De Hommelpluk m- w -- SprtM 52 'mm m m m m O. W en I Op Zaterdag 19 Maart 1910 5 centiemen 't blad 4Se jaar. Talmerk 3198 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper Voor Z. den Paus ROM) DE WERELD Vrankrijk VAN ALLES WAT fis Odilon MM PL s 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en fs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 Ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te YPER. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. van Zaterdag 19 tot j 25 Maart 9 19H Jozef, voedstervader van Jezus; j uatroon van Belgenland sedert 1679 en van de aansche Roomsciie Katholieke Kerk sedert 1871 j patroon der timmermans en schgnwerkors. H. Landoald, b en geloofsverkondiger 111 de Nederlanden. Z 20. Palmenzondag.—H. Joachim, vader van de H. Maagd Maria. H. Sebastiaan. m 21. H. Benedictus, abt. H. Clement. ri os.H. Pauwels, b. van Narbons. H® Katharina van Zweden. Zal. Elco Ljaukama van Friesland, abt en m. - H. Ootavianns en duizende martelaren die van de Wandalen ge dood wierden te Carthago, patroon der advo caten. w «5 H Vietoriaan en andere martelaars. H Fide'lis. - H. Felix. - U. Tatibius in Peru. - II. I'elagia. d 24.—H. Marcus en anderen. H. Simon kind van Iwee jarigen leeftijd door de joden vermoord op Goeden vrijdag 1473. v 25 0. L. V. Boodschap. Feestdag van den Goeden moordenaar. H- Irenóe. Evangelie van Palmenzondag den 20 Maart. Te dien tijde toen Jezus Jerusalem naderde en gekomen was te Beth phage bij den 01 g: zond bil twee leerlingen en zeide hun baat naar bet dorp, dat tegenover u ligt, en aanstonds zult gij een ezelin vinden, vastgebonden en met een veulen bü haar maakt ze los en brengt ze Mij en zoo iemand Q een opmerking maakt, zegt hem dan De Heer heeft ze noodig. en1 dadeluk zal bij ze laten gaan. Dit alles geschiedde °P?k' vervuld zou worden, wat door den proleet was voorspeld Zegt aan de dochter van Sion zie, uw koning komt tot u za cbtmoedig en:«tter^°P een ezel, een veulen, het jongwanteen 'atoh r. De leerlingen nu gingen en deden, wat Jezus hun bevolen had. En zij brachten de ezelin en het veulen, legden er hun kleederen over en deden Hem daarop zitten. En de talrijke menigte spreidde hun kieederen op den wegaindeire hieuwen takken van de boomen en strool4®°^® op den weg. En de scharen, die voorop gmgeu en die volgden, riepen Hosanna den zoon van David gezegend Hij, die komt in den naam des Heeren. Vorige lijst 1158 50 De derde orde van den Heiligen Franciscus, Yper bi.n M. W. Ter eere van den H. Joseph:Voor den zegen van eengeheel huisgezin. _0.t)u S3 S9 19 19 W W S S3 Weinig belangrijks komen we tegen in ons wekelijksch kijkje rond de wereld, buiten do schurkerijen der fransche ver effenaars van gestolen goèdj. 'Alle gazetten zijn er mcê bezig en zelfs heeft oud-senator Pi card verleden Zon dag een m'erkweerdig artikel daarover geschreven, waar hij die vereffenaars over den hekel haalt, zij die het geld van die engelen van liefde gingen verbrassen niet vrouwen van lichte zeden,... 't En is niet allen op de k'appe van Duez, die kan aanzien Worden als Idö patroon van die bende schurken, maar ook anderen en vele gingen te werfce als Duez. Een likwidator uit het oosten van Frankrijk beheerde een 011 roerenden ei gendom van een klooster. Hij bracht 550.000 frank kosten in rekening, en het onroerend goed werd voor 545.000 fr. verkocht: er was bijgevolg een te kort van 5000 fr. Duez was reeds van over ©enige maan den afgesteld, door het gouvernement als vereffenaar der kloostergoederen. Do rechtbank van Parijs veinsde te gelooven dat Duez enkel zijn ontslag gegeven had om gezondheidsredenen, en vertrouwde hem nog nieuwe zaken loe. De rechters Waren evenwel ingelicht als de minis ters. Men hoopte de zaak in den doofpot te laten. Men dacht eerst dat hij enkel 6 a 700,000 fr. verduisterd had, en men was reeds bereid die som bij te leggen, om de zaak verborgen te houden. Toen men •echter vernam dat hij 5 of 10 millioen gestolen had, moest men er van afzien hem te redden; het te kort was al te groot. Er werdj eene opzoeking gedaan jn de woning van Mme Poirier, de vrien din van Duez, M. Legrand, onder-over ste van Jde veiligheidspolitie met deze huiszoeking gelast, heeft in dc woning van Mme Poirier, voor 200.000 fr. juwee- len, alsook titels en bewijzen van op de bank gestelde sommem onldekt. Die vrouw beweert dat alles wat in huis is, haar toebehoort, en dat er slechts een klein gedeelte1 van, haar door Duez ge schonken werd, daar zij nog andere vrienden heeft. Duez zou met deze vrouw te Vichy kennis gemaakt hebben. [Vrijdag werd eene andere huiszoeking gedaan bij pene bejaarde vrouw, eene vriendin uit de jonge jaren van Duez; Deze laatste bezorgde deze vrouw alle maanden 800 fr. Den dag zijner aan houding moest Duez haar eene som van 300,000 fr. ter hand stellen voor het in richten van een slecht huis. Vrijdag had, in de fransche kamer eene ondervraging plaats over de zaak Duez. Over dé likwidatie der kloostergoe deren sprekend,; vroeg M. Jaures, in wel ke voorwaarden, de likwidators benoemd werden...,1, Wanneer men ziet wat do likwidators zijn, dan moet men verwon derd wezen dat de drie vierden der kloostergoederen in hunne handen ge bleven Zijn? En wat zeggen van de ma gistraten die getuigen waren van de ont vreemdingen' van zekere vereffenaars? Waarom heeft men vijftien maanden daarmede gewacht voor een onderzoek? Er moeten nog meer gevallen zijn. Tegen M. Lecouturier, zijn in den Se naat, door mannen als M. Berenger, de ergste beschuldigingen gedaan. De rol dien hij) gespeeld heeft geleek goed aan deze van Duez! En om zoo'n mannen te verrijken moest het kloostergoed worden gestolen, en dc .helden der samenleving uit het land gebannen. Het geld der: armen en der zieken, moest verbrast worden door slechte wij ven en, on luchthuizen er mee opgericht!! En omj van ons land zulk pesthol te maken zouden we in Mei moeten de liberalen aan 't lioofd brengen! Maar neen, de belgisehe kiezers zijn nog te verstandig daarvoor, ze zullen niet alleen aan de liberalen de meerder heid niet geven, maar zelfs alle voor- staanders van die vereffenaars aan de rieure zetten,- te beginnen met M. Nolf in liet Ypersehe. 1vsL tim iïï $Sk 106 9ML «181 936; 93? De pensioenen voor de oude A frikaanders Koning Albert heeft besloten eene jaar- lijkscke dotatie van 500,OUO frank te beste den aan de pensioenkas der oude Afrikaan- ders, 't is te zeggen der personen die in Congo 't een of 't ander ambt uitgeoefend hebben. Zullen recht op een pensioen heb ben degenen die voor 1 januari 1897 drie jaar dienst in Congo hadden, en degenen die na dezen datum minst zes jaar dienst telden. Het pensioen zal 150 frank per dienstjaar bcloopen het zal kunnen samengaan met eene jaarwedde of een pensioen van den Staat. Degenen die in Congo eene ziekte zullen opgedaan hebben, zullen kunnen gepensioneerd worden, zelfsdndien zij maar een jaar dienst gedaan hebben. De koning heeft ook besloten eene jaar- lijksche dotatie te besteden ten voordeele van de weduwen en de weezen van oud-amb tenaars of bedienden van Congo. Het reglement voor de bedienden en de ambtenaars in do kolonie is vastgesteld. De verbintenis der ambtenaars zal van tien Jaar zijn, met alle twee jaren zes maanden verlof. Na tien jaar zullen zij recht hebben op een pensioen van 900 tot 3000 fr. Op Inmi&e jaarwedde zal er eene afhouding gedaan worden voor 't stichten van een reservefonds ten voordeele der weduwen en weezenen ook om een kapitaal te verzekeren aan de be langhebbenden in geval van ziekte. De Belgische werklieden in Frankrijk Om zooveel mogelijk deuadeelige gevol gen, welke eene taks, op de vreemde werk lieden in Frankrijk gesteld, op onze landge- nooten zou hebben, heeft M. Wauweraans, volksvertegenwoordiger van Brussel, in de Kamer voorgesteld een bijzonder londs in te richten, dat zou dienen om geheel of ten deele aan de Belgische werklieden die taks terug te betalen. Er zou daarvoor eene taks van 5 centie men gesteld worden op elk exemplaar der vreemde dagbladen of tijdschriften, waarin handelsreklamen voorkomen die taks van 5 centiemen zou moeten betaald worden voor elke bladzijde, zulke aankondigingen bevattend. Verder eene taks van 10 centie men per blad druks, voor elk exemplaar van catalogen, prospectussen, prijs-couran- ten en andere reklamen voor vreemde han delshuizen. OpdetiteD van alle vreemde- akfcies en obligaties, in Belgie uitgegeven, zou een zegelrecht van 11. h. geheven worden, met eeu minimum van 1 frank per titel. Er zo ook nog een patentrecht gesteld worden op de beheerders, bestuurders, kommissarisseri, enz. van maatschappijen, die hunnen zetel in Belgie hebben, maar zelf in den vreemde verblijven. Al die taksen zouden niet toegepast wor den voor de landen, waar de Belgische werklieden en bedienden volkomen gelijk gesteld worden met de inboorlingen het voorstel zou dus voor het oogenblik enkel toepasselijk zijn op Frankrijk. De militaire pensioenen Zooals men weet heeft de minister van oorlog over eenige dagen in de Kamer een wetsontwerp neergelegd tot herziening der militaire pensioenen onder den graad van officier. Volgens het nieuw tarief, bij het ontwerp gevoegd, zouden de pensioenen voortaan als volgt vastgesteld worden Adjudant-onderofficier en de daarmee gelijkgestelde bedieningen; onderofficier der gendarmerie: 670 tot 950 frank; onder officiers, portiers, muziekanten, ambachts lieden, brigadiers der gendarmerie en gen darmen, 520 tot 680 fr. kaporaals en brigadiers van het leger, srielgasten enz. 420 tot 510 fr. soldaten en werklieden, 366 tot 486 fr. In geval van blindheid of afzetting van twee ledematen, zouden de pensioenen be- loopen 1425,1020, 765 en 729 fr. De pen sioenender weduwen zullen gesteld worden op 450, 340, 260 en 240 fr. De weerde van den mensch Een geleerde heeft uitgerekend dat de mensch aan grondstoffen het volgende weerdis: Zijn lichaam bevat voor 19 fr. verlich- tingsgaz, genoeg om gedurende eenen avond eene straat van 500 meters lang te verlich ten. Met de koolstof in ons lichaam bevat zou men 780 dozijnen potlooden kunnen ver veerdigen. Met het ijzer dat dient om ons bloed te kleuren, zou men zeven nagels voor een peerdenhoefijzer kunnen smeden, en met den fosfoor welken wij inhouden, zou men 820,000 stekskens kunnen verveerdigen of 500 menschen vergiftigen. Uit de vetstoffen zou men een 60 tal keer- sen kunnen verveerdigen. We bevatten ook nog een 20 tal koffiele- peltjes keukenzout. Alles te zamen gerekend zou de stoffelijke weerde van eenen mensch nog geen 30 fr. bedragen. 't Is weinig Zoutziederij De Belgische zoutzieders klagen sedert lang dat hunne nijverheid kapot gaat, ten gevolge van de konkurrencie die hun gedaan wordt door vreemd zoutbijzonderlijk door Fransch zout. Wij voeren jaarlijks 50 duizend ton of 50 miljoen kilos vreemd zout in, terwijl wij er maar 600 ton uitvoeren, waarvan 480 ton naar Congo. Vroeger, zeggen de zoutzieders, deed de zoutziederij, eene talrijke bevolking leven nu ziju er nog nauweiijks 40 zoutziederijen in Belgie, waarvan verscheidene van weinig belang zijn. Om deze kwijuende nijverheid op te beu ren, zou het voldoende zijn een inkomrecht te leggen op het geraffineerd vreemd zout, of wat nog eenvoudiger zou zijn, de vervoer- tarieven op den spoorweg te verhoogen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het Belgisch zout schooner en beter is dan het Fransch zout. Nu dat Frankrijk de Belgische voortbreng selen met zware inkomrechten schikt te treffen, ware het juist de gepaste tijd ook het Fransche zout te belasten. Het mag ook wel eens gezegd worden dat noch Belgisch noch ander vreemd zout in Holland mag binnenkomen. Het zout is doodgoedkoop, en eeu kleine bescherming aan de zoutzieders zou nie mand kwaad doen. Kiekenkweek Hier volgt de beschrijving van een nor maal kippenhok volgens het stelsel Beeck, dat in Saksen op vele groote bedrijven in gebruik is, voor 75 hoenders. Het hok is 5 meterslangen 3 m. diep en wordt door een dunnen wand, die bestaan kan uit plafond- latten, aan welke beide zijden met kalkmor- telbezet zijn, in twee gelijkedeelenverdeeld; het eene gedeelte is het nachthok met zit- stokken, het andere deel is het leghok. Aan de zijde van de vensters heeft men een gang van omtrent 90 cm. en zoowel in den zijmuur van het leghok als van het nachthok eene deur, waariu voor de kippen eene opening blijft van 20 cm. breedt en 25 cm. hoog om binnen te komen en die door een schuif gesloten kan worden. Zijwanden, dak en vloer zijn op de hooger beschreven wijze samengesteld. In het nachthok heeft men 5 zitstokken, die niet, zooals men dat gewoonlijk doet, laddervormig naar boven gaan, maar die horizontaal liggen, ter dikte van 5 op 6 cm. en van boveneenigzins afgerond. De stokken moeten los liggen, zoodat zij gemakkelijk kunnen worden weggenomen om schoon gemaakt te worden. De zitstokken worden het best aange bracht op eene hoogte van 52 tot 60 cm. boven den vloer en zijn 40 cm. van den ach termuur en ook van elkander verwijderd. Men rekent, dat zes kippen eene behoorlijke zitplaats vinden per strekkenden meter. De deur tusschen slaap en leghok is de regulateur der warmte door die'meer of minder open te laten, kan men de warmte in het slaaphok op de gewenschte tempera tuur houden. ische bladen melden over een tragische gebeurtenis in het stadje Bodaibo het volgende. Eene moe der, die wegens dringende bezigheden van huis moest, liet haar zuigeling achter onder de hoede van een knaap. Als het kind schreeuwt, dan snijdt ge het maar de tong af, zei de moeder in ongepaste scherts. De knaap nam de woorden ernstig op en deed het. Bij hare ^thuiskomst vond de moeder haar kind met afgesneden tong. Op het zien daarvan ontstak de vrouw dermate in woede, dat zij den jongen, wien zij het kind had toevertrou-vd, met zijn hoofd tegen den muur wierp. De jongen is aan de gevolgen overleden. - - '-'li Een zonderlinge proefneming In 't begin van 1999 wilde een rijke men- sehenvriend van Parijs weten, of het waar was dat zekere kloeke en gezonde bedelaars, die kloegen zonder werk te blijven, niet wilden werken wanneer man hun; eene broodwinning bezorgde. Hij kwam met ver scheidene nijveraars en kooplieden overeen, die hem beloofden vijf fr. per dag te betalen aan al die lieden die zich van zijnentwege bij hen zouden komen aanbieden. Yaufebru- ari 1909 tot februari 1910 zond hij 1216 kloeke bedelaars zonder werk naar de over eengekomen adressen. Van de 1215 waren er 930 die zich niet terug aanboden wanneer zij vernamen Adat zij aangenomen waren. 110 werkten een hal ven dag, eischten 2,50 fr. en vertrokken om met meer terug te keeren. 14 hielden het oen ganschen dag vol. Drie dagen later waren er nog 161 aan den arbeid, 42 eindig- den de week. Wat£de 36 andere betreft, die werkten een maand en hadden er dan genoeg van. Zij vertrokken op hunne beurt om op nieuw m de straaten van Parijs bedelend rond te slenteren. sm ren aanteekenaar heeftop zijn zakboekje bevonden dat men op de laatste 300 dagen die wij laatst doorleefd hebben wy er maar 111 gehad hebben dat het met geregend heeft. Een vakman Daar was eens een aanvaring tusschen een passagiersboot en een ander schip en het eerste kreeg een lek, en dreigde te zin ken. De kapitein probeerde om ondiep water te bereiken, en kommandeerde Alleman aan de pompen. De bemanning en een aantal passagiers sprongen dadelijk ter hulp, en zoo gelukte het de boot veilig te stranden. Een passagier vooral trok de aandacht van den bevelheb ber, doorzijn vlijtig en geschikt werken, ioen het schip gered was, ging de kapiteiu op den passagier toe, en zeide Mijnheer gij hebt flink gepompt. Gij zijt zeker ook vroeger zeeman geweest Neen, sprak de andere,... melkboer. Behoorlijk toebereid Het gebeurde dezer dagen te Kiel. In een hotel aldaar zou een feestmaal plaats hebben. Toen de hotellier zijne argus- oogen door de zaal liet gaan om te zien of alles in order was, bemerkte hy in een hoek een kellner, die twee duitjes in een servet wikkelde en toen in zijn zakrok liet glijden. Dadelijk roept hij den kellner, en grijpt e°n sausschaal, giet den inhoud in den zak Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°10 DOOR En T ging zoo voort, aanhoudend en regelmatig heel dc weke door. Met de dagklaarte waren ze op het hommelhof, ten achten namen ze hunnen eet en toet hel noenegotuit keerden ze naar huis lol bij tien ééneij. Dan vieleil"ze aan den pluk met verschen ijver en nieuwen moed, en 't onzienlijkste kluwen van den dag af le spinnen, als wanneer de zonnebal in 't hoogste Var> zijnen kring genadeloos brandde en blakerde en 1 vier van zijne priemende stralen in eene bijtende ''chtspelleringe boven hunne hoofden smgelde. En als gloeiing stillekens aan verzoette, matiger en koeser vderd, naakte voor hen het vesperbrood. Van zoohaast xe t metsen en Fontje met den drank en de boterham- Itlen zagen afkomen, lieten ze het werk steken en sch'o- ven in eene ronde bijeen. Ze vulden voor zooveel het hen gejond was hunne kniezende mage, en wrochten 11 an dan voort in eene aangename vertrouwelijkheid, fenerzijds bijgebracht door het afkoelen van den neer- gaanden dag. Anderzijds door de opwekkende gedachte van den naderenden avonddiseh en de gegeerde bijeen komst in de verzettige keete. De tweede dag ging voorbij lijk de eerste, en de deride lijk de tweede ze verschilden van elkaar op zoo weinig na, somtijds eene nietsdoende afwisse ling in de lachpartijen, binst den rusttijd, of üepertige avondgrappen in den hommelast. Hoe meer de dagen schoven, hoe verder de groene hommel tente werd af- gebreken. Reeds had ze het uitzien van een bvergrooten cirk, die ontdaan van zijn dekzeil, 't geraamte van zijn samenbouw in de ij dele lucht opsteekt met eeu vervaagd gedacht aan de wonderheden die de zwer vende kunstenaars ér ten toone stelden. Ook eene af braak was het van hel weelderig rijpend hommeiveld, en bij iedere ranke, die zieltogend nederviel, kwamen de zware steunsperren aardig in 't bloote land kijken, eenig en verlaten, ontsierd van blad en bloeme. Hier en daar sleepten in jammerlijke dooreen- woeling heele hoopen afgeplukte hommelgroeze, die rap verslonsde, en enkel nog als een onnuttig en weer zien overblijfsel van dien heerlijken oogsl achterbleef. Voor geheel dien lijd zat het weere vastgean- kerd, de wind in de Noord-Oosten, met een schuchter tochtje gelijk het spele-blazen van een Hauwen asem, zonder frischhei-d of koelie, eene stille branding die, lijk de hitte, van den oven bakt en korst en dweers door alles droogt. lederen morgen kwam de zonne, na den brand- smoor, in helle flikkering opgestreken, klom in sar rende drukking hooger en dieper den hemel jn en draaide beuren onveranderlijken rondegang met het schuiven van den dag en niet een wolkje of schauwlje dat op verlichting van dat wreed hard zomerweere liet hopen. Al waren 'de zonnige dagen voor de plukkers 'de voordeeligste, lochs kwam er een oogenblik dat ze met grimmige moedeloosheid tegen die onuitstaanbare nazotoerjng opstonden en in-en uitwendig vroegen dat er regen zou komen, eene spetterende spoeling dip ;hun herle al zooveel deugd zou doen als de dorstige mage van de uitgekokerde eerde. 't Gebeurde dan ook, den vijfden dag van hun ne aankomste, een gloei-heete dag die woeg als lood en de vochtigheid uit hun lichaam zoog, dat ze thalven d'achtenioene eeu schol' in de Westen zagen. Wel licht eene üondervlage. Eene bevangenheid hong in de ruimte alsof men de lucht aan 't afppmpen ware, geen blad, geen belle roerde of poerde, geen windje dat asem de. De rook uit den heerd ging pijlrechte boven de kave in eene lange lichte uitgevlokte pluirnc en bleef hangen lijk uitgevaagd op 't mat blauwe van den wijden he mel. Alten, ze zaten in de blijde verwachting van een ander weere. Het schol' zwol aan lot eene pekzwar- le striepe die nu heel den einder afsloot. Van tijd lot lijd snakten ze 't hoofd op en keken scherp den esten in vanwaar de donkerheid afkwam. Zou t wel eeue üondervlage zijn dan? vro.eg Narden die juist eene versehe ranke greep. s - Of het eene zal zijn, zei de bendenier, ge ziet wel, ze zijn bezig aan het Iaden. Laat ons maar-; schuiven dat wc toet onze ranken tenden geraken. Ze gingen; er ravelings door en wrochten nijdig voort. Eene versmoorde rommeling lioileholde van uit iden Westkant. Hoort gc't, Narden, beur buik grolt! riep Gaston. Waar zou de wind nu zitten? vroeg Tiele'. Ge moet dat aan Wannes vragen, zei Witten. 't Bleek nu dat er iets haperde met de zonne. Ze kreeg eene flauwte, had beur stralen in- en thoope- geknepen, en zat lijk een ziek meisken met een glazig gezichte en derven glans en scheen overhaast om Üie schielijke onmacht achter eenen voorhang van lichten smoor te verduiken. Eene ware zwoelheid zeeg over de stroke, een geheimzinnig sluipduister vulde de eenige ruimte. De geruchten kwamen net en duidelijk van alle kanten over; '1 snuiven en '1 deunen van de koei en iji de wei, het angstpiepen van benauwde vogels, üie lijk schichten door de lucht schoten, 't kraken der Geuren en 't sleuren der eemers op het hof, dat ge- waarden ze zoo natuurlijk als gebeurde 't voqtr hunne ©ogen. 1 i Keer op keer nu, in eene vervaarlijke rollinge toonden de donderslagen die al sterker en dreigender door den hemel klonken. Ginder scheurde een hei-laai ende bliksemflits de dichtheid van den loggen wolken- drom, Üie in verraderlijke stillepozen naderde. Kordt voortgezett IjlI co co u. CD ca «O <aa CX> GO CD c f-H ja a a HH a a DIT IS NIEUWSBLAD TAK EN OMMELANDS 1 JDJJ *M> J3Q '*ÜJ '23),* «SUJ 'tgjjj 'fgll 'tStiJ fSftJ I «O so Cft La *a» O •v C 03

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1