EN OMMELAND iondag ln Mei Maandag 211 Katholieke Kandidate COLAERT VAN MER RIS BEGEREM THEVEL1N BRÜÏSAERT DHONDT Kiezing De Hommelpluk w SpMratf 52 O m cn Op Zaterdag 30 April 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 8204 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jam Dagklapper te Zonnebekeom 11 ie, in de Kriechtenschool. te Becelaere, om 11 u., in 't Klooster, op de Groene Linde, om 4 1/2 ie, in de Kloosterschool, te Uouthem, om 6 u in de Meisjesschool. te Meesen, om 8 u., in St-Sebastiaan. te Haringhe, om 9 u., in de Meisjesschool. te Rousbruggeom 11 u., in den Gouden Arend. te Wulverghemom i u. te St-Janom 11 u., in 't Klooster. te West-JSieuvrkerkeom 8 u., in de Kathol. Meisjesschool. te Bixschote, om 3 u., in t Gemeentehuis. te Provenom 5 u., in de Kroone, hij We Verfaillie, op 't Vogeltjeom 5 u., in de School. te Zillebekeom 5 1/2 u., in de Meisjesschool. te Zuydschole, om 5 l/v2 u., in 't Klooster. Plaatsvervangers Q'©"H Hunne werkmansliefde EiS Amerika middelbaar Onderwijs Odilon DEMARRÊ s s (x| Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal DE HEEREN van den 30 April tot den 6 Mei. Evangelie van den 5" Zondag na Pasehen. 1 K ït&Èi SflP' ïfè fiSP IA m 19 W 53 m 53 ÏJ Het Vlaamsch in het a CS t- <s> BZ -e -5 «c CD CO CD Ph a I OU s ■5' 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 Ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. WETGEVENDE KIEZING VAN 22 MEI 1910 z. 30 April.H8 Gatharina van Senen. H. Laurentius on Tine leerlingen, mm. H. Maxi- mus, gevierd op 30° September. H° Sophia, mgm. - H8 Hildegarde. Z. i Mei. HEL Philippus en Jacobus apos tels. H. Ultand abt. van Foses. m. 2. H. Atbanasis b. en kerkleeraar. H. Antonh'n, b.He H. Felix diaken en m. He Antonite, patrones der vischverkoopers. H8 Zoé. d. 2. H. Kruisvinding. H. Alexander I, 6° Paus van Rome f 119. Te Brugge H. Bloed- dag. Die kostbare relikwie, die graaf Dirk van Eisaten medebracht na den tweeden kruistocht 't jaar 1150. De H. Bloedprocessie is gestald op den volgenden maandag. w. 4. He Monica w. moeder van Sint A. *-i- stinus f 387. H8 Antonia mgm. H8 Pe je mg. H. Gotüard b. H. Walter abt H. riaan m. Zalige Joannös Baptista de la Salie, stichter dar broeders der Christelijke leering. d. 5. O. H. Hemelvaart. H. Pius V. 229e Paus van Rome. f 1572. H. Angelus. -- Be- j keering en doopd3g van Sint Augustinus. v. 6. S. Jan in d'Olie. S. Jan van Damas- I cus. H. Lucius, b. H° Benedicta mg. I S. Jan in d'Olie. patroon der drukkers, boekbin- S dars, Inpakkers, Spiegel-en speelgoedmakTS. Wi Tik Uk Uk Stt' iSk ?tk Uk ilk1 Clïï i t'u ClU LIS' Cfft Lts lift' u»' Ufr' g Te dien tijJe zijde Jezus tot zijns leerlingen Voorwaar, voorwaar, Ik zegu: Alwatgij den Va der vragen moogt in mijneD naam, Hij zal het u geven. Tot nu toe hebt ge niet3 gevraagd iu mijnen naam vraagt en ge zult verkrijgen, op dat uwe vreugde volkomen zyDeze dingen heb Ik in bebloemde taal tot u gesproken; het uur komt, waarop Ik u niet meer in bebloemde taal zal spreken, maar vrank en vrij u over den Va der zal verkondigen. Op dien dag zult gij in mijnen naam bidden, en ik zeg u niet, dat Ik den Vader voor u vragen zal, want den Vader zelf heeft u lief, wyl gij Mij hebt lief gehad, en ge loofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben uitgegaan van den Vader en ben gekomen in da wereld weder verlaat Ik de wereld en ga tot Vader. Zyne leerlingen zeggen zie, nu spreekt Ge vrank en vrij, en zegt geen verbloemde taal. Nu weten we dat ge alles weet, en niet noodig hebt, dat men u ondervrage daarom gelooven we, dat Ge van Godzijt uitgegaan. Wij zullen zegepralen Wat zal er geschieden in de kiezingen van Mei aanstaande Wie zal overwinnen Wij antwoorden vlakweg Het recht en ie waarheid zullen zegepralen. De katholieken zullen den 22 Meia. s. zeker zegepralen. En waarom Omdat zij gedurende 26 jaren den vrede en de orde hebben gehandhaaf d. Omdat zij alle overtuigingen en gedachten vrij laten; Omdat zij ons landgrooter en rijker heb ben gemaaktderwijze dat vreemde landen België loven en roemen; Omdat zij ons klein land op handels- en nijverheidsgebied, op den eersten rang tus» schen de grootste natiën der wereld hebben weten te plaatsen; Omdat zij het lot der nederigen, der werk lieden en boeren hebben verbeterd in alle opzichten; Omdat zij de grootste vrijheid aan alle burgers verzekeren, welke vreemden ons be nijden; Omdat zij wijs en voorzichtig besturen. Omdat zij goede politiek en goede financiën maken Omdat zij de belastingen niet hebben ver hoogd Omdat zij geen nieuwe belastingen hebben gestemd Omdat zij jaarlijks met aanzienlijke boni's de budjetten sluiten. Daarom zullen dekatholieken zegepralend uit de stembus komen op de 22 Mei. Leven de KA THOLIEKEN De roep d bas la calotte, wat zeggen wil weg met de papen, wordt nu gedurig en op hatelijke wijze in het liberaal kamp aangeheven. Tot in de Kamer roept men a bas la calotte Over eeaigen tijd hoorde men denzelfden woedekreet in Frankrijk, niet verre van de Belgische grens. Een afschuwelijke moordenaar, de hoofd man eener vreeselijke rooversbende, ging zijne euveldaden op het schavot bekoopen Abel Pollet, een monster van wreedheid en de schrik van de streek. Toen hij op het sehavot klom, riep hij, ai wat hij roepen kon A bas la calotte 1 Een der grootste socialisten van Frank rijk, Jaurès, zei in de Kamers, als het schandaal uitkwam van dien Duez, die gilüoenen wegfoefelde van de verkochte kloosters Mijne heeren, ik heb een handje toegesteken, om die kloosters in te palmen (de Ylaming noemt dat stelen) omdat ik peisdedat zal wel gekomen Szijn om de werkmenschen een pensioen te geven. En ik ben bedrogen 1 Kiezers, dat is nu een verstandige socia list die zegt Ik heb ook die diefte goedge keurd, voor den arme 1 1 Is het eerloos genoeg Die ministers en kamerheeren stelen al dat kloostergoed, met welk recht 1 Met geen Welnu, zei Duez a^3 GIJ moogt stelen zonder recht, waarom zou IK ook niet mijne zakken vullen Het eese is maar stelen gelijk het andere En ze gebaren nu dien gemeenea vent, die leefde op de nieuwe vuile mode, te straf fen 1 Waarom Duez i3 maar een dief, gelijk al dezen die, met in de Kamers die roofwetten te stemmen, het kloostergoed aansloegen. Meent gij dat er ÊÉN Belgische geus of socialist die Fransche karnerdosniBgen af keurt Geen één 1 Het zou iets zijn, moesten die kerels, de vrienden van die sociale-radica'e Fran- schen, hier meester worden 1 KIEZERS, LET OP De kiezing nadert, eo de liberalen loopen over van liefde en genegenheid voor den werkman. Zoo zeggen zij, ten minste, en ze beloven dat ze zweeten. Doch de werklieden kennen de mats van die geveinsde liefde, en weten bij ooderviu- ding dat al hunne beloften enkel kiesparade zijn en niets meer. Immers, toen de liberalen aan't bestuur waren in ons land, dan dachten zij er niet aan wetten te stemmen in 't belang der mindere klassen. Hoeveel pensioen gaven zij dan aan da werklieden? OO Niets Er was geen geld daarvoor Alles moest dienen om schooloorlog te voeren en schooi- enkwesten in te richten, door hunne hand langers, die zich maar al te vet deden be talen I Ver van den werkman dan een pensioen te geven, vondea zij niets beters en aange namer dan hem te duivelen mei eeno hate lijke schoolwet. Ja, hunne herteloosheid ging zoo ver dat zij hem alle hulp en onder stand weigerden en hem onmeêdoogend het noodige brood onttrokken voor zijn huisge zin, zoo hij zijne kinderen niet zond naar hunne scholen, Nog niet genoeg 1 Om hunne zotte geld verspillingen te dekken waren zij verplicht nieuwe lasten te leggen, onder andere de lasten op den tabak. Zoo zag de werkman onder 't liberaal bestuur, zijn schamel pijp kan tabak nog belasten. En wanneer de katholieken nu wetten voorstelden ten voordeele van de mindere klassen, dan sprongen de liberalen recht om die wetten stelselmatig te bekampen en er tegen te stemmen. Ziedaar wat de liberalen deden voor den werkman En dan zouden die mannen nu hunne verstootelingen en slachtoffers van vroeger willen paaien met beloften Neen, heereu liberalen, 't en zal niet pakken. De werklieden hebben ondervonden dat de katholieken hunne belangen beherti- genen hunnen toestand door talrijke wetten hebben verbeterd zij weten dat zij op de katholieken mos en staat maken en daarom zullen zij op 22 Mei, als één man, stemmen voor de katholieke lijst, voor hunne ware vrienden Minnesota (VereenigdeStaten van Amerika Heer Uitgever van het Nieuwsblad van Yper, Wij hopen met de hulp van God, dat de aanstaande kiezing in Belgie, den alder- schoonsten zegepraal zal zijn voor de katho lieken en dat de liberalen en socialisten de 1 meeste onderlage zullen krijgen, die nog nooit bestaan heeft, want iedereen weet dat j de socialisten en liberalen den ondergang 1 van Belgie zouden zijn en van alle man, het bederf van het katholiek geloof van het duurbaar Belgenland, maar neen dat kan en mag niet zijn en zal ook niet gebeuren. De H. Joseph, patroon van Belgie, zal land en volk beschermen en de gratie en hulp van God afsmeeken om in de handen der godde- loozen niet te vallen die den Godsdienst en de Christelijke leering uit de scholen verban nen, waar zij bijzonder noo.ig is, maarzij widen het vergif en ondeugd in de kinders inblazen en hun alzoo alles leeren wat slecht is. Beminde Vaders en Moeders, beschermt uwe kinders en laat u niet bedriegen door die valsche verleiders, maar zorgt voor u en uwe kinders geluk, peist dat gij God belooft hebt op den dag van uw huwelijk van uwe kinders goed en christelijk op te brengen en breekt toch in Gods naam uwe belofte niet, rnaar zorgt voor uw en hun tijdelijk en gees telijk welzijn het is uwe plicht, katholieke en christene ouders, kiest wel en doet uwe oogea open eer het te laat is, gij hebt zeker zeker wel genoeg gezien wat dat er over tijd in Belgie en zelf in uwe eigen stad gebeurd heeft en wat er gebeurt in ander landen waar socialisten en liberalen het land besturen kiezers doet uwe plicht en kiest voor het welzijn voor u, voor uwe vrouw en kinders en voor geheel Belgie die een katholiek land is en moet blijven voor het geluk en welzijn van iedereen. Hopende dat wij den schoonen zegenpraal zullen hooren klinken tot in Minnesota, die ook het geluk en welvaren verlangt voor alle belgen, aanveerdt intus- schenlijd onze hertelijke groetenissen. Uw Lezer. Kiezers van het Arrondiscement Ge ziet dat dezen zelfs die sedert lange jaren den geboortegrond verlaten hebben, toch nog met het geluk van hunne streke bezig zijn en bekommerd. Luistert naar den oproep der lezers van 't Nieuwsblad uit de Nieuwe Wereld, en dat de 22 Mei een zegedag zij voor al wie het geluk en den voorspoed van Belgenland ter herte neemt 1 Hertelijk dank aan onze amerikaansche Vrienden voor het belang dat zij ons betoo- nen en voor hunne aanmoedigende woorden. 't Nieuwsblad. De Kamer heeft Woensdag, in eerste lezing, de laatste artikelen gestemd van het voorstel Franck-Segers, betreffende het Vlaamsch in het middelbaaar onderwijs. Volgens den aangenomen tekst, zou de wet voor titel dragen Wet betreffende de studie der moderne talen in het middelbaar onderwijs van den hoogeren graad. Artikel 1 bepaalt dat om toegelaten te worden tot het exaam van kandidaat in wijs begeerte en letteren, kandidaat-notaris, kan didaat in natuur- en wiskunde of kandidaat ingenieur, de student eerst met goeden uitslag een voorbereidend exaam over de hedendaagsche talen moet ondergaan heb ben. De studenten, die hunne studies gedaan hebben in het Vlaamsch land, moeten dat exaam doen over het Vlaamsch en naar keus over het Fransch, het Duitsch of het En gel sch. De anderen over het Fransch, en naar verkiezen, over het Vlaamsch, Duitsch Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N«15 DOOR Te lande waart kon men hoofden op halve lij ven zien dansen, hier een of twee, daar drie of viei*, navolgens dat ze gebuurden of langs de bane tegare yielen, en stille sprekend onder malkaar schoven hi gezapigen gang naar het kerkje toe. Op 't gersgroene plein vergaarden ze bijeen lijk dei bieën op de vlieg planke van den korf, nikten den goeden dag aan vrien den en kennissen, stampten 't zand van hunne schoe nen en smolten door den ingang weg. In 't portaal vroeg Zarren aan Celina öf ze een cent had voor eenen stoel, en hij hield zijne vingers gereed in del omderlijfbeurse. Ze deed van ja, en ging links langs den vrouwvolkskant binnen den ouden tem- lK'h 1 Zinderend klepelde het schelleken zijne klaar- klinkende klopjes over T. lieve vlekje en noodde .met zijn geestig zilverstemmeken, de brave menschen naar den vroegen morgendienst. Gestadig nog kwamen de dorpelingen toe, speers den hij het; ingaan 't wijwater uit het vat, teekenden een landsch kruis en gingen en zochten tot ze hunne hru0nc plaatse vonden, draaiden eenen nieuwsgierigen ik in t ronde en wachtten. ziin ^eel het nederig kerkje met zijn buikte torent ie J e verwoeste dekking, zijne uitgebrokkelde muren, zijne bcroeste ramen en binnen zijne vergane meubels zag er oud uit en afgemagerd. Een museum zoo eigen aardig als zijne zeldzame rijkdommen, zoo ongemeen met al die vele voorwerpen die van over jaren en jaren wisten te spreken, die in hun nauw besluit geslachten hadden zien binnenbrengen, opgroeien een heel men- schenleven, en dan als nietig stof zien wegdragen zij, stomme getuigen van zoo menige hertroerende ge beurtenis, van zegen cn geluk, van droef getraan en grievend zielewee. Door de grauwgroene ruitjes zijpelde het zon nelicht op het koper van de voute en deed ze stralen en schitteren alsof ze zeggen wilde dat van haar dei zuivere blank der ziele kwam. Het gloorde rondom de uitgevormde heiligenbeelden en deed ze met eenen geheimen glans van zaligheid, en deed ze leven jen roeren in hunne doffe-nissen. Het stroomde in vollen gloed door de smalle au laar vensters en kleurde en "pintle de gewijde plaatse met een aandoenlijke uit spatting van goud- en zilverwaas. 't Schelletje viel stil en de oude pastoor met zijn krone van glimmend sneeuwwit haar, gebogen onder eene halve eeuwe zielelast, kwam aan den au- taar gesukkeld. Introibo ad altare dei. De mis begon. Geen geruchte, niet de minste stoornisse de parochianen baden ingetogen en godvruchtig. Een zacht ruischen lijk 't benauwd beven der blaren waaide dooi de nauwe ruimte en vurige gebeden stegen tot God gebeden van dank en smeeking, gebeden van aan roeping en verlangen. De oude: wijvekens dicht in huime^kapmantels gedraaid, liongen roerloos lijk ver steende beelden over hunnen stoel gebogen. Meer in 't midden, de jonge dochters, met het open boek in handen volgden aandachtig en ingetogen den gang van den dienst. 't Mansvolk knielde of stond rechte. Langs achter waren er eenige zonder boek of iets die verstrooid voor hen zagen of ondertusschen zoekend rondkeken maar tochs niet en spraken. Rondom in 't portaal zaten een bendeke schoeflens om zien aan hun rauwsch uitzicht en gemeene manieren ze hielden eene gre- tende ooge op het vrouwvolk, knabbelden drunpende toebakpruimen en spogen smeerige plakijsters die men tot halven de kerke hoorde kletsen. Omtrent achter den middenpilaar zat Zarren met zijn beêsnoer in handen, het hoofd een weinig gebogen, maar met een locuschen blik onder zijn dik verborstelde wenkbrauwen, schuinsch naar den over kant loerend. Daar zag hij Celina, die neerstig bad in den boek. De lichtschemer die door de geschilderde t-uitheiligen viel, breidde uit naar heuren kant en streek over heur wezen eenen rnat-rooden schijn, rij pig groen en vlokkig geel wemelden om haar heen en zij baadde geheel in eene straling van aardige en won dere tinten. Zoo zag hij haar gekleed met gulden zon- ne en lieve kleuren ën ze scheen hem toe als een tooverbeeld. Aan den autaar, zijne teere rimpevelde knokkel handen dienstend over den heilige tafel uitgestrekt lijk de verdorde takken van eenen afgeleefde boom, met een schuffel murmelen van zijne ontlanden mond en den onzekeren blik van zijn zoekende pogen plas het pastoorken zijn misse voort. Na het Evangelie, opgeleid door de bejaarde koster, kwam het den preekstoel opgeklauterd, kreeg eene geweldige hoestvlage en snuisterde wijdsch en zijdsch in 't dichte yolk dat r.o.n.d hem, zat, 't Moest nog eerst zijnen bril hërpassen en sloeg dan den groo- ten verslensden hoek open. Het verkondigde met neu zelende afgebrokene siotlerslem de missen van de we ke, de berechtingen en overlijdens en 't jaargebed met den de Profundis. Liet plakte den hoek toe an lei hem met zijnen bril ter zij. Beminde parochianen 't Zondagsermo m be gon. liet prak van Ons ITeerens liefde voor de men schen; de liefde, zij die de meeste en de weerdigste on der alle deugden, omdat zonder haar geene zaligheid mogelijk is. ITet lei uit, vertelde, vergeleek, vermaan de en wekte op tot het eindeling aan allen de geluk zalige eeuwigheid weuschta! De stoelen piepsteerden, en de voeten trappel den. De misse ging voort. Dan kwam de koster met zijn schale en vong hier en daar een raren cent le deren keer met een treurig, God zal 't u loonen, be groet. Piep! piep ging het ömhooge, en 'den zwaluw, die tot nu verdoken bleef, vaarde door de middenbeu- ke rakelings tegen 't gewelf en sloeg neer op eeng dweerslat. Verwonderd keken ze allen op maar deden even gauw met hun gebed voort. De vogel vloog nu onder de bogen, doorkruiste de zij buiken, fladderde ontredderd tegen het venster aan en keerde met be nauwde schreeuwtjes naar achter. Buiten in de hooge boomen nestelden eene heele vlugge musschen. Ze klutterde door de lucht, die aan houdende baloordige vogeltateringe in een wanluidend koor van praatzieke schelmlustige oneerbiedigaards die het zoover dreven onbeschaamd door de ruiten te ko men zien en dan lijk droeve jongens met eenen verwij tenden tjiep haasitg in 't vrije loover vluchtten, W.ordt voortgezet ZO SO c« O •v N, CS OJ

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1