De Hommelpluk «I o eu w m r s SpraskM m m m m m m ha m «J O Op Zaterdag 26 Maart 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3199 Te trekken bij den Uitgever, 7k 36, in de Boterstraie, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper Oplossing der raadsels van Maart. Voor Z. II. den Raus Kiezingen Nog de schandezaak der kloostergoederen In de Kamer BOND DE WEU ELI) Vrank rijk Halland Rome Odilon DEMAURÊ CO 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en Ts Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te YPER. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal 1 De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE OF LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. van Zaterdag 26 Maart tot 2 April. Tz. 26. H. Castu'us m. II. Luiiger. B. van Munster, f 8 9. —V rs verscheidene HH. Mar telaars, waaronder de 11. Thecla. Z 27 Hoogdag van Paschen. H Alexander ra H. Rupert b van Worms, t 718. HH. Philotus en Lydia zijne vrouwe en hunne twee zoons mm. S. Jan, eremijt in Egypten. II. Augusta. H. Eminuel. m. 2S. H. Priscus en andere martelaars. r H. Sixtus IU, 44° Paus van Rome, f 44\ H. j Guntram, koning der Franken van Burgondiei). j S. Jan de Zwijger. J d 29 H. Jonas en anderen. H Eustaas. HH. Arraengast. Mascutus en Saturus mtn. 3 w 30. H. Quirinus (Corijn). S. Jan Ctirna- Scus ab! f780. H, Ameüée. j d 31 H. Amos Uil. Benismijn. Theodo- lus. Balbina en anderen. H. Wijt (Guido) abt ,it 194& SU" Cornelia. v.i. April. H* Theodora m. H. Hugo b. i van Grenoble f 1133 H. Walderijk. Evangelie van Pasehenzondag den 27 Maart. Te dien tijde kochten Maria Magdalena en Maria van Jacobus on Salome specerijen, om Jezus te vaan balsemen. En zeer vroeg op den eersten dag dor week kwamen zij aan het graf. toen de zon juist was opgegaan. En zij zeiden onder e'kan'der Wie za' ons den steen wegwen- telsn van de'daur van het graf En opziende za gen zij dat de steen was woggewenteld. Want by was zeer groot En in het graf gaande zagen zij Pr rechterzijde een jongeling zitten, omkleed met een wit gewaad En zij werden zoer ont steld. Doch hij snrak to' haar Werst niet oot- steld! Gy zoekPJezus den Nazarener. "den ge- kriWtde Hij is verrezen. Hij is hier niet. Ziet (te plaats, waar zij hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt aan zijne leerlingen en aan Petrus Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. I. Wat komt er na de noen 'f Een ondervvagiugsteeken. II. Als God de wereld schiep Heeft Hij mij ook geschapen En sedertien heb ik een enklaa keer ge staan En nu, nu zal ik gaan Tot op den laatsten dag Raad, raad eens wie ik wezen mag. De zon die Josuë eens deed stille staan lil Vervang ieder der 9 nullen door de cijfers van 1 tot on met 9 zoodat gij in alle rijen 15 uitkomt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 2 1 5 9 8 3 4 IV Waarom roept de koekoek in ons land niet vóór den raiddag. De koekoek roept niet vóór den middag maar koekoek V. Twee beenen hebben zij, Maar zoo men hun hoofd afkapt, Dan hebben zij er zestien 1 Nachtwachters met den kop af acht-wakers PRIJZEN Ouder de volledige op'ossers St. Maarten do rr E. 11. Glaeys. M. Marie Van toorn, Atiert. Onder de onvolledige oplossers De 7 raven van Grim. M. Arthur Wullepit, Reninghe. Vorige lijst 1245.72 De Congregatie der Jonge Dochters vau Eiverdinghe. 75.00 Heel het land door is de werking voor <1° kiezingen al in vollon gang. De gevaarlijkst0 vijanden van de katholieken zijn die libera" len, die twee gezichten hebben, en van den eenen kant naar de kerk gaan en van den anderen kant de kerk bevechten. Ze zeggen ondereen Laat ons in de kerk blijven om haar te beter te bevechten Laat ons vriendelijk zijn tegenover de Pastoors, maar bestrijden wij het Kierika lisme, d. w. z. het Katholicisme Zi8, dat is valschheid, huichelarij!.. Ze verwijten aan de katholieken van het onderwijs verwaarloosd te hebban, rnaar de onderwijzers en onderwijzeressen zijn thans veel talrijker dan tijdens het liberaal bestuur. Het onderwijzend personeel bestond in 1881 uit 9/181 eenhedsn, in 1909 waren eer iu ons land 20,143 meesters en meesteressen. Vergelijk dat et ns Op honderd kinderen die leeren, leeren er in ons laud 96 gratis voor niet. Is dat geen schoone daad van ons katho liek gouvernement het stelt de weldaad van onderwijs en van geleerdheid ten dienste van iedei een kosteloos. Toch zulien do vijanden op het gouverne ment kappen. Doch weet, lezer, en zegt het voort, in 188i onder het geuzenbestuur waren er op honderd kinderen die leerden, slechts 88 die kosteloos onderwijs ontvingen Dus, de katholieken zijn al weer hoven Maatschappelijke wetten bestonden niet eons onder het beetuur der liberalen. De wetten op den onderlingen bijstand, op de werkongevallen, op de pensioenen, op de regeling van den arbeid in mijnen en fabrie ken, op de werkeloozenkassen, dat alles heeft men te danken aan het wijs beleid van de katholieke wetgevers. Ook de socialisten hebben eens in volle Wetgevende Kamer aan de liberalen toegeroepen gij, hebt nooit iets gedaan voor den werkman Wie heeft in het boerenbedrijf de hervor mingen teweeggebracht welke dun landbou wer hebben doen afzien van den ouden slenter en hem voor goed de banen hebben geopend van den huidigen vooruitgang van kunstvetten, aanwending van landbeuw- machienen, enz. Ziju dat alweer dio bonden niet met hunne samenwerkende melkerijen, met hunne syn- dikaten vau aankoop en verkoop met hune Raifeisen kassen, altemaal instellingen dio i die door da katholieken in 't leven zijn geroepen 1 I)o icerkweerdigste verklaring Zaterdag door M. Albanel ontvangen, was die van mevr. de Varinay, geboren baronnes Textor de Ravisi, aan wie M. Duez herhaaldelijk geid schijnt te hebben gegeven voor eenen vriend van haar, M. Papillaui,ex-redacteur van de Libre Parole, thans overleden. Deze kiesche historie wordt door M. Duez endoor Mevr. de Varinay heel velschillend verteld. M. Duez zegt dat op 't einde van 1907 de Libre Parole een artikel tegen hem bevatte. Denzelfden avond was hij bij Mevr. Poirier I en daar trof hij Mevr. de Varinay, dio ver klaarde den schrijver van het artikel te kennen, namelijk M. Papillaud. Mits 80.000 frank echter was deze bereid den veldtocht te staken. Na eenige onderhandelingen en nadat een nieuw artikel verschenen was, stortte Duez het geld. Mad. de Varinay maakte van de bankbiljetten twee pakjes, stak ze elk in eene enveloppe en verzege'de ze zorgvuldig. Eenigen tijd later bevatte da Cri de Paris een0 nota tegen M. Duez. Weer kwamMev, de Varinay en weer was er 30.000l'r. noodig. Na veel gehaspel gaf M. l)uez 15.000 fr. en betaalde de rest met gedeelten per post- mandaat. Aldus vertelt Duez. Mevr. de Varinay antwoord dat or inderdaad ben veldtocht is geweest en zij zich heeft aangeboden om hern te doen ophouden maar nooit heeft zij eenig geld gevraagd aan Duez. Orn zijne erkentelijkheid te betuigen schonk hij haar een kleine secrétaire van 5000 fr., omdat hij wist dat zij zich in geldverlegenheid be vond Dat is alles. M. Duez. Toch hebt gij in mijn bijwezen de twee enveloppen verze xeld, die de 80.000 frank voor M. Papillaud bevatten. Mad. de Varinay. Ik heb inderdaad enve loppen in handen gehad met het adres van roijaen vriend, maar ik wist totaal niet wat zij bevatten. Ik meende dat het documenten waren. M. Albanel haalde toen verscheidene post mandaten voor den dag,omtrent voor 15.000 frank, alle gericht aan Mad. de Varinay. Zij bekende toen die sommen ontvangen te heb ben, maar Duez heeft die uit eigen beweging gezonden. Het verschil, tusschen beider verklaringen is nogal groot zooals men ziet. Uit sommige briefwisselingen blijkt ook dat M. Duez dikwijls handelde in overeen komst met de kloosterlingen, wier goederen hij moest verkoopeu. De man was voor alles te vinden, als 't maar geld opbracht. Dat de kloosters poogden een deel hunner recht matige bezittingen te redden, van welke de Staat-dief hen zoo brutaal beroofde is immers natuurlijk en kan door niemand eene mis daad worden genoemd. De Temps verneemt uit Rome Kardinaal Merry del Val heeft verklaard dat er geen de minste betrekking heeft bestaan tusschen het Vatikaan en de likwideerders.Duez noch een zijner ex-collega's zija ooit door den Paus ontvangen. De Parijsehe correspondent van de N. R. Ct. zendt de volgende Dueziana aan zijn blad De Cri de Paris vertelt Het is nu driejaar geleden. De weelde rige directeur van een oi.zei grootste mor- gendbladen ontving in zijn rijke salons al diegenen die men gewoon is,al naar omstan digheden, de crème of het schuim van de Parijsehe wereld te noemen. Om den luister van het feest te verhoogen, had hij de vermaardsie onzer chiromancien- nes uitgenoodigd en haar bijzonderlijk be last het geëerd gezelschap in de hand te lezen. Na vele andere genoodigden reikte ook een heer met vollen baarden lachend gezicht zijn haud aau de waarzegster. Zij keek er een oogenbük op en zegde Dat is merkweerdig. Gij zijt natuurlijk een eerlijk man en toch hebt gij de hand van een bandiet. Hij had even een schok, maar dadelijk, met een dikken lach, antwoordde hij Hebt gij mij niet nog iets vriendelijks te zeggen 1 Lach niet. Binnen de drie jaar zult gij slachtoffer zijn van een ongeluk, waarby gij uw eer of de vrijheid verliest. Als ik te kiezen heb, verlies ik liever de eer dat zal gemakkelijker te herstellen zijn. Volgens ie Cri de Paris was de dik lachen de heer net den vollen baard, die liever de eer ctë Vrijheid verloor, do ex lik wideér- der Duez. Voor het oogenblik is hij de eer en de vrijheid kwijt. Onze geachte volksvertegenwoordiger M.Golaert, die zoo krachtdadig de belangen verdedigd heeft va a het vrij onderwijs tijdens de bespreking der ondervraging over school politiek, heeft den lln dezer een zeer be langrijke redevoering uitgesproken iu de bespreking der begrooting van het ministerie van schoone kunsten en daarin niet alleen de schoolpolitiek verdedigd vaa het minis terie, maar ook de belangen ondersteund van de onderwijzers en onderwijzeressen, Woensdag 23 Maart stond aan het dag orde de bespreking van de toelage van éón millioen ten voordeele der aanneembare scholen, toelage voo gesteld door het mi nisterie. Iedereen was benieuwd te weten als de genegenheid voor het onderwijs door de liberalen en socialisien sedert eenige dagen getoond voor de vrije onderwijzers, zuinig was of niet I Wij, katholieken, hebben er nooit aau getwijfeld, die toegeving was enkel oogen- verblinding en moesten onze tegenstrevers aan het bewind komen, ze zouden kort spel maken met alle toelagen, buiten voor hunne scholen, 't Is goed om te weten als de kie zing nadert. M. Golaert ondersteunt krachtdadig het voorstal der regeering, dat door liberalen en socialisten om ter hevigst bekampt wordt. M. Van 'ervelde en Hymans geven mal kaar de hand om hunnen haat tegen de vrije scholen bot te vieren. M. Destrée komt de I twee nog ter hulpe en valt nu M Woeste aan, die hij uitscheldt en M. Vandervelde verwijt den grijzen Staatsman dat hij nooit iets gedaanjheedt voorde volksklas. I M. Woeste heeft geene moeite 'om ta be- wijzen dat hij altijd de ware belangen der j werkende klasse heeft verdedigd. Ja, zegt j hij om te eindigen, ik bemin de Kerke, die j cJe moeder van dou arme is. Het ziju de i katholieken, die, naar leering van Christus, j door maatschappelijke, werken en christane i liefdadige instellingen meê te hebben ge- j wrocht tot de heropbeuring der werkende j klasse. j Nu maken do vereeiugde geuzen een ge- i ruchte van de andere wereld, 't Is schreeu wen en tieren als op de Vischmarkt. Om de stemming te beletten vragen zij gedurig de naamafroeping en vluchten dan de zaal uit om niet te moeten stemmen. Tot zulke kiudermanieren nemen ze hunnen toevlucht. Maar de meerderheid is op haren post en met 77 stemmen tegen 5 en 3 onthoudingen wordt de toelage .van ééaj millioen toch gestemd. Eenige artikels worden zonder opmerkin gen goedgekeurd, maar de geuzen zijn razende. Ze lusten op weerwraak en als eenige katholieken de/zaal verlaten, vraagt Demblon nog eens de naamafroeping. 't Is gelukt: maar 80 leden zijn nog aanwezig. De zitting wordt geheven kwart vóór 7 ure en dc Kamer gaat in "vacantie De Rchooi- jongens handelen juist op dezelfde wijze als onze kostelijke geuzenkamerheeren daags voor het verlof zij zitten^op distels en zijn niet meer te temmen. Pensioenen De fransche Senaat heeft Dinsdag avond de pensioenwet gestemd. Zoodat de fransche werklieden nu ook een pensioen zullen krijgen, evenals hunne belgische broeders Nog zoo rap niet I Vooreerst, de wet moet nu weder naar de Kamer en daar nog opnieuw gestemd worden. Daarbij, er is geen geld... Hoe! geen geld Vrankrijk is nogthans lijke genoeg en gelijk de franschen alles in 't groote doen, ze zullen zeker ook nog al milde zijn met hun pensioenen Vrankrijk is rijke genoeg, 't is waar, maar, eerst en vooral dat milliard dat dienen moest om de pensioenen te betalen der werk- menschen, dat milliard dat gestolen wierd van de kloosters, is gesmolten als sneeuw voor de zonne, dank aan de medewerking van Duez, Martin en andere langevingers, die hadden kunnen dienen als professors van de bende Pollet. Daarbij nog, geld was er, maar de fransche kamerheeren hebben eerst voor hen zeiven gezorgd ze trokken eerst elk 9 duist frank 's jaars, buiten de profijtjes, en ze stemden dat het niet genoeg was, dat ze er moesten 15 duist hebben. 't Werkvolk kan wachten en intusschen leven met beloften... en rotte appels. Een frank daags pensioen I... te betalen in beloften I... De Nolf's kennen dat overal I De militaristen hebben nog al veel beslag gemaakt van eenen brief dien keizer Wülem over een jaar of vier zou gezonden hebben naar koningin Wilhelmina, haar bedreigende zelf de grenzen te doen bezetten, indien de Hollanders voor geen genoegzame verdedi ging der grenzen zorgden. Te dien tijde was Dr Kuyper, de gekende staatsman, eerste minister of premier, zooals de Hollanders zeggen. In eene ondervraging heeft Dr Kuyper verklaard nooit iets geweten te hebben van dergelijken brief. Niemand zal nogthans durven beweren dat die brief aan l)r Kuyper zou onbekend gebleven zijn, had hij ooit be staan I Dat is dus nogmaals een van die uitvind sels soldaten-leugens die menige men- schen heeft gefopt. De Duitsche Kanselier is tegenwoordig te Rome en hij heeft natuurlijk een bezoek ge bracht aan Z. H. den Paus. Zoo zien wij de groote mogendheden hunne betrekkingen met den Vader der Christenheid altijd nauwer aansluiten en het. als eeii eere aanzien goed te Staan tnet het hoofd der Katholieke Kerke. Alleen het ver» vallene Vrankrijk doet voort in zijnen haat tegen God en Godsdienst en zinkt altijd dieper ook in den poel van modder en vuilig heid, die hem vroeg of late versmachten zal. m m kv, sv, De geboden der drukpers Een dagblad uit Keulen geeft onder dezen titel zeer wijzen raad aan zijne briefwisse laars, pn wij geven hem hier weer met de hoop, dat de onzen hem volgen zullen 1. Wat wij aan een dagblad mededeelen wilt schrijf het ras en stuur hetonmiddellijk; want wat nieuws is, wanneer gij er aan denkt of wanneer gij het verneemt, zal het misschien eenige uren nadien niet meer zijn. 2. Wees beknopt, om den tijd der opstel lers, zetters,verbeteraars,enz... en den uwe te sparen. Heb als grondregel, feiten, geen zinnen, geen langdradige beschouwingen. 3. Onthoud u van onderlijnen, zooniet veroorzaakt gij een onnoodig werk aan den opstelraad, die alleen beoordeelen kan, wat de zetters moeten doen uitkomen. 4. Wees duidelijk schrijf leesbaar, voor namelijk de namen en de cijfers. 5. Herhaal op den kant van het papier (marge) de eigennamen, voornamelijk die van plaatsen. 6. Bezig het woord gisteren of van daag nooit, maar stel maand of dag. 7. Zet meer punten dan kommas maar vergeet geen der beiden. Maak geene lange volzinnen. Legeruop toe een juisten stijl te schryven. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER Noll DOOR 't Gaat onzeglijk leelijk cloen, zei de boerinne en ze pijnde beur zwaar lijf rechte, om naar 't onge- weerte te kijken, 'k zal zeggen dat Fiel 0111 den hommel komt, haast u eer het begint te druppelen, en ze ging voort naar bet hof. Heel de Westen lag versmoord in eene zwarte broeiing. Het liemelsvier dat bijna standvastig heel die lading met ijselijke lichtspelingen doorkelste, tee- kende in grootsche winkeltrekken den bonkigen vorm en de bultige raggen van de donkergrauw en. koper kleurige wolken uit. Lijvelijk schalden de dreunende donderslagen en weergalmden van den eenen einder tot den anderen met een aardig zoldergeruchte van op- en neergaande reuzenklanken. Eene lichte neschheid waaide over, en t groen en de takjes rilden in den eersten blaas. Fielten kwam jutouwend over den stoppel ge reden en riepi van ver Spoedt u of .we zitten er onder! Dp d'andere hoeven hadden ze het toekletsen van deuren en vensters die ijlings dicht- en vastgemaakt vveiden. Eene boogseheute van daar wrocht een kort- woner met zijne; vrouwe om, in zeven haasten, een klein j schelveken gedekt te krijgen. Wat verder waren twee derschers, neerstig lijk mieren, aan 't wegslepen van zeilen en zakken, zeere genoeg om met hunnen kord- iwagen de plate te poetsen vóón dat de groote ontlas ting begon. De plukkers hadden zoo goed of gedaan, wipten den hommel op de karre, keerden hunne stoelen met de pikkels omhooge „en gingen mee achter het voer. Brrdeed Romme, die juist op eenen ver blindenden weerlicht beur handen voor de oogen sloeg. Heel de stroke schuddedaverde onder T geweld van de ralelende donderinge. De vlage was dicht hij. Onder wege deed er niel een den mond open. Witten bleef de laatste, hij iederen stap schuw omzien de naar de wijde zwartheid die dapper naderde. De eerste druppels vielen wijd van een, puaar groot en zwaar) lijk marbels. 'I Zal er stuiven, wacht maar. Zei Miel. Zarren hielp het peerd uitspannen, binst dat eeni ge plukkers den hommel in 't wagenkot porden. Intusschen liep Fienlje in eene benauwde haaste 0111 hel huis en de stallingen, en 't kwispelde met een palmtakje het wijwater overal op deuren en muren rond, terwijl het ontroerd prevelde Van donder en bliksem, spaar ons, Heere 't Was blij als het hiermee gedaan had en kwam dan zeere naar de plukkers geloopen en riep Hier, komt en maakt uw kruis;Dan gingen ze allen jn de groote woonkamer. De wind stak op, een machtig felle wind, en joeg de druppels met eene krachtige zweping tegen de ruiten. Het wierd 'stekedonker, heel 't geluchte zat brabbelend vol. Ineens kwam het water neerge stroomd als hij eemers uitgegoten. Aanhoudend laaide de streke en omsingelden vreesdijke bliksems met een .warmen vierschij n het hof en het „omliggende land. Het slagwater trommelde| geweldig op de dakinge, en gulpte bij volle heken van de pannen op den dam. Gestadig bulderde de donder met zijn gruwelijke stem me, zoo zwaan als of de kappe van den hemel instortte. Binnen zaten ze in eene nauwe laffe lucht. Ze spraken niet en dorsten zelf naar buiten niet zien. Men kon het jagen van hunnen ontstelden asem hooren, jen 't vrouwvolk hield met de handen hunne oogen ver doken uit vreeze voor de benauwelijke weerlichten. De huilende wind, woelde in hevige storming de vlage voort. De boerinne had de gewijde keers ontstoken en ze in den hals van eene flessche geplant. Ze kniel de en bad, terwijl de andere met verstrooide aandacht luisterden. O Ileere. Gij, die alles bestiert en beheerscht, O God der Hemelen. Almachtige Schepper, die aan de natuurkrachten gebiedt, die de bliksems zwaait lijk eertijds op Sinaï, en den donder uwer gramschap over de wereld zendt Wij, ootmoedige dienaars en rouw- hebbende zondaars, wij roepen tot U in onzen nood. j Ileere, aanhoor onze smeekende slem, spaar ons van i alle onheilen, van het hemelsvuur, van onweer en tempeesten.j En beur aarzelende .woorden meer nadruk ge- vend, sprak ze luider En het Woord is Vleesch geworden. Stiller kwam het achter E11 Het heeft onder ons gewoond. Onze Vader... Tielens lippen daverden 't gebed zoo zeere na als ze 't konden, lieur stemme zong eenvooizig den nazeg en trok al d'ander in d'aanroepinge mee. Pontje zat nevens zijn moeder geknield, beschut door lieur groot lichaam en '1 keek benauwd met eene scheve ooge door zijne vingers, bij iederen weerlicht zijn hoofd wegdraaiend. Mieltje had den voorschoot van Romme boven zijn hoofd getrokken en bleef zon der 'roeren aan beur zij. Alleen Witten, met zijn stoute kijkers gluurde onverveerd naar buiten die schrikke lijke natuurstooring scheen hem voor 'l minste aange naam te zijn. Hij flikoogde als het te veel scheelde', of liet zijn kop een beetje zinken, en hem terstond weer verheffend, lispelde hij aan Henrietjes' pore Nu zè, o nu, kijk kijk maar Henrietje hoorde 't niet of 't en wilde 't niet hooren, 'l dromde hem dichte te gen Adele, en 't zat gelijk een sanctje zonder van iets te gebaren. Wel kreeg liet onder tusschen eenen neep of elleboogstoot van den onrustigen gebuur, die zijne verbazing niet zijn jongen gezel zocht te deelen, maar 't en hielp niet en Henrietje bleef doof eu stom. YLordt vaortgezeti O -ïO ce ai Tc ■ts e «a e* Pi CD GO CD 4J V OO 3 .Q a SSiSS I *..v.'iljcasaai DIT IS BLAD YAH YPE EN OMMELANDS ;SD «in ;*))i -mi JQl) *»i J2L> 'Sn MC 'iss MA 'zfc Ka (Sk Ak Mb 1 nP; cis <7ZTi CTGT CmT CRT. lm tm, V O 03 4)

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1