VLAMINGEN De Hommelpluk SpekM O O W H nul m m m m m Op Zaterdag 2 Juli 1910 5 centiemen 't blad 45" jaar. Talriierk ?,2l3 Te irekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper Vlaamsche Burgers en Werklieden, huldigt uwe voorvaderen I Viert, viert den 11 Juli verjaardag der Guldensporenzege. «5 ei m ca ei Een beroemd proces RON I) DE WEB E LD Vrauk rijk Holland Duitschljud STA DSM EU IVS Yperling Odilon DEMABRÊ 3 o cz PL ca Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 2 tot den 9 Juli. Evangelie van den 7en Zondag na Sinxen. de grootste gebeurtenis uit Vlaanderens groot verleden. LEVE...G0D EN... VLAANDEREN!» W £3 S3 f5 S3 ffï Czaar Ferdinand 2 O GO CD C/O <u c DIT IS NIEUWSBLAD m YPER EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en "s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. id de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost Westvlaanderen wonen iSS! 2. 2. —0. L. V. Bezoeking. H' Hyacinthe. Z. 3, H. T yjihon en andere mm. H Ana- tole. H. Üuthago, en zalige Ghillo zijne vrouw Guthago rust te Oostkarke, bij Brugge. H. Sidronius rust te Meessen. m. 4. HH. Osias en Aggus profeten. H. Jucundiaan m. H. Ulderie b. He Berllia. d. 5. He Zoe. K° Philomona mg. H" Gyrilla. w. 6. H* Lucia en 21 andere mm. H. Ju- liaan eremijt. d 7 11» Godelieve m te Christel in 1070, patro nes tegen de zieke oogen. H. Willibald. H Odo. H. Benedictus XI 196® Paus van Itome t1342. v. 8. H" Elisabeth w. Koningin vanl'ortugaal f 1336. H" l.andrada mg. haar gebeente berust inde hoofdkerk te Gent. HH. Aquilla en Priseilla zijne ecbtgenoote. Te dien tijde zeide Jezus tot zijne leerlingen: Wacht u voor de valsche profeten, die tot u ko men in sehaapskleederen, maar inwendig roof zuchtige wolven zijn. Aan hunne vruchten zult ge ze kennen. P-ukt men wel druiven van doornen of van distels vijgen Zoo draagt iedero goede boom goede vruchten een slechte boom echter draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen en een slechte boom kan geen goede vruchten dragen. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, zal omgehouwen en in het vuur geworpen worden Aan hunne vruchten zult gij ze dus kennen. Niet ieder, die tol Mij zegt Heer, Heer, zal binnen gaan in het rijk der hemelen, maar wie den wil mijns Vaders volbrengt, die in de hemelen is, hij zal binnengaan in het rijk der hemelen. De il Juli aanstaande, verjaardag van den Guldensporenslag, biedt ulieden een gewen- schte gelegenheid om uwe vlaamschgezind- heid lucht te geven. Die vermaarde veldslag van 11 Juli i3oa is en blijft Wat ze door moed en zelfopoffering ver mochten, dat kunt gijlieden ook. Nu,gelijk dan, ligt het heilvan Vlaanderen in de handen van 't vlaamsche volk Nu, gelijk toen, vallen koene strijders, martelaars der vlaamsche zaak, gisteren was het CONSCIENCE, RO DENBACH... heden is het DEVISSCHERE de onver moeibare, onwankelbare, koppige voorvech ter die, dood, u, volk van Vlaanderen, nog toeroept Aan elk huis waar een vlaming woont, daar wappere dien dag een vaandel En terwijl gij feeste viert en hopend de naderende jege begroetgedenkt de woorden j van Rodenbach's Eersie Martelaar ...in j uw midden \al mijn \iele blijven binst het woelen van den slagen strijden sterker \al ik, ja, voor Vlaanderen strijden waar ik ga, nu. Namens den Oud- Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen De Iïerevoorzitter D.r E. Vansteenkiste, Brugge. De Stadhouder, Dr G. Van den Bulcke, Veurne. Pe Penuingmeester, Dr A. Depla, Kortrijk De Schrijver. B. David, Notaris, Coolscamp. De Keurmannen Advokaat H. Baels, Oost- enle. Advokaat J. De Monie, Brugge. A, Glorie, ingenieur, Dixmude. aif j»i jn an an an an an an tan T1 ffi ffi fli ft 7m 79 3> fff De Bloem der Koningin jff 35 SB ËE Zondag 24 Juli, zal België de geluk kige verjaring vieren, onzer bevallige Koningin. Ter navolging van 't voorbeeld, gege ven door Holland, waar alle inwoners zonder onderscheid, den dag van het feest der Koningin, met de Oranjebloem zich versieren, heeft een Comiteit te Brussel zich gevormd, alle Belgen uit- noodigende, hetzelfde te doen. De Bloem der Koningin wordt verkocht aan 10 centiemen, ten voor- deele van het werk der Geneeshuizen voor teringlijders, onder de hooge bescherming van H, M. Koningin Elisabeth. In Holland heeft dit werk reeds 160.000 fr, opgebracht. Men is overtuigd, na den bijval Beko men door het Werk der Liefdadigheids- zegels, dat het Werk der Bloem der Koningin, eveneens en nog beteren luk ken zal, en dat den 24 Juli iedereen in stad en dorp, zich zal willen ver sieren met de bloem der Koningin. Men kan die bloemen verkrijgen öp het bureel van dit blad. De handelaars die er in «dépöt» verlangen, zijn ver zocht dit zonder uitstel te doen kennen. De wereldtentoonstel'ingen en zijn niet al- leenlijk toondagen meer van 's menschen 2 bedrijvigheid op nijverheids- en handelsge- bied. Van langs om meer zijn 't plechtige gelegenheden geworden waarop m n de nieu- we uitvindingen doet k.nnn en nieuwe ge- dachten wisselt en verspreidt door Congres- sen en bijeenkomsten. Zoo was 't Zondag te Brussel. 't Nationaal Verbond van Drankweer, Idat rond de 10.000 leden telt, hield zijnen land dag in de tentoonstelling. Van 's morgens 10 ure trok eenen stoet, beslaande uit ouderlingen en jonkheden, mannen en vrouwen uit allen rang en stand, van aTe gezindheid en gods dienst, 3.000 in getal, door de straten van Brussel, te midden de algemeene verwonde ring. Dat kleine leger, ernstig maar vast be aden, is bezield men één enkel gedacht OORLOG AAN DEN ALCOOL 1 Daarom hield men landd g en zoo tot nu toe de werken van drankweer of matigheid nog te weinig gekend zijn of met minachting en spotternij besproken, wij hadden z o 't mogelijk ware geweest achter den Stoet der onthouders ook dezen willen zien voor bijtrekken der slachtoffers van dan alcool duizenden en nog duizenden ween i nde vrou wen en kinders duizenden veroordeelden in onze gevangenissen opgcs'otc-n. d ;iz nden krankzinnigen, duizenden en duizenden ge- zelfmoorden of gestorven door alcotlmisbruik het zien van dien ;akeligen stoet wai*e voldoen de geweest om elkeen bij ?t Maligheidsver- bond aan te sluiten. t Te lang reeds worden de onthoudhg en de matigheid aanzien als inrichtingen voor zon dagscholen of patronagiën. Te Brussel zag men de beroemdheden der geneeskunst, de schitterendste namen van Bel gische en vreemde advokat.n, de hoogste ge zagvoerders Mgr. Merc'er en Z. M. Koning Albert ook den eenvoudigsten we kman of werkvrouw uit alle gewesten opgekomen om nieuwen moed en nieuwe krachten te vergaren. In de vergadering, voorgezeten door staats minister Lejeune en vereerd door de tegen woordigheid van den Koning, sprak Z. E. Kar dinaal Mercier over de zedelijke krachtin spanning der onthouders en hun schoon werk van naastenliefde. In eene verhevene taal, in name van den Gekruisten Zaligmaker, vroeg de Doorluchtige redenaar aan de aanwezigen niet alleenlijk onthouder te zijn, maar ook de matigheid rondom hen te verspreiden. Bijz nde lij i deed Z. Em. een beroep op de medewerking der meesters en meesteressen om aan het k nd van jongs af de gedachten van matigheid en ont houding in ta prenten ik doe een b' roep op U ALLEN, zei Z. Em. ALLEN, wie g i ook zijt, omdat Christus voor ALLEN geleden heeft en ook voor ALLEN g storven is. Volksvertegenwoordiger Vaneauwelaeit, van Antwerpen, spreekt in 't vlaamsch over het ver val van het volk dat aan 't drankmi brui c ver slaafd is. 50 jaar zegt hij, zijn voldoende ge weest om aan de wetgeving een volk te t onen dat door den alkooi verpest en verbasterd Is. Alkooi is den ondergang van onze wer kende klas, die nogthans zooveel b.hotfte heeft aan opbeuring en veredeling. Lang genoeg heeft het geduurd dat 200,000 drankslijters de wet stellen aan het land De drankslij ter, de brouwer, de stok r, z'jn burge meester, schepene, sekr.ta is of o tvang r in onze dorpen dit zou mosten belet worden, ge lijk het gaat in Zwitserland. Door de aantrekkingskracht van ons voor beeld moeten wij het volk tct ons tr kken om het tot zedelijk en stoffelijk wJvaren Liden. Dan zal een nieuwe dageraad schijnen en de natiën zullen ons hoogachten 1 Met stormachtige toejuichingen werd die diep-doordachte redevoering begroet. Advokaat Robert van 't Beroepshof v n Pa rijs, looft den Koning om zijn vooi beeld van anti-alkool gezindheid. Hij somt op zijne beurt de verwoestingen aan die de genever in Frankrijk t weeg b engt: Door het alkoolisme te bestrijden, zegt hij, zal men de gevangenissen, gast- en krankzin nigenhuizen ledigen. Een nieuwe kruisvaart is noodig tegen den algemeenen vijand de alkool. In mijn leven van advokaat is het mij nooit gebeurd een streng vonn's te vragen m a: w l van verzachtende omstanJighed n in te roe pen. Nu vraag ik u, gezwoorne onthouders, opdat gij onverbiddelijk een dood onnis zou- det uitspreken tegen hem, die zooveel wei- duwen en weezen miek, tegen hem die de volkeren naar den ondergang leidt. Gedood of gebannen zij den alkool 1 En zoo kwam het dat wij a s hoofding hie b ven ne r- schreven EEN BEROEMD PROCES, om dat de doorluchtige en gevierde beschuldigers zoo meesterlijk hunne taak kweten en dat zij den dank verdienen van allen dis het wel meenen met het volk. ALKOOL, Z EDAAR DE VIJAND In de fransche Kamer is cr een groote bespreking geweest over de politiek der re- ge. ring. 't Is gewoonlijk met zulke bespre king dat men de ministers in Vrankrijk weg zendt. maar het gebeurt ook dat deze er hun stand bij vervasten. Zoo is het gegaan met Briand hij is ster ker dan ooit uit den strijd gekomen, die ten anderen enkel geleverd werd tusschen vrien den. Ook er was niemand aan de hand die sterk genoeg scheen om de nalatenschap van Briand op te nemen Cletnenceau is naar Amerika en Combes wacht een goede gele genheid af. Het eenigste wat er uit de heele bespreking af te leiden was, 't is dat al die mannen enkel met republikeinen willen te doen hebben... Sedert een paar weken is de Czaarol Keizer der Bulgaren te Parijs en wordt er als Kei zer oval uiterst vriendelijk onthaald, 't Is de eene feeste na de andere te zijner eere. Bij veertien dagen zal 't hetzelfde zijn met Koning Albert en Koningin Elisabeth van Belgenland.. Ze vertrekken naar Parijs den 12 Juli en zullen er drie dagen verblijven. Zulke bezoe ken onderhouden de goede gebuutschap tusschen de natiën. In September zullen de Koning en de Konirgin ook naar Holland reizen en dan zal't de beurt zijn van Koningin Wilhelmina om eens Brussel te bezoeken, ongetwijfeld in I de maand October, nog vóór de expositie gesloten is. J 35 HET SCHANDAAL DER VEREFFE NAARS. Het schijnt dat voor de goede ren van de Broeders der ChrLt lijke sc.iolen alleen, de vereffenaar Duez en zijn weerdige helper Martin-Gautier, meer dan 3 miljoen frank voor inventariskosten in reken ng ge bracht hebben, dan wanneer hel in de meeste gevallen overbodig was een inventaris op te maken. Voor de scholen in Alg rié z'jn e geene inventarissen geweest, maar de vereffenaars hebben niettemin eene belang ijke som ge trokken voor zoogezegde kosten 1 1 r m. DE PROVINCIALE KIEZINGEN. - De einduitslag van de provinei le kiezin gen in de provincie van Zuid-Ned r and de volkrijkste van al de provincies der Neder landen, is eene echte ramp voor de anti chris telijke partijen. Te Rotterdam zelf w Ike stad beschouwd werd als het liberaal bolwerk, wer den er twee katholieken g koz n en het scheel de maar 300 stemmen om e n de den katho liek te doen doorgaan. Rotterdam z 1 dus voor taan negen tegenwoordigers van de recht.r- zijde en zes van de linkerzijde naar den pro vincieraad sturen. De vereenigde liberalen en sociali ten ma- ken nog geen derde meer uit in de provincie raad van Zuid-Nederland; zij zallcn 2/ tegen 82 zijn. In do provincie Overrysel winnen de chris telijke partijen twee zetels. In andere provin ciën zijn de anti-christelijke parijen achter uit gegaan, behalve in de kleine provincie Drenthe, een verloren hoekje op de duitsche grens, waar zij hunne st-llingen b houden. De duitschers die vooral op gebied van nijverheid bij alle volkeren verre vooruit zijn waren b.izondcr preusch met hunne b< stuur bare luchtschepen Zeppelin waarvan het grootste, de Deuischland, bij eenige dagen naar Brussel zou komen. Dinsdag laatst is dat luschtschip leelijk aan een rampe gekomen, tijdens een tem peest. Een der zestien duitsche dagbladschrijvers die met het schip mee waren, verhaal' als vo'gt het schrikkelijk ongeval, dat in gansch Dmtschland een oaheschrijfe ijke ontroering verwekt heeft De fiere - Deutschland 148 meters lans, is tijdens zijne derde reis beschadigd geworden en ligt thans als een wrak in 't midden van het TeutoburgerKosch. Het was eene verschrikkelpke reis doorheen den storm Ten 8 ure 34 uit Dusseldorf vertrok ken moesten wij er ten 11 ure 's morgens terugkeeren. Er waaide een tegenwind van 8 tot 10 meterB tn de seconde Wij waren Bar men voorhij toen een der motors van het achtersteven ophield te werken de twee an-< dere motors konden tegen den wind niet worstelen wij dreven over Gilsenkirchen de wind nam in hevigheid roe en bereikte 13 meters in de second. De bestuurder van hel luchtschip M.Cosman. besloot dan te da len Men wierp depechen om hulp te vraeen. Ten 2 ure 's namiddags was de derde motor hersteld, en wij konden hop"ti Munste> te bereiken, doch vruchteloos poogde men den strijd tegen het orkaan vol te houden. Men werd stilaan ongerust in de kaaien van de passagiers en de champagne die geschonken \vas, bleef onaangeroerd in de roomers M. Golsman meldde dan dat men zou pogen Osnabrück te bereiken. Rond 4 1/2 ure klom de Deutschland tot 200, tot 5oo, tot 1000, rot r5oo meters; de aarde was onzichtbaar geworden wij zwalpien met bliksemsnel heid in eene wolkenzee. Opeens weerklonk de noodklok drie onzer moesten de kabien verlaten en d® schui' van het voorsteven be- rctken, met zich aan het aluminiumgestel vast te klampen, ten einde den bestuurbaren ballon in evenwicht e houden. En de dolle vaart in de 1 olken duurde voort.De minuten schenen eeuwen te duren M Colsman kwam opeens in de kat ien der passagiers de schrik stond op zijn gelaat te lezen Ik weet niet wat er gaar gebeuren», zegde hij schier onhoor haar. Oneens scheur de het reusachtig luchtschip de wolken en daalde, of lieve' viel, met volle snelheid. De motor van 't voorsleven was stilgevallen. Onze harten klopten van angst Opeens boorden wij een verschrikkelijk gekraak, doch de «Deutschland» verroerde niet meer hij was als een nagel in hel Teutoburger toschgedrongen Vao den schrik bekomen zagen wij dat een dikke boom in 't midden onze kabien doorboord had Deze boom was onze redding zonder hem ware het geen schrikkelijk ongeluk, maar een ijzelijke ramp geweest Hoe menigmaal werd er in ons blad niet getoond dat de bewering als zouden alleen de gebo'en Yperlingen hie ter stede burger recht verdienen en genieten,en al de anderen, al bewoonden ze sedert zo-3o jaar en meer de stad. al hebben ze er hun familie ge-trcht en e'Oot gebracht, toch nog als vreemden moeten aanzien worden, terwijl de eersten, immer Yperlingen blijven, zelfs al waren ze sedert een eeuw en meer van hunne ge boortestad verwijderd. De tijden zijn sedert een weinig veran derd Toch worden nog wel de Ypers.he Kinders als Yperlingen meegeteld, hoe lang ook zij hunne moederstad ontloopen zijn, maar de vreemden worden niet meer als vr emden uitgescholden, ala zij Yper als hunne stad hebben verkozen, en als ze meewerken tot haren bloei,tot haren voor- ungang tot haren groei en welvaart. Daarvan kregen we Zondag nog c*n dub bel voorbeeld *t Is immers honderd iaar dat hier in onze stad geboren werd Louis Van Houtte. de vader van hofbouw en blo^mentee t in ons land Heel vroeg verliet Van Houtte zijne stad om elders mee te werken aan het alge meen welzijn Een groo. deel van zijn leven bracht hij over te Gentbrugge. wa*r hij een hofbouwgesiicht heeft aangelegd dat de wiege werd van den hofbouw in ons land. Yper heeft Zondag meegevierd in de ver heerlijking van een zij icr Kinders met een praalwagen te geven voor d n stoet, me de Siadsh»rmonie er naartoe te zenden en met haren Burgemeester af te veerdigen om op zoo luisterlijke wijze de s'ad te vertegen woordigen en eere en hu!de te brengen aan een Ypersch Kind vao vroeger en meteen aan Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°23 DOOR Eu ze gingen lijk te morgen, maar anders was net heel verlevendigd, hertemperd en herzield. Eene nieuwe kracht stroomde door hun aders, eene ophe melende klaarte had den naren sluier van kommernis en radeloosheid verbroken, ze voelden nu in eene blijkbare en onloochenbare eenstemming dat er iets innigs en dierbaars tusschen hen bestond, een gedu rige wondere drang die hen noodzakelijk tot elkaar dreef en in dit samentreffen voor hen een hemel van ongewetene zaligheden schiep. Zij gingen, zij in 't bloote hoofd met den We- hgen haarstreng die slap en sluts met geestige krul- hugen opgespeld lag hij met zijne kloefen, 't pn- derlijf zwaaiend open en de vet-kiezige muts op zijn "d'jfstekend stoppelhaar. Waar gaan we naar toe vroeg Celina. Naar 't bosch om noten,.,, juist om noten. 1 Is 't ver? Tochs niet. Kijk, ginder en hij wees den _vesten in waar de wijds trekkende zwartheid van 't JOomte tusschen de halfgeplunderde hommeivelden P de netklare lucht uitvlekte. sin Ze sPraken van nietigheden. Zarren zijn tönge Zpi«g lam van llet aanhoudend spreken, 't Moest hem hiLVmv°nderen zoo vlug ter tale te zijn, maar het 'd Bitter weinig in al zijn zeggen. Hij viel van Iden ei op den dei en liet zijne vertelling halfwiege om er eene andere te beginnen waarmee hij even ver bleef. Celina hoorde gedwee naar die onafgebrek n woor denrammeling waar ze uit de wanorde en den onzin niets anders te verstaan kreeg dan eene storm jagende blijdschap die de beredening van den jongen van on der tot boven uit den haak hielp. Hij sprak van zijne koeibeesten, van zijne peerden, van zijn land alsof hij noch min nog meer boer en eigenaar van die doe ning geweest ware. Hij had dit jaar alzoa geboerd, en te naaste jare zou hij anders boeren, en 't was on- genadelijk eene wisseling en verke sing van gedachten, meeningen en voornemens die hij gelukkig was in zijn overdaan gemoed met volle mondgrepen te kunnen vinden en uit te babbelen. Onder 't kouten kwamen ze aan den oever van 't bosch. Celina bleef eene poze staan, lijk met eene vreezc van in die eenzame dichtbegroeide donkerheid te drin- gen. Hij loeg er om. Kom, zei hij, 't is hier geestig en hij tweefelde ze zoetjes mee. Ge zijt benauwd, trunte, daar zitten geen beeren in. Hij baande haar den weg door een smal wegel- ken dat krinkelde altijd voort langs de tronken en on der het loof van preusche breedgetakte hoornen. Hun ne stappen hoorden ze haast niet en ze spraken ge heel zachte alsom de sluimerstilte van die eenig gele gen plaatse niet te stooren. Dieper in zong een meer- laar, klare zuiverklinkende schuifeltonen die helmden door het bosch met eene oorstreelende galming die traagjes wegsmolt en rillend uitstierf. De grond lag nersch en ze asemden de goedgeurige houtlucht met eene behagelijkheid die ze dweers door hen voelden gaan. Na vele haaien en draaien kwamen ze uit op eene breede rechte dreve, waar ze nu weer z'j aan zij konden stappen. Hier was het opener en vrijer Bo ven hunne hoofden strekte de inblauwe hemei en vóór en achter gaf de dreve op de klare wijde streke. 't Gaat hier goed in 't bosch. Wat z gt ge er van, Celina vroeg hij. 'k Weet den tijd niet te noemen dat ik laatst in een bosch geweest ben, antwoordde ze. Ge zijt nooit in een bosch geweest ri p hij verwonderd en hield zijn stap in. 't Is tochs g:en waar, zóg 'k Zet nooit geen voet buiten huis. Zijn er bij u geen bosschen Genoeg, maar 'k zie ze noo t. Toen ik een klein meisje was ging ik ier dikwijls hout rapen, nu niet meer. v 1 Weer viel do stilte. Zarren peinsde erg bekom merd op het ellendig lot van zijne gezellin. Hij had er zoo'n aardige dingen over gehoord, en hij zon zco geerne meer daarover gewe.en hebben, maar bij zwichtte Celina's teergevoeligheid, want hij wist dat ze treurig wierd wanneer men haar over huis of ou ders sprak. Ze lanterden stommelings voort. Hij had eene wisse uit den weg opgesnakt en zoefde ze achteloos rond. Zijn hoofd hong naar den grond gebog n en hij rischierde't ondertusschen een verstolen blik op Ce.Lia te zenden. Zij gerochten tenden de dreve en sloegen links in op den breeden gerskant die er op de geheele leng te het bosch zoomde. Hoe lang zijt ge hier al op het hof? vroeg ze eerst. Hoe lang O en hij schoof zijne muts weg öm, met de hand in het haar, zijn geheugen te raadplegen. Hoe lang Dat moet nu voor 't minste twintig jaar zijn. Twintig jaar weerhaaldc ze verwonderd. Twintig jaar, bevestigde hij en met een ruk kwam de muts op hare gewone plaats. 't Is lang, twintig jaar zinde Celina sle- pend en ze wiegde eene wijle heur hoofd. De zonne zeeg al meer naar den einder, de ste kende warmte koelde stidekens af en eene lavende verschheid vermengelde in de stil-aangename lucht. De Westen kleurde in eene vale roodneid d.e ai ster- 1 ker en gloeiender wierd naarmate de dag versleet en de verzinkende lichtbake verder en di por zonk. Aan den hoek van het bosch l.g.n eenige boo- men geveld, de eene in het hout, de andere langs <of l dweers over den weg, tot een einde op het land. j «Zijt gij niet moe? vroeg hij aan Celina, 't en is maar we zouden hier wat rusten, en hij wees op de omverliggende stammen. Zonder meer zette hij hem op het bul van eenen Zwaren eike die snèe en snêe met den ge.sk..nt geval len was. 'k Zou precies wel kunnen, zei ze, en zelte haar nevens den knape die welgezind o.n de g oote gewilligheid eene nieuwe mate aansloeg en van nieuw aan 't vertellen ging. Hij haalde herinneringen op van vroeger, van ten tijde dat hij nog eene kleine leure was, en te lande tjoolde met sulfers, garen en blink voor zijne zieke moeder, 't Was van toen zijne moeder stierf, en hij alleen zonder maag of vriend bleef. De geir.ee.ite deed hem thuis in 't gesücht en na zijne eerste kom- munie kwam hij op het eigenste hof a s poester en l.-t.r werd hij knape. Wordt voortgezet CO •50 t_ i— C3 «O «s 3 .«3 C3 CU L. 3 -O ■-*

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1