BpreeMaad SS Rond de De Hommelpiuk w O .2 O M -- m m m m m m m m w m m m m m m m m WILLEM JELL Op Zaterdag 5 Februari 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Taimerk 8192 si Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank ?s jaars Dag klapper Voor Z. den Paus Tooneel Groot Concert S««8S« S SG Prijsraadsels voor Februari j Vrank rijk Duiischiand Spanje Odilon DEMARRÉ *t NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en fs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kindekehtig' Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 84, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost Westvlaanderen wonen. van Zaterdag 5 tot den 12 Februari. z. 5. H* Agatha, patrones der tichelchkkers en strooidekkers. H* Alix. HH. Patrus- Baptista, en 22 gezellen martelaars in Japan. Z. 6. -- H. Amantl, predikte het geloof in Vlaanderen. H. Vedustus, f 541. H. Doro thea mgtn, patrones der bloemkweekers en •waschbieekers. m. 7. H. Romwald f 1073. H. Chrysolius, m. prak het geloof in Vlaanderen, en zijn ge beente wierd later van Comen overgebracht naar de hoofdkerke van Brugge. H. Rijkhard, koning van Eugelang. H. Theodoras. d. 8. EL Jan de Matha. f 1213. H. Honoré. w. 9 Aschenwoensdag. - H6. Apolonia, mgm. f257 wierd hare tanden uitgerukt al vorens verbrand te worden. Wordt gediend tegen tandpijn. H. Ansbert d. 10. H° Scholastics, mg zuster van den H. Benedictus f 533. H. Wilhelm van Malavai, stichter der Wilhelmijten. v. 11. H. Saturnijn m. S. Jan de Britto. S. Adolf f 1222. S. Severijn abt. Evangelie van Zondag 6 Februari Quinquagesima. Te dien tijde, nam Jezus de twaalven by Hem en zeide Zie, we gaan op naar Jerusalem, en voltrokken zal worden aan den menschenzoon alles wat door de profeten geschreven staat. Want Hij zal overgeleverd worden aan de hei denen. en bespot en mishandeld en bespogen worden. En men zal Hem geeselen en ter dood brengen, en ten derde dage zal hij verrijzen. En zy begrepen niets daarvan, en dit woord bleef voor hen verborgen, en ze verstonden niet wat gezegd werd. Toen Hij nu Jericho naderde, zat daar zekere blinde aan den weg te bedelen. En bij het hooren van de voorbijgaande menigte vroeg hij wat dit was. Nn gaf men hem te ken nen dat Jezus van Nazareth voorbijkwam. En hü riep luide Jezus, zoon van David, ontferm u mijner. En die voorafgingen geboden hem te zwijgen, maar hij riep nog veel luider: Zoon van David, ontferm U mijmer. Doch Jezus stond stil en beval, hem bij zich te brengen. Toen hij nu genaderd wa<.ondervroeg Hij hem en zeide wat wenscht ge dat Ik udoe?Hy zeide: Heer, dat ik weder zien moge. En Jezus zeide hem Zie weder uw geloof heeft u gered. En terstondzag hy weder, en hij volgde Hem en verheerlijkte God. En al het volk zag het en gaf Gode lof. Vorige lijst fr. 568.5o De Congregatie der Leerlingen bij de Rousbrugge-Damen O Pius, Onze Vader, Wij allon bier te gader Wij wensehenU, uit ganscber hert, Een jaar volkomen vrij van smert, En smeeken uwen zegen at, Opdat wij voort, tot aan het graf, Volherden mogen, kloek en sterk, In onze liefde voor Gods Kerk. 50 00 Heeren Baus, Broeders Zusters, Yper 100.00 Onbekend Z 10.00 Jufvrouw Lenoir, Yper 20.00 De Jonge Dochters der Congregatie, Boeainghe 65 00 Mijnheer Eugène Struye, Yper 200 00 E. H. Feys, rustend pastor, Yper 5.00 J. C. 4 00 FFFSTF 5T i Schikkingen voor den Vasten De avondfeeste der Fanfare, eerstmaals j gesteld op heden Zaterdag avond, ten 8 1/2 i ure, iu de Iweinszaal, is verzet tot Zaterdag toekomend# 12 Februarizelfde ure. Morgen Zondag avond, om 7 ure, speelt de tooneelgilde het beroemd spel van Schiller De zaal is open ten 6 1/2 ure. De Fan fate bereidt een Groot Concort voor j Zondag 27 Februari 1910, ten 7 ure in de j Iweinszaal. 1 Ziehier den 2" Prijskamp voor onze tal- j rijke raadselmannen. Ditmaal komt hij uit Poperinghe 1Raadsel 2° Raadsel Aan welken kant van de Ark sliep Noé? Raadsel Welke koek wordt niet gebeuterd 4" Raadsel De menschen uit ons Vlaanderlasd Hebben tien vingers aan elke hand. Vijf en twintig aan handen en voeten. Raad eeas, hoe we dit lezen moeten. 5e Raadsel Ik ben in Zweden maar niet in Lapland, in Weenen en toch niet in Oostenrijk, in Wervick en weder niet in Vlaanderen, in worst maar niet in vleesch. Wie kent mij L. Dayid. •jv PRIJZEN De Pensejagervan E. H. Leroy, te verloten tusschen de volledige oplossers Volksapotheek, tusschen al dezen die ten minste één raadsel hebben opgelost. BEMERK De liefhebbers mogen zslf eenen raadsel prijskamp inzenden, en door den opstelraad worden de prijzen gejund. Ten minste 4 raadsels en best nog één of twee erbij opdat er altijd 4 ten minste kun nen overgenomen worden. De oplossingen der raadsels voor Februari in te zanden tegen Dinsdag i5 Februari. sflP *31: sS| *2ft i# I. Het is toegelaten boter en zuivel te gebrui ken, alsook afgesmolten vet, op al de dagen van den Vasten. II. Het is toegelaten eieren te eten alle dagsn, uitgenomen op Asschen-Woensdag en Góeden- Vrijdag. Degenen, die verplicht zijn te vasten, mogen, buiten de Zondagen, maar éénmaal daags eieren eten, te weten in den voornaamsten maai tijd en niet in de collatiejen zulks moeten zij ook onderhouden op de andere vastendagen van het jaar. Op al de dagen van den Vasten, is het toe gelaten eieren te gebruiken tot het bereiden van andere spijzen. III. Wij staan het gebruik van vleesch toe op den Zmdag, Maandag, Dinsdag, Donderdagen Zaterdag van iedere week, uitgenomen op den Zaterdag van Quatertemper (49 Februari) en den Zaterdag der Goede-Week. Degenen, die ver plicht zijn te vasten, mogen, buiten de Zondagen maar éénmaal daags vleesch eten, te weten in den voornaamsten maaltijd, en niet in de colla tie en dit geldt ook voor vleeschsop en jeugd. IV. Het is verboden, zelfs aan degenen die mogen vleesch eten, vleesch en viseh te eten in een denzelfden maaitijd, niet alleen op de dagen van den veertigdaagsche Vasten, de Zondagen medebegrepen, maar ook op alle andere vasten dagen van het jaar. V. Men is verplicht drie maal te lezen den Onze Yader en den Wees gegroet, en eens de akten Geloof, Hoop, Liefde en Berouw, iederen dag dat men zal gebruik maken van de boven gemelde dispensatie van vleesch te eten. Men zal zich nochtans van deze verplichting kunnen ontslaan met eene aalmoes, ieder volgens zijne godvruchtigheid,in den offerblok van den Vasten te storten. VI. Aan de militairen van allen graad, aan hunne huisvrouwen, kinderen en dienstbo den, alsook aan andere personen die dadelijk in militairen dienst zijn, staan Wij het gebruik van vleesch toe op alle dagen van het jaar, uitge- cotaen op Goeden-Vrijdag. Hot gebruik van eieren is hun toegestaan alle dagen zonder uit zondering. Met de miiitaren stellen wij gelijk de gendar- darmer:, de douaniers en de stadspolitie-agenten in werkelyken dienst zijnde, de boschwachters, dezen die in dienst zijn op detreinenvan Ijzeren- weg en tram, of werkzaam langs de baan aan telegraaf en telephoonstelsel, alsook de brief dragers,de bedienden der accijsenin werkzaam heid en de schippers. Wij vergunnen dezelfde toelating i° aan dege nen die, tijdens de krijgsoefeningen of ia andere gevallen van dien aard, de soldaten herbergen of voeden. 2° Aan de arbeiders die in smeltovens, bij de ovens van glasblazerijen, in mijnen en steen groeven werkzaam zijn. VII Wij meeney aan de geloovigen van ons Bisdom wederom te moeten herinneren dat de vastendagen, buiten den veertigdaagschen Vasten zijnde Woensdagen, Vrijdagen en Zaterdagen vrn Quatertemper de Vigiliedagen vóór Sinksen, voor Onze-Lieve-Vrouw Hemel vaart, Allerheiligen en Kerstdagen dan nog, dat het op al de Vrijdagen van het jaar verboden is vleesch te eten, behalve op Kerstdag en de Besnijdenis O. H (1 Januari/, als deze feestdagen op eenen Vrijdag vallen. VIII. Ingezien de tijdsomstandigheden en in- gevolgede bijzondere macht, Ons verleend door Zijne Heiigheid den Paus van Rome, laten Wy toe san al onze diocesanen, dit jaar vleesch te eten, zelfs meermaal daags, op Sint Marcusdag en de clrie Kruisdagen. Om dezelfde beweegredenen en ingevolge dezelfde macht, vergunnen WQ insgelijks aan al onze diocesanen, tot aan den Vasten van het toekomende jaar, vleesch te eten, zelfs meer maals daags, op al de Zaterdagen van het jaar die geene vastendagen zijn. IX, Aan alle pastors en biechtvaders staan wij de macht toe, van den vasten en het vleeschder - ven,'t zij ten volle't zij ten deele te ontslaan, ofwel deze verplichtingen in andere godsdien stige werken te veranderen, op voorwaarde dat de aanvraag op eenige goede reden steune, en niet enkel voorkome uit vrees der christelijke versterving. Deze toelating kan slechts voor den termijn van één jaar gegeven worden. Zieke en weeks lieden zullen hunne handel wijze schikken volgens de voorschriften van een gewetensvollen geneesheer. Ten einde te voldoen aan het verlaDgen van den Heiligen Vader, moeten Wij de geloovigen die van deze toelatingen zouden gebruik maken, aanwakkeren om daarvoor andere goede wer ken te doen, en bijzonderlijk, het gebod van het vasten en van het vleeschderven stiptelijk te onderhouden. jfë $s 95 gg -fgs Door eenen aap aangehouden Een dief van beroep, Georges Ridel,dwaal de in de Sévignéstraat, te Parijs, toen hij M. Charnot, bediende, zijne woning zag verlaten. Meer moest Ridel niet zien. Hij sloop in het huis en wilde juist zijn oneerlijk stieltje beginnen toen hij plotseling iemand op zijnen rug voelde springen Verschrikt poogde Ridel zich los te rukken, doch dat ging niet... hij kreeg zelfs zijnen aanvaller niet te zien. Ridel riep moedig os hulp en geburen kwamen tcegeloopen. Alsdan werd het geheim opgeklaard. De heer Charnot had eenigen tijd geleden uit Madagascar eenen grooten aap medege bracht en deze had Ridel vastgegrepen. De dief bood heel beteuterd zijne veront schuldigingen aan, doch hij werd in het ge vang opgesloten. Kind levend verbrand Donderdag morgend rond 9 1/2 ure, had vrouw Fautvatel, wonende rue de i'Ermita- ge, te Parijs, hare drie kinderen, waarvan het oudste zeven jaar en het jongste 14 I maanden is, eenige oogenblikken alleen ge laten, om eene boodschap te doen, Plots werd de portier door hulpkreten op merkzaam gemaakt. Hij liep naar boven en vond de kamer der echtgenooten Fauvatel in brand staan. Twee der kinderen kon hij, na de deur ingestampt te hebben, redden. Het jongste evenwel, de kleine Charles, was reeds aan zijne brandwonden bezweken. Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen met stekjes hadden gespeeld. Drama der ellende Vrijdag heeft men de echtgenooten Paul Lefilleul.hij 53 jaar en inpakker van beroep, zij 50 jaar, in hunne kamer, in de rue Van- drezanne, verstikt gevonden. Midden in het vertrek vas een houtskool vuurtje aangestoken geweest. De zelfmoord werd uit ellende gepleegd. Tragisch huwelijk Vrijdag avond hadden een veeriigtal brui- lofsgasten te Issy-les Moniineaux in een char-a-bancs plaats genomen. Het voertuig kwam ia botsing met een tram. Een der j feestvierenden, mevr. Héman, viel van de kar, rolde onder een der wielen en werd dood opgenomen, met ingedrukte borst. Nog drie andere bruiloftsgasten werden min of meer erg gekwetst. Bandiet door zijne hand ver raden Een geneesheer van Charny, M. Roche, kwam per automobiel van zijne ronde, toen aan Les Barreaux eene vrouw verzocht me de te mogen rijden. De vrouw had een kloek gestel en had eenen doek rond het hoofd ge slagen. Daar M. Roche door zijnen chauffeur ver gezeld was, stond hij het verzoek der vrouw toe. Hij nam dus een mandje dat de vrouw aan de hand droeg en plaatste het ia den auto. Daarna wilde hij ook de vrouw in het rijtuig helpen, doch hg voelde dat eene mannen hand in de zijne lag. M. Roche bracht de vermeende boerin eenen hevigen vuistslag in voile gelaat toe, zoodat zij ten gronde rolde,waarop de auto mobiel ia allerijl wegreed. Toen men het mandje onderzocht, vond men er twee revolvers en inbrekersgereed schap in. De geneesheer en zijn chauffeur waren aan een groot gevaat' ontsnapt. Het feest van den Zwarten Adelaar Jaarlijks na het ordefeest, worden de nieuwbenoemde ridders in de orde van den Zwarten x\delaar plechtig opgenomen. In een kapittel dier orde, dat door den keizer als souverein an opperhoofd der orde, wordt gehouden. Met eenigzins middeleeuwsche plechtigheid, wordt de opneming in de orde verricht. De kroonprins, de prinsen van het koninklijk huis komen in de kamers van ko iiing Frsdenk I, Waar hun de rooMu weelen orde-mantels worden omhangen de andere ridders in eene andere zaal, waar zij even eens gelegenheid vinden hunne orde-mantels om te doen, de nieuwe benoemde ridders, dia het ordelint reeds over den uniform dra gen, worden in de Brandenburgsehe kamer van het slot geleid. Zoodra allen gereed zijn, meldt de opper- ceremoniem oester dit den keizer,waarop de ze, in den ordemantel gekleed, en voorafge gaan door da vorstelijke ridders naar de ridderzaal gaat. Daar zij® inmiddels alle andere geneodigden en gerechtigden om de opneming bij te wonen,|bjjeen gekomen. In plechtigen optocht, voorafgegaan door wapenherauten, en door pages, die de orde- teekenec der nieuwe ridders dragen, treedt de plechtige stoet, alle ridders in de schil derachtige ridderkleeding, da zaal binnen, de jongste ridders voorop, twee aan twe®i aan het einde der lange reeks de prinsen, dan de kroonprins, eindelijk de keizer, ge volgd door de adjudanten, generaals en ad miraals, der prinsen en het gevolg der nieuw op te nemen vorstelijke ridders. Trompetters in de zaal en op het zilveren koor bliezen fanfaren, als de stoet binnen trad. De keizer nam plaats op den troon, de ridders scharen zich rond beide zijden van den troon. Zoodra de fanfare geëindigd was, gat de keizer bevel aan prins Leopold en prins Oscar, om voorafgegaan door he rauten en geleid door den cermonierneester der orde,de prinsen Ferdinand van Rumenie Friedrïch Sigumund van Pruisen ea George van Beieren binnen te geleiden. Wanneer deze nieuwe ridders de binnenzaal betreden, worden zij met fanfaren begroet, en door hunne peters tot aan de treden van den troon geleid. De orde-secretaris leest, op last des keizers,de statuten en de af te leggen belofte voor, en op verzoek van den keizer treedt nu elk der nieuwe ridders voor den troon, legt de ontbloote hand op het statutenboek en zegtJa, dat beloof ik Terwijl de trompetters weder oud-Duitsche melodiën blazen, worden de nieuwe ridders door iiunns peters met den roodfluweelen ordemantel bekleed, waarna de keizer eiken ridder, die voor den troon knielen moet, de ordeketen omhangt en omhelst. Op dezelfde wijze werden daarna de hertog van Saksen-Altenburg,prins Heinrich Reuss hertog Adolf Friedrich van Meckenburg, de generaals von Einem, von Moltke en von Éülow opgenomen. Daarna verlieten de ridders /in plechtige optocht de zaal, om zich naar,/; de kapittel zaal te begeven, waar de keizer, in bijzijn van 49 ridders, esn kapittel der orde hield. Ten slotte werden de ridders voorafgegaan door den keizer, naar de kamer van den Zwarten Adelaar geleid, waar de ordemaa- tels werden afgelegd. Hiermede wss de plechtigheid geëindigd. De edele valsche munter De gevangenneming van den hertog van Behavente,onder beschuldiging van valsche munten te verveerdigen en in omloop te brengen, heeft in geheel Spanje, en vooral in de aristocratische wereld, natuurlijk greot opzien gebaard. De meeningen over zijne schuld loopen nogal uiteen een aantal vrienden van hem houden staande dat de hertog onmogelijk kan schuldig zijn aan het hem ten laste ge legde, daar het landgoed, waar de fabriek gevonden is door de policie, door hem in geen jaar is bezocht, aangezien het zwaar balast is en door hem in onderhuur werd af gestaan. De hertog, di@ eigenlijk Emilio" Bessières heet/'en zijn titel voert tengevolge van zijn huwelijk met de hertogin van Benavente, heeft hij een avondtuurlijk leven gehad. In zijne jeugd toog hij inaar Zuid-Amerika waar hij het tot majoor in het Peruaansch leger bracht. Hij verloofde zich met eene nicht van den president tot een huwelijk kwam het echter niet. Na zijn terugkeer in het vaderland, trad hij in den echt met de dochter van den her tog van Osuna, die dertien maal markies, vijftien maal graaf @n vier maal prins was en buiten dien tailooze titels voerde. Zijne dochter had den titel van hertogin van Benavente. Na een/huwelijk 'van 18 jaar, begon de lie-tog een proces tot echtscheiding, terwijl hij eenigea tijd geleden, om aan geld te komen, daar hij geen eigen middelen bezat, een weekblad, Ideal, had opgericht, met bat doel, hierin geleidelijk allerlei artistocrati- sche schandalen te onthullen. Aangezien hij geen gelden beschikbaar stelde tot bestrijding der proceskosten,werd beslag gelegd op het landgoed bij Cadix, waarbij dej valsche muutfabriek ontdekt werd. M d§£ ""De beklaagde beweert dat hij/onschuldig is en dat zijn huurder de dader is. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N° 4 DOOR Hij keerde geen blik af, en bleef zitten zoolange lot de lampe aan '1 êlooven ging, uilvunsdc en de keuken door den vuilen geur van beuren reeuw verspreidde. De heerd kreeg koud. Hij sloot de deure feu ging over hel hof. Het was er zoo eenig nu fcti doodstille. Droomend wandelde hij langs den koeistal tol bij de schure hij lei zijn oore aan de deur en luisterde. Niets, een zwaar versmoord ronzen van moede zielen, die in de weelde van eenen diepen slaap vernieuwing van kracht en leven zoeken. Ze slapen, zuchtte de knape, en zeggen dat zij, arme, daar ook ligt. Met een droevig kopschudden kwam hij aan den peerdstal, draaide voorzichtjes de klinke op en gleed binnen. Builen goot de gladgeschuurde mane den zilver- drop van hare tintelende straling in eenen hellen schijn over het ingeslapen gedoen en 't groeiende bloeiende hommelland. 't Sloeg vijve van den morgen loen de plukkers vrij en vroo, gezond als blieken, in de bakkeuken inet het vroegstuk gedaan hadden. Elk greep zijn gerief, een zak, eene mande, een voorschoot, en 't .vrouwvolk hunne bruinstrooien hoeden. :t Ging schromelijk warme zijn vandage. Nu was 't nog herdelijk. Een lichte smoor hing als een vlokkige watte boven de 'meerschen en 't nesche land, dat in sommige plaatsen lichtekens doomde lijk feen zoetgeu- rige plantenasem, waar de malsche reuke van de om liggende hommelhoven met een balsemende prikkeling in doorwasemde. Genoeglijk snoven zij de frissche morgenlucht, trokken met smakelijke teugen de lavende zoetigheid, en lieten in eene herleving van gemoed en krachten de oogen met een wellustige benieuwdheid rondgaan. G06 weere, jongens, riep de bendenier, een voordeelig plukseizoen te wege! Ze moesten een paar honderd meters yer, eer ze de uitgestrekte beplanting geraakten. Voor 't naaste trokken ze noeseh weg oyer den haverstoppel. Van hier zag het hommeiveld eruit als eene groote groene tente in de wijde lucht, midden den vruchtbaren akker opgeslegen, waar ze met sterkgespannen zink- draden en hemelhooge steunsperren rotse vast stond gegroeid. Welig krulden en wrongen de rilde ranken rond de leiddraden, zwengen hen in den top, drilden neer, omarmden idle takjes en 'twijgjes en schudde- duVerden in 't koele morgenwindje tie dauwperels van hunne fleurige bloemekens. Heel het ommeland stoor de en geurde van de kostelijke vrucht. Zoo ver liet oog kon reiken, van op de helling dei* verre heuvels tot ginder, waar het donker bosch den einder afsloot, overal kleurden de beplantingen uit met breede plek ken van smukkig groen. Zarren, die voorgegaan was, had al eene dubbele reke ranken afgestekt. Fielten was er ook met het peerd en de snakkarre, liij voerde de stoelen bij, en nog een vreclit zakken. De boer zag er goed uit. Zijne booze pogen glaarden gezond in zijn schurkig wezen, en liij was Zarren juiste aan t vertellen, dat hij voor zijn uclitendeten eene hespe kandeelde, en een half brood binnenspeelde. Y an een einde ver kwamen de plukkers op een drafken toegeloopen. De bendenier met zijn lange beenen, oversprong ze allen, en hij had reeds de plaatse overzien, toen d'andere daar ook waren. Tielc bleef achter met Romine, maar ze riepen dat het inanne- volk een goe stoel voor hen zou gelaten hebben. Twee van de jongens kregen ruzie 0111 een brokke van een ouden zetel, die er nog al gemakkelijk uitzag. Moet ik wat helpen, verdomde jongens 1 dreig de Fielten, en hij had al een eerdkluite vast, tewege om de onstuimigaards vaneen te smijten. Ze gerochten eindelinge gezeten, neus en eers, met de mande tusschen hen en eene lange rij, al de vreemde plukkers en Zarren. In "t midden van de reke lieten ze eene mande én tw_ee stoelen vrij. Gasten, t is gang! riep de hendenier jen ze schoffelden elk eene ranke op. t Werk van over jaren zat nog in hunne vlugge vingers. Ras schoof de groene staal tusschen hunne handen, en ze nepen de bloeme weg zoo zeere als kij ken, ravelden inet eenen enkelen sleer heelc trossen mee, cn waar er een knopke alleene of verdoken stond, t /wierd net van den 'moerlak gekuip 1 en mee in |déi man de gegooid. Hier en Haar was er nog een die entwat wist, maar 'zoodanig wierden ze van hunne bezigheid over lommerd, dat ze te lange laatste maar op ;t plukken al leene meer peisden, cn hunne gedachten op ranke en hommel alleen nog hadden. .Wanneer de boerinne met Ficntje de overgeble vene mande kwam bezetten, wrocht iedereen neerslig door en men hoorde niets anders dan de haastige rut- selinge in de bladen en de korte snokken van 'den pluk. Ziet maar 'dat ge geen hommel aan de ranke laat, vermaande Sofie, hij is wreed duur vau dc jare, en 't Ware: 'jammer!... Alzoo al halfluide ruilend en p/ullend viel zc ook aan den arbeid. Fielten, die dat spel al eenen tijd lange bezien had, blij van op zijn gemak te zijn, en op "t snak van de karre van den leegaard te scheren, terbinst d'andere generig plukten, stale de peze zoohaast hij zijn moeder had zien komen, misschien wel om over zijn zwalpe- rij van gister geen zure woorden le moeten hooren en beschaamd te zijn om zijn gem eene manieren.. VLordt voortgezet* sa Ph e O cn o GO 3 a a? DIT IS EN OMMELANDS JT ml* &.J O M iv i t t-Töf ie topcrp.latfin hnt.fir fin znivfll fp crp.hri 000000 0000 00 000000 000000 000000 000000 Doorstreep 6 vau deze 36 nullen, zocdat in alle rijm en op alle manier altijd een paar getal overblijft. J O SO CS CS s-, tfi t-1 O <3 —o -C: CS OJ CJ

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1