3 hp m SpreeSüraat! ll O© Hommeloluk s o J W Sm ,<vM M m s m m m u m e m e e e e e e e vi ti m ei m u m. m Op Zaterdag 18 Juni 1910 5 centiemen 'tblad 45e jaar. Talmerk 3211 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank s jaan Dagklapper van den 18 tot den 25 Juni. Laster 'La dei vee hun eigen graf mm DE WERELD STADSNIEUWS Gevang van Yper Copie van eenen brief van Mijnheer Du Mon Odilon DEM A HUE s Wm Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Evangelie van den 5™ Zondag na| Sinxen. M ifê f» ff?; iP fr- ff' BELGENLAND. 1950 2015 2089,50 2100 2142,50 2384 2407,50 W.or'dt voorlgizet ca ca ts ss •s Ph CD "go CD a ca p- I OO a DIT IS E&XSBbsS 1 y'4£ -4, •r. -«O SS" EN OMMELANDS 't NIEUWoBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad it't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. z is HH. Marcus en Marceïlianus, mm. ~j gfcyrlanus on H. Paula. Amand 'z 19. H® Juliana a Falconorius, mg. HH éetvas's en Protasis, mm. H. Ursicimus. m. m %-\— HL Sylverius, m. 53° Paus van Rom» j. h'. Macarius, b. - H. Florentine, mg. j (l oj. 1!. Aioysius van Gonzage, patroon der leerenda jeugd. H. Maarten, b. van Toni garen, f276.' - H Ingolmond. H? Uometria. to.22. H Pauwelijn, b. f 432. fi® Cocsor- Ha. cl 23. H'. Liebreeht, b. van Kamenjkt 10761 [-1® Maria van Oigbies. S. Jans geboorte.De Martelaars varj aan de justitie te onttrekken, e;i toen d; pas toor bleef, werd hij op een Zaterdagavond ge vangen g-'.nomen, cn overgebracht niar d ge vangenis van Diekirch. Zond igs er op volgende, gaf do apostaat Charbone' eer cuTervn'i: in da stad. Men jubb ',1de ia het vijan lig kamp. Geheel de anti-klerikale pen kwam i i bewe ging. Een onschuldige voorwerp van de vui st Do mis zedelooshc verdediger ten ding lieten zich de ccli d ger d i d versprei der goed. der d; priest ir was nu het lieder'.ijksto beschul- n, die alom bede f en werden nu opeens de den, hunne vuile ver- ijen loop, en z'j maak- meest onmog hike he- Nero. v. 24- Rome ouder Te dien tijde zoide Jezus tot zya leerlingen j Zoo uwe gerechtigheid niet overvloediger is dan die van'Schriftgeleerden en Parizeen, zult gij haf rjjk der hemelen niet binnengaan Gij hebt gef boord, dal tot de ouden gezegd is .- Gij zul: riiet dooden en wie doodslag begaat, zal schuldig zijn voor liet gerecht, v aar lk zeg u al wie verj toornd is op zijn broeder, zal schuldig zijn vood liet gerecht. Wie tot zijn broeder zegt,: Rara. zal' schuldig zijn voor den raad.En wie zegt: Dwaas] 7,ai strafbaar zijn mot het helscae vuur. Als gij dos uw offergaven brengt naar bet altaar, en u daar herinnert, dat uw broeder iois tegen tl heeft, iaat dan uw offsr voor het altaar, on ga u ars! met uw broeder verzoenen, en kom dar] en draag uw offer op. Benige maanden geleden ko-n men in som] miga liberale bladen, tuss'ehen heal gewoonj nieuws, het ontzettend feit lazen Een pas] toor van Medemacht, een. plaatsje uit Lux-j emburg, is aangeklaagd, al de kinderen z:jnori parochie bedorven te hebben. Alles wat tegen den pastoor getuigt' was zoo verpletterend, dat aan zijne schuld niet meer te twijfelen valt. De pastoor bevindt zich in hechtenis Een zaak was waar. De pastoor was in hech tenis. Drie kinderen hielden de b isc'iuldiging staande. Tot nu toe was de pastoor van1 een orJierispelijken levenswandel, hij was een man, dia overal eerbied afdwong, en alom b mind om zijn priesterlijken iever. Slechts e n of twee famiiiën, dis om politieke redenen met den pastoor in onmin leven, hielden hem voor sehu'ijdig. 't Zijn ook de kinderen dier famiiiën die hem hebben aangeklaagd Een dagblad schreef Wij kunnen aan de misdaad van den priester niet golooven altijd was hij een voorbeeld van trouwe plichts betrachting1 Welnu Do pastoor van Medemacht is Za terdag 28 Mei, door het gerechtshof van Eie kireh vrijgesproken. t Was een priester, geëerd om zijn priester-, bjken iever en zijn apostolische deugden. sehuldiging De priesterstand werd overladen met laster, vastgenageld aan den schandpaal. Dat lang ei he'sc'i werk duurde weken 'Laatstleiden Zaterdag werd ds on chui 1 van 4en betichte erkend Me', vertrouwen had de païochie de uitspraak van het gerecht afge wacht Van verre kwam men d n lie der te gemoet, yoorop ging de gemeenteraad Men sprak hem van de droefheid der zieken tijdens die smartvolle afwezigheid men betuigde van den diepen eerbied die mm voor hem koester de, eerbied nog vergroot wegens de hatelijke vervolgingen, waarvan hij, de edele priester*het slachtoffer was. Overal in bet dorp waren triomfbogen opgericht, do kerk was feestelijk versierd, en daar voor het verlichte altaar zong de diepbedroefde Herder Jiet blijde Te Dieu.m, hel Lied van lof en dank, met zijne zoo overgelukkige parochianen. - Zouden do liberale bladen nu ook deze- vrijspraak opnemen 't Zou ons vei woud. ren. T Vergift is in de gemoederen der lezers gestort, de haat tegen den priester is aange vuurd, dat was het hoofddoel. Bij de libe rale lezers is dat alweer bereikt. Zoo gij deze regelen toepast, vindt gij tel kens uw werktuig in gereedheid bij' een vol gend gebruik en loopt gijl geen gevaar het te moeten herstellen, juist op den dag dat gij' er weer gebruik moet van maken. Doch moesten sommige onzer gildebroeders tot pu toe on verschillig gebleven zijn aan de zorgen welke wij komen op te sommen, dan roepen wij hun toe Woest geene slordige boeren 1 Stelt niet langer meer uit het werktuig, dat u zooveel winsten bijbrengt, zorgvuldig te kuischeji, in te sm-eeren en op eone behoorlijke plaats in biewaamis te stellen. Herinnert u dat do zorg vuldige reiniging en de goede bewaring yan alle werktuigen geldbesparing en vergemakkelijking van 't werk voor gevolg hebben. Dat doen de liberalen door hun kartel met de socialisten. In den grond bestaat er ge©n,e partij die min het volk genegen is dan de liberale gezindheid. Men heeft het wel in de Kamer gezien, toen de volkswetten er ter j sprake kwamen. Wie sprak, werkte en stemde i tegen I - Maar niet wetende wat gedaan om aan het Be omstandigheden van de inhechtenisne- 'oer t-e geraken .heelt deze eigenste libeiale ,llriS waren teekenend. Een der voornaamste sncialistiseh-c algevaardigden met een verwoc- "p haat tegen de Kerk, verscheen e.n'gs da- Sea to voren in de parochie. Eerst trachtte men u"'1 Putoor bevreesd te maken door eene aan- j ^•schakeling van lasterlijke beschuldigingen, 0!ri gaf men hem den raad zich, door do vlucht partij panne te gare geslegen met de socialisten, die zij zelf menigmaal uitgaf voor vijanden der samenleving, rejvolutionnairen en commu nards, al avereohtsche ©eretitels die de so cialisten verdienen en waarover zij daarbij preusch zijn. In ons Vlaanderen waren de socialisten wei nig van tel, en genoten! niet het minste gezag. Maar de liberale burgers hebben voor hen schoudertje gestaan, hebben hen een voelje gegeven. En alzoo zijn di-e socialisten naar boven geklauterd, in het arrondissement Kor- trijk. De rollen zijn daar zoodanig gekeerd dat citoyeh De Bunne, die eerst par grace de Dieu op de liberale lijst© mocht slaan, reeds de wet kan stellen. Nu bekomt hij meer stemmen dan den liberalen kandidaat, M. den Notaris Van de Venne had het niet geweest van M. Do Bunne, M. Van de Venne ware man van buiten j In het Kortrijksche, kunnen de socialisten nu de liberalen, die voor hen schoudertje stonden, wegschoppen, zij hebben dat voet- bankske niet meer noodig ze kunnen ©r alleene geraken. Voortaan in die streke, zullen do liberalen moeten schoons spreken en eenen knieval voor de socialisten doen om nog te mogen op de socialistische lijst staan! Zoo verre zijn de liberalen met hun kar tel gekomen. Zij zijn de onderschikten, de die naars van de mannen der roode vlag gewor den. Bij vier jaar zal hetzelfde gebeuren in het Ypersche, dank aan M. No-lf en zijn achter- loopers. Ze zullen op dezelfde lijste staan of misschien wel op hun eigene krachten reeds steunen en zelf met een lijste opkomen.... Moesten de katholieken de meerderheid' in de Kamer verliezen, hetgeen we in het klein in het Kortrijksche zien gebeuren, zon in het groot geschieden met het bestuur van het land de liberalen zouden geen uur aan 't hoofd kunnen blijven zonder de toelating der socialisten. Eene zelfstandige liberale partij, die haar zelf is, die op haar eigen doet wat zij wil, zonder iemand te moeten inzien, dat bestaat niet meer. De liberale partij kan niet meer voort zonder de socialisten. s Het woord van M. Anseele is waarheid geworden DE LIBERALE PARTIJ, OM NOG IETS TE ZIJN, VOLGT DE ROODE VLAG Jamaar, het land heeft geen goesting zijn nationaal, driekleurig vaandel te verloochenen, om op zijne beurt achter de akelige roode vlag te 1 oopen. Daarom laat het land de kie zers de liberalen alleene achter de roode vlag der revolutionnairen draven. DUITSCHLAND. - De duitsche Keizer is opnieuw ziek. 't Is nu aan zijnen knie, dat hij lijdt, tengevolge van een uitstapje te peerde, dat hij gedaan heeft korts nadat de zweer aan zijn hand genezen was. AI is er geen vreeze voor verwikkeling toch is alreeds ;de reize naar Hamburg uitgesteld tot later. v De gezondheid is zulk een groote schat, zelfs voor keizers en koningen, en nogthans idio hem bezit acht heur weinig. i De protestanten zijn nogal verbitterd aan gaande den onlangs verschenen wereldb'rief over den H. Carolus-Borromeus. Zij hebben nogthans geene reden, tenware de doening der geuzen van de lGe eeuw ook on hen zou toepasselijk zijn. Men zegt gewoonlijk die niet besnis Moet zijn neuze niet vag-n Dat past misschien ook wel op sommige mannen van onzen t'jd. X* Te Brussel is d-e t 'ntoonstell ng geopend van vlaamsch en kunst door Z. M. den konig. In zijn antwoord op d rede van Baron Des- camps-David zei Z. M. onder an lere hetgene volgt Het was een gelulckig denkbeeld, den luis ter der Wereldtentoonstelling van Brussel nog te verheffen door het heroptooveren dee kunst cener eeuw, toen de Viaamsche Schilderkunst haar toppunt van luister bereikt had en in Eu ropa schitterde met onvergelijkbaren glans. Onze schi'ders, Rubens en Van Dijck, om enkel de meest beroemde onder zooveel mees ters te noemen, waren in den vreemde niet minder befaamd dan in hun vaderland. «De hoven van Frank ijk, Eng lmd Span je en Italië betwistten malkaar de scheppin gen van hun weergaloos talent koningen en prinsen riepen ze tot hen en overlaadden ze met gunsten. Ook versierden de werken der kunstenaars, die in zoo ruime mate bijdragen tot den roem der regeering van Albert en Isabella, de aanzienlijkste bijzond re ver zamelingen en vormen zij dan rijkdom der pa leizen en musea al over de wereld. En zoo onze provinciën slechts e?n deel dezer overheerlijke schat en kon 'e b -wa en. hoe gelukkig zijn we niet, heden zooveel mees terwerken te mogen bewonderen, in het land zelf dat de geboortegrond van al die mees ters was En Z. M. eindigde met een warm beroep op do kunstenaars, om zich te komen laven aan de bron van die heerlijke voorbeelden en te toon en dat zij de weardige e "fgemmen van Idie beroemde meesters zijn. KATHOLIEKE KRING. Morgen, zondag 19 juni, is er concert in den hof van den Katholieken Kring, door den Symphonic Muziekkring. i 't Begint ten 5 en half. De leden en hun huisgezin zijn ertoe uit- jgenoodigd. v. .GEMEENTERAAD. ■- De raad komt heden zaterdag bijeen ten< 5 uren om de volgende zaken te bespreken: 1. Rekening der Middelbare School voor 1909. 2. Verslag over de aanbesteding der herstel ling van den toren van Sint-Jacobskerke. 3. Herbouwing der kleine sacristie van Sint- Maartens. 4. Gerij van alle soorten van rijtuigen. Ven- ordening. 5. Tuindagprogramma. j G. Plan voor schikking van het vijverhuis te Ziilebeke. DE VAART, i Er wordt nogmaals g -klaagd en niet zonder reden, dat er geen water en is in de vaart van Boesinghe. Voor reden geeft men de noodige, werken aan de sasdeuren te Boesinghe, maar dat kon misschien wel g daan worden op een beter gescliikten tijd van hot jaar. t Dat men niet en zegge dat de vaart van klein nut is, over eenige weken waren er dertien schepen aan de kaaie te Yper, ©n jiit spijts het geringe vaarlwater dat er gewoon lijk is, spijts de weinige zorgc dia er besteed wordt om de vaart te zuiveren. Over eenige jaren heeft m m de vaart uitge baggerd, EERDER MET DEN NAAM DAN MET DER DAAD de oevers zijn tan allen kante ingezonken, kortom geheel de vaart ja \in een ongehoorden staat van verval, die drin gende verbeteringen elscht. - Niet alleen is de toestand zeer schadelijk voor den Yperschen hande', de voorname bron van welvaart voor onze stad, maar de openbare gezondheid eischt dringende maatregels ter bevrijding. Inderdaad, daar het water zoodanig ieege staat, ligft het slijk bloot en de zonne stralen doen daaruit eenen geur opgaan, die Verre is van aan muskus te gelijken. 't Scheelt zoo vele dat bij honderden vis- schen er door te niete gaan en nu liggenl te rotten op slijk en water om Uien toestand 'nog te verslechten. i We verhopen dat men ditmaal niet en zal wachten om maatregels te nemen tot dat de vaart opnieuw aan een weide gelijkt, die men publiek zoekt te verpachten of aan een mod derpoel, waar men microben wilt kweeken om de openbare gezondheid te bederven. 't Is al genoeg dat sommige kerels de zede lijkheid te keere gaan Dat men spoedig maat regels neme om 't eene en 't andere te belet- tien 1 .LAGER*DAN DE DIEREN. Ouders, waakt toch op uwe kinders, want er loopen gewetenlooxe schurken, menschen met name, maar wanschepsels, lager dan de rédelooze dieren, die het vooral op de kinde ken gemunt hebben. 't En is te Deerlijk, te Lokeren en te Wet- teren alleen niet dat er van die onmenschen zijn... Opgepast 1... ONDERSCHEIDING. Een oud-leerling van de sloetsen M. A. Debruyne, heeft met onderscheid den ln prijs behaald van piston in de Koninklijke muziekschool van Brussel. i Onze beste gelukwenschen aan den over winnaar en aan zijn vroegeren leeraar M. Ernest Wenes, onderbestuurder der Konink lijke Fanfare. Voor de aanbesteding van ioo.ooo kilos kolen hebben ingeteekend 1. W® Latour-Bayen, Yper fr 2. De Roes et Cle, Gent 3. Beaumille Nicolas, Bergen 4. Govaert8 et Cie, Bru6iel 5. Van Driessehe Pierre, Lokeren 6. Cabuy-Steyaert, Brussel 7. Huysmaus. Luik Voor schilderwerk 1. Ghysel Henri 2. Beirnaert-Van Daele 3. Salorné Ernest fr. 135 150 198 Voor dakwerk 1. Dethoor Edo ard fr. 279 2 Vlaemynck-Pauwels 285 Voor levering van bouwstoffen 1. Roosa Henri fr. 170,50 2. Dethoor Edouard 178 Artikels voor de kerka 1. A. Demeere-Vanrrckeghem.Yper 216 2. B A. Palumbo, Namen 241 3. Billaut-Grossé, Brussel 266 4. Th De Vuyst-Reyns, Brugge 270 Pastor van Mannekensvere, in het Bisdom van Brugge, gedeporteerd na de Cayen ne, en met iiq priesters ingescheept in i de Corvette la Bayonnaise den i augusty j 1798, geschreven uyt Londen den 1 april 1800. I (VERVOLG) f Na dat wy daer 3 dagen verbleven hadden en wel ge- I Lracteerd waren, zyn wy wederom in zee nog 30 uren verder opgevaren, voor- gegaen zynde van eene andere schuyt, die den kömmandant met ons zond pm levensmiddelen te halen naar het fort Oragne aldaer aenkomende, wierden wy wel ontvangen van den hollandschen kolonel die daer lag. Wy meynden aldaer teenemael verlost te zyn uyt onze schrik- kelyke slaverny, en van daer naer Suri nam te lande te gaen, om aldaer een neutrael schip te vinden, om daer mede naer Europa te komen. Wy hadden reeds onze schuyt verkocht maer, op den weg zynde "van Surinam, zond pns den gouverneur van aldaer, eenen bode zeggende dat wy moesten zien langs ide pae voorby Surinam te komen tot Ber- bice of de Merari, alwaer de Engelsche waren anders dat wy te Surinam aen- komenden, van den franschen consul zouden gereclameerd worden, in welk geval hy zich genoodzaekt zoude vinden van ons par force te moeten overleveren het geen aen zyn gemoed zeer Itegen- strydig zoude zynwlant dezen gou verneur Frederici, een zeer deftig man is, gelyk wy vernomen hebben. Door dit geval, zyn wederom onze rampen begonnen te verzwaren men heeft onze verkochte schuyt wederom gegeven, en wy zyn wederom in Zee gesteken, aen „ons eygen overgelaten geene kusten meer kennende, hebben Wy die uyt ons gezigt verloren in dien tdag geene zon of maen ziende, door pen onweder dat er opkwam, varende zonder kompas, wisten wy niet meer of Kvy zuyd, west, oost of noord waren. Hier konnen de zeevaerders oordeelen in wat schrikkelyke perykels wy ons als dan bevonden. Ons schuyt was lek en wy moesten dag en nacht met twee per- soonen altvd Water uytslaen om niet te zinken. In deze benauwdheden zyn wy alzoo omtrent 48 uren gebleven, tot i Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°2I Jm DOOR Sofia rees op, gaf hare overspannen hespen een -esclnulding, snakte heur schortc rechte en streek Bioeveel losse stressen bachten hear ooren. We gaan den koffie drinken, zei ze. T Moet vtere zijn. tick /ll,';usS(-'Ben sleurde Zarrcn verlaan de slroob'on- stal Cil s^a|aP_gerief van 't vrouwvolk naar den koei- be'A Nvaaij hij in de slieten voor ieder een hebbelijk nc.-L-e ^hikte. Hij had eerst den vloer en de scheidingen Vers|;S a'^c'>ezemd en zuiver gevaagd en dan in den btATP e-1! rustigsten hoek Celina's dingen met orde ca tajk u u''tgespreid. Hij had uit den cerpelk'elder eenige Pen t'|i\.Sero°fd en ze gelegd waar .Celina moest sla- kaia. !!Ji S(''ll|ddc er slroo schoone effen, futselde t te lia^i °nder cn lx»ven, zoodanig dat ze eene zach- lijkrtiji'a^-se zoa hebben, en b'reedcle de sargen er ge- r'Ker k, en ;f°t' er nievers' geen lcnuiste of bultje en hij koppelde buiten gevaar uitstak'. Pels iin'J ^cerde hem dal het zweet uitbrak, de drup- Scheef en Btngs zijne kaken en zijn klakke stond Hfei/! n uekke gedraaid. Als hij nu peisde dal het 1 afffev^' c^e ^'^tsie stroopijltjes die stoppelig uitke- Kaep,en of ingesleken had, docht het hem dat cle 'bindsels nog mishanden zouden ze boven de arduinen weegen, waar van ongemak of sloornisse bleven. Zijne gelukkige oogen gingen stralend over zijn j werk, hij; bekeek het van ends tot ends en ze zal aardig kijken, mofmpeldó hij. Hij stapte over en weere, fi keerde met zijn lijfmöuwe 't water van zijn aanzicht r en trok naar den peerdstal. Op het bedde lagen nog zijne beste kleeren pn de nieuwe hoed. 'I Was het eerste dat hij greep,) f reepte zijn streuvelig' haar met zijne' vingers en pasc - '1 deksel op. Tegen den bed want glimcle eene spiegel- scherve die zijn gebroken kop weerkelste en den hoed hoven spraaien deed. 1 Ze loech van den morgen, neuzelde hij, ]ejn hij' nam hei spiegelken af om zijn beeld naar herle- Just te bewbnd'eren. Een wfeingske te groot, dacht hij. Hij knipte de vooie, deukte de kobbe, schijver- dc hem 'rond en hij besloot hij staat mij aan. Hij ontsloot de nauwe kas',' preuvelde met penen vet iirigehaarden borstel zijne klce.'s af ein hing ze dan i tol den naasten zondag in den donkeren. Voorzichtig dook "hij (den hoed ïn den papieren zak die uit den winkel was meegekomen en stak hei stuk weigerlijk we" boven de tappen op een bankske, buiten vreemde i Oogen cn handen. Hij sloeg zijn klakke op en ging naar den keu- i ken. Wat zal ze zeggen peisde hij nog in h.t weg- o'aan en gluurde nog naar de deui van de stalling, als vreesde hij dal er iemand een slroo aan verleggen zou. De keuken stoorde van de prikkelende köffie- reuke. 's Zondags draaide Sofie een lekker potje, |en ze kon dan op heur eenigheid en in de ruste en )de ontspanning van den gemoedelijken dag, op heur eeu wig' gemak, eene heele k'anne leeg slurpen. Bleef er dan ievers yan een invallend goes-je of eene feestelijke bijzonderheid een kóekekant of een k'rentekoi'stje, Ze peuzelde het mee op ien. vulde en streelde heur mage met den smakelijken overschot. Gij zij t welgezind, Sofie zei Zarren, jdia haar zag begaan. Welgezind, ik Ge zil aan de koeke. Daarom, ha Sofie ravelscheple de bruizelingen uit beuren schciot en met een zwaai gooide ze in den mond eene laatste zeupe erboven en 't was op met Ideh 'smul. Drinkt ge koffie, Zarren»? 'k Zou, wel, zei hij, en liad alree de kan, bij d'oiore. Al schinkend sprak hij ook van de ver- buisde beclderij. 'k Heb het al effen gemaakt in den koeistal, zei hij, 't is toch eene verbetering voor 't vrouwvolk. Ze bezag hem nu sterlinge, ondervragend, lijk gestoortd 0111 zijn oolijk verbloemde onschuld, 't Ont ging hem niet en hij was gelukkig zijn beteuterd gè- i zicht in de groote jVomm'e te kunnen .verduiken. Hij zwolg zeere den drank in en zei voor )e'en reden 'k Zal de ketels gaan gereed maken. Al wist hij dat ze van in den voornoene yerisch en bruikbaar stonden. In diïe stappen was hij huiten en wandelde neerslachtig met zijn handen in de broekzakken pvier het hofplein. Er Woeg iets op zijn gemoed 't was geen lijden, 't was ook geen verdriet, een te kort of te veel dat hem tegenging of in den Weg stond. De wereld liad hem altijd zoo oneindig ver pn onvulbaar geschenen, hij had geleefd den dag door, 'S morgens vóór de zonne opgestaan en s avonds; ge noeglijk en verlangend zijn bed jopgezocht, inwendig te vree over den gedanen last en schier hunkerend naar 't versche werk dat met den nieuwen dag op hem reeds wachtte. Zoo ver hij 't bepeizen kon kwam er in die lange rij van gezapig gesletem jaren ëaegc bijzonderheid, niet eene uitnemende gebeurtenis pie hem belrof en waar hij met belang of deelneming kon van spreken. Zijn leven was eene stille zee gelijk, pene pee die met een zwaar gematigd golven, zonder ruischen of brnischen staag op- en afging, eene rustige zee waar .'t puur heldere water van den verloopen tijd gevoell ;os inspoelde en mengelde met het oude en het verlcdene van zijn bestaan. f Nooit rolde eene woeste baar door die ylakke evenheid, nooit schoer een nijdige wind over die slur merende eentonigheid. Ze bleef glad eh. kalm jatsof ze ver en gespaard, buiten alle stormen en onheilen bevrijd en geschut gelegen had. Een leven zonder eigen zorgen, met dagen lijk God ze maakt en zendt, gelukkig van te zijn en te mogen keeren en roerein 'midden in dien wonderen en onbegrepen samenhang der eindelooze schepping. 1 fO IO t- w O •i m 3 Xi

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1