WW* jLjar- DIT IS m lilt! EN OMME LANDS D© Hommelpluk m Pw w SpretMiud 52 ÉP S S 2 Op Zaterdag 5 Maart 1910 5 centiimen 't blad 4ï>e jaar. Talmerk 3196 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrüte, te Yp&en bij 's landsboodschapwezen ope post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper m m m m m fé m m m if» cj m es m u, m p Voor Z. II. den Paus O'G'G Q~fll O Voor de Missie van Paler Josef Siolbergh RA A DSELPR1JSKA M P GO DE LIE VË VAN Al,LES WAT Odilon DE Al A RRÊ n Echt en recht, 't oud Vrille indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsen en bovenal, God getrouwe ik wezen zal van Zaterdag 5 tot 12 Maart. Evangelie van den 4en Zondag van den vasten. voor Maarte Prijzen St Maarten door E. H. Claeys De zeven raven van Grimm »3?. it$. s# »Sf 'st$. 'J* G 0 D E L I E V E De ratten vanger van Londen Pitjes en Datjes Een gewichtig rechter. De Engelsche peerden De hiekorven Leopoldsorde De speelhuizen Om te onthouden De dienst der treinen Een eigenaardige De milicielich ting van 1910 Treinwachters De Belgische werklieden in Frankrijk Uit Leuteghem M a co c co s- -Q s~ O O "O co 3 3 O cc a co a co rs co co a co co co •-TT»' JBHTII Wl III Ml v-^,7 TAH YPER 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en "S Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. z. 5. H. Phocas, m. H. Joannes Jozef a Cruwe, pr. t 4731. H. Theophiel. H. Uussc- b: US. Z. 6. fPColota, w. hervormster van het or der der h. Giara, stierf te Gent in 1447. H. Victor. H. Cyrillo. I m. 7. H. Thomas van Aquinen, doctor Ange- ücus, patroon in de studiën van wijsbegeerte en godsgeleerdheid 1 1274. Zalige Herman Cool- smet van Lochem. Zalige Margriete en Hura- i heline te Nazareth bjj Lier. H. Perpetua en Felieitas, m. d. 8. -- S Jean de Deo, pr. van Portugaal. die hët orcDr der hospitaalbroeders inrichtte tot bulpe der zieken eb armen f 1550. H. Felix, b. bekeerde de Engelschen van het Oosten tot het geloof li. Hümfried b. w. 9. Francisca van Rome. w. H. Gae- goris b. van Nyzza, broeder van den H. Basilius den Grooten, f 396 d 10. He Catbarma van Bologne, f 1463. De 4') martelaars van SebaSte. H. Hymelyn, b rust bij Thienen. j v. 11. H. Beraelius. H. Sophronins, b. van Jerusalem. H. Eulogius, pr. m. He Catharina van Bononiën. H Viadiciaan. b. j van Utrecht, eii,volgeling van St F.ioi, stierf te Brussel in 712. Ha Bosina. H. Firmyn abt. Ta dien tijde begaf zich Jezus naar de overzij de van de zee van'Galilea of van Tiberias. En Hem volgde eene groote menigte, wijt ze da wonderteekenen zagen, die Hij wrochtte over de zieken. Jezus echter besteeg bet gebergte en zat daar neder met zijne leerlingen. Het was nu dicht bjj PascheD, het feest der joden. Jezus sloeg dan de oogen op, en zag dat eene groote menigte tot Hem kwam en Hij zegt tot Philippus Van waar zullen we brooden lcoopen, dat zij te eten hebben? Dit zeide Hij echter om hem te benroe- ven. want zelf wist Hij wat Hij doen zoude. Philippus antwoorde Hem Voor tweehonderd tienlingen brood is ni. t genoeg voor hen, dat ieder een stukje krijge. Een zijner leerlingen, I Andreasj de broeder van Simon Petrus, zegt tot Hem Hier is een knaapje, dat vijf gerstebroo- den heeft, en twee visscben, maar wat is dat voorzoo velen? Jezus echter zeide: Laat de mensehert gaan zitten. F.r was nu veel gras daar ter plaatse De mannen gingen dus gaan zitten, ten getalle van ongeveer vijfduizend. Jezus dan nam do brooden, en sprak een dankgebed, en deelde ze uit san de nedergezetenen eveneens ook van de vissche-n, zooveel hun beliefde. Als ze du verzadigd zijn, zegt bij tot zijne leerlingen: Verzamelt de overgebleven brokkelingen, dat er niets van verloren ga. Ze zamelden dan op, en vulden twaalf korven met brokkelingen, die de gespijzigden van de vijf gerstebroden over had den. Bij het zien dan van het wonderteeken, dat Jezus gedaan had. zeiden de mecschen Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld most ko men. Jezus dan voorziende dat ze Hem zouden komen wegvoeren om Hem koning te maken, trok zich weder terug op het gebergte, Hij ai- leen. Vorige! ijst 1088 50 Naamloos 20 00 Jufvrouw L. Allaeys, Yper 5.00 lil 1 Wat volgt er na den noen 1 2. Als God de wereld schiep Heeft hij mij ook gsschapen En sedertdien heb ik een enklen keer En nu, nu zal ik gaan [gestaan Tot op den laatsten dag Raad, raad eens wie ik wezen mag. 3. Vervang ieder der 9 nullen door de cijfers van 1 tot en met 9 zoodat gij in alle rijen 15 uitkomt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Waarom roept de koekoek in ons land niet vóór dea middag. 5. Twee beenen hebben zij, Maar zoo men hun hoofd afkapt, Dan hebben zij er zestien onder de volledige oplossers. onder de onvolledige. De beroemde doorniksche muziekmaat schappij zal op Zondag 3 April aanstaande het bekend zangspal uitvoeren van Meester Edgard Tinei De medewerking is verzekerd van Jufvr. Honeburger, soprano M. Zslsman, baryton Jufvr. Buyens, contralto Jufvr. Cailemien, sop ano M. Van tl er llaegen, tenor en M. Morissens, bas. De ingangkaarten kosten 7 fr. en 3 fr. Schrijven naar rue St Martin, 83, te Door nik, met het bedrag en 20 c. voor verzend kosten. 5$ iS S& 'ïl§ !t$ 5$ John Jarvis uit Camberwell is door den graafschapsraad uit Londen aangesteld om, mits eene jaarwedde van 1250 fr. 's jaar3, de ratten te vangen. John Jarvis oefent zijn beroep uit minder als broodgewin dan als overlevering, want sedert honderd jaar heb ben alle leden zijner familie zich op de rat- tejacht toegelegd. Thans heeft hij alle rattenvangers van Engeland uitgedaagd zonder honden en zonder vallen in drie nachten 1000 ratten samen met zijnen oom te vangen. Er zijn veel rattendooders bij ons, zoo vertelde hij aan een bezoeker, doch weinigen verstaan het, ratten levend te vangen. Doode ratten zijn zonder waarde. Voor de levende bekomt men 3,75 fr. tot 10 fr. het dozijn. Hoe ik het doe om ratten levend te vangen is een ge heim dat sedert 1803 in onze familie bestaat en zich voortgeërfd heeft. Dit geheim wordt trouw bewaard. Ik kan het natuurlijk niet verraden. Mijn middel werkt op de ratten als chloroform op de menschen. Mijn middel heeft op de dieren zulke aantrekkingskracht dat zelfs de slaapwekkende dieren ontwaken. Wanneer ik 's nachts met mijne lantaarn onderaardsche gangen doorloop, volgen mij de ratten in scharep. Mijn gansche arbeid bestaat ze in eenen zak te steken. Hoe zij dan met elkander vechten Dikwijls meende ik honderd levende ratten te hebben doch alsdan vond ik te huis, dat de helft door de anderen gedood waien. Zij vechten niet altijd ondereen. Onlangs was ik op jacht, in den kelder van een groot gasthof. Een zwerm ratten overviel mijn bon en beet hem dood zonder dat ik hein kon redden. Wanneer ik eens op ratten- vaisgst was in de onderaardsche gangen van den ouden Gaertyschouwburg, werd ik door eene groote rat aangevallen die mij in den arm beet. Gedurende vijf minuten veroor zaakte ze mij de grootste pijn vooraleer ik haar kon loslaten. Zij woog twee pond John Jarvis heeft door zijn beroep een aanzienlijk inkomen verworven, daar hij een vaste jaarwedde bekomt van huiseigenaars, met verplichting van tijd tot tijd rattenjacht te houden. TWEE AUTISTEN. Gisteren heb ik in de Cirk een pianiste gezien diet met haar teenen speelde. Wel wat is dat Dat doet ons Juleke t'huis ook. <*x Een mirakel Dus gij aanziet het niet als een mirakel dat eene stomme vrouw spreekt! Neen, ik beschouw alleen als een mi rakel dat eene vrouw stom wordt. Gelletje - Heiletje. Als 't buwlijk is om 't gelletje, Dan wordt het vaak een heiletje Ik zag eens zoo 'n modelletje Van huwelijk en vertel het je. Piet bulkte van bet gelletje Maar stak in een oud velletje, En was nog vrijgezelletje Dat was voor hem een kweïletje. Toen vroeg hij Petronelletje, l Zoo frisch als een morelletje, I Die maar een koper belletje I Had hangen aan haar lelletje. i liet piepjong mammezelletje l Geraakte van haar stelletje f En vreesde voor een relletje Toch gaf ze hem tja-welletje. I Zoo trouwde dan jong Neiletje Den ouden Piet om 't gelletje, En toen begon het spelletje i Kort hemeltje, lang heiletje I Postr. n I Een slimme. I Agent tot een wielrijder, die geen licht op I heeft. Halt, gij hebt geen licht op, uw naam Wïelbijder. Vraag dien maar aan uw confrater, daar ginds ik ben nu al voor de zesde maal opgeschreven, omdat ik geen lièht, op heb. Agent. O, zoo, dan hoef ik 't niet te doen, dan zullen we u wel vinden. Wielrijder, terwijl hij lachend voortrijdt. Ebt lukt In het departement Auvergae (Frankrijk) is de vrederechter overleden. Op zich zelf genomen is dat overlyden niets buitengewoons andere menschen sterven ook. Het buitengewone in deze vrederechters - zaak is het kolossaal gewicht van den over ledene. De man woog de bagatel van 258 kilo. Sedert lang was het hem onmogelijkeenen stap te doen of slechts zijne beenen te ver zetten. Daar de vrederechter het niet noodig oordeelde, om wille zijner zwaarte, zijn ontslag in te dienen, bleef hij zijn ambt ver vullen. Hij had met eenen wijnhandelaar een kontrakt geteekerd, waarbij deze kar en peerd te zijner beschikking stelde om hem naar het hemeentehuis over te brengen, geen enkel rijtuig in den omtrek de noodige afmetingen hebbende om den vrederechter er te laten gebruik vaa maken. Ee engelsche regeering schijn opnieuw de oogen te sluiten voor het echt schandalig en onmwïischeiijk vervoer van peerden zij had nochtans eeniges tijd lang maatregelen doen toepassen die de beste gevolgen hadden. Da overschilligheid van het engelsch gouverne ment heeft de engelsche peerdenkooplieden hunnen schandelijken handel doen hernemen. Maandag zijn drie schepen te Antwerpen aangekomen, met 254 oude peerden aan boord, waarvan 31 onderweg gestorven zijn; een peerd werd over boord geworpen 12 moesten op de kaai afgemaakt en naar het slachthuis gevoerd worden. De sekretaris der Maatschappij tot be scherming der dieren, op dit oogenblik te Antwerpen verblijvend, heeft talrijke foto grafies van de ontscheping dezer arme peer den genomen. Op't oogenblik dat hij zijn toestel terug iueenplooide, werd het hem ontstolen. De dief verdween zoo snel het zij ne beenen toelieten. Daar hij zeer goed ge kleed was, denkt men dat hij door de peer- denbeulen gezonden was. Artikel 88 van het landelijk wetboek ba- paalt dat, ten einde ongevallen te vermij den, de biekorven ten minste op 30 meters afstand moeten geplaatst worden van alle woning of van den openbaren weg. Da onder vinding heeft echter bewezen, dat die bepa ling talrijke personen belet, biekorven te houden, daar zij over geene voldoende uitgestrektheid gronds beschikken. Van een anderen kant is het bewezen dat het gevaar, door de biekorven opgeleverd, niet vermeer dert, indien deze slechts op 10 meters af stand van alle woning of van den openbaren weg staan. Een gesloten hinderpaal van 2 meters hoogte, eene haag, houten afsluiting, muur enz. is voldoende om de bieën hunne vlucht in eene schuingche richting in de hoogte te doen nemen. M. Schollaert, minister van binnenland- sche zaken en landbouw, heeft dan ook in de Kamer een wetsvoorstel neergelegd, strek kende om den afstand van 30 meters in artikel 88 van het landelijk wetboek bepaald, op 10 metei s te verminderen. Koning Albert heeft onzen landgenoot, Mgr Steyaert, van de orde der geschoeide Karmelieten, titel voerend bisschop van Damascus, te Rome verblijvend, benoemd tot officier der Leopoldsorde. De regeering heeft de parketten aanbevo len, zich zeer streng te toonen voor de be teugeling der overtredingen van de wet op de waagspelen. Zij onderzoekt thans de vraag of het niet noodig is maatregelen t© nemen om de bestaande wetgeving te volie- digen. Onder het laatste liberaal ministerie, van 1879 tot 1884 hadden de liberalen het laad bestuurd, dat er over de acht en vijftig mil- lioen tekort was. Officieel 58,967,('00 fran ken. Daarbij werden gedurende die vijf jaar liberaal bestuur de lasten met vijftigmillioen franken vermeerderd. Hadden de katholieken er niet bij tijds een stokje voor gestoken dan moest het land bankroet De liberalen bewezen alzoo dat zij onbe kwame bestuurders cn onbeschaamde gckl- verspillers zijn. Te rekenen van 1 maart, zijn er talrijke wijzigingen gebracht in den dienst der trei nen. Zeven reizigerstreinen zijn afgeschaft en twaalf nieuwe treinen ingerichtvan acht treinen is de wegwijzer veranderd, en van een honderdtal treinen zijn de uren ge wijzigd. De bijzonderste veranderingen zijn gedaan op de lijnen van Brussel-Noord naar Gent, van Brussel-Noord naar Antwerpen en van Brussel-Noord naar Namen. tentoonstelling gaat te Brussel geopend worden eene tentoonstelling van hoeden, ingericht door de Vereeniging tegen het dragen van pluimen, (Belgische afdeeling van de Internationale Maatschappij tot het beschermen der vogelen.) Al de tentoonge stelde hoeden worden gemaakt voor die ge legenheid, en aanmoedigingspremies, be staande uit verschillige voorwerpen en diplomas zullen overhandigd worden aan de teutoonsfellers, waarvan de hoedenhet beste gelukt zijn. In antwoord op eene vraag, in de Kamer gesteld, beeft de minister van binnenland- serie zaken verklaard dat het nog niet moge- lijk geweest is den datum te bepalen, op welken de milicianen van 1910 naar de kazerne zullen geroepen worden. De milici- aneHi, die naar het buitenland zouden willen gaan werken, zullen best doen eene vraag te sturen aan het ministerie van oorlog. In de maand September heeft er een prijskamp plaats gehad voor 70 bedieningen van treinwachters er waren niet min dan 2,234 kandidaten. In die voorwaarden heeft da jury eerst op 15 Februari zijne werk zaamheden kunnen eindigen en de belang hebbenden zullen dan ook biénen kort mee- deeling ontvangen van den uitslag. Indien de Franscha Kamers de taks op de vreemde werklieden moesten stemmen, dan zal de Belgische regeering alles doen wat mogelijk is om aan onze landgenooten, die daardoor van hunne broodwinning zou den beroofd worden, bezigheid te verschaf fen, 't zij in België, 't zij in andere aangren zende streken. De minister, M. Schollaert, heeft dit beloofd, in antwoord op eene vraag hem daarover in de Kamer gesteld. De veldwachter van Leuteghem ontving I onlangs van hooger hand, last de personen op te geven die eenen hond hielden. Hij stelde na vlijtig onderzoek, zijn ant- woord op als volgt Er zijn vijf honden in j de gemeente de burgemeester, de doktoor, de notaris, de schoolmeester en ik zelve, uwe Ootmoedige veldwachter. eg De vermaarde engelsche rechter Jeffries wees op zekeren dag, met zijnen stok, op eenen persoon met akelig voorkomen, die op de bank der beschuldigden zat, uitroepende Er bevindt zich een fameuze schelm 'alafh 't einde van1 mijnen stok. De beschuldigde zonder zich te ontstellen, vroeg heel bedaard en heimelijk Aan welk einde, milord 1 Jeffries stond verblufd en kon niet ant woorden. m WIT BROOD. Vele personen denken dat het wit brood het beste is, en talrijk zijn zij, zelfs bij da werklieden, die het als zeer gemeen aanzien, brood te eten die niet helder wit is. Zij hebben het gansch verkeerd op. In de bloemmolens houdt men natuurlijk rekening van die eischen en men betracht bloem voort te brengen waarvan de witheid tot het uiterste gedreven is. Om echter tot dien uitslag te komen moet men de bloem hare voedzaamste bestanddeelen ontnemen. Daaruit volgt dat het prachthrood, zeer licht en zeer wit, dat arme kinderen als eene lek kernij beschouwen, het slechtste van allen is niet alleen is het niet voedzaam, maar het is nog gevaarlijk erbij. Het echt goede en gezonde brood is het brood dat men op den buiten eet, het bruin brood. Dat is niet beroofd gelijk het wit brood van bestanddeelen, die den grondslag uitmaken1 van het voedsel. t Dank aan de voorhandneming van eenen dagbladschrijver, is eene verandering van zienswijze teweeggebracht onder de bevolking van Parijs. Men begint er weer naar het oude gezonde brood te vragen. Een groot getal bakkers verkoopen er nu en de verbruikers van dat brood worden eiken dag talrijker. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER No 8 DOOR s Avonds laai landde li ij voor den eersten keer van zijn leven besnoven op liet hof aan en kroop zonder eten in bedde. t Gerochl den volgenden hommelpluk en de pluk- kers kwamen af, en Celina kwam weerom mee. Hij had' net lijk gevreesd en toch maakte het hem blij. f 2e plukten gestadig voort. De zonne neeg, en 1 goud van lieuren verblakenden schijn smolt af in dc zachte gloeiing van een wolkentrop die aan den Wes ten vlotte, i Vrouwvolk smeet hare hoeden af en ze asemden vrijer de gedempte veldlucht. '1 Licht ver zoette, en t omliggende teekende net en klaar uit, droog gespokt door den laai, met een laatste tintelen Win den heetcn zomerdag in de blijde volle avond- Schemering. Meer en dieper draaide hel zonnewiel a.u den grond, het zat vierig en ontstoken lijk een ergramde godinne en doorstriemde den verren einder U<-'t'11 verbleekenden glans van zijne zinkende Srootschheid. -■ 't Hal veracht hielden de plukkers op, laadden de zakken en gingen zien of het avondeten in den keuken gereed stond. Ze klapten en loechen ondereen Dolf Schuifelde een vooisken dat het schetterde over het land, en Miel zong een liedje dal hij onlangs op den markt gekocht had. Vijf groote volgesclieple pappotten doomden op den tafel, en tusschen ieder een hooge schelf boter hammen. Begeerig schoven ze op de banken, stekten de houten lepels vast en begonnen de warme spijze gul zig in te sloebcren. I)e boterhammen smolten lijk sneeuw voor de zonne, en cle boerinne was lijvelijk aan 't kancleelen met de broodpikke om hour steke te staan. Fientje smeerde de sneden op en verdeelde ze onder de potten. Na de eerste stormloop die altijd de geweldigste was, wierden ze gezapigcr, de lepeldans vertraagde1 en de bekkeneelen vielen van lieverlee stille. Hier en daar legde er een voldaan het wapen neer, en eindeling bleef de kleine Dolf nog alleen om de inneming te voltrekken. Hij had de komme heel tot hem gehaald en hield ze half opgeschoond voor 't volle schep. Schrapens ravelde hij rijst en brokken mee, tot alles uit was. Die jongen kan eten, bofte Tiele, hij zou het al inslokken. Henrietje maaide met zijn veslenmouwe, zijn papbaard weg, profeste een keer en klauwierde onder eten tafel om buiten te geraken. De eene na de andere trokken over het hof plein naar de keete, en bij het ingaan eerselden ze allen gelijk met een gebaar van afkeer en vreezfe. Jan, die met de kerweie van 't droogen lag, had juiste den hommel gesulferd en geheel het kot stonk van den bijtenden, nijpenden sulferdamp. Ue twee vie ringen gaapten lijk drakemuilen, waarin kleine blauw achtige vlammekens dansten en fletsig opspookten met eene nijdige knettering, en de lerende warmte naar boven joegen, daar de hommel in eene dikke lage te krimpen en te pulveren lag. Jan zat in 't ruim vóór de vieringen, en wierp van tijd tot tijd een voorzichtig koolken in den gloed, om hen zoetjes en gematig aan te houden. De een zat alhier op een bul of een bak, een ander lag aldaar op een zak of een zeil. en 't mansvolk smoorde dat hel kuilde. Gedurig ging de deure open en toe, jen ander volk kwam binnen, bij zooverre dat ze allen haast geen plaatse kregen en moesten scheirelen om geen handen of voeten te vertrappen. Aan den versten' hoek, op een kiste horkten Romme en Sleefe naar wat er al gereid wierd. Tiele hield haar gesloten bij Jan, die deene kluchte achter d'andere vertelde en heel 't gezelschap belustigde. Miel en Henrietje lagen in den zijgang die naar den hommelkamer veer, te wentelen en te .worstelen op een ouden kafzak die Jan tot slaapstee diende, want zoolang liet droogen duurde moest er onder dag en nacht een man bij de werke zijn, 't zij om den hommel te keeren of af te steken, of het vier op te pas sen dat niet mocht verflauwen en nog min te geweldig Worden. j Alle avonde kwam het volk van 't hof in de keete bijeen om er onder malkaar te klappen en te lachen. oor den eersten avond was het gezelschap daarom trent volledig. Jan ging juiste aan 't vertellen van eene schrikkelijke moorderij, die eenigen tijd voordien in t omliggende door de beruchte rooversbende Pol let bedreven wierd. Jan had de bijzonderheid zulk- danige feiten ver boven de waarschijnlijkheid te over drijven, en de ongelooflijkste omstandigheden aan te halen waar bloed en beuling afwisselend en korl opeen afgrijselijke tooneelen schilderden. liele zat geheel in kiekenvleeschen klepper- tandde. Heur onderste lippe hing neere onder t gewicht van tie vertelling, en heur oogen gruwelden in de schro- melijkheden van die schrikkelijke gebeurtenisse. 1 En is dat waarlijk zoo gebeurd, Jan vroeg ze hijgend. .Waar?... Zie, mijn kop mag af, en ook vraag het liever aan Hiel ten daar. Kordt VQ.orlgezet. CC

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1