EN OMMELANDS SpRH EZ Dagklapper Herderlijke Brief Op Zaterdag 8 Januari 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3188 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodsc'napwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Gemeenteraad VAN ALLES WAT Gesmolten hout 9 Januari 1910 ROND DE WERELD Griekenland Rome Vrank rijk Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal W H VeloWCg iNij verhei J&chool Stadsbegr 00 ting Nieuwjaarswenschen D ankbet u igingen De nalatenschap des Konings Nieuwjaar in de groote post De schoolstrijd wilden yeryuiicn, om geld te verga reu ïQör later* z 8. H- Gudula rog. H Torpbimus b. van Noorwegen, rust in t klooster ter Doest by Brugge. Z. 9 HH. Juliaan m. en Basilisa w. zijne echt- venoote. H. Petrus vanSebaste. H. Flori- mond. - S. Jelyn, pa troon van de Dekkers, Gasthuizen en Zothuizen. ,w to. H. Wilhelm. paus van Rome i 6S~. H. Bonoré mart. j H. Theodosius, klooster vadert 592, 406 i ar oud zynde. Higinius, m 9° Paus van Rome. w. 12. De42martelaars van Ephesen. - Aahge Wilhelm van Dohgei bert. - H. Arcadms m h. Ernest 11 yt>- 13 De 49 heilige finten - H. Remi. soldaten. H Felix pr.ro- demaar van Doornijk. Ten jare ons Heeren 1533 wierden de pries ters van Reninghelst Joos Hughesoonns. pas ter en zyne twee kape laans Robert Rijspoort eD joos Panneel. om het o-elool' vermoord hun ne lichamen, berusten in de kerk van Reninghelst. S1' Veronica patrones der witgoedverkoopers. v. 14. H. Hilaris.b. van Poitiers en kerkleeraar t 396. H. Malachias, proleet. vanZ. Em. den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen en van Hunne Hoogw. de Bisschoppen van België AAN DE GEESTELIJKEN EN GELOÜVIGEN ter gelegenheid der TROONBEKLIMMING VAN BELG IE VAN ZIJNE MAJESTEIT KONING ALBERT Zeer Beminde Broeders, Gij hebt godvruchtig deel genomen in den rouw die ons vaderland komt te treffen. De priesters hebbende H. Mis opgedragen, de geloovigen hebben gebeden, en de heilige Communie ontvangen voor de zielerust van den grooten Koning dien ons land verliest de wiens glorie, geheel anders dan gewoon enk gebeurt voor de menschelijke faam, zal lijngroeien. Wij twijfelen er niet aan, naar- aaate de jaren beter zullen toelaten de over- moote diensten te schatten, door zijne vin- grngrijkej en taaie wilskracht aan de bescha- diing bewezen. Het godsdienstig huwelijk van den Koning en zijn christelijk afsterven doen ons vast verhopen dat God hem is genadig geweest om nog slechts te gedenken de buitengewone verdiensten van zijne koninklijke loopbaan. Laat ons anderen niet veroordeelen, willen wij zelf niet veroordeeld worden. Nolite condemnare et non condemnabimini. Herhalen wij liever het liefdevol gebed dat de H. Kerk laat hooien bij het graf van al hare kinderen die in hare gemeenschap uit deze wereld verscheiden Spaar uwen dienaar, o Heer, en oordeel hem niet naar uwe strenge gerechtigheid, want niemand kan onschuldig bevonden worden voor U, als gij zelf hem niet ontslaan wilt van al zijne fouten. Verpletter hem niet onder uw streng vonnis. Luister naar de rechtzinnige smee kingen welke uwe geloovige christenen U voor hem toesturen. Bescherm hem met goedheid, en spreek geene veroordeeling uit tegen eene ziel, welke in haar leven met het teeken der Heilige Drievuldigheid geteekend werd. België heeft eenen nieuwen koning gij hebt met aandoening het verhaal gehoord van zijne zegepralende inhuldiging. Gij hebt deel genomen in Onze erkente lijkheid en Onze godvruchtige heilwenschen, en met ons hebt gij den lofzang van alge mcene vreugde en dankbaarheid ten hemel gestuurd. Ja, Zeer Beminde Broeders, God zij erom geprezen Koning Albert geeft de zekerste hoop aan de christene en vaderlandsche herten. De Voorzienigheid heeft hem op wonder bare wijze geieed gemaakt voor de zending welke hij te vervullen heeft, en hij zelf heeft met zooveel eenvoudig- als grootmoedigheid, voor geheel het land bevestigd dat hij de taak welke hij op zich neemt, wel bewust is. Al de tolken der openbare meening tracht ten om te meest den stoffëlijken voorspoed der belgische natie te doen uitschijnen de Koning, na eene verdiende hulde gebracht te hebben aan degenen die den openbaren rijk dom bewerkt hebben, verhief zijnen geest en tegelijkertijd den geest van zijn volk hooger, en sprak deze edele woorden welke het land zal onthouden, België is gelukkig en rijk maar de rijkdom legt plichten op aan de volkeren zoowel als aan de enkele personen alleen de verstandelijke en de zedelijke krachten n eener natie kunnen haren voorspoed vruchten doen voortbrengen. Wij hoorden hem daarna de vreedzame veroveringen aanmoedigen van arbeid en weienschap, van kunsten en letteren in Vlaanderen en Walenland Wij hoorden hem bevestigen dat menschlievendheid en geest van vooruitgang onze koloniale po'itiek aanmerken dat de koloniale zending van Beffiië niets aanders mag zijn dan eene zending van hooge beschaving dat de Vorst zich. met volkomen goede trouw, boven de partijen moet stellen dat hij moet waken voor het behoud van de levende krachten der Natie. Gelijk de goede Samaritaan van het Evangelie boog hij zich vervolgens minzaam tót de minst bevoordeeligden zijner onder danen, zeggende: zonder ophouden acht slaande op de stemme van hei land en, met zorg neerziende op het lot der nedengen, moet de Koning de dienaar zijn van het recht en den steun van den maatschappelijken vrede. Zeer Beminde Broeders, de Koning be mint zijn land. De koningin deelt zijne gevoelens van onwankelbare getrouwheid aan België. De doorluchtige ouders verbinden zich de M 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRA1E, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGËNCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. gevoelens die hen zelf bezielen, aan hunne kinderen in te boezemen, te weten de liefde tot den geboortegrond, de liefde tot het huisgezin, de liefde tot denarbeid.de liefde tot het goede. Deze deugden, voegde Zijne Majesteit erbij, maken de volkeren machtig. Konden de Belgen een beter programma wenschen 1 En konden zij, die het door den koning hoorden voorstellen, van hem eene krachtiger uitdrukking verlangen van edel moedige overtuiging en kloeke vastberaden heid Ook wij bedanken God voor den over- scboonen dag der Blijde Intrede van Koning Albert en Koningin Elisabeth in hun Ko ninkrijk. De bede welke de jonge Vorst aan God heeft toegestuurd dat God mij helpe om mijne taak te volbrengen 1 zal weerklank vinden in alle christene herten en ze opwek ken om voor hunnen Koning te bidden. In onze gebeden voor de doorluchtige Vorsten zullen wij niet vergeten die geëerde en beminde Moeder, Hare Koninklijke Hoogheid de Gravin van Vlaanderen, welke door haar geloof, haar karakter, hare ver hevene hoedanigheden van geest en hert zooveel bijgedragen heeft om voor België eenen koning te bereiden waarop het land fier is en aan wien het, wij zijn er van over tuigd, meer en meer dankbaarheid zal toonen naarmate de jaren verloopen. Zeer Beminde Broeders, op het oogenblik dat Zijne Majesteit Koning Albert de derde regeering begint van ons Vorstenhuis,willen wij geerne met a het gebed hei halen dat het belgisch volk heeft gebeden bij de troonbe stijging van koning Leopold I en koning Leopold II. Het is het gebed waarmede koning Salomon aan God de Wijsheid vroeg: God onzer vaderen, bermhertige Heer, geef onzen Koning de wijsheid die uwen troon omringt, behandel hem gelijk een vader zijnen zoon behandelt... Gij hebt hem tot koning van uw volk verkoren..Van op uwen hoogen troon waar Uwe Majesteit in de hemelen regeert, zend hem uwe wijsheid, opdat zij hem geleide en hem helpe om altijd te onderscheiden wat U behaagt. Zij omvat alles, zij doordringt alles, zij zal hem leeren met voorzichtigheid te» werk gaan en zal hem met hare machtige bescherming omrin gen. En zoo zullen zijne daden aangenaam zijn aan den Heer en hij zal zijn volk recht- veerdig besturen... Want is er wel e'e'n mensch in de wereld die door zijn eigen- zelven Gods inzichten kan doorgronden en den Goddelijken wil kennen Gegeven te Mechelen, den 24 dec. 1909. i DESIDERATUS JOSEPHUS, Kard. MER- CIER, Aartbisschop van Mechelen. f ANTONIUS, Bisschop van Gent. f Gustaaf Joseph,Bisschopvan Brugge, v Carolus Gustaaf, Bisschop van Doornik. f Thomas Ludovicus, Bisschop van Namen. f Martinus Hubertus, Bisschop van Luik. Do raad kwam bijeen Dinsdag namiddag, ten 5 ure. Waren aanwezigde heeren Colaert, Burgemeester-Voorzitter Fraeijs en Vanden Boogaerde, Schepenen Fiers, Vander Gkote, Bouquet, Sobry, Iweins d'Eeckhoutte, Leinahieu, Biebuyck, Boone, raadsleden Vander Donckt, schrijver. De heeren Struye, D'Huvettere en Begerem waren belet de zitting bij te wonen. M. de Voorzitter, rechtstaande, brengt hulde aan de nagedachtenis van Z. M, Leopold II, en leest den brief van rouw beklag, die aan den troonopvolger werd gezonden. Vervolgens leest hij den brief van geluk- wensching die naai' onze nieuwe Vorsten zal gezonden worden ter gelegenheid hun ner troonbeklimming. Deze brief zal door al de raadsheerea worden geteekend. Daarbij zal de raad het plechtig Te Deum bijwonen, dat Donderdag 6 Januari wordt gezongen in Sint Maartenskerkers middags. De inwoners zullen bij plakbrief uitge- noodigd worden te dezer gelegenheid hunne huizen te bevlaggen. Na de lezing van het beknopt verslag der vorige zitting gaat men over tot de dagorde. M. Lemaliieu zegt dat tegen sommige wielrijders, die in de Boterstraat niet al den rechterkant reden, een proces-verbaal werd opgemaakt,al is de veloweg de groote schuld van de overtreding der wet op het gei ij. Waarom dat wegeltje niet doen wegnemen en vervangen door gewone steenen De policie zou ook bohooren meegaande te zijn, ten ware in geval van kwaadwilligheid der rijders. M. de Voorzitter herinnert dat het velowegeltje over een twaalftal jaren werd gelegd, maar nu, met de nieuwe wet op het gerij, inderdaad aanleiding geeft tot doling. Hij zal de policie aanraden zoo weinig pro cessen mogelijk te maken, en bij het Staats bestuur aandringen opdat het velowegeltje door gawone steenen vervangen worde. Rekening en begrooting der Godshuizen zullen door de afdeeliugeh onderzoclit wor den. De begrooting van (910 bedraagt fr. 10.740 in ontvangsten en uitgaven. Daar er in 1910 prijsdeeling is,wordt een krediet van 800 fr. hiervoor ingeschreven. Ilier en daar worden, bij het bespreken der artikels, opmerkingen gemaakt, die we beknopt zullen weergeven. Voorden stand zijn de stukkeu in handen van het Staatsbestuur,en de lieer Voorzitter hoopt in 't korte een voldoende oplossing te hebben. M. Sobry vraagt nogmaals dat de openbare weegschaal zou verplaatst worden bij het Parnassus. M. de Voorzitterdenkt dat het beter ware bij het Gasthuis. Voor bureel zou men kunnen een der huizetjes huren van de Godshuizen. De beiaardspeler krijgt 800 fr. 's jaars in plaats van 550 fr. M. Bouquet vraagt beiaard-concerten binst den zomer, ze zouden kunnen aange kondigd worden op het feestprogramma. M. de Voorzitterheeft den vooruitgang bestatigd van den beiaardspeler en hij hoopt dat hij voort zal studeeren,maar gelooft niet dat er reeds kan sprake zijn van beiaard- coucerten. M. Sobry vraagt hoe het staat met de overname der trams Yper-Veurne en Yper- Nieuwkerke. M. de Voorzitter. Eene oplossing zal eerstdags voorgesteld worden* M. Biebuyck leest eenen brief van den Opziener van het Ministerie, die zijn vol doening uitdrukt dat de beroepschool thans op goeden voet is. De policie-agenten worden van elf, twaalf, en dertien honderd op 12, 13 en 14 honderd frauk gebracht, verhooging ten volle gewet tigd door het verduren der eetwaren en anders ook wel verdiend. Voor de verlichting betaalt men nu 18000 fr-, maar er zijn ook altijd nieuwe lanteerns reeds boven de 500. M. Bouquet herinnert het plaatsen van lanteerns bij den Hazewind en bij de Mee- nenpoorte. M. de Voorzitter.— Daar is voor gezorgd. We zullen waarschijnlijk moeten een pho tometer koopen om cle verlichtingskracht der gaz te meten, die nu zoo slecht niet meer is als vrosger, maar toch nog te wenschen laat. M. Lemahieu vraagt petroollanteerns langs de Boesinghe-kalsijde bij den Weg wijzer en bij het straatje dat naar den vaart geleidt. Dat is al beloofd sedert twee-drie jaar. M. de Voorzitter laat weten dat men eene besparing zal kunnen doen van 5000 frank 's jaars omtrent,met de tegenwoordige machinen te vervangen door umoteurs a gaz pauvre De commissieleden worden hertelijk be dankt. Zulke besparing is van groot belang op het oogenblik dat andere inkomsten gedurig verminderen. Nochtans moeten wij bekennen dat de lasten hier te Yper niet en vermeerderen, geheel tegenstrijdig met andere steden. M. Bouquet klaagt over den dienst der vuilkarren, die 's noens somtijds nog niet gedaan is in de voornaamste straten. At. de Voorzitter. Alle dagen ontvang ik daarover verslag, maar somaaige lieden houden geen rekening van het bestaande reglement,voornamelijk in de kleine straten. De heer Bestuurder der Stadsharmonie krijgt verhoog van jaarwedde, al heeft hij geen vermeerdering gevraagd, 't Was nog altijd het zelfde jaargeld als bij zijn benoe ming. M. Biebuyck vraagt een toelage van 100 fr. voor het werkeloozeafonds. Een omzendbrief' van den heer Minister van Nijverheid beveelt die kas aan. Mits eene storting van 25-30 c. te weke, trekt de deel nsmer bij gebeurlijke werkeloosheid een hulpgeld van 1 of 2 fr. daags binst ten hoogste drie weken. De werkeloosheid moet onvrij willig zijn, en niet veroorzaakt door ziekte, ongevallen of werkstakingen. M. de Voorzitter zegt dat de feesten 7.400 ir. gekost hebben en niet 20.000 fr. zooals er beweerd werd. M. Sobry vraagt een voorland bij de huizen vóór de Sterre. Bij eenigen tijd zal een voorstel worden ingediend aangaande de herstelliug van de andere zijde der Malle. Op het kerkhof zal eene kapel ingericht worden, om er de lijken tijdelijk neer te leggen. M. Fraeijs vraagt eene toelage van 1000 Ir. om de leden der Stadsharmonie toe te laten de aanstaande tentoonstelling van Brussel te bezoeken. De muziekanten zijn meestal werklieden, die uit het zien der tentoonstelling veel nut zullen kunnen trekken. M. Biebuyck vraagt maatregels tegen het vernietigen der beplantingen op de Vestingen. Zou men er geen schettewerk rond zetten De Schepenraad zou kunnen zien wat er te Kortrijk gedaan wordt. •M. de voorzitter, Er is hier te Yper een zonderlinge geestestoestand. De kinders en eerbiedigen niemendalle. We zouden kunnen een bijzondere vergoeding toestaan aan de agenten die meest overtreders naar bet bureel brengen. Een tijdeken de jougens in het policiebureel houden is misschien nog het beste. De rechters zien natuurlijk nogal door de vingers, want ze zouden moeten de jongens naar de verbeteringschool zenden die straffe is te groot. Vroeger stelde ik reeds kantonale scholen voor als in Zwitser land. In de scholen behoort men den Don derdag en den Zaterdag bijzondere aanbe velingen te doen. 't Is altijd takken breken, op muren kruipen en beschadigen en soms nog erger. Met hun velos zullen de agenten rap erbij zijn als er ievers iets gebeurt. M. Bouquet. Zijn 't de agenten alleen die mogen wielrijden op de Vestingen M. de Voorzitter. Ja zeker, zelfs de gemeenteraadsleden mogen niet. (Gelach). M.de Voorzitter. Is van gedacht zekere concerten door vreemde muzieken af te schaffen, die de concerten van onze mu zieken niet weerd en zijn. M. Lemahieu herinnert nog eens de herstelling der Paddevijverstraat. M. Fraeijs, schepene van openbare wer ken, vreest dat het onmogelijk zal zijn, daar zekere eigenaars weigeren het noodige streepje gronds af te staan. M. Lemahieu vaaagt nog hoe het staat met de Pompiers op het Wieltje. M.de Voorzitter verwacht het antwoord van den Staat, die gewoonlijk belangrijke toelagen geeft daarvoor. M. Sobry vraagt nog een voorland in de Slachthuisstraat, en M. Biebuyck een op St-Jacobskerkhof, al den kant der Pastorij. De begrooting sluit met een overschot van rond de 5000 fr. Over de cijfers zal bepaald gestemd worden in eene volgende zitting. Dank aan de drie zittingen die er werden aan gewijd in de afdeelingenis de bespreking rap vooruit gegaan. De voorvallen te Brussel zijn oorzaak geweest dat de begrooting niet vroeger gestemd werd. De openbare zitting eindigt ten 7 ure. -fc KATHOLIEKE WACHT, Zondag avond, ten 8 ure, Maandver gadering in het .Volkshuis. KIEZERS Onthoudt dat M. Nolf de verzwaring der krijgslasten heeft gestemd. De hee ren Colaert en .Van Merris stemden le gem Ter gelegenheid van Nieuwjaar heeft Z- H. Paus Pins X brieven of depechen van heilwenschen ontvangen van de keizers van Duitschland en Oostenrijk, de koningen van België, Noorwegen, Saksen, Spanje en Zweden, van de groothertogin-landvoogdes van Luxemburg, van den sultan van Turkije en van verschillende andere staatshoofden en prinsen. j^£ Het Staatsblad van Dinsdag deelt het volgende bericht mede De talrijke blijken van genegenheid welke de 'Koning, de Koningin en de Ko ninklijke Familie van alle kanten ontvangen hebben ter gelegenheid van het overlijden van Koning Leopold II, hebben Hunne Majesteiten en Hunne Koninklijke Hoog heden diep ontroerd. Niet kunnende, zooals zij het zouden verlangd hebben, persoonlijk al degenen bedanken die aan Hunne droefheid hebben deel genomen, noch al degenen die op den droevigen dag van 22 december aan Koning Leopold II een hoogste betuig van verkleefd- beid hebben gegeven, houden Hunne Maje steiten en Hunne Koninklijke Hoogheden er aan hun, bij middel van het Staatsblad, Hunne oprechte dankbaarheid uit te druk ken. Zooals er gemeld werd had er Maan dag namiddag eene nieuwe vergadering der vertegenwoordigers van de erfgenamen van Leopold II en van de testamentuitvoerders, bij notaris Dubost, te Brussel, plaats. Deze vergadering duurde nagenoeg drie uren zij die ze bijwoonden weigerden inlichtingen te geven over hetgeen er voorgevallen is. Zij verklaarden dat zij enkel het onderzoek over de kwejtie van den inventaris voort gezet hadden. Men denkt nochtans te weten dat de erf genamen de stichting van Coburg eischen, w-ar'ac het bedrag, 1? miljoen in Relg'ë berust. Men zou ook de aandeelen die konlüg Leopold in de Société des Sites bezat, ter beschikking van de erfgenamen stellen. De onderhandelingen zouden eene inschikkelijke wending nemen. Er is reeds uitgemaakt dat de 40.000 hectaren in Maycombé, welke bij de over name van Congo in vollen eigendom aan koning Leopold werden toegekend, moeten begrepen worden in de te rerdeelen nalaten schap. Van den 30 December tot den 3 Januari inbegrepen, heeft men te Brussel, in de stad alleen, 1 miljoen 250.000 visietkaartjes uit gedeeld, en werden er, uit de groote post der hoofdstad, 1 miljoen 200.000 visiet kaartjes naar 't binnenland verzonden. Er waren dit jaar minder visietkaartjes dan verleden jaar. Zulks is te wijten aan de uit breiding genomen door het zenden van geïllustreerde postkkaarten. Alle jaren neemt het getal dezer kaarten toe. Dit jaar werden er uit Brussel 600.000 verzonden. Men heeft eveneens van 30 December tot 3 Januari, in de groote post van Brussel voor 66.000 fr. postzegels verkocht. Ja, men is er nu in gelukt hout te smel ten Hoe dat zegt de Journal de Brevets niet, dat de nieuwe uitvinding vermeldt doch het schijnt dat het smelten van hout, dat is het ontbinden der bestanddeelen van de boutgewassen, zeer gemakkelijk gaat en zeer eenvoudig is. Maar men moest het middel vinden. Maar waartoe dient nu gesmolten hout Naar het schijnt maakt men er drukletters van, welke zoo goed zijn als die van lood, verbonden met andere metalen. Het is onmogelijk te zeggen waartoe ge smolten hout zooal zal kunnen dienen. Men heeft wel eens gesproken van papieren wag- gonwielen papier wordt ook meestal van hout gemaakt papieren flesschen, enz. Als men drukletters kan gieten in gesmol ten hout, waarom zou men er niet allerlei andere voorwerpen van kunnen gieten Men spreekt zelfs van [standbeelden in gesmolten; hout gegoten,>i,welke menMoor gekende middelen zoo hard zou kunnen ma ken dat zij bijna onvergankelijk zouden zijn, en daarbij licht en goedkoop. Elkeen zou op die manier zijn eigen standbeeld kunnen plaatsen op zijne schouw, in zijnen hof,enz. Eindelijk, vele nissen die sedert eeuwen op standbeelden wachten, zooals die van het stadhuis van Gent, zoudeu dan al spoe dig bezet worden. 't Is dan dat de standbeeldenziekte zou toenemen Te Plocgsteert moeten er dil jaar 27 man optrekken naar den troep, in plaats van negen gelijk voorgaande jaar. Ze hebben het te danken aan M. Nolf en zijn yrienden 1 Toen Jesus twaalf jaar oud was, en'zij opgingen naar Jerusalem volgens feestgebruik, en na af loop der feestdagen te rugkeerden, blejef de knaap Jesus te Jerusa- lem, en zijne ouders wisten bet niet. Maar in demeaning dat Hij in bet reisgezelschap was, leg den ze eene dagreis af, en zochten Hem onder de verwanten en beken den. En daar zeHem niet vonden,keerdenze, Hem zoekende, naar Jerusa lem terug. En na drie dagen vonden ze Hem in den tempel, zittende in het midden der leeraren en hen hoerende en on dervragende. Allen k- tusschen, die Hem hoor den, waren tverbaasd over zyne schrander heid en zijne a ntwoor- den. En He m ziende stonden ze verslagen. En zijne moeder zeide tot Hem Kind, waarom hebt ge ons dit aange daan Zie uw vader en ik zochten 17 met droef heid. En Bij zeide tot hen Waarom zocht gij MijWist ge niet, dat Ik behoor tezien in hetgeen mijns Vaders is? En zij begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak. Eu llij ging met hen mede, en kwam te Nazaretii. hu Hij was hun onder danig. En zyne moeder bewaarde al deze woor- denjin haar hert. En Je sus ging vooruit in wijs- beid en leeftijd en be hagelijkheid bij God en p-e menscben. Een zonderlinge toestand heerscht tegen woordig onder de Grieken, toestand waar over wij, Belgen, geen het minste gedacht en kunnen maken. De ministers gaan er van door en worden vervangen zonder dat ze door eene stem ming of voor een gekend feit in minderheid zÜn gebracht, t Is de bond der legerofficie ren die daar almachtig gebiedt, en vorst en ministers zoowel als de kamerheeren ge hoorzamen gewillig, anders... 't is de staat van beleg, de ministers afgezet, vervangen door een ministerie van zaken door dezelfde officieren aangesteld, dat het den Koning believe of niet. Over eenige dagen was het den Minister van Binnenland die wegging. Waarom Niemand wist hetMaar nu is 't uitge- komen de minister had enkel den raad niet gevolgd dien de boud der officieren iiem had gegeven. De ópper-minister meende ook te moeten heengaan, maar neen die moest blijven en de Koning zelf moest tusschenkoinen om de mistevredenheid van de officieren te ont gaan. Dat was nog niet genoeg 1 De officieren eischten dat al de wetten gestemd wierden die zij begeerden met Kerstdag te zien af kondigen. Dat was onmogelijk, maar de bond was daarmee niet verlegen de kerst- dagvacantie werd afgeschaft en de Kamer zou dag en nacht zetelen tot dat al het op gelegde werk was afgelegd. De Kamerleden vonden dit verre van aangenaam, maar er was mets aan te doen gehoorzamen was de boodschap. Zoo is de toestand voor den oo0enblik. Dat ia zeker gevaarlijk voor de ruste in het land... en voorden Koning ook. j ^giroent, dat geheel en gansch van de officieren afhangt, is naar Athenen ge roepen, en voor de minste moeilnkheid is het onder de wapens. j6* a,l'eei? °^eieren, maar de school jeugd zelf is in beroering. De leerlingen van een college te Athenen hebben hunne over sten laten weten dat ze niet meer ter school gaan zoolang een leeraar, die niet naar hun goeste is, met wordt atgezet. oegt daarbij dat de Turken juist niet al te yriendelyk gezind zijn ten opzichte der Grieken, die in hun Parlement afgeveerdig- den hebben laten komen van het eiland Kieta, dat, ten minste officiëel nog, onder Turksch gebied staat. Vieemde volksvertegenwoordigers die be raadslagen in een Parlement, dat ziet men enkel in... het Oosten. Met Nieuwjaar heeft Z. II. den Paus een telegram ontvangen van den Sultan van I urkijen, die den Paus een lang en gelukkig leven wenscht voor het welzijn der Katho lieke Kerk en der heele Christenheid. Eene Roomsche gazette ziet daarin misschien het voorteeken van de oplossing der bescher ming van de Christenen in het Oosten. De beroemde fransche schrijver, Maurice Barrès, heeft aas minister Briand geschre ven dat hij hem ter Kamer ondervragen zal over het verkoopen en afbreken van kerken in Vrankrijk. Dat zal waarschijnlijk den toestand weinig veranderen. De overheid wd het fransche volk vergoddeloozen, al hare werking strekt enkel tot dit doel. De Verenigingen der Familievaders van de Cote d Or hebben rechterlijke vervolgin gen mgespannen tegen verscheidene onder wijzers, uit hoofde van ongewettigde weg zending van leerlingen. De schoolopziener zal eveneens vervolgd wordende reetor zou voorden Staatsraad gedaagd zijn, om boeken goengekeurd te hebben waarin de schoolonzijdigheid opentljjk gekrenkt is. UM TE ONTHOUDEN. De yerz,waring der krijgslasten werd gestemd door M. Nolf, Dank aan hem en zijn yrienden, zullen er in 't .ver- volg omtrent tweemaal zooveej mannen moeten soldaatje spelen als nu tegen woordig, j N- N°lf stemde de afschaffing der wujwilligers met premie; dat bracht 3 tot vu r'rlwi6/1! Jarc °B aan deze die J.WILLIG de |)laal_se van een ander

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1