Spreexirsati S3 D© Hommelpluk m m m m m m m m m m Op Zaterdag 25 Juni 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3212 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper van den 25 tot den 1 Juli. Nederiandscli Mariaansch Congres Een pensioen van 1 fr.daags a® Geen klein verschil e n e RON D m WKR ELI) Oostenrijk STADSNIEUWS Odilon DEMAHRÉ _l O ®5 *t NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt *s Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost Westvlaanderen wonen. H. 95 H Wilhelm. H. Theodulf. Prosper b. - H» Febrooie mgm. z 26 HH. Jan en Pauwels, mm. - H. Pe- laffius m. H6 Perseverande. H. Rodoif. 97 h. Crescentius m. H. Ladislas, koning van Ungam. - H. Adel in. -HH®. Pota- rrPana en Marcello bare moeder. - H Ferdinand. 28 H Leo II, 8 Paus van Rome, t 683. ...fi. Pauwels I 94° Paus van Rome t '197. H.IrèneBios. w 29 HH. Petrus en Paulus, apostelen. d 3h® Lucina. - lp Emiliana. H. Mar tial b. en twee heilige priesters. H. Ade.e, zuster van den H Bavo - H. Donatus. v i Juli. H. Rombout m. patroon van Mechelon. He Regina. Evangelie van den 6en Zondag na Sinxen. Te dien tijde, toen er weder veel volk was en ze niet te sten hadden, riep Hu zijne leerlingen bij Ziehen z-ide tot hen: Ik heb medelijden met de schare, want reeds drie dagen zijn ze by My, en ze hebben niet te eten en zoo Ik hen z°nder eten naar huis last gaan, zullen zij op den weg bezwijken, want sommigen hunner kwamen van verie. Doch zijne leerlingen antwoordden Hem Hoe zou men dezen hier met brood kunnen ver zadigen, in een woestijn? En Hij vroeg hen Hoeveel brooden hebt gij Zy zideaZe-ve i. En Hij beval het volk. zich neder te zetten op.den grond. Toen nam Hij de zeven brooden, dankte, brak en gaf aan zijne leerlingen 0» gen. En zij legden aan het voia. voor. Ook had den zij enkele vischjes, en na ze gezegend te hebben beval Hij ook deze voor te leggen. En zij aten'en werden verzadigd en als overschot zamelden zij zeven manden brokkehngen op.Mj nu, die gegeten hadden, waren omstreeks vier duizend. En hij zond hen weg. .Wij hebben vroeger onze lezers reeds gemeld dat Zijne Emin. Mgr£ Mercxer, Kaï'd.-Aartshisschop, van Mechelon, in naam van Z. 'II, Paus Pius X, het O. L. Vrouwenbeeld van Averbode zal kronen op 21 Augustus aanstaande. Die plechtige dag zal aldaar gevolgd ZxjiVupor eene gehcele F eest-Octaaf. TliaUS' meldt men eene schoone on- Aderneming voor de laatste dagen van dat Octaaf namelijk een Nederiandscli Mariaansch of Maria-Congres, onder goedkeuring van het doorluchtig Episco paat der beide Nederlanden. Het Coimiteit bestaat voor beide landen, België en Holland, xiit de voornaamste priesters; en leeken die zich in de ver- eex-ing van O. LI V. verdienstelijk heb ben gemaakt, en voorname sprekers en verslaggevers hebben reeds hunne me dewerking beloofd. [Welk eene schdoone belooging zal dat daar worden jegens de H. Maagd en Moeder Gods. Welke heerlijke feesten daar in 't verschiet voor gansch Bel gië en Holland. Moge het programma Waarlijk ten volle gelukken. Averbode is eene kleine parochie gelegen tegenover Scherpenheuvel pp de bijeenkomst der drie provinciën Brabant, Antwerpen en Limburg. De Abdij van Witheeren of Norber tijnen die reeds sedert 8 eeuwen daar ge vestigd is, is vooral sedert den laatsten lijd door velen gekend en 'de prachtige [Abdijkerk door vele pelgrims bezocht. Nimmer echter zullen ter plaatste Of pooit ergens op den buitenzulke [gröote feesten te zien geweest zijn, jais jdaar in die uitgezochte Omgeving, In Au gustus zullen plaats grijpen, öf nimmer zal in België zooveel volk aan eene Ma- ria-be toeging hebben deelgenomen, als in die plechtige l'eesl O cl aai' Averbode 'zullen bezoeken. Wij hopen later onze lezers er nog meer van mede te deélen. Om aan 65 jaar, een jaarlijksch pen sioen van 360 frank te bekomen, moet men met afgestaan kapitaal eene jaar lij ksche storting doen [als volgt 5 f. als men begint te s torten aan 12 jaar,. 6 f. 15 jaar, 7 f. 17 jaar, 8f. 20 jaar. 10 f. 22 jaar. 12 f. 25 jaar. [Voor wie ouder is dan 25 jaar, zou de jaarlijksch.e storting hooger komen, maar het Ware nogtans aan te raden ook te storten kunnen zij maar moei lijk een pensioen bekomen van 360 fr., velen zullen nog kunnen een pensioen bekomen van 100, 150, 200, 250, 300 frank. Zojo: een pensioen is' ook al jh'et aanvoerden Weerd. Mochten wij onze franschmans een en goeden raad geven, wij zouden hun zeggen Stort van den eersten tot den laatsten bij uwe terug komst ten [minste 5 frank in de pen sioenkas. De wet Pp de werkmanspensioenen Zal in 7t korte gewijzigd zijn, zoodanig dat de werklieden geboren na 1845 mits eenen betrekkelijk kleinen inleg ook het pensioen van ten minste 65 frank zul len bekomen. Al de werklieden kunnen later een pensioen bekomen, zij [heb ben maar vooruitziende te zijn. Het verschil, tusschen wat voor de Parijsche hospitalen noodig was, ten tijde dat de Zusters er huis hielden, en wat er nu, verbruikt wordt door de lee- kenverpleegsters, is verbluffend. Hier volgt een lijste van enkele hcnoodiglie- den. Ten tijde N.u onder de der Zusters leeken-ver- plcegsters 'Brandewijn 4.000 lits 16.000 lib Rhum 5.000 lit, 32.000 lit. Wijn 1.893.000 lit. 2.646.000 lit. Bordeauxwijn 78.000 lit. 103.000 lit. Wijn op ton 78.000 lit, 128.000 lit. Melk 1.350.000 lit. 2.675.000 lit. Suiker 114.000 kils 200.000 kil. En zoo gaal het voort. De misbruiken zijn zoo groot, het beheer is zoo slecht, dat de heftigste vrijmetselaars onder de geneesheeren luide klagen. «In Frankrijk, zegt Dr Desprez, idie bekend staat ais vrijdenker, is het eene tengellöoze verkwisting van alles wat voor de zieken moet dienen. Geen beheer is zoo duur en geen be heer is! zoo vuil, slordig, nalatig iix jde Par ijzer ziekenpliuizen ais dat van de wereldlijke verplegers en verpleegsters. Waarom ook den ziekendienst niet toc- verv/buwd aan Broeders en Zust rs van Liefde iaan dezen die niet beter vra gen dan van te mogen, uit liefde lot God en hunnen evenmensch, zich zei ven voor de anderen ten beste geven sP! f'3 VRANKRIJK'. Lx de statie van Villepreux-Vezeley, nabij' Versailles', kwamen zaterdag twee express tr einen in botsing. 'Het vuur ont stond aan de Wagons en allen schoten in brand. De trein 467, rijdend van Parijs pp Diexix moest stoppen iix de statie varx Villepreux door avarij aan de machien. De statieoverste lxad naar Versailles ge seind om eene hulpmaclxien. Die trein stond er reeds eexx half uur. i Die reizigers van den trein verloren geduld en stapten af op het spoor. Plots zuigen zij; den expresstrein aanstoomen met eene snelheid van 102 kilometers per iixil*. De reizigers gaven noodseinen, maar de mecaniciexx van den trein die iii den weg stond, zag den trein te laat en eene botsing volgde, verschrikkelijk. Overal stegen angstkreten Pp. Ma chien, tender en drie wagons sprongen op de vijf achterste rijtuigen en den bagagiewagen. Verscheidene rij tuigen schoten in brand. De treinen bleven hrainden hoewel de plaatselijke pompiers en deze van Ver- sailles waren toegekomen, er was ge brek aan water. Nal 5 uren arbeid had men uit liet puin 10 dqoden en 28 gekwetsten gehaald en men denkt dat er nog andere onder la gen. De gloeiende kolen der omstortendel lokomoiief hadden het vuur aan de wag gons gestoken en weldra geleken zij op een brandstapel. Negen reizigers Wer den levend verbrand. t)e statieoverste had alle mogelijke si gnalen gegeven pm den express:rein le gen te houden. Onder de dooden 'telt men den schoon- zoon van den miliardair Mi May Vander Bilt, van Parijs, en zijn kleinzoon. Een zeker aantal reizigers niet ge kwetst, zijn als zinneloos van schrik aan 't loopen gegaan in de omstreken. Verscheidene hunner ontbreken [nog. NADERE BIJZONDERHEDEN. Zondag namiddag had men reeds 18 lijken uitgehaald. Allen waren vei-koold; zij verspreidden een onvei-dragclijke stank. Gelukkiglijk hebben de pompiers de brandende puinen kunnen uitdooven, anders hadden de lijken tot assche vex-- brand geweest. Acht lijken waren .onkennelijk het waren zwartgerookte vleeschklompen, die de soldaten mei spaden moesten bij- eenrapen. Na eerste Onderzoek is de mecanicien van den expresstrein door hét parket onder opleidingsmandaat gesteld. Hij werd onmiddellijk verwittigd zich naar Versailles te begeven ter beschikking van liet parket, doch hij kon niet vervoerd worden. Het eerste onderzoek heeft be wezen dat hij met eene overdreven snel heid 102 kilometers per uur reed en onvrijwillig het signaal van de be- lemmerde baan voorbij gereden is. Hij heeft zijn misslag te laat bemerkt. D!e lijken van de onderzeeschë boot Pluviose zijn eindelijk uitgehaald en plechtig begraven. Veel officiëele praal Wias' erbij en zelfs is de Voorzitter Fallières in den lijk dienst geweest met opperminister Bri- and. Na den lijkdienst werden verscheide ne personen gedecoreerd, voor daden van moed bij de redding van de Pluviose. De overlevende huisgenoten van de Verongelukten zullen op staatskosten eexx pensioen trekken. 1 DUITSCHLAND. De Keiber is alreeds hersteld van de pijn iaan zijnen knie. Hij Is nu te Ham burg en zal bij eenige dagen een wan- jdelingsken doen per schip naar Noor- Wegen. Baron Pittner, bestuurder van de binaen landschs zaken, in de geannexeerde provin cies Bosnie-Herzegowina, heeft aan den voorzitter van de bosoischo Kamer voorge steld avondleergangen in te richten voor do ongeletterde volksvesrtegenwoordigers, daar hij bestatigd heeft dat v-n de acht en twintig musulmansche Kamerleden, er negen zijn die noch lezen noch schrijyea kunnen. Bestaat misschien ginder ook het ver plichtend onderwijs GEMEENTERAAD'. Ten '5 ure kwam de raad bijeen ten [st'adhuize. Al de raadsheeren, Ms Struye, lonpasselijk, alleen uitgezonderd, waren jaanwezig, M, de Burgemeester zit. vooiy De lieer secretaris Vander Donkt leest liet beknopt verslag der voorgaande zit ting. DE VAART, De bevolking van Yper is dezer dagen zeer bekommerd geweest met 'den toe stand der vaart naar Boesinghe, wiens water totaal bedorven is. Sommigen den ken dat dit veroorzaakt werd door een geweldig on wed er. [Wat er van zij, bijna al tie visch zwom dood op het water, al is liet misschien moeilijk aan te ne men dat de visch nog zwemt als hij reeds dood is. Verpestende uitwazemin- gen stegen uit den poel op, want bet water der vaart is omtrent een meter ge leegd en de modder ligt bloot onder de brandende zonnestralen. Wij hébben sef fens den toestand doen kennen aan den heer Minister van Openbare Werken, aandringende opdat de vaart eens vol komen zou gekuischt worden. In afwachting deden wij op het grond gebied van Yper den doöden visch weg nemen en deiven. LUITENANT RIPET, M. Begerem heeft ons1 kennis gege ven van den schitterenden bijval dien luitenant Ripet behaald heeft in Enge land. j Daarom stelt de schëpenraad voor Maandag aanstaande, met geheel den Raad en vergezeld door de stads-liarmo- nie naar cle statie te gaan ten 1 1/2 ure om M. Ripet te verwelkomen en hem (tan ten stadhuize plechtig te ontvan gen. Wij zouden ons vervoegen bij de militaire overheid. Eenparig aangenomen. MIDDELBARE SCHOOL, In 1909 heeft de middelbare school 33484,69 ontvangen en 33.620,02 uitge geven, een tekort latende van 141,33, dat door den Staat en de provincie zal aan gevuld worden. AANBESTEDING. De herstelling van den 'toren van Sint- Jacobskerke was beraamd op 82.901,47, hadden ingeteekend MM. Vandekerkckhove 82.254,00 Caron 82.193,11 Roose 82.655,34 Angiitis; 88.900,00 De Kerkraad heeft beslist den heer Vandekerkckhove aannemer te verkla ren, om reden dat lxij reeds talrijke be wijzen gegeven heeft van zijne kennis sen in zake van openbare werken. Zijne laanbieding verschilt ten anderen maar zestig frank met den leegste en zijn bor- dereel van loon aan het werkvolk is ver re het voordeeligste M. Cax'on heeft aan een derden per- Sooxx een brief gezonden om te klagexx dat hij geen aannemer werd verklaard, maar dan hel stadsbestier heeft hij niets latexx weten. De raad beoordeel t gxxnslig ideze beslissing der kerkheeren met eenparige steiximen, min 5 onthoudingen MM. D'Hxxvettex-e, Boxxquet en drie kerkhee ren van Sint-Jacobs, MM. Fiers, Iweins d'Eeckhoxxtte en Biehuyck. SINT-MAARTENS De kerkheeren varx Sint-Maartens vra- gen de tusschenkomst van stad om de sacristie te hei-bouwen nevens het zuid- portaal der kerke, zooals zij bestond over zestig jaar. Het plan is zeer schóón en komt goed overeen met het overige van het gebouw. Het bestek bedraagt 8901,47 waarin de stad 1/6 te betalen heeft, of 1483.57, Het: aandeel der kerkfabriek wordt be taald door een (der kerkheeren. Daar het maar een gering werk is, stellen wij voor geene aanbesteding te doen, maar het wex-k te laten verrichten door tien heer Vandekerkckhove, waar over de kerkeraad zeer tevreden is. [Wij hebben ten anderen ook geen de min ste klacht gehoox-d hem aangaande. Dit geldt slechts voor dit werk; voor grootere werken zullen wij steeds open bare aanbestedingen eischen. Eenparig goedgekeurd min Ürie ont houdingen de heeren Fraeijs en So- bx-y, kerkheeren en Alb. Biebuycks REGLEMENT OP DE RIJWIELEN Een lange bespreking ontstaat hier over en de raad komt in het geheel niet overeen nopens de bepalingen van [het nieuw reglement, voornamelijk wat aan gaat het gerij op de buitenwandelingen. Op voorstel van M. Begerem wordt i heslist de verordeningen op nieuwi te onderzoeken in de afdeelingen. TUINDAG De lieer Voorzitter geeft lezing van den feestwijzer, die Onder andere een prijskamp aanduidt voor hoenderk'wieek, benevens beiaardspel en concert. Aangaande den uilgang der Tuindag processie schijnen de gedachten ver deeld de eenen willen ten 9 en de an deren ten 10 ure. Bij de stemming blijft de heer Sobry alleen om 10 ure te be houden. De raad zal van den wenschf kennis geven aan den zeer eerw. heer, Deken. M. Sobry doet lachend opmerken dat hij alleen Is om het gezag der gees telijkheid te handhaven. M. de Burgemeester, Gij veidedigt den priesterlijken overmoed.... (g.iacli). M. Begerem Vraagt dat men den prijskamp voor blinde vinken zou ver vangen door een prijskamp voor ziende vinken. M. de Voorzitter. We zouden alweer beknibbeld worden, want 't is verboden die vogels te vangen. M. Vander Ghote£ Nemen wij liever eenen prijskamp voor hanegekraai, 'S nxox-gens' 'ten zessen 1Chantecler.,...;s (nieuw gelach). 'S Namiddags zijn spelen op de Leet door M. Bredfort en deii 'tweeden zondag luchtballen. M. Begerem, En de reste als ver leden jaar. M. de Voorzitter, Toch niet |de prijsdeelinge.ii, hebben plaats binst de 'de Tuindagweke, om aan iedereen toe te laten naar de 'tentoonstelling van Brussel te gaan. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°22 DOOR taai zijne waarneming zijn inwendig gevoelen, Niettemin hoe ruw, en was, hoe steeg en onged'egen het docht hem dat er iets ongewoons in den gemoeide- lijken loiop zijns levens bijgekomen Wais. Zijne, gedach- len die hij altijd op dezelfde voorWxwpeii en bez glud.n gei'icht hield, gedachten die zijn slapend© geest (als bewiustlojos afspon rond zijn zelfde werk en de srns- lepözen die het in zoovele gelijke doelen afscheidden, Bjk de slagen van de uurklok den tijd kei*ven, neen, dat ging niet meer den slaafschen gang" van voordien. De alledaagsche dingen kwamen hem nu voor. het eene met stei-k xitistekenden vorm en kleuren, liet andere met eene bijzondei-heid die hem verrassen 1 in d oogen sprong, en waarop hij vroeger nooit gelet had. Maar dan gebeurde 't ook dat zijn geest verstrooid van de bezigheid wegdoolde en het werk tusschen zijne handen voortging lijk eene mekaniek die men opwindt midan gedwee afloopt. Peinzen en droomen waren h©m c'ene noodzakelijkheid geworden. Zeker, daar was eene verandering in zijn binnenste ontstaan, verandering die maar al te 'tastbaar beuren invloed op zijn handel en wandel uitwrocht. Ze trok wel zijne gepeinzen mee en dreef zijnen geest in eene afgetrokkenheid me Zijn lichaam somtijds als ontzield liet, maar wan- ieer hij dan weer tot volle bezinning kwam, voelde hij eene zoetheid en 'eéxx 'Welzijn, die hem opwaart boven d'eerde voei-den, die zijn her te deden zwellen en 'zijne oogen van fierheid en blijgeestigheid lichten. Hij was een man, hij gewaarde zijn zeiven daar in die rondgaande stoute blik, in zijn vaste stap en de kloeke grepe van zijne ijzeren hand, in het uitzetten van zijne breede borst en 't ruischen van zijn hitsig bloed. Eene heele wereld mocht dan tegen hem opko men, een leger, en hij, de nederige boerenknaap, hij zou ze vex-slaan en verscheuren, verbreken en verbrijze len onder zijn liiele, hij was man, neen, eexx koning was hij. i Arme koning die daar zat, hij, tegen den muur op een ellendigen iroon van bond els hooi. Hij had niet .gezien dat Celina op hem toekwam, maar mijde bleef staan, omdat hij daar alzoo rustte zonder taal of teeken en met zijne droomende pogen naar den grond tuurde. 'k Sta hier al vijf minuten, zei ze, hem snul- li-j proevend met beur verstandige oogen, en t scheen me of ge in slaap waart. Hij sprong beschaamd recht, 'k En doe, Celina, waarchtig, ik slaap niet. Aardig, algelijk en ze sloeg eenen onverschil ligen toon aan" 'k Heb naar mijn dingen gezocht jn. de schure, Zarren, is 'i misschien verhuisd. Hij knikte en gaf beur laatste Woorden weer. 't Is' verhuisd. 'k Heb iets noodig uit mijnen pak is 't In den stal Zijn hoofd deed ja, en voorengaande, ppende hij! voor lxaar de deux-, Wat zal ze zeggen peisde hij benieuwd en I benauwd naar hetgene komen zou. Zou ze blij zijn Zou ze hein bedanken Hij had de stoutheid niet verder mee te gaan en bleef wachten aan de zulle. Hoe geerne ware hij met Celina in sprake gerocht en, kost wat kost, hij wilde 't i-ischieren met het degelijk besef van zijne macht en zijne eigen weex-de zou liij die domme be- dutsheid als een nictling plat duwen en zonder draai of keer zijn herte rechtuit zeggen. Maar wat was het dat hij haar had willen te wete brengen Dat hij haar oprecht geerne zag en altijd wilde geerne zien. Dat waren nu brandheete woorden die, zoo ze van zelf niet in eenen driftigen schok ontglipten, met geen middels over; zijne ton ge zouden 'te krijgen zijn. Intusschen kwam Celina weer. Heur gezicht blonk van voldoening, van ongemetene vreugde, van eene tevredenheid die ze niet le bedwingen zocht. Pleure zachte kijkers overgingen Zax-rens onthutste we zen, ze wilde spreken en lxern bij de hand nemend zei ze Ge zij t de beste jongen van de wereld gij, Zarren, de beste jongen, en hij voelde hoe ze zijne hand krach tig drukte. Wat moest hij nu 'daarop antwoorden. Ze liet er hem den tijd niet toe en zei verder in eene opge- liefte diepe rechtzinnigheid die heel de ontsteltenis van heur gemoed weergaf 'k Weet niet, Zarren, waar ik dit van u ver diend heb, 'k ben vreemd 'aan u, ik, eene genxeene plukster. Ineens bruischte zijne verontweerdiging onstui mig boven, j Gij', eene hommelpluk'ster eene: homnxel- plukster. O en 't overige bleef steken het eene wilde door het ander en hij had te veel in een keer moeten snabbelen. Maar zijne wijd openstralende oogen die haar zoo gemeend en overluigend spraken, moesten haar het rechtzinnig gevoelen mcedétl n waarvan zijn lxert oversti-ooinde. Gij zijt van mij duizend maal bedank!^ Zarren! en ze keerde haar te wege om om vei-der te gaan. Hij had haren arm gegrepen. Celina, gij zult niet voortgaan, bad hij. Met een verwonderd aanmoid'gend lachje onder vroeg ze zijn langsmeeken.de oogen pn omdat 7.e f*;k steegerde Zeg, ge zult niet voortgaan Wilt ge mee gaan met mij eene wandeling doen Zijne ruwe slem had zoo'n nedei-ige weemoedige toon met een langend verzoek die ook in zijn angstig verteederde blik met een aandoenlijke glans te lezen was. Gaan wandelen, murmelde ze. Met u, Zaï-- ren en dan kort besloten Wel ja, 'k ga mee. Ze ging mee, hacl hij 't wel begrepen Was 't geen misverstaan, geen ijdel gedarht, eene droom- schim Zijn herte hamerde, het zou versmcoren in die zwoegende gelukzee, hij kon het haast niet Ver zwelgen. Neen, 't was geen di-oom, geen zinsbedrog, hij zou met Celina gaan. Wordt voortgezet to co 'Jb^J| ILftJ GO u! CD 00 2 a v DIT IS LAD m YPER EN OMMELAND S T f CD CD Qi

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1