EN OMMELANDS t© s mm 0M mm i Mc cw pektefl 12 n n m n m m m sa f3 "fi fc, C Op Zaterdag 23 April 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3203 Je irekken bij den Uitgever, 7k 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's Dag/dapper van Zaterdag 23 tot 30 April. Hl L U Zondag 24 April De Kiezingen in Mei Wij zijn tegen den Godsdienst niet m 'M A bas la Calotte! a*. *3 u? >j$ M ssP *3$ rA Aan onze Pijpenliefhebbers Op den buiten e m m m §p. es m VAN ALLES WAT m Biekweek 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te YPER. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten ofr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. z. 23. H. Jooris. - H. Adalbert van Prague. H. Gerhard. Z. 24.— H. Fideel van Siraaringen, m. f 1622. H. Gaston. ni 25. H. Marcus, evangelist, volgeling van S. Pieter. H. Ananias, b. van Alexandrien, opvolger van den H. Marcus. H. Arthur. B. Fioribert. d 26. HH. Cletus en Marcellinus, Pausen en mm. Cletus 46 Paus van Rome f 83 Mar- celiiuus 29° Paus van Rome 13C4. H. Rijkaart. Re Exuperantis. w. 27. H. Arthimus bm U. Anastatius I, 39e Paus van Rome j- i' 2. d. 28. S. Pauwels a cruce. H. Vitalis ra. vader der HH. Gervasis en Protasis mm. B. Valeria ra. echtgenote van den II. Vitalis. H. Prudens b. in Spanje. v. 29. - S. Pieter m. van het order der broe ders Predicaren. H- Robrecht I" abt. van Sis— tertiura. H. Hugo, abt. H. Edmond. Evangelie van den 4n zondag na Pasehen Te dien tijde zeide Jezus tot zijne leerlingen Ik ga tot hem die mij zond, en niemand uw er vraagt mijWaar gaat ge heen? Mmr wijl Ik dit tot u gesproken heb, heelt de droefenis uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarh'id hat is heilzaam dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, zsl do Helper niet tot u komen doch indien lkga/zal Ik Hem tot u:>enden. En Hij, wanneer Hij komt, zal tegen dè wereld schuld pleiten, en onschuld, en 'vonnis; schuld eener- zijds, wijl men in Mij nut gelooft; onschuld anderzijds, wij! Ik tot den vader heenga, en ge Mij niet meer aanschouwtvonnis verder, wijl de vorst dezer wereld gevonnisd is. Nog veel heb Ik i: te zeggen, maarige kunt het thans niet dragen. Poch wanneer Hij komt,'; de Gees' der Waarheid, zal Hij u den weg wijzen lot alle waarheid want Hij zal niet uit zichzelven spre- km, maar spreken alwat Hij hoor', en do toe komstige dingen u aankondigen. Deze zal Mij verheerlijken, want van het mijne zal hij ont vangen en u aankondigen. Alles wat de Vader heejt is het Mijne. Daarom zeide Ik, dat hij van het mijne ontvangt en u zaRaankondigen. tw Plp w S n $1 K ir 1^5 Ten 11 ure, te TEN BRIELEN in de Patronage. Ten 3 ure, te ZANTV00RDE in het Klooster. Ten 4 1/2 ure, te V00RMEZEELE in het Klooster Ten 11 ure, op de CLYTTE. Ten 3 ure stipt, te DICKEBUSCH in 't Klooster. Ten 6 ure, op CRUYSEECKE bij Masschelin. De kandidaten voor de Wetgevende Kieming van 22 Mei aanstaande \ullen er hel tv oord voeren. De katholieke meerderheid wordt in '910 omvergeworpen zoo schreeuwden onlangs om 't meest onze antiklerikale dagbladen nu zingen zij al een toontje lager. Hier volgen de cijfers der herkiezing van 1906, die welsprekender zijn dan het gezaag der geuzenbladen. Zij laten toe te hopen dat in 1910 de katholieke meerderheid eerder versterkt zal worden. Ziehier de cijfers, die, zonder rekening te houden met het grooter getal kiezers, ons eene nieuwe zegepraal voorspellen. Aarlen-Bastenaken-Marche. Katho lieken 24,873 stemmen, 2 zetels liberalen t8,673 stemmen, 1 zetel. Deze cijfers be wijzen dat het kartel der geuzen 6000 stern oten te kort heeft om een zetel bij te winnen. Neufchateau-Virton. Katholieken 22,845 stemmen, 1 zetel liberalen 16 848 stemmen, 1 zetel. Geen verandering moge lijk. Oostende-Dixmude-Veurne. Katholie ken 33,997 stemmen, 3 zetels liberalen 19,037 stemmen, 1 zetel. Deze toestand dient uitgelegd. De kiesdeeler der katholieken is 1 1,333 die der liberalen g,5tg. Om daar een 2" zetel te winnen moeten de liberalen van het arrondissement 2.5oo stemmen aan de katholieke lijst ontnemen. Zullen zij er loekomen Roesselaere-Thielt. Katholieken 44,427 stemmen, 4 zetels liberalen 10,320 stemmen, o zetels. De liberalen moeten hier vat meer dan 600 stemmen aan de katholieke lijst ontnemen, om 1 zetel te winnen Doch onze vrienden hebben goede hoop het getal der katholieke stemmen te verhoogen. Yper. - Katholieken 28.287 stemmen 2 zetelsliberalen 11,207 stemmen, 1 zetel. Winnen de katholieken hier, lijkin 1906, 2.000 stemmen, zij hebben de 3 zetels. Dinant-Philippeville. Katholieken 39,3i 3 stemmen, 2 zetels liberalen en soc.: 29,564 stemmen, 2 zetels socialisten (afz 251 stemmen, o zetels. Niets verandert. Kortrijk. Katholieken 42,054 stem men, 3 zetels liberalen en socialisten 11,112 stemmen, 2 zetels. Hier is enkel noodig een honderdtal stemmen aan de libe ralen te onttrekken om die 2 zetels te ver overen. Onze vrienden hopen dit doel te bereiken. Zelfs de Daensisten geven toe dat de geuzen zullen verpletterd worden. Nijvel. Katholieken 3o,i2o stemmen, 2 zetels liberalen en socialisten 39,779 stemmen, 2 zetels. De liberalen moeten om trent 25oo stemmen winnen om een 3n zetel te halen. Brussel. Kath. 109,590 stemmen, 9 zetels; onafhankelijken11 280 stemmen, o zetels liberalen 89,179 stemmen, 7zetels socialisten 57,720 stemmen, 5 zetels de mocraten 863 1 stemmen, 0 zetels3 lijsten zonder politieke kleur, hebben ieder van hunnen kant 1284, 862 en 660 stemmen. De katholieken en onafhankelijken vormen maar een lijstdeze bedraagt dus 120,870 te zamen. Hun kiesdeeler voorden ro zetel zal dus 12,087 zijn die der literalen voor den 7 zetel is 12.740 en die der socialisten voor den 5 zetel, 11,544. Voeg daarbij, dat de Brusselaars aan hunnen handel houden, en dat zij heel goed weten, dat hij zal kwijnen bij eene liberale meerderheid. Antwerpen Katholieken 75,263 stem men, 7 zetels liberalen 52,723 stemmen, 5 zetelssocialisten 14,504 stemmen, r zetel democraten 1160 stemmen, o zetels anderen zonder politieke kleur 4369 stem men, o zetels. Waarschijnlijk blijft de statu-quo, of de katholieken moesten de 4000 stemmen ver liezen in 1906 ten voordeele der liberalen, die alleen tot eensgezindheid kwamen rnet het mes op de keel. Brugge. Katholieken 29,771 stemmen, 3 zetels liberalen 16,142 stemmen, 1 zetel. Waarschijnlijk statu quo. Turnhout Katholieken: 33,784 stern- men, 3 zetels katholieken (afzonderlijk) 2724 stemmen, 0 zetels kartel8734 stem men, o zstels. Nieis vreezen voor de katho lieken. Mechelen. Katholieken 48,760 stem men, 3 zetelsliberalen en socialisten 21,653 stemmen, 1 zetel.De liberalen zouden dus 5.000 stemmen moeten winnen om aan de katholieken 1 zetel te ontnemen. Statu- quo dus. Leuven. Katholieken 49,396 stem men, 4 zetels liberalen en social.: 33,161 stemmen, 2 zetels. Statu quo blijft. Namen. Katholieken 38,471 stemmen, 2 zetels; liberalen en socialisten; 43,235 stemmen, 3 zetels. De katholieken moeten bijna 3,000 stemmen aan 't kartel ontnemen om een 3 zetel te winnen. Zoodus geuskens van alle kleur, alles voorspelt u eene schitterende verplettering en daar gij uwe hoorens hebt laten zien in zake van scholen, en eenen nieuwen school- oorlog voorbereidt, zal 1910 eene hernieu wing worden van 1884, eene nieuwe alge- meene verlichting. Zoo zeggen en schrijven de liberalen, iederen keer dat eene kiezing nadert. Juist gelijk de dief, die alleen van stolen leeft, roept en altijd roepen zalIk ben een eerlijk en treffelijk man zoo de liberalen, die alleen leven van godsdiensthaat, zij roepen Wij eerbiedigen de religie. Wij zijn tegen deu Godsdienst nietwij willen alleen den pastor in de kerk en den burgemeester op het stadhuis. Zoo schrijtt Het Goede Woord en Buyl en andere geuzen vertalen dat door A bas la calotte Maar wat beteekent dat Zien wij niet overal, dat de pastor in de kerk preekt, een catechismus leert, de Sacramenten beniend, enz. dat de burgemeester op het stadhuis, den gemeenteraad vooruit aan het hooid is van het schepencollegie, de stukken onder teekent en alles doet wat er voor het ge meentebestuur noodig is Waar hebben de liberalen den burgemeester in de kerk de plaats van den pastor, en den pastor op het stadhuis de plaats van den burgemeester zien innemen Zoo iets beweren zou waarlijk al te on- üoozol zijn. Maar zij willen alleen met die spreuk de eenvoudige menschan bedriegen en hunnen godsdiensthaat verduiken. Daar om zullen wij ze eens uitleggen en laten zien wat zij, in eon liberalen mond, beteekent. De pastor in de kerk. De pastor is de bedienaar, de vertegen woordiger van de H. Kerk en van den Gods dienst in iedere parochie. Daarom de pastorbeteekent den katholieken gods dienst, door Christus veropenbaard en voor alle menschen verplichtend. Die christene Godsdienst moet binnen da muren van het kerkgebouw opgesloten blij ven en mag zijaen invloed daarbuiten niet doen gelden. Voorloopig mogen priesters en geloovigen hunnen Godsdienst daar binnen dio muren nog beoefenen, tot dat liberalen en socialisten volkomen meester zullen zijn en van onze kerken herbergen, meeting- en danszalen, enz. zullen maken. Zoo heeft Demblon het gezegd in de Kamer. Maar de kloosters zijn buiten da kerk muren. Daarom weg met de kloosters. Alle liberalen en socialisten hebben het geroepen iu de Kamer. De scholen zijn buiten de kerk daarom de godsdienst buiten de school geloot en zedenleer daarbuiten. De weezenscholen, de gestichten voor oudorliogen, krankzinnigen, enz. zijn buiten de kerk daarom de godsdienst buiten, die instellingen mosten goddeloos zijn. De hospitalen zijn huiten de kerkdsarem worden zij verwereldlijkt, dat wil zeggen, de kloosterzusters ea de priesters worden er buitengejaagd, en de arme zieken mogen er lijden en sterven zonder troost en zonder Sacramenten. Het leger is buiten de kerk daarom de godsdienst er buiten, de aalmoezeniers afgedankt en onze oudste zonen mogen er goddeloos en zedeloos worden. De wetgevende Kamers zijn buiten de kerk daarom do godsdienst buiten de Kamers en buiten de weten men zal er alle wetten mogen maken om den godsdienst, van alle vrijheid beroofd, te vervolgen en uit te roeien. Eu zoo met alle burgerlijke en maatschap pelijke inrichtingen. Zij ziju bui'en de kerk daarom de godsdienst daar buiten. En zoo zal men in de wereld, buiten da kerkmuren, laven ais in een groot beestenspel, zonder geloof on zonder zedenleer. Als natuur'ijke gevolgtrekking buiten de kerkmuren is er maar één, die"gezag heeft en mag hebban, de burgemeester die den vertegenwoordiger is van den burgerlijken staat. Daarom de Staat alleen moet heer en meester zijn maar de Staaf buiten de kerk, de Staat zo der God en godsdienst, met andere woorden goddeloos. Zoo eerbiedigt het liberalistnus den gods dienst wat z juden de liberalen nog meer kunnen doen, indien zij dan godsdienst niet eerbiedigen? Misschien dit alleende kerken sluiten en ont> igenen en alle priesters voor den kop schieten. Is dat de hertewensch niet van de mannen der Loge, als zij maar durfden en konden Weg met de kloosters huilden, tijdens de Goê-Weke, liberalen en socialisten in de Kamers A bas la Calotte! brulde Buyl, de Ver losser van Veurne-Ambacbt, Vrijdag van verledene week, en meteen haalde hij een lijstje uit den zak, waarop een aantal kloosters van Leuven aangeteekend stonden met de \ooge^egde weerde hunner goederen 17 mil hoen Neen, 12 milliardschetste de lieer Hoyois, terwijl de rechterzijde het uitscha terde van lachen. Maar lachen a part, ge ziet waar de framassonnerie naartoe wil. Dat de framassons nu al op zak loopen met de lijsten der kloosters en de vrijmetse laars schatting van do weerde hianer goe deren, is wel een teeken dat zij het gemunt hebben op de vrijheid van vereenigiog en het eigendomsrecht der kloosters. Dat do at denken aan Waldeck-Rousseau, aan Combes,aan Briand.en aan het beruchte milliard waar de Fransche werklieden goed zouden meê varen,maar dat de likwidateurs weggeëksterd hebben. En in afwachting, a bas la calotte balkt j Buyl. En hoewel de socialistische senator j Picardin den tijd het d bas la calottede kreet der dommeriken noemde, scheelde liet j weinig of Vandervelde, de leider der socia- j listen, hij die wil doorgaan voor iemand die verstand heeft en slimmen praat vertelt, herha lde wat Buyl een oorlogskreet noem de. A bas la calotte dat is 't verbindings- teeken tusschon liberalen en socialisten, de zegel van het cartel, de samenvatting van al wat de geuzen van alle kleur en kaliber willen en betrachten. Welk prachtig programmariep de katholieke volksvertegenwoordiger Ilende- rickx de liberalen spottende toe. Over eenigen tijd hoorde men denzelfden oorlogskreet in Frankrijk, daar tegen onze vlaamsche grens, in gansch bijzondere om standigheden. Een afschuwelijke moordenaar, hoofd eener vreeselijke rooversbende, ging zijne euveldaad met de dood bekoopen 'f Was Abel Pollet, een monster van wreedheid en verstoktheid, de schrik van eene gansche streek. Toeu hij het schavot beklom riep hij al wat hij roepen kon A bas la calotte En met dien kreet, met dat zonderling programma denkt de framassonnerie de bevolking in hare netten te lokken. Ze zal van eene kale reis weerkomen. Want ons volk, niettegenstaande al het geweld der framassonnerie om het te beder ven en te ontchristenen, is bijlange nog niet rijp voor hetOombisme en het stelen volgens likwidateurst egiem Waf men u ook wijsraake, of aanrade over het nadeel van pijp of' sigaar, meen ik te mogen toeroepenrook maar rustig uw pijpje voort Wellicht hebt ge reeds verscheidene klok ken hooren luiden. Maar de wind blaast niet altijd uit 't Zuiden... Voor gezonde menschen, zegt een jong professor van Leuven, kan da werking van nicotine anders niets dan goed wel te ver staan mdien men er geen misbruik van maakt. Een zevental pijpen daags of zoo of vijf cigaren is niet overdreven, meent deze ge leerde. In de Duitsche geneeskundige kringen, begint er ook eene gisting te ontstaan, om de weerde van pijp of sigaar te doen gelden. De tabak is eene prikkelende weldoende werking voor den geest van den mensch. Wel een doorslaande feewijs, onwederleg- baar is dat gansch de wereld rookt 't moet dus wel zijn dat de tabak een goeddoende indruk op alle wezens moet maken. En gij zelf, lieve lezers, ondervindt gij het ook niet 1 Wat beters voor een arbeider, die zich van den morgend tot den avond moe slaaft dan 's avonds op z'n branderken Kent gij een beter middel dan het smoo- ren, om Je eenzaamheid, de moedeloosheid, de verveling ja meer, de droefheid van zich af te wijdereu En wat is er aangenamer in een gezel schap dan onder het lustig kouten eens te mogen trekken aan pijp of sigaar Ja, 'k herhaal het, smooren is voor rijk en arm, voor heer en werkman, eene ver strooiing, een vermaak. 'k Wil niet bewisten, dat er ook geene nadeelen aan 't smooren verbonden zijn. Lijdende menschen zullen er zich best van onthouden. Eene te korte pijp of endje sigaar zijn zeker niet aan te raden. Maar anders, voor gezonde menschen zeg ik nog rook maar vreugdig en vlijtig uw pijpje voort, 'k stel mij wel bloot aan vele opwerpingen die wij in ons blad zeLe zullen weêrleggen. De eerste helft der maand April is nogal vochtig geweest, maar, er is nochtans reeds veel werk gedaan. De aardappelen zijn reeds overal geplant, eu eiken boer begrijpt meer en meer, dat het zeer voordeelig is, die onmisbare tafelvrucht te verlanden 't is te zeggen, alle twee, drie jaren nieuwe of oude, goede aardappel- soorten van verre, in ons land of van 't vreemde, te trekken om te planten. Er zijn veel goede soorten van tafelaardappelen, die zeer smakelijk zijn en veel opbrengen, zooals Paul Kruger ook Burgers genaamd, Keizerskroon Gele Nijver heid u Wittebloem en andere. De beste bemesting voor aardappelen, per honderd lands is8 stikstof, 8 fosfoorzuur en 8 potasch. Benevens stalmest en ale, gebruike men, elk volgens zijnen grond, en volgens proeven die men jaren achtereen doet guano, nitraat of ammoniaksulfaat voor de noodige hoeveelheid stikstofijzerslakken of superfosfaten voor het noodige fosfoor zuur, en bij voorkeur potaschsulf&at voor de ontbrekende potasch. Iedereen voorziet dat de aar lappelkweek hier zal verminderen, om reden van de hooge invoerrechten in Frankrijk 3 fr. per 100 kilosop de Belgische aardappelen gesteld. Die Fransche goddeloozen trachten overal waar ze kunnen, de Belgen den duivel aan te doen en 't zijn zulke man nen tenonderbrengers van hun vaderland die onze Belgische liberalen en socialisten hier aan 't beslier zouden willen zien komen 't Zal r.og lange zijn Wij, buiten lieden, kennen de belovers 1878 tot 1884 is nog niet vergeten, en den 7 September 1881 ook niet, want ik bewaar nog een gescheurde veste van dien dag, die voor de liberalen een dag van eeuwige schande zal blijven Maar, ge spreekt daar van aardappe len, en van Fransche en'Belgische geuzen, hoor ik de geëerde lezers van 't Nieuws blad zeggen en hoe is het op den buiten met d'andere vruchten Horkt, vrienden. Vlas en haver staan schoone uit, en veel beeten zijn reeds gezaaid, maar tarwe en rogge staan in 't algemeen, maar dunne. Veel tarwe- en roggevelden zijn gelapt» met haver, en de tarwe vooral, zal ten oeste maar dunne gehoeven De herzaaide tarwe komt nogal goed uit, maar er komt stilaan toch opslag in de graanprijzen, en dat voorspelt hooge prijzen der tarwe vooral, een weinig vóór den oest zulks ware jammer, bijzonderlijk voor onze brave werklieden 't Is alleszins een vroege lente van de jare alles is in groei en schoone groene, en het gras in de weiden is reeds groot. Menige boeren zenden hunne stalbeesten reeds ia het malsche groen, en dat is voor iedereen een groot gemak, want beeten- malen en drinken geven brengt den ganschen winier veel werk bij. Wilt gij, Vrienden Buitenlieden,' dezen zomer Gods milden zegen over uwe vruch ten en dieren zien nederdalen, blijft in- en uitwendig vrome christenen, en toon dat gij trouwe Vaderlanders en ware Vlamingen zijt, zoowel in DADEN als in woorden. Tot wederziens P. G. m BEDRIEGERS. - Er zijn geen vreedzamer menschen dan de liberalen maar... ge moet het niet voort vertellen. Nu, ieder weet dat de liberale partij beheerscht wordt door |de Vrijmetse larij. De liberalen moeten de weg op gaan welken de Loge hun aanwijst. Al wat zij verrichten of uitvoeren, werd (door de Loga opgelegd, of in de Loge bekonkeld. Zij zijn dus de nedrige die naars der Vrijmetselarij, Ziet nu een staaltje van de verdraag zaamheid dier gedoemde sec ie In 1905 hielden de vrijmetselaarsloges van Al- gerie en Tunisie een congres, dat vol lend besluit nam Het weze de ouders streng verboden hun kinderen te onderrichten in welk- danigen godsdienst ook op straf van vervallen verklaring van t vaderlijk ge- -zag. En dan zult ge misschien vragen. iWel, dat besluit slaat op 't punt verwe zen tlij kt te worden in Frankrijk. Niet al leen dringt de wet daar de ongodsdiens tige school op, maar wordt het ontwerp Doumergue gestemd dan zullen de huis vaders zelf niet meer het recht hebben verzet aan te teekenen tegen het bezigen van schoolboeken, waarin de naam van God gehoond, den godsdienst belasterd, de goede zeden bespot worden. Daar gaat het naartoe in Frankrijk. En onze liberalen vinden dat heel (en gansch comme il fautEn toch ze zijn niet ondervraagzaam Bijlange niet EENE SUIKERKOEK. - Als we winnen zullen wij doen gelijk in Frank rijk Zoo zeggen de liberalen en de socialis ten. En wat doen de geuzen in Frankrijk Koeken hakken... met suiker er op. Voor wie Yo.or Jan en alleman. Luister De lastcnbetalers in Frankrijk komen te vernemen 1° Het budget voor 1910 toont voor de uitgaveneene vermeerdering aan van 852 millioen fr. 2" Nieuwe lasten 148 millioen fr. 5" Te kort en leening 178 millioen fr. 4" Vermeerdering der schuld, in ka pitaal 8,978 millioen fi\ Deze cijfers werden in de Fransche Kamers op 3 December 1910 op het ta pijt gebracht. .Welk ijskoud stortbad voor de Fran sche burgers en ook voor onze Belgi sche combisten 't Blijft gezegd De liberalen doen vet... betalen Pensioenen Bij koninklijk besluit van 22 Maart, afge kondigd in het Staatsblad van Zondag, wordt er bepaald dat wanneer eene vrouw, die gedurende ten minste vijf jaar eene be- laalde^ bediening vervulde, afhangende van het ministerie van spoorwegen, post|en tele graaf, en die in de weduwen- en weezenkas gestort heeft, bij haar overlijden een of meer kinderen van min dan i8;j'aren achterlaat, deze recht zullen hebben op een(pensioen, zelfs indien de echtgenoot nog leeft. Die maatregel zal toegepast worden van af j Januari 1910. 1. VVeet gij, landbouwers, dat door het bezoek en het werk der bieën bij uwe ge- wassen, het getal zaadkorrels meer dan ver dubbelt 2. Weet gij, landbouwers, dat de bie daargesteld is om 't meest van alle insecten de kruiabevruchtiog te bewerken, die uwè planten^helpt veredelen of verbeteren dat de bie dus de zelfbevruchting verijdelt, die de planten zou doen verzwakken en zelfs voor gosd verdwijnen. Ja, verdwenen de insecten, en bijzonderlijk de bieën, zoo zouden spoedig de planten dien weg in slaan. 0 L.3' Weet gij, landbouwers, dat de bieën nieuwe en zeer goede soorten van gewassen helpen tot stand brengen? De'bevruchting tmschen degewoDe roode klaver en dewitte 8teenklaverJgaf de. voortreffelijke bastaard klaver. 4. Weet gij, landbouwers, dat volgens gedane gioudige berekeningen in BeD'e de bieën,door het werk der bevruchting alleen voor meer dan 5 625,280 franken voordeel aan den landbouw doen Welke kolossale som, waarin ieder van u deelzaam Is. ÉP- Weet gij, landbouwers,'dat sommige vruchten en vooral £de klavers, geen zaad zouden voortbrengen, zonder bieën en hom mels? Dat hebben vele ondervindingen klaar bewezen. M. Marck, een groot zaakhande- laar, getuigt dat hij de bieën zeer noodzake lijk vond en dat allerlei zaden overvloediger en dikker waren, wanneer de bieën op de bloemen konden werken. 6. Weet gij, landbouwers, zooals M. Karl Gatter, na onderzoek en studie, zegde dat hij die de bieënteelt zal beschermen, zal medewerken tot de vermeerdering der oogsten en den rijkdom van het land Verstaat gij dan, landbouwers, dat gij uw eigen voordeel bewerkt met de bieënteelt te ondersteunen Ja, vrienden, helpt de biemelkers, dan helpt gij ook u zeiven want in onze streken, zooals gij weet,kwijnt de biekweek door 't slecht weer, 't is waar, maar ook ten giooten deele bij gemis aan honinggevende bloemen. Over dertig jaar kweekte men nog overal koolzaad, en geheel de streek was een geurend veld van bloemen, 't Was de gulden tijd voor onze neerstige bietjes Koolzaad Iloe jammer, 't is hier om zoo te zeggen teenemaal verdwenen. Vrienden landbouwers, redt ons en bewerkt uw voor deel. Het koolzaad met een half gemet zijn wij tevreden. Door de veelte van boeren, zullen onze bietjes nog weivaren. 'tEnis geen schade voor u en 't is bate voor iederen evenmensch. 't Koolzaad gaat tegenwoordig van 30 tot 35 fr. de 100 kilos en 't land geeft als tweede vrucht bijzonder goed kraakloof. Het koolzaad brengt merkelijk meer op dan vlas, en 't vraagt veel min werk. jfw 44. vc S# 2# S3* 2$ 2& 2# 2# 23? •vUL C£_r.- i 1

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1