Mengelinaren q m m m m m m m m m m s 0nderlinge bijsïand m m Kx' mens, m w 22 w De Discfo van Poperinghe Cevolgon van het drankmisbruik De personen *et ^edzi(PkniSfib^ Wettelijke besluiten STAD YPER STAD NIEUWS ïS| SflP SflP .S# S# SüP.5# Groote antialeoolische betooging M if' if* -fc if" if* if* if* Boctstrrtifdli jkc!tthaak van per $L'M.if*¥*&* if'&'if'mm. Bezoekt in de Belgische Afdeeling (Groot Paleis) den stand van Adolf Del- liaize en O (zie aankondiging). Gil alion du* liidt aan llauwt0. uit- Hl ift if. if* if, #5 ff*, if* if ourdes tsuauMuataum aiKwaBBscBjeaQasa* die zij naaien moest. Evenmin liep hij door dik en dun en rookte sigaren, en kwam dan thuis met schoenen die ge blonken moesten worden. Evenmin zat hij te gapen achter eene gazette en rekte zich geeuwend uit als het donker werd, met de knorrige vraag Krijgen we nog geen eten - Hij maakte veeleer zelf het vuur aan en hing den ketel op, trok de radijzen uit den grond, schelde zelf de patatten en deed kortom zijn plicht. Hij was met een gerecht tevreden en werd niet lastig als het aangebrand was. Hij hoefde ook niet eiken dag schoone manchetten en een schoon overhemd te hebben. Maar hij melkte de koeien en lokte de kippen met een meesterlijk tijp, tijp, pijp om ze eten te geven. Hij bracht nooit een half dozijn vrienden meê, die op 'nen omzien moe ten blijven dineeren. Hij bleef ook niet alle nachten uit om biljard te spelen, en Eva hoefde niet op te blijven en zich te bedroeven. Hij zat niet in het bierhuis, terwijl Eva thuis was en den kleinen Kaïn in slaap wiegde. Hij riep Eva niet uit de keuken, omclat zijne pantoefels niet in den hoek stonden, waar hij zeker wist,dat hij ze had neêrgezet. Als hij zijne leerzen uittrok zette hij die onder 'nen vijgeboom en daar stonden dan ook zijne pantoefels. In één woord hij meende niet dat Eva alleen voor hem geschapen was en om hem te bedienen hij leed :niet aan 't zot gedacht, dat het voor eenen man onteerend was, zijne vrouw den last te helpen verlichten. Ja, mijne hee- ren, om dat alles, geloof ik stellig, is het dat Eva geene meid hield. 35 VIJF MILLIOEN VOOR EEN KUS. Een jeugdig ardhi-millioenbezitter, John Bar- say, dierf het wagen, alhoewel zeer angstig van karakter, zoo bericht men uit New-York, een kus te vragen aan -eene jonge bediende;, miss Alice Brookland, waar hij tot gekwordens toe op verliefd was. Miss Alice Brookland narn het gekscherend op en ze/'de En ik, wat krijg ik daar dan voor Mijn persoon en mijn fortuin, antwoord de John Barsay. Ik zou mij met een klein millioentja dollars tevreden stellen, verklaarde het meis je al lachend. De aanwezijge personen lachten hertelijk me de. Maar Barsay, zonder een woord te spre ken, trok een chèques-boekje uit zijn zak en vulde een formuul, ten bedrage van een mil- lioe-n dollars in. Hij overhandigde het kostbare papiertje aan het meisje, dat hem als belooning een kus gaf. Die kus was voorzeker nogal vet betaald. m HOOGE LOONEN. Mevrouw Adelina Patti, de beroemde zangeres, werd voor eeu rondreis door de Veree^ nigde Staten geëngageerd gedurende zes maanden tegen 52,000 fr. de voorstelling. Deze rondreis bracht haar twee en half; miljoen op. Mevrouwi Meina verdient on geveer 9000 fr. per avond, en Caruso 12,500 fr. 'gemiddeld du;s; SOU fr. per mi nuut. Pederewski speed voor 12,000 fr, 20 minuten piano en Jan Kubelik speelt twee stukken op de viool voor 4,500 fr. 3> WEERAL EEN DOMKOP. De 10 jaariijksche prijs van taalkunde js toegekend aan den Pi Delahaye, Bol landist. Verscheidene werken, allen van groo- te waarde, dongen mede naar den prijs. De jury was samengesteld uit hoog leeraars van Luik, Leuven, GenL en Brussel. t 35 DE GENADE VAN LEON PELTZER. De beheercomméssie- van het het gevan- genhuis van Leuven waar L. Peltzer wegens moord op den advokaat Bernaeys sedert 2/ jaar is opgesloten, heelt een ongunstig ad vies uitgebracht over de hem te verteenen genade. Opdat die genade verleend worde, wordt geëischt dat de veroordeelde de feiten hem ten laste gelegd, bekenne. Zoolang de bekente nis niet heeft plaats gehad, kan, geen genade worden verleend. Peltzer heeft nooit willen bekennen dat hij de misdaad die zijne veroordeeling uitlokte, met voorbedachten rade heeft gepleegd. Hij houdt staande dat het daar een manslag was, ge eh mo ord. Dit wil de commissie niet aannemen en be slist dus dat de .opgeslotene geene wroeging over het gepleegd kwaad betoont, mits hij zelfs den moord blijft loochenen. AMERIKAANSCH. Uit Jefferson Ci ty, in den Staat Montana, komt bericht over feïten van zoo vermakelijke driestheid, dat zij hier niet onvermeld mogen blijven. De overheden van de staatsgevangenis in Jefferson City zijn er namelijk toe gekomen te vernemen, dat in de staatsgevangene daai ter stede éen valschmuntersinriehting bestond, die in twee cellen met vlijt en succes worden gedreven, met medeweten der bewakers, na tuurlijk. Die inrichting heeft vele jaren lang bestaan voor het bestuur der gevangenis er iets van wist. Was de straftijd van een der celbewoners valschmunters om, dan kwamen de nieuwe klanten in het vruchtgebruik van de installatie en werden door de medeplichtige b waker in de geheimen en in de techniek van den stiel ingewijd. Jaren lang ging alles goed. Maar toen kwam er zooals altijd twi;t over de verdeeling van de winst en er werd grklapt door een der medeplichtigen. Nu L er voor goed een einde gemaakt aan het winstgevende bedrijf. HOUTWORMS Om houtwormen, weg te krijgen uit kaderlijsten ol ander hout werk, spuit in de gaatjes met een na-ima chienspuitje een weinig terpentijn. Al e geen houtknaagsel meer uitvalt, dan zijn d- hout wormen dood en ge stopt nu de gaatjes met was, waarin veel terpentijn is. HET DOODVONNIS TEGEN KONING BODEWIJK XVI MET EENE STEM MEERDERHEID UITGESPROKEN Ten tijde der Frausche onweuteliog, besloot het N.itioDaa' convent, dat uit 745 leden bestond, het koningdom in Fran krijk af te schaffen. De vijanden van kroon en schepter gingen echter nog verder en eischteu in de zitting van 17 Januari i793 dat men den koning zeiven ter dood zou veroordeelen. Bij de daarop vo gende stem ming. stemden 361 leden van t Nationaal Convent voor, en 360 tegen den dood des koDings. De zitting duurde den ganscheu dag, dan den keelen daaropvolgenden nacht en verder wel tot 's avonds toe van den loopenden dag. Elk lid moest een voor een zijn stem afgevenelke stemming werd door het gepeupel, dat van op de galerijen toeluisterde, of met stormachtigen bijval of met verwenschingen eu bedreigingen ont haald en opgenomen. Daardoor overviel velen leden een zoodanige schrik, dat zij nog in 't laatste oogenblik veranderden en eene stem voor den doocl des konings uit brachten. Onder dezen, die voor den dood des konings stemden. bevond zich ook een neef des konings, hertog Philip van Orleans, die den bijnaam Ega ité verworven had. Dezen karakterloozen man trof korten lijd daarop een voorbeeldige straf want de dwingeland Robespierre liet ook hem dooi de guillotine het leven benemen. Koning Loiewijk XVI zijn hoofd viel vier dagen na deze stemming onder de valbijl der guil lotine. Wat ééne stem vermag Hoe eeu enkele stemme menigmaal over den uitslag kan bes'iseeu Hebben wij niet gezien dat in 1879 te Brugge een liberaal Senator met ééne stem werd gekozen En werd toen ook de onge lukkige schoolwet riet met ééne stem iu 't Senaat er doorgehaald Wat ééne stem toch vermag Tan goede often kwade! Het Arbeidsambt komt te laten weten (dat er op 1 jan. 1910 in Belgie 8199 erketa.de maatschappijen van onderinnen b'jst nd wa ren, waaronder 4930 pensioengilden, 3041 zie kenkassen en 225 bijzondere maatschappij- Het telt er 364 in Limburg 505 in Luxemburg 674 in Namen 693 in Antwerpen 748 in Westvlaanderen 1092 in Luik 1255 in Brabant 1340 in Oostvlaanderen 1528 in Henegouwen. Voegt men daarbij de niet erkende maat schappijen van onderlingen bijstand en 'de 7000 landbouwsverzekingsmaatschappijen van ons land men mag zeggen dat de onderlinge Rijstand in België de krone spant e)n nie-vers elders zoo bloeiend is. Wij brengen hulde aan het vooruitzicht en de spaarzaamheid van al dezen die re gelmatig betalen om hulp en bijstand zeker (te zijn in hunnen ouden dag, of als de ziek te hen nbdervelt, ofwel als zij een verlies of een ongeluk tegejnkomen, of onvrijwillig zonder werk vallen. Menig vooruitziende pensioen- of ziekengilde behandigt om een spaarder, die jaarlijks eenige franken san zijne jaarlijksch levenslang pensioen in zijn ouden dag, of kostelooze geneeskundige hulp en eene daghure te trekken als hij ziek of zuchtig wordt of zonder werk yalt heeft lot heden misschien niet bemerkt dat zijn geld zijne medespaarders baal, die oud of ziek of werk loos geworden zijn, en dat hij al voor zich-* zeiven zorgende, zijnen noodh bbenden even naaste hulp en bijstand verschaft. Elks geld dient voor allen, en al 't geld voor iedereen; wat ieder inbracht wordt gemeen. Hoe schoon en deugddoend meteen NAAR BRUSSEL. 't Is Zondag 24 juli dat de Koninklijke Fan fare van Yper naar Brussel reist om de ten toonstelling te bezoeken en in de hovingen een Concert te geven. De fanfare vertrekt uit Yper t n 5 48 en keert den maandag avond ten 6.28 uit Brus sel terug. x 11 pj concert wordt gegeven, ten 3 ure op den Kiosk B, bij den hof van Parijs, dicht de Engelsche en fransche afdéelingen A /gelegd door de oud-leerlingen ran Si Vincents College M. Jan Van der Ghote van Yper, het exaam van kandidaat in wijsbegeerte en letie en als voorbereiding tot de rechten (le proef). M. Jan Morel van Houthem (Yper) het exaam van kandidaat in wetenschappen pis voorbereiding tot de studiën van apotheker (2^ proef) M. Gabriel Decaestkecker van Yper het exaam van kandidaat iu wetenschappen als voorbereiding lot de vee rtse iijkun ie (2e proef). M. Lucien Rofiiaen van Yper het exaam van kandidaat in wetenschappen als voor bereiding tot de studiën van apotheker (2C proef). M. Marcel Casier van Houthem (Yper) MET ONDERSCHEIDING het exaam van kandidaat iu wetenschappen als voorbereiding tot de studiën van apotheker (2C proef) M Daniel Co n - vn Dick ba ch MET ON DERSCHEIDING hel exaam vankandidaat in wetenschappen als voorbereiding tot de ge neeskunde (D proef). M. Emile La Grange van Yper MET GROO- TE ONDERSCHEIDING het exaam van kan didaat in wetenschappen als voorbereiding tot de geneeskunde (le proef). M. Adile Debeuckelaere van Handzaeme MET GROOTE ONDERSCHEIDING het ex aam van wijsbegeerte en letteren als voorbe reiding tot de klassieke philologie. gehouden te Brusselop 26 Juni igio (SLOT) Bij zijn optreden wordt de jonge volksverte genwoordiger vuriglijk begroet. Hij spieekt in zijne vloeiende en krachtige taal eene meesterlijke rede uit, waarvan hier een gedacht Drankweer is een plicht van volksheide, zegt despreker. Alle denkers zijn het eens om te bekennen dat \o!kor.twikkeling noodrg is, maar is dit mogelijk, men mag het zich afvragen, wanneer men de onh iian ziet, voortgebracht door den alcoolwanneer men overweegt dat 50 jaren van verkwisting en drankmisbruik ge noegzaam geweest zijn om het volk te verbaste ren en tot den laagsten lord van de vordier-lijkste vernedering te doen dalen Is het niet verschrikkelijk als men denkt dat er jaarlijks meer geld aan alcoolverbruik uitge geven wordt, als" al de begrootingen van ons landbestuur tezamen bedragen Hier baalt de spreker nog menige statistieken aan en eindigende zegt hij: be drank is de onder gang, wilt g(j er een treffend bewijs van het is vastgesteld geweest dat nooit een landbouwer te niet is gegaan of het was een drinker. Rot drankmisbruik is ook de grootste vijand van vakoiganisatie. Wat kunnen de wetten,die men maakt in zake van spaarzaamheid en vooruitzicht, op een geal- cooliseerde volksmassa Tot. wat dient vermindering van wer'xureD en vermeerdering van dagloon ais bet dienen moet orn meer tijcl onnuttig in da herberg te verslijten en aldaar meer schadelijk veneer ie doen I Ja, bet ware wenscbeljjk dat uw fiere optocht van dezen morgend diene en heipe om de pesti lentie onzer dagen te bevechten; ik zeg: hit alcoolismus want vergeten wij niet dat 2<D.COO herbergiers belang hebben in tiet drankmisbruik. Hoe vakvereenigingen tot stand brengen en doen leven wanneer de gealcoolisuerde in z ch het edele gevoel niet meer vindt lot verheffing en veredeling, en ais het geld, dat zoude moeten dienen om door eigene macht en zuivere eigen liefde zich te v -rheffen. om reden van herberg en spel aan den werkman ontbreekt? Onbetwistbaar is het gevaar en wij moeten er tegen opgaan met de openbare opinie te verwek ken en den strijd te prediken tegen den geesel onzer eeuw. Dat iedere drankbestrijder zich bekotumere met de werkmanskwestie, en dat hij zicli voor aan stelle als er spraak is van sociaie werking en lotsverbetering van den werkman. Het is de onwetenhoid van het volk, die het alcoolismus heelt doen ontstaan dus is volks ontwikkeling noodig. En gij, vrouwen, vergeet niet dat voor deze werkitiguwe liefde honderdman machtiger is dan al de wijsheid van den man om op dit gebied te gelukken En gij afien, geestelijken, en gij allen, mannen van de hoogere standen, zjjt indachtig den plb hf u opgelegd. Bekommert u wat meer als nu mot volksontwikkeling en werkorganisatie, maar weestallen ten allen tijde gedachtig dat, indien gij in uwe pogingen \vilt gelukken, gij boven op in uwe i-tandregelcn een artikel moet ichrjjven met opschrift Drankwbèr Dene rede wordt door daverend handgeklap toegejuicht. Daarna werd het woord toegezegd aan Mees ter Robert, van Parijs. Het is «ene groote eer voor mij, zegt hij in zijne zoo sierlijke fransche hem eigene taal, (men voelt dat hij zijne moedertaal meester is en dat.zooals onzen Hiigo Verriestdikwijls zegtde taal ons zóó aangeleeid, danst op ODze lippen), de groot ste eer zelfs van mijne loopbaan zoude ik moeten zeggen, vari hier vóór Uwe Majesteit geroepen te zijn om het woord te nemen i .leze prachtige vergadering, waar ik als verdedigers van deze goede zaak Zijne Majesteit, een Kerkvoogd, een Staatsminister.een Volksvertegenwoordiger zie, en dan Mijfiriog enkel een advokaat, die zich in Vrankrijk met het aleoolvraagstuk wat bemoei de. Vergun mij het recht u te zeggen, dat ik heden van vei wondering geslagen werdt, en liet was niet alleen voor het inrichten van uwe prachtige we; eld entoorislolling, dia van alle kanten en uit alle werelddaelen, de volkeren tot u doet komen,maar bijzonderlijk den oneindigen groot i ellen stoet die dezen morgen vreedzaam en in orde de stad doortrok. Dat herinnert mij eene poging die wjj betracht ten in Parijs, voor lie verbannen van den ver- iterfelijkeii alsem (absinth"), ganseh de stad kwam ui oproer, de betooging weid door de marchauds de vin» (de herbei giers van a daar) uiteengedreven en do matiif- stanten moesten gewapenderhand in voiliging gebracht wordt. In uw gelukkig v-i.je land ge-ehie tt het niet zoo. Uit uw land ook heeft men den doodeuden alsem verbannen en zoo is niet enkel goed ge sticht voor uw vaderland,maar gij hebt den dank verdiend van de gansche samenleving. Aanzien wij de uitwerkselen van het alcoolis mus in Vrankriik. De bevolking vermindert, de militieraden bestatigen 7» ten honderd onbe kwame» voor den dienst, jaar uit jaar in wordt een ganscli legerkorps jongelingen als vernie tigd, de zothuizen co gevangenissen zitten prop pensvol de teerir glijders zijn ontelbaar. En boe kan bet anders wanneer men ten allen kante do verlokkende herberg open vindt Str(jd daar tegen. Geeft lucht en licht en zonne stralen in overvloed aan den werker, maakt voor htm gezonde woninge 1 en dan zat hij na het aft - ub.-nd werx, naar de toelachend maar ongeluk medeslepende salons niet loqp.eu. Maar bijzonderlijk, bevecht de kwaal van het begin af. Doet dus eenen oproep tot den onder wijzer. hij heeft de ziel van het kind in banden en kan het kried >n en vormen als het was.wi-ndt u tot de ouders, tot de moeder bijzonderlijk, zij is bost geschikt om uw werk te steunen. Ik eindig met u mijne verwonderingtë zeggen bij het zien van deze prachtige betooging,waarin gij in de aanmoedigei de tegenwoordigheid van M. den Koning, eenen nieuwen kruisvaart predikt die beste uitslagen laat verwachten. Ook zal Zijne Majesteit hedenavond mogen zeggen, zooals vroeger eeu Roomscbe Keizer ik heb mijn dag niet verloren want bij heelt medege- bolpen aan een werk, dat voorspelt de gezond heid, de schoonheid, de grootheid, d«n vooruit gang van uw Vaderland. L. V. G. De lezers van liet NIEUWSBLAD zullen zich nog die- lasterende beweging herinneren, welke de liberalen tegen het armbestuur yan Poperinghe verwekten. Op aanklacht van M. Rabaut, bakker te dier stede, werden Ivier dischmeesters voor de boetstraffelijke recht bank van Yper gedaagd, niet onidat zij on- rechtveerdigheid of ontvreemding bedreven hadden, maar omdat zij, in strijd met art. 245 van het strafwetboek, zelve eenige wa ren aan het armbestuur geleverd hadden. Zells vroeg de voornoemde Rabaut schavergoeding aan de dischmeesters, omdat zij hem niet mei leveringen begunstigd hadden. De tribunaal van Yper verwierp de sehfi- vergoeding van Brabant en legde de helit der proces-onkosten ten laste yan dezen kla ger de dischmeesters werden verwezen tot de allerminste straf van 26 frank, en dan nog was het maar eene voorwaardelijke ver oordeeling. Tegen het afwijzen der burgerlijke partij ging Rabaut in bc-roep tegen de veroordee ling der dischmeesters ging de Procureur-ge neraal van Gent ook in appel. Vier zittingen van het beroepshof te Gent werden aan die zaak besteed de liberale advokaat Desaegher hield den eisch van Ra baut staande de heeren Begerem, gewezen minister van Rechtswezen, en Vandevyvere, schepene van Gent verdedigdeq de betrok ken dischmeesters al de getuigen wierden opnieuw onderhoord. Woensdag laatstleden heeft het Beroepshof, na die lange rechtspleging het vo'gende von nis uitgesproken vooreerst de burgerlijke partij, door Rabaut gesteld, is niet aanveerd, en te zijnen laste vallen dus de onkosten van dit beroepsgeding ten tweede de aller minste straf, door de rechtbank van (Yper uitgesproken, blijft behouden voor de vier 'dischmeesters. Over vier maanden zei ons blad over die zaak Veel geschreeuw voor weinig wolle!» Die meening mogen we ongetwijfeld behou den. In het liberale kamp is er nu geween en knarstanden de tooneelmeesler en zijne marionetten Rekken nu een lang aangezich- te Zitting van 14 Juli igio. Voorzitter, M. Bieiiuyck. Den 12 Maart laatstleden, was de ge naamde Vanacker Cyriel, landwerker te Lan- gemarek, door de barreelwachtster Meyfroodt Octavie aangesteld om haar te vervangen aan iden barreel, bij het voorbijrijden van den .trein van 6 1/2 ure, om haar toe te la ten op reis te gaan. Toen eenigen tijd na het voorbijrijden van den trein de landbouwer Noliet, meester van Vanacker, (hem niet zag ter.ugkeeren, wierd hij ongerust en ging lop zoek. Op eenige stappen van den barreel (vond hij den lanteern waarvan Vanacker zich bediend had en eenige meiers verder in eenen gracht vond hij het lijk van zijnen dienst knecht. Meyfroodt Octavie verscheen vandaag voor de Rechtbank om door onvoorzichtig heid de dood van Vanacker veroorzaakt (te hebben, en zij is voorwaardelijk veroordeeld tot 100 fr. boet. Titeca Jules, landwerkter te Waasten, vervolgd voor zedelooze feilen, krijgt 7 maan den gevang en 50 fr. boet met onmiddellijke aanhouding. 1 Denys Oscar, Mon.net Henri, Pattyn Charles, Pattyn Constant, Mdérman Jules en Verhalleman Achille, werklieden te Ploegsieert, worden veroordeeld de vijf eers'e elk ïot 30 fr. boet en de zesde tot 50 fr. voor ye- derzijdsche slagen. Waeselynck Isidore, metsersgast te Ploeg sieert, wordt voorwaardelijk veroordeeld tot 26 fr. voor slagen pan. Verhaeghe Camille1.; Gheus Cornéiii-, huishoudster te Yper, krijgt voorwaardelijk 50 fr. boet voor smaad jegens Baelen Henri, die getuigd had in eene zaak ten, laste van haren zoon. Vanhove Bertha, handelaarster te $t- Amandsberg, vervolgd voor aftroggelarij yan 40 fr. ten nadeele van, Wulleman Christine, is vrijgesproken. Therry Ernest, landbouwer te Brielen, krijgt 15 dagen en 26 fr. voor slagen aan de gendarmen en 8; dagen en 26 fr. voor op stand aan de gendarmerie. Voorwaardelijk. Depoorter Edmond, werkman te Dicke- busch, krijgt voorwaardelijk 200 fr. boet voor jachtmisdrijf. - Cailliez Sylvie, dagloonster te Zuydscho- te, krijgt bij verstek 8 dageny en 26 fr. voor smaad aan de politie. BOESINGHE Heer drukker van het Nieuwsblad, Haddet gij maandag door onze gemeente moe ten passeeren, ge zoudt waarlijk gemeend heb ben dat er inhaling was van een nieuwen pastor ofwel een nieuwen burgemeester, zoo algemeen was de versiering. Gou zij gedankt, pastoren burgemeester zijn in goede gezondheid eu 't is te hopen dat liet nog jareu duren zal eer we o, zulke vernieuwing moeten peizen. Maar zijn de Boesinghenaars christelijk, ze zijn ook vadet lauds-en vlaamscbgezind au daar om was 't dat ze maandag zoo algemeen hadden versierd om hulde te brengen aan hunne vrome voorouders van 1302. Ten 4 ure ging het muziek uit en onder,'t. spe len van geestige deuntjes en vaderlandsche lie deren trok men het dorp rond en men dronk een hertelijk glaasje, zoodal eikendeen uiterst tevreden was. Heerdrukke y zult ge mijnen brief overnemen in uw blad 'k Zal nog alternets schrijven Uw lezer, J. V. Vriend lezer, dank voor uw schoon verslag en proficiat voor de Boesinghenaars met hunne vaderlandsche f'oeste Hoe meer ga schrijft, hoe liever. 't Nieuwsblad. ROUSSE AËRE Voor het H. Saeramentscongres zyn een heeie reeks voordrachtgevers en s^rekeis leeds aan geduid. Dat congres belooft waarlijk veel. Uit het Ypersche zullen spreken den donder dag 11 oogst, in de tweede afdeeling (Zondag vie ren, enz.) Eerw. heer Galiewaert, onderpastor op Sint Maartens te Yper, over de mis van eere hei stelling. Den vrijdag 12 oogst, in de tweede afdeeling Kerkzang is de Z. E. Heer L'ekeu Kanunnik De Brouwer, voorzitter, en daar spreken onder andere E. H. Vandek rekhove, leeraar te Yper. over den kerkzang m de colleges en M. L. Van- houtte, orgelist in de hooldkerke to Yper, ovei wenschen over begeleiding van kerkzaug. In de algemeene vergaderingen raamde redenaars aangeduid om er het richten tot de talrijke deelnemers. DICKËBUSCH Zondag laatst is M. Vanden Wouwer, land. bouw ingenieur van Yper,hier geweest om eene voordracht te geven over het nichten van eenen veehond, waarvan M. Fraeijs. aanveerd heelt eerevoorzitier te zijn. De boeren waren zeer talrijk opgekomen en de stichting werd eenparig bestot -o. Nog eene inrichting die zal meehelpen om den toestand onzer w«rkzarne en zorgvuld.ge land- bouwers te verbeteren. M. MEIER, tandmeester te Kortrijk, laat zijne talrijke kalanten weten dat hij voor on- bepaalden tijd te Yper geene raadpleging meer zal houden en door niemand vervangen wordt. Voortaan wende-men zich rechtstreeks tot 't huis van den Tandmeester Meier, te Kor trijk op den hoek der Moescroenstraat, n. 2, (huis met koetspoort), bij het gevang. De personen die zouden voornemens zijn nieuwe kunsttanden te, doen inzetten, heb ben ons maar eenige dagen op voorhand te verwittigen 's morgens te Kortrijk aanko mende, zullen zij denzelfden dag met hun nieuw gebit kunnen vertrekken. LAXüëMARCK 't Is den tt juli, de verjaardag van den slag dor Guidensporen!Geheel degemeente is be- lagd en een zeventigtal vlaamacbgezinde faestvierders noenmalen gemoedelijk en gezellig te zamen in het oudleerwerkhuis. -- Op 5 juli I.I., hebben de schoolkinders van 't klooster een speelreisje gedaan, met char-ft-bancs of bankwagens, naar de Kemmelberg en verder op naar den Roodan- berg.Gij 1- unt denken hoe aangenaam en gezellig dit moet geweest zijn voor de speelzieke en nieuwsgierige jeugd Op tt juli, ging do con gregatie der jongedochtei s iu beevaart naar O. L. V. van O stacker.— Zondag 17 juli, wordt M. Ëmiel Roucke,Pater der Congr -gatie van Scheut, priester gewijd den 25 juli, komt ti(j zyne eere- mis zingen op zijne gebooi tt-parochie en wal later scheept hij in voor Congoland. De moedige Zendeling 1 God's zeg n date rijkelijk over hem en op zijne wegen 1 De eerw. heer Soenan, student b(j do boogeschool te Leuven, heeft er met den besten uitslag zijn exaam afgelegd en den graa 1 of'titel bekomen van licentiaat in ker kelijk recht. Proficiat;. Deze week is hei de kermis vati Sint Jelyus, die stil en aangenaam aankomt en vooi bijgaaf. WATOU Op Zondag 3t Juli iöli\ phchtige inhuldiging van het vaandel geschonken door Z. M. den Koning, aan de Maatschappijde vereenigde wapenbroeders. Schikkingen vari den stoet Om 3,27 ure, ontvangst van den Heer Coveliers, Kolonel Bevelhebber van het 4e linieregimerd. Onmiddellijk na de aankomst, van beide trams van 3 27 en 3,54 vorming van dsn st et. Om vier ure oogenschouw en optocht van den stoet door de dorpplaafsPoperinghcstraat, Nieuwestraat, Abeelestraat, Steenvoordestraat, Rousbrugghe'traat, Winnezeelestraat, Kleine Markt, Vijfiioekstraat, Kasteelstraat en Sleen- voordestraat tot op de Groote Markt. Om 5 ure plechtige overhandiging van het Vaandel, gevolgd van de overhandiging der eere metalen aan de H. H. Voorzitters der deelne mende maatschappijen, welke vriendelijk ver zocht worden zich op de kiosk te willen begeven, 30 raai.tschappvjen hemen deel aan den stoet. Onmiddellijk na de overhandiging van het Vaardt 1 en de ontbinding vari den stoet GROOT CONCERT 1. Door de Stadshar monie van Poperidgh i. 2. Door de Muziek van Rousbrugge. 3. Door de Muziek van Sleenvoorde. VJUj dlltll Uit. 11JUI putting of bloed armoede, gebruikt de ijzerpil van Dr Raphael en gij zult spoedig volkomen genezen zijn. 1,75 fr. de doos. I M. WOESTE Onze gi.nachle Staatsminister M. Woest?, die voor zijne wankelbare gezondheid naar Zwit serland was gereisd, heeft. -Woensdag daar eene operatie onderstaan, die, naar het oor deel der geneesheeren, wel gelukt is en zonder verwikkelingen, na korten tijd de volkomene genezing van den eerbiedweerdigen staatsman zal te wege brengen. God gave dat het waar zij 1 HOOIDIEVEN. Er is in da verdronken weide 150 tot. 200 kilo-s hooi gestolen ten nadeele yan Emiel Bailleul, bakker te Zillebeke. De polici-e doet opzoekingen. WERVICK. Maandag waren duivenmelkers uit Wervik- fransch naar België gekomen en hadden er al klappen over de duiven, menig glaasjes gele digd. In den namiddag keerden zij terug en kre gen op de brug ruzie tegen de Belgi iche doua niers. Na wat getwist te bobben, ging men aan het vechten e-n zekere Gustaaf Verbeke werd door den. douanier Achiel Ghe-len doodgescho ten. Het volk was zoodanig opgewonden, dat men het huizeken van de douanen wilde af breken. Gelukkig kon de overheid de gemoe deren wat bedaren. Het parket is ter plaatse geweest en woens dag nu ch tend is het slachtoffer met den vroe gen morgen begraven in Belgie. Ghelen zal niet vervolgd worden daar hij volgens ge bruik der douaniers geen verwittigingen moest doen vóóraleer të schieten. Hij zal verplaatst worden naar V<urne. hem in de Leopoldstraat uitges(rej. om 3? BRUSSEL. Een slechtbefaumde ke rel liep maandag namiddag smoordronken me. zijne twee dochtertjes, van 5 en 6 jaar pud, in de Nieuw straat rond, te midden eener groo te samenscholling. De meisjes moesten de voorbijgangers almoesen vragen. Een policie- agent verzocht hem zoo spoedig mogel..,k met zijne kinderen huiswaarts te gaan. De ke rel echter trok eene herberg binnen en dronk ei nog vele druppels. Wat later vond de agent De twee kinderen zaten nevens hunnen aarden vader te weenen. Dit maal werj kerel naar den amigo gevoerd. Hij had 5 eene som van rond de 40 fr. bjj zich, de kinderen rondgehaald. De moeder y,er verwittigd en kwam hare kinderen halen f hoever de drank een mensch tot brengen kajj KOEKELBERG. Nog zulk een sta,; tje was te zien, maandag avond rond 10 j tare, op de wijk der J-ettelei, -nab'ij hel jrj-' sabethpark le Ko-ekelberg. Daar werd he! de wijk in opschudding gebracht door he ïr^oilpri vjin revolverschoten. De nolieie 1... knallen van revolverschoten. De polieie fcw toegeloopen en vond er een dronkaard met een revolver speelde. De kerel werd n het commissariaat geleid, waar hij vertenj dat hij zijne verloofde had willen doodschi- a7\/TT>orr» fiphlpr flft Rro)-, ,11 ien. Men heeft hem achter de grendels idraaid. VRACENE. Verleden week heeft hiet zekere Alfo-ns Nachtergaele eene gevaarlijk messteek in het been. bekomen. De drank hier wederom de -oorzaak van. Nachtergae] zat immers rustig te kaarten in -eene hei" berg, toen twee dronken ruziemakers bij nen kwamen. Om alle geschil te voorkomen gingen de kaarters seffens naar buiten waren nog maar op Iden drempel van de deu! toen Nachtergaele getroffen werd. De moor denaar nam seffens de vlucht. Hij js geken(j vlekken, darters, eczéma, jeukingen),'J9 spoedig genezen zijn als zij de sh'jmverdrhvern pil Waltliery gebruiken. 1 fr. de doos. 1 gg WATOU. De gendarmen hebben hier ook twee dronken booschwichten aange- houden. Het zijn zekeren Henri Bosseemv Zij hadden maandag heel den dag gedron ken in de herberg St-Josephte Houtker- van Dixmude en Louis Defour van Veurne ke. In plaats van hun verteer te- betalen dwongen zij de bazin, onder bedreigingen, hun (5 fr. te geven. Met 'dat geld kwamen zij naar ,'Watou afgezakt. Zij gingen in een winkel, op de belgische grens, en stolen er een hemd en een kravat. Vervolgens l rokken zij naar Je woning van H. Luok yom er 2 fr. buit te maken. Zij werden echter algauw bij den kraag gevat. M. Ferdiuand Dethoor, boventallige hulp griffier ter Rechtbank van eersten te Yper, is hulpgriffier benoemd in vervat- ging van M. Dutnon, overleden. Een Koninklijk besluit bemachtigt gemeente E'verdingbe een deel van kerkhof buiten dienst te stellen om opzoekingeu te doen. 33s« Belgische Nationale Bedevaart van Sep tembar naar LOURDES. Deze bedevaart, volgens gewoonte^ onder booge goedkeurig van Z. D. H. M«r deD van l.uik, ingericht, zal als volgt plaats A. Vaucanliëtrein, vertrek uit Luik dei 6 September, terugkomst, den 14 B. Voorwachttreiri, vertrek uit Luik dei 16 September, terugkomst, den 28; C. Rechtstreeksche treinen, w Ziekentrein, vertrek uit de voornaamste sted=i van België, de.n20 September, terugkoms:, dei 28. Voor prospectus, enz ,zich ie wenden tot des inrechter den Heer, F. üelarge, roe des Prébw d-ers. 13, Luik, of tot eenen der op de beketio- making aangewezen briefwisselaars De Burgemeester der stad Yper Gezien de wet 30 December 1882 op gezondheidapolicie der huisdieren Gezien bet Koninklijk besluit- van October 1908, algemeene bepalingen in®" dende op de razernij Aangezien er gevallen van razernij iu'" scheidene naburige gemeenten beata' geweest BESLUIT Art. 1. De schikkingen van bet vooj meld Koninklijk besluit van290ctobei' 1 zijn stiptelijk verplichtend en zullen ops van vervolgingen, in alle punten nageleefd worden te reken van beden Deze schikkingen luiden als volgt Elke hond, zich bevindende op den "'ïffpr weg, op eene openbare plaats, of °P roridloopende, moet, ten allen tijde, aso 3 eene rnedalie dragen waarop de naam ei meente, door den eigenaar bewoond, volgnummer to lezen staat, ten einde j te laten, bijmiddel van een register, a ,ja gemeente gehouden, don naam en liet ad'h den eigenaar weer te vinden. De medalie wordt geleverd door bet 8® - tebestuur, en moet gemaakt zijn volg«Ils modellen door den Minister aa ogenomen- f Te rekenen van het oogenblik d'-r L* king,mag geen hond op straat gevonden noch in ee:.e openbare plaats, noch ,,nJ 1 ondlooper.de, zoo li ij niet voorzien ls |(-s muilband, aan den halsband door eewsj - riem vastgemaakt. De muilband nio» derniodellen zijn door den Minister aa"y^J Deze maatregel is verplichtend gedu^Ji maanden, te rekenen van liet laatste F en bekend gemaakt geval van razet dacht geval. i.l De overtredingen derbepali- gen v3' V' ninklijk Besluit van 29 October gestraft ingevolge de artikels 4, t> e van 30 December 1882. Yperden 8 Juli i910' De Burgent1-" l.A^ It. UOL Men vraagt winkelknecht 15 iaJ' begeven ten bureele van dit blad tfffrsixrscamimxa -yaarttstz.'»**001" Men vraagt voor een gestie kwamen dienstknecht voor alle kunnende melken. Voor de v°olfta het bD te wenden ten bureele van

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 2