DE BRAND De Hommelpluk m w SpreeKfiraad Ph 1 O .2 O ;)p Zaterdag *27 Oogst 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Taimerk Te trekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank 's jaars Dagklapper Evangelie van den 15e" Zondag na Sinxen Wereldtentoonstelling van Brussel Eerste Communie Vacantietijd BONi) DE WERELD Spanje Vrank rijk Montenegro Duitschland Odilon DE MA URE liLikl -e W ÉÏLa OO J 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en 's Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig; Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. van den 27 Oogst tut den 2 Sept. 2">. H. Jozef Calasanctius, t 1648. H" Eutüalia mgm., van tiaar eigeu broeder gedood. Z 28. - H. Augustious. b. en kerkleeraar, f ij3 H. Hermes, uq. patroon tegen de krank- einnigbeid. m 09 Onthoofding van S> Joannes Baptista. He Candida rngtn. H" Basila van Smyrne. d 3). He Rosa van Lima, mg. H. Fiacre Patroon tegen de krampe. 34. h. Raymond Nonnat, cardinaal, f 154!)'. H. Aristidis. H. Amaat, b. d. i September. H.jGillis abt. - S1 Isabella mg- e.g. -- H. Stephanus, Koning ?van Ungarn. H« Maxima, m Zalige Margriet van Leuven mg- Èi Si. Te dien tijde ging Jezus naar eene stad met name Nairn, en met Hem gingen zijne leerlingen en eene groote schare. Toen Hij nu de stadspoort naderde, zie daar werd een overledene uitge dragen, een eenige zoon zijner moeder, en deze as weduwe en eene groote menigte uit de stad was by haar. En toen de Heer haar zag, had tlij medelijden mot haai' en zeide tot haar Ween niet. En toegetreden raakte Hij de baar aari de dragers stonden intusscben stilen zeide: Jongeling, ik zeg u Sta op. En de doode ging ofereind zitten en begon te spreken, en Hij gaf tam aan z 'ne moeder. Vreeze nu beving allen, snze loofden Goden zeider.Een groot profeet «onder ons opgestaan en God heeft zijn volk tocht. k, Êi M 0* ei. M '0*. M W 0ï VAN DE Spijts de rarnpe die de tentoonstelling ge troffen heeft, is er nog zeer veel te zien. Daarbij is men sedert een weke en half reeds met honderden werklieden aan den gang om alles weder te herstellen wat mogelijk is. Zondag ontving de World's Fair evenveel bezoekers als op eenen gewonen Zondag, misschien nog meer. Overigens wil iedereen eens de uitwerkselen aanschouwen van den brand die op een paar uren zooveel schade aanrichtte. En dan, er blijft nog zooveel schoons over, nog zooveel te zien Er is nog zooveel vermaak. Men zou zich heden reeds verre van den bag der ramp hebben gewaand ware het niet Jat de puinen en wat overblijft van den heer lijken voorgevel aan de ramp van Zondag bleef herinneren. Muziekkorpsen trokken vroolijk door de lanen, concerto's werden overal gegeven, eene algemeene verlichting volgde en 's avonds werd een vuurwerk afge schoten. In den vreemde wordt de vastberadenheid, Je taaie wilskracht der Beleen overal bewon derd. Nieuwe uitstallingen. Meest al de. weerden der juweliers en rijke verzamelingen diamanten werden terug ge vonden in de brandkasten en het syndicaat 84at zijne tentoonstellingen terug inrichten in het schoone Paviljoen der Spiegc-.ifabrie- kanten, niet verre van het Rubenshuis. Deze nieuwe tentoonstelling zal tegen 2 september ge.opend worden. De tentooustellers der afdeeling van meu belversiering aanveerdden het minzaam aan bod der stad Gent om hun eeresalon herin te richten in het Paviljoen der stad Geut. Gen gedeelte der Belgiesche Afdeeling zal tevens worden heringericht in het paleis der lijdelijke tentoonstellingen, op verzoek van den minister van Arbeid. Het verlies van Bostock. M. Bostock schat het verlies van zijne dierengaarde op ruim e'én miljoen en half. Er zijn 20 leeuwen en eenen beer van groote weerde in den brand gebleven, die veel geld en arbeid gekost hebben om ze af te richten. Een twintigtal apen, die men in vrijheid gelaten heeft, zijn in het Terkamerenbosch gevlucht, en Woensdag morgerid ontdekte men er twee die naar de puinen terugkeerden De krokodillen van den temmer Bernelet die verkoold werden, hadden eene weerde van 12,000 fr. Acht dagen voor de ramp heeft M. Bostock hem dc krokodillen voor 5ooo frank willen afkoopen, doch hij weigerde. Tengevolge van dien brand heeft M. Bos tock zich verplicht gezien zijn persooneel, beslaande uit i5o personen, af te danken. Twee wagens hebben Woensdag morgerid de verkoolde overblijfsels weggevoerd. Gift van Koning A Ibert Koning Albert heeft aan hel uitvoerend korniteit der Tentoonstelling eene som van 5ooo frank laten geworden om aan de kleine tentoonstellers die het ergst door de ramp ge troffen zijn, uit te deelen. De heropbouw van Brussel-Kermis De beheerraad van Brussel-Kermis heeft besloten de wijk lierop te bouwen. Een aan nemer ging de verbintenis aan tegen 1 sep tember gereed te zijn. Men zal dag en nacht werken aan het bouwen van houten huizen die de vernielde woningen zullen vervangen. Men zal ze schilderen als oude woonsten en de vergun- nerszullen er bezit kunnen van nemen naar mate hunne voltooiing. Geen nieuwe pacht zal moeten geteekend worden. De opruiming is reeds begonnen door 200 arbeiders. De beheerraad heeft bovendien besloten zoohaast mogelijk in Brussel-Kermis ver scheidene groote feesten in te richten. De dieven. 't Is schrikkelijk gelijk er tijdens den brand kostbaarheden gestolen zijn. Maar er zijn van de dieven die beginnen wroeging te krij gen of benauwd te worden dat hunne oneer lijkheid zou kunnen uitkomen. Donderdag achternoen heeft een priester een zak juwee- len naar het bureel der tentoonstelling ga bracht zij waren hem in de biecht besteld. In een der postbureeien van Brussel heeft men eenen pak gevonden met eene groote hoeveelheid juweelen en edelgesteenten, voortkomende van de fiansche afdeeling. Er is een streng onderzoek geopend oin de soldaten te ontdekken die zich ook aan dief stal zouden plichrig gemaakt hebben. CiSiCiCiCi&i I)e Congregatie der II. Sacramenten heeft een belangrijk besluit afgekondigd, be krachtigd door Z. H. den Paus, betreffende den ouderdom waarop de kindereu hunne Eerste Communie moeten doen. Ziehier water eijteutiijk beslist is. Z. li. Paus Pius X herinnert vooreest tie bijzondere liefde van den Zaligmaker voor dé kinderen en de bestendige bezorgdheid der Kerk om deze laatste zooveel mogelijk met Christus te vereenigen door het 11. Sa crament des Autaars. In de XIIIe eeuw deed de Kerk aau de pas gedoopte kinderen de H. Communie toedienen onder de gedaante van wijn, en dat gebruik wordt nog bij de Oosterscho Katholieken gevolgd. Later nam de Kerk de gewoonte aan de kinderen enkel te laten communiceeren, wanneer zij tot de jaren van verstand geko men zijn en eenig begrip hebben van het Sacrament, dat hun toegediend wordt. Ver scheidene Concilies hebben die handelwijze goedgekeurd, doch toen zij de verplichting der H. Communie oplegden te beginnen van de jaren van verstand, hebben zij daarom het oud gebruik volstrekt niet willen afkeu ren. Het is daarentegen een afkeurensweerdige gewoonte, zegt de Paus, de kinderen niet te laten biechten die nog niet te Communie gaan, of hun de absolutie niet te geven. Het is nog slechter, wat in sommige streken gebeurt, de kinderen, die hunne Eerste Communie nog niet gedaan hebben, de laat ste Sacramenten niet toe te dienen; zelfs niet in stervensgevaar zij worden dan naar de wijze der kinderen begraven en nemen geen deel aan al de gunsten en genaden der li. Kerk. Vroeger werden aan de kleine kinderen de 11H. Speciën uitgedeeld, en er bestaat geene reden, zegt de li. Vader, om thans voor de kinderen eene buitengewone voorbereiding te eischen. Verschillende Concilies hebben dat volkomen begrepen, onder ander het Concilie van Lateranen, dat het volgende verklaarde voor de biecht beschouwt men als hebbende deu ouderdom van discre tie bereikt, dengene die het goed van het kwaad kan onderscheiden, die alzoo geraakt is tot een zeker gebruik van bet verstand evenzoo zal voor de Communie de ouderdom van discretie bereikt zijn, wanneer men het Brood in het H. Sacrament des Autaars kan onderscheiden van het gewoon brood, bet geen ook een bewijs van een zeker mate ver stand is De Congregatie der Sacramenten beeft dus besloten de jaren van discretie zijn die waarin het kind begint te redeneeren, 't is te zeggen omtrent zeven jaren voor de biecht en voor de Eerste Communie is er geene volkomene en volstrekte kennis dar christelijke leering noodig. De verplichting van liet voorschrift der biecht en der Com munie voor de kinderen, valt terug op dege nen vooral die er last van dragen, 't is te zeggen de ouders, de biechtvader, de school meesters, de pastoor. De kinderen moeten dikwijls ter H. Tafel naderen na hunne Eer ste Communie, en, zoo mogelijk, alle dagen. De bisschoppen moeten een einde stellen aan de slechte niet tot de biecht toe lutie niet te geven, van zoodra zij de jaren van verstand bereikt hebben. In stervensge vaar moot men ook van denzelf'den ouder dom af de kinderen de H. Communie en het H. Oliesel loedieuen. Ten slotte beveelt de H. Vader dit besluit aan de geloovigen te doen kennen, en het elk jaar,.in deu Paaschtijd, in al de kerken en kapellen te doen aflezen. van de kinderen e laten of hun de abso* 't Is vacantietijd, al de kinderen zijn in verlof 1 Is *t verlof voor de leerlingen en de meesters, er is geen voor de ouders. Want aan hen wordt de zware taak opgelegd te waken op hunne kinderen te waken op hun ne Redelijkheidhun werkhunne christene plichten, de familiegeest. De gevaren voor de Redelijkheid bestaan in den omgang met slechte kameraden, in het lezen van ontuchtige boeken, in het nazien van zedelooze prenten, ia het doorbrengen van een leyen zonder werk. De ouders moe ten WAKEN De verlofdagen zijn dagen van uitspanning en niet van leegheid. Laat nooit uwe kinde ren zonder werk. Geeft ze alle dagen werk te verrichten studiewerken, teekenen, mu ziek dat zij zich in de hovingen bezighou den of zich vermaken met spelen waarmede hun verstand in werking gebracht worden. De leegheid is de moeder van alle ondeug den Werken en gezonde ontspanning zijn niet genoegzaam om de kinderen c vrijwaren, z.; moeten noch hunne christelijke plichten volbrengen. De kinderen in verlof moeten hunne christelijke plichten getrouw blijven. De familiegeest moet meer dan ooit in de verlofdagen herleven. De kinderen moeten zooveel mogelijk in den huizelijken haard leven. Het huis rnoet voor hen aantrekkelijk zijn, aangename lezing, lieftallige gezichten en ook verkwikkende spelen moeten zij er ontmoeien. En de kinderen, meer dan ooit, rnoet men leeren spelen. Dit gedacht zal misschien zon derling schijnen, doch het is het zoo zeer niet. Vele kinders kennen niets van de regels der kinderspelen, en zij vinden er dan ook geen genot in, en soms zelfs vervelen zij er zich bij door de eentoonigheid vari zekere altijd herhaalde spelen. In Engeland zijn er bijzondere komiteiten, die belang stellen in de kinderspelen en de noodzakelijkheid er kend hebben om de kinderente leeren spelen. Men bestatigl dat het kind dan niet alleen meer genoegen vindt in het spel, maar met in zijne kindsheid de spelen te leeren inrichten, leert het ook om in lateren tijd beter zijn leven, zijn werk en zijne vermaken te regelen. Men zoeke er niet de zaken te verwikkelen aan de kleintjes leert men eenvoudige spelen; aan de grooteren, beter geregelde, meer in gewikkelde spelen. Waar men nog die bezorgdheid voor de kinderspelen vindt, dat is in de Zusterscho len, waar de brave zustertjes het niet beneden hunne weerdigheid achten de kindertjes de spelen aan te leeren, waarmee zij zich zelf in hunne jeugd vermaakt hebben en waarin de folkloristen thans zooveel genoegen vin den. Maar voor de liberalen is immers het onderwijs der Zusters niets weerd Die ver staan er niets van 't zijn verachterde geesten die alleen hunnen paternoster kunnen lezen. Welnu, wij zullen het misschien nog be- j leven dat de geleerdste kinderopvoeders van onzen tijd bij de Zusters zullen otn raad en lessen gaan. Zij zouden het misschien reeds doen, indien het metischelijk opzicht hen niet weerhield. 0i 0*. 0". W* 0i.. 0* 0* De Osservatorc Romano schrijft Eenige vreemde dagbladen hebben de meest onwaarschijnlijke tijdingen verspreid over de Spaansche toestanden,sprekend over door het Vatikaan naar Spanje geheimzinnig verzouden kisten, da aankomst van Spaan sche prelaten te Rome, de op handen zijnde verschijning eener pauselijke encycliek aau het Spaansche episcopaal, enz. Eenige katholieke bladen hebben te goe der trouw deze ongegronde en onwaarschijn lijke tijdingen overgenomen. Het is bijgevolg wenschelijk dat de katho lieke bladen veel omzichtigheid aan den dag zouden leggen bij het overnemen van dik wijls opzettelijke en zeer dikwijls uit de lucht gegrepen berichten. Du gemoedstoestand De gemoederen blijven voortdurend op gewonden in Spanje. De Spanjaards zijn vast besloten hunne rechten te handhaven en hunnen godsdienst te doen eerbiedigen. Maandag had er te Begona eene groote kerkelijke plechtigheid plaats. De gemeente raad, met den meier aan het hoofd, woonde haar bij. Pater Guillin hield er eene toespraak en sprak over de dreigende kerkvervolgingen. Li ij wees op de verwoestingen welke Combes en Clemeuceau in Frankrijk hebben verwekt en drukte de hoop uit dat 't Spaansche volk zal beletten dat Canalejas in Spanje dezelfde kerk- en kloostervervolging aanrichta. Pater Guillin is predikant aan het Hof. De gazetten schrijven dat hij zal vervolgd worden als officieel ambtenaar. GEEN NIEUWS. De zaken blijven gelijk ze verledene weke waren, 'I is te zeggen: slecht. De koningin-moeder, die in Spanje gebleven is, heeft den nuncius van den Paus ontvangen. Maar de minister van buiteniandsche zaken woonde het verhoor hij. De regeering was zeker bevreesd dat de Pauzelijke afgezant voor den godsdienstvrede zou gesproken hebben. In verschillige provinciën bereiden de katho lieken ben om betoogingen te houden, ditmaal buiten de steden. De republikeinen spreken van deze vergaderingen te gaan storen. En de re geering zou daarin weer een reden vinden otn deze bijeenkomsten te verbieden. Ge ziet dat de katholieken alzoo oprecht buiten de wet ge steld worden, 't Zija maar de tegenatrijdigaards die alles mogen doen. Binst dal zijn land alzoo verdeeld is, reist de koning van Spanje in bet buitenland. Zondag laatst was hij op het onverwachtste, naar Brug ge gekomen. Vandaar is hij weer met zijne yacht, die voor Oostende lag, naar Gowes in Engela nd gevaren. Hij gedraagt hetn maar kin derachtig. Al de gazetten vertellen dat te. Gowes terwijl zijne vrouw en de prinses vanCounaught in eene modemagazijn waren, de koning hen daar volgde, en begon dameshoeden te passen en op zijn hoofd te zetten. Als hij dan, met een dameshoed op het hoofd, in den spiegel keek, lachte hij gelijk een zot. Voor een koning, zijn dat algelijk geen wijze streken. Sedert Vrijdag laatst zijn er 50.000 fran- sohe pelgrims te Lourdes, Spijts al de pogingen der goddeloozen blijft toch de godsdienst nog levendig ouder het fransche volk. De zoogenoemde Baronnes Vaughau is verleden weke reeds getrouwd. Volgens het huwelijkscontrakt had zij een bruidschat van 30 millioen. Dat telt nogal voor de dochter vau eenen blikslager 1 Werkstakers Twee werklieden die niet wilden gehoor zamen aau de bevelen der werkstakers en meenden recht te hebben met werken hun brood te verdienen, werden door een bende stakers van rond de 200 aangevallen en afge rammeld. Moê van slagen te krijgen, schoten de twee arbeiders in den hoop en geheel de bende vluchtte uiteen als hazen. De Gaulois die het feit aanhaalt van de leeuwenwerkstakers dia met 200 op de vlucht gedreven worden door twee arbeiders, besluit dat het veel beter ware dat de policia zelf de werklieden beschermde, die begeereu eerlijk hun brood te verdienen. Niemand denkt eraan de werklieden, die liever hebben te rentiereu, gelijk welk werk 00 te leggen, maar dezelfde vrijheid moet ook verleend worden aau dezen die naar de opstekers van alle slag niet en willen luiste ren. De vorst van Montenegro zal Zondag 28" Oogst koning gekroond worden te Cettigne. Te dier gelegenheid worden in de hoofd stad van dit rijk groote vaderlandsche feesten gegeven. De Keizer van Duitschland bekomt di] jaar den Nobelprijs voor den vrede, omdat hij door zijne houding tijdens de inneming van Bosnië' eu Herzegowina een bloedigen oorlog in Europa heeft belet. De Duitsehe katholieken hielden deze weke hunne jaarlijkscbe bijeenkomstte Augsburg. Ze werden verwelkomd door den Oberburgermeister die zelfs niet katho liek is, maar die toch zegde gelukkig le zijn dat de werkers der katholieken zijne stad hadden verkozen om een overzicht te houden der gedane werken in 't verloopeu jaar en middels te beramen voor de toekomst. Hij stelde al de gemeentelijke gebouwen te hun fengelwerl: van '1 NIEUWSBLAD VAN YPER N<>31 DOOR Van stonden aan plukten ze al rapper en ylij- hger voort, en toen de tweede zondag kwam, hadden Ze omtrent de helft van de beplanting 0111. Dag op, dag Deei-e, zaten Celina jen. Zarren hij dezelfde mandet; -e spraken gezapig met elkaar zonder daL er iemand 'Jh' de snuite van kreeg en deelden in der minne de iveeido en 't genoegen van hun samenzijn. Daar was er niet een clie lukte van Zarrens schie die er maar van ver aan roeren dorst. Die vreeze held ze bevangen, trouwens ze wisten dat de knape katte was om zonder handschoenen aan te. erii- of jjeVciugGii, 11 ou.wciib ze wisten, aai ac jh.iicipG katte was 0111 zonder handschoenen aan te grij- 'jen en ats hij sprak van eenen de pooten tej breken, (|al er voor 't minst een arm of eeti been verletst was, 's Avonds wachtte hij Celina af, liefst aau den dalgevel. Daar konden ze ongestoord hunne gevoe- os uithangen, met die ingenomenheid en zoete her te ler "Ikheid, die alleen aan ware verliefden eigen is. Dat png zoo dutSig nog, zonder onstuimigheid, met de kand in de hand, dé blik in 'den blik, en zoo draaide (le stroom van stil-koesterende liefde en minne zijnen |edurigen kring van 't eene gemoed in '1 andere over. -e waren zoo eindeloos gelukkig, ze voelden geen er- 'e onder hunne voeten meer, en ze vergaten dat ze kensclien waren, arme wroeters die hen bedwelmden aan een sloksken wereldsche zaligheid en dachten dat het nooit meer veranderen zou. Daar schorde zienlijk entwat met de boerin 11e, Ze was in heur kwae-weer dagen. Liep: al butter-end cn pruttelend, wilde overal bij en omtrent zijn en schoot dikwijls over. Ze gaf stekken en sneuven en dreminelde bekutterd rond lijk een henne die niet weet waar leggen. Die verdraaiing scheelde som te- mee zooveel dat de dochters van het hof verlegen, over die aardigheid van moeder spraken. Zij en had nog nooit zoo'n manieren aangepakt en zij wisten niet tenzij eenen verwaaiden keer dat moeder we'leéns zoo buiten heur schrik geweest was. Er moest iets op heur mage liggen dat ze noch teren noch weren kon, maar Marie en Fientje hadden wel te peizen, ze vonden noch grond noch reden. Wan neer ze daarover met hunne broers spraken, namen ze 't bespottelijk op, T Zijn misschien de lceerjaren, gekte Pie ken, 't zal zijn zeiven genezen, Zarren had het oolc ai belet dat het Sophie niet zoo behoort ging, maar hij anders te veel over legden om daar een gedurig gedacht van te maken, Thai ven de weke, 't was den Woensdag avond, Celina was juist binnen den stal wanneer Sofie die de vrijage afgespied had tot bij Zarren kwam die nog altijd zijne blikken op de deure hield, met eenen spijt om het veel' it e vroege afscheid. Ze trok hem mee; bij den arm, eenige stappen verder tot bij den slagboom yan de wee en den verbluften jongen dicht in de pogen glurend vroeg ze hem met eene krijisdherstieimmjejij Zarren, is dat nu tneening? En omdat hij van zijne verwondering nog niet bekomen met gesloten mond bleef, vernieuwde zei heur vrage met klem en een zweem smeeking? Wel... slamerde hij, onzeker van zijn zeg, en zoekend naar zijne haperende woorden, 'k Versta niet goed wat ge van mij wilt. Ge vrijt met Celina, deed ze voort met een groeiende beklemming, lijk wanhopig, gulzig met eene ongedurige begeerlijkheid om opheldering in die zake. Ik vrije met Celina. Hij bezon hem een oogenblik. Eerst scheen hij genegen 01.11 vlakweg te bekennen, maar het woord vrijen dat de, boerinne lijk zoo minachtend pitsprak, miek hem' ongewillig en lifjl peis.de 'k ben ik niet verplicht dat aan haren neuze te knoopen; wat heeft ze haar daarmee te bemoeien Maar omdat ze, helm zoo angstig compassieus bezag, kwam iiij over. 'k Zie Celina geern, zei hij. Ze is een braaf meisen, Is dat gemeend Bah ja't, verduiveld! sprak hij met eene geer- gerde oprechtheid, k Weel niet of men anders (een meisken kan geerne zien, Sofie liad zijnen arm losgelaten en keek be drukt met een twijfelschuddeii van heur hoofd neer- Waart, 'kEn heb dat nooit gepeist van 11, Zarren, zei ze. Zoo'n braven jongen gij Jlij' antwoordde er niet op. Ze zei weemoedig verder 'k Heb het gepeisd van Zondag en alle avond e heb ik u inet haar aan den gevel gezien, Hoe is 'L mo gelijk Die talei klonk hem wonder vreemd, onverstaan baar, Waarom kwam z'c haar mengelen in Zoo'n zaken? En ze deed dat meteen jammer eein triestigheid, alsof ze hem diep beklagen wilde en krijschen over een ongehoorde misdaad, die hij begaan had. Hij zag geen rechte weg in Sofie'si handelinge en die raadselach tige tusschenkomst onthutste en verstomde hem, Ze treurvooisde weere 'k heb altijd gepeisd dat ge verstandiger waart, Ge zijt hier.zoo goed bij ons, een kind van den huize, ge hebt alles, wel-hertje wel-lustje, en juist alsof ge uw, schoon leven moe waart, houdt ge. 11 bezig met een slimpey eene hoppej... Verder kwatn ze niet, want zijn ijzeren Rand neep beuren arm geweldig toe. Zwijg, grolde hij, spreek dat woord niet meer uit, Wat, eene slimpe, Celina Ge wordt zot, boe- 1 rinne, en spreekt tegen uw eigen gedacht, t' Is nog J geenen tijd geleên dat ge van Celina gezeicl hebtdat ze j T braafste jong van de wereld is., Is 't zooi niet \Y.ordt voortgezet j [Bh 8_*J my.-. ;ijy| so <a? o ca aa 02 f—H <u 00 CD CO a DI T IS NIEUWSBLAD VIII YPER EN OMMELANDS waanan invr-ayM i*. 1 *1 Vfil /I'I,, I.1 J Ars i OiO JL"vl' VI,ltuu IUCL Hi v - O cs3 i» t- «Ci I L «BH* OJ

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1