I 3 Mal I I Maandag 10 fiiei 5 vraag i Mei ii ONDERRICHTINGEN VOOR DE KIEZERS i iog roppenj Onze Scholen ©atier I :w4. II S :lf x idag n m m *k m m, m m m m m M Op Zaterdag f4 Mei 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3206 li: j va. 3 7g trekken bij den Uitgever, ik 36, in de Bot er strafe, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, w #11 vki 1 AUlcrdag 14 .1 's avonds ten 7 l/V ure, in Oost\lrtercn. 8 ure fic! Volkshuis. VRIJE INGANG. Wyisehate, 1 1 ure krielen, tl ure Langemarck, '3 ure IVcerwaïtstcn, 3 uic Wervïck, 4 ure roperinghe, 5 ure Vla ertinghe, 5 ure Bizet, 5 tj2 ure Cheer, 7 ure St Ivon (Waasten), 8 ure \beelo, 8- /2 ure Po-elcapello, 10 ure Watou, iö 1/2 u e Vogeltje, 2 \/2 ure Crombeke, 2 i/2 ure Pilckem, 3 ure Westvleteren, 4 ure Ploegstier!, 5 ure St Sjxtus, 0 ure Poni-llouge, 7 ure Touquct, 8 ure Voormezeelc, 8 ure's avonds Kiezers Poe moet hij aemmen Van I oven op den k p. nrunuivi f QndtV 1l>' iBi m, i a n d He ren A'iezers arrondissernent Yper MIJNE HE E HEN Kiezers Kiezers i® Dagklapper van den 14 tot den 21 Mei. 17 V* ij dagen M. A olf uit aan de kiezers te laten weten hoe veel de werklieden zouden betalen om, naar zijn voor stel, aan 65 jaar een frank daags pensioen te genieten t at hij er bijvo 'ge hoeveel de werklieden nu vrijelijk mogen betalen per jare om aan 65 jaar hetzelfde pen sioen te trekken. A 3% ?.v mm uu Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal rj ril pg ARRONDISSEMENT YPER VERKIEZING VOOR DRIE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS clesi 22 Mei Colaert Van Merris Begerem &&2aM9l Thevelin Brutsaert D Hondt v ietoor E E 1ST JD O E PI tel v n h't Gij zijt den 22 Mei tot de stem- busse geroepen om te beslissen over de toekomst van het land Sedert 26 jaar is Belgenland vrij, rijk en voorspoedig De vrijheid als in Belgie is de wensch der franche behoudsgezin- den. Belgie is het vijfde land der wereld onder opzicht van handels betrekkingen, zei M. Picard, voor dezen socialiste senator. Er bestaan geen grieven, zei M. Graux, die tijdens het vorig liberaal bewind Minister was van financiën. Het is dus onnoodig van landsbe stuur te veranderen om Belgenland vrijer, rijker en voorspoediger te doen wordon. Onze tegenstrevers verwijten ons dat we geen programma meer heb ben. Wij antwoorden hun Vrijheid, nationale voorspoed, behoud van vrede en orde, verbetering van den toestand van werklieden en kleine burgerij, geene verhoo ging van krijgslasten, gelijkheid van toelagen aan vrije en open bare scholen, gedurige uitbrei ding van het onderwijs in alle graden zonder dwang, geen ver andering der grondwet. Dat is ons programma Is het niet voldoende, en is het niet reeds ge deeltelijk uitgevoerd Onze tegenstrevers willen den algemeenen soldatendienst, wij begeeren enkel één zoon per huis gezin en vermindering van den diensttijd. Wij willen daarbij het be houd der vrijstelling van de geeste lijken. Wij hebben pensioenen toegestaan die zullen hooger beloopen dan het geen onze tegenstrevers beloven, pensioenen zonder verplichte stor tingen, noch voor bazen, noch voor werklieden. Ah de radikaal-socialisten zullen u één frank daags pensioen geven, en als zij aan het bewind waren van 1878 tot 1884 hebben zij nooit een centiem pensioen verleend. De landbouw De katholieken hebben hem doen herleven door tal rijke wetten ten voordeele der land- bouwers,onder andere de afschaffing van het accynsrecht op den tabak, dat in 1879 was ingevoerd om geld te slaan voor den rampzaligen schooloorlog Het liberaal manifest spreekt zelfs niet van den landbouw Voor de li beralen tellen de landbouwers niet Wilt gij den huidigen toestand be houden en zelfs nog verbeteren door maatregels van wijzen vooruitgang, gij zult stemmen voor de kandidaten der katholieke partij,alleen bekwaam aan het land een bestier te geven weerdig van dien naam. Herinnert u dat de liberalen alleen niet in state zijn een ministerie te vormen dat ze 't maar en zouden kunnen! met medewerking der socialisten, vijan den van 't koninkdom, van onze in stellingen en het behoud der samen- 'eving. Onze tegenstrevers beloven u din gen die zij weten niet te kunnen uitvoeren. Wij geven daden, die sedert 26 jaren bestier zijn uitge voerd. Ons verleden waarborgt de toe- 1 komst EEN ENKELEN OP DEN DOP KOP !»!»!&s$s*5!fcaPsafc£aMsA&WM «e<> m r'È*> M. HELLEPUTTE Evangelie van Sinxenzondag op 18 Mei. -fej V' "j u.-'Xu'-s - - f-'.a" :.■- I v, A :;i: V. 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 Ir. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar e i 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de Boter- öTRAfE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buitea Oost Westvlaanderen wonen. tsKnaBBDtaoBiaKssM 1 SS! EjEÊS L 0RiSCïi51KKV£-sS-??V PLAAYSVERVAN GERS PLAATSVERVANGER cmmxswttvmawxam/t<xt^mimsi^mssmssmsgUKm -A Gij moet stemmen op AL de briefjes welke de voorzitter van uw kiesbureel u zal bestellen. Onthoudt dat wel, en ziet dat gij geene briefjes achterlaat Hierop bijzonderlijk opgelet. J Om alle nietige en ongddige stemmen te vermijden, om niet te missen, maakt met het pol lood dat in het kieskotje hangt het wit puntje zwart van hei vieikui t dat boven de namen staat der kathj'icke kandidaten. ONDERNUMMER 1. Kiezers, gij moogt NIET stemmen van BOVEN op de lijst, en dan nog NEVENS den naam van eenen kandidaat. Uw briefje ware niet:g Voor alle zekerheid, stemt van boven op da 'ijst, EN NIET ANDERS. 't Is gemakkelijk, en 't is goed NOG IETS Gij moogt niet stemmen voor kandidaten van verschiliige lijsten. Niet te panacheeren A;.-.,.,^..-.7, r*i r*I r*l i <*C3>: <G> <C> i.' v "4 a i' fW NW -IXi' war .fS'l. w Minister van Spoorwegen, Posten en Telegraaf A.Vi - riT.A, r"» -> A f* ÈN, .z. 14. H. Eonil'aas m. f 137. H Pascbaiis 99e Paus van Rome f 821. - S Am peel smid. He Walburga. - He Stcpliaen. Z IS, Sinxendag. - H. Torquatus en anderen. TRjPyrnphna, patrones tegén de krankzinnig heid. H. Lidoor. H. Marcus, patroon der gLzenmakers. m. IC. - S. Jan van Nepomuceous, martelaar van het geheim der biecht, patroon der biecht vaders en arbeiders, wierd versmoord ir, den Woldaw, in Bolumen in 1383. H. Ubafd. H. Honoreit. cl. 17 II. Pasehalis van Faylonf 1392. H. Bru o. -II. Cell Stijn I, 41° Paus van Rome t 432. II" Restituta mgm w. 18. S. Venant, m. - H. Eric, koning en m. H. Quinibert. d. 19. H. Petrus Celeslitus, 195e Paus van Rome f 1296. - H. f unslan. H. Prudentiana. II. Pruders, vader van do voorgenoemde maagd. H. Ivo v. 20. H. Bernardija van Senen f 1411. H. Oastergijzel. Be Plauülla. Zalige Ulrijk. H" Basilla, mgm Te dien tijde zeide Jezus tot zijne leerlingen: Indien iemand Mij bemint zal hij mijn woord on derhouden, en mijn Vader zal hem benrnnen, en tot hem zullen we k men en verblijf bij hem 'nemen. Wie Mfj niet bemint, onderhoudt mijne woorden niet. En hel woord dal ge hoort, is niet hel mijne, maar van den Vader, die Mij zond. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, tijdens mijn verblijf bij u. Maar de Helper, de Heilige Geest, dien de Vader zenden zal in mijnen naam, die zal u alles ondei wijzen, eD u herinneren alles wat Ik u zeide. Vrede laat Ik u, mijne vrede geef Ik u niet zooals do wereld geeft, geef Ik u. Uw hart worde niet ontsteld, noch bevreesd. Ge hebt gehoord wat Ik u zeide Ik ga heen en kom tot u Indien ge My bemii.det, zoudtgeu verheugen, omdat Ik tot den Vader ga want de Vader is grooter dan Ik. En thans heb Ik h.t u gezegd, vóór het geschied is, opdat ge wanneer h -,t ge schied is, gelooven moogt. Niet veel meer zal Ik met u spreken. Want de beerscher der wereld komt, en in Mij behoort hem niets. Maar opdat de wereld erkenne dat Ik den Vader bemin, en zoo doe gelijk de Vader mij bevel gege ven beeft A ÜEë&SSsi 1 M. Nolf belcoft voor de schoolkwestie rekening te houden van de wenschen der familievaders. Welnu, hij steunt op de liberale redevoe ringen in de Kamer, onder andere op d: rede van M. Masson, die toch zoo verlangt om de hatelijke schoolwet van 1879 weder te zien in voege komen, de wet waarbij men aan een arme weduwe en zeven kinderen voedsel en kleederen we-i gerde omdat de arme schaapjes van kinders naar de katholieke scholen gingen. KIEZERS Wilt ge 't meesterschap op uwe kinders behouden Wilt gij uwe kinderen niet in handen leve ren van godsdiensthaters Wilt gij ze niet laten opvoeden in scholen lijk Cempuis Wilt gij dat uwe kinders deugdzaam,

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1