot 40 voor Crom beke en Westvleteren. Pin dan de andere bonden Iedereen moet meêwerken voor de verbetering van de Poperingsche hop 't Is heden zaterdag dat de opening der aanbiedingen voor het voltooien van het kanaai dat Leieen Yperlee moet verbinden, door de heuvels die het bekken der Leie van dat van den IJser scheiden, te Brugge zal plaats hebben. Heden Zaterdag i8n dezer, algemeene vergadering in het Katholiek Volkshuis. 1*. Dienstdoende apotheek. Zondag 19 September, C. MAY, Groote markt, 35. De laatste rijwielkampstryd voor dit jaar zal op 26 September plaats hebben. Onder de reeds ingeschrevenen bemerken wij Van Houwaert, Buysse, Platteau, Maroelli, Defra}'©, Vandenberghe, Charlier en anderen. t Zal voorzeker een grooten strijd zijn tusschen de beroemde rijders van verschil- lige fabriekmerken. a) Uit hoofde van personeele belastingen Eene bijkomende stem wordt toegekend aan den kiezer die 35 jaar oud zijnde, getrouwd is (met of zonder kind) of weduwaar met wettig kind, en die eene personeele belasting betaalt beloopende voor Kamer, Senaat en Provincie tot 5 frank voor de Ge meente tot i5 fr. in de gemeenten van meer dan 10,000 inwoners tot 10 fr. in degene van io.ooo tot 2.000 inwoners en tot 5 fr- in die van min dan 2 000 inwoners b) Uit hoofde van eigendom Eene bij komende stem wordt toegekend aan den kiezer die, op 1 Juli igog, sinds minstens één jaar eigenaar is van onroerende goederen hebbende een kadastraal inkomen van min stens 48 frank, zij fr. 3-36 grondbelasting voor den Staat (voor de Gemeente alleen geeft eene grondbelasting van fr. io-5o recht aan twee bijkomende stemmen) of die sedert minstens twee jaren, eene inschrijving bezit op het Grootboek of een renteboekje (en niet een gewoon spaarboekje) op de Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, gevende minstens 100 fr. rente. c) De diplomas of getuigschriften van hooger onderwijs of van middelbaar onder wijs van den hoogeren graad geven ook recht aan twee bijkomende stemmen d) De openbare ambtenbetrekkingen of beroepen die het bezit veronderstellen der kennissen door gezegde diplomas of getuig schriften bestatigd geven ook recht aan twee bijkomende stemmen Niemand mag meer dan drie stemmen uitbrengen voor Kamer, Senaat en Provincie en vier stemmen voor de Gemeente.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1909 | | pagina 1