Hond, de Wereld Nog de marl WILLEM Vrankrijk Willen is K urmen Stads Harmonie WANDEL-CONCERT Onze hop in de fransche toltarieven De oversiroomingen in Belgie if' $T> KT' if' op Zondag 30 Januari 1910, És GS M f»j* M #r In Braband lts de provincie 1 uik. In de provincie Namen danken. Een brief, dat gaat maar traag... Daar om stel ik voor, na de zitting seffens eene' draadmare te zenden naar M. Delbeke, voi- genderwijze opgesteld De gemeenteraad van Yper, beden verga derd, begroet den heer Minister van openbare Werken geestdriftig, en betuigt hem, namens- de Ypersche bevolking, zijnen hertelijkslen- dank, voor de onschatbare weldaad waarmede hij de stad Yper en het arrondissement begif tigt. De voltrekking der vaart en hare aan staande uitbating, zullen, voor onze stad en de streek, eene nieuwe belangrijke bron zijn van voorspoed. - De Burgemeester R. COLAERT. M. Bouquet en is hoegenaamd niet be last met eene zending vanwege den Koophan delskring, maar als lid meent hij te- mogen al dezen bedanken die meegewrocht hébben om deze zaak tot goed einde te brengen. - M. de Voorzitter. Ik zal de bewoordingen der telegram Ier stemming leggen. M. Begerem vindt dat het niet zeer noo- dig is een telegram te zenden, 't En is juist niet aan den goeden wil van den minister dat wij de voltrekking der vaart moeten dan ken. 't is dank aan de bevolking en aan het ge durig aandringen onzer Kamerheeren. Een brief ware dus zeer voldoende, en ik zou mij houden aan het voorstel van den lieer Bur gemeester. M. de Voorzitter. - Het ware beter dat het gedacht uitga van den raad zelve. ,M. Begerem. Dat is een beelje vleierij... M. de Voorzitter. - De Heer Minister heeft de kwestie ter lierte genomen. JVl Begerem. 't Was tijd ook dal hij ze ter lierte nam... i M. de Voorzitter. 't Is dank aan zijn goe den wil dat wij den uitslag bekomen. jlet voorstel een telegram te zenden wordt eenparig gestemd, min twee onthoudingen, de heeren Begerem en Coiaert. iZILLEBEKE-VIJVER. De heer Minister van Binnenlandsche za ken en van Landbouw heeft mij laten weten dat de Staat de toelage mag uitbetalen voor de werken aan Zillebeke-vijver. Als ik do gelegenheid krijg den lieer Minis ter tegen te komen, zal ik het als plichl aan zien liem te bedanken... M. Begerem. - En geluk te wenschen. M. de Voorzitter. In die zaak heeft de Staat ons grooteiijks geholpen. Ik hoop dat Wij voor Diekebusch-vijver even wel zullen varen. Het Staatsbestier houdt eraan dat wij een zuiveringsstelsel zouden toepassen voor liel water, maar tot nu toe heeft men niets ge vonden, dat waarlijk praktisch is, noch in Vrankrijk, noch elders. - IIALLH. M. de, Voorzitter. Laat ons overgaan tot de dagorde Halle, herstelling afrekening van het gedane werk. - De werken aan den óostvleugel zijn geheel' voltooid. Sommige werken, onder andere dd slagvensters al binnen waren niet voorzien.; .De gedane herstelling is zeer in den smaak' der openbare denkwijze. De veurst ook, al is hIj niét juist als den voorgaanden, heeftl een eerlijk uitzicht. Eerst was de veurst in» hout met lood overdekt, nu is hij in zink en ijzer, overdekt met lood. De versiering is vol gens de oorkonden kruisen en torren. De1 blazoenen die het dak versieren werden noga! beknibbeld. Volgens van den Peereboom was' liet dak cerstmaals met techels bedekt, maar na eene eeuwe had er eene instorting plaats, ten gevolge van het overgroot gewicht, en do techels werden door schaliën vervangen op', planken genageld. Dan werd voor de eerste maal hel dak geschilderd, maar daarover be zitten wij geene bijzonderheden. .Van den Peereboom beweert uitdrukkelijk dat er blazoenen geschilderd waren op de zijd kanten van het dak van 't Belfort. Geheel waarschijnlijk bestond er ean derge lijke versiering op het dak. Als men dat uiteen doet aan het volk, dat van zulke zaken weinig' kennis heeft, begrijpt het nogal gemakkelijk. Een persoon, die vroeger gemengd was mei liet bestier der stad Yper, heeft te Brussel een' zekere opschudding verwekt. Als men de plaat' hervergulde van den zonnewijzer, schreef dien' heer, slecht ingelicht, naar dc commissie van' Praaigebouwen dat men den voorgevel der Hallo ging schilderen! Hij is verplicht ge-' weest zijn woord in te trekken. Dat sommige deelen van de herstelling er' nog wat nieuw uitzien, dat zal de tijd gemak kelijk verhelpen. v Het oostelijk gedeelte is heel wel hersteld.' Tot de minste bijzonderheden zijn in derf zuiver gothieken bouwtrant. Dc uitgave wordt' ontdregen voor 2/5 door slad, 2/5 door den staat en 1/5 door de provincie. Er hebben bijgevoegde werken gedaan ge weest en andere min dan voorzien was. Er werden ankers gelegd in den muur, al den kant van het kabinet van den burgemeester, waar sedert lange jaren de muur geschuurd was. Herstellen was onmogelijk zonder het beleg van Yper te vernielen. De eenigste middel was bijgevoige goed ankeren. Een andere groote uitgave was 't vernieu wen van al de planken van het dak. De inge nieur heeft ook bestatigd dat het dak een wei nig uit den haak was. Men heeft ankers ge legd in den toren tot op eene zekere hoogte van het dak. Al een anderen kant heeft men' het oud lood gebruikt. De bijgevoegde werken bedroegen 12.613, 46 fr. en er werd voor 6.178,52 fr. min werk' gedaan, zoodat er nog 6.885,64 fr. bij te beta len blijft... 1 Eenparig goedgekeurd. .WESTENTORENTJE. Men heeft be weerd dat dit torentje niet gelijk en was als het voorgaande, maar men mag niet vergeten dat dit torentje werd gebouwd in 1843. Een ge denkplaat in lood, die nu in het muzeum be-; rust, getuigl het. Indien het in 1843 slecht gebouwd was, 't en is toch geen reden om het nu weder alzoo Ie doen! Er was gedacht'» geweest dat het onderste deel ervan nog goed; was, maar het heeft moeten totaal vernieuwd/ worden, vandaar dat er fr. 37 f,39 meer te beta len is. Aangenomen. -WESTERDEEL DER HALLE. i M. de Voorzitter. Eerst waren wij van/ gedacht het herstellen van dit deel nog een' jaar uit te stellen, maar hei volk verlangt naar de geheeie herstelling. We zullen Bus zoo- gauw mogelijk in aanbesteding geven en binnen' het jaar doen voltrekken. Dit deel zal geheel in den zelfden trant zijn als de oostzijde, met blazoenen op het dak en een basuinblazer op den hoek. Het bestek bedraagt 85.562,45 fr. Gemeenteraadsheeren hebben doen opmer ken dat kassijnen in blauw steen al den kant van den koer nog in goeden staat en konden behouden blijven, wat 3.000 fr. gespaard Was. De heer Bouwmeester is van een ander gevoel. Hij herstelt naar de juiste gegevens der heden- daagsche wetenschap. Nogthans heeit hij zich geschikt naar het gedacht van den Raad. ,M. Begerem. Wij bedanken hem daarvoor. M. de Voorzitter. - Er was ook gepeisd al de vensters door deuren te vervangen op het gelijkvloers, al den binnenkant, maar daar is ook van afgezien. Misschien zullen er eenige balken moeten vernieuwd worden, maar dat en zal maar zeker geweten zijn in den loop der herstelling. js er hier meer uit te geven om reden der herstelling van de binnenzijde, de uitgave zal al eenen anderen verminderen doordien dat het torentje reeds hersteld is. Voor wal de blazoenen betreft, 'daarover is nog geene beslissing genomen. Ik raad eiken deen aan de zaak te bestudeeren. Misschien kunnen wij blazoenen nemen van Sm bach ten of gilden. Wat de betaling beireit, er ïs met reden doen opmerken, dat, zoo de betaling wordt uitge steld tol in 1913, de inteekeningen natuurlijk zooveel hooger zullen zijn. AVij moeten nogthans ook de toelagen van Staat en Provincie mederekenen. En de staat onzer financiën zal toelalen hei verschot te doen van geld. jk hen van gedacht de betalingen te doen op dezelfde tijdstippen als voor den oostelijken vleugel. M. Boone. Heeft de schepenraad eene date bepaald? M. de Voorzitter. Onmiddellijk na de aanbesteding zal er bevel gegeven worden te beginnen. Eenparig goedgekeurd. ,De openbare zitting vvordl ten 6 en half ure geheven. ,Twee groote zaken houden tegenwoordig de gemoederen bezig in Vrankrijk de oorlog aan den godsdienst en de overstroomingen in en rond Parijs. De regeering heeft in de bespreking over den strijd van geloof tegen ongeloof een zege praal behaald, die voorzien was. Met meer dan 300 stemmen tegen 150 is beslist de we reldlijke school te verdedigen tegen allen aan-'» val van hare vijanden dat is de priesters en wereldlijken, die durven opkomen tegen de slechte boeken, in vele officiëele scholen iif gebruik, zullen op alle wijzen vervolgd worden. Zelfs is daartoe eene nieuwe wet in bereiding en de ouders, die durven aan hunne kinders' verbieden in de school slechte boeken te lezen,1 zullen met boete en gevang gestraft 'worden/ «c* Maar dat is nog enkel eene zijde van de ont worpen vervolgingen. De fransche regeering doet de geloovigen tellen die de kerken bezoeken, en dat wordt gedaan om na eenige maanden eens de kie-' izing voorbij eenige kerken te kunnen sluiten ten dan openbaar te verkoopen. Do ministeriëele bladen zullen die kerken' als nutteiooze gebouwen doen doorgaan men zou ze kunnen gebruiken als theaters, gast huizen of magazijnen, en na korten tijd zal de kwestie opgelost zijn. I/ens de kerken weg dan is er geen gevaar meer dat de godsdienst weder opkome, zoo hopen het ten minste de fransche goddeloozen. ffr i OVERSTROOMINGEN. Benevens de twee boven aangehaalde punten is de overstrooming te Parijs en ommelands eene zaak die de bekommernis van het fransch bestier onledig houdt. De overstroomingen breiden nog gedurig uit en er werd ernstig gevreesd dat verscheidene bruggen zouden wegspoelen gisteren Woens dag nacht. v Kelders die onder water staan zijn er bij duizenden. Huizen zijn ingestort. Verkeer van' rijtuigen en trams is op vele plaatsen verboden. De onderaardsche spoorweg, de Metro ligt op verscheidene plaatsen stil de statie van Orsay staat onder water verscheidene lijnen van den ijzerweg zijn overstroomd en voor den oogenblik onbruikbaar de leege kaaien rond de Seine staat al onder water. Nergens is het erger nogthans dan te Al- fortville, eene voorstad van Parijs die omtrent de bevolking heeft van Y'per. Geheel de stad» staat onder water, wel 10.000 mensehen zijn! zonder dak, en verscheidene personen zijn Ver dronken. v Pm nog een klaarder gedacht te geven van de uitgestrektheid der rampe laten wij hier eenige uittreksels volgen uit telegrammen van Parijs. In een gehucht bij Chalons begint een molen weg te zakken. Meer dan honderd huizen staan op invallen. Te Tours zijn reeds tien huizen ingestort, en een twintigtal andere zijn grooteiijks be dreigd. En nog altijd rijst het water. ,De Seine, gewoonlijk zoo kalm en bekoorlijk in de leegte vloeiende, levert een dreigend ten onrustbarend schouwspel op. Hoog gezwol len, bruin en troebel, de beneden-kaden geheel onder het water zettende, stormt ze als in' wilden toorn de slad door, balken, struiken en tal van onherkenbare voorwerpen meesleurend. De kleine eilandjes achter de Notre-Dame, bij de place Dauphine, waarop kleine openbare tuinen liggen, zijn geheel verzwolgen. De top van een lantaarnpaal en van een reeds overhel lende kiosk, steekt er nog boven het water' uit. De hoogte van hel wa'er, de breedte, die dé stroom plotseling gekregen heeft, door het overstroomen van al de benedenkaden, de groote indrukwekkende snelheid waarmee de verbolgen, bruintroebele rivier door Parijs vloeit, doet iederen toeschouwer dadelijk gevoe len, welk een verwoestend gevaarlijk element de onschuldige, vriendelijke Seine worden kan, welk een ontzettende ramp eene overstrooming zijn moet en aan welke schrikkelijke gevaren 'de buiten de groote steden in de minder be schutte open streken gelegen plaatsen bloot moeten staan, wanneer de rivieren opzwellen. Ook ziet men duidelijk, welken kolossalen druk de bruggen, vooral de lage bruggen, waar het water reeds bijna tot de uiterste hoogte der' bogen gerezen is, hebben te doorstaan. Het schijnt hoogst noodzakelijk over enkele brug gen het verkeer te verbieden. Van scheepvaart of vervoer op de vertoornde' /rivier is natuurlijk reeds lang geen sprake meer' pn de schade, aldus door de schippers- en yer- voerwereld geleden, is reeds ontzaglijk. De vrij laag naast den Seine-oever gelegen spoor lijnen, 't bijzonder die van de Orleans-lijn, zijn onder water en buiten gebruik. Vele groo te fabrieken in de onmiddellijke nabijheid yan Parijs, die electrische kracht levereren voor Parijs zelf, voor zoover ze in de buurt van de Seine gelegen zijn, hebben reeds groote schade geleden en kunnen elk oogenblik nog slacht offer worden van het vernielend element. Alle treinen komen met groote vertraging aan. De «Petit Parlsien» jmeldt, dat het gehucht Lorroy, bij Nemours, geheel door een aardstorting is verwoest. Het was reeds sedert eenigen tijd bekend, dat er gevaar dreigde voor het plaatsje. De Montagnan-heuvel, die zicli boven het gehucht' verheft, is in alle richtingen door mijngangen' [doorboord en vertoonde reeds op verschillen de plaatsen scheuren. De bewoners stelden' de ontruiming hunner huizen telkens uit, tot dat het te laat was. i Plotseling kwam toen de bergstorling de lieJ den overvallen. De eerste huizen werden door een massa zware rotsblokken vernield, waar bij zeven menschen om liet leven kwamen. Van dezen werden reeds zes opgegraven, ler- wijl naar den zevende nog sleeds werd ge zocht. Uit een der huizen konden twee echtparen benevens een zuigeling nog levend worden ie voorschijn gehaald, allen erslig doch niet le vensgevaarlijk gekwetst. f Het schijnt dat de prijs van het eten te Parijs niet al te veel van de overstrooming lijden; zal. Het ossen- en schapenvleeseh is niet in; prijs verhoogd. Het kalsvleeseh is duur, doch liet was liet reeds sinds eenigen tijd. Dinsdag, rond 5 ure 's morgends, in 't begin der markt, schenen de prijzen der eetwaren te klimmen, daar de aankomsten vertraging ondergaan had den. Rond 8 1/2 ure waren de prijzen als 'gewoonte. Er werd evenwel niet veel verkocht daar de parijzer hotels ledig zijn. Alleen do prijs van de groenten is geslegen de kervel wordt 59 centiemen verkocht, in plaats yan 25.1, Dat komt omdat de moestuinen veel geledem hebben. De moestuinen van Alfort zijn Zelfs onherstelbaar verloren. Boler en melk zijn; ■onveranderd in prijs gebleven de eieren zijn; daarentegen met 20 fr. de 1009 opgeslagen. Er is gebrek aan eieren en deze die verkocht wor den zijn van russische herkomst. Alhoewel de prijs van de bloem opgeslagen is, vreest men evenwel niet dat Parijs en de' voorsteden gebrek aan brood zullen 'hebben in alle geval is de beschikbare voorraad niet zoo belangrijk dat men volkomen gerust den' toestand kan inzien. De bakkers van Parijs hebben Dinsdag eend vergadering gehouden. Zij hebben besloten zich' onderling te helpen om het bakken yan de nooJ dige hoeveelheid brood te verzekeren voor üd inwoners van liet XIIC arrondissement, die door» de overstrooming geteisterd zijn, en zich ter beschikking van de overheden te houden tim' aan de ongelukkige overstroomden der voor-' steden brood te verschaffen. Zij hebben ook' de verbindtenis aangegaan voor het oogenblik* den prijs yan het brood niet te verhoogen. [Wat te vreezen was is reeds gebeurd. De overstrooming heeft cenc besmettelijke ziekte» op vreeselijke wijze te Ivry doen .uitbreken. De mazelen zijn schielijk tusschen de kinderen» ipntstaan, en tot hiertoe heeft men niets kunnen doen om de ziekte te beperken. Men heeft al-> leen, met de grootste voorzorgen, de kleine' gieken naar Parijs kunnen voeren en 'daar aan' de verschillende gasthuizen toevertrouwd. t De bevolking van Ivry heeft Dinsdag avond, in menigte de door het water ingenomen stra ten verlaten. De baan naar Parijs is vol bekla- gensweerdige groepen, samengesteld uii den yader, (die aian 't hoofd gaat, en op de sehoudeï een reusachtig pak linnen- en beddegoed' draagt, uit de moeder die een busselkind' draagt, en uit andere kinderen die, het gelaat' paarsch en blauw van de koude, klappertan-» dend, met verkleumde handjes aan moeders kleed vastgeklampt zijn. En al deze arme lieden hebben honger. Zij trekken naar Parijs» met de hoop daar eene schuilplaats en wat eten te zullen vinden. Te Juvigny waren Dinsdag reeds vijf en, twintig huizen vernield. Te Recy stortten twaalf huizen in slechts vijf woningen blijven er door de overstrooming gespaard 't is daar dat de slachtoffers opgenomen zijn. In deze gemeente had Dinsdag eene begrafenis plaats. Wanneer de lijkstoet de kerk wilde verlaten, zag men1 dat het water op eene halve uur zooveel veld 'gewonnen had dat het tot aan Be kerk reikte! Men moest te ChSlons rijtuigen vragen 6m de' deelnemers aan den lijkstoet weg te voeren het lijk werd in de kerk gehouden, in afwach-1 ting dat het water zou zakken. Te Clerey zijn zeven huizen, door hei water ondermijnd, ingestort vijtig huishoudens, sa men honderd vijftig personen, moesten ver huizen en werden opgenomen door de be volking die nog door den watersnood hiel) geteisterd was. Te Astières, waar een vijftigtal huizen op 't instorten slaan, is Dinsdag, nabij de spoor-' wegbrug een oude man verdronken, met een stuk wrakhout te willen opvisschen. Denzelfden' dag verdronk, nabij het Robinson-Eiland, een 15jarige knaap. De arme jongen wilde zijne klak vatten, die door een windslag afgerukt was, schoof uil en viel in 't water. De ongeluk kige werd door de strooming meegevoerd. i Te Saint-Ouen zijn de machienen en tie ovens eener glasblazerij overstroomd. In deze gemeente is eene vrouw in 't water gevallen en verdronken. De siad Bercy, op den rechter oever der» Seine, gelijkt mei hare gesloten huizen en' gebouwen, verlaten hangaars en ijdele stnw ten, eene doode stad. Aan de Tolbiacbrug is Ke' lucht oninadembaar geworden. Aangezien de fabrieken van Ivry en van de parijzer voorste den, die gewoonlijk de slraatvuilnis vernietigen met ze als brandstof te gebruiken, nu gej sloten zijn, wordt thans de straatvuilnis van Parijs naar Bercy gevoerd en daar eenvoudig in de Seine gestort, wat een groot gevaar op levert voor de openbare gezondheid. Woensdag klom de Seine, te Parijs, nog altijd. Jlet verkeer der treinen op de lijn' van Orleans is volledig opgeschorst, tusschen de statie en Choisy-le-Roy. Het water is in den Metropolitain gestroomd, onder de Con- cordeplaats. De statie der Invalieden staat pok onder water. Aan de Passybrug stroomt het water over den brugvloer. De Austerlitzstatie is' voor liet publiek gesloten. De soldaten der genie werkten woensdag, op de quai du Lou vre, aan het toemetsen van verscheidene ope ningen die op de kaai uitgeven, en zulks om den doortocht aan het water af te snijden.- In het IVe arrondissement ioopen de riolen over het stinkend vocht loopt langs de straat en dreigt in de huizen te dringen. v Het gebouw yan het ministerie van buiten- landsche zaken, langs den kant der rue ConJ stantine, is Woensdag moeten ontruimd wor den het is juist de vleugel waar al de diensten van gemeld ministerie gevestigd zijn. In het Paleis van Justieie zijn de gangen van de Conciergerie onder water geloopen. Men heeft j^8k_\ V? de gevangenen die daar verbleven naar liet gevang der Santé moeten overbrengen. 35 HAZEBROEK. Dinsdag namiddag' brak een geweldig onweder, vergezeld van ha gel, sneeuw en donder, boven de streek van Hazebroek los. De bliksem viel op verschei dene plaatsen. Een aantal kanalen en rivie ren spoelden op verscheidene plaatsen, ook in den Pas-de-Calais, over. Het verkeer op de banen werd onderbroken. Daar de Leie ver schrikkelijk zwol, verkeerden de bewoners vaif den omtrek in groote onrust. Rond de stad staan meestal de velden en de weilanden onder1 water tot hiertoe is de aangerichte schade nog niet aanzienlijk. I Indien de regen blijft voortduren vreest men dat de Borrebeek, die nu reeds hier en daar overspoelt, de hoeven en de woningen, tus schen de spoorbaan van Rijssel naar Calais en de belgische spoorbaan, zooais over een' tiental jaren overstroomen zal. Dc streekbe- woners nemen reeds hunne voorzorgen om niet van de stad afgezonderd te worden. lii de streek van Duinkerke, te Ilerzeele, is de Yzer buiten hare bedding getreden de' spoorbaan ,in den omtrek, is reeds erg door het water beschadigd. Daar het Dinsdag met stroomen bleef regenen klom de Yzer öp ver schrikkelijke wijze en overstroomde verschei dene dorpen. Aan den Rossignol, te 'Worm- houdt en te Esquelbeek dringt het water reeds in de woningen. De dorpen Eringenghen en to Bollezeele steken als eilandjes boven het onzienlijk watervlak uit. Zoohaast Vrijdag achternoen hel nieuws der goedkeuring gekend was, zond de nieuwe bei aard in blijde akkoorden de mare over stad. 't Volk kwam hier en daar huiten staan kij ken! Wat is er? een nieuwe prins? Heeft' Yper het grool lot?... 't Was gauw overal geweten, want twee mannen gingen de stad rond met groote plakbrieven op een pianke om het blijde nieuws te meiden tot in de af- gelegenste straten. Geheel den namiddag en tol laai in den avond werd de mare bespro ken... en natuurlijk hier en daar beknibbeld door zagemans, die niels goed en vinden. Braemtje en zijn knechten en wierden wel niet goedgekeurd omdat ze hel nieuws niet aan en plakten in 't Engelschi... Engelschinans zijn nog al naarnemende, en bijzonderlijk nu dat ze ginder zulk een ru zie hebben mei de kiezinge!,.. - - Gij en hebt geen recht van hier te plak ken I... De plakkers bekeken 't manneke;, trokken hunne schouders op en... plakten er nog eene bij!... Jamaiar... 'I was nu te doenel... in een cn- gelsche colère zet ons zagerlje hem in zijn hemde- mouwen, dopte zijn lange pauw- penne in de riole, 'k wil zeggen in den vuil- pot... maar neen, in den inktpot en... aan 't schrijven.. We zullen er algauw blauwe papie ren tegen plakken!... En tegen 's nuchtends wa/s 't er op! De vaart wordt voltooid omdat er nog liberalen zijn! Waren er geen blauwe meer, nooit en zou de vaart er gekomen zijn, want wilt gij iets doen wel lukken, daar moeten mannen zijn die eeuwig en ervig tegenwer ken Die meest tegengewrocht hebben, 't zijn de liberalen van allen aard, b ij g e v o 1 g is de voltrekking der vaart aan de li beralen te danken en nog meest aan M N o 1 i'Zoo leeren weekc en andere» liberale bladjes. Ai die mannen moeten hunne lezers als snullen aanzien om zulks te durven schrijven! iEEN WOORD GESCHIEDENIS, 't En is van nu niet dat de liberalen verkeer de voorstaanders zijn van handel en nijverheid en van de vaart horkt liever! £e waren meester van 18G3 toi 1870 en de vaart bleef onvoltooid... Ze waren nog eens meesier van 1878 tot 1884 en 'n vonden nooit geen tijd om iels ie doen voor het arrondis sement, tenzij grooie lasten leggen, op den tabak onder andere. VA1 hunnen tijd werd ingenomen door den hatelijken schooloorlog, en 't geld en was niet toereikend, spijts de grooie nieuwe las ten, om de zotte verkwistingen te betalen door den schooloorlog veroorzaakt. /Sedert 25 jaar van hier zijn 't de katho lieken die meester zijn. Eerst werd in 1888 de vaart overgenomen dooi1 den staat, dank aan het gedurig aandringen van Katholie ke Kamerheeren en Senators, voornamelijk van onzen achtbaren heer Burgemeester M. Coiaert. Do vaart werd opgemaakt en in 1893 viel de tunnel in te Ilolleheke. Groote mannen be weerden dat er geen midde! was om ooit het werk behoorlijk te voleinden. Maar als mi nister Delbeke over een paar jaar bij onzen heer burgemeester was, zegde hij in 't bijzijn van verschillige hoogeplaatsle mannen Dat werk MOET voltrokken 'worden! 't En mag niet gezeid worden, (oi schande onze:1 belgi sche ingenieurs dat ze zulke kleine moeilijk heid niet en hebben kunnen overwinnen!...» Na onderzoek werd er een wedstrijd uitge schreven. erschillige ontwerpen werden ingediend' en de keurraad vond dit van de firma Monnoyer het beste en Minister Delbeke gaf er zijne goedkeuring aan. Twee jaar en half tijd mag et1 besleed wor den aan uitvoering der voorgeschreven werken, die Woensdag laatst door den heer Minister werden goedgekeurd. Eens de vaart voltooid zal dit nieuwe ver- keermiddel aan jonge en vooruitziende hande laars en nijveraars den middel geven om Yper zijne oude plaats te doen hernemen, die het vroeger onder de handeldrijvende steden be kleedde. Zondag 6 Februari, om 7 ure 's avonds, geeft deze tooneelgiide hare 3dc vertooning in het Volkshuis; men voert er 't meester werk op van Schiller beroemd tooneelspel in 5 bedrijven. EENE RAT IN DE VAL. Dewulf Camiel, van Westvleteren, eene ou de kennis van 't gerecht, was op 24 October laatst te Yper op zoek achter iets dat hij niet verloren had. De sergent-majoor van po litic Vancraenenbrouck, die dc kerel kende, had hem welhaast in het oog en volgde hem van verre aan, tot op het oogenblik dat De- wulf binnentrad in eene herberg op Sint- Pieters. Arthur Morel kwam daar voorbij, en de heer Vancraenenbrouck zei -- Ga eens in die herberg, gij zult daar een; vreemden persoon vinden die geen van de beste is, en horkt eens wat die gast is komen doen te Yper1 Goed, 'k zal 't u algauw komen zeggen. Morel stapte binnen, zette zich 'langs een) anderen kant, doch dicht genoeg om Dewulf te/ kunnen afluisteren. Dewulf was daar volop in gesprek met Eu- gcen Hof en stelde hem weldra voor eene dief- te van hennen te doen. 5 Daarop ging Morel naar buiten en zegde! hei haastig aan de politie. Tracht fe weten waar dal is antwoord de Vancraenenbrouck, en Morel keerde terug. Dewulf gaf maar altijd uitleg aan Hof, die weigerde en al met eens zei Peist gij dat ik een dief hen dan! Morel zette zich bij, miek teeken aan Hof; en fluisterde aan Dewulf t He welAls Hof niet meê wilt, 'k ga ik meê, als gij zeker zijt van uwe zaak. Waar isi het? «Zeker van mijne zaak! 't en kan niet/ missen,jongen, 't Is hij Serryn, een boer bij Zilleheke-Hooghe. Ik werk daar cn de hond; kcnl mij. Wij hebben dus niels te vreezen. Maar hebt gij een zak om de hennen er in te steken?» 'k Zal daarvoor zorgen, antwoordde; Morel. Het schijnt mij nogthans dat het beiori ware met driën te zijn t r Kent gij iemand die zou meê gaan r— Ja. 't Is een goede vriend, die ook< geerne een stuiver zou winnen. Als gij wilt/ jk zal hem gaan verwittigen Wel ja, antwoordde Dewulf, maar hets moet een zeker man zijn, met benauwderiks; kan men niets verrichten». 'k Ga hem seffens verwittigen Morel trok buiten en verhaalde aan dc» politie den voorstel van Dewulf. 'k Ga meê, zei Vancraenenbrouck, fk zal mijn burgerskleêren aantrekken en u af wachten buiten de Meenenpoort. Opgepast en- de kerel zit vast Vancraenenbrouck ging naar huis, verander-; ide van kleêren en trok naar de Meenen poort. Morel kreeg algauw eenen z.tk en keerdei hij Dewulf terug en zei 'k Heb bier een zak en wij gaan naar; ide Meenenpoort waar ons maatje ons zal afwachten, en dan vertrekken wij samen naar Zillebeke. k Het was reeds volop duister toen onze twee; mannen uit stad stapten en iemand zagen wal verder die daar stond rond te 'draaien. - - «Kijk! hij is daar reeds, zei Morel, en> 't is een goènj Zij stapten toi bij Vancraenenbrouck en mie ken aanstonds kennis. 't Is de chef van de bende van Wervik zei Morel, en gaf hem de hand, terwijl Dewulf sprong en danste van blijdschap. I11 het gaan naar dc 'hofstede yan Serryn,» legde Dewulf uiteen hoe zij het zouden aan boord leggen. «Ik alleen, zei Dewulf, ben van den hond; gekend. Houdt gij beide de wacht, fk zal de, hennen brengen cn gij, steekt ze in den zak Zoo gezeid, zoo gedaan. Gekomen bij 't hof, Dewulf trok cr naartoe, binst dat de andere de wacht hielden. Zij hoorden algauw het ge- vleggen van hennen. Dewulf kwam terug maan hij had maar eene hen mede, r- Die bliksems zitten te hoog, zei hij, 'k en heb er maar eene gekregen neemt ze en steekt ze in den zak 'k zal weêrkeeren en 'k neme ze alle». - Bah! zei Vancraenenbrouck, als ze zoo; hoog zitten, 't zal moeilijk gaan. Zij zullen schreeuwen, en als 't kwalijk gaat krijgt gij nog eene schoot in uw achterste». 5 - 't Ware nog best, zei Morel, 'k weet te Yper, langs den anderen kani van stad eene zake die beter is. Als gij wilt, wij gaan eij naartoe Zij waren aanstonds t'akkoord en vertrokken; naar Y'per, sprekende over hunne nieuwe doe-) ning en allerhande zaken. Gekomen bij het buitenverblijf van den heep Biebuyck, voorzitter der Rechtbank, begon de,- Ken al met eens te piepen. Die rosse zal ons nog verradenzei/ Dewulf. Hij haalde ze uit den zak, duwde [ze dood tusschen zijne beenen, stak ze in, den zak terug, en zij gingen voort naar Yper, Ze kwamen langs de Meenenpoort op de; markt. Dewulf keek rond en zag dat er nog licht was in den Café de Courtraiv t 'k lleh dorst, zei hij, 'k zou wel willen eene pint goê bier drinken 1 r Wij mogen daar niet alle drie binnen,' die zak zou ons verrraden, gij cn Morel kunt- binnen gaan. Ik zal zorgen voor den zak en eenige stappen vóóren gaan Morel en Dewulf trokken naar den Café dei Courtraivragen elk een glas bier, terwijl de sergent-majoor zich spoedt naar het bu-t reel, gelegen op eenige stappen van daar. Hij» trekt zijne poliiiekleeren aan en verschijnt» in voornoemde herberg. Hij stekt Dewulf bij» den kraag Dewulf staat verstomd en wordt» naar het politiebureel gedreven met behulp; van Morel. In korte stonden zijn de papieren in orde, en Dewulf zit bachten de grendels de rat zit in de val. t 1 Ji< Die zaak wierd Donderdag laatst te berde- gebracht voor den Rechtbank van Y'per, en De-; wulf krijgt daarvoor 4 maanden kot en 50 frank boete, in de Hallen, om 5 1/2 u. (Ingang Neérmarkti. PROGRAMMA 1. Life Guardsallegro militaire. G. Allier. 2. Lugdunumouvert. de concours. 3. Les deux pigeons, ballet. And. Messager. 4. Parfum d'éventailvalse lente. N. Ghika! 5. Finale de la 5e symphonie. Mendelssohn. 6. Carnaval Parisien, polka-marche burlesque. F_ pap„ Tot nu toe was de vreemde hop in Frank rijk belast met een invoerrecht van 45 fr. in algemeenen tarief, en 3o fr. in tarief mini mum (hetgeen op onze hop toegepast werd). Door dat tarief, in 1891 vastgesteld, is de uitroer onzer hop op de helft verminderd. Voor het tijdvak 1880-1889 was onze jaar- lijksche uitvoer naar Frankrijk gemiddeld 85o,ooo kgr., van I890-1899 is die uitvoer gedaald op 4.50,000 kgr., van 1900 tot 1908 is die gemiddelde hoeveelheid omtrent de zelfde gebleven. De Fransche Regeertng zou liever een tol- tarif stellen voor de hop volgens hoedanig heid en weerde. Doch de tolcommissie stelt voor het inkomrecht te verhoogen tot 40 fr. Dat inkomrecht zal zwaarder drukken op de Belgische produkten dan op de Duitsche de weerde det Belgische is gemiddeld »5o fr, per 100 kgr., deze der Duitsche is z5o fr. Een groot gevaar bedreigt dus onze hop teelt. Daarom heeft het Poperingsch Hopver- bond reeds verschillende verzoekschriften gezonden naar de heeren ministers Schollaert en Davignon, en naar de Kamers. De heer volksvertegenwoordiger Van Merris heeft deze petitie krachtdadig ondersteund en ver dedigd in de Kamer zelve. Onze hopplanters vonden nog steun in de medewerking van den Provincialen Boeren bond van den Belgischen Boerenbond en van de Belgische Handelskamer te Parijs. Deze week heeft het Hopverbond een nieuw verzsekschrift aan M. Schollaert ge zonden, opdat men bij de onderhandelingen met de Fransche Regeering onze hopteelt niet zou vergeten. Het doorslecht weder, dat ons deze laatste dagen niet gespaard werd, heeft ons wel is waar no? geene overstroomingen veroor zaakt, doch indien het nog blijft regenen en sneeuwen,zal men ook door den watersnood geteisterd werden. In den hrusselschen omtrek is de Zenne maandagnacht 40 centimeters gestegen en het water klimt altijd meer en meer. In de gemeente Vorst, welke altijd de eerste door overstrooming der Zeane te lij den hoeft, zijn er reeds voorzo'gen genomen. De inwoners, vooral in de wijk Bempt, die het ergste bedreigd woi den,hebben uit hun ne kelders alles weggenomen wat door het water zou kunnen beschadigd worden. In West-Vlaanderen De Leie is sinds maandag zoo ontstuimig geworden dat men de scheepvaart heeft moe ten opschorsen. In den omtrek van Meenen vormen de weilanden nog slechts een uitge strekt meer. Tot hiertoe is er nog geene schade aan te stippen. Tengevolge van den overvloedigen regen voorziet men ook in Veurne-Amhacht een springvloed. Maandagmorgen was het ver keer op den steenweg van Alveringhem naar Veurne onderbroken, daar de kasseide een halvea meter onder water stond. Vele hui zen in de diepten gelegen,zijn overstroomd; de bewoners kunnen niet meer weg. Maan dag was het verkeer van den buurtspoorweg Veurne Poperinghe ook onderbroken tus schen Houthem en Leysele, daar de lijn onder water stond. Daar da regen nog niet ophoudt, stijgt het water nog gedurig men vreest voor eene algemeene overstroomirig. Dinsdag was de Leie, te Komen, 70 c< nti- naeters gestegen. Op bijna heel. baren loop stroomt de vloed over zijne oevers, en de weiden en de velden zijn onder een laag water verdwenen De oeverbewoners der Gaverbeke verkeeren in een pijnlijken toe stand. Al de huizen zijn daar, op weinig na, door water omringd, en verscheidene groote hoeven moeten ter hulp gekomen en met booten bevoorraad worden. Maandag nacht is in de provincie Luik da Maas ook ongemeen hoog gestegen. Te Hoei ie het water lm. 26 geklommen te Ampsin 1 m. 31 te Amay 1 m. 36 te Chockier 96 centimeters te Jemeppe lm 9; te Luik 72 cm. En voortdurend stijgt de vloed hooger en hooger, en sedert dinsdag morgend regent en sneeuwt het zonder op houden. In de stad Luik zelf staat de Maas twee meters boven het gewoon waterpeil. Te Seraing staan de kelders en de kaaien onder water en indien het water blijtt klim men zijn er hier erge ongelukken te'vreezen. Maandag nacht is de Maas op onrustba rende wijze gezwollen. Het water bereikte drie meters boven hot gewoon waterpeil. De stroom staat nu veel hooger dat bij de laatste overstroomingen, en het water klimt maar altijd hooger. Te Namen staan al de kelders van het lage gedeelte der stad onder water. De Samber is buiten hare oevers geloopen en van 'lammes tot Salzinnes staan de wei den en landen langs de rivier onder water. De Semois is te Alle twee meters gezwollen, en is bijna op beei haren loop overstroomd- De Lesse en hare bijrivier de Ilomme loopen over hunne oevers,en de geelachtige waters der Lesse overdekken de groote weiden tus schen Han en Vi]Lrs,en de landen en weiden aan den voet van het koninklijk kasteel van Ciergnon, Stroomopwaarts de brug St Jean, te AtBeremme, hebben de overstroomde waters een uitgestrekt meer gevormd. DeBocq en de Molignée zijn in ontMuimige stroomen herschapen die alles op hunnen doortocht mee voeren. De Onthe en de Amblève zijn eveneens zoo zeer gestegen, dat men alle oogenblikken de overstrooming vreest. De Eau-Blancbe en de Eau-Noire,alsook de Viroin ziju over stroomd en de uitgestrekte vlakte tusscbeD Aublain en Mariembourg is in een overgroot meer herschapen. Daar de sneeuw,zaterdag nacht, en maan dag avond gevallen, vooral in de belgische en fransche Ardennen, nog niet gesmolten is door de regenvlagen mag men zich, indien het nog wat regent, aan eene groote over strooming der Maas en hare bijrivieren ver wachten. Dinsdag middag waren de waters der Maas ongemeen hoog boven het gewoon waterpeil gestegen, en zij klimmen nog steeds op onrustwekkende wijze. Te Anse- remme is de Maas reeds overstroomd en er

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 2