Spreeküaaii L2 De Hommelpluk io-< w 9 n s s b A n H Op Zaterdag 16 Juli 1910 5 centiemen 'l blad 45e jaar. Taimerk 3215 Te trekken bij den Uitgever, 7* 5<5, in de Boterstrafe, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank jaars Dag klapper van den 16 tot ^en STAb-MEEWS ROND DE WERELD Onze Rijschool De Koning en de Fraiuassons VAiV ALLES WAT Odilon DEMA HliÉ cr> Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal ta M (Li Ci tit if Evangelie van den 9en Zondag na Sinxen. U J UM a co CD CD QQ a c _3BOa DIT IS U WSBL AD Till YPER W» sgWmgt&mm? SserJH xmsSMM aagffy i I A 1 W BW KIM WSimSm EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRATE, Tk 36, te YPER. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. s nj O. L. V. Villi ilmi Cai'iialufcberg h* Rtvniiilclö ui 14ui11 Viiahaan 6. 17. - H. Alexis t 408 H'OJilla dn blind ï/Hliorene die men dient door de oogeu j Frcga cl sbt. m 18 H. Caiilil us van L Ilia t 1614. H j Prederijk. H Ai'uout b tl" Syuipborosa en j In re 7 zoons in in. tl Tbeoptiiel. d. 19. - 1! Vineentius a Paulo, stichter r I uzaristen en der zusters van Inddr, 1 166 H. Symii'uvlius 5t" Paus van Rome. It* Mam 1- ji z isier Van SS. Baselis 611 uregori». o.Joa - lies van Dukla Hel. 10. 2H. Jat oom K-miliaan f 1537. H® i Marg) ietö uigin, patioou der spinners. d 21. R" Praxedes. H" Fastivda. -- H. Vietoor. H. Daniël profeet V. 22. H"M. Magdalena patr. der valfrierei- der handschoen werkers, bootveerdigu doeli- Iers. Te dien tijde, toen Jezus Jeruzalem naderde en de stad zag, weende Hij over baar en zeide: Mocht ook gij, en wel op dozen uwen dag, nog erkennen wat u lot vrede strektDocb nu is bel voor uweo gen vei borgen. Want erzulleu dagen over u uo.nen, dat uwe vijanden een wal rondom u opwerpen en u omsingelen, en u van alle kan ten benauwen en ze zullen u, en uwe kinderen in u, tot den groud toe verd Igen, en dal. ge dell tijd uwer bezoeking niet bebt erkend. Lu tu den tempel gekome* begon Hij ben die daar ver koelden en kochten uit te drijven, terwijl bij bun zeide Daar staal geschreven Mijn buis is een l uis des gebeds Maar gij hebt er een toovershol van gemaakt. En dagelijks loeraaide Hij in den tempel. liet concert uil vaderlandsche meesters door da Koninklijke Fanfare gespeeld zondag avond op den Kiosk der Groote Markt was een groote bijval voor muzikanten en J3e- stierder. L De verschiHende stukken werden met zwier en gevoel uitgevoerd. De taïitazia op Benoit's meesterstukken en het werk van. meesier Roe.s. muntten bijzonder uit. rets d-t hier te 1 per jiit- uernende zelden gebeurt, de uitgevoerde stuk ken werden, door het begeesterde yotk her tel ijk toegejuicht. Maar" de bijval voor de vlaamscha liederen was nog grooter. Op het laatste begon men zelfs hier en daar mee te zingen. Waarom niet toekomende jaar een paar oefeningen voor jufvrouwen en heeren 1.. Op die maniere ware do bijval nog veel groo ter de liederen zouden door het volk ge kend geraken en zeker wol de kunsteloozq orn niet meer te zeggen liedjes mo gen vervangen bij het volk van Jefke... en andere Sareltjes 1 1 Het stadsbestuur noodigt op 21 juli het volk uit zijne huizen te bevlaggen, ter gelegenheid van den verjaardag onzer on afhankelijkheid... Waarom ook niet hetzelfde gedaan voor 11 juli, gelijk te Brugge, te Kor- trijk en elders en meteen hol volk gevraagd rneê te zingen iti de uitvoering van vaderland- sche liederen 1 1 Maandag avond was de hof van den Ka tholieken Kring heerlijk verlicht voor het feest ja van den Muziekkring. Muzikanten, solis ten en versierders halen er eveu ve_ l e re van als do inrichters, en het volk dat zeer talrijk opgekomen was, heeft ook zijn toejuichingen niet gespaard. VERJAARDAG VAN H. M. KONINGIN ELISABETH Verkoop van de Roos der Koningin, ten voordeele van den Nationalen Boud tegen de longtering. Prachtig en dichterlijk g hruik dat sedert lang bij andere volkeren is ingeplant en dat spoedig bij ons ook zal ingeplant worden, zoo veel te meer dat er hierin, benevens eene betuiging van vorstenliefde, ook een stoffelijk voordeel te vinden is, voor een grootich lief dewerk door de koningin zelve uitverkoren, hij middel van het verkoopen op haren ver jaardag, van een klein roosje dat niet meer kost dan 10 centiemen. Welk is de Belg die, voor dat sommetje, het bloemetje niet zal dragen Welk is het magazijn dat zich er niet zal mede versieren, de patroon die het aan zijne knechten niet zal willen geven, de familievader aan zijne kinderen, de hotelhouder aan zijne gasten Welk is de professor of onderwijzer die zijne leerlingen niet zal opwekken het bloemetje te dragen, hen terzelvertijd den eerbied in boezemende voor de Belgische instellingen en onze vorstelijke familie, alsook voor het lief dewerk dat zij zullen ondersteunen. Dit jaar zal de winst van den verkoop van het bloempje geschonken worden aan den strijd tegen de Longtering, de ziekte die meest persoonlijke en maatschappelijke be proevingen medebrengt. De steden,, gemeenten, comiteben, maat schappijen, onderwijsgestichten, enz., die aan deze vaderlandsche betooging zouden willen deelnemen, mogen, vó.ór WOENSDAG 20 JU- 'LI aanstaande, de bloempjes, die zij hopen te verkoopen, vragen aan M. Callewaert De- Meulenaere, drukker, of aan M. Moncarey«i Grient, handelaar, groote Markt, te Yper. Wij roepen echter hunne aandacht op de volgende punten 1. Wij verzenden niet min dan honderd bloempjes. 2. De niet verkochte bloempjes worden niet teruggenomen. v 3. De gevraagde bloempjes moeten betaald worden, bij het ontvangen, tegen rembourse- ment, aan den prijs van verkoop zelve, 't is te zeggen 10 centiemen. Zoo doende, vermijden wij terugzendingen, inwikkeling van rekeningen en schrijverijen die altijd onkosten medeslepen ten laste van het Goede Werk zelvei dat onze koningin heeft willen verkiezen. Een comiteit van Damen is werkzaam met Mevrouw Bruneel de Montpellier aan 't hoofd. Na den 24 juli zal de lijst der stede|n, gemeenten, maatschappijen, enz., die de be tooging hebben ingericht, aan Hare Majesteit Koningin Elisabeth aangeboden worden. KUNSTCONCERT Ter gelegenheid van den verjaardag onzer vorstin zal de stadsharmonie van Wervick üondag' 24, 's avonds ten 6 ure, concert ge ven op de markt te Yper. 1 Hier volgt het programma van dit kunst feest 1. Marche des galibots Gabelles 2. Ouverture de Silvio Pellico Wettge 3. Retraite des Marionettes Sweinsberg 4. Le cid, selection Massenet 1. Oudin, Firmin, Guilder 1 Polka pour pistons 2. Scène légendaire 3. L'or et l'argent, valse 4. La belle Meuniène Majeur Richart Lehar Parès VERJARING Ter gelegenheid der vaderlandsche feeste van 21 Juli noodigt de heer .Burgemeester zijne medeburgers uil om Donderdag aan staande hunne huizen te bevlaggen. Hij drukt den wensch uit de inwoners der ,stad Yper het voorbeeld te zien navolgen van de voornaamste steden van het land, waar, telken jare, op gelijke dagteekening, het nationaal vaandel wappert, niet alleen aan de openbare gebouwen, maar nog aan 'een groot getal bijzondere woningen. De bevolking zal aldus de uitdrukking ver nieuwen van hare verkleefdheid tot het vors tengeslacht en hare erkentenis bewijzen aan degenen, die onze onafhankelijkheid gesticht en behouden hebben. Yper, den 10 Juli 1910. De Burgemeester, R. COLAERT. FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN VAN DEN 21 JULI 1910 Ten 11 ure, Te Deunt, in St-Maarteaskerk. Ten 9 ure, Groot Concert, door de stadshar monie. Verlichting van de Halle en van do Groote Markt. Vuurwerk en kanongeschot. s Beiaard Concert op Donderdag, 21 Juli, rond 7 1/2 ure 's avonds, door M. Ildefons /Seghers, beiaardspeler te Rousselare. PROGRAMMA. 1The Soldiers of the Queen Leslie Stuart. (marche). 4. Grand Pot pourri populaire. Renaud. 2. Theresen-Walzer. Cail Faust. 5. Finale d'une sonatine. Diabelli. 6. Kiss me, (klokken polka) 7. Volks- en nationale liederen... lijk den eersten prijs behaald, b nevens pen groot getal mindere prijzen. Gelijk de feeste ter e ere van. Ripet werd nu ook deze van de Blommaert «in famalie» gevierd. Een prachtige bloemengarve werd in de statie behandigd aan Mevrouw de Blom maert en dan in de Rijschool werd de over winnaar verwelkomd en geluk gewen cht door Kolonel Haghemans, overste der school. De hekomen uitslagen zijn zekerlijk eene groote eere voor de medekampers, maar zij1 getuigen eens te meer van den geest van -werkzaamheid en studie die onze wakkere officieren der school bezielt. Wij voegen onze hartelijke gelukwenschen bij al deze die Mr en Me de Blommaert heb ben ontvangen. Kling. Korte dagen geleden werd in ons blad de blijde ontvangst vermeld van Luitenant Ripet, die in Engeland den naam otnzer Rijschool zoo hoog verhief, terwijl korte dagen te voren de faam van ons rijgestieht nog werd verheven door Luitenant de Blommaert, in eenen We- derlandschen kamp te Brussel. Woensdag 13 kwam Luitenant de Blom maert terug van een kamp te Amsterdam, waar hij even als te Brussel de naam en faam onzer zoo wijd beroemde rijschool nogmaals fier had in stand gehouden hij had napie- I VRANKRIJR Het aangekondigde officieel bezoek van ko ning Albert en koningin Elisabeth, in Frank- irijk's hoofdstad heeft Dinsdag aanvang ge- nomen. Namiddags om 4 ure, werden onze vorsten j afgewacht aan de statie der Bois de Boulo gne door den président M. Fallières en M« Fallières, omringd van een uitgelezen gevolg en onder het bulderen van het geschut, ter wijl da Garde républicaine de ilrabanconnu speelde, zijn de twee doorluchtige bezoekers van den trein gestapt, koning Albert in groote j kleedij van luitenant-generaal, koningin Eli- 1 sabeth, vriendelijk glimlachend, en uiterst s'er- fcjfc gekleed. 1 r Zeer hertelijk onthaald door den franschen president ,en Mc Fallières, en na de gebrui- kelijke voorstellingen van voorname person- naadjes, nam koning Albert de republikeinsche wacht in ©ogenschouw, en verlieten de vorsten en hun gevolg de statie. Eene overgroot© menigte wachtte hun bui ten af, en een ontzaglijk gejuich ontstond om hen welkom te heeten. In de rijtuigen steeg onze koning nevens den franschen president, en koningin Elisa beth naast Me Fallières. Men reed aldus te midden eene dubbele rei geestdriftige toeschouwers, zeer ingenomen met de minzaamheid onzer koningin, naar het ministerie van buitenlandsche zaken, waar onze vorsten hunnen intrek namen. Om acht uren 's avonds begaven koning Albert en koningin Elisabeth zich naar het Elysée-Paleis, om deel te nemen aan het Gala diner, ter hunner eere aangeboden door den voorzitter Fallières. Zij werden daar mef groote praal .ontvangen, de talrijke genoodig- den werden hun eerst voorgesteld, en in stoet trok men de rijkversierde eetzaal binnen. In deze prijkten de onschatbare meesterstukken der beroemde tapijtfabriek der Gobelins en andere kostelijke kunstwerken. De koning en de president namen plaats nevens malkanderen. De koningin zat aan de rechter zijde van den president, verder be vonden zich M. Dubost, voorzitter van den Senaat, Me E. Loubet en M. Briand, voor zitter van den ministerraad, M. Brisson, voor zitter der fransche Kamer Me A. Dubost, M. jE. Loubet, gewezen president, het gevolg van (hunne majesteiten, de leden van het bureel der Kamers, de ministers, de ciud-ministers, vele belgische burgemeesters en ambtenaren, enz., enz. Gedurende hel feestmaal speelde het muziek van de befaamde garde républicaine de keu rigste stukken van zijn repertorium. De President der fransche Republiek bracht eenen welgedachten en hertelijken heildronk aan onze vorsten. Koning Albert antwoordde daarop met eene even Jiertelijke aanspraak, die diepen indruk maakte op de aanwezigen. Het muziek der Garde républicaine speelde de Brabanconne en de Marseillaise. Het feest maal liep af om 9 1/2 ure. Daarna heeft koning Albert met eenige voorname politieke mannen een onderhoud gehad in de groote feestzaal, terwijl konin gin Elisabeth en Me Fallières met de dames vergadering hielden in de zaal der Gezanten. Om 10 1/2 ure vergaderde men in de Too- neelzaal waar een smaakvol muziekfeest werd gegeven door de voornaamste parijzer kunste naars. Het was meer dan middernacht toen de koning en de koningin door M. en Me Fal lières uitgeleide werden gedaan bij het ve. laten van het Elysée-paleis. Ter gelegenheid van het bezoek onzer vor- sent werden menigvuldige eereteekens uitge deeld. Men kan ook met voldoening besta- tigen hoe vriendelijk dat volk van Parijs voor onze vorsten zijne genegenheid wist te toonen. VAN HOUWAERT. Indien de hooge politiekers thans bekom merd zijn met de ontvangst onzer vorsten door het fransche volk, de jongeren, vestigen misschien nog wel meer hunne aandacht op den uitslag der ronde van Vrankrijk, waar zij hopen hun favorihun oorbeeld, te zien aankomen met lauweren omkransd als da eerste wielrijder der wereld. De prijsdeelingen zijn aanstaande, de wad- strijden zijn overal bezig, maar de jongens zijn nog enkel bekommerd met eene zaak zal Van Houwaert aankomen'? is is de eerste? En wilde men aan eiken jongen als beloo ning een rijwiel of 't portret van Van Hou waert als belooning geven, ze zouden allen werken als de leeuwen., om te leeren velo- rijden I Voor de tegenwoordige en toekomende sport-artisten laten wij de wete dat Faber 23 punten heeft, Garrigou, 35, Van Houwaert 38 Lapiza 42, Cruchon 54, t«iz. Een anderen Belg, Blaise ,komt op de 7" plaats, met 68 punten. v v DU1TSCHLAND. De duitschers en hebben niet veel kans met hunne luchtschepen. Een paar weken geleden verloren zij hun grootste luchtschip, stelsel Zeppelin, genaamd Deutschland Woensdag 13 dezer werd neg eene andere luchtballon Erbslohtotaal verbrijzeld, ert de vijf mannen die erin zaten zijn veron gelukt. De oorzaak is tot nu niet gekend. Gekend of niet gekend, ai die ongelukken toonen genoeg dat die luchtschepen nog zeer gevaarlijke speeldingen zijn, zoowel als de vliegtuigen. Over een week of twee was 't barones de la Grange, over tpn paar dagen was 't Rolls, de engels che vlieger die van j Engeland naar Kales vloog en weerkeerde, nu zijn 't vijf ingenieurs die verongelukken met de Erbslohte Gent was 't Kinet, .en zoo verlengt de lijst verongelukten op verbazende wijze. NEDERLAND. De kiezingen voor do eerste Kamer (senaat) zijn Dinsdag afgeloopen in Holland. A!s ge volg aan de provinciekiez'ngcn, zal de senaat ook in groote meerderheid bestaan uit man nen van de rechterzijde (katholieken en pro testanten) 32 en liberalen 18. aiT JU *111 Ml J913 Ml Ml Ml Ml Wij lezen in de Gazette van Brugge. Be nevens eenen priester, die hen in den gods dienst moet opbrengen, had Z. M. Albert voor andere vakken eenen leermeester voor zijne kinders aangesteld. De koning vernam, op do eene of andere wijze dat die school meester framasson was. De koning vroeg aan den meester als het waar was. De leermees ter loochende hij zwoer, bij hooge en leege, dat hij geen framasson was. Maar men kon aan den koning het bewijs geven dat de mees ter wel waarlijk framasson was. Seffens werd den schoolmeester door den koning afge dankt. Onder de regeering van Leopold I was eene werking door de Solidairesin gang gesteken, om de burgelijke begravingen zonder Kerk of priester, te vermenigvul digen. Leopold I, bijgenaamd de Wijze, en die nochtans protestant was, zond eenet som van 1000 frank aan den Z. E. H. Pastoor- Deken van Brussel, voor de Confrérie van de H. Barbara, die haar gelastte met de chris- tene begraving der armen. Bij zijne gilt deed de koning eenen brief waarin stond dat de sekte der Solidaires moet bevochten wor den, of dat zij anders ons land tct de bar- baarschheidzou terugbrengen. Dat schreef Leopold I onder de inrichters van burgerlijke begravingen, hedendaags het voornaamste werk der framassons. 't Is dus niet te verwonderen dat de opvol ger van Leopold I, Zijne Majesteit Albert; van geen framassons in zijn huis wil. m WAAROM EVA GEENE MEID HIELD. Onlangs hield eene dame eene voordracht waarin zij de mannen op de volgende manier aftakelde Er wordt over de gebreken der vrouw gezegd, en men verwijt haar dat zij zoo veel dienstmeiden noodig hebben. Zelfs is natuurlijk door eenen heer de vraag gesteld, waarom God, toen hij Eva uit eene rib van Adam schiep, niet daar bij voor eene dienstmeid gezorgd heeft. ÏWij zien ons 111 staat, deze vraag op heel eenvoudige wijze te beantwoorden. Eva had geeue dienstmeid noodig, en waarom niet Omdat Adam nooit jammerlijk met gaten in zijne kousen bij Eva kwam en haar verzocht ze te stoppen of met een hemd waar de knop was afgespron gen of met gescheurde handschoenen, Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N"25 DOOR Horktde plukkers zijn daar riep Foutje dat juist uit de keete kwam, waar het den jheelen namiddag Jan gezelschap had gehouden met zijne kin derachtige vertellingen en flauwgeestige spreuken van verkepten teeuwling. Horkt, Fientje, hoe ze schreeuwen. Pontje deed de bewegingen van den speelboek- achter en 't draaide en 't schetterde 0111 zijne doening die Fientje nu waarlijk pertig vond. Alla, Alfons, ge moet u serieus houden, ver maande de boerinne die, 0111 liooren, nog heel on vriendelijk gestemd was. Toe, ga zeere in de huiska mer, uw eten staal gereed. Ginder zakten de plukkers ai' met wrocd muziek Dl wilden zang. 'I Duurde nog «enigen tijd eer ze °P het hof gerochten. Witten kwam vorengeloopen met Miel en ze smoorden elk eene lange sigaar die ze °pzettelijk gespaard hadden, om hier van hunnen heer ,e maken. Maar Jan die verpast buiten het droogkot lord, kreeg ze in de gaten en 't docht hem dat ze haar de schure wilden. Hier, schobbejaks riep hij, smijt dat yier hit uwen bek. Zoudt ge geeren het hof in brande ste- h'ü, ja en in vijf sprongen stond hij bij de onbezon- hcrikken en vertrapte zelf de sigaren aan den mest hoop, c hun roks bij opstoven De mannen brulden lijk wraakgierige hel- Gaat inaar eten en heft u dan naar uw kaf snauwde hij hen toe. Daar was nu heel de bende. Aan top Staf en Henrietje met een grooten elzentak waai»]) zo hun ne zakdoeken vendelwijs gebonden hadden. Dan kwam GasLon die met zijne dronken grabbelende vingers gru welijk valsch speelde. De andere sprongen achter in eenen krapeleuzen dans. Tiele aan den arm van Wan nes, Steefe die lijk eene bezetene hekse tierde en gal- ferde en Narden lijk eene slunse over en weere slin gerde. Adele en Romme sleurden den waerloozien Kalen die zal lijk een Zwitser, trok en weerde 0111 uit die geweldige klauwen te geraken. Liet vrouwvolk wip te de beenen in de lucht dat et en ze schreeuwden om boven, mee en zwierden hunne arms tementen. Sofie was op het onmenschelijk geruchte buiten gekomen en zocht achter Jan. Jan Jan riep ze, doe ze om de liefde Gods zwijgen, ze gaan geheel het hof verdemelieren, en ze zuchtte Lleere der Heeren, is dat volk, ze hebben den duivel in hun lijf 't Vroeg een goed tien minuten eer de woeling afgekoeld was en 't en ging er nog niet zuutjes. Ze hadden malkaar gevonden op het Zwarte Gat. Gaston speelde er in eene herberge voor den dans en wou de eene ronde achter de andere. Nadien had hij zijn volk getrakteerd dat het schauwe gaf en ze hadden gedronken en gezopen tot het in hun keelgat bleef. J lier, waar is' hij, tierde Tiele, en ze schoot lijk eene hitsige duivelinne naar Gaston. Dat is een ventdat is een her te, met dezen zou ik willen trouwen en ze stekte hem zoo forsig vast dat zijn hemde scheef opbeursde en zijn strek en kol vaneen scheurden. Leve Gaston huilden ze alternate. Jan en Zarren hadden er hun werk bij. Voor- al de knape wast er geen duts op. De kwaadheid van i de boerinne kittelde hem.1 nog, en veel geduld had hij niet. Hij miek er kort spel mee, droeg eerst Gas- tons boekorgel in de schure en kwam dan te yier- klauwe weer, en de eene met een duw de andere mét een Hij hielp ze naar de bakkeuken drijven. Ze hadden geen honger maar vele dorst. Ma ria haalde water in de groote kitte en vulde de gla zen. Potdomme zei Adele, nu water lekken, als we ons leerze mochten vol bier zuipen, geef dat aan de ganzen en vivat voor 't bier. Hier, bazinne, 'k ga Irakteeren, en met een vetten lach zwierde ze beur pinteglas boven de hoofden. Nardens oogen vielen toe van moedheid, hij had gedanst en gedronken dat hij van de wereld niet meer en wist. 'k Zou nu gaan slapen, zei de boerinne, 't is morgen weer vroeg op, en ge zult te beter uitrusten. 't Vrouwvolk slaapt in den koeistal riep Zarren, 'I is veranderd. - Wat Wie stotterde Katen, die maai- half verstaan had... 't Vrouwvolk in den -koeistal slapen, k Zeg ik dat het vrouwvolk bij ons gaat slapen, of k en wil naar bedde niet, en hij stampte kwaadgezind op den vloer. Kom, zeere, geen komplementen, gei Zarren, maak u weg naar de schure. k E11 ga voor niemand weg, ik brulde Ka- ten en hij stak dreigend zijn vinger op. 't Vrouw volk gaat mee met ons naar de schure, of we trekken, er van onder, hè Tiele Tiele was al weg met de andere. Toe, en trek er maar zeere van onder, fut- telde de boerinne die de zagerij moe wierd. Leg aan en maak dat ge morgen op uw werk zijt. Kunt ge nog een keer zooi bezopen thuis: komen, 'k smijt heef de boel aan de deure, en stille ruide ze er bij .- 'k Heb het wel honderd keers gezeid dat ik geen plukkers meer zou vragen, maar nu is; 't gedaan... 't is voor goed gedaan 1 Zarren schoffelde haastig naar den stal, waar iiij nog aan tijd kwam om Celina ongemerkt entwat in de ooren te blazen. Celina, vezelde hij, als; ik ooit van hier weg ga, 't zal voor 11 zijn, -! De dagen schoven snel, de eene 11a de andere, en 't plukken ging regelmatig zijnen gang. De ran ken vielen onverpoosd en werden tusschen de neerstige vingers kaal en bluts geknipt. Gedurig verkropen de plukkers met stoelen en manden naar 't versch groen en reisden zoo onder 't aanhoudend werken van den eenen kant van het land tot den anderen. Het hom melhof had nu een groot derde van de geheele be planting ingenomen en de bloote grond keek ziek en nuchter uit met de verlepte en verlaaide rankesteerten die achterbleven lijk de af gepeuzelde beentjes op eene kermis tafel. De wind hield vlak den Wieslen 111 en dag op dag hadden ze 't schoonste weere dat ze konden wenschen. Ze moesten er gebruik van maken en ze Ti lieten, het onderwege niet. i W-Ordt voortgezet Qi CJ <53

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1