DIT IS SpreeKdraad 11 EN OMMELANDS ilS Bj ONDERRICHTINGEN VOOR DE KIEZERS opgepastonder nummer Zaterdag avond, 21u Mei IÜITENGBWOM T1EMIEINB Zeer belangrijk nieuws over de kiezing. Aan de Kiezers van het arrondissement Yper MM. COLAERT VAN Mi P»RIS BEGEREM THEYELIN BRUTSAERT D'HONDT Ons Doel m m m m m m m m m m Op Zaterdag 21 Mei 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 8207 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars I plaatsvervangers J Kiezers öoe moet gij stemmen? Van boven op den kop. Katholiek Volkshuis - Yper Katholieke kiezers, allen op uwen pos. MIJNE IIF EB EN! Behoud en aangroei der PENSIOENEN SS Dagklapper van den 21 tot den 28 Mei. volkwant een Vlaming zonder godsdienst is geen Vlaming meer Wij strijden voor de vrij heid van onze katholieke se holm, voor de ziel van onze kinderen. Wij strijden voor de be langen van onze boeren,voor de belangen van onze werk- liedm, voor de belangen der burgers, en voor den voor uitgang van handel en nijver heid. Wij strijden niet tegen personen alle personen eer biedigen wij. Maar boven de personen, strijden wij voor de waar heid, voor de grondbeginse len, voor hel katholiek ideaal of oorbeeld. Wij strijden voor de vrij heid van onzen k tholieken godsdienst; want deframas- sons hebben gezworen hem te verdelgen; en wij Vlamin gen, hebben gezworen hem te bewaren, als zijnde het kostelijkste erfdeel onzer i voorouders. Wij strijden voor het zelf- 0<eslaan van het Vlaamsche Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal ARRONDISSEMENT YPER VERKIEZING VOOR DRIE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS I Colaert Van Merris Begerem Thevelin Brutsaert D'Hondt Vietoor EEN TD O IP ten 8 1/2 ure 1 Nog slechts eenige uren scheiden ons van de Kiezing Onze Kandidaten hebben hunnen plicht gekweten; 't Is nu aan U van te stemmen voor degenen die het behoud willen van den vrede en van de openbare rust, van onze vrijheden en onze instellingen, van den voorspoed en den rijkdom van ons land. ran In zake van onderwijs willen onze tegenstrevers de onzijdige en wereldlijke school; wij willen een onderwijs gesteund op de Christene zedeleer, die de uwe is. Onze leuze isgelijkheid tussehen het vrij en het openbaar onderwijs. GEEN DWANGvrijheid voor den huisvader de SCHOOL te VERKIEZEN die zijnen voorkeur heeft voor de opvoeding zijner kinderen. Wat de soldatendienst betreft Uitbreiding van het VRIJWILLIGERSLEGER; één zoon per huisgezin en VERKORTING van den DIENSTTIJD. Behoud van de vergoeding aan de milicianen. Behoud ook der vrijstellingen van de geestelijken. Op sociaal of maatschappelijk gebiedgeen onbepaalde en bedriegelijke beloftenmaar gedurige uitbreiding der reeds genomen maatregels ten voordeele der werkende klasse en der burgerij. Voor den landbouw: meerdere BESCHERMING onzer landbouwvoortbrengselsonderhoud der buurtwegen door het Wat de financiën aangaatGEEN nieuwe lasten. Ah SCHAFFEN of VERMINDEREN van het vergunningsrecht. KIEZERS Het lot des lands is in uwe handen. Wilt gij dat het vrij, rijk en voorspoedig blijve, gelijk het is sedert 26 jaar, Stemt voor onze Kandidaten Zij zullen de verdedigers zijn uwer rechten en uwer belangen Namens den Katholieken Bond van het Arrondissement Yper De Schrijver, De Voorzitter, STRUYE. Ern. FRAEIJS. Yper, den 19 Mei 1910. Evangelie van den len Zondag na Sinxen. EEN ENKELEN DOP OP DEN KOP! M. Begerem moet en zal geko zen zijn I fPfftsjppi iFff'tf'IHDi STADSNIEUWS In 't Volkshuis -c.^cssmam UWSBLAD I TPEE 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. «le22. 22 Mei 1910. Si ii PLAATSVERVANGER Gij moet stemmen op AL de briefjes welke de voorzitter van uw kiesbureel u zal bestellen. Onthoudt dat wel, en ziet dat gij geene briefjes achterlaat Hier op bijzonderlijk opgelet. Om alle nietige en ongeldige stemmen te vermijden, om niet te missen, maakt met het potlood dat in het kieskotje hangt het wit puntje zwart van het vierkar.t dat boven de namen staat der katholieke kandidaten. ONDER NUMMER 1. Kiezers, gij moogt NIET stemmen van BOVEN op de lijst en dan nog NE\ ENS den naam van eenen kandidaat. Uw briefje ware nietig 1 Voor alle zekerheid, stemt van boven op de lijst, EN NIET ANDERS. 't Is gemakkelijk, en 't is goed 1 NOG IETS I Gij moogt niet stemmen voor kandidaten van verschiliige lijsten. Niet te panacheeren r*i f *4> 21 H. Thimotheus en anderen H6. Ys- berg, zuster van Keizer Karei den Grooten. H. Felix a Caotialicio Z 22. H. Faurlyn en aDderen. UH. Mar telaars. He. Elssoinde. Quiteria, mgm.—Za lige Romaau.—H*. Julie. w23. H. Disdèr.bm. H- Wybrecht. Ha Hermilinde zalige Andries Bolola t 1657. d. 24 O L.V. Hulpe der Christenen. H« Joanna. w 25 H. Wilhelm. ID Maria Magdalena van Pazzis. H. Gregoris VIII, Paus van Rome t 1085. d. 26 H. Sakramentsdag. S. Jan en Pauwels mm. H° Philippus Nerius, 1595. H. Eleu- thorius. 13» Paus van Rome t 192- H. Syme- tris, graaf van Salmen. v. 27. S. Jan I. m., 53» Paus van Rome, f 525. H Ragimvolf. H. Frederik van Luik H. Beda, pr f 735. Te dien tijde zeide Jezus tot zyne leerling Mij is a'le macht gegeven in den hemel en op aarde Gaat, dan, onderwijst alle volken en doopt hen in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert en onderhouden alles, wat ik u geboden heb. En zie. Ik ben met u alle dagen tot het einde der wereld. Ziedaar wat op het spel staat, Zondag aanstaande. Nu of nooit past het te zeggen; Zondag en is er geene kiezing, maar een stormloop van 't vrije christen Vlaamsche volk, tegen de verdrukkers van zijn godsdienst, van zijn vrijheid, van zijn maatschappelijken wei- wonnen wa?rz'ekv?f(fén. AI zoo wa» nci amju, en God gave dat het zoo bleve God gave dat de geschiedenis niet moete met letteis van schande schrijven In 1910 is het Vlaamsche volk verbasterd, en het heeft laf zijn Godsdienst, zijn vrijheid, zijn zelfbestaan onder de voeten getrappeld. God gave integendeel dat de geschiedenis in letters van goud moge boeken In 1910 bleven de Vlamingen hunne voor ouders van i3o2 weerdig en getrouw; ze streden als leeuwen en verpletterden de vijanden van hun Godsdienst en van hun vrijheid. Daarom, moet Yper, Zondag lijk, heel het arrondissement de zegeklok luiden voor de lijste N° 1 Hoe groot de zale van ons Katholiek Volks huis ook zij, hoe ongesoh-kt de ure voor de Kiesvergadering ook was. toch was er zoo vele volk Zaterdag laatst in de Meeting dat de ruime zale met moeite al de aanhoorders bevatten kon, waaronder een groot getal gekende liberalen, gekomen om eens den welsprekende redenaar te hooren, wiens naam en faam hem was voorgegaan in onze stad. De heer Minister kwam binnen korts na 7 ure en half, onder 't geestdriftig gejuich van de aanwezigen en 't s elen van de Bra- bati?onne door de Konink i^jke fanfare. Hij nam .plaats op het verhoog met de sheeren Fraeijs, Voorzitter, Olaert, Van- Merris jm Begerem, tegenwoordige en toe komende Kamer heeren, en M. Struye schrij ver van den Katholieken Bond. M. Fraeijs neemt eerst het woord en zegt dat hij verheugd is aan be menigte voor te stellen de" heer Minister He Lputte, den wel-prekeuden redenaar en den geliefden Volksvriend en hij bedankt hem namens de Ypersche bevolk'Ug voor al het goede dat hij gedaai1 heeft aan de werklied n. Den 22 Mei zal Yper eensgezmd naar de stembasse gaan om een steun te meer te ge ven aan het landsbestuur Leve hot katho liek ministerie Leve Mini-ter Helleputte 1 Eene geestdriftige betooging begroet den achtbaren Heer Minister als hij rechtstaat om te spreken. In een zwierige en keurige taal weet de gevierde redenaar zich uit te drukken, en al bereikt bij zekere oogenblikken een verhe venheid van gedachten en bewoordingen, 1 die in eene academie zou hebben plaats 5 gevonden, toch schijnen de honderden toe- hoorders met alle gemak zijn gedachten- üTde te volgen en to vatten. Hij drukt zich uit omtrent in dezer voege MIJNE HEEREN, Het is de gewoonte tijdens de Kiezing dat de ministers in betrek komen met het volk, om rekening te geven over hun be-tuur. De ministers hebben het recht en ook den plicht dit te dotn. En het volk heeft ook het recht rekenschap te vragen en te weten wat de bestuurders beschikt zijn te verrichten in het toekomende. Het is om u te zeggen wat he- bestuur in het toekomende wilt en wat het in het verledene gedaan heeft dat ik tot u gekomen ben. 't Is met u te laten weten hoe wij gehandeld hebben, dat wij bij u steun en kracht zullen vinden voor het toekomende. Met groot geluk heb ik besta- tigd dat het volk van Yper tevreden is over het ministerie en dat het vast besloten is dit bestuur voort te steunen en ze fs te ver sterken met een nieuwen kollega, dien ik reeds ontmoet en begroet heb. In dé Rtraten uwer stad heb ik een blauw plakkaat bemerkt waarop men welkom wenscht aan minister Helleputte. Ik bedank onze tegenstrevers voor die vriendelijkheid, (gelach) Op denzelfden plakbrief drukt men nog den wensch uit dat M. Nolf Yper niet zal moeten verlaten. Daarvoor zult gij, Kie zers, zorgen den 22 Mei aanstaande. Ik heb al meermalen hoorei zeggen en gij ongetwijfeld ook dat het Katholiek ministerie zou vallen morgen en acht dagen, 't Is de 14" maal dat die voorzegging wordt gedaan en tot nu toe is zij nog niet bewaarheid ge worden en 't en zal zondag 22 Met ook niet gebeuren. tW°e SCDUlltJI» Utc UrtCP' o TT—O - De eerste beweerde alleszins den oppervogel te zullen afschieten. Tot heden was hij er nog nooit in gelukt, maar nu, t was zeker, zou hij Kouiug zijn. De iweede was over tuigd dat hij koning z u schieten of beter dat hij zou keizer zijn, want reeds dertienmaal achtereen had hij Koning geschoten en dit maal ook zou kij den oppervogel niet missen. Ik wenschte hem proficiat en ben overtuigd dat hij Z'mdag zal Keizer zijn. Kunt gij u inbee'den, Mijne Heeren, dat de Kiezers zouden zeggen 't is 26 jaar dat wij ruste en voorspoed genieten in het land, dat de Katnolieke partij gro >te dien sten heeft bewezen aan al de standen der maatschappij en dat men haar nu zeggen zou 't is te veel Ik geloof er niets van en gij ook niet 1 Daarenboven onze tegenstrevers zouden niet in staat zijn een ministerie samen te stellende liberalen zouden natuurlijk willen alleen meester zijn, de socia'isten zouden het niet dulden,'tware twisten en krskeelen, maar we zullen zelf de moeilijkhridoplossen voor hen met het katholiek ministerie aan het beheer des lands te houden. Gelach en handgeklap) 't Is 26 jaar dat de katholieken aan het hoofd zijn van het land; dat is nog nooit niet gebeurd, noch in België noch in eenig ander land der wereld, 't Is een vierde eeuws dat we meester zijn Hoe komt dat Waarom werden in 1884 de liberalsn verslegen Ten eerste, omdat zij inbreuk mieken op de rechten van den godsdienst, en Kerk en priesters vervolgden. Ten tweede, omdat zij het geld van het land verkwistten Ten derde, omdat zij de rechten onzer moedertaal niet hebben geëerbiedigd. Ten vierde, omdat zij dwingelandij en slavernij wilden invoeren. De ouderen weten nogd"ntoe8tanddiedan heerschte:overal was er twisten tweedracht, oorlog in alle gemeenten en in elk gehucht, in elk huisgezin zelfs. Het opperbestuur oefende overal dwang uit, het verswistte in nuttelooze uil gaven de inkomsten des lands en <ie rechten onzer moedertaal werden ver foeid. Maar dat heeft Belgie niet geduld en daarom zijn de liberalen geval.en in i884. (langdurig gejuich) Zijn ze nu wijzer geworden Hebben ze nut getrokken uit de les Neen, want kwa men ze aan het roer,ze zouden wedei om het zelfde doen Voor de schoolkwestie zijn liberalen en socialisten eens ze willen den godsdienst uit de school verbannen M Masson heeft het gezeid in de Kamers M. Berloz rukte zijn spijt uit ciat we hier geen Combes heb ben om van ons land een tweede Yrankiijk te maken. Wij ziju dus verwittigd eens aan t roer zullen zij den godsdienst uit de school ver bannen, zij willen den schoolstrijd herbe ginnen,maar gij, kiezers, zult dat niet toelaten. Gisteren nog zei M. Wiener in den Senaat dat de Belgen te weinig belastingeu betalen en dat eens de liberalen meester, zij nieuwe lasten zullen leggen, en dezen morgen nog

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1