De Hommelpluk Spreekiraafl 58 Op Zaterdag 30 Juli|1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3217 Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dag/dapper Evangelie van den 11 Zondag na Sinxen Voor de Boeren. Reinaert de Vos STADSNIEUWS II. Sakramenis Congres Odilon DE MA ft HÉ Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 30 Juli tut den 6 Oogst. m m m m m m nc rnr ctet cteti het, eter fn» GEMEENTERAAD. M CD 00 a DIT IS NIEUWSBLAD TM YPER EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, tc Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. 30 HH. Abilon en Seneu mm. He Bo- mitilam H. Julita mgm. 2. 31 -H. Ignatius van Loyola stichter van het oezelschap Jesus Zalige Gaspar. m. 1 Oogst H. Petrus handen Da 7 broe ders Machabeërs en hunne moeder mm. d, 1 Portiuneula. H. Alphonsus van Liguori big. kerkl. stichter dor Redemptoristen. H. Stephanus 23' Paus van Rome f 257, w' 3 H' Lydie H. Stephanus vinding; de gebeonderen van den eersten martelaar wier den gevonden in 'tjaar 415. d.4— H. Dominicus, stichter der Predikhee- renf 1221 H. Aristarchis. H" Perpetua. v. 5 O I..V. ter sneeuw -t H. Oswald, m ko- aing van Engeland. en Te dien tijde, vertrekkende uit het gebied ïanTyrus, ging Jesus over Sidon naar de zee vanüaliiea, midden in de landstreek der Deca- polis En men bracht een doofstomme bij Hem en bad Hem om hem de hand op te leggen. En Hij nam hem buiten het volk alzonderlijk. legde zijns vingeren in zijne ooren, spuwde uit en raakte daarmede zijne tong aan. En opziende naarden hemel, verzachtte Hjj, en Hij sprak tot tem Effeta, dat is: wordt geopend. En terstond fferden zjjne ooren geopend en de band zijner tong geslaakt, en hij sprak goed. En Hij gebood bun, het aan niemand te zeggen. Doch hoezeer Hij het hun ook verbood, zjj maakten het nog te ffiser bekend. Fin zij waren ten hoogste ver teld, terwijl zü zeiden Hij heeft alles weige r/aan, en de dooven doet Hij hooren en de stom men spreken. Z'en kuuneu niet boffen, onze vlijtige boe ren, met 't weêre eu met de opbrengst van den akker tewege 'tJaar negen was, in 't algemeen, een slecht boerejaar 'r. jaar tiene legt aan, om nog slechter te zijn. Waar men vroeg aan was om 't gras te waaien, heeft men uitmuntend goed hooi bekomen maar later, was het zóó niet meer. Altijd aanhoudende regen heeft het ove rige hooi bedorven, zoodanig, dat men haast wet wist hoe het droog en binnen te krij gen Het vlas zoo rijk in bast dit jaar, zegt den wierd deerlijk ten gronde geslingerd, t heeft tijd en moeite genoeg gekost, om het te slijten en te hagen En als tin hagen stond, kwam er haast nooit geen Mikele schoone dag, om het op te binden en j» t drooge te doen veel was er, dat, al in agen staan, zwart geworden was door den regen. He haver ligt daar ook, als platgerold, en Veei terwü ook 't zal weer een last en Moeite zijn, in al die verstreuvelde oogst échten, voor onze moedige pikkers Men was reedsjjin 't begin der ai'geloopen week, overal volop aan't roggepikken," en iedereen klaagt, dat ze zoo dunne schooit». De beeten zijn nogal wel tewege, maar hunne bladereu zitten met den krul gruisdikke van de zwarte bladluizen, die zeer den groei verhinderen. En den tabak Horkt, den vroeg geplan- teu is goed maar den laten en wil om den duivel niet groeien mot die koude natte veel is er, die nog moetgetopt zijn. En d' aardappels O 1 die zijn veel slech ter tewege dan verleden jaar 1 Vele zijn reeds half- of geheel dood van de plage, die dit jaar ongemeen vroeg hare verwoesting begonnen heeft. Wie van lialf-Juni af, eene eerste maal besproeid heeft, en sedert die voordeelige bestrijding der aardappelplaag heeft her haald, zal best varen zulke aardappels leven veel langer dau niet besproeide. Jam mer genoeg, dat het besproeien der aard appels bij veel boeren verwaarloosd, of te late gedaan wordt. De ondervinding is nochtans daar, die menigmaal zonneklaar bewezen heeft, dat aardappels besproeien in veel jaren zeer voordeelig is, wanneer dat werk op tijd, en met zorg, gedaan wordt. Wanneer zullen alle boeren dat, in hun eigen voordeel, begrijpen Hebt gij reeds Reinsert de Vos, ons na tionaal kunstgewrocht der jaren 1200, uit het middelnederlandsch in verstaanbaar vlaamsch herschreven door Stijn Streuvels, en pas uit gedeeld door het Davidsfonds, gelezen 't Is een dieren epos van een vranken, breedzienden kunstenaar, waar de ziel, de lustige adem, het sappige bloed, de zwaai, de zwier, de lenigheid van het machtig leven en de bruischende tocht van den gezonden vlaamschen geest in steekt't is een werk waarin het vlaamsche volk zijn eigen wezen en aard verkent in den gezonden, gezwinden, feilen, slimmen, sluwen, lustigen vos, den levenden kerel die overal uitgeraakt. Men leest er hoe de leeuw de koning van al de dieren eens den vrede deed uit roepen, en al de dieren naar het hof riep om gerechtigheid te plegen; hoe ze al opkwamen, buiten den vos, die door den wolf en door vele andere dieren vóór den koning aange klaagd, en door eenen neef, den das, verde digd wierd hoe de koning Bruin den beer zond naar Reinaert de vos, om hem ten hove te doen komen, en hoe Bruin, die met Rei naert uitging om honing te eten, bij kop en pooten in een gespleten eikenboom gevangen en geslegen wierd, en eindelijk in een deer lijken toestand,zonder den vos,ten hove weer aankwam hoe daarna Tybaert de kaler door den koning naar Reinaert gezonden wierd met het zelfde doel als de beer, en hoe hij ook, door Reinaert misleid, in een strop ge vangen en afgeranseld wierd in plaats van vette muizen te vinden, en als een arme zieke man, zonder den vos, ten hove weer aan kwam; hoe eindelijk Grimbert, de das, Rei naert ten hove mocht gaan nooden, en hoe de vos met zijnen neef meêkv.am; hoe hij hem onder wege zijne biechte sprak en van hem vergiffenis en penitencie kreeg, en, nauwe lijks ontslegen, aan de bekoringen niet kon weerstaan. Ten hove gekomen, men ziet er hoe Rei naert zich verontschuldigt, maar, door vele dieren aangeklaagd, door den leeuw ter dood veroordeeld is hoe zijne drie beulen, wolf, beer en kater, de galge voor hem gereed ma ken, hoe hij aan den koning uitstel vraagt om zijne algemeene biechte te spreken voor al het volk hoe hij, spitsvondig en listig, dan vertelt van eenen schat door zijnen vader eens gestolen en ten dienste gesteld van Bruin den beer om den leeuw zijn koningschat te ontrukken, hoe hij doet gelooven dien schat ontdekt en ontdregen te hebben, en alzoo de samenzwering van beer, wolf, das en kater tegen den koning verijdeld te hebben hoe hij voor die verijdeling kwijtschelding ver krijgt hoe hij den leeuw dan doet gelooven waar die schat gedoken zit en hem ontraadt hem mede te vragen naar die plaats hoe hij beer en wolf doet binden en pijnigen, en dan met veel eerbetuiging het hof verlaat, verge zeld van ram en haas hoe hij, t'huis geko men, den haas ten beste geeft aan wijf en welpen, en den onnoozelen ram den hazekop doet wederdragen naar den leeuw, die, ver woed omdat hij bedrogen wierd, alle dieren toeliet den vos te vangen, als z'hem vinden. Ziedaar den korten inhoud van Reinaert de Vos, in vlaamsche vloeibare proza van Stijn Streuvels, de vlaamsche vloeibare ver zen van Jan-Frans Willems weerdig. Stijn Streuvels werk is daarbij opgeluisterd met eigenaardige teekenen door Gustaaf van de Woestyne, het staat gedrukt op schoon papier in klaren druk en lieflijke omkleeding: 't is eene prachtuitgave, waarvan de drukker Houdmont van Brugge vele eer haalt, en waarvoor het Davidslonds, die ze benevens andere boeken aan hare leden schonk, ver dient meer en meer leden te tellen. Bij deze gelegenheid kunnen wij niet na laten te melden dat het Hoofdbestuur van het Davidsfonds besloten heeft in de allergun stigste voorwaarden al de leden van 't Da vidsfonds te laten genieten van eene vlaam sche muziekuitgave. Naar gelang het getal inschrijvingen, zal deze muziekuitgave, van groot formaat, op extra sterk papier en van zeer kunstige gra veering, bestaan uit 12, 24 of 36 bladzijden. Zij zal hoofdzakelijk vlaamsche liederen, concert-arias en ook wel pianostukken be vatten, door onze bijzonderste vlaamsche toondichters geschreven. Laat het getal inschrijvingen toe 36 bladz. te geven, deze muziekbundel zal eene wezen lijke handelswaarde hebben van 7 fr. 5o. Hewel, iedere afdeeling van het Davids fonds kan inschrijven voor zooveel exempla ren als zij leden telt aan den spotprijs van 5o c. per exemplaar, en iedere afdeeling mag dan die muziekuitgave aan hare leden be zorgen aan den prijs van 1 tr. Wij raden alle leden aan die muziekuitgave van nu af te vragen aan hunne afdeeling. 1 Verslag der zitting van zaterdag 23 juli 1910. De zitting begint ten 5 ure 10 minuten. Al de raadsheeren, M. Struya uitgezonderd, zijn aanwezig onder voorzitterschap van M. Colaert. burgemeester. De heer secretaris Vander Donckt leest het verslag der voorgaande zitting dal zonder op merkingen wordt goedgekeurd. I In geheime zitting is het ontslag aanveerd van M. Clement, beiaardspeler, en M. Noel Igodt is voórloopig in zijne plaatse benoemd. j GROENSELMARKT. De verpachting der kramen van da groen- selmarkt heeft 1613 fr. opgebracht, dat is fr. 510,31 meer dan vroeger. Het verslag der verpachting wordt eenparig goedgekeurd, t i i VIJVERHUIS VAN ZILLEBEKE. Eena aanbesteding werd uitgeschreven on der de aannemers van Yper voor de werken aan het Vijverhuis, en M. R'oose alleeri heeft ingeschreven voor 5400 fr. Het bestek be droeg sleehls 4954,67 fr. Al is er rond de 450 fr. verhooging, toch stelt de schepenraad voor het aanbod te aan- veerden, vermits die verhooging is gewettigd dooi de moeilijkheid om nu metsers te vin den. i - I DOORGANG. In de begrooting staat een krediet van 8000 fr. voor de onteigening der huizen Cor- netta en Loria in den Doorgang. Dezer da gen is er uitspraak gedaan door da rechtbank en we zullen moeten het krediet verhoogen tot een bedrag van 1716.77 of te zamejn fr. 9716,77. J Voor het toezicht der werken aan da Halte stelt da provincie zelf een harer ambtenaars aan. De stad moet dit toezicht betalen, en daarvoor wordt 1420.48 fr. ingeschreven. Da raad zal vragen om bemachtigd te wor den ten einde de ingeschreven kredieten te mogen verhoogen tot zulk bedrag. Eenparig goedgekeurd. KONINKLIJKE EANFARE. Da raad stemt eenparig eena toelage van 500 fr. om da Fanfare toe ta laten da ten toonstelling van Brussel te bezoeken e)n ter te spelen op eein der kiosken in den hof der Tentoonstelling. NIJVERHEIDSCHOOL'. Da Raad stemt nog een krediet van 550 fr. om da leerlingen der Nijverheidschool toe ta laten de Tentoonstelling van Brussel te bezoeken. M. Bouquet vraagt dat de werken die dooi de Nijverheidschool naar Brussel werden ge zonden achterna hier te Yper zouden ten tooge gelegd worden. Na eenige opmerkingen wordt die vraag ingewilligd en de werken zullen neergelegd worden in de Blauwe zale. SCHOONE KUNSTEN. De schepenraad stelt voor 300 fransche en 200 engelsche afdruksels te koopen van Guide d'Ypresom te gebruiken ter ver spreiding om onze stad te doen kennen. M. Begerem stelt voor er duizend te koopen. Hoe meer ruchtbaarheid, hoe beter voor de stad. Eene betwisting ontstaat nopens den voor keur aan beide voorstellen te geven. De raad stemt eerst 500 afdruksels, eenpa rig min da stem van M. Begerem. Da heer Voorzitter vindt onnoodig het twee- da voorstel 1000 afdruksels 1— nog ter 'stemming te leggen. VOORLAND. De aanpalers aan het voorland op St-Pieters- kerkhof vragen dat het voortand geheel in nieuwe steenen zou gelegd worden. De raad stemt hiervoor 660 fr. op de 1100 fr. die het werk zal kosten. BURGERWACHT. Da begrooting bedraagt 1700 fr., waarvan 300 fr. voor den adjudant, 150 fr. voor prij zen, 121 fr. voor bureelkosten, enz. Op eene vraag van M. Begerem antwoordt de heer Voorzitter dat de kweslie van den stand ter studie is, en dat de bijzondere commissie een dezer dagen zal bijeengeroe pen worden. RIJTUIGEN. De heer Voorzitter leest de artikels der verordening, waarbij, onder andere, verboden wordt verscheidene rijtuigen aaneen te koppe len, door stad te rijden jnet trijbdls, tenzij met twee geleiders, en voor autos, motos en velos meer dan 5 km. per ure te rijden aan den draai van eene straat. De burgemeester heeft het recht den door tocht te verbieden op zekere plaatsen en uren. Na den middag is het verboden te rijden in vela op de vestingen. M. Sobry vraagt dat het geleiden van autos zou verboden worden, aan mannen in staat van dronkenschap. M. da Voorzitter. - De wet op de dron kenschap verbiedt dit alreeds. M. D'Huvettere, - Het is te verhopen dat de poticie de verordening zal doen uitvoeren op een redelijke maniere, zonder links en rechts processen te maken. Indien men het reglement neemt naar de letter, dan kan er aan den draai eener straat niemand meer in regel zijn, 1 M. Begerem. Er is geen kweslie van maniere van uitvoeren, de poticie moet hef reglement toepassen... M. da Voorzitter. Het reglement wordt elders wel uitgevoerd. M. Sobry. En de zeerloopers Mogen zij de menschen oonverre loopen of moeten zij op stap gaan aan den draai van een strata? M. de Voorzitter. Als zij op stap gaan, 't en zijn geen loopers meer... Het reglement wordt eenparig aange nomen buiten M. Begerem, die tegen stemt. CONGRES VAN STRAFRECHT. Den 5 oogst komen de leden van het \ra- derlandsch Congres van Strafrecht Yper be zoeken en de Weldadigheidschoie. Veel hoog- j geplaatste mannen zullen mee zijn, onder an- E dere de heer minister van rechtswezen, te za- men een 120 personen. De schepenraad vraagt een krediet van 1200 fr. om die heeren op behoorlijke wijze te kunnen ontvangen Dat zal een goede reclame zijn voor onze stad, want er zijn mannen bij uit alle lan den... M. Begerem. Zelfs uit den Congo! M. de Voorzitter. En door de ruchtbaar heid die de drukpers geven zal aan deze bijeenkomst, zal onze stad meer en meer ge kend worden. De toelage wordt gestemd met 7 stemmen tegen 5 de heeren Bouquet, Sobry, Iweins d'E eek hout te, Biebuyck en Begerem. DOORGANG. Op voorstel van den schepenraad beslist de gemeenteraad bij dringendheid dat da Kuizen in den Doorgang openbaar zullen verkocht worden om de statie op behoorlijke breedte te kunnen brengen. M. D'Huvettere alleen onthoudt zich. STAKINGSFONDS. M. .Biebuyck. In artikel 120bis der begrooting is een krediet uitgeschreven van 100 fr. voor het stichten van een fonds voor onvrijwillige werkeloozen. De raad zou daarover moeten een reglement voorstellen en stemmen om dat fonds in voe ge te kunnen brengen. M. de Voorzitter. Dat punt is niet op het dagorde. Maak een verslag en zend het ons, of nog dat da raad zelf een voorstel |doe... M. Biebuyck. De aanspraak van den heer Baron Ruzette in den Gouwraad Jtan als verslag over de kwestie dienen. De raad mag geheel wel zelf de kwestie regelen. Na eenige opmerkingen wordt de open bare zitting geheven ten 6 ure. I J'fi!-- Zijne Doorluchtige IToogweerdigheid de Bisschop van Brugge heeft de geloovigen van zijn bisdom, van op de predikstoelen, doen uitnoodigen naar bet H. Sakraments congres dat zal plaats hebben te Rousselare van 11 tot 14 augusti 1910. tegelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N°27 DOOR Ce„ Hofie zat te koken, zoodanig wrocht die pro- „C °P heur zenuwen. Ze wist dat er tochs geen gestoten2011 aan z'-'n' eu daarom hield zij den mond! de k Zarreu monkelde en had er zijn spook in jdat Hoermne op heete kolen zat. (Vr~ K,ijk ze blekken, zei hij van tijd tot tijd en !lu! «te stille en neerslig plukte, kijk ze blekken, iel) ze van mijn leven nog zoo kwaad gezien, üe k aar Lelma loeg een rustig lachje en. vergenoeg- Wkm imel Z'-'U ze®en> want ze keerde met pens "likken weg. Zari'en was welgezind de bittere gedachten wa- W"m (k'n nacht uilgedampt, en hij had zijn ge- hij Klaai' e" frisch gedroomd. Zijn geest speelde W 1 e scherPe lucht, lijk een visch die slank en Ven 1 zmver-kelle water schiet en keert fn Ze hadden de eerste mande vol ert binst dat Zarren den hommel in den zak uitkeerde schouwde Gelina in het ronde hoe het hare makkers al stelden. Juist ging Adele voor den vijfden keer, naar de kitte. Tc Geloof, zei ze, 'k heb het vier in [mijne derms. Sofie Dat komt er van, van al dat zuipen, beet 3 haar verwijtend toe. 't Zal niet meer gebeuren, gasten, onthoudt het. Adele knipte een treitend oogsken naar d'an- dere en wandelde weer op heur plaatse1. Noene jubelden ze allen te gelijk in eene on geduldige verwachting, wanneer £e de eentonige tui ting op het hof hoorden. De schorten vlogen neere en ze rezen op. Aau jtafel wlaren ze weinig van zegs, niet omdat ze te veel aan eten dachten, meer dan een liet zijn honger in den pot. Ze verlangden naar ruste, eene .stonde maar om hunne stijve stramheid op hun bedde of in T gers wat te kunnen verslapen. Achter de stalling zat Fielten op de balie van de wee en kauwde met korte volle beten eenen ger zonden appel. Tiele stond bij hem, gesteund met heur ellebogen boven op het hout. Ze keek den streuschen boer begaan en was zienlijk op den korst verlekkerd. elt 1 water schiet en keert pn Ge zoudt er mij eenen moeten geven, lang- j11 "e streeling van eene zotte' behagelijkheid, de ze 't water komt 111 mijnen mond. J vwi.lg tau /.VLII df-q z;it "u zoo dichte van Celina dat zijn voet tï0k]. aren genaakte. Ze had hem met eens wegge- hiejs en>. keelc zelfs niet op en plukte alsof ze van WVVli*e' beloerde haar dieveling onder den ihwV van zijne mutse die hij opzettelijk voor- 1?V(;n Had, en hij zag hoe ze met een paar rij,,!, .1 Z'H die zachte fleurden lijk de rozi- jpnewi van eene zomervrucht. Spuig het uit zei hij snakerig. Geef me die reste, en ze stak heur hand naar hem, maar met een zwaai sloeg hij den overschot in zijn kip. Op zei hij met zijne handen open, en hij gaapte wijd om het geweigerd stuk eene laatste maai in de diepte van zijn kloekgetand bekkeneel te laten bewonderen. Ze keerde misnoegd heur hoofd wieg en tuurde ontmoedigd in 't gers. Maar hij: wees op zijn rechter; broekzak waar eene dikke rondheid bolde uitstak. Ze had het vast, en loech verhemeld pp. Nog een vroeg ze begeerig, en deed pen stap nader. Is hij voor mij .1 vroeg ze nog pn heur lippen werden ypchtig. Flij sprak niet, maar kneedde en beulde om 'den fermen strieping uit zijn beurze te duwen. Tiele kreeg goeste om die bezwaarlijke verlossing te bespoedigen en miek gebaar om een handje toe te steken. Uust't zal gaan, zonder u, zei hij en hiel eenen laatsten druk plofte de appel eruit en rolde be-; neden aan den slagboom. Eijk eene kat op een muis, zoo vloog TioTc op de vrucht en wilde er mee te yierklauwe naat; het hof. 'k Heb hem, schreeuwde ze blijgezind, 'k heb heai maar Fielten kwam haar even rap nageschormd, stekte ze in de vlucht hij de roks en, eer ze 't poit bepeizen kon, had de hoer ze in zijn ijzeren arm$' gesnoerd en haar twee krakende pijpers gegeven. 'k Heb t gezien, 'k liebtj gezien, tierde [Witten die, op den eigensten oogenblik yan achter den stal- gevel sprong, waar hij de kluchte afgespied had. Zijne oogen blonken van preusche schelmerij en hij stak dreigend den vinger uit naar Tiele. Tiele, de boer heeft n gepieperd, 'k heb t gezien Geef dien appel hier, jof 'k zeg het aan [die plukkers. j Laat me gerust, wittekop, morde ze terbinsi ze met heur mouwe t vochtig spoor yau de kussen afstreek. Ha die lomperik, deed ze voort, en keek om nog altijd! al vagend aap heur gloeiende kaken, maar Fielten was met den sprong doop de deure van het etenkot de plaat gepoetst. ~7. Ha't zeggen, dreigde de .Witten voort en hij hield zijne arms opengesperd om Tiele tegen to hou den. Geef me den appel t Was een sappige strieping die voorzeker lek ker de mage zouj streelen. Kom. 'k Zat u de helft geven, zei ze om van hem gerust te zijn, daarbij ze en had niet geerne dat de andere van 't gebeurde wisten. Witten, die hem misschien wel aan zooveel toe gevendheid niet* verwachtte) haalde zijn mes: uit een geschaarde afgeroste puidevlader. en gaf liet aan Tiele. 1 Sohbone deelén, zei hij1, laat' me kiezen. Hij[ mocht kiezen en vloog dan beenrekkend naar de schure waar hij Miei en Henrietje om zijn deel benauwd maakte. T Verbruinde met den nanoene. De smoor was opgedampt en had niet zooveel van een mistig wolksken nagelaten, zoodat de zonnestralen open veld hadden en schuin op de plukkers neerschoten. Gaston kloeg dat hij zeer in ^ijn haar Had, en Idat zijn kop woeg lijk lood. Adèle verzuchtte eender- lijk bij 't werken. Zwijgt er van riep ze, maar ik kijke al zoo scheel als eene tink'e, en 't draait al dat ik hoor of zie. 1 Ware 't dan nog niet geweest van dien onmen- schelijken dorst die heur mage aflaaide, en met niets te blusschen was. Zarren had er stillekens leute mee met dat jam merend over en weer zeggen dat al in eene belachelijke prullerij verliep. -L. - 1 Wórdt voortgezet CC O) o?

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1