preeK'iraad EN OMMELAND O J O W Op Zaterdag 12 Maart 1910 5 centiemen 'i blad 45e jaar. Talmerk 3197 m Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's (andsboodschapwesen ofte post, tegen 8 frank jam Dagklapper van Zaterdag 12 tot 18 Maart. De Kiesstrijd Voer Z. U.den Paus RON I) m W KBE1J) Voor de Missie van Pater Josci' StoJbergh Akte van Heronw V rat A rijk Duilschland Luxemburg Oostenrijk Aan Jonge Moeders Landbouw POLITIEK Om te onthouden Odilon DE MA liliÉ <r> £-h oo o 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't Had Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE T>E LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost Westvlaanderen wonen. z. 12. H. Gregorias de Groote, 64e Paus van Rome, f 604. Z. 13. Passiezondag S. Euphra ie. S. Kerstine,mgm. K. Macedonius en anderen, mm. m. 14. ''S. Mathilda, koningin. S. Silvia. Pe 47 heilige martelaars te Rome, door den II Petrus in den kerker gedoopt. d 15- H. T.onginus die volgens de overle vering Jezus' zijde doostak. H. Zacharias, 91» Paus van Rome. to. 16. H. Cyryk, m. H. Henribert. asrtsb. van Keulen, f 1022. H. Eusebia, maagd. S. Eugeen. d 17. H. Patricius, patroon in Ierland t 461. H. Jozef van Arimathea. St8 Gertrude van N ij vel. v. 18. - H. Gabrlö' aartsengel. H. Edward, konins? van Enveland, vermoord in 978. Evangelie van Passiezondag den 13 Maart. Te dien tijde zeide Jezus tot de scharen der Joden: Wie uwer overtuigt tnij van zondej Indien Tk waarheid zeg. waarom gelooft gij Mij niet Wie uit God is luistert naar Gods woorden: daarom luis'ort gij niet, omdat ge niet uit God zijt. De Joden dan antwoordden en zeiden Hem: Zeggen wij niet roet recht dat Gij een Samaritaan zijt en een duivel in hebt? Jezus antwoordde: Ik heb geen duivel in. maar tk doe mijn vader eer aan, en gij doet Mij oneer aart. Doch ik zoek niet mijne eer daar is er Eén, die haar zo kt, en oordeelt. Voorwaar, voor wa r, ik zeg u Indien iemand mijn woord onderhoudt, zal hij den dood niet aanschouwen in eeuwigheid. De Joden dan zeiden Hem Nu weten we dat Ge een duivel in hebt. Abraham is gestorvenen da profeten en Gij zegt Ir.dien iemand mijn woord onderhoudt, zal hij den dood niet smaken in eeuwigheid. Zyt Gij dan grooter dan onze vader Abraham, die gestorven is Ook de profeten z:jn g'storven. Voor wien geeft Ge U zalven uit? Jezus antwoordde Indien Ik Mij zelyen ver heerlijk is mijne heerlijkheid niets mij Vader is het. die Mij verheerlijkt van wien Gij zegt. dat Hij uw God is. En gij hebt Hem niet erkend, maar Ik ken Item, en als Ik zeide, dat ik Hem niet ken, dan ware ik een leugenaar, aan u ge lijk maar ik ken Hem en zijn woord onderhoud Ik. Abraham, uw vader, jubelde om mijnen dag te zien. zag hem verblijde zich. De Joden dan zeiden tot Hem Ge zijt nog geen vijftig jaar, en hebt Ife Abraham gezien Jezus zeide hun Voor waar. voorwaar, Ik zeg u Voor Abraham werd, hen Ik. Ze gre: en dan stee1 en orn Hem te stee- nigen, maar Jezus trok zich terug en verliet den tempel. in te winnen over het terugroepen der Zusters in het verwereldlijkt hospitaal. Bij de laatste verkiezingen waren bij de kandidaatstellingen de geldverkwistingen ia het ziekenhuis ter sprake gekomen en ook de schandalen, die er voorgevallen zijn, sedert leeken de kloosterzusters vervangen hebben. De liberalen en progressisten moesten aannemen, den terugkeer der Zusters te eischenterwijl de radikalen niettegen staande het slechte beheer en de slechte verpleging, koppig nog verder de verwereld lijking wilden doordrijven. De voorstaanders der Zusters behaalden de overwinning bij de stembus, uit hun kamp werden er acht en twintig gekozen, uit dat der radikalen maar zes, terwij! de socialisten zelfs maar twee zetels behaalden De meerderheid van den gemeenteraad heeft de beloften, bij de verkiezingen ge daan, g houden en verleden Woensdag werd de eerste sta gedaan om tot den terug keer der Liefdezusters te komen 'UT* iff if jf 'jf'. f* tf' liet belang van den aanstaanden Kies strijd ligt besloten in den strijd voor de scholen. De liberalen aan het bewind brengen, ware de schoolstrijd weder aanvuren, veel erger en heviger nog dan van 1878 tot 188L 't Ware opnieuw haat en nijd, twist en tweedracht zaaien onder de burgers van een zelfde stad. 't Ware de afschaffing van allo toelage aan de katholieke scholen 't Ware algauw alle hulp en onderstand geweigerd aan de ouders, die voor hunne kinderen eene christelijke opvoeding be- geeren 't Ware de Kerkvervolging zooals zij nu in Vrankrijk woedt, en misschien hier nog heviger dan bij ODze zuiderburen. Maar de Kiezers van het Ypersche zullen zorgen voor de rust en de welvaart in 'tland en in mei niet alleen twee. maar als vroege- rejaren drie Katholieke Volksvertegenwoor digers naar de Kamer zenden. as?«K ss? ja? «j$ «a? *3? .-Klif Vorige lijst 1108 50 Madame la Douairière de Gheus d'E zenwalle. Voormeze le 50.03 Vorige üjst 5.CO Onbekend 2 00 Te Amiens roept men de Liefdezusters terug'! De gemeenteraad dier fransche stad hoett Woensdag avond den maire belast het advies van de commissie der ziekenhuizen De fransche gazetten slaan vol bijzonder heden nopens de ontvreemdingen ven zeke ren Duez, die te Parijs en ommeland» beiast was met het vereffenen van kloostergoed. Over omtrent één jaar gaf die Duez zijn ontslag, zoo gezeid om gezondheidsredenen, maar inderdaad omdat hij een gat in do kas gemaakt had, en geen middel vond om het te stoppen. Men heeft nu beginnen zijn rekeningen na te zien en men vindt al reeds één inilioen en vier miilioen te kort voor verschillige rekeningen. Maar dat is enkel voor hetgeen do kerel bekent. Wat er nog verdoken blijft, zal men misschien nooit te weten komen. 1 )uez zal daarvoor een proces krijgen maar zal hij veroordeeld worden Wij denken dat hij riet meer plichtig is als de fransche ministers zelf. Inderdaad, die stolen met medewerking der fransche Kamerheeren a! het goed van Patets,Broedersen Zustere,en Duez op zijne beurt robbert een deel van dat gestolen goed: is de eene meer plichtig dan de andere Iod'en men Duez veroordeelt,zou men ook Combes en de andere niet moeten achter de grendels draaien Duez had er een handje van om zijn zak ken te vullen,nu 't was misschien ook daar om dat hij aangesteld wierd om het gestolen kloostergoed te vereffenen.. Horkt eens hoe slim de kerel het aan boord lei om cent n te vergaten Als bij belast wierd met de vereffening van een klooster en dat de kloosterlingen een proces inspan den, hij deed meê met hen om den staat te doen verliezen, mits 50 ner honderd of den helft, van hetgeen het klooster zou trekken. Was er niemand die tegen opkwam, dan deed hij zelf opzoekingen naar familieleden van kloosterlingen, raadde hen aan een proces in te spannen, gaf hun inlichtingen en stak den helit der obrengst in den zak. En dat duurde alzoo verschillige j iren. Ik geloof het waarlijk dat de man moê gewrocht was, na zulk lastig werk, al hieid hij daarvoor achttieu klerken om hem >1 dien lastigen arbeid ter zijde te staan. En zulk een treff lijk man steekt men in 't gevang Hij verdiende eerder gekruist, 'k wille zeggen gedekoreerd te worden voor zijne heldendaden Er is reeds vijftien miilioen te kort besta- lig i in de vereffeningen van klooster goed door Duez. Daar zou men, gelijk te Clercken, bezems moeten verkoopen kleine stalen maar groote stelen meest om geheel dis dieverij weg te vagen En zeggen dat men de Pollets nog ont hoofd heeft Absolutie... of gevang Een fransch blad Le Radical vermeldt dat sommige pries ers in Vankrijk de absolutie wei gei en aan de moeders die hunne kinders naar goddelooze scholen zenden. Het blad eischt een wet, zoo rap mogelijk, om de priesters tot rede ta brengen, We mogen ons algauw v< rwachten aan een wet waarbij het aan de priesters op strsHe van boete en gevang, misschien nog erger, vet boden is de absolutie te weigeren, Absolutie... of gevang en leve de Vrijheid Een onderwijzer van Keulen heeft tegen eenjfapotheker van Bonn, een proces inge spannen, omdat deze hem een prospectus had gezonden over zekere schandelijke mid dels nopens de leer van Malthas. De onder wijzer steunde zijne klacht opbeleedigingen en het landgerecht van Bonn heeft hem gelijk gegeven en den apotheker tot boete veroordeeld. j Die onderwijzer verdient allen lof voor zijn moedige daad en behoorde ook elders dan in Duit .chland navolgers te vinden, om een dam op te werpen tegen den altijd groo teren stroom van vuiligheid die dreigt allea te bezwadderen. HetGroct-hertogdom, dat rondde 250.000 inwoners telt, waaronder 87.000 meerder jarige mannen, heeft een smeekschrift naar de Luxemburgsche Kamer gezonden om te protesteeren tegen de aanvallen die in de Kamer werden uitgebraakt tegen den gods dienst. Dat smeekschrift is onderteekend door meer dan 40.000 meerderjarige man nen. De Kamerlmeren zijn daarover natuur lijk niet gerust, maar het beste ware nog ta zorgen tijdens de kiezing dat er zulk geen goddeloozen gekozen worden. De kiezers mogen wel klagen achterna, maar beter nog is het zorgen aan tijden wanneer het kiezing is.. Dat weze een lesse voor de belgische kiezers, die in Mei heslissen over de toe komst van Belgenland. De katholieken doen een gevoelig verlies door het afsterven van den heer Lueger, Burgemeester van Weenen, die met mede werking van den Prins van Lichtenstein de Katholieke partij stichte in Oostenrijk. CS M M if. U A ff Wel, jonge moeders, uwe kleintjes stellen het goed Ja 'k Ben er blij om. Blozende knajen zijn 't geluk en de trots eener moe der. Brengt ge ze goed op gelijk "t uwe moeder deed in den lang vervlogen kinder tijd? Hebt ge niet vergeten uwe kinderkes den naam van Jesus te leeren Hebt ge reeds hunne handjes samengevouwen en kruiskes leeren maken? Krijgen ze alie mor- genden en avonden een kruisken met wij water Komen ze 's avonds en 's morgens uwen moederzegen vragen? Bidden ze steeds vóór en na het eten, luidop, zonder schaamtevrees Bidden ze 's avonds met u den paternoster? Hebben ze altijd een pater noster bij of een schapulier om 'f, lijf? Gaan ze eerst naar de mis "i Doen uwe kinderls.es zoo, cUn zijn 't de beste vriendjes van Jesus en Maria en zij zullen christen menschen worden. Hebt ge grooter kinderen? Gaan die regel matig ter schole Blijven ze vin de straat om hunnen catechismus te loeren Zijn ze beleefd en dienstveerdig tegenover u Be reidt zulke b ave kinders wel tot hunne Eerste Communie ea houdt ze weg van alle bederi. Ais ze grooter worden snoert dan wel uwe tong en wacht u dingen te verte Hen ia hunne aanwezigheid,die enkel groote lieden passen. Zendt ze zoo lang mogelijk naar de school, leert ze hunne meesters hoogachten en beminnen en geeft ze geen gelijk wanneer ze soms komen klagen. Bespreekt in hun bijzijn nooit het gedrag der meesters, want dan doet ge meer kwaad dan goed. Zendt ze later naar zondagscholen en congregatiën geeft ze niet te veel centen laat ze niet te vroeg rooken en zendt ze op stiel bij deftige, vertrouwbare lieden. Werkt altijd om het goede en gij zult nooit te klagen hebben.Vergeet deze regelen niet, want onze heden daagsche ouders be kommeren zich weiug om de opvoeding hunner kinderen. Dat valt te betreuren, want nu, meer dan ooit, is echt christelijke opvoeding noodig om nog rein door de wereld te komen. Moeders, gij allen die dit leest, zorgt meer voor uwe kinderen. Gij bemint ze, gij wilt hun geluk, 't Geluk zullen ze vinden in eene welverzorgde opvoeding onder de liefkozin gen eener teedere moeder. Va Va Va Va Va Va Va Va Va 7$ <i Na lijden komt verblijden, en na regen zonneschijn. Bijna een jaar lang had het gregend. De aalputten waren den gan sehen winter vol of liepen over; de messingen of stalmesthoopen lagen daar, uit te loogen, in afwachting van gunstig weder om ze uit te vooren de meestendeel der tarwezaaie- rijen -laren mislukt door de natte, en de maanden Januari en Februari waren zoo nat en zoo slecht, dat onze reeds zoo erg be proefde buitenbevolking zich vol angete afvroeg, wat er van hen ging geworden iedereen wierd verlegen en ontmoedigd 1 De maand Maarte kwam, en zie welken ommekeer De blinkende zon liet haar dagea achtereen zien, en 't was warme De vogelen schuifelden dat het vreugdig was om hooren en de herlevende boeren gingen vol hope, met moed aan het werk Stalmest en ale wierden uitgevoerd potasch- en fosfoorzuurvetten wierden uit gestrooid hier en daar wierd in droog land reeds haver gezaaid, en veel tarwe wierd gezaaid of herzaaid. De boeren zaaien nu meest Dattel of rostauwe sommigen zaaien Standup of Boutjekoren Zou dat nog goê beschot geven, nu zoo late gezaaid Wie weet het, de tijd zal het uitwijzen Eenige boeren willen geen tarwe meer her z iaien, en zul'en in de plaats méé haver zaaien zij kunnen gelijk hebben Kon het maar geheel deze maand zulk goê weêre zijn zeggen onze boertjes, maar dat zal moeilijk zijn, peis ik Over jaar, op 12 Maarte, kregen wij eene Jaagsneeuw van een kloefe dik... God gave dat het van de jare beter zou mogen gaan Er is reeds vee! werk gedaan, maar er is nog schroomelijk veel te doen. Kon de regen maar achterblijven 1 En zeggen dat er nu op 10 Maarte al ver schillige busren zijn, wiens tabakplanten in hunne bakken, onder glasramen, reeds schooné groene uitstaan 1 Ze gaan die plan ten zeker in April onder hun dak planten 't Ware te wenSchen dat het zou 'ne vroe gen uitkomen zijn. Vro g PascheD, vroeg zomer, dat was de spreuke van onze oudjes; en het legt aan om van de jare alzoo te zijn. Wij zullen het afwachten, beste Vrienden, en intusschen wensch ik vau herte aan alle hoeren een goed jaar, vol zegen van den Heere Tot wederziens Politiek is de strijd om meester-zijn. In ons lief Balgenland is een twist, een hevige twist, die gedeeld wordt door drie kampen Katholieken, Liberalen en Socia listen. De Katholieke partij is 't regeeren weerd. Zij is behoudsgezind en voorstaander van alie christene instellingen, de vaderland- sche gevoelens, de welvaart van den werk man. De Liberale groep was vroeger machtig in ons land doch, diepgezakt in 't modder der Vrijmetselarij, zijn hare vleugels ia 4884 eens ferm afgekuipt, zoodat ze niet ver meer vliegen kan. Zeer gehecht aan het koningdom is ze vriend van alle verdediging, zs voedt een onbluschbaren haat tegen Christus en huilt meê achter de roode vlag. De socialisten vinden het koningdom een p ul die aan België jaarlijks veel geld kost. Ze schreeuwen altijd om recht voor den werkman en mesten zich vet aan zijne centen, leggen da onnoozelen in boeien en drillen ze gelijk een peerd dat men africht met de zweep. Ze praten van onmogelijke dingen als van geldverdeeling, zijn tegen den eigendom maar alleen voor anderen, en met voor hen zei ven. 't Onderwij'3 speelt eene groote rol in de Belgische politiek. Ia de jeugd ligt de toe komst en gelijk de kinderen opgeleid zijn, worden zij kiezers. Daarom wil iedere partij scholen naar zijne meening. I)e Katholieken hebben scholen waar Christus geëerd en be mind wordt, waar kinderen gekweekt wor den met reine herten en vaderlandslievende gevoelens. Liberalen en Socialisten willen onzijdige scholen, neen, ongodsdienstige scholen broeinesten van vrij gedachten en losbandig leven. Goddank, met het Kruis in top trekken de Christene onderwijzers ten strijde tegen het ongeloof en vormen kinderen voor God en Vaderland. Dank aan de onderwijzers is België een land van vrede waar echt-maat- i schappelijke deugden tronen. Zij zijn de machtigste steun der Katholieke Regeering. I En dit wordt, helaas te dikwijls vergeten Ieder Belg, vrij van gevoelen en meening- l uiten, deelt de politiek en strijdt voor zijne f grondbeginsel, want een mensch zonder f politieke denkwijze is de naam van mensch i niet weard. Strijdt, Belgen, werkt en wroet omhoog al wat schoon is en goed en edel 1 Strijdt voor Christus en de Kerk. Kiest mannen die u en uwe beginselen eerbiedigen en helpen en opbeuren! Werpt onbermhertig omver allen die werken voor den geldzak 1 iJ? 'ssP 's£ sflP is# 'ii?- li? tA Als het peerd gestolen is, willen de libera len den stal sluiten. «We begeeren geen I nieuwen schoolstrijd zeggen de liberalen 5 NU, nu dat ze zien en voelen hoe deze zaak tegen hen keert. Te late beklaagd 1 s Ah ge geen nieuwen schoolstrijd wenscht en wilt, waarom hebt ge dan in de Kamer deze langdurige bespreking gevoerd, tegen het christelijk onderwijs Nog iets Wat tijdens deze bespreking Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER No 9 DOOR Maar Fielten hoorde 't niet. Tl ij was stillekens lijk een slange bij 't vrouwvolk geslopen en prutste bij Steefe en Romme, die er zienlijk meer doem in ge in hadden de, plagerijen van den streuschen boer te verdragen, dan naar de moordhisiorics van Jan te luisteren. De deure piepte open en Witten s:ak zijn hoofd binnen. Ha, Witje, welgekomen, jongen; zet u en aansteek, zei Jan. Iloe, we peisden dal ge al te ronken laagt? deed een ander. Toe, ga slapen of gij en groeit niet meer, riep een derde. Dat 'k! mompelde Witten, en hij smeet hem neer bij zijn jonge kameraden op den kafzak. Zij en komt zij hier nooii'? bemerkte Narden. Waar de duivel mag Celina altijd zitten. - Ze helpt met Marie en Tientje, snabbelde Wit ten. Celina is al een rare ziele, voorzeker een vrouwmensch die met heur gedachten op de wereld niet is, wist Gaston. Bah ja, daar moeten zulke zijn ook, is '1 zoo niet, Berten? Berten lag in zijne volle lengte langs den muur uitgestrekt moedheid en warmte hadden hem over wonnen en hij sliep. 't Werk in de bakkeuken was gedaan, en Ce lina zat er alleen heur kousen te stoppen, binst dat de boerinne met de dochters in 't woonhuis aan 't washegoed wrocht. Neerstig over heur stopwerk gebogen, Flikte Celina onverlet voort en wilde het paar gedaan krijgen vóór ze slapen ging. Rap drilde de naaide met den langen sajettesleert door de magere wolle, en de sleelgapingen van top en hiele smolden en sloten tot ze wel en vaste dicht gestopt waren. In eens hoorde ze stappen die den keuken na derden en ze zag op. Bij de deure stond Zarren, die met een verlegen blik rondzoekt en haar vragend, schier smeekend, bekeek. Hij hield de vingers van zijn linkere hand omwonden in eeenen doek die gansch doortrokken was van bloed. Een ongeluk! gilde ze en sprong op. Eene kleinigheid maar k was aan 't verma ken van eene buikrieme, mijn mes schoot uit en 'k heb T gevangen. Oh !wat bloed, zuchtte ze en sloeg huiverend de handen ineen. Hij had nu den doek gelost en toonde de wonde, eene gapende sneê in den duim van de linkere hand. Ze keek van veraan, lijk benauwd van 't glimmend bloed dat in dikke druppels haastig langs zijn hand reed en op den vloer in een kleine plas opentikte. Zeere, ge moet dat verzorgen, ik haal water. Laat maar, 't is niet noodig... wilde hij tegen- zeggen, maar ze was al buiten. Dat verblufte hem, hij stond in beraad wat hij zou doen weggaan en zelf verbanden, of blijven wach ten tot ze weerkeerde. Was 't nu ook zijne schuld niet'? Hij wist dat ze hier zat, en kwam met opgezetten wil als om haar te verteederen door een gemaakt en over dreven voorval. Vi-oeger zou hij daar zooveel beslag niet aan ge mala kt hebben, eene prulle van niet. Hij had zelf zijn hand af ge pompt en den gekwetsten vin ger in eene slunse gedraaid, maar nu hong hij den truntaard uit met naar hier te komen. Ja, hij voelde 't wel dat er iets kinderachtig en belachelijk was in dit gebarenspel, en 't begon hem te spijten, maar Celina kwam binnengeloopen met een halven eemer water en wat vodderij. De boerinne die van 't geval hoorde, kwam ook eens zien en bracht een mosselschelpe zalve mee, gemaakt van beendermerg en fijne olie, een balsem die. een onfeilbare kracht bezat en op het hof reeds vele wondere genezingen bewrocht had. 't Is niet noodig! mompelde hij, licht be schaamd. Wat voor eene leelijke gabbe hoe is dat gekomen. Zarren? en de knape ging aan 't vertellen. Intusschen waschte hij zijne hand en zuiverde de wonde. Celina streek er eenen plaaster van den wionderhalsem over en verhoud met zorge het verlet- sle lid. Hoe gelukkig voelde hij hem nu, hij zegende het toeval dat hem hier bracht, en wist niet hoe zijn dank en bewondering uitdrukken. Daar zou de dokteur geen lap aan leggen, zei hij. Dank-je wel, Celina. Voor den eersten keer sedert hij haar kende, waagde hij het openher tig in heur oogen te zien, en 't scheen hem dat heur wezen lichtjes bloosde. Dank-je, herhaalde hij nog en ging voort. Een kwart later was het hof in de ruste. Zarren, met de zalige slunse aan zijn vinger, sliep lijk een steen,, en hij droomde dat Ons Heere, in zijne brui loft, water in bier veranderde. Den volgenden morgen waren zij tijlijk op de beenen, en de zonne, die een paar uren ïnel eenen hard- nekkigen smoor ite vechten had, vond bij ;t eerste doorbreken heurer stralen de manden der plukkers meer dan half gevuld. Wordt voortgezet. co -e ■4—» GO CD Pri c <c c CJ is i i JSÖ JSD JSD 'J3D J2T) «Hl J22J 'J2D fSL it r* i O SO CC L. m iu o cc •v <3 •O QJ

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1