DIT IS JË,J JiCaiirtL Speeküraad §2 EN O M M E L A N DS DE BRAND De Hommelpluk •j* m w* m. sa m sa ',h> Zaterdag 20 Oogst 1910 5 centiemen 't blad Te trekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstratete Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 3s jaars Day klapper Evangelie van den 14en Zondag na Sinxen Wereldtentoonstelling van Brussel (ktilon DE MA HUE 4*>ö jaar. -Talmerk W20 Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaarnsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 20 tut den 27 Oogst. VAN DE Zondag verdrong zicli een talrijke menigte in de Tentoonstelling te Brussel. Dank zij het heerlijke weder en de .op wekkende zonneschijn verkeerden al de bezoekers in blijde stemming. Alles was proppensvol. In de straten die naar de, tentoonstelling geleiden, was het al tram, rijtuig of automobiel dat men zag. In 'één woord, gansch den dag was men er op gesteld om eens hertelijk en heer lijk leute maken, tot late in den avond oi in den nacht zelve. Helaas, de mensch nuict en God beschikt te midden der kermisvreugde klonk de brandklok. De tentoonstelling stond in brande. t Was eenige minuten voor 9 ure, s avonds, als opeens een roode schijn de donker© lucht opklaarde. Velen, die: de nabijheid iets aan 't verbruiken wa- voor 'zij.n tijd begint. Maar weldra klonk de kreet: brand! brand! En tusschen wolken rook vlogen gensters vuur, wel dra gevolgd door laaiende en loeiende vlammen. Het hoofdgebouw der tentoonstelling, de afdeeling van België, had, men wisl alsdan nog niet hoe, vuur gevat, nabij Brussel-Kermis, Om acht en half stapte een politie agent van dienst in de hovingen van Brussel, voorbij bet spijshuis Beau Si te wanneer hij' uit de daken der gaan derijen, boven den Restaurant Univer- seleen rookwolk z'ag opstijgen. Iiij liep, al wat hij loopen kon, om de pom piers te verwittigen die in de tentoon stelling aan het Braziliaansch Paviljoen een© wacht hebben. Maar nauwelijks was hij tien stappen verre, of hij zag hoven den eersten ingaing der Belgische afdeeling, nevens de bureelen van het uitvoerend comiteit, eene vuurstraal ontspringen. Op min dan vijf minuten, gezien de licht brandbare stoffen van hel gebouw hout en doek had het vuur zich langs alle kanten uitgebreid. De pompiers die eerst waren komen toe- geloopen waren onmachtig te werken, daar er gemis Was aan drukking ider waterleiding. De- waterstraal die uit hunne spuit kwam ging geen meter hoog! En het gebouw is er wel twintig hoog 1 Het vuur zette dan ook ongehin derd zijne verwoestingen voort.; en wan neer andere pompiers toegesneld waren, vormde geheel de linkervleugel reeds; een vuurpoel. Men raad gemakkelijk welke op schudding er Ontstond Onder de menig te die die van alle kanten kwam toe- geloopcn. Van einde en verre waren de vlammen thans te bespeuren. Policie, pompiers, bedienden der tentoonstelling doden wat ze kondenmaar alles was vruchteloos. Ten 10 uur, was het vuur ten hevigste. Het ergste was alsdan te vreezen. Pp dien oogenblik was de belgische afdee ling 't is te zeggen het voornaamste gebouw der tentoonstelling slechts nog een enkele vuurgloed. Die menigte groeide steeds aan. Regenschermen wer den thans geopend om zich te beschut ten tegen de vnursprankels. Al wat Brussel' en voorsteden van pompiers en reddingstoestellen bezat, was nu ter plaatse gekomen. D© aanpalende stra ten werden afgesloten. Twee koffiehui zen der Natiestraat wiaren ook aan 't 'branden. Die soldaten der genie vellen thans met hunne bijlen een alleenstaan de hollandsch huisje, links van de duit- sche afdeeling gelegen,; Een ontzettende schrik overmeesterde alsdan de bestuurders van de tentoon stelling, Hier en daar vluchtten ze woe lende ondereen met al Wat hunne; uit stallingen aan kostbaarheden of wal hunne geldkassen aan ontvangsten in hielden om het buiten de tentoonstel ling in veiligheid te brengen. Middelerwijl had de engelsche afdee ling vuur gevat. Gingen al de afdeelin- gen de priooi der vlammen worden?... De brandweer spande bovenmenschie- ien, dachten: t is het vuurwerk dat j lijlce krachten in maar te vergeefs! Al les schoot in brand gelijk pektoortsen en de warmte: van den vuurpoel was onui tstaan baar gewor den. Linie! roepen grenadiers, karabiniers en gendarmen zijn aangekomen. Zij pogen wat orde onder de opgestapelde menigte te bren gen de gendarmen moeten zelfs het volk chargeeren om de nieuwsgierigen te beletten te dicht bij den brand te ko men. Ten 11 uur, Wordt het Lina Park door het vuur aangetast. De vlammen bereiken nu de gebou wen van Brussel-Kermis, tegen den in gang. Nog enkel het groot spijshuis «de Groene Hond schiet over. Nu verspreidt men het schrikkelijk nieuws! dat het groot beestenkot van. Bostock in vuur en vlam staat en dat de Wilde dieren uitgebroken zijnde, de gen darmen er op schieten.; Later bleek dat de Teenwen en tijgers niet onstnapt zijn, maar verbrand in hun kot liggen, Het grioot spijshuis Du val werd ook ver nield. Hoort! een ontzaglijk gekraak wordt gehoord en bevangt iedereen met schrik. Het is de brug die de engelsche1 en de fransche afdeelingen langs over de Sol- boschlaan verbindt, die, door de vlam men aangetast, komt in te storten. Rond middernacht is men het: vuur nog bijlange geen meester. De vlammen lekken nu ook den gevel van de fran sche afdeeling der levensmiddelen. Va ten gevuld met alkooi lagen aldaar ge borgen, en 't eene na 't andere* ontploft. De gebouwen die de Natielaan uitma ken staan nu ook in vlam: Het vuur snelt steeds vooruit. Het paviljoen der stad Plarijs ligt ook in asch, ©ven als het paviljoen van Spanje, Brussel-Ker mis is nog slechts eenen puinhoop. .Het gevaar groeit nog aan, daar de wind 'nu opkomt. Men hoort zware ont ploffingen: het zijn dynamiet kardoezen Waarmee de soldaten der genie doelen der bedreigde gebouwen doen springen om het vuur tegen te houden.; kleine landen die daar tentoonstellen, evenals de groote gaanderijen die. daar verspreid liggen. Verder bevinden zich de volgende pa viljoenen gespaard, in dé Tuinen dei- Tentoonstelling: de groote hallen van Duit'schland, het groot paviljoen van Nederland, de paviljoenen van Spanje, Monaco, Canada, Tunisie, de Fransche koloniën, China; dan de hallen van den Frans'chen landbouwde paviljoenen van Bosch- en Waterwegen, Brazilië, de groote afdeeling van automobilism- en metaalnijverheid, onderwijs en socia le wetenschappen; de paviljoenen der steden Brussel, Luik en. Gent. Zoodat het grootste gedeelte nog is gespaard gebleven, en alleen België, En geland en Frankrijk vooral werden ge teisterd, alsmede Brussel-Kermis. DE: TERUGKEER VAN DEN BURGEMEESTER VAN BRUSSEL, Burgemeester Max vernam de ramp te Oostende. Dadelijk pm 10 uur ver liet hij' deze stad per automobiel en kwam rond 11/2 uur te Brussel' toe. Aanstonds begaf hij zich naar de Ten toonstelling. WAT IN HET PAVILJOEN VAN PARIJS KON WORDEN GERED. Het Paviljoen der stad Parijs bevatte kunstwerken van groote weerde. Daar de deuren gesloten Waren, werden ze in gestampt, En hoewel daar de vlammen reeds dreigden, kon men Gobelins van overgroote weerde redden, doeken van Puvis, de Chavanri.es, Detaille, ITarpi- gines, Martin en eene verzameling kos- j lelijke medalies, HEI «PALEIS VAN BELGIE. Niets van. hetgeen de galerijen van het Paleis van Belgiëbevatte, is ge spaard gebleven. den dat dit kostbaar juweel, in een brandkast opgesloten, ongedeerd bleef, gelijk de andere juweel en hunne me el et e 11 too n s 1 el 1 e r s M A A N D A G M O R G E ND. EEN TREURIG SCHOUWSPEL, Van in den vroegen morgend is. er in de stad van niets anders spraak dan van de overgroote ramp die de tentoon stelling heelt verwoest, Rond 10 uur wordt de ontzaglijke me nigte, die zicli voor den hoofdingang bevindt, in de tentoonstelling toegela ten. Er is' wellicht nooit meer volk opge komen dan heden. Het afgebrand gedeelte (der tentoon stelling is afgesloten, Van het hoofd gebouw is slechts het geraamte gedeel telijk (overgebleven. Hier an daar ligt een tafel' of een stoel, maar van de pracht dier overschoone tentoonstelling valt niets meer te bespeuren dan verbrand hout en verwrongen ijzer. De pompiers zijn nog steeds ter plaats. Het vuurt smeult midden dien puin hoop, en gedurig wordt er nog water gestort. Geniesoldaten van Antwerpen zijn toe gekomen, Die jongens doen overal hun best en werken met grooten ijver. MEN GAAT DEN GEVEL DER BEL GISCHE AFDEELING HEROPBOU WEN, De belgische en engelsche gaanderij en kunnen natuurlijk nietheropge bouwd worden. Men zou daar zelfs niet meê gedaan krijgen voor de sluiting der I tentoonstelling... Maar het uitvoerend j comiteit heeft besloten een blinden ge- j ve-lte doen oprichten, zöodat het pu- j bliek bij' zijn binnentreden langs de De j Motlaan, niet onmiddelijk het leelijk en pijnlijk schouwspel der puinhoopen on- De afdeelingen Voedingsmiddelen, Tabak, Leder en Huiden, Scheikunde, j der de oogen 'zal krijgen. Versiering en Mobilair, der Verschil- 1 De Wind is nog meer opgekomen en lende Nijverheden der Goudsmederij en Juwelierskunst, Kleeding, het Eeresa lon, alles ligt onder de puinen be dolven. DE: PUINHOOPEN Om 4 ure 's morgens boden de bran dende puinhoopen een droevig schouw- heef't het vuur medegedeeld aan een 20tal villas die nevens de tentoonstel ling liggen. Aan blussclxen valt niet te denken en men ziet ze opbranden alsof het solferstekjes waren. MINISTER HELLEPUT.TE Was een der eersten ter plaats. Hij, Woonde eene f eestvergadering bij. Het droevig nieuws vernemende, kwam hij in feestkleedij toegesneld, DE AANGERICHTE' SCHADE, Hoewel veel door verzekering gedekt was, is er toch onnoemlijke schade ge leden. Doch op. dit oogenblik is het nog niet mogelijk, zelfs niet bij benade ring, het bedrag der schade te bepalen. De rechterkant- der Natiël'aan, wan neer men de Tentoonstelling binnejn- kornt, is gespaard gebleven, -even als het paviljoen der stad Brussel, de Feest zaal, het paleis van Brazilië, het ge bouw van Nederland, Algerie, Monaco, Duitsehland, Canada, enz, enz. In de groote Hallen werden gespaard door het vuur: Oostenrijk, Japon, P;er- zië, Italië, Griekenland en de ander$ I HET PUBLIEK KAN VAN NABIJ ZIEN, De soldaten der genie hebben gansch den maandag namiddag gewerkt tot het plaatsen van burreelen langs de puinen 'der belgische afdeeling. Het pu bliek dat tot hiertoe op: afstand gehou- 9* i llCl, 6e"e Z l i k. - SS I Ste een behangsel dooreenmengelmg van verwrongen ijzer- i 1. werk, geplooide stalen zuilen, een hoop NTle Personen met wetende dal de j ten ia «iet «aio 1 y geplooide stalen zuilen, een hoop materialen allerlei, waaronder veel rijk dommen lagen begraven en waarvan men nog enkel de assche zal terugvin den, HEEL DE NATIENLAAN behalve eenige gebouwen, ontsnapte aan do ramp, Eien kant is. heelenal onge deerd; aan. ld en anderen kant, langs het Paviljoen der stad Parijs, bleef het vuur wioeden tot aan het paviljoen van Re- veillon i'rères, DE; JUWEELEN. MM, Haardt en De Vos, van Brussel', die in de Belgische afdeeling der juwee- len een afbeelding van het stadhuis in peerten, en diamant tentoonstelden, mel- elektriekfabriek der tentoonstelling bui- 1 i ten de afgebrande gebouwen gelegen is, j meenden dat het publiek met het val- I len van den avond de omheining ging j moeten verlaten.; Ook besloten zij de j sluiting niet af te wachten en trokken haastig af naar de stad, i IZiji verkeerden in dwaling; de ten- i toonstelling bleef tot 9 1/2 "ure open, maar men weigerde ingangkaarten af te leveren te beginnen van 6 ure, en de af- I tocht begon ten 8 ure, I IN DE: ENGELSCHE AFDEELING, 1 Da verzekeringsmaatschappijen zijn maandag morgend allen per aanbevolen brief verwittigd geweest! Eene engel sche maatschappij heeft alleen voor 75 miliioén verzekeringen aangegaan in de tentoonstelling, tn de afgebrande: engelsche afdeeling waren er oudheidskundige voorwerpen die eene onschatbare Weerde haddén, Ziooals deze voortkomende va 1:1 de ver zamelingen Kensington en van bijzon deren. De Gobelij 11 tapijten die de eeresalons van de fransclpe afdeeling versierden, zijn kunnen gered worden, alsook het prachtig tnobilier, dat daar algemeen bewonderd wend, MEN ZOEKT, Toelating wlerd maandag aan eenige tentoonsellers gegeven optzoekingen te doen daar waar geen gevaar van instor tende muren bestond. Een juwelier, vergezeld van twee sol daten, zoekende waar zijn «winkel» ge staan had, vond nog slechts zwartge brande zilveren misvormde platen die daags te voren nog prachtige kunstvoor werpen waren. Van een anderen kant waren soldaten bezig stoelen, tafels, bureelen op een te plaatsen die voordien zoo luister 1 ijk de belgische salons versierden en die daar nu stonden, wikkelende of op drij pik kels staande, zonder eenige weerde. Dat droevig werk werd tol tegen den avond voortgezet en hield maar op met het klaroengeschetter dat den aftocht blies. OFFICIEELE MEDEDEELNIG, Het Comiteit der Tentoonstelling heeft de volgende mededeeling opgesteld: Een gedeelte der Belgische afdee ling, de Engelsche afdeeling en de afdee ling der Fransche voedingsnijverheid werden door brand vernield. Al het ove rige der Tentoonstelling is ongedeerd en maatregelen Werden genomen voor 't verkeer der menigte bezoekers welke steeds aanzienlijk is. DE ONTVANGST ZONDAG, De ontvangsten van zondag worden op 110.000 frank geschat. De ontvang sten van maandag mogen op hetzelfde getal' geschat Worden, HET ONDERZOEK, Het. parket heeft het onderzoek be- I gonnen. Het heeft een bewaker gehoord, heeft zien vuur vat- van de belgische mode, Hij heeft onmiddelijk het alarm ge geven, maar terwijl ïftea toeliep om den brand uit te dooven, had deze reeds eene onmeetelijke uitbreiding genomen. Deze getuigenis is door een soldaat be vestigd, DE: JUWEELEN; DER BELGISCHE AFDEELING De brandkasten Waarin de juweelen der belgische gemeenschap gesloten zijn, werden maandag namiddag geopend. Al de weerdijen werden er onbeschadigd in teruggevonden. De verliezen zijn zeer aanzienlijk, Naar het schijnt zou de belgische afdee ling maar voor 2,300.000 frank verze kerd zijn. Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER No30 DOOR fin leute was er niet te kort. De eene historie verbeidde d'andere niet ien bijna keer voor keer scho en ze geweldig int om te lachen, 't Was maar: Zar- 1„e.Q c''° gevoelloos bleef lijk een doof-stomme voor vvieii alles, onverschillig moet zijn eui zelfs wanneer '1 i"u die het al temets niet meer uithouden kon |een Vcerhouden lachje rischierde, vertrok geen spiere: op zijn wezen dat Jijk donkerde nog en norscher keek. Steeie voerde het woord, eene rare vertelling, -(•rde entwat dat niemand van hen nog gehoord had. Was van toen Ko Slaelens Irouwde met Anneke yan wezens. Eene verfcalinge die in der waarheid zoo on hebbelijk van de haspe liep dat Sofie angstig wierd en dt> vrijzeggende Steefe barsch in 't woord yiel, Ta i ta 't is goed. Kneep ze bitsig. We heb ben nu al vertellingen genoeg gehoord van die soorte. boet liever wat neerstiger voort, van ^ge zijt niet te v'0oren en Steefe zweeg. 'k Heb 't gepeisd, mompelde Gaston, De reste is in 't fransch, zei Witten die erg Wrzot was op zoo'n praat, en benételd zat om heel o historie te kennen. Ongerustig en wantrouwig over de gedurige aan- jondende broelinge onder de plukkers, stond Sofie P> en van koppel tot koppel ging ze 't werk en 't pluk sel bezien. Daar, 'k heb't geschikt kreet ze bij de man de van Romme en Witten. Nè, beziet me dat Ze ravelde uit de mande eene heele handvol taktruizen die ze ophield. Is dat geplukt, zooveel steer- ten en blaren daaronder 'k Had eerder moeten ko men. Met een kwaad geweld, keerde ze de mande vier kante uit en Herplukt me dat, riep ze, of 'lc jaag u van 't hof, 1 luiaards 1 Witten rolde zijn katersoogen vereeindelijlc rond en trok zijn kop uit jn eene verwende vreeze voor slagen. Romme lceek pruilend op den hoop, 'draai de eene vieze muile en krulde getergd heur fijne bo ven lippe. Ze wist niet of ze nog beginnen zou, maar spijts alles kon ze er niet van uit en hernam ongezind het werk. Pat viel pp; hunne nek lijk een seule koud wa ter. Van zoover ze 't konden onthouden wisten ze niet dat Sofie nog eens zoo van heur duivels gedroomd had, zoo kregelig, zoo nauwziemde en zoo zindelijk. Bij gelukke dat het avonde en 'de arbeid uit was. Ze trokken al zingend naar liet hof. Vier stukken lands verder, hoorden ze Y geroep van andere plukkers, en dan nog verder weer andere, 't Schouderde door de lucht en 't helmde tegen (gevels en muren, Z|e| riepen en schreeuwden naar malkaar om hun heftig heid uit te tieren en blij: te laten .weten dat ze het werk staakten. Ze deden 't beter dan te noene aan tafel, Dé avondlucht had hunnen honger gescherpt en (meer dan een had eene kriepende mage te sussen. Eene kleine half ure nadien lagen ze allen te ron ken op hunne bedden, Celina uitgenomen die meehielp in de keuken. Wanneer ze dan ook met het kuischen en afdrogen vrij was en inwendig naar rust yerlang- de sprak ze beuren zangerigeu goen avond, aan Sofia I en da meisens en ging naar: den stal. Aan den hoek, trof ze Zarren met zijne han den op den rugge tegen den muur aangebeld en zijn jj pijpken smoorend, I .Hij sprak ze ;aan Celina, 'k zou iets willen vragen Ge kunt, antwoordde ze geldwee, G'Hebt zeker aardig gekeken, als ik van den noene zoo onverwachts uitschoot .Aardig spelde ze en vervolgde zljln ge- daagzame blik. Ge zaai recht over mij hebt ge daar z'elf niet op gelet N.gen'lc, schudde hij. 'k Was lijk van de hand Gods geslegen. Hoe vondt ge't, zeg, aardig zeker? 't Wlasi niet noodig daar uwen haak in te slaan, Ge zijt zoo haastig, gij, sprak ze verwijtend. Ja, 'k ben een overLooper. Maar zie, oprecht, ik kon het niet meer herden dat ze zoo den aap met u hielden, 't Kropte in mijn kele. Binst de wijle had hij heur hand gegrepen en j drukte 'ze bij. ieder woord dat hotsend van zijne tonge i viel, f Hij sprak voort 'k Weet zelf niet, Celina, hoe ik daar niemand ongelukkig geslegen heb. Moest het nog gebeuren Zijne oogen brandden en hij stak zijn knoestige vuist dreigend op, Och, laat gij ze klappen, sprak ze verzoenend. Ze moeten ook entwat doen, E11 peist 'ge dat ik nooit zoo geen dingen hebt moeten hoor én? Kom, ge moogt u daarom geen kwaad bloed maken, 't Is verloren, zei hij en zijne stemme snokte; als er een ongeluk gebeurt, ik kan jhet niet helpen^ 't Heeft me verleden jaar genoeg tegen gegaan dat ze zoo heele godsche dagen Opj uwe kappe reden; 11:1 aar ik kiende u dan nog niet, en hij schudde driftig beu- re hand, Nu zakt geen IWaar meer zijn, de eerste de gereedste die u nog begekt, 'k sla hem de tandjefïl uit den mond 1 Onnppzelaar, moet ge daar zoo n steerl yan draaien, en zoudt ge öm zoo'n nietigheid iemand willen slaan Zachtjes leigde z:e heure hand op de zijne, ze wierd ontroerd. Ze voelde daar in hem hoe hij, pm harentwille alles zou gedaan hebben, en dat in haar een nood oprees om hem nader te komen en in zijne breed e handen, en op zijne zWaargespierlde arms die bruischende kracht en den geweldigen stroom (van zijn forsig bloed te speuren, Ze keek hem vrank en blij met eene zoete: ver wondering in de stoute oogen, Zeg, ge zult een verstandige jongen blijven. Nietwaar, Zarren? 'k Zal 't doen voor u, Celina, murmelde hij en hij heet door den steel van zijn pijpe die naertuimeldé en openspetterde op zijnen kloef. Ze woelde mollig heur handen los en met eenen stillen «slaap wel» tippeteende ze naar de staldeure, draaide ze lijzig open en verdween. Dan zag hij 't voorgevallene werkelijk weer en zijn wrok zwol opnieuw. Nog eens ging zijn verma nende vuist op en hij mompelde tusschen de toegene- pen tanden Dat ze hen zwichten Wordt voortgezet O i v-; mam Til 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER- STRAI'E, Tk 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen kt blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. led® boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost& Westvlaanderen wonen. z 20. H. Bernard, abt en kerkleeraar. H. Samuel, profeet. Z. 21. IT. Joanna de Chanlal, w. f teto stichtte het order dar Visitaudinen. H. Anas stasis, ru. »t. 22. H. Timotheus, m. II. Hippolyt, b. ra.-- H. Symphoriaao, m. d 23 H. Ptiilippus de Benili,-f 1285. H8 Sidonie. to. 24. H. Bartholomeus apostel, wierd de huid afgestroopt, en daarna onthoofd Patroon dar tiuidvetters en vleesehverkoopers d. 25. H. I odewijck IX, koning van Vrank- rijk, stierf van de peste in Algiers 127 v 26 H. Zephyryn m., 15" Paus van Rome. HM Irenus en Abundius, mm. HH.Secumlis en Alexander, mm. Te dien lijde zeide Jezus tot zijne leerlingen Niemand kan twee heeren dienen, want hij zal óf den eersten baten en den tweeden beminnen of den eersten aanhangen en den tweeden ver achten. Gij kunt God niet dienen en den [mam mon. Daarom zeg Ik u Weest niet bezorgd vooru leven, want gjj zult eten, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleeden zult. Is het leven niet meer dan bet voedsel en liet lichaam niet meer dan de kleeding Ziet de vogelen des hemels zij zaaien noch maaien e;i verzamelen niet in schuren, en uw hemelscha Vader voedt ze. Zyj{ gij niet. veel meer dan zij En wie uwer kan door zijn zorgen een el aan zijn levensweg toevoegen En wat zijt gij bekommerd over kleeding? Beschouwt de leliën des vtdds, hoe zij groeien zy arbeiden en spinnen niet. Kil toch zeg ik u. dat zelf Salomon in al zijn heerlijkheid niet gekleed was als een van deze. Als God nu het kruid des velds, dat heden is en morgen in den oven wordt geworpen, zoo kleedt, hoeveel terneer dan u, kleingeloovigen Weest dus niet bezorgd, zeggendWat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleeden? Naar dit alles vragen de heidenen. Uw Vader immers weet, dat gij dat alles noodig hebt. hoekt dan eerst het r ijk Gods en zijn gerechtig heid en dat alles zal u toegegeven worden. ueniuc punniuupcu ecu uiucvxg ^"uuvv- j gevolffen derVimn gomien. Het heelt e

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1