DIT IS EN OMMELANDS Til II DAG; De Hommelpluk SprnekM S3 1 beiaardconcert lü Op Zaterdag 6 Oogst 1910 5 centiemen 'tblad 456 jaar. Talmerk 3218 Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaari Dag/dapper Evangelie van den 12 Zondag na Sinxen Canada RONO DE WERE Spanje Duiischlaud 1910 Holland Engeland Algerie Monden loop Hoenderteelt. Koninklijke Fanfare Jubileum Odilon DEM A ft RÉ vmk? Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal Zondag 7 Oogst Maandag 8 Oogst Dinsdag 9 Oogst Woensdag 10 Oogst Donderdag 11 Oogst Zondag 21 Oogst fs sfc p3 $5 jf' FROGMAMMA Zaterdag 6 Oogst Zondag 14 Oogst Maandag 15 Oogst Dinsdag 16 Oogst Woensdag 17 Oogst op Zondag 7 Oogst 19IÖ 's avonds om 9 ure Maandag 8 Oogst, om 8 u. 's av. Dinsdag 9 Oogst, 's middags. «BlWSSfl CS'Siüèi. PxTjgEk £5 YAH TPER 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen "t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 ir. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heereu van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& West Vlaanderen wonen. aaaBajgMatMBBMM i- van tien tut den 13 Oogst. z. 6 Verheerlijking van Jezus op den berg Tliabor. H. Sixtus ïi. 24* Paus van Rome, f 258. H. Justus rn. Z. 7. H. Vjetriois t> van Roanen, prak iu Vlaa deren, f 417. H. Donatus. geboren m Nederland, predikte in Vlaanderen. Patroon tegen donder en onweder. H. Gaytan 11517. m. 8. Hfl. Cyriaeus, Largus en Smaragdus, mm. f 303. - H. Emiliaan, b.'ru d 9. H. Romaan, f258 B. Dooaitiaar, b. 10 lo. H. Laureins m. diaken, te Rome le vend verbrand, f 2fi*. Patroon der koks, selr ij- vers, boekhouders en hertiergiers. d. 11. H* Philotnena, mgm. H. Tibursis. H" Suzan na, Rooiusche mgm. H. Gurik, b. van Kamerijk, t 619. v. 12. He Clara van Assisiën, m., slichter der Arme Claren. Patrones der wassehers. strijkers, enz. H* Hilaria, moeder der 11* Afra, marte lares met hare drie meiden, RH» Digna, Eupre- pia en Eunomia. Te uien tijde zeide Jezus tot zijn leerlingen: j Zalig de oogen die zien wat gij ziet. Want ik zeg j o vele profeten en koningen begeerden te zien 1 wat gij ziet. en zagen het niet, eo te hooren wat gij hoort, en hoorden het niet. En zie, zeker 1 wetgeleerde stond op om hem op proef te stel- j len, eti zeide Leeraar. wat moet ik doen om het j eeuwige leven te beërven? Loeli Hij zeide tot f hemWat staat in de wet geschreven Wat leest ge daar? Hij antwoordde en zeide Gij zu t den Heer uwen God beminnen met geheel uw j hart. en met genae! uwe ziek en met geheel uwe j kracht, en friet geheel uw verstand, en uwen j naaste gelfjk u zeiven. Toen zeide Hij hem Ge J hebt juist geantwoord doe dit en ge zult leven j Hij echter wilde zich rechtvaardigen en zsnie tot l Jezus En wie is mijn naaste Jezus hernam en zeide Zeker rnenseti daalde af van Jeruzalem naar Jéricho, en viel in de handen van roovers, die hem niet enkel uitschudden, maar ook met i slagen overlaadden, en halfdood lieten 1 ggan, en heengingen. Toevallig nu ging een priester denzelfden weg af, en zag hem en ging voorbij, j En eveneens een Leviet ltwan ter plaatse, na- j Ten 10 ure, Uitgang dar Precessie van 0. L. V. van Tuine, 's Middags, CONCERT, Groote Markt, door de Koninklijke Fanfare. Schieting mei tien Handboog, ingericht door de maatschappij Yper-Hoekje Groeten Loopstrijd voer Wielrijders, in den Vélodrome Wedstrijd in Gaailioi'en, ingericht door de maatschappij gevestigd Aux Trois Fleurs de Lis Ten 5 i/a ure, Vandenpeereboomplaats, Opstijging van twee Luchtballen, waarvan eenen met kinders bestegen, onder de leiding van den luchtvaarder J. Dumortier, van Brussel. Ten 6 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 9 ure, Beiaardconcert,door M. J.Denyn, Beiaarder te Mechelen. Ten 10 ure, in de Halle, Prijsdeeling aan de Leerlingen der Staatsmiddelbare school I voor Jongens. j Ten ïi ure, Wedstrijd voor Hondengespannen. l' 's Middags, CONCERT, Groote Markt. Ten 2 ure, Boomgaardstraat, Hondenloop. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten io ure, in de Halle, Muziekvoordraoht, door de Leerlingen der Muziekschool. 's Middags, CONCERT, Groote Markt. Ten 8 ure, Concert, Groote Markt. Ten 3 ure, in de Halle, Prijsdeeling aan de Leerlingen der Meisjesgemeenteschool, van St-Janstraat. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 9 ure, op de Veemarkt, Wedstrijd, in gericht door den Bond der Geifenkweek- Wedstrijd in het L.ijnvisschen, ingericht door de maatschappij De Ware Liefhebbers Ten 8 ure, CONCERT- Groote Markt. ONDERSCHEIDENE FEESTEN Wedstrijden in verschillige spelen zullen plaats hebben op Tuindag en de volgende Zondagen. Feesten zullen ingericht worden in de buitenwijken. De omstandigheden der wedstrijden zullen door bijzondere plakkaten aangekondigd worden Gedaan in fitting, te Yperden 18 Juni igio. De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter, Hector Vander Bonckt. R. Colaert. treinbotsing plaats. Men heeft 24 lijken on der de verbrijzelde wagons uitgehaald er zijn een vijftigtal gekwetsten. De slachtoffers zijn meestal kabylscbe en spaansche maaiers die van Tiemcen en van Bel-Abbès kwamen. De ramp wordt toegeschreven aan de al te groote helling van de spoorbaan, die den trein, welke de botsing verwekte, belet heeft te stoppen, alhoewel al de remmen gesloten waren. i j f Koning Alfonso en zij eo echtgenote zijn j naar Engeland gereisd en oaderwege een paar dagen ia Frankrijk's hoofdstad ge- j bleven. Intuaschen zijn de spaansche ministers f bezig met aüerfcauce moeilijkheden te zoe- j ken om reden te vinden voor hunnen haat j tegen den godsdienst. De gezant bij den Paus is reeds terug- j getoepen en den op oer minister Canalejas I Maandag morgend, ten J uur, is de Mon trose te Quebec aangekomen. Dr Crippen en miss Le Nève werden aan wal gebracht, vergezeld van den policieopziener Dew eu andere po Jcieambtenaars Onmiddellijk na hare aauuoudiug*j^fcdeu de zakken van miss Le Nève. vrouw, mad. Heer, afgetast. Evea^Kjah de juffer den tijd iets door het rond vefist'sr- ken barer kabien te werpen. Men beschouwt deze daad als een zwaar vermoeden van medeplichtigheid. Maandag voormiddag, ten 10 1/2 ure, ver scheen Crippeu, te Quebec, voor den rechter Panet-Angersmiss Le ^ève, die gansch teneergeslagen is, was, op bevel van V-en geneesheer, naar Court-House overgebracht. Zij schijnt te gelooven dat men Crippen alleen voor tweewijvery vervolgt, en dat hij daarom uit Engeland gevlucht is. Crippen heeft aan den rechter verklaard derde, zag. en ging voorbij. Maar zeker Sa maritaan kwam oo zijn reisweg langs hein heen, j en zag hem, en had medelijden En hij naderde syndikaten van het Arrondissement. Ten 3 ure, in dè Halle, Prijsdeeling aan de verduikt het niet dat zijn eerug doel is de j dat hij de reden zijner aanhouding kende, onderhandelingen met Home af te breken. Betoogingen ten vourdeele van bet behoud van het gezantschap bij den Paus zijn ver boden, daar het gouvernement vreest dat er moeilijkheden zouden ontstaan. De troon van S pao je staat al niet heel vast. Wie weet als hij niet geheel omverre tuimelt met al die moeilijkheden. i doch dat hij aan de misdaad noch plichtig, nodh medeplichtig is. Hij verzet zich niet tegen zijne uitlevering aan het engelsch gerecht. Waarschijnlijk is het de kapitein Kendall, vau de Montrose die de 6250 frank be- looning trekken zal, door de londensche policie uitgeloofd voor de Crippen. L* en verbond zftne wonden, en go-t er olie en wjjn in, en zei'te hern op zijn eigen iijdier, en j bracht hem naar eene herberg, én droeg zorg voor hem. Enden volgenden dag haalde hij twee j tienlingen te voorschijn, en gaf die den berber- j gier, en zeide Draag zorg voor hem. en wat ge j meer ten koste legt, dat zal ik u, bij mijne terug- j komst, vergoeden. Wie van die drie, dunkt u. j was de naaste van hern die in de bat den der j roovers viel Hij nu zeide Die hem barmartig- i heid deed. Doch Jezus zeide hem Ga én doe.; gij i evenzoo. Wedstrijd in Vogelteelt, ingericht door de Vogelteeltmaatschappij van 't arrondisse- i ment, in de Halle, Groote Botermarkt. Ten 6 ure 's avonds, BEIAARDSPEL. Ten 8 1/2 ure, CONCERT, Groote Markt, door de Stadsharmonie. Leerlingen der Nijverheidschool. Ten 4 ure, Zaalhof, Volksspelen. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Kruisboogschieting in den Deel, ingericht door de Maatschappij Les Vrais Arbalétriers 's Middags, CONCERT, Groote Markt. Ten 3 ure, Vandenpeereboomplaats, Groot Acrobatisch Feest, onder het bestuur van M, B. Bredford, impresario te Brussel. Ten 6 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 9 ure, op het Minneplein, Vuurwerk, Chineesche Cibelschieting, in St-Pieterswijk. Ten 8 ure, CONCERT, Groote Markt. Ten 3 ure, in de Halle, Prijsdeeling aan de Leerlingen der Jongensgemeenteschool. Ten 3 ure, in de Halle, Prijsdeeling aan de Leerlingen der Meisjesgemeenteschool, van de Rijselstraat. De reize vau Keizer Willem naar Belg te blijft bepaald vastgesteld voor het einde van October. Groote feesten zijn in bereiding tegen dien tijd, want natuurlijk zal België de ontvangsten weerdig maken van den grooten keizer dien het ontvangt. i Terwijl in de landen waar de vrijmetse larij oppermachtig is, alles wordt te werke gesteld om den godsdienst en meteen het 1 gezag van den Paus te ondermijnen, gaat in f Engeland de toenadering tusschen de an- i glikaansche eu de Roomsche Kerke altijd S dichter. j De eed van den Koning, die kwetsende j was voor de katholieken, is afgeschaft, j Er wordt nu nog gemeld dat Koning ij Edward VII gestorven is in den katholieken godsdienst, gebiecht en berecht door een ouderpastor met wien hij sedert lang in de vriendelijkste betrekkingen leefde. i»i Sp or si eg ramp Maandag had te Dolagh eene schrikkelijke m. in de hoogte afleggen, maar ze zijn met min nuttig en aantrekkelijk. aanhouding van De hondenloop, die over 19 jaar werd be gonnen op de Oude Botermarkt, neemt van jaar tot jaar meer uitbreiding. Dit jaar is er 's nuchïends ten 11 ure prijskamp voor hondengespannen en de toe te kennen prij zen zijn nog merkelijk verhoogd, zoodat het voertuig van dezen die bij gebrek aan auto mobiel hen moeten tevreden stellen met een hondeemobiel, zijn schoonste eu nuttigste modellen er zal naartoe zenden. door M. Jef Denynvan Mechelen 1. O Tieberghieu Houben Hullebroeck Vaickerick Engel hardt Donizetti Cam pa Heden Vrijdag zou Prins Hendrik der Nederlanden de Tentoonstelling van Brussel komen bezoeken, maar gisteren Donderdag heeft hij in Den Haag op een rijwieltoertje het sleutelbeen gebroken. Daardoor is na tuurlijk de reis naar Brussel onbepaald uitgesteld. STADSNIEUWS Dat en zal in Yper nog niet te zien ge weest zijn wat we morgen zullen hebben iu de Halle van Yper, zoo belangrijk eenen prijskamp van hoenders. Op vele plaatsen is de kweek van hoenders een winstgevend stieletje geworden het is dan ook niet te verwonderen dat die kweek zulke groote uitbreiding genomen heeft. Die kennis en goeste heeft komen morgen eu maandag zien iu de uitgestrekte Hallezalen orsaer stad, 't en kost maar a5 c. inkomgeld, en daar zijn reeds zooveel inteekenaars dat er haast plaats te kort zal zijn. Die vogels die daar te zien zijn en zijn wel van die hoogvliegers niet die tot 1700 e> PROGRAMMA: Congo Marsch a) De liefde op 't ijs b) Moaderke alleen c) Roosje uit de dalen d) De Rattenfanger 3. Extraits de i'opéra Lucie de Lammer-moor 4. Vieilles chansons frangaises a) Rose inhumaine (1710) b) Rochers iuaccessiblea (Brunette 1750) c) Chantons, je vous en prie (Noël dun auteur inconnu, 1550) d) Plus ne suis ce que j'ai été (chanson de Clément Marot, 1532) 5. Extraits du Bat bier de Seville Rossini PROGRAMMA DER CONCERTEN Zondag 7 Oogst, ten 12 1/2 ure 1. Bruxelles-Exposition C. Lecail. 2. Fantaisie Militaire Beige P. Gilson. 3. Valse Militaire Beige Frémaux. 1. Modern Marsch A. Van Egroo. 2. Sons la feuillée (ouvert.) J.-E. Strouwen. 3. Aspiration, valse C. Tieberghien. 4. Doorheen het werk van P. Benoit. 5. Polka voor carillon 1. Roi Albert, uiareke 2. Torentelle 3. Fantasia solo voor ttombonne. 4. Faust, fantaisie 5. Nuitd'été G. Desrainault. R. Eileuberg. Baudouck. L. Moeremans. Ch. Gounod, H. Weyts. Den Woensdag io Augustus zal ter kerke der EE. PP. Garmelieten alhier, het gouden jubileum gevierd worden van den heer Valentin Andries als zanger op het hoogzaal dezer kerk. 't Is inderdaad 6o jaar geleden, dat heer V. Andries als koraalzanger het hoogzaal der Paters betrad, en sedeit heeft hij met voor beeldiger! ieveren bewondersweerdige nauw gezetheid het zijne bijgebracht tot opluiste ring der goddelijke diensten. De Eerweerde Paters en de 20 medezangers van den jubilaris op genoemd hoogzaal, hou den er aan openbaar hulde te brengen aan de meer dan gewone verdiensten van den voor- beeldigen bediende en de hertelijksten der vrienden. Een jubileum, 't vieren weerd, en ten volle verdiend Plakbrieven, in de kerken uitgehangen, zullen nadere bijzonderheden geven over de plechtigheid. GEMEENTERAAD. Zitting van Zaterdag 3o Juli. De zitting wordt geopend om 5 u. 10 door M.Colaert, burgemeester; al de raadsheereu zijn tegenwoordig, uitgenomen M. Iweins d Eeckhoutte, die zich verontschuldigt. Mde Secretaris geeft lezing van het ver slag der voorgaande zitting, dat zonder opmerkingen wordt aanveerd. In zeheime zitting benoemde de Raad M. Lernould als hulpleeraar van bouw kunde in de Nijverheidschole. M. de Burgemeester, rechtstaande, hierin nagevolgd door al de raadsheeren en de toehoorders, zegt dat hij een droeve plicht te vervullen heeft jegens eenen betreurden Collega eu oud-Schepen, M. Eug. Struye hadde de familie er niets tegen gehad, gisteren bij de lijkplechtigheden zou ik dezen plicht gekweten hebben, omdat M. Struye een groote werker was, die in de moeiliikste omstandigheden dikwijls de ge paste oplossinge vond u alles voor recht- veerdigheid en waarheid was de leuze van M. Struye, en hij stelde ze in werke, zoowel in zijn bijzonder als in zijn openbaar leven. Laat ons het werkzaam deel herinneren dat hij r.am in 't stichten, besturen en bered deren van peusioenen. Maar kunnen wij één maatschappelijk werk noemen dat in M. Struye geen medewerker en vond of steun Laat ons zijne stappen volgen en zijn voorbeeld om altijd te werken tot het alge meen welzijn. Ik. stel voor een brief vaa rouwbeklag te zenden aan de familie Struye. (Aanveerd). 1 4> f Pompierspost op 't Wieltje M. de Voorzitter. Sedert eenigen tijd reeds houden wij ons bezig met het inrichten van eenen pompierspost op 't gehucht het Wieltje. De kosten voor alaam en uitrusting zou den beloopen tot 2121. De Staat geeft 400 fr. blijft 1721. Daarbij te voegen 850 fr. voor 't bouwen van eene bergplaats van 't alaam, zou alles tezamen 2571 fr. kosten, waarvan den helft te betalen door de stad Yper en den anderen '•^-"-^"-Tr-inmiuiwnTnxmTainii Mengelwerk van 't. NIEUWSBLAD VAN YPER N°28 DOOR Wat mogen die kerels: gister wel uiige ine tea hebben vroeg hij zoo ajan 'Oelinai Moet' ge '1 vragen antwoordde ze, gildig gedanst en gedronken. Hoe .is T, God, mogelijk1, meuimelde hij. Hij' genoot eene inwendige, ongestoorde voldoet nin.g en tevredenheid over zijn zelvyn, omdat hij wisl dat hij hier de eenige was onder de mannen die mei eene weerdige fierheid mocht zeggen, dat zijn. gedrag tot op heden toe, altijd onberispelijk gebleven \v.a% dat hij nooit niet over de minste onbetamelijkheid of zondige afwijking na berouw had moeten voelen en uitboeten in lijfsleed en zielewee, de schandige buiten» spongheden van eene losbandige jongheid. En nu te meer proefde hij die leer-zoete en aangename vertroos ting, hier bij Celina en hij had al zijne aandacht lop haar, hij: leefde door haar te zién, en heure tegen woordigheid was hem eene geheele veropenbaarheid van zedelijken voorspoed en welstand. Hij had heel zijn lierte boordevol, zijn geest borrel de en brobbelde van gedachten, en hij had het tien keers, honderd keers op zijne tonge om te spreken van gister, van dien zondag, van die onvergetelijke hefdestonden die hij voor het eerste in zijn leven gesmaakt had. Maar iederen keer hield hij in, gepijnd om dje teere 'dingen en weiger over die schatten waar mee hij hem nu dweers door verrijkt en bevriend voelde. Hei wilde hem uit het hoofd niet dal hij nu ook een lief zou hebben. Een lief Hoe dikwijls had hij dat woord ge hoord met die onverschilligheid die hem eigen was, hoe menige keer had hij dit woord zelf uitgespro ken, zonder ooit te bedenken wat zij 11c ware beteeke- nis mocht zijn en zijne innerlijke weerde, of .wat daar in van goed of kwaad besloten lag. Eene koe, oen peerd; die enkele 'benamingen hadden voor hem wel meer, aantrekkelijkheid, dan het gemeen, het straatsch en zoo wat iaag-hespottelijk woordje lief. Voortijds: kwam, het hem zoo alle daags voor hij, had zoo menige aardige historie pver lief en vrijers hooren uiteendoen en Was daar zoodanig luisteren niet meer weerd was en dal ai die loensche gerust in geworden, dat het hem op een einde het vertellingen en sluike gebeurtenissen van minneparen en verliefde koppels tusschen de ernstige overwegin gen van zijnen gezonden geest zonder haperen door sleerden. Niet dal ze hem op een ergerden, maar waar liet ander feesten opdischte en hem daarin En Celina zou nu zijn lief wel en vele bepeizen en kon het zij zijn lief was, en dat hij met haar vrijde. Nog- treuntachlige wijze volk gretig troebele hertelijk belustigde. zijn. Hij moest het werkelijke van dit gedacht niet genoeg beseffen. Hei spiegelde in zijn hoofd met eenen ongelooflijken schijn en hij had moei te 0111 het gedurig bij te houden en niet te laten ont glippen in de overrompeling van zooveel opgewekt heden. 't Was nog niet 'dit woord dat hem in eens zoo zonderling voorkwam, maar wel de toestand waarin hij hem tegenover Celina bevond. Indien de plukkers nu maar eens Wisten al hetgene tusschen hem en haar gebeurd was, zouden ze niet; zonder reden zeggen dat Lans dat scheen hem niet heel juist. Zijn lief, ja, dat moest ze zijn, maar niet het gemeen lief, een vrijers- zottin, het volksschandaal dat haar liet zoeken en na- loopen uit behaagzucht of wilde ongebondenheid. Celina was meer, oneindig meer, in zijne oogen. Hij verhief haar ver boven dit alles, omdat hij haar kende als eene doorbrave en eerbare dochter. Hij aan zag ze als eene heilige die hij plaatste daar binnen zijn eigen, op eenen hoogen troon, waar hij alleen bij kon, om ze in eene ongestoorde genoeglijkheid te be wonderen en te beminnen. Zeker raadde ze uil zijne diepzinnigheid dal hij met ernstige gepeinzen in vereenzaming lag. Ze kon het zien aan de rustige effenheid .glim van zijne oogen van zijn werken. Zij en de blij- ook, Celina, geenen oogenblik het voorgevallene kunnen geest houden. Maar dit gedurig, gespan had uit haren nen denken viel haar niet meer zWaar en lastig lijk vóór korte dagen nog. De blinddoek was afgerukt, lijk weggetooverd, en ze zag nu met de oogen yan heur helder verstand de nieuwe bane die dweers 'door heen heur leven getrokken lag. 't Was al omgekeerd nu en. veranderd, die herleving had op alles nieuwe kleuren geworpen die haar aantrokken en tegenloegen met eene opbeurende en aanmoedigende tinting. Het zonule niet meer in heur hoofd, op hare borst voelde zij niet meer de angstige druk van die nare bevangen heid die haar pijnlijk verkrankte. Ze ademde licht en vrij, met eene hope die straal de door geheel heur lichaam, die ineevloeide met heur bloed tot in de verste en fijnste adertjes, die ze met haren blijden asem omheen haar in de lucht zond en die als een licht hare stappen overal begeleidde. Lang was ze gisteravond ontwaakt gebleven. Hoe gelukkig was ze geweest! Zoo gelukkig dal ze T niet overgrijpen kon en wanneer ze dan van heure gezellin nen niets meer gewaarde dan het dof blazend slaapgeronk, was ze zoetjes in bedde op de knieën gekropen en had met de gevouwen handen ten he mel Ons1 Ileere vurig bedankt over zooveel genade over zooveel weldaad. Nog nooit had zc oen gebed met meer herte en liefde tot God gezonden, nog nooit had zooveel waarheid, zooveel erkentelijkheid in haar geweest, nog nooit had ze als op dien stond het wer kelijke van do deugd en de lust*des levens voor oogen gehad. Dan sliep ze den vernieuwenden slaap der vre de. Met droomen en vizioenen die heuren geest meevoer den van de eerde Weg door nooit geziene wonderheden, tot eene andere Wereld voj ongekende en prachtvolle schoonheden, in een paradijs waar jubel en vreugde schalden en Waar men voor eeuwig het ellendig mcnsch- zijn vergeten moest. Hei had haar onzeggelijk deugd gedaan den vorigen dag de smerte van heur overstelpt gemoed met heure tranen te laten wegstroomen. Thuis Weende ze altijd in 't verdoken, in hoeken of kanten of meest nog wanneer ze slapen ging. Gister had ze vrij, pon der erger of hinder den lijdenspak van heur herte gekeerd, daar in die troestelijke eenigheid bij hem op den boom waar hij ook zat, hij die de heeleir van heure krankheid was, en dien ze nu alleen en gansch omsloot in dat herte dat nooit maar kommer en verdriet had gekend. Wordt voortgezel C

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1