EN OMMELAND SpreeMiaas 52 m ei m ca m m 5 centiemen 't blad Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaar$ Dagklapper van den 4 tot den 11 Juni. Arbeid adelt KOM) DE WEKE LD Vraukrijk Oostenrijk Duitschland STADSMEUWS Demeent raad Bezoek Schoon feestje M eerderheid Kekent en telt... Odilon DE MAR RÉ s 00 E 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en ps Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen !t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. z. 4. H. Franciscus Caracciolle. H. Nc- luepluan, b. B8 Saiurnioa, mgm. Zaiige Margriete te 'S Hertogeudaal bij Leuven. Z 5. H. Banifacius. H. Winfrid. HH. Dorothea en Valeria m. 6. H. Norbart. H. Philippus. d. 7. H Pauwels. bm HH. Valentijn en Candidus, bb. van Tongeren. H. Robrecht, abt. H8 Julitta. to. 8. H. Medard, b. f 545. H. Andomaar. H6 Adela. d. 9. H8 Pelagia mg. HH. Primus en Fe- licianus. v. 10. H8 Margrirte koningin van Schotland. H. Aster. H. Sandries. Evangelie van den 3en Zondag na Sinxen. Te dien tyde kwamen al do tollenaars en de zondaren bij Hem om Hem te hooren. En de Parizeen en de Schriftgeleerden morden en zeiden Hij ontvangt zondaren en eet met hen. Maar Hij sprak tot hen deze gelijkeuis Wat menscb heeft honderd schapen, en verliest er één van, en laat niet de negen en negentig in de steppe achter, om het verlorene na te gaan, tot hij het wedervindt En vindt hij het, dan legt hij het met vreugde op zijne schouderen, en tehuis gekomen roept hij vrienden en buren bijeen, en zegt hun Verheugt u met mij. want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u Alius zal er vreugde zijn in den hemel over één bekeerden zondaar, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die geene bekeering noodig hebben. Of welke vrouw, die tien drach men bezit, en eene drachme verliest, steekt niet eeue lamp aan, en veegt het huis, en zoekt met zorg totdat zij ze vindt: En heeft zij ze gevonden, dan roept ze vriendinnen en buurvrouwen bij een en zegtVerheugt u met mg, want ik heb de drachme gevonden, die ik verloren had. Zóó, zeg Ik u, ontstaat er vreugde bij de engelen Gods over één bekeerden zondaar. In het zweet uws aanschijns zult gij uw] brood etensprak God, toen Hij Adam en Eva uit het paradijs; ver joeg. En deze Wet geldt Ook voör de men- schen van de 20e eeuw. Wie niet werkt, zal ook niet eten,dit is het juk, dat Wij, willens of niet willens moeten op de Schouders nemen. Het arbeiden valt menigeen somtijds zwaar en met jaloersche blikken benijdt hij zijne medemensehen, die zoo zeep door de Fortuin begunstigd zijn. Maar denkt zoo iemand er wel aan, dat het geld door hunne voorvaderen verdiend is geworden, dat zij er zeker voor hebben gewerkt. Rijkdom, werken en sparen, kennen elkaar. Daarenboven meent gij, dat die rijken, die niet be hoeven te werken voor hun onderhoud, the enkel denken aan vermaken en ge metingen, denkt gij werkelijk, dat de zulken gelukkig zijn. binnen gouden paleizen, beleeft men vaak looden uren. Neen, hij die den arbeid, Waarmede h'j. zijn brood verdient, vervloekt, hij "weet niet, wat hij versmaadt. Die straf, eenmaal door God aan de ge- h'eele menschheid opgelegd, zij is ons een zegen geworden. Ja, arbeid adelt, iverheft, veredelt den menscb. Het beste bewijs om' dit gezegde te staven, is bet bekende spreekwoord Luiheid is des duivels oorkussen. Het is niet tijdens den arbeid, dat de werk man zich te buiten zal gaan aan ster ken drank, waardoor hij zijn gezin zoo Ongelukkig maakt en zijn geest ver stompt. Het is niet tijdens den arbeid dat de jonkman zich over: zal geven aan de bevrediging zijner hertstochten, Waardoor hij niet alleen zijne onschuld verliest, maar ook nog zijne toekomst j verspilt. Niet het jonge meisje, dat voortdurend 'bezigheid heeft, zal hare ziel tot in den grond bederven, door het lezen van Rl- lerlei lichte romans, j Uit welke gezinnen worden de geluk- kigsto en degel ij kste kinderen geboren j Waar de vader zich niet schaamt hard j yoor zijn brpod te werken waar de inoeder in huis steeds bezig is en niet j met buurvrouwen Jan en alleman over j den hekel haalt. Dan toch kan zij geen wakend oog op hare kinderen houden 'en hen niet. behoeden vuur de gevaren, die hen overal omringen. Gesterkt door het voorbeeld hunner, ouders zullen deze kinderen in deugd en eere opgroeien, tot degelijke leden van Kerk en Maatschappij, en de werk zame geest der ouders zal ook hen be zielen, Ouders, gij behoeft u niet te be klagen, uwe kinderen geen geld te lam men nalaten, leert ze van jongs af aan liefde voor den arbeid krijgen gij kunt ze geen kostbaarder schat nalaten het is eene bron, die hun leven lang blijft vloeien, lichaam en ziel sterkt en hen nimmer broodeloos zal maken. De arbeid is onzer zielenhoeder j zij is: der, deugden moeder. Door den arbeid wordt de spaarzaam heid, de netheid, de naastenliefde ge kweekt.; i Hij, die met werken zijn brood ver dient, zal zuinig met het geld omgaan. Hij weet wat het gekost heeft. Door den arbeid wordt netheid ge kweekt. Dat kan niet anders. Is de huis vrouw werkzaam, dan zal het in huis steeds netjes en zindelijk zijn, zij zal steeds knap voor den dag komen. Is zij het zelfs niet uit den aard, maar is de man arbeidzaam, dan zal hij haar aan dachtig maken, dat het geld niet van zelf in den mond komt loopen, en als men het goed netjes en knap houdt, is het niet half zoo gauw versleten. Arbeid kweekt naastenliefde,; [Wie zijn meest leden van Vincenlius- vereenigingen De werkzaamste. "Wie spannen zich des winters meest in voor kindervoeding, spijsuitdeeling en derge lijke De arbeidenden Vraagt gij nog waarom Het antwoord is eenvoudig. 'Zij weten wat het zeggen wil, dat men door achteruitgang van zaken, tot ar moe is vervallen hoe hard het ivoor den daglooner zijn moet, in den kou den guren winter, zonder werk te zit ten. Eene groote tegenstelling van vele steedsche rijken, die er steeds op uit zijn hunne schatten te vermeerderen en niet weten, wat gebrek lijden is. Niet allen, verre van daar En zijn er velen die persoonlijk de ar men opzoeken en bijstaan. Arbeid staalt ook onze lichaamskracli- fen. AVie is gezonder, de landbouwer, die Weer en wind trotseert, om zijn veld arbeid te verrichten, of de rentenier, die op; 'zijnen zetel, de havana rookt, 's' mid dags: aan de tafel een paar uren ver liest, en 's avonds op partijen en feestjes is Wie is sterker, het meisje dat hare handen uit de mouwen moet steken, 't zij dat zij in betrekking is, 't zij dat zij het huishouden leert, of wel, het dame tje, ilat verteed'erd en vertroeteld wordt Oordeelt zelf en gij zult ook zeggen Arbeid is des lichaams voeder. Geen betere medecijn dan dagelijksch 'werk, berekend naar onze krachten. Het geeft ons: levenslust, om ieder en rnor- gend met dezelfde opgewektheid en kracht onze dagtaak te hervatten. Ik hoorde eens een ouderwetsch dokter aan eene zieke als medecijn voorschrijven Licht, lucht en water, en ik wed, als hij nu nog leefde, dat hij voor vele zenuwachtige persoontjes erbij zou voe gen Arbeid. Waarlijk, arbeid is een zegen voor den niensch, als hij er een nuttig en ijverig gebruik van maakt. Arbeid adelt hern, (maakt hem krach lig naar ziel en li chaam; het veraangenaamt hem het le ven en verzwakt de zucht naar vermaak en genot het verzoet hem de welver diende ontspanningsuren en...' verlengt hem het leven. (Alg. Belaug). fgïsi* j?» fjt» j£* jfP» fj?» Woensdag in Juni werden de fransche Kamers geopend. M. Brissen werd opnieuw tot Voorzitter gekozen, hetgeen haast doet voorzien dat de nieuwe Kamer maar het werk der voorgaau- i de zal voortzetien. Sommige brave menseden hoopten dat er, s zooniet een ommekeer, ten minste een stil stand zou zijn in de veiwolginiswoede tegen 1 ai wat christelijk is, en zelfs werd er gemeld dat Kardinaal Couillé en een kamerheer van Parijs naar Rome gereisd waren, beiast met eene zending van wege het fransch gouver nement. om te trachten eene overeenkomst te sluiten met het hoofd der Katholieke Kerk.Z. O. PiusX, want defranschen voelen zelf genoeg dat zij op den ingestegen weg niet kunnen voortgaan Maai' dit nieuws werd in de italiaaasclie bladen gelogenstraft. Prinses Juliana, het dochtertje van ko ningin Wilheimina, is sedert eenige dagen één jaar oud en ze is voor do eerste maal van den Haag naar Amsterdam gereisd. Vrijdagnuchtend is de Koningin, da Prins gemaal ea de kleine Juliana per bijzondere», trein te Amsterdam aangekomen. Het was een ware feestdag. De straten der stad waren prachtig versierd. De troepen waren aan de statie met muziek en vaandel. Honderden muzieken en maatschappijen kwamen de vorstin en haar kind begroeten. Gelegenheidskantaten werden uitgevoerd door de schoolkinderen. De Amsterdamsche bevolking was uitge laten van geestdriit het lieve princesje bin nen hare muren te mogen ontvangen. Da toeloop van vreemde'ingea was over groot. Vensters werden op den doortocht verhuurd aan 700, 1000 tot zelfs 2400 fr. Daar za! altijd nog iemand een stuiver aan verdiend hebber». om een tegenbezoek te doen aan ons Vorstenhuis. Keizer Franz Jozef is Maandag naar zijne nieuwe staten g' reisd,Bosnië en Herzegowi- na. De ontvangst was ten uiterste hertelijk Van aan de grenzen der nieuwe provinciën hield de keizerlijke trein slil aan elke statie, en overal kwamen de burgemeesters huu nieuwen vorst eere en hulde betuigen. Ia de hoofdstad Serajewo was de ont vangst bijzonder indrukwekkend. Alie ker kelijke en wereldlijke overheden waren aan de statie. De keizer, spijts een reize van rond da 20 uren, zag er nog goed uit, en in de straten was 't een ware triomftocht. Die twee provinciën mogen dus voor goad als een deel van Oostenrijk aanzien worden. Is eene eere voor het Oostenrijksch ministe rie zoowei gelukt te hebben in zijn stoute pogingen. Koning Albert eu Koning in Elisabeth zijn te Berlijn uiterst hertelijk onthaald ge weest. Al was Keizer Willem niet in state hen zelf te ontlaaien, hij moet hem gerust houden voor een bloedzwere aan zijn hand toch was de indruk van het onthaal op perbest Feestmaal, ontvangst, revue of overzicht van het garnizoen van Berlijn, de eswe feestelijkheid volgde de andere op, en, naar de verslagen der duitsche Waden te oordeelen, heeft dit vriendelijk bezoek onzrn vorsten aau het Duitsche hof den besten in druk nagelaten. Keizer Willem zal waar schijnlijk in September naar België komen, De koning en de koningin der Belgen zijn woensdagavond, ten io 1/4 ure, langs de statie van Lehrte, per bijzonderen trein uit Berlijn vertrokken. De keizerin, de kroon prins en de kroonprinses, prins Ebel-Frede- rik en prins en prinsés Karei van Hohenzol- lern vergezelden onze vorsten naar de statie, waar zich de gezant van België en het per sonnel van bet gezantschap, alsook ver scheidene hooge weerdigheidsbekleeders van het keizerlijk Huis bevonden. Koning Albert verzocht de keizerin den keizer te zeggen, dat bij de beste herinnering aan het gulbertig onthaal, hem en de konin gin ten deel gevallen, bewaren zal. Na de hand van de keizerin gekust te hebben, en nadat Duitschland's vorstin onze koningin omhelsd had, klommen koning Albrrt en koningin Elisabeth ia de berline die hun voorbehouden was, en de trein vertrok in de richting van België. Keizer Willem Keizer Willam heeft eene groote bloed zweer aan zijn rechterhand. Op raad zijner genees heeren zijne hand gedurende eenige dagen te laten rusten, gelastte de keizer den kroonprins de voorgelegde stukken te on dertekenen. Een besluit in dien zin is in het Rijksblad afgekondigd. Men heeft verscheidene sneden moeten geven in de zweer, aangezien men voor eene bloedvergiftiging vreesde. Het kwaad werd verwekt door de steek van een insect. Sedert de operatie is da toestand van den keizer veel beter en de genezing volgt haar gewonen gar.g. De doktors hebben den keizer de grootste rust aanbevolen. Z. M. draagt den arm in eenen band. Verdere tijdingen. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de gezondheidstoestand van keizer Willem zorgwekkender is dan men in den beginne liet veronderstellen. Maandag heeft hij eene tweede kleine heelkundige operatie onderstaan. i Yof»ssor Bier heeft eene tweede bloed zweer opengesneden in de nabijheid van den pols dus keizers. Volgens ufficieële berichten, is de operatie zeer goed gelukt en is de toestand van den doorluchtigen lijder heel normaal. Zaterdag en zondag was de keizer evenwel licht aangedaan door de koorts. Het feit dat, telkens eene zweer uitgezui verd is. eene andere zich vertoont, werkt zorgwekkend op de geneesheeren van 't Hof. !3 f3 f9 19 9) 13 f) De Raad komt bijeen heden Zaterdag 4 j Juni 1910, ten 5 ure namiddag, om het vol- j gende te bespreken 1. Aanbesteding van den zuid-westkant der Halle. 2. Rekeniug voor 1909 der Stadsboekerij, j 3. Bijgevoegde lijst der kinaers die recht j hebben op kosteloos onderwijs. 4. Gerij van velos. 5. Rekening voor 1909 vanSt-Pleterskerk. 6. St-Jacobskerk. 7. Voorlanden op SSt-Pieterikerkhof. 8 Rekening voor 1909 van 't Muzeum. 9. Krediet voor de leesten der honderdste verjaring van Louis Vanhoutte, Yperling, stichter van den Belgischen hoi bouw. 10. Herbouwing der kleine sacristij aan Sint-Maarteuskei'ke. Woensdag aanstaande, 8 Juni, komen er 15 16 rijtuigen uit Armentiers, met 200 tot 250 leerlingen van het gesticht Sint-Jude van Armeutiers, onze stad bezoeken. Zij zullen afstappen in den Katholieken Kring, en na het noenmaal de stad bezoeken, en dan vertrekken naar Voormezeele, waar zij in het Kasteel van Mevrouw Maliieu zullen nthaald worden en de werken gaan zien van den tunnel der vaart. Van daar reizen zij ten 5 ure naar Waasten en Armeutiers teiug. 't Is sedert lang gekend en geweten dat he1 Ypersch volk kender en liefhebber is van zang en muziek, maar ze hebben ook dik wijls de gelegeuhe'd om die liefhebberij naar kertelust te voldoen. Zaterdag nog al is 't sezoen een beetj i voorbij was er avond- feeste bij da koorzangers l'Orpkéon en de heeren zangers hebban hun beste gedaan, onder 't bestier van M. J. Tyberghein, met twee heerlijke gewrochten van fransche toondichters. Zangers als heer Desagher en M. Devos ziju altijd welkom, maar die altijd even jong blijft en even goad in stemme, dat is de beminde Voorzitter der Maatschappij, het leven, de ziele ervan, M. Jules Autony. Tot afwisseling had de symfonie, onder 't beleid van M. Van Egroo hare medewer king verleend, en de Marche Moderne van heuren bestierder was zeker niet het mii st aangename van het goed geschikt program ma. Orpheoaisten, houdt stand en dat elk lid tegen te winter nog een matje bij bi enge 1 t Zal deugd doen aan de Maatschappij en niet min aan den Voorzitter. Bijna alle liberale b'adjes beweren dat de liberalen in het land Zondag 22n Mei meer stemmen hebben bekomen dan de katholie ken en dat de eersten nogtkans miu zetels bekwamen. Welnu, het totaal der bekomen katholieke stemmen bedraagt 688.458 eu dit der liberalen 557.056, hetgeen een verschil maakt van 131.402 stemmen voor de katho lieken. Een die zoowel kan cijferen als in den tijde de gebuisde liberale bekwaamheids kiezers, dat is de opsteller van 't Week Blad Hier is zijn cijfering Liberalen 13245 stemmen, katholieken 28 508 stemmen. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°19 DOOR Ze dacht Rail van den morgen, toen ze met den knape ter misse ging. Die knape die haar altijd zoo kwaad-vies aangluurde, al bleek het zienbaar dat hij Zljn zeiven geweld aandeed 0111 te bevallen. Hoe kwam let nu dat hij haar de helft van den tijd op de hielen Zat> of haar te gemoet ging zonder dal ze hem erg aan- h'ok door beur woorden of manieren. Weinig meer au het nauw! gevraagde sprak ze nooit met hem en Ze begon nu vast overtuigd te zijn dat hij op haar bo- P>est was. In den schijn bleef het haar eender, ze had niels voor en niets tegen, alsof ze meende dat het aarniee zou genoegen en vergeten geraken gelijk me- nigc andere onbeduidende kleinigheid die in hel leven ^cU1 eetl niensch tusschenkomt. j Zarren, ze wist van hem dat hij sedert jaren op mf diende, dat hij de knuist was van de boerinne en totQh et"ker zon('er weerga. Ze dacht rond, keerde weer k\v verl°°Peu nar, toen hij naar den Noordhoek Da|Un en ZÜ hem, bij gevalle zeker, le zien kreeg, bew S °tU* *laar noS heel net in den kop en ze had het Verk^u-1'^ eene hohtprente die trouw eene gewezene e ijkheid weergeeft, 't Kwam haar goed te binnen hoe hij haar den goeden dag gewenscht had en dan ver laan door ging, lijk beschaamd 0111 zijn doen. Sedert ze op het hof weerkeerde plukken had ze ert Zarren weer getroffen, overanderd, dezelfde jongen Yan over tijd, droge, norsch, met den slonk vragenden blik van zijne donkere oogen. Algelijk hij sprak geerne piet haar en neen, 't onging haar niet dat hij heur bijzijn Zocht en geerde. Inwendig loeg ze nog als ze aan zijn nieuwen hoed dacht. Hij had een nieuwen hoed ge kocht waar hij tot over de ooren inschoot, dat was nu een man met goeste, een boerenknecht. Zarren. Onder het peinzen en wikken bemerkte ze niet dat eene hen dieveliuge door 't gapen van de deuro binnenkeek en sloul naderde. Met een flinke stek pikte zo een krummel van de tichels weg en bleef dan schrij- densgereed met den scheeflonkenden kop naar 't meis- ke kijken. Kuus knus deed een schuwende stem in achterhuis en medeen kletste de deure wijdgat open, Celina verschrok en djokte haastig heuren stoel neer, binst dat de hen kakelschreeuwend met slag van vleeren en pooten ijlings buitenspotterde. Dat verdomd hennegoed keef Zarren, dat kruipt overal door en in, en tot Celina met een gebaarde- spijt Hoe, ge zit gij hier Ge moest dat zeggen. Ze keerde heur verwijtende oogen op hein. Zeggen, waarom, Zoudt ge daarom gelaten hebben hier te komen Daar stak ze ineens een stok in wiel, en hij die zoo wel meende eens vrij en vrank met haar te spreken. Ja'k... neeiTk... 'k doé...- zei hij leerseüngs, maar 'k had u toch noodig. Ze bezag hem van kop tot teenen, 'en zijn vernes- teld drentelen stond haar aan. Ze had er zienling heu ren deun in dat hij nu zoo paf geslegen stond en ze wilde hem eens: blij maken met heuren open gal ten lach. Ge zoekt me, zegde zé, hebt ge nieuws en ze verzoette den blik van heur kijkers die den jongen nu weltemoe en bezadigd aanstaarden. Dit gaf hem lucht en hij deed twee stappen na- i der. Ja, 'k heb nieuws, goê nieuws, zei hij met een druk op zijne stem, ge zult in den koeistal mogen i slapen. Is 't waai-, vroeg ze gierig en rechtte haar op cm hem gretig benieuwd in de oogen te zien. 't Is waar, 'k heb de zaken aan de boerinne uiteengedaan en ze heeft 111e rechtuit verstaan, bij- i zoover dat gij en liet ander, vrouwvolk vandage nog kunt verhuizen. Zarren, ge zijt een goê ziele, zei ze, en met een haastigheid keek ze op heur lezinge, 't hoofd diepe gezonken, om den schijn te geven dat ze aandachtig toezag. Maar 't was niet de bekommering voor het blad die haar zoo verraads den kop wegdraaide, 't (Was die gevreesde gewaarwording die haar van tijd tot tijd, lijk een mare op het lijf schoot, haar met den herteklop sloeg en 't bloed geweldig naar het wezen dreef. Ze gloeide, en wist niet hoe die die aardigheid voor den jongen verduiken. Misschien wel gaf hij daar geen acht op, of raadde niet wat Celina zoo ineens ver- kwalijkte. Hij bleef staan met de handen op den rug., *t Was muizestil in de kamer, alsof er geen leven de ziele zou geweest zijn, en dat zwijgen woog als lood op Celina's gemoed, het bijzijn van den jongen overstormde haar heel en al. Waarom ging hij niet voort Hij had nu het nieuws verteld. En die lucht, die smachtende lucht die zoo benauwelijk wierd en drukte op heur borst. Hij roerde het eerste, met een begeerte langer met haar te kunnen kouten. 't Is van Averbode, zoo 'k Zie Ja't, suisde ze met een lijze stem. Komt dat boekske alle weke Ja't. Leest ge't alle weke ook Ja-k. Ze had haar halveling naar de schauwte gedraaid. Hij voelde dat hij er te veel was en keerde zijne hielen. Celina hoorde den plof van zijne Luie kloefen buiten op 't plankiet vyegsmooren. W.ordt voortgezet se 3 ca CD OO CD GO a o> i i I -1 t J «O SO CS C— tfi c_ O? O 03 -e ■—O «O CJ O»

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1