ANKERBANDEN COLONIAL TUBEN T GIJ Huis CARDINAEL-BRYON Fabriek van PELSWERK (F"urr"ri'"' CCEOONELiRim TE PACHTEN BEESTIALEN ff ip 171 'mm g% ECZEMA - DAUWWORM s TH. PROCUREUR-BLIECK ELROBE Zondagrust Christen Volksonderricht R! Studiekring «Excelsior!» De moord van Lokeren Sterfgeval Ik was dikwijls ontsteld, hh0*fdd_ II u welijksa anko ndigingen HAAR HERSTELLER K fci M ti M - m Rijwielhandelaars Kostbare Ontdekking Groote Markt, 53, YPER bet Baar zniyer, sterlfn Draaier te maien j Onmogelijke Concurenlie Dronkenschap bestaat niet meer. Katholieke Vereeniging voor Hoogeschooluitbreiding en Volksontwikkeling oordracht over Belgisch Congo e reizen van Z. K. Majesteit en van Minister Renkin Boetstraffelijke Rechtbank van Yper Huwelijken Colonial Rubber, N. V. Woensdag 2 Februari 1910, ^V'eridLitie van De Watte m v-TA;;:r LAAT U NIET TOT WANHOOP OVERGAAN! KAN WEERSTAAN AAN HET EAU PRÊCIEUSE DEPENSIER Overgroote^keus van gemaakte 1:> li21 jS» IOIV zooals]: Skung, Marter, Vos, Astrakan, Kastor, Vison, Mongolië, enz. Veranderingen van alle slach Laatste modellen van Zijden-, harde- en slappe HOEDEN. Alle slach wam Klakken KimÊemrUkcM HUIS VAN VERTROUWEN l MARKT PRIJZEN YPER Studie van den Notaris Thevelin te Meessen. Op Woensdag 2 Februari 1910 (lichtmisdag) om i ure zeer stipt, in een bosch blanke taillie*'gekapt, gelegen langs de Hollebekestraat, wijk Groene Linde, TEIWYTSCHAETE Openbare verkooping SOO KOOPEN bestaande in Kepers, Gespannen, Tabakliggers Tabakstaken, Tabakhangers Hage'.en Vlakepersen. Boschwachter :!Camil'e VanElslande ptrnvrnm, Verzekert de zuiverheid va» het hoofd, Verwijdert Luizen, Neetelen, tolleken» eo vuiligheid van het haar HUIS VAN VERTROUWEN 69. Rijselstraat, Yper, 69. Durnez C°, fabriekanten Kaai, YPER. I ind 25 centimeters water in de kerk. Te aan t" zijn de kaaien en de wandelingen ge el en gansch onder liet water verdwenen, jrjjn niet alleen de kelders welke onder fter staan, doch talrijke keukens zijn reeds 'or het water ingenomen. Indien de •oom nog tien centimeters zwelt, hetgres voorzien en te vreezemis, dan zal het wa- r door de straten der stad stroomen. •dert 1888 had men zoo iets niet mser be efd. De oude brug Saint-Jean, aan de samen- op der Lesse, dreigt in te storten, en het ater is reeds tot boven de bogen gestegen, e Lesse stuwt hare waters in'een schuimen- 3n onstuimigen vloed voort, en is bijna op eel haren loop overstroomd. Aan bet gat an Belvaux, storten hare bruischende wa ars met oorverdoovend 'gedommel de diepte 35 IN DE PROVINCIE WEST-VL'AANDE- EN. Verscheidene gemeenten ,ten noorden m Brugge, onder andere Meetkerke, Houtta- 3, Zuyenkerke, Vlisseghem, enz., zijn door verstroomingen geteisderd. Talrijke pachthoe- en zijn door het water ingesloten en gedeel- ilijk overstroomd, en verscheidene stuks vee ijn verdronken. De velden vormen een uitge- trekt meer, dat Woensdag morgend met bene lag ijs overdekt was. Te Zuyenkerke werd een kind dat uit de chool huiswaarts keerde, door het water mee- evoerd, en het lijkje is nog niet teruggevonden. Te Kortemarck is de Krekelbcek buiten harc; levers gelreden en heel !de gemeente gelijkt' ,an een groot meer. De groote pachthoeve Van slamb'roeck is door het water ingesloten liet zee was gelukkig in tijds in veiligheid gebracht. In het Rousselaarsche, in Veurne-Ambacht, ;nz., heelt men nooit geweten dat het water zoo hoog klom. De St-Amandsbeek heeft de' landerijen en de meerschen tusschen Hooglede en de Brugsche kaisijde te Rousselare, onder water gezet. Tusschen de Rousselarevaart en Cachtem heeft de Mandelbeek alles over stroomd overal is er groote schade. In de' streek van Dixmude en van Veurne-Ambacht' heeft men nooit zooveel water gezien. Te Leke, iWercken, Vladsloo, Bovekerke, Keyein is alles' overstroomd te Woumen is de küsijde onder' water, tusschen de Warande en de Gemeente plaats. Op vele plaatsen zijn de geiten en de ko nijnen in de stallen verdronken, daar het wa ter 40 centimeters hoog stond en nog gedurig' klom. Op de wijk Aardappelduiker is het water van de Crombeek twee meters gestegen. De landen en de meerschen van üecoster staanj onder in de woningen van üegrendele en van) Leenknecht staat het water twee voet hoog, en( op de Ardoyekalsijde zijn de landerijen ,van' Denolf en Deleye overstroomd. I De St-Amandsbeek is ook builen hare bevers; geïreden tusschen de steenwegen van S laden en) Hooghlede daar staan de landen en de meer-i schen van dc weduwe Vanbicrvliet, van Desiréi De Smeet en Ivo Plancke over eene uitgestrekt heid van verscheidene hectaren onder water) Op den Meenensteenweg is de bleekerij ,van( Carlier Andries overstroomd door bet water van den peerdenbeek het vee werd in tijds gered. Bij de weduwe Haeghedoorn, bij Isi- door Coghe en bij Pieter Vandendriessche' moest men ook in allerijl het vee in veiligheid; bringen. Te Oostnieuwkerke en in heel het omliggende zijn de bewoners wreed geteisterd de Meuy /lebroeken, veertig gemeten groot, staan onder '.water. Ten oosten van de gemeente is de kie- zelweg uitgespoeld alsook aan den noord-west- kant. De kaisijde naar Kortekeer is over-, stroomd. Te Elzendamme is de tramlijn overstroomd1' door den Yzer. Tusschen Aertrijcke en Eer- negliem is een deel van den steenweg wegge-' spoeld. Do weilanden in den omtrek van JVIeeneni staan allen onder water. jn het lage gedeelte der provincie is het schouwspel waarlijk bedroevend. De daken der; buizen en de kruinen der boomen alleen stev ken nog boven het water uit. De vlakte tusschen Mont-a-Leux en Moes-t kroen is door de Spiere heel en g msch onder water gezet. Deze beek gelijkt thans aan een; stroom. Daar de spoorbaan, die deze Vlakte: doorsnijdt, op eene ophooging ligt, is er geen, gevaar dal het verkeer der treinen zal belet; worden. Dienstdoende apotheek. Zondag 30 Januari, E. WECKESSER, Dixmudestr.68. i' Af deeling Geloofsonderricht onder leiding der KATHOLIEKE JONGE WACHT. 5' Voordracht op Maandag 21 Februari ipio, om 8 j/2 ure, in de Iweinszaal vierde les Noodzakelijkheid van den Godsdienst voor den mensch in 't bijzonder, door E. H. E. FRUTSAERT, S. T. L. 4- Af deeling Taal, Kunst en Wetenschap onder leiding der Ypersche afdeeling van 't DAVIDSFONDS Zaterdag 26 Februari 1910, om 8 1/2 ure, n de Iweinszaal,voordracht met lichtbeelden 'ver DE KANKER» door Dr FR. DAELS, ud assistent aan de Vrouwenkliniek te Ber- jn, leeraar aan de Hoogeschool van Gent. Donderdag avond was de groote Volks- liszaal eivol Een acht honderd toehoor- :rs waren opgekomen naar de conferentie 'er Belgisch Congo en de reizen van Z. K. ajesteit Albert en Minister Renkin. Mr ubreucq, Kapitein-commandant van den gerstaf, lid van den colonialen raad, gaf in are en gloedvolle taal de weldoordachte 'Ordracht.terwijl.de Cinéma des Colonies n Brussel, op het doek vaste en cinemato- aphischi lichtbeelden wierp. We gingen eerst met den sprekerdie zoo- 1 thuis is in Congozaken, daar hi] lange en in de colonie verbleef mede met nister Renkin van Antwerpen tot aan den 'percongo. De streek van den beneden Congo bezoch- 1 we in de bijzonderheden, Banana op de kust, het binnenvaren op den machtig- breeden stroom, Boma de hoofstad (Boma- vive en Boma-plateau met de officiëele resi- pentie).Vandaar per stoomtram eenereis naar de rijke boschstreek van Mayumbe. De ijzerweg ligt thans tot aan de Lukula, men zal effenaan de noodwendigheden het spoor voorttrekken tot aan de Shiloanga en de grens. Bij Boma het eiland Mateba, wel be kend om het vee. De cine'ma gaf ons eene interessante stieren- vangst. Van Boma op den stroom naar Ma- tadi, de groote havenstad, terminus van zeevaart en van het spoor, naar Leopold- ville. Matadi is eene groote stapeplaats van eene drukbezochte markt.De koopwaren van het buitenland worden daar gewisseld, al de koopwaren van Midden Afrika worden daar op schip gedaan voor Europa. Met den ijzerweg langs de bekoorlijke plaats vanThysvilie naar Leopoldville.Weik werk het leggen van het spoor kostte toon den ons de lichtbeelden en hoe het lastig was langs het caravanen-pad voor dat de ijzerweg bestond. Leopoldville op den Stanleypool,hoofdstad van het binnenland.Van daar op den stroom, breed gelijk een zee, langs de ltgerplaatsen, langs Coynilhatville tot aan Stanleyville. Te Stanleyville wordt de vaart onderbro ken door de watervallen tot aan Ponthièr- ville. Dan is de Congo weer bevaarbaar tot aan Kongolo nieuwe watervallen beletten aldaar nogmaals de vaart, eindelijk, ten hoogste, is de Qualala (naam van den Congo in Katanga) opnieuw bevaarbaar. Waar de scheepvaart belemmerd is, liggen er of legt men.spoorwegen. M. Dubreucq steunde bijzonderlijk op twee puntjes van het Katanga-vraagstuk, nl. den rijkdom van eene bewoonbare streek, en de middels van vervoer en communicatie. In de Katanga hebben we Zijne Majesteit ontmoet, met hem hebben we de afvaart ge daan tot aan Stanleyville waar groote feesten te zijner eer plaats hadden. Van Stanley ville terug met Prins Albert op de «Flandre» naar Leopoldville dan naar Boma waar het officieel vaarwel plaats greep, en met den koninklijken reiziger, aan boord van den Bruxellesville kwamen we te Antwerpen ontschepen. Over die conferentie zeggen we enkel dit: niet alleen aangenaam, maar eerst en vooral leerrijk. Zekerlijk hebben wij, toehoorders, onze colonie beter leeren kennen en schatten. Over den spreker een man van 't vak die welverdienden bijval genoot en veel goed sticht, België door, met zijn apostolaat van 't woord ten voordeele van de beschaving onzer Afrikaansche bezitting. Woensdag heeft het Assisenhof den ge- naamden Bosman tot levenslangen dwang arbeid veroordeeld voor den moord op de kleine Bertha Braeckman van Lokeren. Denzelfden dag werd Frans Bosman, 11 jaren oud, zoon van den moordenaar, door de rechtbank van Dendermonde verwezen om tot zijne meerderjarigheid in eeae verbete- teringschoo! opgesloten te worden, voor diefstal in het klooster der H. Engelen te Lekeren. M. Graux, staatsminister, is vrijdag nacht in zijne woning te Brussel, schielijk overleden. MGraux was den 4 januari 1837 te Brussel geboren. Zitting van 27 Januari igio Voorzitter M. B1EBUYCK. Garreyn Henri en zijn broeder Camiel, zo nen van Leo, Garreyn, Camille, zoon van Ma rie Louise, Lelieuw Achille en Fauvart Jules, van Zillebeke, worden veroordeeld, elk tot eene gevangzitting van 8 dagen, en 26 fr.uit hoef de van slagen en kwetsuren, aan Debrabandere Joseph,voorwaardelijk voor Fauvart. De twee eerste, krijgen elk nog 15 dagen, en 26 ft'., voor slagen aan Bouten Henri8 dagen en 26 fr., voor braak van afsluiting, ten nadee- le van Jaeghers Marie, en 20 tr., voor braak van roerende voorwerpen. Garreyn Camiel, zoon van Leon, krijgt nog 8 dagen en 26 fr., voor woonstschennis, ten nadeele van Duthoo. -- Dewaele Victor, van Westroosebeke, wordt veroordeeld, tol50 fr. boete, voor woonst- schennis, ten nadeele van Vergote Elodie; 26 fr., voor braak van afsluitingen, en 15 fr. voor dronkenschap. Wackeny Alida, van St IN'iklaais, die de papieren van hare minderjarige kinderen niet in haar bezit heeft, krijgt 8 dagen en £6 fr. Taillieu Marie-Louise, van Neerwaasten, en Taillieu Camille, van Waasten, krijgen de 1"* voorwaardelijk 26 fr. de 2'*, 30 fr. voor wederzijdsche slagen. Decap August, van Merckem, 50 fr., voor jachlmisdrij f. Devos Camille, van Oostvleteren, 50 fr., voor eerroof, ten nadeele van Delblock Remi. Notredame Alois, Coene Charles, en Van- denbussche Cyriltevan Elverdinghe, hadden te zamen gaan jagen, de le krijgt 300 fr. boete, de twee andere elk 100 frs. voorwaardelijk. Dewulf Camiel, van Yper, was eene hen gaan stelen, bij zijnen meester Serryn Louis, maar hij was bij den kraag gepakt door den sergeant-majoor van politie, Van Craenen- brouck. Dit koste hem 4 maanden en 50 frs. Debruyne Octavie, van Yper, dieeen valsch stuk van 2 frank had uitgegeven, krijgt daar voor 50 fr. boete. Pvpe Achiel, en Vaudamme René, van Westroosebeke, krijgen elk 30 fr. boete, voor slagen aan Baeckelandt Albin. Voorwaardelijk voor Vandamme. Roy Emile, van Poperinghe, die brood verkocht dat te weinig woeg, krijgt daarvoor 4 keeren 21 fr. 20 c. boete, voorwaardelijk. Bossaert Jerémie, Verscboore Oscar, van Langemarck, en Vandermeersch Camille, vau St Jan, waren vervolgd voor slagen aan Vin- ckier Arthur, en voor dronkenschap. De^l' een de 3de krijgen elk 8 dagen en 26 fr. e,n 15 fr voorwaardelijk voor den eerstede twede. wordt vrijgesproken. Rplpt wpl dat de eene de andere met is u 1 "n de boest8tillende Walhery pas til is het ideaal geneesmiddel tegen hoest en keelpijn, terwijl de Waltberypil een uitmuntend afdrijfmiddel is, welke gij allen kent. 1 fr. he eene zoowel als 't andere. zeer, slechte spijsvertering, ontsteking en moei lijke afgaDg. kortom, ik was niet wel, maar se dert ik de Walthery pil neemt, ben ik geheel anders. (Uittrek van eenen briet van M. Ed. Ra- lond, professor te Brussel) Floreus Slosse, bleekersgast, en Maria Logier, kantenwerkster, beiden van Yper. Michel Verkouter, vuurstoker, en Stephanie Vercruysse z. b. beiden van Yper. August Tresy, aardewerker, en Julia Vanden- broucke, kantenwerkster, beiden van Yper. Jules Moniez, kleermaker,gehuisvest te Yper, en Celina Hernalsteens, kleermaakster te St- Gillis bij Brussel. Camille Vermeersch, landbouwer, en Julia Debruyne z. b. beiden van Yper. Edmond Vanoostenrijck, wachtmeester bij bet derde regement Schutterij,gehuisvest te Brussel, en Helene Mahieu, z. b. gehuisvest te Yper. BURGERSTAND VAN YPER Geboorten Deruyler Joanna, Dickebusch.steenweg. Lozie Georges, Zonnebekesteenweg. Huygbe Joanne, Kalfvaart. Sinnave Albert, Pennestraat. Sanly Camille, Zonnebekesteenweg. Bostyn Margareta, Carlonstraat. Depuydt Margareta, SI Jacobstraat. Kerrinckx Margareta, Beluikstraat. Huwelijken Mousquel Leo, wachtmeester bij het 3* regt. schutterij, Creyf Antonia, z. b. beiden te Yper. Sonneville Alois, aardenwerker, Mattelein Helena, kantenwerkster beiden te Yper. Ossieur Arthur, brouwersgast, Stragier Octavia, z. b. beiden te Yper. Sterfgevallen Haghedooren Barbara, 55 j., kloosterlinge, onsehuwd,G De Stuersstraat. Bulkaert Henri, 58 jz. b. echtgt Persoone Eugenia, L. Thouroutstraat. Leupe Irma, 12 j., z. b. Dixmudesteenweg. Wyckaert Leo, 79 jz. b. Wedr Budts Hor- tentia, echtgt Lecleire Juliana, Boesinghestraat Demarez Victor, 1 jaar, Kalfvaart. Botel Amelia, 75 j., z.b. Wwe Denoyeile De- sideer, en Cocle Florimond, Cartonstraat. Dumon Ernestina, 66 j., kantenwerkster, ongehuwd, Hondstraat. BURGERSTAND VAN POPERINGHE Geboorten Contygnij André, wfjk A. Slembrouck Ho- noró, Rue de furnes. Pieters Marie, wijk A. Ingelaere Richard. Rue du Nord. Cordenier Felix, wijk D. PittillioenLouis, Doornestraat. Sterfgevallen Blondeel Fidéle, 6t jaren, landbouwer, wijk B. Quaghebeur Marie, 8) jaren, z. b. Ste Anna- straat. Verhelst Matbilde, 22 jaar, kantenwerkster, wjjk A. Serpieters Marie, 73 jaar, kantenwerkster, Bruggestraat. Vaudevoorde Justine, 85 jaar, z. b. Veurne- straat. BURGERSTAND VAN ZONNEBEKE Geboorten Boudin Simonne, d. v. Joseph, en Dervaux Pharaïlde. Doolaegbe Margaretba, d. v. Hen drik, en I apiere Honorine. Sterfgevallen: Hoflack Camiel, Jongman, oud 27 jaar. Gisquiere Goddelieve, oud 1 jaar, 8 maanden. Huwelijksbelolten: Mr Iweins Emmanuel-Henri, en Yanbiervliet Elvire-Marie, beide te Zonnebeke. Masscbelein Leopold, van Zonnebeke, en Ghesquiere Emelie. van Cachtem. Santy Leopold, en Bekaert Marie, beide van Zonnebeke. Delhaye Leopold Constant, en Winne Lucie, beiden van Zonnebeke Winne Valère, en Del'haye Emma, beiden van Zonnebeke. M.R. OMMESLAGH-SPEYBROUCK bericht zijne talrijke kalanten datj hij verkoop MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen reinigt de kruin, ver wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. Groote Markt Yper MEN VRAAGT een jonge knecht, kun nende goed lezen en schrijven, een weinig fransch kennende en goed met de peerden omgaan. Schrijven of zich aan te bieden Dixmudestraat, nr 16 of 35. TE HUREN een schoon APPARTE MENT. Elverdinghestraat, 42. Zich be vragen, Rijselstraat, 132. Alvorens te kontrakteeren vraagtde'prijzen en stalen der Gedurende het verloopen seizoen hebbeu zij nogmaals bewezen de Sterkste, Duur- Zaamste en Lichtloopenste te zijn. STROPKAAI,8 GENT. 's MIDDAGS, Vruchten, Meubels en Alaam, TE ZILLEBEKE, bij den Pappot, ten verzoeke van August Donse. Ambt van Notaris BAYART te Becelaere. Bast rijdt Op wonderlijke wijze Rheumatism, Ontsteking der Luchtpijpen, Keeikwalen, Lendenpijnen, Zijdewee^ Stljfhals cn alle «2óor de koude veroorzaakte smarten. De doos fr. 1.50 De halve doos 0.80 De Caehets antinévralgiques of zenuwpoeders Jos. Gauthier zijn een uit iemeud geneesmiddel tegen HOOFD- Pi'fSJ Z iti i cr t>j i ri za 1 taivan s"' PIJN, (migraine), tegen alle RHUMATIS- MiS, tegen alle NEVRALGIEKE PIJNEN, zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GENEZEN RADIKAAL, en, om zoo te zeggen, oogen- blikkelijk. Het gebruik van een'enkel cachet anti- névralgique is doorgaans voldoende om de zwaarste hoofdpijn, tandpijn of névralgie te overmeesteren. De Caehetten Jos- Gauthier bevatten geene de minste schadelijke noch gevaar lijke stoffen zij mogen genomen worden zeis door personen welke geene Antipyri- ne kunnen verdragen zij zijn integendeel een hulpmiddel voor btstelde magen, De maatschappij van Gezondheidsleer van België heeft ze zorgvuldig ontleed, en aanbevolen (Zitting van 24 Juli 1907.) De Caehetten Jos. Gauthier zijn in alle goed ingerichte apotheken te bekomen, in een doosje van 6 chacetten aan t fr. of van 13 chacetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien enkel en alleen de Cachets welke, in blauw ge drukt. 't merk dragenAntinévralgique Jos. Gauthier. De doosjes worden, geheel het land door, vrachtvrij, tegen postmandaat verzonden, mits eene verbooging van 5 centimen. Indien uw apotheker er geene bezit en u wat anders aanraadt, gelief u dan recht streeks te wenden tot het Algemeen Depot: Centraal Apotheek Jos. GAUTHIER, Beenhouwerstr., i (Schoenmerkt), tegenover 't Stadhuis, te MECHELEN. Telefoon 96. Te bekomen bijBoutens, Roeselaere Munteyna, Poperinghe Vander Malière, Waasten Bonte, Meenen De Wulf', Wer- vickVan Windekens, Comen; Donck, S per I 3 (SCHURFT) EEIN I G! GENEESMIDDEL! die lijdt aan Dauwworm. die geplaagd zijt met Eczema. die lijdt aan Aderspattlge wonden, Putaéen, Bloedzweeren, Jeukingen of alle andere httld- liekten, Het geneesmiddel bestaat, weest er van overtuigd het l« het EAU PRÊCIEUSE DEPENSIER GEENE ENKELE HUIDZIEKTE 8 fr. 60 de flescfa ln allo goede apotheken Algemeen Depöt te Rouen, -ST, rne diz Bae. Apotheek DEPENSIER, die het zelre frtnco terzendt tegen postmandut ren A fr. SO Mijnheer Depensier. Ik ben gelukkig u te melden dat ik, op aanbeveling.met goed gevolg, uw Eau Précieuse Depensier heb gebruikt om m;j te genezen van eene aderspattige woode, waaraan ik sedert twee jaren leed, en dieiknietkon sluiten ondanks de zorgen van meerdere geneesheeren Ik zal het mfj tot plicht rekenenuw Eeau Précieuse Depensier overal teloven, zijn uitwerkiDg is ■nderdaad zekeren betrouwbaar. Gaston,75, rue de la Chaussée, Mons. Bijzondere modellen op aanvraag. -- Mantels§in^pels"opJmaat. «pSrtiint dat a"° huishoudsters e ',cl li i liefhebbers vau een fijne ta koffie thans gebruiken de chicorei der Trap pisten Vincart. Zij weten wel dat die goed is i Bij Delhai\e, te Yper. jj MARKT VAN KORTR1JK, 24Jan. Tarwe ner loO kil. 21-00 a 21 50 roode tarwe 20-00 a 20 50 rogge 15-50 a 16-00; haver 17-00 a 18-00 booneu 20-00 a 23-00. Boter- en eiermarkt. - Boter, per kilo aan3-i0 a 3-3 eiers, de 25, aan 2-50 a 3-00. Aardappels (witte) per 100 k.aan 5-00 a 5-50; roode). 00-00 a 00-00. Z lad- en oliemarkt. Kooizaadolie. per 100 kilos, aan 28 75 a oO-OO lijnolie 39-50 a 00-00 vreemd en inlandsch koolzaad, per 100 kilos; 63-00 a 00-00 id. lijnzaad 73-25 a 00-00 kool zaadkoeken, per 100 kilos 14-00 a 00-00 lijn koeken 22- 00 a 23 00 kempkoeken 00-00 chi- corij 12-00 a 21-00. Veemarkt, 24 Janu. Er waren 312 te koop gestelde dieren. LIVEND GEWICHT TEE KILO 1" 2" 3" 41 Ossen 0-83 0-76 0-68 H 3 Vesrzen 0-85 0-78 0-71 127 Koeien 0-80 0-74 0-66 41 Stieren 0-79 0-70 0-64 312 22 Jan,. 29 Jan. Tarwe 400 kil. 21 25 CO 00 Rogge 16 12 00 00 Haver 8 50 00 00 Boonen 00 00 00 00 Krwten 2) 51 0) 00 Aardappelen 6 00 0 co Boter 325 00 000 00 Elers 3 00 0 00 POPERINGHE 21 Jan.. 28 Jan. Tarwe p. heet. 1720 17 20 Rogge 14 00 14 00 tiaver 44 00 14 00 Fiers de 25 3 25 2 75 Aardappelen de 400 kgr. 7 75 7 50 Boter 2 25 3 60 Hoppe da £>3 küo. 4 50 78 00 VAN 4 Tijd van betaling mits goede borg. ümü Moée Sesafiai nnUtiMP .Prix: 30 cent. la Me Gébreaw8»owH*Mt »,?djs:30cfflf.®Iteis aan genadigen prijs, HUIS met grooten hof, dienende voor wasscherij of voor anderen koophandel, met uitgang- poorte, gelegen Neerstraat, 17, Yper. Inlichtingen bij M. Auguste Coene, Hond- Btraat, 10. loedersi Raad aar» dr lil Dc moeders zijn in de hindernis wanneer het hoofd hunner kinders bedekt is met luizen, pelle- kens, enz., en dat zij moeten krabben alle oogen- biikken op straat, in school, zelfs aan tafel- Het gebruik der Mllanalse verwijdert die verve lingen met uitslag. Het is ook het schoonste heden- daagsch uitvindsel, het beste koop en het gemak kelijkste te gebruiken om de zuiverheid van het hoofd te onderhouden. Voortijds moest men zlcb het hoofd Instrijken niet vergiftzalf. Dit geneesmiddel was gevaarlijk: de moeders hadden er schrik vanook was het haar hunner kinders verwaarloosd. Onverschillige huismoeders doen ook gewoone wasschingen met zeepnat. Maar dit gebruik ver bittert tit haar, verdroogt het, wordt welhaast hait onbreekbaar. De Mllaaaise alleen geeft aan de jonge meisjes lang en overvloedig haar en eene zachtheid die belet uit te vallen otte breken. 'T is een artikel best erkend en van hoog belang in alle familiën, zeer nuttig, onmisbaar voor be zorgde moeders om zuivere kinderen te hebben. Hij ts ook aanbevolen aan groote heden en bijzon der aan heeren en damen bestuurders van lagere kinderscholen, wees- en perisionnaat gestichten, enz., overal waar kinderen bijeen zijn en bijzonder jonge meisjes. De groote personen zoowel als de kinderen kun nen ue Alllsnalsc met voordeel gebruiken, want zij heeft het gemak de huid van den kop te verzui- veren, het haar te ontvetten, het zacht te maken, den uitval te beletten, de groeing te bewerken, het zijachtig temaken, luizen, neetelen en pellekens te vermijden. MoedersWeet het goed, om zuivere kinderen te hebben, onderhoudt en wasscht hun het hoofd met de Milanslsc. Men smelt de doos inwater, duurt jang en is zeer voordeelig. Wij verzekeren goeden uitslag en bidden het publiek de echte doos de Mllaaaise te eischen om gevaarlijke producten te vermijden, lif bestaan vele namaaksels zonder waarde. Eircht dan wel de goede'en echte do©» de naam van Mllaaaise dragende. Overal te koop Fel lx MOULARD, Fabrikant 207, rue des Tanneurs, Brussel Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen Spiegels, Kader Lfjsten, stoorstokken, Tafel pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitschpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per kommande in alle Stylan. Al de Meubelen zjjn met de grootste zorg in hqis gemaakt, en gewaarborgd. Een monster van het merkwaardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. §>§i,Kan ingegeven wordeu in Koffie, Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier, Water of in hetvoedsel, zonder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van weet. Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken vanster- ken drank f bier, wijn, absint, enz.) Dij den dron kaard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo ongemerkt en zeker, dat de echtgenoote, de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zyn medeweten en zonder dat het noodig is, dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te dankenheeft. Het COZA POEDER heeft het huiselfjk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden personen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij her schapen; het heeft menig jong persoon op den rechten weg teruggebracht en geluk kig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Èg Het Instituut,waardoordit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd volkomen on schadelijk te zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken en in de volgende depóts te Yperen: Camille I.ibotte, 31, Marché au- Beurre; Phie Centrale Socquet-Terrière, Charles May, Succ.35,Grand'Place; Donck Alois, 43, Rue de Lille. Onze depothouders reiken het attesten- boek gratis uit aan hen, die er aanvraag voor doen,maar geven geen gratis proevei Om deze te bekomen, wendt U recht streeks naar Londen. COZA INSTITUDE 62, Chancery Lane, LONDEN 1228 England. Wacht U voor namaak. Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. De vermaarde YPERSCHE CHICOREI is de zuiverste en aangenaamste van smaak. Te verkrijgen bij alle winkeliers aan 0,20 den pak van één halven kilo. Vele pakken bevatten nuttige premiën. Men gelast zich met het branden en malen voor rekening der chicoreidroogers aan zeer genadigen prijs. Voor inlichtingen, zich wenden bij M. Gustaaf Dejonckheere. Wilt gij uw linnen wit als sneeuw bewaren, gebruikt dan zuivere zeep door voorbeeldige fabrieken gemaakt. IS ZUIVER.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 5