Vrijheid ^■BDIJSXROOP nk m m m m m m m ca m #5 ca m ca m v m m w m m w w a* s* vWW ?enaiT.rrts - r Werk lit den, van ALLE gezindheid, Nog iets Wat is een liberaal Ondcrw ijs Katholieke toewijding Raadselprijskamp VAN ALLES WAT De komeet Halley Zondagrust Zeeschuim Vier- vijf gedachten Ome Kiesvcrgaderina». liet vermuiten bij kanarievogels l'rijskainpen lerfgeva De lieve kindertjes - in België. - trekt, peist er op eer gij den 22 Mei gaat stemmen. Katholieken, Liberalen, Socialisten, Waar z\jn uwe ware vrienden? Om het volk te bedriegen durven de liberalen teekeningen uithangen waarbij aan de oude menschen belo ven éen frank daags pensioen te gev. Jammer genoeg dat ze den over kant van die teekening niet en too- gen, waar er staat hoeveel er meer zal te betalen zijn dan NU om aan dien frank daags te geraken, en hoeveel oude menschen er geen pensioen meer en zullen krijgen, die nu sedert tien jaar reeds die 65 fr. ontvangen. q 0 13 n fl fl Wat willen de katholieken voor 't onderwijs *5 *5 *5 «2 *5 *5 «5 *5 ■tl b 1 M A i Voor Merrieveulens en Kweek merriën van tnlandseh ras Huwelijksaankondigingen Ia 1830 was liberaal diegene, die buiten alle godsdienstige kwestie,wilde dat de Staat zich bepaalde met het persoonlijk initatief te bewaken,aan de vrijheid al hare onafhan kelijkheid latende. Sedert 1900 is het antwoord zoo eenvou dig niet meer 't is veranderd Liberaal zijn,zegde Le Petit Bleu den 11 Maart 1904, is leven in vijandschap met het Geloof en ophouden deel te maken van het gemeenschap der geloovigen. Liberaal zijn, volgens L'Indépendance Beige van 9 Februari 1901, is werken om kost wat kost, het volk aan den invlued van den Godsdienst te onttrekken. Liberaal zijn, zegt de socialist Furnémont, is den strijd aangaan tot der dood tegen de Katholieke Kerkhet is tot oorlogskreet hebben Dood aan do Katholieke Kerk Meer zulke aanhalingen kunnen wij voor brengen... En dan zijn de liberalen en socia listen schijnheilig genoeg om op alle tonen over de daken uit te klinken dat zii geen godsdiensthaters zijn 1 dat ze niet tegen den godsdienst zijn Achteruit 1 9ffiV- TlUS» 3Ë& Wi» WË» ftBr cbPi cTST Cts ÉTSCTR HST Cos C Wij, katholieken, willen niet dat de viij- metselaars hier komen baas spelen, en de hand leggen op de vrijheid van onzen gods dienst. Wij zijn voor de vrijheid metr voor de vrijheid dan de liberalen, die de vrijheid in hun mond hebbeD, en de verdrnkkiDg in hun daden. Laat ons malkaar verstaan. Liberalen en socialisten willen de vrijheid, ja maar op voorwaarde dat zij diece voor hen. Voor anderen is slavernij goed gen eg. Dat het wel zoo is, daar levert Frankrijk het klaarste bewijs van. Daar is inderdaad vrijheid voile vrijheid voor kerkvervol- geia en schelmen. Maar katholieken en alle brave menschen tergt men met duivelsche loosheid en boosheid. Hier in Belgie, onder een katholiek be stuur, is er vrijheid voor iedereen. Kunt gij één liberaal, één socialist noe men, die vervolgd of verdrukt wordt omdat hij liberaal of socialist is Hier is iedereen vrij Elkeen die oogen heeft en rechtzinnig is, moet dat bekennen. Wilt gij daar eea doorslaande bewijs van Onder het liberaal ministerie, was niet de minste staatsbediening te bekomen voor iemand die als katholiek bekend stond. Men moest schier zijn eed doen liberaal en l'ram- masson te zijn,wilde men het kleinste postje, anders 't was buiten Onder het katholiek bestuur, integendeel, kunt gij iederen dag zien dat liberalen, zoowel als katholieken, tot staatsbedieningen benoemd worden. Dus, wat willen de liberalen De ver drukking van al dezen die van een ander gedacht zijn. Wij, wij willen vrijheid voor eikendeen voor liberalen, voor socialisten, maar ook voor ons, katholieken De VlamiDgen zijn een vrijgezind volk,en ze dulden niet dat iemand aan hun vryheid roere. De muilband past niet op ons aangedicht, noch het slavenjuk op on^e schouders. Eu dat zeggen wij hoog en luid, dat het dreunt over Vlaanderen 't Is waar, er is een tijd geweest daf men zeiKaloten en boeren zijn maar goed om afgerost te worden. Waar ook is het, dat de katholieken en de boeren veel te brave wa ren, en zich lieden afrossen. Maar die tijd is voorbij, en een nieuw geslacht is opgekomen een geslacht dat durft en houdt aan zijn vrijheid, gelijk aan zijn bloed een geslacht brriai en gewillig als het gerust gelaten maar dat zijne tanden toont als het 'getergd wordt; een geslacht dat niemand airost, maar dat ook zijn voorzorgen BPy/aaen kan om niet afgerost te worden, Wie nu is er meest voor de vrijheid de liberalen en soeialisten die ze willen voor eigen volk en niemand anders, ofwel de katholieken,die ze willen voor iedereen 1 De liberalen en hunne bondgenoten, de socialisten, willen het verplichtend onzijdig onderwijs, dat wil zeggen een onderwijs pon der God. Dat willen zij niet alleen voor huü zeiven, maar voor iedereen. Zoodus, katholieken, het is goed ver staan gij zult uw kinderen naar school zen den, niet waar GIJ wilt, maar waar de FRAMMASSONS willen. En wanneer gij uw kinderen daarheen niet wilt zenden 1 't Is doodeenvoudig Het goddeloos onderwijs is verplichtend gij wilt niet gehoorzamen ge krijgt een boet en vliegt den bak in. Daar Kort en goed Vrijheid en gelijkheid voor iedereen. Voor de liberalen en de socialisten vra gen wij het recht hun kinderen te zenden waar ZIJ willen. Maar voor ons vragen wij het recht onze kinderen te zenden waar WIJ willen Daar scholen van ONS gedacht, naar scholen waar God wordt geëerd en aangeleerd; naar scholen waar men onze kinderen niet ver laagt tot den rang van dieren, gelijk het gaat in 't meerendeel van de scholen in Frankrijken ook in sommige scholen van België, waar liberalen en socialisten baas spelen. 't Is dus kort en klaar de liberalen en de socialisten willen goddelooze scholen, ver plichtend voor ieder een wij willen chris- tene scholen voor onze kinderen, en laten alle andere vrij. Menschen bij menschen, en duivels bij koolbranders. Elk zijn goesfe. En wy willen nog dat die scholen op den zelfden voet gebracht worden voor hetgeen de toelagen van den Staat aangaatNiet gelijk tijdens de ongelukswet van '79 ALLES voor de geuzenscholen, waar dik wijls geen leerlingen waren, en NIETS voor de vrije scholeD, waar AL de leerlingen naartoe gingen. Neen.We willen gelijkheid, en volkomene gelijkheid, voor alle scholen, waar de onder wijzers bewijzen van bekwaamheid bezitten. 1 SU s» j J2U i J22J Ta Vi Vk VsL Alle dagbladen hebben gemeld dat de eerw. heer Conrardy, de opvolger van Pater Da- miaan, als verzorger der ;melaatschen, dooi de onverbiddelijke ziekte is aangetast en dat zijne dagen geteld zijn. Allen, ook de liberale bladen, hebben hunne bewondering uitgedrukt, voor die heldhaftige toewijding waarvan Pater Damiaan en de eerw.. heer Conrardy de slachtoffers geworden zijn, en voorop zoo goed als zeker wisten, dat zij er de slachtoffers van zouden worden. Toch zijn er die daarop het eene of het an dere weten af te dingen. Sommigen zeggen dat er toch niet velen zijn, die zich aan de verzorging der melaat- schen toewijden. Wij hebben er twee genoemd, er is een derde, want de eerw. heer Conrardy heeft een koad- jutor, en deze is ook reeds door de melaatsch- iieid aangetast, en dus ook onwederroepelijk verloren. Is dus drie. ,1, Hoeveel zendelingen van andere belijdenis sen hoeveel wereldlijke ziekendieners heb ben zich reeds gewijd aan de melaatschen ,1 Nog geen enkele. - Maar niet enkel vallen de katholieke zen delingen van de melaatschheid. Over eenige weken werd de dood gemeld van den eerw. pater Cus, in Congo bezweken laan den beri-beriv t Te Gent, is eene Zuster van Liefde bezwe ken aan de slaapziekte, in Congo betrapt, en eene andere ligt pp sterven, slachtoffer der- zelfde ziekte, terwijl de jeerw. heer Paulus, in Congo zelf, aan die slaapziekte in den h°°g' sten graad neergeveld is, en misschien reeds, gestorven op den «ogenblik dat wij deze rege len neerschrijven. Hoeveel protestantsche en andere zendelin gen zijn reeds aan de slaapziekte bezweken, - hoeveel wereldlijke ziekendieners Geene L 't Is waar, niet alle missionnarissen, piet alle Zusters van Liefde, sterven aan den beri-beri» of aan de slaapziekte zelfs als zij in Congo Dat is waar, onderwezen door de weten schap, gewaarschuwd nopens de gevaren, wen den zij alle middelen aan en zijn allervoorzich tigst om hunne gezondheid te bewaren. Maar is hunne toewijding daarom minder heldhaftig en bewonderenswaardig En hoe- velen zijn er niet die reeds gestorven zijn, ten- volge van het moordend Gongoleesch klimaat? Men hoeft enkel de lijst der overledenen na te zien der Zusters van Liefde en van het .Missiehuis van Scheut Hebben wij niet allen in onzen kring van kennissen, kloosterlingen die in Congo, China, Indië, Zuid-Amerika, zijn gaan toewijden aan de lijdende menschheid? Is de Gentenaar Mgr. Seghers niet gevallen als^ slachtoffer zijner toewijding aan de Rood huiden, vermoord door zijnen knecht Vele Gentenaars herinneren zich den jongen geneesheer; wlen de toekomst toelachtte, en die, zijne jonge vrouw verloren hebbende, naar het Missiehuis vaii Scheut is getrokken en nu Zendeling-dokter is in don Ortos (China). Hoevele duizende Broeders en Zusters van Liefde, wijdden 'hun leven in hospitalen jen godshuizen aan het verzorgen van zieken, krankzinnigen, gebrekkelijken, enz. Terwijl geuzen-dokters klagen dat zij geene goede wereldlijke verplegers vinden, blijven de kloosterzusters aan de ziekbedden, tot dat men ze met geweld wegjaagt, De lijst der namen alleen van al die kloos terlingen zou heele hoeken vullen, maar hun ne nederigheid verzet zich tegen zulke open baarmaking. Zij leven, lijden en sterven voor God alléén. OPLOSSINGEN 1. Hoe heette Sis je Allegewas Als hij; nog een kleine bengel was Sisje Allegewas. 2L, Waarom gaan wij 's avonds naar bed ,Omdat ons bed naar ons niet kan komen. 3", .Waar leert men het best zwemmen In het water. i. Als er in den stal G paarden en een knecht zijn, hoeveel voeten zijn er dan in Twee. 5- Schrijf elf duist elf honderd en elf in CI- IFERS. L 12111. HEBBEN BIJ LOTING PRIJS GEWONNEN. I. Onder de volledige M. A. Van Beselaere, Yper. II. Onder de onvolledige. M. Hilaire Noliet, Dickebusch. RAADSELS DER MAAND MEI. 1. Van voren als een kam Jn 't midden als een lam Van achter als een sikkel En puntig als een prikkel t 2. Ik ga uit en blijf toch thuis, wie ben ik '3. In de lente verkwik ik u in den zomer Verkoel ik u in den herfst voed ik u in den winter verwarm ik u. 4. De wevers hebben mij van doen, Zoowel voor lijnwaad als katoen iMaar als mijn hoofd u af geleid. Ik ben vol slijk en vuiligheid. ALS PRIJZEN v 1. Onder de volledige oplossers. Onder het mes door H. Slaes. 2. Onder de onvolledige oplossers. De sprekende Ezel. Raadsels in te zenden tegen ZONDAG 02 MEI. m DE BURGERWACHT. M. Schol- laert, minister van hinnenlandsche zaken, heeft bevolen dat de oefeningen der burgerwacht zooveel mogelijk moeten gesteld worden op den Zondag morgend, en (niet op de werkdagen. Wat de oefeningen der onderrichtspelotons be treft, zij mogen in de week plaats hébben, doch' niet voor 8 ure 's avonds, opdat de wach ten, na hun werk, den noodigen tijd zouden hdbben om zich te wapenen en paar de bijeen komst te gaan. - SB ENGELAND EN CONGO. In Enge land zijn er nog altijd politiekers, die vinden dat de beloofde hervormingen in Congo piet spoedig genoeg toegepast worden. Op de 750 leden van het engelsch Lagerhuis, hebben er 158 een vertoogschrift onderteekend, waarin aan den eersten minister M. Asquith, gevraagd wordt, dat Engeland zou tusschenkomen indien tegen de maand Augusti aanstaande de dwang arbeid in Congo niet volkomen afgeschaft is en nog andere verbeteringen niet ingevoerd' zijn. Er dient opgemerkt te worden dat de En- gelsche regeering tot nu toe die overname niet erkend heeft, onder voorwendsel dat de toe stand in Congo nog niet genoegzaam verbéterd ïs door het nieuw bestuur. Voor het oogenblik is M. Asquith op reis in Portugal. i SB DE VRIJHEID HST FRANKRIJK. - De pastoor van Vif, in het Isère-departement, en zijn onderpastoor gaven kostelooze bijzondere lessen aan twee kindereP. Zij: werden door den afgeveerdigeof beter gezegd, mouchard der regeering aangeklaagd, en iclje twee priesters 'worden nu vervolgd voor onwettige opening van een gesticht van middelbaar onderwijs!!!» Wij zijn nieuwsgierig om te weten wat de recht bank daarover zal beslissen. m DE VLAAMSCHE KRING TE ROME (Men weet dat in het Godshuis van St- Juliaan der Belgen, te Rome, een Vlaamsche Kring gesticht is, die daar regelmatig zijne zit tingen houdt en waar reeds belangrijke voor drachten gegeven werden. Op de laatste ver gadering van den Kring vertelde Mgr Janssens (dat hij op zékeren (dag voor Z. H. Paus Pius X de Vlaamsche b'eweging wilde ver dedigen. 't Is overbodig mij daarover te spreken, antwoordde de H. Vader. Ik weet wat er van de zaak is. De Vlamingen zijn in hun volle recht.s t. En da Paus beloofde dan bij de leden van den Vlaamschen Kring in bijzonder gehoor zou ontvangen. EEN VALSCH GERUCHT. Te Brussel en in het binnenland is het dwaas gerucht nog altijd in omloop als zou do Wereldten toonstelling van Brussel thans gesloten zijn, uit hoofde der werken die er voltooid worden. Er is geen woord van waar in dit vertelsel. Al da belangrijke werken van de Tentoonstel ling zijn geëindigd indien er nog tentoonstel- Iers zijn die hunne paviljoens of hunne inrich tingen voltooien, dit belemmert in 't geheel het verkeer der bezoekers niet, die van dag: tot dag talrijker in de hovingen en in de Paleizen der Tentoonstelling toestroomen. §B ROOKERS, OPGELET. Mansperso-' nen mogen, zonder rechten te betalen, VEER TIG GRAMMEN TABAK ofwel TWINTIG SI GARETTEN ofwel TIEN SIGAREN me'dëne- men, doch men moet den tabak of de sigaren aan de tolbeambten toonen. Zullen tot boete verwezen worden al dege nen die tegenstand bieden aan de tolbeambten, of weigeren hun reisgoed te laten onderzoe ken. Do wet op hét binnensmokkelen van tabak is zeer verstrengd. De Belgen zullen dan wij- zelijk handelen met hen aan geene rechterlijke vervolgingen o"f onaangenaamheden bloot (te stellen. M. MEIER, tandmeester te Kortrijk, laat zijne talrijke kalanten weten dat hij voor on- bëpaalden tijd te Yper geene raadpleging meer zal houden en door niemand vervangen wordt. Voortaan wende men zich rechtstreeks tot 't huis van den Tandmeester Meier, te Kor trijk op den hoek der Mooscroenstraat, n. 2, (huis met koetspoort), bij het gevang. De personen die zouden voornemens zijn nieuwe kunsttanden te doen inzetten, heb ben ons maar eenige dagen op voorhand te verwittigen 's morgens te Kortrijk aanko mende, zullen zij denzelfden dag met hun nieuw gebit kunnen vertrekken. Gansck de verleden week is de komeet Halley reeds zichbaar geweest met den verrekijker, doch in Belgie had de slechte lucht gesteltenis belet, er waarnemingen over te doen. Eerst zaterdag morgend, ten 3 ure 35, heelt M. Biesbroek, sterrekundige in het koninklijk observatorin van Ukkel, de steertster kunnen opmerkeD zij geleek aan eene ronde nevelster van de vijfde groot te de kerne was nogal schitterend, doch de steert kon niet waargenomen worden. Het is enkel in den vroegen morgend dat thans de komeet kan gezien worden,namelijk van 3 1/2 tot 4 ure. Binnen eenige dagen zal zij zich slecht vóór 3 ure vertoonen. Dienstdoende Mei apotheek, Zondag 8 Veel rookers die met zekeren drift pijpen in zeeschuim doorrooken, kennen den oor- sj rong niet dezer lichte stof, sneeuwblank voor dat de nicotine er bare wei king beeft op uitgeoefend. Er zijn rookers die zich inbeelden dat deze stof gefabrikeerd wordt. Dit is echter zoo niet. Zeeschuim is een natuurlijk voort brengsel. Men beeft het eenvoudig zoo ge noemd, wegens zijne lichtheid, die denkeu doet aan de witte kuif op de klotsen le gol ven der zee. Schier de geheele voorraad zeeschuim die hier verbruikt woidt om pijpen van te draai en is afkomstig uit Klein-Azië, en inzonder heid uit het distrikt Eskischebir. Er zijn daar mijnen van zulke, stof, uitgel aat door Koerden en Perset. Als het zeeschuim uit de mijn komt,is het vochtig, zwaar en geel van kleur het is ook in stukken van zeer ongelijke grootte. Men laat die droogen, in de zon, des zomers, in ovens, gedurende den winter. Door te droogen, verliest het. zeeschuim tweederden van zijn gewicht en wordt sneeuwwit. Men wrijft het alsdan met flanellen lappen in het water gedopt vervolgens, nadat met een mes al de scherpe kanten van de klom pen verwijderd zijn, worden deze met was gepolijst. In zulken staat wordt het zee schuim ter markt gebracht. Overeenkomstig zijne hoedanigheid en zijne dikte, telt men vier soorten. De stuk ken worden in watte ol katoen gedraaiden in kisten verpakt. Er zitten in eene kist ge woonlijk van 32 tot 40 stukken van eerste kwaliteit, 75 tot 90 stukken van tweede, 100 tot 200 van derde, en tot 400 van' vierde kwaliteit. Pijpendraaiers, somtijds fijne werklieden, zelfs kunstenaars in het beeld houwen, maken daaruit de pijpen die wij doorrookeD. Wellicht zult gij verwonderd zijn dat 't uitgraven van zeeschuim van Klein-Azie, aan 4,000 werklieden arbeid verschaft. De ongeloovigheid is de dochter dor hooveerdigheid. Wanneer een mensch, die nret zot is, begint te bulderen tegen Kerk en Pastoer, weest zeker dat hij iets op het geweten heeft. Als iemand met nieuwe schoenen door enee vuile straat moet gaan, zeekt bij lang zaam naar de nette stsenen, om op zijue tippen voort te treden doch zoohaast hij eene kladde op zijnen schoen gekregen heeft, vreest hij niet in de modder te dob beren. Lieve lezer, bewaar uwe ziel van de eerste vlek. Gelukkig uc ruarr die me. vcislanci en beleid handelt jegens den arme en den behoeftige, Nooit moet de mensch zijn giften schenken Aan hem die ze misbruiken zal Zulks kan men eene weldaad denken Maar 't is eeu misdaad heel en al. J. DE HOUCK, Dixmudstraat, 16. Geef hem ten allen tijde eene «tas watorn, om te plodderen hij zal er naar hcrtelust baden en zich wasschen. [lij zal er niet in gaau, als hij te sUp'is. Zie' nu kan hij smullen en zijn herteken ophalen. Hij zal nu tegen het verpiuimen wel kunnen Leer hem zelfs «melk drinken», alle dagen te vernieuwen. De melk is zeer voedzaam.Om er aan te gewennen, gee hem wat! rood of een biskuitje inde melk ge dopt, Na korte dagen is hij er op verlek kerd. F.ons het vermuiten gedaan, begint uij te zingen Dan moogr ge niet- lang m er y.ach- tcu om kempzaad en p^at witzaad allengs- kens weg te laten, tot dat de p;Uimtij wederkomt, omdat die zaden al tezeei ver hitten.Melk is altijd goed voor alle vogelen, zorwel als haver. Wat den zang betreft, die mannekens zingen onafgebroken die alleen zitten. Zoo ira het mannetje van den kana rievogel, uit zijne eenzaamheid genomen, bij een poppeken gezet is, houdt hij na l r dageu op met zingen hij zingt maar tot he- vrouwtje zich bereidt om te broemn. De toeloop tot onze kiesvergade nog gedurig aan. Onze l^.J'P^ti groeit nog gedurig aan. Onze kantof' richten in de verschdhge bijeenkomstp goede woord tot de menigte ea worden - al gretig aanhoord. Hunne voo-a- °Ter- kJ 1 'v maken diepen indruk op de bevolkin^^? innig verkleefd blijft aau haar geloof i'i r». an Uftpn tre Hot verpluimon of vermuiten is geene ziekte, maar een natuurlijk verschijnsel bij de vogelen. In Gods vrije natuur heeft het vermuiten altijd een regelmatig verloop, in gevangenis echter is het somtijds geheel anders gelegen. Het onregelmatig vormuitan, dat do vo gels doet ophouden van zingen, komt voort uit den minder gezonden toestand,in welken gevederde vrienden zich in kooien bevinden. Het middel om het onregelmatig vermui ten te voorkomen of te verhelpen is dus, behalve goede voederiug, het puntig verzor gen van huid en vederen. Dit bekomt meu met den vogels regelmatig gelegenheid te verschaffen tot baden Dr Karei Rusz, een der beroemdste vogelkweekers, zegt dat er geen ander probaat middel bestaat. Het vet pluimen is bij alle vogels een na tuurlijk verschijnsel bijna gelijk bij de kin dei en het schieten der tanden dc vogelen treuren en staken het zingen,ze nioe'eu hun winterkleedsol t autrekken. De vogelen, die in het wild vliegen.vinden door ingeborenheid alles wat hunne gestel tenis veroisclu, ea de muittijd duurt eenige lijden gsat voorbij.Daarna zijn ze iu al hun schoonheid ea vol leven. Zaliger geneesheer hoogleeraar Lefebvre, der Umvcrsi eit van Leuven, z"gde dat alle wilde dieren van ouderdom sterven.Ziekten zijn huu schier gansch onbekend. Een vogel, dio niet verpluimt op tijd, of wiens verpluimen te traag gaat, die blijft vermuiten, is ziekelijk, Diet daarvan hij was alreeds ziek hij blijft vermuiten, om dat hij niet gezond is. Ge z'et dikwijls een kieksken, die sterk en gezond is, bijna op enkelen dag, al zijn kleine pluimen laten vallen. Hetzelfde is mot de gezonde volgelen. Dus de kanarievogel,die niet wel ve muit is slap en moet sterk en vet gemaakt wor den. Ware hij in de vrije natuur, hij zon verpluimen op tijd en dan voor goed zijn vollen vederentooi krijgen. Hij zou zoeken en vinden, al wat zijn toestand vereischt. Maar zit het beestje in de muit, dan moet zijn meester zooveel mogelijk hem bezorgen al wat het wild zou vinden, te weten: «aller lei voedsel», een zeer afgewisselde tafel, wat voor menschen en dieren de beste en gezondste keuken is. Wat zullen ze dus aan den kanarievogel, overeenkomstig zijn maagsken, als voedsel geven i Geeft hem raapzaad of beter het Duitsch raapzaad, navette d'Allemagne, dat in alle greote zaadwinkels te krijgen is en niet meer kost dan ons raapzaad. Ge kunt het ook zaaien en in den hof winnen. Geef hem nooit sloorzaad dat is aller slechte, alhoewel het op het zicht biina van raapzaad niet te onderscheiden is. Geef hem nog plat witzaad Alpiste, ook genaamd kempzaad, versche haver van dit jaar is allerbest, daarbij «dooiers van eieren. Vergeet niet van er altijd groen bij te doen zooals salaad, muur, ja, alle groen dat hij wil eten. Dit om het ander voedsel wat beter te doen verterenen schuiven. 't Wordt Zomer en met Meio loopt de koeier in de wtio en speelt op zijn schal meie ai in de sehoone maand van Meie l)o koekoek roept in 't vrijo de kwakkel slaat heel blije wijl de koeier speelt z'n schallemeie al iu de zoete maa. d va'- Me'o. 't Wordt bloemig op de he.ie 't geeft leven aan d gonzige bye daar ook speelt de koeier de schal.emeic binst de vrooüjke maand van Meie. De koekoek in het vrije de kwakkel, ja heel b'ijey de hie op de bloem der heie en koeier en schallemeie roepen uitwelkom lieve Meie Geen ge'egendbcid ook te verntiij'on Om ons herte toe te wij'en aan Maria bovenal gehenedije Binst deze rchoone maand van Meie. "«<*1 geioot en tJ voorvaderlijke zeden en onwankelbL trouw aan de katholieke partij. Ik Morgen Zondag hebben er meAti plaats, te St Juliens, ten 8 ure, te We«t^g6tl te 8 1/-2 ure, te Woesten, ten u °ulre. Reninghelst, ten 11 ure, te Dranout*e f' ure, te Elverdinghe, ten 3 ure, te Loop t 5 ure, te Comon, ten 5 1/2 ure, te Waas! ten G ure. 'etf Op Woensdag, 22 Juni te YPFr het Esplanade Plein°P De kweukers, die zich voot 8fellea naa -h tea prijskamp aan te bieden, moeten ctpn< 1tpn dappn vóór Ms,™. leu 1 5 'uuciBij Yh stens tien dagen vóór den dag van der gaderingde aangifte ervan doeu bij mJf; van eeno volgens model opgemaakte tak i op to zonden uaar het provinciaal bestuu 1 naar den heer Depiere, sekretaris vaa V k: urraad dor paarden vaa inlandsch ra. Brugge. d8> BURGERSTAND VAN YPER Verklaringen van den 29 tot den 6 Mei ,Q,,. Geboorten10 Hoornaert, Robert, Bruggesteenwov Lagron, A'bert, Statie.aan. UelLene, Urbaan, Esplanade. Fieps, Elie, Oude Veurncstraat, Vei ceeke, Maria, Zillebekestraat Hoornaert, Jos -phe, Dickebusclmeenwei, Goderis, Frederick, Kaai /West) Wuyleus, Berttia, Dixmudestraat Deetuyue, Willy, Waterkasteelstraat Casier, Germaine, Groote Markt. Huwelijk Van Steenkiste Georges, beeldhouwer m lemans,Maria, dienstmeid, beiden te Yper Sterfgevallen Bartholomeus, Amand, 75 j. z b Wed' Ra»» naert, Rosalia, ecbtgt Debeuf' Adeline. L Thn, routstraat. UOtt' Suuye, Maria li maanden. Bruggesteenwes hendrickx, Anna, 19 j, Kleermaakster oow huwd. Heerstraat. Didier. Joseph, 59 j. z. b eeligt Menrin Ro- manm, l.ornbaardstraat. üoone. Gynlte, 61 j. brouwer, echtgenoot vai VuyLsiokö .v.aria, Rfjsselstraat. Jules I.esages, meubelmaker, Clementina Alleman, naaister beiden van Yper. Alphons Botiu, daglooner AlixRuffelet i b b iden van Yper. Frans Pierco.smidsgast gehuisvest ta Herent Alphonsina Verleure, werkvrouw gehuisvest te Yper. Leo Vandevoorde, notarisklerk, gehuisvest te l Per, Alice Gintois z. b. gehuisvest te Pollinc- hove. Jules Delbaere fabriekwerker gehuisvest te Yper vroeger te Pérenchies (Vrankrijk, en Plu- uailde Leclerq, z. b. te Ichteghem. Camille Segers, polierder gehuisvest te Yper, en Helene Dumez, z. b. gehuisvest te Sint Lam- brecht Woluwe, verblijvende te Yper. BURGERSTAND VAN PROVEN Geboorten Deprez Mauriis, z. v. René en van Grtiwier Flavie. Lermyte Martha, d. v. Rtnéen van Couture Maria. Devos Anna, d. v. Pieter en van Ghesquière I.ucio. Huwelijk Vandeputte Jules, landbouwwerkmante Crom- beke, en Ghesquière Zenobio, werkvrouw te Proven. Sterfgevallen Dewippe Alois, weduwaar van Degros Valerie oud 71 jaar. Gouderdioofd Anna, dochter van Cyrielenvan 1 'Epéo Elisa, oud 5 maanden. Descamps Lonis, echtgenoot van Berquin Sidonie, oud 62 jaar. Loor Emile, echtgenoot van Gruwez Eugenk, oud 37 jaar. BURGERSTAND VAN WAT0U Geboorten Beschoot Godelieve, Gappelaere Mank®- Dewulf Georges. Derycke Judith. Overlijdens Leys Maurice, oud 16 i;2 jaren. Deheegher André oud 21 dagen. Corty Augusta, (zuster De katholieke partij onzör stad is door een pijnlijken slag gevoelig getrolEu gewor den. Heden Vrijdag nuihtonu, korts na 10 ure, was M. Cyrille Boone, Schatbewaarder vaa den Katholieken Bond, naar de Rechtbank gegaan om daar met andere heeren de lijste der katholieke kandidaten aan te hielen voor de kiezing van 22 Mei aanstaande. Daar de anderen daar nog niet waren aangekomen,was hij te wegenog een oogen blik lucht te scheppen,als hij in het portaal der Rechtbank omme zonk en in weinige oogenblikkeu den geest gaf.Gelukkig was de EerwPater Augustijner er seffens bij om ham deH. Gerechten toe te dienen. M. Boone valt dus op het veld van eere, tot het laatste toe trouw aan zijne katholie ke overtuiging, die heel zijn leven had gekenmerkt. De overledene was gemeenteraadsheer van Yper, dd. Voorzitter van den Werkrechters raad onzer stad en Kerkheere op St Pieters. Zijn gezaghebbend woord, zijn lange onder vinding, zijn voorzichtigheid en zijn open hartigheid, benevens zijn rondborstig en gezellig karakter hadden hem overal een ieders achting en genegenheid doen winnen. Maar 't was vooral op St Pietersparochie dat M. Boone door eikendeen geacht en bemind weid, voornamelijk van de armen, voor wie hij en zijne a'omgeachte familie een oprechte voorzienigheid waren. Alle volks verken vaD Yper verliezen in M. Booce een oprechten steun, en de Katho lieke Wacht heuren beminden Eerevoorzit- ter. Wij bieden Madame Boone en hare fami lie de uitdrukking onzer christene deelne ming. Onze lieve kleinen lijden evengoed als wij grooteren aan verschiltige ziekten. De kinder ziekten, die het meest in Beigië voorkomen zfjn kink- en slijmhoest, verkoudheid, asthma, longontsteking en spruw. Gij ouders, gij weet bet, de kinderen van neden zijn de mannen of vrouwen van de toe komst. Zorgt dus, zoodra Uw kinderen iets mankeeren aan de ademhalingsorganen, dat ge hen intijds het o'»uoui u vt muuut v" mankeeren aan de ademhalingsorganen, dat ge het juiste en goede gen» esmiddel - net juiste geneesmiddel is zeker wel gen beeft bewerkt. Gij weet het reeds d«t dat in Bo|S'ö de meeste genezin- tewtp£.^glj's de beroemde Abdijsiroop weldadige genez.ngen pd'Men aangpt^Cdoor^eene1I!!vdg(?nWj.^|??n'K®m,a.an<len voordeden. Zij at bijna niets meir g.eld brakingen onrustig en zweette 'danvan b^wdfe A ,nachb hoestte puilden baar oogjes on werd ,i h A1S het kind k begon het ergste te vreezen. GelukkiL T 1 en blauw- Ujds de uitstekende ABDMSIRrinu ons noff in- Reeds na het gebruik van de eerste fbwh aanbevolen, g; bfiteisc,.ap, de hoest werd minder en n» h\° z:i vee' r og eenige flesschen Abdijsiroop kin ik ge.bruik van f- zij zoo goed of genezen is hetgeen V« V8I'klaien dat fit bruik der Abdijsiroop te dankenis ri«»Zek®r aan he( ge. k&ï andere remedies, die ik voor dièa tiid hl ,ZU de veie V) hui» i,n,i ild bad gebruikt, geen Brous, volgons port 00 550 De Abdijsiroop KloosterSancta pa„i Hoold-Depot voor Belgie O dar Groote fdarkL t35.I'fAerTt??ns' opvolger Becuwp0Ri!UWStraat 57, Antwerpen. ttetHBoomgaardstraat°^iermarkt 7, Middenapothoek Ch. MaL Humanité Lucfen \xr' Do,nck. Rijselstraat.te Yper, Jean uue'en Wasse n. m in alle goede Fiéfet, Armentier's 26 Run Hi ltrr"""li'saarQstraat- apotheken. Kue de Humanité Lucfen' WassaH^h RV^°lstr; Algemeen Depót L. I wasselin, te Komen _Akker. Rotterdam. en in alle

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 2