De Hommelpluk Spekmaan 52 «H O O s mm W H Op Zaterdag 3 September 1910 5 centiemen 't blad 45e jaar. Tal merk Te trekken bij den Uitgever, Jk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 3 frank fs jaars Dagklapper Evangelie van den 16 Zondag na Sinxen ROND DE WERELD Duiïschland j^ponse V ra uk rijk m Amerika Italië Bollaod Grafschriften s co Odilon DE MA li RÉ Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal van den 3 tut den 10 Sept. tffiflflflfifiaBGaa V* 4P*. HP*.. P*. P* Verplichtend Onderwijs Uitbreiding van gronê ^éied De verkiezingstrijd ffl #5 *5 «LaUM f«u zo to ca Ph CD c -2 «HMaaMiPiÉm iiatiiiiriiiiiwmi DIT IS NIEUWSBLAD 711 YPER EN OMMELANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr'. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, T" 36, te Yper. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE DE LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN Yper, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. en z. 3. H. Remacle, leering van St Etoy, bis schop van Maastricht, f 6U te Stavelot. He Basilina rngm. Z. 4.— H« Rosalia rug., afkomstig van I-Care! den Groote. t 1160. H. Moyses, wetgever en profeet. -- H. Marcellus b. te Tongeren m. 5. H. Berlin abt, was i:;o jaar oud toen hij stierf in 709. H. Laurentius Juslinianus. d. 6. H. Zacharias, profeet. G. Aloisius ge boren in Vlaanderen, b. van Atrecht f 1148. w. 7. -• H'Regiua m. H. Hildwald vlaam- sehe heilige, hij rust te Dendermonde. H. Chrodwald, kleinzoon van Clovis f 567 patroon der messenmakers. d. 8. O. L. V. Geboorte. H. Adrianus m. v. 9. H. Omaars. b. j- 667. H. Sergius, 84' Paus van Rome, f 701. H. Alaomar, b. Te dien tijde kwam Jezus op een sabbat in het huis van een van de hoofdmannen der Farizeën om den maaltijd te nemen, eri zij hielden het oog op Hem gevestigd. En zie, daar was vóór Hem een waterzuchtig mensch. En Jezus nam het woor d en richtte zich tot den wetgeleerden en Farizeën, zeggende Mag men op Sabbat gene zen? Maar zij zwegen. En Hij raakte hem aan en genas hem en zond hem weg. En Hij nam het woord en zeide tot hen Van wien uwer zal een ezel of rund in een put vallen, zander dat hij het aanstonds uit trekt op den sabbatdag? En ze waren niet in staat. Hem daarop te antwoorden. Maar Hij sprak tot de genoodigden een gelijke nis, met het oor erop, hoe ze de eerste plaatsen uitkozen, en zeiden tot hen Wanneer tro door- iemand ter bruiloft wordt gt-noodigd, ga dan met op de eerste plaats zitten, opdat het u wellicht niet gebeure, dat een aanzienlijker dan gij door hem genoodigd i-, en dat hjj die u en hem ge- noodi.d heeft u komt zeggen Maak voor dezen plaats, en ge dan met schaamte de laatste plaats gaat innemen. Maar wanneer ge genoodigd wordRgg tian heen e zet u op de laatste plaats opdat'hij Hie u genoodigd heeft, wanneer h'i komt, u egge Vriend, ga hooger op. Dan zal het u tot eer zijn voor die met u aanzitten. Want wie ziehzeiveu verheft zal vernedert, en wie ziehzelven vernedert zal verheven worden. Het blad dat om zijne statistieken over verplichtend onderwijs hier een zekere ver maardheid verkreeg, tijdens een enkwest, het Week Blad is wederom uitnemende be kommerd met de toekomste van ons land, en namelijk bijzonderlijk met de toekomste van Vlaanderen. Zonder het verp'ichtond onderwijs, geen middel om ooit ons volk te ontslaveu. maar met (le verplichting zuilen ai de menschen in eens feniksen worden, en na korten tijd zal Vlaanderen het luilekkerland zijn, waar de kwakkels gebraden in den mond zullen vliegen. Wie eraan twijfelt raadplege Vrankrijk, waar sedert zoovele jaren reeds het onder wijs verplichtend is... Daar zijn 10 per hon derd meer ongeletterden dan in België 1... Een feit dat misschien aangenaam zal zijn aan de voorstaanders der verplichting is hetgeeu gebeurd is voor den middenraad van N ij vel. Daar kwaman dit jaar een deel jufvrou wen uit de Liberale Normaalschool van Mons haar aanbieden om het exaarn af te leggen voor dien middenraad. Tot over eenige maanden schreven de liberalen in hunne bladen dat de jury gewoonlijk de diplo-mas achter den kop smeet dergenen die zich aanboden, zoo gemakkelijk en mee gaande was hij. Weina, de helft der juffrouwen heelt nog iu het examen niet gelukt, en 't waren er al die vier jaar de leergangen der liberale nor maalschool hadden gevolgd In het mondeling examen werd gevraagd de bepaling van de are, iets dat de kleinen onzer katholieke scholen op hun duimtje kennen! Dejufvrouw enkon geen antwoorde vinden. Aan een andere werd gevraagd 5 eenheden door 5/9 te deelen en jufvrouw vond d it het quotient van die deeüng 5 was. Vragen in andere vakken waren even een voudig en toch konden da toekomstige libe rale onderwijzeressen er niet opantwoorden. Het besluit uit die. bestatiging, t is dat het verdichtend lager ouderwijs zeer noodig is... voor de latere liberale onderwijzeres sen Keizer Willem heeft te Koningsberg eene redevoering uitgesproken, die eene heele op schudding heeft verwekt in het gansche duitsche rijk en ook zelfs in het buitenland. Sedert November 1908 had de Keizer zijn gewoonte afgebroken van altijd en overal te spreken. Dat besluit heeft hij nu bijna twee jaar goedgehouden en waarlijk hij had er enkel bijgewonnen in de liefde van het duitsche volk. Maar Bulow die den Keizer hoogergernel- de belofte afdwong, is sedert ruim een jaar van het tooneel verdwenen. In zijne rede zei de Keizer eerst dat zijn grootvader zich daar de koningskroon op het hoofd zette, niet omdat hij daartoe aangesteld was door Parlement of door éene volksstem ming, maar alleen door de genade Godsdat hij zich als het uitgekomen werktuig des Hemels beschouwde en als zoodanig ook zijne heerschersplichten vervullen zou. En 't is met die kroon op bet hoofd dat hij over 40 jaar ten oorlog trok tegen de Franschen om ook de Keizerskroon to veroveren. Van de koningen sprekende herinnerde de Keizer dat de vrouwen vooral moeien zorgen in stillen arbeid thuis een .jong geslacht groot te brengen tot gehoorzaamheid en dit moe ten opleiden tot glorie van het gemeene j vaderland. 1 I De Keizer besloot Mij zeiven aanziende 1 als een werktuig des Heeren, zonder te letten op de rneening van d;n dag. ga ik mijn weg, enkel bekommerd met de vreedzame ontwikkeling des Vaderlands daartoe heb ik de hulpe van eenieder noodig. Als men die gedachten onderzoekt kan men ze geheel wel uitleggen als wilde de Keizer doen verstaan dut hij uoch achter Parlement, noch achter ministers luisteren zal, maar dat is voorzeker zijne meening niet. Hij heeft de vaderlandsliefde willen aanvuren. De socialisten zijn natuurlijk de hevigste om den Keizer te beknibbelen en ze zeggen dat zijn keizerlijk woord alleen zal meege holpen hebben om het volk tegen koningdom en leger op te hitsen. Te Marienburg heeft de Keizer een nieuwe redevoering uitgesproken, waarin hij de eerste uitlegt, om alle misverstaan te vermij den. Hij steunt er nogmaals op dat de vrede onder de mogendheden behouden worde. De Japonaezen hebben Corea l /Ipalmtl, naar het voorbeeld der Oostem. .jkers en andere Europeesche volkeren. Weet ge 't nog? Toeu de schrikkelijke oorlog tusschen Japan en Rusland eindigde, kregen de overwinnende Japanners schier niets, in vergelding van de schromelijke opofferingen, in geid en bloed, die deze oor log hun kostte. Men nam dat zeer kwalijk, iu Japan. Er braken zelfs onlusten los, om dat de bestuurders zoo meegaande geweest waren met de Russen. De j-ipaansche bestuurderslieten zeggen. Ze hadden hun plan. Ze namen zoogezegd Corea in bescherming, het keizerrijk tegen Mandchourie. De Coreanen begeerden die bescherming te missen zij wilden vrij blij ven. Maar de Japanners hadden de macht en onderdrukten de Coreanen. Nu komt Japan eenvoudig Corea in te palmen, aan te hechten. Weet ge nu waarom de Ja panners eerst, zoo gematigd waren Zij hadden het in hunne mauw zitten, t Is eene schoone brok, zeven keeren zoo groot als België, met 15 millioen inwoners, dat Japan 1 innenspeeld. Gevoegd bij de 45 millioen inwoners van Japan, maakt dat een der- grootste landen van de wereld. Corea is rijk aan hetgeen Japan te kort had 't zal de graanzolder van Japan worden. De Japanners zullen het nog verre bren gen. Moesten de Chineezeu eans de bescha ving der Japaners krijgen, Europa zou zijn man gevonden hebben. We zijn geen profeten,maar wij voorzien, voor eene latere toekomst, dat de rollen wel eens; kunnen omgekeerd zijn.Tot nu toe zijn het de europeesche landen die in China en .zelfs nog ten deele in Japan invoeren. Van deu eenen kant door de klimmende eiscken van het socialisme iu Europa, van den an deren kant door de kleine behoeften van het chxneesche en japaaasche volk, zullen het misschien eens Chineezen en Japanners zijn die iu Europa zullen leveren. De loonen staan in Vrankrijk hooger dan alhier. Maar ge moet zien wat ge daar met dit loon kunt doen en wat het leven in Frankrijk kost, in huishuur, kleederen en bijzonderlijk in etelijke waren. 't Is schrikkelijk gelijk het leven, dat daar reeds zoo kostelijk was er nu nog ver duurt. 't Gaat zooverre dat werkers-syndika- teu, om daartegen te protesteeren, spreken van werkstaking te houden, als het niet ver andert en verbetert. Het ministerie begint er inèo bevreesd te zijn. Het heeft eenen artikel naar de gazetten gestuurd, waarin men leest Het ministe rie volgt met de meeste aandachtigheid de prijzen der etelijke waren zooals graan, suiker, enz, als de speculateurs of'op- koopers, voegd de artikel erbij, misdoen, zullen zij vervolgd worden. En de belastingen vermeerderen nog van dag tot dag. Zoo, bij voorbeeld, de belasting op de solferstekjes. Bij ons, in het kaloten- Belgiè' koopt ge twaalf doo\etjes voor een dikken en in Frankrijk één doorntje voor 10 cen tiemen. Het getal stekjes dat er in zit komt m verminderd te worden gij en hebt nu sfc-.. -• 35 solfertjes meer voor 10 centiemen, en 't zijn ginder nog meest slechte. Zegt,waar is men volksgezinder, in België of iu Frankrijk. Zaterdag sprak de gewezen president niet min dan vier redevoeringen uit. Te Buffalo zweepte hij vreeslijk de politiekers, die van hun mandaat eene bron van inkomsten ma ken. De heer Roosevelt sprak dan nog te Dun- kerk, Erie en te Ashula. Deze reis was een ware triomftoch voor den zoo volksgezinden Teddy zaterdag verdween zijn wagen onder de rozen. Zondag hield de heer Roosevelt te Chicago voor duizenden toehoorders eene toespraak, vol vuur en humor. De cholera neemt geene merkelijke uit breiding, maar vermindert ook al niet veel. Op \J nieuwe gevallen waren 9 sterfgevallen. *i Een laatste bloedverwante van den H. Aloysius van Gonzaga, de gravin Maria-Jo- sephine Casiiglione van Gonzaga, is sedert ruim dertig jaar overste van een klooster van Engelsche Zusters in Oostenrijk. Zij werd te Lemberg geboren den 5 fe bruari 1833 en kwam na het afsterven van heur vader, ais ze 12 jaar oud was, in het ge sticht van St-Pölten heure opvoeding ont vangen. De eerbiedweerdige overste geniet ten allen kante de grootste achting en genegen heid en over ruim 12 jaar verleende keizer Franz-Jozef aan de eenvoudige kloosterzus ter het gouden eerekruis van verdiensten. 1 df >$a De beigische vorsten, vergezeld van een talrijk gevolg, zullen den i5 september, 's noens, per bijzonderen trein te Amsterdam aankomen. Koningin Wilhelmina en de prins-gemaal zullen koning Albert en koningin Elisabeth ontvangen en hen naar het paleis van den Dam leiden, in een stoet, begeleid door eene afdeeling ruiterij Na een ontbijt zal er eene wandeling in de stad gedaan worden, tijdens dewelke de Belgische vorsten het Staatsmu- seum en eene diamantslijperij zullen be zoeken. Na den terugkeer in het paleis, zullen de vorsten de afgeveerdigden van de Belgische kolonie ontvangen, 's Avonds zal in het pa leis een groot galadiner plaatshebben, waar op de leden van het diplomatisch korps en eene menigte overheden zullen uitgenoodigd zijn. Den vrijdag, 16 september, bezoek aan de koningin-moeder Emma, in 't paleis van Soestdijk, in den omtrek van Utrecht. Dit paleis werd in 1816 door de Stalen-Generaal den prins van Oranje, later koning Willem II geschonken, als erkentelijkheid voor zijnen moed op 't slagveld van Waterloo, Dit paleis dient thans voor gewone verblijfplaats aan de weduwe van koning Willem III. De Belgische vorsten, vergezeld van ko ningin Wilhelmina en den prins-gemaal, zullen van Amsterdam naar Baarn vertrekken; Zij zullen te Soestdijk het ontbijt en de thee nemen. Het is daar dat zij prinsesje Juliana zullen zien, dat bij hare grootmoeder vertoe ven zal, tijdens het verblijf harer ouders te Amsterdam, 's Avonds zal het diner te Am sterdam opgediend worden en zal er een concert in het Concertgebouw plaats hebben. Den zaterdag, 17 september, na eene nieuwe wandeling in de stad en het ontbijt in 't paleis, zullen de koning en de koningin naar Brussel terugkeeren. Koningin Wilhelmina, die op i5 septem ber met den prins gemaal te Amsterdam zal aankomen, om de vorsten in hare hoofdstad te ontvangen, zal onmiddelijk ha het vertrek harer hooge gasten, Amsterdam verlaten. Vervolg en slot.) pVfande-m&ecker Hier rust eenen sty ff en kout Met een wambays a«n van hout dia gedurende syn leven placht met houten twyn te weven. f i i 1 I IMetser Die altydt besigh was met sterek en duerigh' werek; was kranck, ja stirff en leyt hier onder desen zerek. f JMeuIenaer: Dien da stilligheid voor desen plachte moyelyck te wesen wenseh' nu stilte, peys en vrê 'k bid u, leser, wenscht het mê. P enne/meestér; Hier rust die door en van het recht heeft moeten leven: maer heeft hy recht geleeft soo leeft hy sonder beven. J Poortier Hy die de stadt ont-sloot en sloot light hier gesloten door de doodt, tot dat hem weêr ont-sluyt den Man die idoor de doodt de doodt verwan. Potbacker Aen wien d'aerde gaff voor desen stoff tot werek geeft sy nu. plaets tot rust hier onder desen. zerek. v Sagherf I Hier leyt eenen armen man die nochtans geweldigh won en noch dagelijicx katheelen Van syn vrienden quam te deelen. Sangher lek die met myne soete stem eertydt hebb' verhteught de menschen: bidde dat zy my nu wenschen eenen soeten requiem. Sehaillie-decker Die hier onder desen zerek light begraven, placht voor desen veel meer boven op de kwek dan daer binnen in te wesen. 1, Schilder lek die hier onder ligg' pleegh' eertyds niet te wenschen dan wel te maelen aff het wesen van de menschen: Ach I had ick soo gepleeght het wesen van de deught soo had' ick nu den wensch van d'alderhoogste vreught! Schipper 'k Bon van sterven vrij; geweest daer ick sterven hadt gevreest: ende daer ick niet en meynde quam, ick tot myns 's levens eynde. S choen-maeckër Hola I reyser trappelt niet op het graff dat gy hier ziet S hebt myn wwek genoegh betreden helpt my liever met gebeden. S il ver-smet: Ick die in mynen tydt besat veel waerdigbeden ben nu beseten selff van wormen in myn leden En die eens meester was van luyster ende glans ben selff nu vuyligheydt Eylas soo keert de kans Smet: Soldaet i Hoe geweldigh! en hoe groot Syn de krachten van de doodt die het yser bost bedwingen kost haer pylen niet ontspringen. Die hier begraven leyt, hadt liever graff te derven en rotten op het veldt dan eereloos te sterven. Speelman Spel en vreught heeft my begeven die in blydschap plaght te leven, die in kweken won syn broodt ligh' hier op het kerek-hoff doodt. Spieghel-maecker j Spieghelt Koninck, spiegheft keyser bisschop, leeraar, boer en reyser I wasser oeyt een spiegel goedt 'k meyn dat ick 't nu wesen moet. C3 CS i- Cf} t~ O C3 CS <0 o S-, 3 -Q C O» j Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N<>32 I DOOR Zijn. kele neep bijkans toe, hij was pijnlijk op- geruischt in een heete kwaadheid. Ze voelde zijn warmen asem op; heur wezen bla zen, en deed benauwd een stap achteruit, maar hij' hield ze kloek in de nepe. Zeg geen kwaad van Gelina, sprak hij hitsig voort. Welke redens hebt ge om hier zoo'n venijnige praat van haar te komen vertellen, 'k Ben zeker zij en heeft u nog nooit een stroo in den Weg geleid, in tegendeel geholpen en gewrocht waar ze niet moest.. En treffelijk is: ze, boerinne, zoöwiel ais uwe dochters. Verstaat ge't? Gaat het u, aan dat ik haar geerne zie, heb ik daarmee een moord gedaan, ik? Ze is eerlijk is ze arm, en nog, arme is geen schande! Ze wilde hem paiuffen met zeemzoete woor den, zalve op Re wionid'e strijken en met de meeste' gewilligheid het hoofd in (den school leggen. Waarom moet ge zoo opschietend zijn, Zar- ren Ge peist toch niet dat ik kwaad wilde zeggen van Celina, die de braafheid zelf is. 'k Heb misschien mjssproken maar wilde juist zeggen dat een jongen lijk gij, als ge nu later goeste hebt 0111 te vrijen toch altijd iets beter ku.nt krijgen^ Och, laat me gerust! zei hij, snokte hem om en ging voort, Sofie stond alleene. Ze verzuchtte er eendlij,k hij, d reel de met den i hoek van heur schor te. .oyer heur oogen en t rakelde naar de keuken, Marie en Pijntje, die het opgedroogd etemgerief binnenbrachten, zagen aan 't kriepachtig j wezen van hunne, moeder dat er iets van dweersteln J lag, maar ze durfden geen woord reppen, Sofie J iet 1 hear afgepijnd lichaam neerzakken op den heerdstoel en steunde heur vermoeid hoofd in de handen. Van heur leven nog nooit had ze zoo'n tegen- komsten gehad. Wat ging er nog al gebeuren, welke tmiseriën stonden nog voor de deure? Zarren, de steun en de stake waar geheel de boerderij op draaide1, dien Ze als heur eigen zoon had groot gekweekt, de beste jongen van de wereld, was nu in kennissie met pen gemeene hommelplukster. Welk eene oneindige ramp voor Sofie en voor geheel' het hof 't Was hij;'die alles beredderde en bezeilde, die 't nauwle en de konduiten wist van heef de doeninge, die in de moeinissen, die ze had met heur knechten en bijzonderlijk met Ren oudsten, alles nog in 't beste keerde, en die goudou jongen had hem nu, van eene arme sloore laten Re- kooren. Moest ze hem kwijt geraken, oh ze mocht het niet te na;ar bepeizen, of ze schreeuwde dat ze snikte. j En t was dit gedacht dat haar sedert eenige dagen zoo gemelijk en kortbrakig stemde; 't \vas die zake die gedurig in heur hoofd warier de pn haar stekelig en ontoegankelijk miek. E;ene eerste maal had ze dit toevallig overpeisd, toen ze met Celina in het boveken zat, maar ze had er geen acht pp gegeven, 't scheen heur trouwens onmogelijk dat zoo iets kon Zijn en ze was er geestig over heen gegaan, f 's Avonds wanneer men de knape voor 't meikan vermist had, keerde dit gepeis weer, en nadat Jan die de reke beging botsbollig vermondde dat hij den knape en Celina achter het hof had zien wegtrekken Wierd de bekommering een folterend spook. Van dan voort beloerde ze oyeral de stappen en de blikken van (die verliefden. Aan tafel, op het land, op het hof, joveral' Zat ze hen ongemerkt op Re hielen pn was drie avonden te yefce getuige van hunne ,ver- z'wjegeine samenkomst bij den stalgevel. Dan kan noch mocht ze niet wijder dulden, pn er door gaan met vuile voeten eer het te laat wierd, Ze had heur stoute schoenen aangetrokken >en 't ge paste oogenblik gekozen, maar ze had heur voornemen niet genoeg" gerijpt en in heur angstige gejaagdheid beging ze eene gevaarlijke onvoorzichtigheid met woor den Rie ze dacht het onfeilbaar redmiddel te moeteR zijn. .Was alle hoop nu verloren 'is; Anderdaags ging ze hij Fielten en vertelde hem met kanten en bouten hoe Ze bij Zarren gevaren had, Fielten had ruwkeels gelachen en het in het be- lachelijka gesmeten Bah! Dat zijn uwe zaken niet ook, zei Rij vrij oneerbiedig, Ware ik in uwe plaatse, ik zou daar stille over zwijgen, anders kunnen ze nog peizen dat g'er jaloers van zijl. Wanhopig had ze Jan opgezocht en van nieuw: alles in t lange en in 't breede uiteengedaan. Ook Jan verstond niet waarom die knape zijne moeder zo o nauw aan 't herte lag, en wat kwaad Ze kon verdenken uit eene vrijage van twee1 jongens, die,, zei hij, geen kennisse van leven hadden, Trouwt hij, dat hij trouwt, zei hij onver schillig er zijn knapen genoeg te vinden, li il nog een keer stond Sophie alleene, Dan wil de ze om raad en advies bij heur dochters die zelf zoo weinig beschik voor hun eigen over hadden. Ze won er zoo bitter weinig mee, en tenden alle markten bleef er haar niets anders dan in eene pijnlijke ver duldigheid af te wlachten wat de tijd meebrengen zou. Ze deed al het mogelijke om Zarren vroeg pn late bezig' té houden en hem alzoo alle gelegenheid van een samentreffen met Celina te ontnemen. Op het hommelhof bleven ze nog tans bij malkaar, maar ze hield Ze gedurig in de ooge en zat met eene lijzige core om alles van hun gesprek te onderscheppen wat ze kon. Dien volgenden Zondag vroeg ze Zarren heel Ren namiddag op het hof te willen blijven, k Had beschikt te gaan wandelen met Celina, zei hij droogjes, zouden er geen piaar uren afmogen -T- 'k Moet ik wieg, zei ze, en als er dan iets voorvalt 't Zou, er moeten 0111 doen, antwoordde Rij, en nog, Jan is in de keete, en na de Vespjers komen de ineissens thuis, U.ad ze een gegronden réden kunnen uitzoeken, om den knape lijk een hond aan zij n kot op het hof te kunnen vastleggen, maar 't was al flauwe kul waar- meê ze voor den clag kwam en haar zelve belachelijk miek.; Dan ineens sloeg ze hem als een Godsklop in 't wezen, 'k Gaj Celina Wegzenden, zei ze nijdig, Rat kan alzoo niet blijven duren Hij trok zijn oogen open en keek haar koel- spottend in 't Wezen, j Doe dat, zei hij bitsig, 'k vergaar mijn pak en 'k ga erachter Ze schrok geweldig op, .Weeral iets dat ze niet voorzien had, En ge zoudt gaan, vroeg ze hijgend, Zoo zeere als tellen zei hij met een /net overtuigd voornemen van zijne bedreiging.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1