n Er Ontwerp tot het bouwen een er nieuwe Rasern voor de Land wacht (Gendarmerie) op den hoek der Vooruitgangstraat en der verlengde Maloulaan. I", 4> 4 S s>m<\ k 1 i i t i. M i» m m u A A x UL1JL1 X:SX-'»-^^llvL Ontwerp van voor de Nieuwe Gendarmerie - ST« b /^cöijX a XjcfUk-uG. i»yn <P :ïf:-~ScTcgsso? v- jSö.ï?SÖ;f£v£i~ ■- Wij geven hieronder, naar onzen franschen confrater Le Journal dYpres twee schetsen, verbeeldende Ten 1", de plaatse voor het bouwen der nieuwe kazerne voor de Landwacht en de schikking der omliggen de gronden ten 2", een voorgesteld ontwerp voor de voorgevels van het nieuw gebouw. Verleden weke hebben onze lezers in het verslag der zitting van den Gemeenteraad de beweegredens gelezen die de Krijgsgenie er toegebracht hebben op die plaats eene nieu we kazerne voor de gendarmerie te doen bouwen. i° De huidige lokalen zijn ontoereikend en ongezond 2° De beslissing van het Ministerie van Oorlog, eene nieuwe kazerne te bouwen op grond die hem toebehoort. De keuze van de Militaire Genie was eerstmaals gevallen op een plaatseten Noord- Oosten van de Esplanade, met den voorgevel naar de kazerne van het voetvolk. Die be slissing lokte eenparige tegenspraak uit van wege de openbare denkwijze en «le leden van den Raad. Zij wierd ingetrokken, dank aan de dringende vo?tstappen van den heer Colaert bij de hoogere overheid. Dan werd het gedacht opgeworpen van de plaatse die nu wordt aangeduid. Maar het eerste ontwerp van het Staatsbestier eischte de totale afbraak van de vestingen en het vullen van den Boterplas, bij de Statie. Het Gemeentebestier aanzag het als een plicht, zooveel mogelijk, het tegenwoordig uitzicht le behouden, ten einde voldoening te geven aan onze medeburgers die verlangen dat de oude vestingen behou ien blijven. Zij yroeg daarom het gedacht van een vakman in zulke zaken, M. Jules Buyssens, hofbouw kundige en opziener der beplantingen en wandelingen van de stad Brussel, wiens vakkennis niet betwist en wordt. In het uitgebreid verslag dat hij zond naar het Gemeentebestier, zich alleenlijk steunen de op beweegredens betrekkelijk het schoon heidsuitzicht, besloot M. Buyssens tot de aanneming van de overeenkomst voorgesteld door ons Stadsbestuur en aangeduid op het plan hierbijgevoegd. Hij was onder andere van gedacht dat het niet spijtig en is dat er een hoekje der vestin gen weg moet, aangezien dat de boomen die er op staan alleenlijk afteekenen op de lucht en maar geheel mager uitzicht hebben. Dat deeltje en heeft ten andere geen merk- weerdig uitzicht, en als de bouw, die alsdan wordt opgericht in de plaats, een voldoende uitzicht heeft,de verandering zal een schoone verbetering zijn voor het uitzicht van den inkom van de stad Yper. Eens met het Stadsbestuur was hij van gedacht dat men het vooruitspringende ge deelte der vestingen moest behouden, aan gezien er daar verschillige groepen gewassen zijn, die de eene afteekenen op de andere, en alzoo een schoone dichtbezette groep uit maken, om een bevallige tegenhang te maken met hetgeen er rond is. Daarbij, drukte hij nog den wensch uit een gemakkelijke toegang te maken tot het be houden gedeelte,en het daarbij nog merkelijk te verbeteren, voor wat de beplanting aan gaat, op zulke wijze dat het eene aangename wandeling wordt Sterk door zulke duidelijke en gezagheb bende denkwijze, besloot de raad vooruit te gaan. De voorgestelde oplossing is inderdaad volstrekt gepast met het vraagstuk door het Ministerie van Oorlog opgeworpen. Ten anderen, het verlangen onzer medeburgers, van voor de nieuwe gebouwen den Yperschen bouwtrant te gebruiken, die zulk een lief en oorspronkelijk uitzicht er aan geeft, zal vol daan worden. Het deel van den vestingmuur, op het plan aangeduid door eene puntenlijn,en heeft het belang niet dat sommigen er willen aan geven. De vesting met de boomen die ze bekroo- nen, en de vesting die er ten zuiden op volgt, worden geheel en gansch behouden. Dat zoo bevallig uitzicht zal als vroeger zijne toppen spiegelen in de waters der stads grachten, wier wendingen met zorg zullen geschikt en de boordingen behoorlijk om- plant zullen worden,volgens de gegevens van befaamde mannen. Onze lezers zullen met ons moeten oor- deelen dat aan alle belangen voldoening werd gegeven. Zij zullen hen zwichten gehoor te leenen aan de beknibbelingen en zagerijen van mannen die alles in 't zwarte zien, en die meenen alleen in staat te zijn om te oordeelen over het welzijn onzer stad en de bewaring harer kunstschatten. Druk Callcwaert-De Meulenaere, Ypor

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 3