DIT IS EN O M MELANDS De Hommelpluk Spreekdiasd 0.1 O W >u W- ca Dagklapper Op Zaterdag 15 Januari 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk SI89 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Gemeenteraad Katholieke Wacht Muilbanden Dronkaarsmestdag De vaart De Rijschool Koning Albert Aan de Raadsel mannen De nalatenschap des konings De fransche toltarieven ROND DE WERELD Engeland Vrank rijk 2 I11 't Oosten Odilon DE 31 AR RÉ hiÊ - 7 Echt en recht, 't oud Volk Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal indachtig W ïiP 'J& ?3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 W S3 W. S3 se*. Koning Edward r es O CLh e ca I OO sa a z s. Pauwels, eerste erenivt t 342. H Maurits.eremyt nabij Hoei, patroon der Kleer- sclieppers. ketelboeters, loodgieters. Z. 16. H. Marcellus, 30e Paus vanRomet310- De HH. Bernardus, Petrus, Accursius. Ad- justius, en Otho, minder broeders en mm. mAfri- ka H. Tursy -f660. H Flerimond. m. 17. - H. Sulpitius. H. Uenricus de Balsa- L. H. Antonius, ere. Lyt t 33S, in den ouder dom vanl05jaar patroon der arbeiders. .Pietersstoe! fje prisea. h An- d. 18.—S. te Rome. H. Yalusianus. tlieunis. H. Canut. _H6Martlia. 10 19. NIEUWSBLAD ra YPER H« Marius. H. Andifacius en Aba- racbum mm. - 11 Ger* rnana, m- d 20.- HH- Fabiaan en Sebastiaan m. He gelukzalige Disdir b. v 1193. 21.— HeAguesmgni h. Plubius :b. 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en *s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't-wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij STRATE, Tk 36, te YPER. in gezonden worden naar de BOTER- De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i orerdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. Evangelie volgens den H. Joannes C. 2. -"sSSj Te dien tijde werd er eene bruiloft gehouden te Cana van Galilea, en daar was de moed er van Jesus. Maar ook Jesus werd ter bruiloft genoo- digd met zijne leerlingeni En als er gebrek is aan wijn, zegt Jesus moeder tot Hem ze hebben gee- nen wijn. En Jesus zegt haar Wat hebben Ik en gij, vrouwe Mijn uur is nog niet gekomen. Zijne moeder zegt tot de be dienden Doet alwat Hij u zeggen mag. Daar ston den nu, waar de reini ging bij de Joden gebrui kelijk, zes steenen wa terkruiken, elk van twee of drie metreten inhoud. Jesus zegt hun: Vult dekruikenmetwater.Kn ze vulden ze tot boven toe. En Hij zegt hun Schept nu en brengt het den hofmeester. En zij brachten het. Zoodra nu de hofmeester hetwater, dat wijn geworden was, proefde •- en hij wist niet van waardiekwarn, maar de bedienden, die bet water geschept had den, wisten het roept de holmeester den bruiS degom, en zegt hem Iedereen zet eerst den goeden wijn voor, en als men goed gedronken heeft, dan de minderen gij hebt den goeden wijn tot nu bewaard. Hier mede deed Jesus liet eerste zijner wondertee4 kenen, te Cana van Ga» lilea en openbaarde zijne heerlijkheid. En zijne leerlingen geloofden in Hem. Openbare op Zaterdai namiddag. Dagorde Verwisseling van aan Stad. zitting van den Gemeenteraad 15 Januari 1910, ten 5 ure grond toebekoorcnde Zondag 11., iu tegenwoordigheid van om trent 500 katholieke werklieden die maan delijks vergaderen in het_Katholiek Volks huis te Yper, sprak de voorzitter, M. Sobry, over het werkzaam en vaderlandsch leven en streven van Z. M. Leopold II, den 1: december 11. overleden, en stelde, met ieder- eens toestemming, voorA den volgenden brief naar Zijne Majesteit Koning Albert te zenden Sire Ba 500 werklieden der Katholieke Wacht van Yper kunnen huuue .eerste maandelijk sclie vergadering niet laten voorbijgaan, zonder hunne diepe deelneming uit te druk ken in den rouw der Koninklijke Familie bij het pijnlijk verlies van Zijne Majesteit Leopold II, en zonder, daarbij, Uènde Koningin hartelijk geluk te wenschen over de inbezitneming van Kroon en Troon, hier en in Congoland, en voor U eene lange en vruchtbare regeering van den Hemel af te smeeken. Zij kennen en waardeeren de vruchtbare werkzaamheid van het twaalfjarig senateur- schap, het vier-eii-veertigjarig koningdom en het vier-en-twintigjarig beheer van Con goland van den overleden Vorst. Zij weten dat Leopold II de werkende klas, de talrijk ste in 't Land, beminde, en hare stoffelijke en zedelijke belangen behartigde. Zij beken nen dat Hij haar de onschatbare weldaad van 44 jaren vrede, vrijheid en vooruitgang verschaft heeft, veel en schoon werk heeft laten doen, gezonde woningen,'jouderdoms- pensioen en betere werkvoorwaarden heelt helpen bekomen, voor de ongelukkige slachtoffers van het werk eene hulpkas ge sticht heeft en er twee milloen franks aan geschonken heeft, die het Land bestemde om de 25° verjaring zijner troonbeklimming te vieren, en dat Hij voor Belgies altijd toenemend volk en voortbrengselen steeds uitwegen, en namelijk Congo, 80 maal zoo groot als Belgie, geopend heelt. Zij zullen hunnen volks- en vaderlandslievendeu Vorst ei' altijd voor loven eu danken, zijne ge dachtenis steeds in eer houden en Hem nooit vergeten in hunne gebeden. Wat Uwa Majesteit aangaat, Sire, de werklieden der Katholieke Wacht hebben met vreugde vernomen dat uw hart klopt voor den werkman, dat uw wakkere geest er op uit is ooi hun lot en leven te verbete ren, en dat Gij noch last noch leed zult ont zeil om hunne stoffelijke en zedelijke ver heffing te betrachten. Betrouwende op Uwe werkzaamheid en dienstvaardigheid, Uwe reeds bewezene diensten aan visschers en vrome zeevaarders, Uwe ondervindingrijke reizen rond de wereld en Uwe veelbeloven de aanspraak op den dag Uwer Troonbe klimming, hopen zij in U een waardigen opvolger te vinden van 's Lands wijze en weldoende overledene Koningen. Zij bidden Uwe Majesteit te willen gelooven aan hunne onwankelbare verkleefdheid aan Vorst en Vaderland, aan hunne liefde voor vrucht bare vrede en overeenkomst in het maat schappelijk leven, aan hunne wakkerejen alomaangevuurde leer- en werkzaamheid, en aan hunne gehechtheid aan deugd en eerlijkheid. Mevrouw. De werklieden zijn Uwe Majesteit even genegen. Beieren en Belgie roemen Uwe vriendelijkheid en liefdadigheid. Uwe deug den en dienstbewijzingen zullen die onzer overledene Koninginnen willen evenaren of overtreffen. De armen rekenen op uwe mild heid, de we'dadigheidsmaatsehappijen op Uwe ondersteuning, de werkman op Uwe aanmoedigende genegenheid. Geluk en ze gen geniet het Land waar de kristene liefda digheid de krone spant. Mochten eens uwe lieve kinderen, de hoop van Belgie eu Con goland, beide volkeren deugd en dienst doen naar uwe vrome lessen en voorbeelden. Zij eindigen met uit ganscher hart te roepen: Leve de Koning Leve de Koningin 1 Een bericht is op de muren van stad aan geplakt over het muilbandender honden een tweede bericht zon behooren daarnevens gehangen te worden om voldoening te geven aan onze stille bevolking, namelijk het muilbanden van sommige wilde schreeu wende nachtuilen, die gedurig do ruste komen stooren door hun keisok getier in onze anders zoo rustige straten. Kan onze achtbare heer Burgemeester ook die honden niet doen muilebanden f )*j Onze medewerker die den wekelijksehen almanak gereed maakt, had verledene weke vergeten te melden dat het maandag laatst verloren- of verkoren Maandag was, dat is de feestdag van al de zatlappen. Maar was het vergeten in den kalander, de belangheb benden toogden dat zij onder dat opzicht een goê memorie hebben. Sommigen zelfs, die voor het geheugen wat ten achteren zijn, drinken alle Maandagen om zeker te zijn hunnen feestdag niet te missen. En 't gaat er mij dan van Sareltje, Sareltje, Achter Sarei zijn der nog... Maandag laatst ging die viering alle palen te buiten in sommige straten waren 't wel de helft der personen die me» tegen kwam, die zuipersmestdag gevierd had den. Ja maar, 't is nu nog slechten tijd, te midden den winter en veel te weinig werk!.. Onthouders, daar is nog vele werk te doen De lokalen van de gendarmerie te Ter- vueren zullen gebruikt worden voor het verblijf der Congolanders binst de koloniale tentoonstelling. Ailejare wordt dit nieuws verspreid en acht dagen later weerzeid. Y'per zal zijn Rij - schole behouden en Brugge zijn Lansiers, en alles zal alzoo om ter best geschikt zijn tot voldoening van eikendeen. 't Weekblad van Zaterdag laatst schrijft het volgende Volgens bekentenis van onzen achtbaren burgemeester, ging met den 18 dezer vol doening hebben nopens de vaart,.. 3 maan den geleden 18 September, had de Adjudi- catie plaats en de aannemers aanvaard, maar 3 maanden nadien in plaats van vol doening, ontvangen de aannemers het nieuws dat zij volkomen vrij zijn van hun kontrakt af te zien. De vaart is dus nogmaals in 't dak. Daar zijn de schoone beloften van onzen lieer Colaert't was nogmaals bedrog tege» de aanstaande Kiezing van Mei en alzoo gelijk altijd de kiezers te verblinden. We hebben inlichtingen genomen bij maaaen die er zekerlijk iets moeten van weten, en van heel het artikelken is er niets waar. Dat de beslissing wat lang wegblijft, we zijn 't akkoord, maar dat is nog geen reden om leugens uit te vinden en M. Colaert te beschuldigen. De beslissing moest genomen worden volgens bepaling van de.u lastenboek en niet volgens bekentenis van dan heer Burgemeester. M. Nolf stemde de verdubbeling van het gelul soldaten. Albert en Liesebetje hadden alle moeite over- dat pa altijd bij hen hen tot bedaren te brengen en hun de Volgens de Patrie van Brugge zal het giment Lansiers te Bru; Rijschool in Yper. re- ge blijven en de Een Iloliandsch blad schrijft over Koning Albert, het volgende «Koning Albert is dus goed en wel Koning en Yorst... Hij heeft in de afgeloopene week voor den eersten keer een Ministerraad gepresideerd. Bij liet scheiden stond hij op, gaf elk der Ministers de hand en zei ten slotte En vergeet niet, dat ik eiken dag, van 's morgens uur tot 's avonds 11 uur ter uwer beschikking ben. Als ge dat nu even omdraait dan wil dat zeggen En vergeet niet, mijne heeren, dat gij eiken dag, van 's morgens G tot 's avonds 11 uur te mijner beschikking moet zijn. Iemand die het weten kan, vertelde me iets aardigs. De kleine prinsen waren met alle mogelijke voorzorgen onkundig gehou den van het feit, dat hun papa koning zou worden. Toen ze vernamen dat papa koning was geworden, begonnen ze te schreien nu gaat pa weg en we zullen hem zelden of ooit meer terugzien - ze wisten dat oom (Leopold) vrij wat uithuizig, ik wil zeggen uitlandig was en dan zal pa en dit en dat en nog wat. tuiging aan te brengen bleef. Vele dingen zijn niet veranderd, bv. De prins en de prinses omringd door hunne hofhouding, hadden de gewoonte ingevoerd den 31 Dec. hun geheel dienstpersoneel van den laagsten tot den hoogs ten, 's avonds om 8 uur te vergaderen man, vrouw en kinde ren kregen dan geschenken, de moeders der kinderen vierden dan een echt prinselijk feest... Dat zou niet meer zijn... Waarom niet, zei koning Albert, vroe ger kwamen ze bij den prins en nu komen ze bij den koning dat is het heele ver schil. En den 31" 11. joelde en juichte de ge- beele bediendenschaar om den Koning en de Koningin. De Belgen houden veel van Albert en E'isabeth... raak eens eraan als ge durft. Talrijke oplossingen zijn ons toegekomen voor den l11 prijskamp. Bij loting zijn de prijzen gewonnen als volgt 1= Prijs. De Bende Pollet. M' A. Ilallaert, Yper. '2e Prijs. Vertellingen van Odilon Demarets. M. A. Van Uxem, Yper. 3e Prijs. Een plukalmanak. M. Michel Vandeweghe.Passchendaele. Proficiat aan de prijswinners en goeden moed aan de oplossers, inschrijvers alleen, voor den raadsel prijskamp van Februari. Ziehier de oplossingen 1) Hoeveel boterhammen kan men snijden van een geheel brood. Eén, want als er deze van at is,is bet brood niet meer geheel. 2) Honderd in vier gelijke cijfers. 99 3) Wanneer een neger ia warm water ferm gewasschen wordt, wat wordt hij dan Nat. 4) Welke keers brandt lang of eene roetkeers. Geene, beiden branden korter. De advokaten van prinses Louise hadden maandag morgend in het Justiciepaleis te Brussel, hunne confraters die in de hoofd stad de schuldeischers vertegenwoordigen, op eene algemeene vergadering bijeenge roepen. De onbetaalde leveranciers van prin ses Louisa zijn nogal talrijk. Er waren bijgevolg veel advokaten aanwezig. Van nu af is het evenwel reeds zeker dat de schulden van de prinses de helft niet beloopen van de miljoenen waarvan sommige dagbladen ge sproken hebben. Vele der ingebrachte reke ningen zijn buitengewoon gepeperd en zullen heel waarschijnlijk wat moeten verminderd worden. Tusschen de onbetaalde rekeningen is er onder andere eene van een hotel,waarop eene som van 2000 frank aangeteekend staat voor hetj in orde brengen van eene kamer, die door de honden der prinses bevuild was. De schulden der prinses beloopen wat meer dan vier miljoen frank. De advokaten der prinses hebben zich met de leveranciers willen verstaan. Zij hebben voorgesteld eerst een voorschot op hunne rekeningen te betalen. Inderdaad, de prinses sen zijn van zin, binnen eenige dagen, eene voorloopige verdeeling te doen van de ver koopbare weerden, allen van eerste orde. Deze verdeeling zal ongeveer zes miljoen frank ter beschikking van prinses Louisa stellen, wat haar toelaten zal hare schulden te betalen. Men mag op dit oogenblik het bezit van iedere prinses op ongeveer twintig miljoen schatten. Alhoewel de advokaten van de prinsessen Stephanie en Clementine nog niet heel deze regeling goedgekeurd hebben, is men van hunne toestemming overtuigd. De hoogere handels- en nijverheidsraad heeft dinsdag laatst vergadert, ten einde de gevolgen van de nieuwe toltarieven te onder zoeken en middelen te beramen om de bel- gische belangen zooveel mogelijk te vrij waren. gei', eene waskeers Het Engelsch Parlement is onthouden- Het geldt een strijd tusschen de lords of heeren en de Volkskamers. Nauwelijks was de ontbindirg geteekend, of' ze werd per auto overal rond gedregen in Londen en in het omliggende. Al werd het besluit maar pas geteekend, toch is de kiesstrijd reeds aan den gang sedert verscheidene weken en heden Zater dag heeft de kiezing plaats in 63 omschrij vingen. Wie zal hetjhalen De katholieken, die in beide partijen om trent evenveel voorstaanders en tegenstre vers hebben, maken er gebruik van om de kandidaten de verplichting te doen aan nemen niets te stemmen dat de vrije uit oefening van den Godsdienst belemmeren kan. In het herte van Parijs heeft Zaterdag een der jonge bandieten of baanstroopers die men te Parijs apachen noemt, vier agenten gewond, waarvan twee doodelijk. Een van hen is reeds gestorven en be graven. Toevende in een kroegje in de rue Aubryk-Boucher snoefde hij tegen den waard en eenige bezoekers, dat hij dien avond eenige flics (agenten) naar de andere wereld wilde zenden, terwijl hij verder allerlei voor de policie beleedigende taal uitsloeg. Iemand schijnt naar den naastbijzijnden politiepost te zijn gegaan, ten minste,toen de man de herberg verliet,grepen twee agenten hem. Op het oogenblik, dat ze hem elk'aan een arm aanpakten, stieten de agenten kreten van pijn uit de kerel had zijn armen, van de polsen tot de schouders, met leeren rie men omwonden, waar vlijmscherpe stalen punten uitstaken, die de handen der agen ten hevig wondden. Zoodra de bandiet zich vrij voelde trok hij een ponjaard en viel op de agenten aan andere agenten aneldeu ter hulp,waarop de twintigjarige een pistool greep. Een der agenten, die reeds zes mes steken in dejborst had, kreeg twee schoten in den buik en stierf. Drie andere agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht moeten worden wegens ernstige verwondingen. Van een hunner is de toestand zorgelijk. Ook de moordenaar is gewond toen hij hoorde dat- hij een agent gedood had, zeide hij, dat het hem speet.dat er maar één het leven gelaten had. De menschen op straat, die van het afschuwelijke voorval getuigen waren, wil den zich op den woesteling werpen en hem lynchen, wat de policie niet dan met de grootste moeite heeft weten te beletten. Volgens de Echo de Paris zijn er thans te en omstreken ongeveer... 100.000. zulke apachen. En dat is t land van beloften voor alle geuzen van Belgenland Waat gaat er gebeuren ginder iu het verre Oosten, te midden China Uit Rusland komt do tijding dat de af- deelingsoverste die met de zaken in het verre Oosten belast was, afgesteld is, omdat hij aan de drukpers had medegedeeld dat Japonië een nieuwen oorlog bereidt tegen Rusland en dat Rusland opnieuw eene ferme klopping krijgen zal, daar het in geenon deele bereidt is den aanval te weer staan. Dat die man aan de deur gezet is voor die mededeeling doet peizen dat hij juist de waarheid gezeid heeft. Waarom hij, die zeker had moeten kunnen zwijgen, die Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N° I DOOR Op l boerenhof was alles nu opgeklaard, llioo- pegevnngd, gerakeld en gerold in afwachting van dc groote gebeurlcnisse. Geen ziele roerde er, noch gaf .1 erken van leven. Daar liong eene bevangenheid hoven '1 stomme landgcdoe, lijk deze die het lierle spant en i gemoed benauwt van mensehen en 'dieren wanneer in 't angstig .verbeiden uit het donker geweste eene vuil-grauwe en wolkenzware vlage dreigend loedrijft In de schure klonk nu en dan een ruslig spre ken, een eenvooizig neuzelen van gematigde stemmen, van hulpen zeker, die entwaar aan t gereed doen of aan den kant zeilen waren. Op de lauwe zulle van het etenkol smoorde de knape zijn genoeglijk avondpijpke. Zijn ronduit- stekendc zei drukte den uilgebrokkelden drempelstccn, zijne bcenen had hij tot kleunen half opgosclioord en zijn kin gemakkelijk in de linkere hand geplakt.. Mei de rechte 'l nielig sfeertje van zijn vernukkeld, i'ookalaam bestierend, deed de goelijke buitenjongen, zonder wcle misschien van zijn eigen bezig zijn, ge- stadig en dan nog met een gesmaakte behagelijkheid de sterkriekende dauwpringels in geregelde naeenvol- ging vóór hem opgaan. Eerst een kloeke trok en dan de pij pc ontzegd om onbeschal't den rook in eene tra ge walming te laten uitvaren lijk t kaafke van een ver- nepene hut, dat zonder haast de lichte asem van eenen s111 imerheerd uitleidt. liet duisterde. Geheel zachlekcns, zoo geheim- nisvol zoet zonder rasse verdichting of voelbare om hulling zeeg die deemstering als met tegenzin op de eerde, en koesterend omarmde ze het levende en het zielloioze, ten wiegde het in eenen stillen sluimer. Bov.en het hof, in eene weeke doorzijpeling van verganen goudcschijn, hong nog een laatste zonneblek die, door. den Hauwen schemer der stervende dagklaarte, mei hel eerste overwaterd sterrepinkelen de aandoenlij- ken samenhang met een tooyerglans omsluierde. En "t duisterde voort, al rapper. Daar keek al- ree een sterre dweers door de kruine van den Imo gen notelaar, die groene, nu in 't getij van zijn weligste dagen, zonder roeren ofrutselen zijne stijf uitgewrongen lakken, lijk een almogende schutsgeest, boven 'l een zame hofplein geschermd hield. 't Verste einde van de schure dook al weg 111 eene troebele donkerheid, 'l strooiendak met hel vuil- grauwe der bemoste dekking versmolt in de vloeren zwartheid van den laten zomeravond. Opzijn zulle leek de knape oen thoopgeknepen cling zonder juiste vorm of gedaante. Een roodgloeiend punje, dal als eeu vicrige ooge opglariede en weer ver doofde, deed aan zijne genoeglijke bezigheid denken. Een geruchte kwam uit het huis, een driftig klet sen van haastige kloefen en met de wijduilsiaandc klaarte van een olielicht dat ze in (le hand hield, riep de boerinne van in Uc cleure: Zarren! Zarren! Hier is Zarren! Met een enkelen klop de glociasch uit zijn pij- po slaande, trok hij met stijv.e bcenen en lompen slap tot hij den dam. Gocl de lleere! waar mag dat volk zitten, - zuchtte de boerinne, eu ze stak de lampe in d'hoogte, 0111 meer van het hof 'te zien. 'k Ben waarlijk onge rust, ze konnen hier, al een sterke ure geweest zijn, en... hoort ge niets? Noch ruit noch muit! Zoudt ge niet een eindeken tegengaan. ïoc, ge kunt op Miels velo springen? t Docht haar dat ze leven hoorde ginder ver over liet lipf? Hoort ge iets, Zarren? Hij had zijne handen in de wabbige broekzak ken gesloft en hel hoofd lialvcling gedraaid, luisterde Ja, 't dunkt me... ze zijn het; ik hoor den boekorgel. 't Scheen of te Noorclerwaart eene duivelsleer,- remisse aan clen gang kwam. 't Was roepen en tieren; de bruizang van eene verwilderde bende, een onnoeme lijk geraas van schor geschreeuw ion schetterende in- strumenten, een mengelmoes van klanken en geluiden, waar liet op- en meedeunende Spel van eenen boekor gel en wantoonende yooizing tusschen uitklonk. De halve schuurdeur piepte open en de naar- liclitcnde bollanteern drilde 'buiten, twee vrouwen na derden. - Daar zijn tic plukkers, moeder, daar zijn ze, juichte Fientje, en 't zwierde met zijn licht eenen heks- aclitigcn kring. Maar Fientje toch! gaat ge nu al van uwe perten uitmeten? prulde cle boerinne. Ze horkleualle drie. De boerinne stond nog altijd builen den dam met heur lampe in handen, en d oore ge spitst naar 't geweste van waar die zonderlinge lawij Ivla- getoestreek. 't Klonk eenig en ij del en zoo dichte reeds, dal hel helm de tegen den schuurgevel. In de klaarte kwam er een kalte nu zocljcs nadergcwaudcid. AI iopkijken naar de lampe en heur moede oogs tens fleemjnijpend van 't aardig licht, dat ze met den avond op het hoi' niet tc zien placht. Weg en yveere aaide ze tusschen de beenen van den knape, en wreef beuren opgebulden rogge met de zachte zwepinge van den gebijsden steert tegen zijn broek aan. Wordt voorjgezet. L&J O C3 cö <ri O) c GO -F—' GO CD <3J .tl f 8.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1