MEN V G0EDK00PE in de Poters Iraat,36, le Yper Bureel der Katholieke gazetten BEZORGD WERK 4. LI ÉG EO IS-IIO TEV!\E 2bis 4, Boterstraat, YPER JULES VANHECKE BREUKEN Genezing zonder operatie Adolpht DELH&BI Adolphe ÜELHAIZE EZRS KAART VAM DEN CONGO JONGELING BENDE POLLET Or\z£ twee nationale reme.diën WISSE SPROPBIÊTf IRES Algemeens en Internationale Tentoonstelling van 40 Machienen onder de oogen des publieks werkende Groote BijvalLAATSTE SCHEPPING TH. PROCUREUR-BLIECK Hou manie Zondagrust Brouwerij I' YPBO 1'SE Bijzonder Bier en bock bier Telt het op uw vingers. .- A B DU SI li O OP V 1 T l\ A i P H A N E M E L B O 8 E HAAR HERSTELLER Pit TER GHESQlbÊEE BORSTPILLEN ju- BLOEGPILLEN van F. V^rgauw^n, van F. Vergauwen, ALLK SLACI1 V/.N BANDEN, BUREELDOZEN GROOTE KEUS van Hoeden en Klakken voor mannen en kinderen STROOIEN HOEDEN en a^e nieuwigheden in zomerartikelen ZEER GENADIGE PRIJZEN Militaire artikelen voor Maatschappijent Policie, PompiersGendarmenenz. CARBONYLE iSK. BEZOEKT ie SUIKERBAKKERIJ - STOKERIJ Koloniale Waren, Wijnen en Sterke Dranken BRUSSEL (M mogelijke Goncurentie ëi jis vanySTroi; w£t\ Kostbare Ontdekking PERSOON Huwelijksaankondigingen diende voor de verkoop onzer naai- machienen ende ontvangsten te doen. Zich wenden Maatschappij Singer, 14, Dixmudestraat, Yper. MONDSTRAAT, 28 ten huize besteld per 6, 12 of 24 flesschen. het geneesmiddel, Bij CALLEWAERT-DE M EU LP NA ERE, drukker, Boterstraat, 36, Yper, vindt uien eene groots kous van verst hillige soorten door schijnend papier genaamd urn op de ruiten te plakken, 't Is hel beste namaaksel van geschilderde kerkvensters, en door zijnen gr ed koopen pri.i vervangt h t plaatsen van gordij cn of bet mat rnaken der ruiten. V» rixf 7Ï>° de met et tot 2.00 fr. Groote Markt J0 Yper naar echte bronnen bewerkt. Een zwaar boekdeel in 8° van rond de 500 bladz., met 13 portretten der voornaamste leden van de bende. Prijsfr. 2,50. Beste soorten van Frnitbnomen, Rozen, Sieraad', Bang en Boscbplaoten. Gewaarborgd Beeten- <n Klaverzaad Verbeterde Groentezaden. Genadig»' Pr ij» e-». eorstolllen ti Bloeilpliits van F. Verflauwen mm lefltrnar vele dulieufleuieuscfcei HUIS GESTICHT IN 1842 IN 'T GROOT FOURRUREN IN 'T KLEIN IS ET EElNIGSTE HUIS van stad waar alle vellenarlikels zelve bereid en verwerkt worden. NET HUIS HEEFT GEEN AN DEP VERKOOPHUIS IN STAD. Agent a Ypres M. E. Angillis-Bouquet Dépositaire E. Beirnaert-Vandaele Grand ehoix d'oiseaux du Senegal ->!<- IN DE BELGISCHE VOEDINGSAFDEELING CTAM p, 1= (GROOT PALEIS) DEN Zelfbewegende Machien voor het vervaardigen van de Chocolade ANDERE BIJTREDINGEN Groep X, in Collectiviteit 1° De Wijnen en Likeuren. 2° De Azijnen Groep XVI, Sociale Huishoudkunde Klas 102 en Klas 108 Sociale Werken van het Huis 685 Hulphuizen in België se, DE SOHCA.]yL3Pia:E!3L,HlE2K.STK.A.A.T, 86 'ar, Leest en verspreidt het NIEUWSBLAD VAN YPER :*a M A R K T P RIJ Z E A YPER 9 Juli 2 Juli Tarwe Rogge Haver '■'rwton \ardappeisti 69. Rijselstraat. Ypeb, 69. IK >KN DERHOM) *'t Merkemsche IS eer hof s 'v lil Broedeferen van zuivere rassen. Orpingtons. Meehelsche ksaekuiten. Minorkas Braeekels •aan 0.15 c. 't stuk nu.20 fr. per honderd. Ook van' l.Jauwejteagseho vechters. Prijs op aanvraag:. Bij 31. AC HIEL CLARY S te Merckem. TE HU REN een v.choon APPARTE MENT. E ilverdinghestraat, 42. Zich be vragen, 1 tijselstraat, 132. PLEKFORT te koop Boterstraat, 36, Yper pen eigenaardig beeld leverl een zoogenaam- huwelijksmarkt bij de in de westelijke ''e ,„athen wonende Rumeniers. Jaarlijks C>p 'L feest van Petrus en Paulus wordt op den kim der Gaina, 5 tot 6000 vloet boven de «pervlakte der zee, eene markt gehouden, aai'°P de huwbare dochters uit den gehee- omtrek zich verzamelen, om door de nfielingen genomen te worden. De voorbe reiding voor dezen dag duurt bij de meis- •eS jaren lang, daar zij ook hun uitzet moe- jeii medenemen. Er wordt voortdurend ge sponnen, geweven, genaaid en gestikt. De moe- jers, de tanten, de grootmoeders en andere rouwen voegen er iels uit haar eigen uitzet pan toe daarop wordt alles in sierlijk gesne- jen 0f met bloemen beschilderde manden ver wikt en op de mooiste peerden der familie 'jaden. Ook kiest men 'I beste deel van den veestapel, de bijenkorven en anderszins pit, deels bestemd voor de. huwelijksgift van de dochter, deels om te laten zien wat meni al- z00 bezit. Boven op den berg maakt elke fa milie, die een meisje uit te huwelijken geeft, haar eigen tent, waarin de uitzet geëxposeerd wordt en waarin zoekende jongelingen door de voomaamsten uit het gezin worden ont vangen. De vrijers komen ook door familie leden vergezeld, brengen het beste in '1 bij- z0Jider een fraaien gordel van zilver engoud mede, en nadat zij zich eene b uid hebben uitgekozen vindt de openltijke ve loving plaats. Als teekenen der verloving worden niet rin gen, maar gestikte doeken gebruikt. Eet wat gaar is, Drinkt wat klaar is, s Spreekt wat waar is, Schuwt wat zwaar is, Trouwt wat paar is, Scheert waar haar is. BURGERSTAND VAN YPER Geboorten. Segers Robert, St Jacobskorkbof De Moor Roger, Zaalhof. Nevejau Robert, l ange Mearschstraat Dauchy Ivonna, Scbuttelaerestraat. Priem Ludovic. Oude Kleermarkt. Denoyelle Angela, St Janstraat. Chercbye Georges, Doorgangstraat. Vercouter Maurits, Paradijsstraat. Doolaeghe Simonoa, St Christoffelstraat Malfait Robert, Zonnebekesteenweg. Knock aert Georges, Zonnebökesteenweg Huwelijken Grooten Petrus, kleermaker, llanard Maria, kleermaakster', beiden te Yper. Rmiei Raetens, bloemist, en Valentina Vil- gcboore. kantenwerkster beiden van Yper. Oscar Speybrouek, landbouw m, en Maria Crivets, z. b. beiden van Yper. Sterfgevallen Vandenbussehe Isabella, St jaar. z. b, W we Vanhecke I.udov.e, echtgte Denoyelle Richard, Dixmudestraat. Mayollet Clementina, 57 j., z. b Wwe Bauduin Maximil aan, Poperi ghesteeDweg. Mailliard Joseph, 94 j z. u. VVedr Moerman Amelia, Rijselstraat. De RaeBb Gab iela, 17 j.. z. b. Wennlnckstraat. Re Gryse Karei, 75 j.. zb. Wedt Delsalle Catharina Eigen Heerdstraat, Geldhof Francis. 44 j., pbotograaf. echtgenoot lauCarnier Maria, Meenonstraat, Jacques Roger, 5 j-, Minneplein. Latour Virginia, 7 j z. b. ongehuwd, St Jans- faoapitaalstraat. Cyrille Braorn, aardewerker, en Eudoxie Dumoulin, z. b beiden van Yper. Ludovic Vanbrabant, vuurstoker aan den ijzer- weg, Julia Vai spranghe, z. b. beiden van Yper- Amatus Feneau, fabriekant, gehuisvest te Yper, Andrea Lenars, z b. gehuisvest te Uk- kei. Edmond De Wispelaere, dienstknecht, Maria Van Eenuo, berbergieister beiden van Yper. BURGERSTAND VAN Z0NNE3EKE Stoi f'gevallen Bostyn Amelia, ongehuwd, oud 75 jaar. Demeulenaere Leonard, echfgt van Rosalia Claerebout. oud 84 jaar. Hi welijksbeloften !>en Fxter Jules Joseph, van Zonnebeke, en Van Gheluwe Laura-Albertina Anna-Maria, van Hu lste. Huwelijk Verbeke Karei, van Gheluvelt, en Lopla Flavie viarie, van Zonr.ebeke. i. Zondag i 0. MAY, Gioote Markt, 35. Dienstdoende apotheek. Zondag 17 Juli De schilderwaarover men het meeste spreekt, is \eker wel de beroemd ste schilder. De dichterwiens naam op ieders lippen ligtis ponder twijfel de groot ste van \ijn tijd. Het geneesmiddel, waarover men het meeste spreekt, is het geneesmiddel, dat de meeste gene\ingen heeft verricht. De Abdijsiroop KloosterSancta Paulo, is waarover in on\en tijd het meeste ge sproken wordt voor hare altijd gene rende werking. Borsllijders en Asthmalijdersneemt om U te geneden de wonderbare be roemde AbdijsiroopKlooster Sancta Paulo. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo, kost perflescb van 23» grammen, '2 f'r, van 550 grammen, 4 franken en van 1000 grammen, 7 franken; Hoe groo- tereflcsch, hoevoor(k'elig:er dun Hoofd-Depöt voor Belgie O. de Peul, Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen. Verkrijgbaar bij I. Aertsens, opvolger Becuwe, Botermarkt 7. Middenapotheek Gh. May, Groot» Markt, 35; C. Libotte, Boomgaardstraat ADonek, Rijs'-lsfraai, te Yper. Jean Fiéfet, Armnntiers 6 Rue de l'Hnmanité I.ucien Wasaelin, te Ko men en in alle goede apolheken Algemeen Depót L I. Akker, Rotterdam. BURGERSTAND VAN POPERINGilE Geboorten Nuyttens Bertha, wijk D, Huwelijken; Maurice Desiriytter, buurtspoorwegbediende, en Amelia Riem, dienstmeid. Moncarey Valóre, handelsagent en Antoinette Sansens, zonder beroep. Huwelijksaankondigingen Saint-Germain, Rer.é, landbouwer, en Alida Quaghebeur, z. b. Omer Stechele, leurder, en Victoi ina Debaene, werkster. WK8KH9M1 M—DB—Ml MB— I BflWMBMjBj BBWHHW1 ma xrwM .tMzuMrwMrM M. R. OMMESI AGH-SPEYBROÜCE bericht zijnecalrijke kalanten dat hij verkoop wW9 MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, of ver- kleurd haar bepaalde- lijk tot zijne oorspron- ÉC ^Hpl kei ij ke kleur houdt het uitvallen tegen reinigt de kruin, ver wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. UMMkUXki/r. K'VÖ» 1A1 Ten bureele van 'T NIEUWSBLAD DE Verkrijgbaar te Poperinghe, bij Maurits Beau prez, Yperstraat, 20 en bij Engel Beau prez Priesterstraat, 4. Te Locre, bij Charles Gapoen. Te VI-mertinghe, bij Serapbien Vanhove. Te Westnieuwkerke, bij Louis Couehez. En bij al onze verkoopers Te verkrijgen bij CALLEWAERT - DE MEULENAERE boekhandelaar Yper, de a .tst verschenen Boornkweeker, Gheluvelt. 4H Kiemkracht en Zuiverheid gewaarborgd BURGERSTAND VAN 0ICKEBUSGH Geboorte Desmedt Marcel-Maurits-Cornelius. z v. Hem i Emile Cornelius en Emma Maria Legrand. BURGERSTAND VAN OOST-VLETEREN Overlijdens: Vandenbergbe Charles, Burg. meester Pil- liau Josué Albertus. z v. Henri en van Pequeker Amelia. Huwelijk Dekindt Reuó-Alois, van Zuydscbote, met Alexander Margaratha, van Ooslvleteren. flpothnh^r te Srussel, tegen verstoptheid, maagziek ten, hoofdpijn, rhutnatism, keeren der jaren, enz. vi»«» k. VKmi.ttitve.v zij» leven» tie doos: I fr. 50 In al de goede apoth. Apotheker te Brussel, j tegen hoest, verkoudheid, aarn-1 borstigheid, bronchietabe ziek- ten van luchtpijpen en borst. De doosI fr. 50 in al de goede apoth. 5 O K UOU.1 j» m -r Elke doos Is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen1 aan M. F. VEHiSAUWEfJ, apothelusr, 160, (tnspachlaan, Urussel, te zomiin. Gotleponoerd. Uisckt welden naam van F. Vireauwot voorde echtepilleuteantvMgen OEllXIilBl SOCIÉ'IÉ ANONYMU autorisée par Arrêté Royal du 8 Juin 1835 7ï>' année t909-1910 Conseil d'Administration MM. EDM. Nerincx, vice président de la Chambre des Représentants 1 BARON DE MOREAU, ancien Ministre, directeur de la Banque Na tionale de Belgique ALB. GL1BERT, pro- priétaire P. MlSONNE, avocat a Bruxelles le Vicomte C. Desmaisières, membre de la Chambre des Représentants. Commissaires MM le COMTE DE Rl- BAUCOURT, sénateur le COMTE bt.. DE LlEDEKËRKE le COMTE hT. VlSART DE Bocarmé, h. Berger La CA1SSE DES PROPRIETARY S émet des OBLIGATIONS de 5oo francs remboursabhs la quinzième année de leur emission »t rappor- ani uil intérêt annuel de QUATRE POUR CENT (4 °/o). La société se réserve la facullé de remboursement dés la dixième année. La sociélé a pour objet de prétersur garanties hypothécair es. des sommes rem- boursables par annuités ou a terme fixe. Elle peut participer a la constitution d'établisse- menls similaires eile peut aussi prendre des fonds et valeurs en dépot, établir des caisses de survie, accepter toutes gestions, notam- rnent des deniets publics, et laire toutes opérations et placements pour le meilleur ernploi d;s fonds qui lui sont confiés et la sauvegarde de ses intéréts. (Extr. des statutsj, Le capital-actions est de 15,000,000 francs, le capital-oblip.ations de 103.400,000 francs au 3i Déceirtbre 1909. Banquier, rue Carton5. ANTISEPT1QUE INSECTICIDE CONSERVATEUR DU BOIS Remplace avantageusemenl le goudron et les peinlures l'buile. 1 kilo rt mplace 10 kilos de goudron. Le meilleur enduit peirilure pour toutes boise- ries, charpenles, hangars, clötures, écuries, remises, pieux, etc. Assèche. les murs humides. a .4 rue du I.ombard. Ypres. Rue St-Jacques, 6, YPRLS PERRUC.HES, PERROQUETS JEUNES (Race pariante Tous autres oiseaux sur commands. Maison de Confiance. Prix modérés. De alom vermaarde Familie VERDONCK, Bandagisten-Orthopédisten, drie maal gebreve- teerd voor breukbanden zonder staal en zonder élastique. Leverancier van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinder hoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van sleehte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zakbreuk. Vraagt honderde adressen ons uit menschllev endheid gegeven, van perso nen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de opera tie duizendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 40jaren ondervinding alles kunnen beteugelendoor onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaar borgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het bovengemelde kan weerleggen. Misgroeiingen. Zelfde Huis gelast zich bijzonder met 't rechtmaken var alle misvormde lidmaten, zooals: misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten. Bij zondere Toestel Jen om de hooge rug te doen ver dwijnen en de slechte houding bij kinders. Onzichtbare Cor sets om de mis groeiing der rug graat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. Bijzonder Huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. Mr Francois VERDONCK, Kerkstraat, Anseghem-bij-Kortrijk, is sprekelijk den Maan dag, van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden Appel, Rijsseiwijk, Kortrijk. en Mr Honoré VERDONCK, bij de nieuwe post, te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon- Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. der Maatschappij in gemeensctiappelijken naam Huis gesticht in 1866 Het oudste dergerlijker huizen in België (in werking) (in werking) De volmaaktste en de huidigste Toestellen, in deze Nijverheden gebruikt INVOER UITVOER 100 Kil. 21 t2 20 50 14 35 13 25 17 50 17 50 Booïwjb 00 0 00 00 21 50 22 00 9 0) 10 50 'orer 300 00 290 00 Eieris 2 35 2 60 Fabriek en magazijn van Meubolou, Stooldri Spiegel». Kader Lijsten, stoorstokken, Tafel pooten ens. .Slaapkamers in Olmen bout (iepen) pitschpni Kerselaren, notelaren, Acajou. Moubolen par kommand» in alle Stijlen. 41 de Meubelen z^n met de grootste zorg tn buis gei Eiaakt, en gewaargbord. ;Tv! De Caehets antinévralgiques - of zenuwpoeders Jos. Gauthier zijn een S uitnemend geneesmiddel tegen HOOFDr PIJN, (migraine), tegen alle RHUMATIS- MF, tegen alle NEVRAI GIEKK PÏJNFN, zooals TANDPIJN, enz. ZIJ GFNEZEN RADIKAAL, en, on-Tzoo te zeggen, oogen- blikkeljjk. Het gebruik van'een enkel cachet anti- névralgique is doorgaans voldoende om de zwaarste hoofdpijn, tand, ij 11 of névralgie te overmeesteren. De Cachetten Jos, Gauthier bevatten geene de minste schadelijke noch gevaar lijke stoffenzij mogen genomen worden zeis door personen welke geene Antipyri- ne kunnen verdragen: zij zijn integendeel een hulpmiddel voor otstclde magen, De maatschappij van Gezondheidsleer van België hreft ze zorgvuldig outleed, en aanbevolen. (Zitting van 24 Juli 1907.) De Cachetten Jos. Gauthier zijn in alle goed ingerichte apotheken te bekomen, in een doosje van 6 cbacetten aan fr of van 13 chacetten aan 2 fr. Als echt en onvervalscht aanzien enkel en alleen de Cachets welke. In blauw ge drukt. 't merk dragen Antinévralgique L Jos. Gauthier. De doosjes worden, geheel het lai d door, vrachtvrij, tegen postmandaat verzonden, mits eene verhooging van 5 centimen. Indien uw apotheker er geene bezit en u wat anders aanraadt, gelief tt dan recht streeks te wenden tot het Algemet n Depot: y Centraal Apotheek Jos. GAUTHIER, t| Beenhouwerstr., i (Schoenmerk!), ja tegenover't Stadhuis, te MECHFXEN. I Telefoon 96. Te bekomen bfi Poutens, Roesdaere Monteyne, Po; eringhe Vander Malière, Waasten Bonte, Moenen De Wulf. Wer- vickVan Windekens, Cornen; Douck, Yper de twee falen volkomen machtig, zoek pl iais als kterk ot winkelknecht. Adres ten bureele v»® 't Nieuwsblad. Steek wel deze waar Jt» 'faas* 'ta pn «uw 1 b - beid in uw hoofd. Indien g(f'hoest of lijdt aan valling, bi ochie ii flivcaz: of"'kinkhoest, en indien gij uwe hors piet bazojfgd isiet Borstsiroop Depratere te ne men, gij stelt a bïoot aan eene ongeneesbare bor»tziek'.':e, v an t de geneeskunde bezit niet eene remedie oio zoo rap en zoo volkomentlijk alle borstziekten ge»eest dan de echte borstsiroop van Depr-.tere. P rijs 2 franken de groote flesch T'e bekoawn te Vper apotheken Libotte, May, Aertsen en Do nek te Poperinghe, Monteyne; te Komen, Vau Windekens; Meenen: Sioen en Rollers; en to Waa sten. Van De Marlièie, enz. ransch en vlaamsch sprekende, zoekt plaats als hoekhetuder of winkelknecht. Adres tt n bureele.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 3