EN OMMELAND Katholieke en Bewarende Bond van het Arrondissement Yper TWEE BESTIEREN GROOT CONCERT pp SpieeKiM li Op Zaterdag 26 Februari 1910 5 centiemen 't blad 43e jaar. Taimerk 3195 Te trekken bij den Uitgever, T* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's ofte post, tegen 8 frank 's jaars I! Dagklapper van Zaterdag 26 tot 4 Maart. Koninklijke Fanfare Zondag 27 Februari 1910 «5 m Voor Z. II. den Paus HOND DE WERELD Vrank rijk Goocheltoeren Odilon DEMARRÊ n Echt en recht, 't oud violk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. ZATERDAG, 26 FEBRUARI, ten 2 3/4 ure in het te Yper, vergadering van den Algemeenen Raad. Aanwijzing der vun den 22 DAGORDE Kandidaten Mei. >$IL' ffSk axS. rifvai, caL «Bil ros. Ml Evangelie van den 3en Zondag van den vasten. om 8 ure in de IWEINSZAAL M Vorige lijst 1086 50 Onbekend; ter eere van den H. Joseph 2.00 DE LIBERALEN.—i ,'t Is al een tijdeken geleden dat do liberalen tf, <jf, f, -jfo fs; f, -<jf, fr» f, f, Hst milliard der kloosters, waarmede meu pensioenen in Vrankrijk aan de werk lieden ging betalen, is niets anders dan kloosterroof en volksbedrog geweest. Het Seftaat had dan ook eene commissie samengesteld, om de vereffening van de aangeslagen klooster- eu kerkgoederen te onderzoeken. Senateur M. Régismanset, heeft nu verslag gedaan en zegt dat zijn ver slag enkel loopt over de vereffeningen gedaan ia bet jaar 1907. De goederen welke dat jaar verkocht zijn, waren geschat op 34.869.000 franken. En weet gij hoeveel de verkoop heeft opgebracht Eh vel, 2.700 000 fr, De leden der Senatoriale commissie, heb ben zich op zeer strenge wijze uitgdrukt OVER DE SCHANDALIGE WIJZE, op welke de vereffenaars zijn te werk gegaan... Op het einde van zijn verslag, zegt sena teur Régismauce dit Vrankrijk is zoo diep gedaald, dat bet op schandalige dieverij wijst, dat het van over heidswege de dieverij kent, en toch machte loos is om te straffen wat is misdaan. Men slaat eenvoudig de boeken toe, tot geruststelling der langvingeiige vrienden. En zeggen dat de liberalen ons ook willen verfran3chen. Vandalen-werk Vrankrijk is in de handen der vrijmetse larij gevallen. Het gevolg nu De kerken zijn in handen gegeven van de gemeentelijke besturen, en vele dezer ge bouwen staau op het in puin vallen. Men begint reeds, hier en daar, met kerkgebou wen aan dea eeredienst te ontrekken. De Gazette de France verhaalt wat te Soissons is gebeurd. De kerk van St-Léger aldaar, is esn keurig gebouw uit de XVIe eeuw. Vroegertijd behoorde die kerk tot de abdij van Genovelin. Het plaatselijk bestuur heeft nu deze kerk in een vergaarzaal veranderd. Daartoe heeft men pilaren moeten wegkappen, muren bij- metsen, het keurigste snijwerk moeten ver nietigen mea heeft er verwoest en wegge broken, zooals het in de ergste geuzentijden niet erger kon gebeuren. M. Maugniaudé, radikale afgeveerdigde, heeft de nieuwe zaal ingehuldigd. Onder deze gewelven waar men eertijds Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER No 7 DOOR Zonder twijfel was 't een braaf jong, die Ce- lina, want zij alleen bad mei aandacht, ging geerne naar de misse, sprak zoele en beleefd en wandelde voort zoohaast er onder 't gemeenzaam koutten, groeve spreuken of onbetamelijke histories tc berde kwamen. Meer dan eens had ze hierom van wege de mannen en vrouwen schimp en gekkernij te verdragen. Ze noemden haar dibbe, kwezel en wat al meer, vielen haar lastig met Onverstandige vragen en domme zin spelingen. Dit stoorde haar weinig of niet en de plaag- steerten gaven hel zelf op. Dat versleet pianewijs, ze gewenden hen aan beur eenzelvige doeninge, en zonder daarom veracht of verwezen te zijn, leefde ze gerust en gelaten met den hoop. En die zon- derlinge levenswijze van het meisje had den knape zoo ongeloofbaar, zoo onmogelijk geschenen, dat hij, Riel wetend waarom, eenen wrok tegen haar voerde. .Waarom kon ze niet doen lijk d'andcre, dacht 'J- Maren dat nu manieren, altijd van de leute weg drommen en heur makkers te schuwen lijk pestlij ders. Ze moeste dan maar thuis blijven en wejerje gaan hangen aan moeders bchorte, zoo peisde hij. Aan tafel hield hij zijne öogen dievelingö op heur wezen gevestigd, en als ze dan bij gevalle heur groote kijkers langs zijnen kant wendde en hem scheen le glimlachen, dan voelde hij eene onruste die hem op nelels bracht en heel uit zijn lood sloeg hij 'kwan selde zijnen lepel, of heisterde de helft van den vor- k'enlast. Hij zonk het hoofd en schuwde zijn oogen weer op te keeren met een kwaadheid, omdat die dibbe hem zoo kon onthutsen. En dat ging zoo dagen naëen. Hij vervolgde haar met zijne blikken, zonder te willen den naam of zelf het gedacht hebben dat ze hem voor iets aangenaam of aantrekkelijk kon zijn. Hoe langer, hoe meer gewaarde hij, den invloed van lieure eenzelvige doening. Als 't gebeurde dat zij den Zondag of binst den rusttijd met eene gazet of een boek in handen zat, voelde hij hem tot haar getrok ken, en eens had hij toegegeven, en hij Celina gekomen, goedsmoeds gevraagd: Wat nieuws te Parijs? om entwat te zeggen. 'k Weet van geen, ha ze stille geantwoord, en hij was misnoegd van daar gegaan. Ze las boeken en geschi-iften, en hij, hij zou geen A uit een B kennen en zij, die maar kwam hommel plukken, een gemeen werk, gedaan door ge meen volk, aan een gemeene prijs, zij las lijk een ad- vokaat en wie weet, kon mogelijks w.el schrijven ook. Dat .was een raadsel. Al kouten over kond en warme met. de andere plukkers, (trachtte Zarren loos weg te achterhalen waar Celina Lhuis hoorde, hoe 't met heur familie stond, en waarom ze naar hier overwaaide. Zoo en zoo vernam hij jets', dat Celina lang hij eene tante meegeWQond had, dat die 'tante nu dood was, dat Ce lina nadien bij haren vader en stiefmoeder weerkeer de, dat ze een lastige menagie hadden, dat het er somtijds schuw ging tusschen man en wijf, en dat Celina veel moest wei-ken. Al die redens deden den jongen diep naden ken ien zijne belangstelling voor Celina levendig aan- De eerste ongunstige, maar; vrij gedwongen ernstig meegevoelen, een indruk verteederde in een rechtzinnige genegenheid die hij spijts zijn eigen, on handig verdoken hield. Celina kwam hem nu heel anders voor, met heur grooltte onze-vrouwenoogen en heur mat zwaarmoedig wezen. Sedert lang had liij bemerkt dat zij brdelijk gekleed ging, ze lapte en naaide aan tijden waar het ander vrouwvolk met een smeerige lialf opgefronselde rok liep, of 't voorlijf zonder knoopen en oksels en elleboogen in gapingen en flarden, was zij altijd properkens aangedaan. Ze had schoon pekzwart haar, dat in een dikke stresse om heur lioofd gevlochten lag, en heur wit zuiver yel blonk van deugd eu reinheid1. De pluktijd voer Over zonder dat Zarren meer van zijn gewaarwordingen meedeelde. Hij rischierde nu en dan jeen onzeker woord, loech omdat ze t had gehoord, ten wilde hem! heed liet uitzicht van een idef- tigen boereknape geven. Hij wist nu dat Celina te Re pelen aan den Noordhoek woonde. In den voorzomer, als het daar ommegang was trok hij er naar toe zonder aan niemand van zijnen uitstap te gebaren. Opzettelijk wandelde hij vóór het huis van Celina en 't gelukte hem dat hij ze te zien kreeg. Ze bemerkte hem ook !en loech. Hij wierd benauwd. Zou hij nu voortgaan? Ze kwam juiste buiten, en zijn her te brandde van ver langen om haar een woordeken te zeggen, en 't en wilde ter hijkans niet uit. llae is. 't, Celine, komt ge weer plukken van de jare? 'k Weet niet, misschien wel, antwoordde ze. Hij moest weg, haperde nog eene wijle, zocht om meer te vinden maar T.ot later, stotterde hij en ging zeere voort. Gejaagd liep hij Hoor het dorp, ten buiten in T veld zette hij hem neer in 't gers. 'k Ben een onnoozelaar, zuchtke hij, waarom hen ik nu zoo ver gekomen? Waarom, voor haar?... Hij stond op, zienlijk kwagi'ezimd en aan d'eer ste lierberge de gereedste trok hij binnen, besteldlej een glas bier, besteld nog een, ent than nog een... hij, die zoo gesparig met zijn kluiten c immeging. Nog drie uren eer hij t'hui, s kwam, en T was t'halven d'aehternoene. Hij stapte jooveeL zijne bee- nen rekken konden, maar aan 't ij io mmelland kon hij niet voorbij en ging er naar. Wordt vQ.ortgeze.ti Th 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en Ss Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 Ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te YPER. Bij drie maanden zal het land te beslissen hebben over het beotier dat het wil voor de bereddering der openbare zaken. De ijzerwegen waren hier aan de maat schappij van de Vlaanders 't volk vroeg om aan -den Staat te geraken er was geen geld om de ijzerwegen af te koopen. Te lande was er nergens: een weg waar de boeren 's winters door konden geraken van keizels was er nog geen sprake 't vervoer Volkshuis Telken keer dat ge een liberaal blad in han- kostte te schrikkelijk duur, daarbij de gemeen Art»-, „rtrt»-.f Ifloot /fö n.M r» rlof rvnc la ml tnt OVftr _r__. ii1.1 z. 26. H. Nestor, bm.H. Popbyrius, bm. H. Victor, pr Eremijt. H8 Adeltrude in t Ooorngksche. H. Pbaras, hovenier. H. Ignatius. Z. 27. H. Alexander. H. Leander, b. H. Besius, soldaat. H8 Honor-ina. H. Juliaan m. wierd levend verbrand, patroon tegen de jicht m. 28. H. Romaan. H. Theophiel, mar telaar. H. Oswald, bisschop. Gelukzalige Thomas van Cora. d. 1 Maart. I)e 260 heilige martelaars. H. Suitbert, b. die de Friezen, Bataven en andere Germaausche volkeren kerstende f TH, S' Aubin, bisschop van Angiers t 550. S6 Eudo- xia, martelares. iv. 2. Zalige Karei de Goede, m. graal van Vlaanderen, wierd in do Kerk van den H. Do- natus te Brugge vermoord op vandage in 1127. H. Simplicius, t 482. d. 3. S. Maryn en anderen. H8 Cunegond w. keizerin. v. 4. H. Casimir, zoon van den koning der Polen, voorbeeld aan zuiverheid f 1483 in den ouderdom van 23 jaar. H. Adriaan. H. Lu cius. H8 Moeder Anna. i«r». jau 21} su au jsu jüj jyj ray Te dien tijde dreef Jezus eens een duivel uit en wel een stommen. Toen nu de duivel was uitgedreven, sprak de stomme, en de scharen stonden verwonderd. Doch eenigen hunner zei den Door Beelzebub, het hoofd der duivelen, drijft Hij de duivelen uit. Maar anderen, om Hem op de proef te stellen, vroegen van Hem een teeken uit den hemel Hij echter kende hunne gedachten en zeide hun Alle koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is zal verwoest worden, en het eene huis zal op bet andere vallen. Maar als ook de satan tegen zichzelven verdeeld is. hoe zal zijn koninkrijk stand houden? Want ge zegt dat Ik door Beelzebub de duivelen uitdrijf. Indien ik echter door Beelzebub de duivelen uitdrijf, et or wien drijven uwe zouod ze uit Daarom zullen deze uwe rechters zijn. Maar als Ik door den vinger Gods do duivelen uitdrijf, dan is ook liet koninkrijk Gods ooderu gekomen. Wanneer de sterke in volle wapenrusting zijn eigen erf bewaakt, dan is al wat hij bezit in vei ligheid. Maar wanneer een sterkere dan hij hem overvalt en overwint, dan ontneemt hem deze zijne wapenrusting, waarop Hij vertrouwde, en verdeelt zijmn buit. Wie met met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij vergadert, verstrooit. Wanneer de onreine geest van den mensch uit gaat, zwerf'hij om door waterlooze plaatsen en zoekt naar rust En als hij die niet "vindt, zegt bij: Ik zal terugkeeren naar mijn buis, dat ik verlaten heb. En hij komt en vindt het gerei nigd en versierd. Dan gaat hij heen, en neemt zeven andere geesten met zich, boozer dan hij, en ze komen binnen en gaan er wonen en bet laatste van dien mensch wordt erger dan het den neemt, leest ge erin dat ons land tot over - de ooren in de schulden: zit, en. dat bet niet lang 'meer duren zal eer we totaal ten onderen i gebracht zijn en bankroet gaan. Dat is 't ge- wone liedje van de blauwen voor de Wetgevende Kiezing pe Katholieken, integendeel, beweren dat i -alles om ter West is, dat 's lands welvaart ge durig aangroeit, dat de financiën in goeden isa^Mmmai^smisieiamemmimamiwsiSBeismiiBmxsÊesasii staat zijn, zoodat we volstrekt niet te winnen hebben met eene verandering van bestierders, maar alles te verliezen. Laat ons eens onderzoeken wat die twee tegenstrijdige beweringen weerd zijn, niet met woorden in den wind, maar! laat ons de be stierders oordeelen naar hunne daden den schoenlapper kent men aan zijn werk zegt een oud spreekwoord. Daarom komt voor de pinne, gij, liberalen, en ook gij, katholieken eerste. Terwijl Hij dit nu zeide, verhief zekere vrouw uit de schare hare stem, en zeide tot Hem: Zabg de schoot die U g dragen heeft, en de bor sten die Gij gezogen hebt. Maar Hij zeide Zalig voorwaar, die het woord Gods hooren en on derhouden. PR06RAAOIE lre Partie 1. Marche lubilaire Paul Lebrun exécutée par la Fanfare Royale. 2. Finale du Concerto en sol mineur pour violon Max Bruch exécuté par Monsieur Henry Gadeyne. 3. a) Marguerite au rouef Fr. Schubert b) Chant Hindou Bemberg chantés par la Baronne Bonaert. I 4. Sonate en mi mineur pour plano Ed. Grieg a) Allegro b) Andante c) Menuetto d) Finale-Allegro exécutée par la Baronne van Zuylen van Nyevelt. 5. Grande-faniaisie sur Ie Drame lyrique Clodwig et Clothildis Oscar Koels a) Prélude b) La Chasse c) Ballade d) Marche c) Hosannah lr8exécution par la Fanfare Royale. 2me Partie 1. Fantaisie pour Trombone solo Leo Moeremans avec accompagnement de Fanfare soliste Mr Jülien Desramault (lre exécution). 2. a) Arabesque Schumann b) Arabesque pour piano Debussy exócutées car la Baronne van Zdylen van I Nyevelt. j 3. Air de Samson et Dalila C. Sainl-Saëns chantée par la Baronne Bonaert. 4. a) Polonaise Van Laub f b) Caprice pour violon Paganini exécutós par Monsieur Gadeyne. PIANO EBARD. meester en baas waren jn hét bestier van 't land, maar toch nog niet lang genoeg Opdat velen onzer lezers zouden vergeten hebben wat er te dien tijde al gebeurde. v - 't Was in. Juni 1878, dat de kiezers, gehoor gevende aan de beloften der liberalen van dien tijd, het katholiek ministerie in minderheid stelden, en zoo kwamen Frère, Bara en Graux aan het bewind en bleven er zes jaar lang. /Hun eerste werk was de Schoolwet van 1879, door een liberale hoofdman een onge lukswet genoemd. Om die wet in al hare hate lijkheid te kunnen doen doorgaan, wierd ei- geld verkwist bij ho-open, zoodanig dat achter een jaar twee-drij er geen middel meer en was om de begrooting behoorlijk te doen slui ten, 't /was tekort, nog tekort en altijd te- kort. ;Om daarin te voorzien werden lasten geleid, op koffij en tabak onder andere. Bij millioenen 's jaars moest er meer betaald worden, 't Volk werd verbitterd, maar in plaats van besparingen te doen, verkwistten de ministers maar altijd meer en meer, voornamelijk voor hunne schoolwet, bijzooverre dat als in 1884 de kie zingen moeten plaats hebben, er nogmaals een heels reesem nieuwe belastingen gereed waren gemaakt, die men slechts na de kiezing zou doen stemmen. - - i Niet alleen waren de lasten gedurig ver hoogd, maar daarbij handel en nijverheid ver kwijnde, de landbouw ging te niete, elke week waren er bij dozijnen landbouwers uitgeschud en uitverkocht, de hofsteden geraakten met moeite nog verpacht. ,Rust en vrede en was er nergens meer de hatelijke schoolwet had het land in twee vijandelijke kampen herschapen armen en werklieden werden broodeloos gesteld, enkel en alleen om reden hunner denkwijze. Dezen die recht hadden op hulpe van openbare bestie ren, werden het brood geweigerd, indien ze hunne kinders niet wilden zenden naar god- delooze scholen. Openbare werken, daarvoor was er geen geld. 't Was jaren reeds -dat het arrondissement Yper, de overname vroeg van de vaart en de voltrekking ervan er was niets te ver krij ten werden tot over den kop in de schulden ge steken door het bouwen van paleizen voor on derwijzers zonder leerlingen, en zoo konden de gemeenten ook niets verrichten voor de verbe tering der wegen. Daarbij, er werd aan de 'ge meentebesturen geen de minste vrijheid gelaten in het bestieren der gemeente. Wilde men niet alles schikken naar de goeste van den staat, seffens wierden er mannen gezonden, bijzon dere commissarissen, die de gemeenten bestier den namens den staat, en natuurlijk daarvoor nog vet betaald wierden en volle vrijheid ge noten, om het geld te doen dansen naar be liefte. p.at alles is nog in 't geheugen, al is het reeds meer dan 25 jaar geleden. Vele Ypersche fa- miiiën, vele personen van te lande hebben het nog goed onthouden. (Zoo stonden de zaken, als in 1884 de kie zers over de toekomst van het land te beslissen hadden. De ministers werden in Juni met zulke ongehoorde meerderheid weggebursteld, dat het nog nooit nergens was geweten ge weest. - NUDE*KATHOLIEKEN. Wij hebben daar den toestand geschetst van het land, wanneer na de kiezing van 1884 de heer Malou Minister werd Rr was geen geld in kas, de rekeningen slo ten met een aanzienlijk tekort, het volk was overlast, dus niet te peizen om door nieuwe lasten hetgeen tekort was aan te vullen, voor openbare werken was er geen geld, de handel kwijnde, dtf nijverheid ging te niete.... Eerst en vooral werd gezorgd om den vrede to herstellen onder de bevolking, door eene nieuwe Schoolwet, die, al gaf ze geen volledige I voldoening aan het grootste deel der bevolking, toch het hatelijke der ongelukswet deed ver geten op korten tijd. .Verders werden de belastingen, die meest drukten op de kleine menschen, afgeschaft of merkelijk verminderd, en toch door spaar zaam bestier en zorgen was na eenige jaren het evenwicht hersteld tusschen uitgaven en inkomsten. Machtig groote werken werden dan aangelegd en. uitgevoerd Brugge en Brussel kregen eene nieuwe zeehaven, de haven van Antwerpen werd merkelijk verbéterd, de handel werd opgebeurd en geholpen, de nijverheid vond steun en hulp waar hel noodig was, de ge meenten werd volle vrijheid gelaten in het beheer der gemeentezaken, het getal kiezers werd merkelijk vermeerderd, én de werkman, die vroegertijds niets te zeggen had in de aan stelling der kamerheeren, werd door het ka tholiek beheer geroepen om deel te nemen aan de kiezing voor de wetgevende Kamers. 1 - -Om een gedacht te geven van de uitgebreid heid die handel en nijverheid heeft genomen, zij het genoeg te zeggen dat de algemeene han del van België meer dan 8 milliard te jare bedraagt, waar die van Rusland enkel 4 mil liard beloopt. En Rusland telt daaromtrent 20 maal de be volking van ons Belgenland I '♦1 i 1 t -Bus Om nu over zaken te spreken die meer recht streeks belang hebben voor de bewoners van ons arrondissement, nemen wij eerst de vaart Van 1878 tot 1884 werden er nooit gebaard dat die vaart bestond. Geld was er ten anderen niet voor openbare werken, alleen voor school paleizen. In 1888 werd d,e vaart overgenomen dooi de katholieken, en nu bij eenige dagen zal men hand aan 't werk leggen om eindelijk tot een goed einde te komen, 't is te hopen. Alweer meer dan 3 millioen te besteden aan openbare werken. De ijzerwegen der Vlaanders zijn overge- nomen en nu bezitten wij' betere aansluiting voor het midden des lands Brussel, Gent, Antwerpen. Te lande zijn de vroeger onbruikbare stra- I teu in sierlijke keizels herschapen, waar men 's winters zoowel als 's zomers gemakkelijk kan doorgaan en doorrijden. Niet alleen handel en nijverheid zijn ver beterd, maar de landbouw is bloeiender Waar vroeger gedurig hoeren werden uitgeschud, komt de spaarzame en neerstige landman nu eerlijk aan zijn 'brood, en 't is hem ten anderen bertelijk gejeund. De werkman krijgt in zijn ouden dag een schoon pensioentje, dat aan den Staat in de laatste 10 jaar reeds hij 180 MILLIOEN heeft gekost. Begrootingen en rekeningen sluiten regel- matig met een overschot. "t Is meer dan een vierde eeuw dat het ka tholiek bestier aan het roer is, en van nieuwe belastingen is tot hu geen sprake geweest En waar ligt de oorzaak van het oneindig verschil, dat wij komen aan te stippen tus schen het bestier der liberalen en het bestier der katholieken De eenen zijn verkwisters, de anderen spaar- j zame en handige bestierders i V k ELDERS. Is het in België alleen dat de liberalen zulke slechte bestierders zijn Hoe zit het in Vrank- rijk, onder andere, dat de geuzen van alhier zoo dikwijls als voorbeeld aanhalen Een enkel puntje willen we vermelden, want ons artikel zou anders te lang worden. Onder de kloosters door het fransch Staats bestier ingepalmd, die een milliard moesten op brengen om aan het werkvolk ginder een pen sioen te bezorgen, was een der voornaamste de Chartreuse of het klooster der Karthuizers. Het was op verscheidene millioenen weerde geschat. (Nu de verheffeninggedaan is, schiet er niets over zelfs is er niet genoeg om de on kosten te betalen van advokaten, notarissen en andere, die het kloostergoed ginder helpen verheffenen Nog meer De paters hadden op eigen kosten een hos pitaal ingericht, dat van St-Laurent-au-Pont. Een hospitaal kon weinig profijt bijbrengen en wierd daarom gegeven aan het departement, dat is als d',e provincie bij ons. Vermits er nu hiets en is om dat hospitaal te onderhouden, spant het departement een pro ces in tegen den Staat, om te doen beslissen wie er het hospitaal onderhouden moet. Natuurlijk zullen 't voor slot van rekening de lastenhetalers zijn, die zullen mogen afdok ken, als gewoonte. Vroeger betaalden de kloosterlingen alles zelf, en do Staat kwam er voor niets t.usschen. Dat toogt eens te meer dat de liberalen over al onhandige bestierders zijn, en dat de tegen woordige niet béter en zijn dan hunne voor zaden. De kiezers zullen dus wijzelijk handelen met dit alles eens grondig te overwegen, en te zien door wie hunne stofeflijke en zedelijke belangen best worden behertigd Den 22 mei zal hun de gelegenheid geven over dat onder zoek uitspraak te doen. 1 JAN Onze commissie eischt met aandrang en met i» kracht de strengheid der rechters, bi] het on- derzoek der rekeningen, en de waakzaamheid der parketten. K 1 !W yvV

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1