DIT IS SpreeKlraad l! EN OM M ELANDS De Hommelpluk «3 e 13 e o s 59 o O .2 O >4 -- 00 I Op Zaterdag 9 jjApril 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Tal merk 3201 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 9s jeari Dagklapper van Zaterdag 9 tot 16 April. $000 0© ©.©.0 0$ Woorden zijn geen oorden m m sb LANDBOUW VAN ALLES WAT Od Hon D E AI AIIB "e PL f-H Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig*; Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Evangelie van den 2n zondag na Paschen Voor den Landbouw Voor do werkende klas f Cü e £3 zÜn- CD CD a> a UWSBLAD m YP 3 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 Ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- strai'e, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 'l o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. I z. 9.H. Prochorus m. H® Waltruid, f 6«tj. H. Hufio, b, van Rouanen. Z. 10 II. Mareharis, b. van Antiockien, kwam over naar Vlaanderen en stierf in 1012 te Gent in het klooster vau S. Baal's, van de peste die met zijn dood.stilde. H. Ezecljiei. He Zelie. - H. Patrice. I m It. H. Leo 1 - De Groote, 45® Paus van Rome f 41Ö.-H'Godöbarta vau Atniens H. Polydoor. d i2 H. Zenon in. H. Jules I. 35® Paus van Rome t 352. 10. 13. H. Hermenegilde ni. He Ida gravin van Bononia, f 1113. H. Justin. d. 14- H. Tyilurcis en anderen. He I.ied- wine van Schiedam f'4 ;3. H. Benedict, bij genaamd broeder bruggemaker f 1165. v. 15. RH® Basilissa en Anastasia mm. Zalige Gorizides. Te dien tijde zeide Jezus tot de Farizeers: Ik ben degoaiie herder. De goede tierder legt zijn leven al'voor de schapen, Doch de huurlingen wie geen harder is, wien de schapen niet in ei gendom behooren, by ziet den wolf komen en laat de schaper, aau hun lot over en vlucht, en de wolf rooft en verstrooit de schapen. De huur ling nu vlucht, wyl hij een huurling is en zich om de schapen niet bekreunt. Ik ben de goede harder, en Ik ken de mijnen en Mij kennen de mijnen, zooals Mij de Vgdor kent, en ik den Va der ken. En mijn leven leg ik af voor de scha pan. Nog andere schapen heb Ik die niet uif dezen schaapstal zijn ook deze behoor Ik te leiden, en ze zullen naar inijnsstem luisteren, en het zal worden ééne kudde, één herder. Boeren, werklieden, gij zijt slaven Wii, liberalen en socialisten, zullen u redden S Stemt voor ons Wij zullen goede wetten miken l Dat klinkt heel schoon... van verre, rnaar 't. is verre van schoon Luistert maar eens hoe liberalen en socia listen goede weiten maken voor boeren en werklieden In 1879-1884, jaren van liberaal bestuur, konden de boeren niets, maar niets kiijgen als toelage aan de verzekeringen. Het katholiek bestuur geeft eene jaariijk- sche toelage van 2 56 duizend frank (cijfer van 1904). Aan de bonden tot verbeteriug van het vee en van het paardenras Onder het liberaal bestuur totaal o fr. 0 centiemen Onder het katholiek bestuur ruim 9 mi'- lioen Als schadeloosstelling aan de landbouwers voor verliezen in hunne stallen (voor afge maakt vee in geval van besmettelijke ziekte): In 1884, onder liberaal bestuur 80 417 franken. Onder het katholiek bestuur jaaarlijks Ruim 800 000 franken of tienmaal meer 1 i*r België bezit werkmanswetten die bewon derd en als voorbeeld aangehaald worden door de vreemde landen. Ziehier eenige der bijzonderste vetten, welke allen gemaakt zijn door de katholie ken Wet op de werkmanswoningen (9 Oogst 1889 en 16 Oogst 1897). Meer dan honderd duizend werklieden hebben, dank aan die wet, hunne eigene woonst gebouwd. Wie stemden tegen die wet Liberalen en socialisten. Wet tot bescherming van vrouwen, jonge meisjes en minderjirige kinderen, teg°n uit buiting door overdreven arbeid. (i3 Decem ber 1889). Wie stemde die wet niet De liberalen. Wet op de vakvereenigen (syndikaten) (3 1 Meert 1898). Wie stemde tegen die wet 1 De zoogezegde vrienden van den werkman de socialisten. Als de katholieken voorstelden de solda ten te betalen voor hunnen dienst in het leger, dan riepen de liberalen en socialisten dat het eert schande is soldaten te betalen omdat zij hun land dienen en ze stemden er tegen Als de katholieken jaarlijks zestien mii- lioen vroegen voor de ouderdomspensioenen, dan weigerden liberalen en socialisten die wet te stemmen. Wet op de werkongevallen (24 December 1903). Vóór die wet bleven 75 °/0 veronge lukte werklieden zonder schadeloosstelling. Nu zijn zij verzekerd eene vergoeding te trekken. Wie heeft die wet gestemd De katholie ken alleen. Wie heelt ze niet gestemd Weeral de literalen en al de socialisten. Wetten op de maatschappijen van Ouder lingen Bijstand (a3 Juni 1894, 19 Mei 1898). In 1883 gaf het liberral bestuur 600 franken toelage I In 1905 alleen gaf het katholiek bestuur 5.176.000 franken Al deze wetten en meer andere nog werden dus gemaakt door het katholiek gou vernement ondanks den slechten wil van li beralen en socialisten. Deze wetten hebben de jaarlijksche uitga ven van den Staat met vele millioenen ver meerderd: en toch'sluiten zij met overschot waar de liberalen op zes jaar tijds 56 mil- lioen te kort hadden. Heeft het katholiek gouvernement dan nieuwe lasten gelegd Neen Het heeft alleenlijk een «vergif» meer be last: de «alcool» (genever en sterke dranken). Daartegen heeft het de lasten afgeschaft welke het liberaal bestuur gelegd had op koffie, tabak, cacao, thee, enz., en vele ande re lasten verminderd, b. v. op den suiker. Boeren, werklieden, leest en oordeelt Van welken kant zijn uwe beste verdedi- gers? Wij ontvingen van 'nen Boer, den vol genden brief, dien wij heel geerne over drukken. G.... Beloken-Paschen 1910. Geëerde Uitgever van 't Nieuwsblad, Ik weet dat gij de boeren geerne ziet, en altijd nieuwsgierig zijl hoe ze T stel len. Horkt, Vriend, ze zijn allemale even welgezind Ze hebben al wel hunnen Paschen gehouden, en die dat WEL doet, is tevreden maar die dat NIET, doet, kan niet gelukkig zijn. Op den buiten blijft aan dien zoete plicht nie mand te kort. Eene tweede reden van welgezindheid bij onze boeren is, dat ze zulk goê weere gehad hebben in Maarte om al dal groen, vuil land te verbreken of om te ploegen. Bijna al de haver en de vlasgaards zijn gezaaid. Het omgeploegde land was schier overal stijf, en moeilijk om fijn te krijgen er was veel werk aan te doen, maar 't weere bleef goed, en droo- gen was droogen I En onze boertjes, 'k wilde dat gij ze 'nen keer aan 't werk gezien had 1 Ze en hadden schier den lijd niet om t'eten 't was al elfscharren en ploegen, eggen en rollen, rakelen en spitten, vetten en zaaien dat men hoorde en zag I Er zijn er zelfs, wier beeten en aardappelen reeds al gezaaid en geplant wierden van in Maarte I En er stonden ook hier en daar in d hoven reeds aard appelen uit, maar, waar ze niet gedekt geweest zijn, zijn ze in de taaiste ijskou de nachten glad tegen den grond ver- vrozen. Met al dat droog weere is er reeds veel land omgeploegd voor aardappels en beeten, en die stijve schellen liggen nu daar, uitgedroogd en ijzerhard maar als er daar 'nen keer een vruchtbare re gen op valt zal dat land murwe, open en los worden, even als gebluschte kalk. Op den oogenblik dat ik deze regelen schrijve, is het den derden Aprifi Nu, als wij een kijkje doen op het reeds gedane werk, dan hebben wij alle reden van tevreden te zijn. Het werk Op het land is verder; vooruit dan vele andere jaren niettegenstaande 'de natheid en de stijfheid van meest alle gronden. De Maartemaand was in It algemeen, uitermate goed en dal goê i weere heeft onze lijdende, ontmoedigde! hoeren met nieuwen iever en moed, en met blijde hope vervuld Iedereen op den huiten heeft zijn Paasehplieht gekweten, en allen zijn daarbinnen, nu wel gesteld en in liefde en vrede met God en met hunnen even- naaste, die het wel meent, j Er zijn lieden, die het met de boeren nooit wel en meenen, en dat zijn deze, die ze verachten en bespotten, alleen- I lijk omdat onze boeren durven toonen Mat ze katholiek zijn, en de geboden van God en Kerk onderhouden. I De hoeren kennen die mannen, die 1 hunne kinderen in goddeloosheid zou- I den willen zien opleeren, en ze zullen ze altijd, waar 't past, en in de kiezingen vooral, den rug toekeeren Dat is mijn gedacht, Heer Uitgever, j 'en ook 't gedacht van de groote meerder heid onzer godsdienstige buitenbevol king, zoowel boeren, burgers als werk lieden. En nu, Mijnheer, om t' eindigen, wensch ik mijne vrienden boeren en bui- itenlieden in '1 algemeen, veel zegen en 1 voorspoed, en stuur U een hertelijk j «Dank U,en tot wederziens P. G. 35 BELGISCHE POSTZEGELS. Wij hebben over eenige dagen gesproken over de belgische postzegels en over de groote prijzen aan zekere zeldzame modellen toegeschreven. Men heeft van verschillende kanten, daarover nadere inlichtingen gevraagd, en vooral waar toen die hooge prijzen voor zekere postzegels Jcan bekomen. Het antwoord zal voorzeker eene teleurstel-' ling voor menige lezers zijn die hooge prij zen zijn nergens te verkrijgen. Ziehier wat een dei- voornaamste postzegelverzamelaars van Brussel daarover meedeelt Er bestaan in het geheet in Belgie 85 ver- schillende modellen van eigenlijke postzegels; 11 van over takszegels 18 van telegraaf zegels 8 van telefoonzegels en 42 van postpakzegels. Doch daar tusschen zijn er verschillende ver- j scheidenheden, elfen afgesneden of gerande ze- i gels, verschil van kleur, papier enz. I Houdt men daar rekening van, dan heeft men in het geheel 139 verschillende model len van postzegels 12 overtakszegels 21 tele- graafzegels 8 telefoonzegels en 47 postpakze gels, De postkaarten en omslagen mot post- j zegels zijn daar niet inbegrepen. De eerste belgische postzegels zijn uitgege ven geweest in 1849. De postzegel die het duurst betaald wordt is die van 40 centiemen van het jaar 1851 op geript papier. Hij wordt op 400 fr. geschat doch dat beteekent volstrekt niet dat die som er voor betaald wordt. De prijzen, aan de postzegels toegeschreven, zijn enkel eene ingebeelde schatting. Degenen die den! eenen of anderen zeldzamen postze- gel bezitten, geven er naar goeddunken eenen j prijs aan, doch moesten zij hem te koop bieden, zij zouden er in liet geheel die som niet voor krijgen. Als men dus den prijs van een postzegel opgeeft, beteekent dat er is een persoon, die hem voor zooveel te koop biedt maar er is niemand clie zich aanbiedt om dat er voor te betalen. Zoo- wordt de volledige verzameling der belgische postzegels, van de eerste uitgifte af, geschat op 4.000 fr. nieuw gestempeld slechts 200 fr. want thans hecht men meer weerde aan nieuwe dan aan gestempelde post- i'zegels. Doch men moet niet denken dat men die prijzen ergens kan bekomen zeldzame post zegels, zoogezegd geschat op honderden franks, worden soms aan eenige franks of zelfs eenige centiemen verhandeld. Wil men ze echter in de winkels koopen, dan zal men ze duur moeten betalen doch om te verkoopen dat gaat moeilijk. m ONBEPAALD VERLOF VOOR DE MI- LICIANEN VAN 1907 en 1908. De minis ter van oorlog heeft besloten dat er onbepaald ■verlof zal verleend worden aan de milicianen, vrijwilligers van het contingent, vrijwilligers met premie en plaatsvervangers, op de volgen^ 1 de datums Den 15 september, aan bet voetvolk der klas van 1908' den 31 December, aan de ruiterij reden artillerie der klas van 1907 den 31 der klas van 1907 den 31. Maart, aan de b'e- December, aan de kanonniers to peei'd der klas van 1907 den 30 September, aan de vesting artillerie en de bijzondere artillerie-kompa- nies der klas van 1908! den 30 September aan het regiment en de bijzondere kompanies van de genie der klas van 1907 den 31 Maart aan het regiment van den trein der klas van 1907; den 30 September aan het bestuursbataljon dei- klas van 19081. DE ZONDVLOED. Professor Herman Hilprecht, ho-ogleeraar in het Assyrisch en in ,de vergelijkende Semietische filologie aan de Pennsylvanische universiteit, heeft een belang rijke ontdekkinggedaan, waarvan melding wordt gemaakt in de Amerikaansche bladen. Hilprecht gaat door voor een serieus geleerde niet alleen, maar geldt als de grootste autori teit op het gebied van het spijkerschrift in de Vereenigde Staten. Welke beteekenis mag wor den toegekend aan deze -ontdekkingver mogen wij niet te beoordeelen. Wij gaven hier enkel weer, wat wij er in de buitenlandsclhe bladen over vermeld vinden. Hilpredht dan heeft de vertaling uitgegeven van een paar ingegrifte teksten op tegeltjes, die moeten hebben doel uitgemaakt van de be scheiden, welke bewaard werden in den groo- ,ten tempel te Nippoer, van welke oude Babylo nische stad de bouwvallen de laatste jaren doorsnuffeld en bestudeerd zijn. De door Hilprecht vertaalde tegel-opschrift ten dagteekenen naar de hoogleeraar zegt van 2100 vóór Christus en de daarop ver melde voorvallen komen op verrassende wijze Overeen met wat te vinden is in de Bijbel- sehe geschiedenis over het tijdperk, onmiddel lijk vóór den Zondvloed. De Zondvloed wordt in duidelijke bewoordingen voorspeld en ook worden aanwijzingen gegeven over het bou wen van een ark tot redding van menschèn' en dieren voor het geweid van de wateren. Jaar en dag van den Zondvloed worden niet verm.eld. Het jaartal dat voor die gebeurtenis wel wordt aangenomen is 2348' vóór Christus j ,en op grond van du nu meegedeelde uitslagen van Hilprecht's onderzoek, zou de groote over strooming zeker na 2100 vóór Christus moeten yvorden gesteld. Er zal over deze kwestie wel heel wat ge schrijf en gewrijf komen. - Trouwens het vinden van berichten over den Zondvloed op oude Babylonische tegels is op zichzelf niets nieuws. Reeds in 1872 ontdekte Smith verscheidene ZondvleeJberich- ten op Babylonische tegels, te samen waar schijnlijk een nationaal Babylonisch helden dicht vormende. Enkele dier tegels zijn nog betrekkelijk gaafmen kan ze -zien (in het Britsche Museum. De meeste echter zijn deer lijk gehavend. Ook andere spijkerschriituren betreffende den Zondvloed zijn teruggevonden, aoo een te (Kutha. Dan is er een bewerking bekend van een 'dergelijke sage, door Berosus (280-270 v. Chris tus), van welke echter het origineel niet bekend is geworden. Er zijn over dit onderwerp tal van belang rijke studies verschenen, zoowel door Georges Smith als door Rawlinson en andere. 35 ONZE KONINGIN. - Onze geliefde koningin Elisaebth neemt vier maal in de week haar vlaamscho les. Wij vernemen ook, uit goede bron, dat ze er zich ernstig op toelegt om onze Vlaamsche taal zuiver te kunnen spreken en schrijven. Ondanks hare menigvuldige bezigheden, laat zij nooit na hare zelfs zeer lange taallessen grondig te bestudeeren. 32 BLIJDE HOOP. Men zegt... maar men zegt het nog zeer stil, dat de koninklijke fami lie zal vergroot worden en dat wij een eerlang een prinsje of een prinsesje méér z*allen' hebben. Het nieuws, idat in 't Paleis van Brussel nog maar gefluisterd wordt, zal, zegt een Brus- selsch blad, op het einde der maand officieel rr3- 1 I "j 'Jl 3a DRUKLETTERS. Het werd tot he den als een legende beschouwd dat in Vrank- rijk in de 16e eeuw drukletters van zilver ge bruikt zouden zijn. Door het vinden van een brief van Ilenri II, gedateerd 17 juni 1551, wordt dit feit echter bevestigd. Aan zekeren Abel Foullon werd octrooi verleend tot het gieten van letters in koper, zilver en andere metalen, in vervanging van dezulke in hout, lood of tin. dB ONZE LANDBOUW WERKLIE DEN. De gezant van Argentina, te Brussel, heeft aan eenen dagbladschrij ver de volgende belangrijke verklaringen gedaan 't Fransch gouvernement dreigt uwe landhouwwerkiieden, die gewoonlijk el- iken Zomer in Vrankrijk den oogst gaan idoen, buiten te sluiten. Waarom komen zij alle jaren naar Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER NM3 DOOR 'L Was de moeite niet meer weerd om nog aan 1 plukken te gaan, trouwens de avond viel, een frissche gemoedelijke avond. Zarren, die seffens naar het dorp gereden was, kwam weer met den beenhouwer. In de wei waar ze lag wierd de heeste den roeper uitge sneden en op) eene onvoorbereide berrie in de kleine derschschure gedregen, waar ze gevlaad en gekuischt ^'iercl. Nu moest de keurder nog komen om het vleesch te onderzoeken en, als 't zijn moest, goed te stempelen. 's Avonds wierd bet voorval neerstig besproken 111 de keete. Jan had nieuw koren op den molen en aPte d'cene schabouwelijkheid na d'andere af. Ten tijde dat ik nog naar schole ging, zoo Vertelde Jan, heb ik met den donder eene aardige; grap gevangen, 't Had al ver weere geweest gelijk van- dage, en ik keerde van de plaatse naar huis terug om de vlage te ontloopen. Maar als ik juiste aan Boelaars 'Steenoven kom begint het water te gieten en te don» deren en te weerlichten dat het alle menschen te veel scheelde, 'k Liep al dat ik loopen kon, en om rechtuit 0 zeggen, 'k was geen beetje op mijn gemak. Maar al met een keer, pardaf I 't geeft me daar een slag dat mijn noren ervan tuitten, 'k zat percies lijk in d'helle, overal vier en vlamme. De weerlicht reed al door mijn beenen A^eg en 'k stond boomslagstille. 'k Wist niet wat me deerde maar 'k voelde iets kittelen en knet teren op mijn aangezichte en 't stonk lijk verbloeid. Ik loop zeerg genoeg naar huis en vertel heel d'histo- rie. Ze moesten' 't wel gelooven, want 'k en had geen pijltje haar meer op heel mijn kop, 't was al afgeschoe- pert. Is 't geen waar, Fiel 't Is Wel tien keers waar gekte Fielten. Ja maar neen, zonder lachen, vraag het liever aan de boerinne. Dat is nu omtrent twaalf jaar geleên, 'k weet welê 't was een v rij d agach t e r n o en e g'Hadt een keer moeten doodgedonderd zijn, Jan zei Dolf, die ernstig geluisterd had. Bali klepperde Witten, z'hadden hem kunnen slaan en uitverkoopen lijk de veerze. Meteen schuddebolde een luidruchtige lach door de keete. Dat deed Jan maar weinig deugd, en zijn luim viel in lijk pannekoekdeeg. Dien avond gingen ze late slapen. Eindeling kwam hun eerste Zondag, 's Morgens ten vijven lagen al de plukkers nog in hun nest te ronken dat 't door de lucht daverde, trouwens 't was rustedag en ze mochten het zoo lang trekken als ze wilden. Niemand van het hof kwam ze zien pi hooren. Algelijk een kwartier later wierd er lijzig op de schuurdeure geklopt, drie korte tokjes. 'k Kom I antwoordde Celina even zoete, en behoedzaam, om d'andere niet te wekken kroop ze van haar s troo en miek beuren opschik. 't Was Zarren die Celina kwam roepen om naar de zesmis te gaan. De knape was er al uit van over eene ure. Pertig gezind en blij te moe had hij scheute op dien dag, en eer de slaap zijne oogen sloot had het ge droomd en gewoeld in zijn hoofd lijk hij een jongen die 's anderendaags voor den eersten keer van zijn leven met den trein mag reizen. Hij had geslapen lijk een steen, tot hij ineens duizelig wakker schoot met een angstig gedacht dat het reeds te late en.., t'halven den voornoene was. 't Sloeg juist vier. Nu nog slapen, hij moest er niet aan denken. Hij wipte uit zijn kaf, stropte zijn weke broek aan en keek buiten. Er hong een lichte smoor in de lucht, maar de zon 11 e zou 't wegsteken en de dag feestelijk beginnen. Op het hof gewaarde hij geen levende ziele. Baron keek hem vriendelijk aan, snoof en trapelde aan zijn kot van zuiver welgezindheid. Ha I Baron, zei hij, zijt ge ook al op tè maar hij wandelde wat verder, geeuwde en trok drie, vier keer en te reke wijdgapend zijne longen vol koud- natte morgenlucht. Hij kwam in de wei en ging tot bij den perelaar, die zoo deerlijk verbliksemd wierd, be zag en herzag van dicht de groeve beschadiging en keerde dan weder naar den keuken, dien hij ontsloot. Hij vulde den zwaren moor, hong hem in den heerd en stookte, j t Duurde geen kwart of de boerinne kwam half gekleed, den jongen eenen goeden dag wenschen, en hij korte tusschenpozeu stak de eene nu, de andere dan, het hoofd in den keuken. Zoohaast Fienije en Marie beneden waren, gin gen ze naar de wei de koeien melken. Intussencn- zelte Jan den afroomer gereed, en wanneer het vrouw volk de schuimende eemers aanbracht, kletste hij de melk in 't vat en draaide het tuig in gang. Met eene zwierende knersing van assen en yvielen gerocht het stillekens aan in top en rende, oncjer den regelmatigön druk van Jans gespierde hand zijn snerpend gekrijsch en doffen ronk door het achterhuis over het hof. Met den afgesproken tijd was Zarren pp zijnen post en klopte Celina wakker, 't Hof kwam in doening en leven. De hennen wandelden kakelend over het gers, keken nuchter op met hunne snelle fiikkeroogskens, en de liane preusch lijk duist, draaide met gezetten stap en fieren blik def tig en meesterlijk in t midden van zijne wakkere bende. De eenden, die al eene deugdelijke zcupe uit de gerren van den mestdam gelepeld hadden, trok ken met den panigglimmenden eei-pel aan 't hoofd, lijk een sleep dronken piotten wijdbeende en loglijvig in een haastigen waggelgang naar den wal, om er hun morgenbad te nemen. Klapwiekend vlogen de duiven in eenen wijden draai boven het hof, en op het veurst- einde van 't wagenhuis hield een kroppende koter eene driftige liefdebetoog met een wepel duivinnelje. Twee, drie katers scheerden lekkebaardend over het plein weg, eene ging in den ijlen koeistal zien, een andere bleef zitten aan den schuurgevel en de laatste gleed door dhage van den iochting naar ievers een yer.- kozen hoekje, Wordl voortgezets O ■SO CS CS s~ rr> S-. O -3 05

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1