De Hommelpluk w SpreekM S2 O O W cn Op Zaterdag 22 Januari 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Tal merk 3190 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars üagk'opper HOND DE WERELD Griekenland O jslenrijk Engeland Vrankrijk Noorwegen Amerika Odilon DEIIARRÊ Ml pH r Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, tfbvenal, God getrouwe ik wezen zal Evangelie van Zondag23 Januari 1910 Septuagesima fgs if, §r- if. if if. if Voor Z. II. den Haus *5 C2 4K Ci JK f Te jen de stemrechter ouwen De Onder wijs-kwestie Tegen openbare onzedelijkheid Een bakkerij door bakkersbazen verwoest De eerste vrouw in 7 parlement Caruso en de Amerikaansche postbedienden DOOR STAD YPER Gemeenteraad lil O GO CD CO Ph O •so as as aÓ **3 2 s c JS o a DIT IS NIEUWSBLAD TAK TPE EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en *s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE L>E LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. DE VAART van den 22 tot den 29 Jan. Z I22 HH Vici ntius en Anastasius mm. H. Gaudentius b. H. Domini ons abt. Gelukz. Wal ter van Brugge, die bis schop stierf van Poitiers in 1306. Gelukz Wal ter van Bierbeek by Leu ven f222 Z. 23 O. L. V. Brui loft. H. Raymond van Paunrfortf 1275. H° Einei entiana mgm. 11 Hildefons b. m. 24 N. Ti mo'heus m. was volgeling van den H Paulus en b. van Kpbesen. —Zalige Hen w 20. - H. Polycarpus m. He Paula moeder der H. Eustochium. H Bertrand b. var. Noy- on en Doornjjk. H. Gobrecht van Fosse. EL Alberijk. d. 27. H. Joannes Guldenmond (Cbrysosto- mus) Patriark van Con- stantinopel en Kerklee- 'aar. Zijn hoofdsche. del is bewaard te Brugge in de hoofdkerk. Zali ge Jan van Waasten b. van Teroanen t 1130. De pastoors van Hond- schoote en Rexpoede door degenzen vermoord op vandage in 1568. - o. 28. H. Julianus, rilik de Weys, Heer van nvrjn„N 444 Beernembij Bruggebroe- H. Cynllus 1 414. Uer te Villors. 1 Zalige Karei de Groote, d 25 s. PauwelSj Keizer der Franken f bekeering. H. P.>poj8i4, zyn lichaam berust van Deynze die abt stierf; <j l v. kerk te Aken. - H. Jacob eremyt in van Marcbieunesin 1048. H. Ananias patroon pa|estina H. Ag|les 'mgm. der touwslagers, dedraaiei's. Te dien tijde zeide Jesusde volgende galyke- nis tot zijne leerlingen Het rijk der hemelen is Celiik aan een beer des buizes. die 111 den vroe gen morgen uitging om arbeiders voor zynen wijngaard te buren. En als by met de arbeiders was overeengekomen voor één tienlmg daags, zond hij ben naar zijn wijngaard. En omstreeks b-l derde uur ging bij uit en zag anderen op de markt ledig staan. En hy zeide hun Gaat ook naar mijn wijngaard, en wat billijk is zal ik 1. geven Zij dan gingen- Wederom ging by uit omstreeks het zesde en bet negende uur en deed eveneens. Omtrent het elfde uur ging by uit en vond anderen staan en zeide hun Waarom sL at gij bier den geheelen dag ledig Zij zeiden bun: Omdat niemand 011s gebuurd heeft, Hy zeide bun Gaat ook gij naar mijnen wijngaard loan hrtl nu avoi d was geworden, zeide de heer van den wiji'gaai d tot zynen rentmeester roept de arbeiders en geef bun bet loon. te beginnen van den laatsten tot dan eersten. En die van het elf de uur kwamen en ontvingen elk oen tienling Toen echter ook de eersten kwamen, dachten zij meer te zullen ontvangen doch zij kregen ieder een tienling En na dien ontvangen te heb ben morden zij tegen den beer des buizes en zeiden Dezen, die bet laatst zyn gekomen, heb ben slechts 'en uur gearbeid en hy stelt ben gelijk met ons, die den'ast eu de hitte van den dag hebben verdiagen. Maar bij antwooi dde één hunne' Vriend, ik doe u geen onrecht zyt g niet voor een tienling met mij overeengekomen Neem dus bot uwe en ga ik wii nu aan dezen die bet laatst gekomen is, evenveel geven als aan u. Of staat bet mij niet vrij met tiet inyne te doen wat ik verkies ?of ziet uw oog boos, om dat ik goed ben Zoojjzullen de laatsten de eer ster; en de eersten de laatsten zijn want velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren. Vorige lijst fr. 367.00 Mijnheer Napoleon Meerssetnan, Yper 50.00 E. H. Lootens, pastor. Dranoutre 10.00 Theodoor Benoist Zusters,Dranoutre 4.00 Naamloos, Yper 3 50 E. H. Hector Claey3, pastor, Brielen 25.00 Uit Sint Petersburg wordt gemeld dat verscheidene leden der Koninklijke familie aldaar zijn aangekomen. Men zou haast mogen peiztndatde alleen heerschappij altijd nog verdergaat. Een aardig gjval wordt uit Weenen ge meld. Doktor Alexander, een heelmeester, die als specialiteit de oorziekten behandelt, is maandag bijna het slachtoffer geweest van een aanslag. Een schoenmaker, Soukop had hem laten meesteren door doktor Alexander en was niet tevreden met den uitslag der behande ling. Hij apands een proces in tot schade vergoeding en werd door da rechtbank in het ongelijk gesteld, en daarom schoot hij twee scheuten op den Doktor. Dat zal zeker een aardige toestand te we- ge brengen als men nu de doktoors gaat aanvallen die niet en lukken in het genezen hunner zL ken Om een gedacht te geven van het overwerk dat de kiszing bijbrengt aan de postbedien den, zij het genoeg te melden dat er zeven en half millioen kiezers zijn, die tenminste elk éeo, twee of drie bijzondere brieven krij gen van eiken kandidaat. Dat maaktalzoo ruim 35 millioen brieven die voor u kopjes alleen 125 duist p st. kosten. Iloevele millioenen strooibrieven, boekjes, gazetten en ander drukwerk dat er wordt rondge stuurd, dat ware moeilijker te schatteu. De s'e nrechtvrouwen doen natuurlijk mede in den Engolschen kiesstrijd maar meedoogenlooze grappenmakers hebben het middel gevonden om haar te temmen. De kerels komen naar de meetings der stemreebtvrouwen met ouder hun overjas, eenevalmet ratten. Ophetoogenblikdateece spreekster in vo'.le geestdrift is, laten zij allen te gelijk, op ove eengekomen teeken, hunne ratten los, en niet zoodra verschijneu deze knaagdieren op het tooueel, of al hui lend springeu de anders zoo strijdlustige stemrechtvrouwen op banken eo tafels, tot wreed vermaak van alle mannelijke aanwe zigen. - De ministerraad heeft zich bezig gehouden met de aangekondigde ondervragingen, be treffende de onzijdigheid van'het onderwijs, die bij de behandeling van de begrooting van openbaar onderwijs in behandeling zullen komen. Minister Doumergue zal bij de beantwoor ding der ondervragingen tevens de in deze kwestie door de regeeriug voor te stellen wettelijke maatregelen aangeven. Enkele maanden geleden zijn reeds twee wetsont werpen ingediend. 11e» eene strekt om het belemmeren vau den dienst van onderwijs door redevoeringen, bedreigingen of andere middelen te beletten het tweede ontwerp heeft ten doel, om in de door ouder begon nen gedingen de verantwoordelijkheid van den onderwijzer door die van den Staat te vervangen. In verband met gebeurtenissen uit den laatsten tijd, heeft do regeering bet eerste ontwerp nog eenigszins gewijzigd. Een darde ontwerp regelt het toezicht van den Staat op bijzondere scholen. Parijs 13 Jan. De Fransche Senator Bé- rangerhad een wet ontworpen, waarin aan vereenigingen, tot bestrijding van openbare onzedelijkheid de bevoegheid wordt gegeven een strafrechterlijke vervolging in te stellen, gelijk zij die bijvoorbeeld in Engeland be zitten. Het beroepshof te Paijs, aan welks oordeel het wetsontwerp werd onderworpen, heeft het nu goedgekeurd. De bakkers van Montluyon, bazen en gas ten, hebben donderdag morgead de winkel van hunnen stielgenoot, M. Binou, Aletn- bertstraat, verwoest. M. Biuon is de eenige bakker die geen deel maakt der syudikale kamer der bazen, en die vooruitging, den donderdag, wekelyksche rustdag, brood te bakken en te leveren. Da bakkers besloten zich te wreken. Donderdag kwamen al de bazen en gasten opde Bretomcieplaats hijeen en trokken naar de Alembertstraat. Zij ver zochten M. Binon zijnen winkel te sluiten. Daar de bakker weigerde, en zich met eeue bijl wapende en zyne kollegas met dit wapen bedreigde, werd zijne bakkerij stormender hand ingenomen. Niets bleef er heel. Het broid eu de rekeningboekjes werden op straat geworpen. Eene kar vol brood, gereed om naar da kalanten gevoerd te worden, werd naar het stadhuis getrokken, waar het brood aan de armen uitgedeeld werd. ^Vervolgens trokken de bakkers naar den winkel van M. Biuon terug en sloten er deur en luiken. De po'icie heeft een onderziek geopend. Men zal zich misschien herinneren.dat bij de verkiezing voor liet Noordsche storting, dat Dinsdag voor 't eerst bijeen is gekomen, geene enkele der vrouwelijke kandidaten tot lid gekozen is. Alleen bracht in een district van Kristiania de onderwijzeres Anna Rog- stad het zoover, dat zij verkozen werd tot plaatsvervangend lid. Als vertegenwoordiger van dat£[district zetelt nu Bratlie, de leider der conservatie ven in het Storting. Maar als hij, wat men verwaent minister van oorlog wordt, moet in het Sto ting Mej. Rogstad hem vervangen. Zij is liberaal, maar behoort tot de vrijzinni ge linkerzijde die met de conservatieven verbonden is. Anna Rogstad zal dus de eerste vrouw worden, die het Noordsche volk inde wetgevende vergadering vertegen woordigt. - Ni Als de Amerikaanders iets aangaan, dan ;s alles in 't groote. Tegen 20 januari moeten namelijk de 150.000 bedienden der spoor wegen voldoend antwoord hebben op de eischen die zij gesteld hebben, anders zullen ze dien dag allen het werk laten staan. Daardoor ware alle verkeer onmogelijk tus schen New-York en de naburige steden. De romeinsche correspondent van de Temps schrijft Een mijner Napolitaansche vrienden, die uit New-York terugkeert, vertelt mij de vol gende anecdoot Hij vergezelde opzekeren dag den beroem den tenor,die een belangrijken gechargeerden brief uit Europa moest ontvangen. Caruso was haastig en moet denzelfden avond nog naar elders vertrekken, 't Was op het tijd stip dat de zanger La Tosca furore maakte in den Metropolitan te New-York. De minste plaatsjes om hem te hooren stonden aan ongelooflijke prijzen, en wan neer de Italiaansche zanger de moeite nam om eens in de stad te gaan zingen, waren het enkel de milbonnairs die zich deze weel de konden veroorloven. Caruso en onze vriend kwamen dus aan de post en de tenor overhandigde zijn pas poort om den verwachten brief te ontvangen. De Amerikaansche postbediende nam met zekere minachting het paspoort, bekeek Ca ruso en zegde Dit is niet voldoende. Caruso protesteerde, drong aan, riep den vriend ter hulp, verzekerde dat hij Caruso was, haalde brieven voor den dag, betaalde en geteekende wissels, portretten, al het mo gelijke Doodkalm antwoorde de Ameri kaan Niet voldoende Kom morgen weer. Wat, morgen Maar ik vertrek dezen avond. Daarop de Amerikaan, alsof hem plotse ling iets inviel Gij verzekert dat gij Caruso zijt 1 Ail right Er is een middel om het te bewijzen zing. En de postbediende zette zich in zijnen zetel, legde de beenen op tafel, stak duimen in de armgaten van zijn gilet, gereed om naar den beroemden zanger te luisteren. Zijne kameraden schaarden zich rond hem. Caruso aarzelde een oogenblik, dan nam hij een be sluit, legde de hand op het hert en begon met zijne zachtejstem de romance van het 3* bedrijf der Tosca te zingen, waarin hij zegt dat hij gaat sterven en nooit het leven meer heeft bemind. Bravo bravissimo riepen de postbe dienden, toen Caruso gedaan had. En nu, signor Caruso,zegde de bedien de, gelast met de gecharcheerde brieven, ziehier uw brief. Wij hadden u zeer goed herkend.maar aangezien ij het armepubliek zotte prijzen doet betalen om u te hooren, hadden wij besloten u gratis voor niets te hooren zingen t Teeke.i uw ontvangbewijs, neem uwen brief en aanveerd onze hertelijke gelukwenschingen. Dat deed Caruso,lachend om het avontuur. Wie toch heeft gezegd dat de Amerikanen gebrek hebben aan fantasie Mengelwerk van t NIEUWSBLAD VAN YPER N° 2 Verslag der fitting van Zaterdag j 5 in Nieuw; aar maand igio De openbare zitting begint ten 5 ure. Tegenwoordig de heeren Colaert, burge meester-Voorzitter Van den Boogaerde, schepene Fiers, Vander Ghote, D'Huvet- tere, Sobry, I weinsd'Eeckhoutte, Lemahieu, Biebuyck, Begerem, Boone, raadsheeren Vander Donckt, stadsschrijver. De heeren Fraeijs, Struye en Bouquet zijn belet de zitting bij te wonen. De heer schrijver leest het beknopt verslag der voorgaande zitting dat zonder opmerkin gen wordt goedgekeurd. i*j Daarna worden de verschillige beslissingen vermeld genomen in geheime zitting De beiaardspeler krijgt 800 fr. in plaats van 55o fr. 's jaars. De heer Van Craenenbrouck, opziener van policie, wordt 200 fr. verhoogd van jaarwedde (nu 1800 fr.),aan den heer Witte- broodt, bestierder des Stadsharmonie, wordt ook 1800 fr. 's jaars toegekend. M. Fraeijs wordt hernoemd als lid der commissie van de Stadsharmonie. De leergang van versieringsschilderen in de Nijverheidschool wordt afgeschaft en ver- vangen door lessen die 's Zaterdags zullen gegeven worden door M. Bryon, die eene jaarwedde krijgt van 3oo fr. M. Wullus krijgt 100 fr. verhoog als leeraar in de Nijverheidschool. Twee vergunningen van grond worden verleend op het kerkhofaan de familiën Baeycn en Santy. De gestemde begrooting laat een batig slot van fr. 5.885 38. i*i Verwisseling van grond. Een enkel punt is aan de dagorde voor de zitting van heden verwisseling van grond bij de vestingen aan de statie, voor het bou wen van eene caserne voor de landwacht of gendarmerie. De drukpers en de bevolking van stad zijn met beide zaken bezig geweest, maar verre meest met de caserne, daar de andere punten eerst met de militaireoverheid zijn behandeld geweest. In een omstandig verslag zijn al de bijzon derheden opgesomd en door den achtbaren lieer Voorzitter herinnerd. Sedert lang was de casern als ongeschikt aanzien en een nieuw gebouw noodzakelijk bevonden. Waar de gendarmen nu zijn, be taalt de Staat 3ooo fr. 's jaars aan de Burger lijke Godshuizen. Het gebouw is vochtig en ongezond. Daarbij, eens de nieuwe inrich ting gereed, zal het getal manschappen mer kelijk verhoogd worden. Er zullen 18 huis gezinnen en 9 ongehuwde mannen zijn. De Genie heeft, na lang beraad, vastge steld de nieuwe kasern te laten bouwen op den hoek der Esplanade, voortzetting der Maloulaan. Dat ontwerp is door de drukpers en door de openbare denkwijze nog al ferm beknibbeld geweest. De liefhebbers van schoone zichten, en voornamelijk van oud heden vinden dat men ten allen prijze het hoekje van de vestingen behouden moet dat eenigzins, bij het inkomen van stad, reeds raden doet wat er verder aan merkweerdige oudheden in stad zelf zal te zien zijn. Zelfs door leden van den Raad werd het afbreken van het hoekje der vestingen bij de Statie zeer beknibbeld. Zekerlijk is het te betreuren dat de andere zijde der vestingen werd afgebroken. Nog- thans dienen alle belangen gewaarborgd. De Maloulaan zal twintig meters verlengd wor den, en de kazerne gebouwd op den hoek van het plein gelijkloopende met de huizen der Vooruitgangstrate en der laan, in Yper- schen stijl. Het hoekje der vestingen, met muren en beplantingen, wordt behouden. Wat de gebouwen betreft, ze zullen 40 tot 45,000 fr. kosten en aan dit hoekje een lief uitzicht geven. Daarbij de nieuwe schikking zal alleszins geen belet zijn als men later wil de stad uit breiden al de nieuwe laan, die zou gemaakt worden schuins naar het Arsenaal. Tijdens de bespreking van de noodige ver anderingen, werd er bepaald dat het huis Maar, hoort haalde de boerinne een keer! hoort een keer! her- gedurig. Komt, 'jongens, zeere in den keuken, we gaan die kerels niet veel koorde laten vanavond. Zorg gij voor de peerden, Zarren; Fielten zal zijn goeste hebben. Hiermee keerde de boerinne binnen 't huis, en de meisens gingen achter. Buiten bleef hel donker; "t was nu valavond. Zarren schupte de kalle weg en slapte tot bij de groo te hofpoorte, die hij links en rechts opcnsleepte om 't gerij door te laten. Om hooren waren ze wat gekoeld. Ze moesten daaromtrent den keizei zijn, want het grint schraafde, .onder 't beslag der zware wagenwielen en 't snui ven van de peerden, die den stal gewaarden, kwam dui delijk over. Twee of drie zongen nog met een vermoei de kele en droogen mond. 't Ging niet klaar om te verstaan wat ze wilden opgeven, en de boekorgel moe- gelrokken en lamgespeeld 't jonkte nog ondertusschen een slaperig deuntje. Men kon ruwe stemmen ondérschêen, waartus- schen de fijne driftige klappinge van 't verwarmd vrouwvolk bovenschettcrde; zonder twijfel moesten ze een geheele trop zijn, om zoo n geraas te maken. Ju! jouw! bromde het uit een heesche man nenborst. Het ongeduldig roepen van een wreveligen ke rel, die, volgezopen, met viesgezinden kop zijne poer den door herhaald dreigend vermaan aanhitste. Voor een laatste! ging het öp eenen draf, en lijk of ze op het hof eene plechtige intrede wilden doen, zongen ze allen voor ooveel ze asem en longen had den van Laat de molen nu maar draaien, Wij geneeren ons niet! Roef! en de logge wagen kwam, onder den ge weldigen ruk van 't kloeke tweespan, de poorle hef tig ingerold. Fielten sleerde van 't voorstuk en seu- velde twee, drie dronken stappen. Gelukkiglijk dat Zarren rechtuit op den dijssel sprong 0111 't zwaaiend gevaarte op de rechte bane te dwingen, anders reden ze zoo zeker als tellen tegen den hoek van de hom- melkeerte. i Ze waren t huis, hoerah! Vóór en achter, over kasse en wielen, klaasterden ze en wipten beneen met een gedruisch van d'andere wereld. Pakken en zakken vlogen beisterkapeele in ;t gers van 't plein. Ze riepen en tierden, kloegen en zuchten, en met moeite hadden ze de beenen op vasten grond, of ze draaiden met tiene, twaalven eene zotte ronde op :t koddig spel van den herontwakenden boekorgel. Laat de molen nu maar draaien, Wij geneeren ons niet! E11 't schalde over 't hof, zoo klaar, zoo luide, zoo onbeschaamd, dat heel hel omliggende er door ontroerd scheen. Mei vervaarlijke ruksprongen, die zijn houten huis in daver zeilen, baste Ue groote keernhond grim mig op die ongetemde leyenhouders, die stout en boud de landelijke stilte van de vreedzame streke kwamen stoo- ren. Zarren hield politie en dreef heel het boelken naar de schare, waar ze voor eigen slaping te zor gen hadden. Hoe ze 'het schikken zouden, dat was hunne zaak. Op den derschvloer lagen de strooibondeis dichte neveneen, en daarover wat dekkinge. Ze kwamen inge stormd lijk een bende wildemans, verdeden en ver smeten de bondels, schudden de dekkinge inheen, wierpen kleeren en vrechten ordeloos langs de muren, en twistten reeds voor 't gerieflijkste plaatsken en 't gemakkelijkste bedde. Fielten, die leunde buiten d halve deure, hield hem met de linkere hand aan de middenlatte geschoord en stak met d andere den fletslichtenden bollanteern zoo hoog op als Hij kon. Zijn dikke kop, met de slaapdron ken oogen, zijn ontzaggelijk lijf, dat als dubbel hong van moedheid en afbeulinge ,heel zijn lastig uitzicht van verwonnen zuiper, luisterde de gemeene doening van die wroeters op, met een ruwe toon van losbandig- 1 beid en verdier lij king, zijn heesche kele steende een vette lach en zijn lippen, 'die kwijlden van den slin- kenden drank, brabbelden 'domme afgestotterde woor den. Jan, de broere van Fielten, was naar zijn kooie, hij zei dat hij hem niet wel gevoelde. Binsldien slal- de Zarren de peerden en ging dan zien naar de schure, waar de stroeling nog ten volle aanhield. Komt, 't is eten, riep hij, we gaan eten! .We gaan... podomme! eten als ik het Zeg! snikte Fielten, en door 't geweld van die ,weersprake sleerde zijn arm langs de latte uit en de boer stekte boven het onderberd met zijn kop in 't Strooi. Dat was 1111 een leute, ze huilden erbij en klet sten de handen van plezier. De boerinne, die 'achter den knape stond, vezelde hem in d'oore Steek gij hem in bedde, Zarren, 'l is altijd 't zelfde met dien kerel, en luide riep ze Toe, plukkers, het eten staal gereed Ze gerechten lot in de keuken rond de lange tafel. De pataten hoopten in 'de wijde plateelen bn de halfgebraden zwijneschellen die er goed-kome 't-uit met het rekvette vleeschsap boven op gekeerd lagen doomden in de lucht met eene fleeuwsche reuke ,van den alledaagschen boerekost. 'I Was maar immer loc babbelen en giechelen. Elk grabbelde naar zijn ge rief, de vorken reppekletterden over het tafelberd maar: Eerst bidden, geuzen gij! vermaande tie boe rinne. en t voorbeeld gevend, trok zij een scheef kruis. Wordt voortgezet. v t_ O £2 «-3 C3 tm 3 .a

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1