Mengelmaren mmm mmwmm Prijsdeeling Zondagrust m 0 m sa s# m sa Nieuwe Ministers M li W< De moord te Somergem-Beke VAX ALLES WAT De Eoos der Koningin Een slecht voorbeeld Een slachtoffer der mode Om eun hond gedood m m m mq Priesterlijke Benoemingen Policie-Bechtbank van Yper Hopmarkt MA R KT ~pWs1Y'eW''~ 5# 5# 's0 -ïflP S# £SP 5# STADSNIEUWS m&ififififif.r-if.ififMf8i& Dadizeele-0 m mega ng f' if if. if' if if if if Wettelijke besluiten 1f '1f/1f WINKELJUFFER wordt gevraagd, wat de naaimachien kennende Adres tëh bureel© van dit blad. Sweirt vagher Hier leyt eenen maeckelaer van de doodt of van de baer: want waer hij sich mê geneirden waeren poeken .pvcken, sweirden. w Timmerman O Leser, 'k heb soo menigh dach en huys gerecht voor uw gemack' Ev loon my nu en bidt voor my dat mynen thuys daer boven sy. Trommelaer: Groot gerucht en kleyn profijt leyt hier onder, 't leven quyt. Trompetier: lek plaegh eertyds iet te geven om alsoo te kennen leven en nochtans alleen het derven van 't gegeven deê my sterven. VisscherJ Die met pieren water-dieren vongh' en nam het leven aff bestormen sulcke wormen Nu hier onder in dit graff. Voerman Tck heb in mynen tijdt Geziakt, gerotst, gereden L en menigh mensch gevoert, in mijnen wagen-back. Al waer hy wesen wou Ach! hadt ick nu 't gemack dat ghyy daer ick zal sijn Mij voerde met gebeden. Wever: Soo ras, o mensch! hier niet voorby: Wie (meen je) was ick in myn leven Ick heb misschien uw kleed geweven. Gaet henen, nu, en bidt voor my. ;Wynverkooper Vrient ick heb yu met den wyn dickmaels laten vroolyck syn: Wilt nu, ('k zal oock vroolyck wesen) eenen pater-noster lesen. 'tWas Woensdag laatst de plechtige prijs- deeling aan de leerlingen der bloeiende La- mothescbool, die rond de zes honderd leer lingen telt. Geestelijke en wereldlijke overheid woon den de plechtigheid bij. Beiden toogeD alzoo het belang dat ze stellen in de goede opvoe ding en het degelijk onderwijs gegeven aan de dochters oczer brave en deftige werk lieden. Geestelijke en wereldlijke overheid hebben ten anderen alle belang in den bloei der Mariaschool de kinderen der werklieden zijn de toekomst onzer stad. die zal cbriste-, lijk zijn indien de jeugd wordt christelijk en deugdzaam grootgebrachtde wereldlijke overheid, het stadsbestuur —- mag geluk kig zijn dat de Mariaschool bestaat, want moeste die school afgeschaft worden, de stadsbegrooting wierde totaal gepluimd tien of 1-2 nieuwe onderwijzeressen, nieuwe schoollokalen en gerief, dat ware een andere uitgave dan de kleine toelage die de Maria- schoie geniet en die voor het overige bestaat dank aan de onuitsprekelijke mildheid der katholieken. Zang en spel hebben de aanhoorders uit nemende aangestaan, en de zeer eerw. Heer Deken bedankte, na de plechtigheid de ieverige Zusters.eir den eecw.. Heer. Beat1 er- der voor het goed dat ze doen aan de binders der werkende klasse, en dat zulke uithpei) ding had genomen onder de leidiug van den eerw. heer Barbier, den onvergetelijken bestierder, wiens geheugau bij de Ypersche bevolking immers zal in zegening blijven. •e Dienstdoende apotheek. Zondag 4 September L. AERTSENS, Botermarkt, 9. Ter gelegenheid van Dadizeele-ommegang is er een rechtstreeksche tram uit Yper van aan de Bascule ten 8 1/2 die te Dadizeele aankomt ten 9 1/2, Deze van 6 50 (statie) geeft'ook aansluiting en komt ten 8.11 te Dadizeele. Verders ten 9.40 10.57 teo 13.37-15.09. Om van Dadizeele terug te keeren Ten 7.33-9 24; ten 10 19 11.38; ten 12.10-2.10; ten 5 20 6.46. De eerste ure is deze van vertrek, de '2e deze van aankomst te Yper. Bij eenige dageu a's Koning Albert in Belgie zal terug zijn, zullen de volgende beuoemingeii gedaan worden M. Schollaert, Minister van Binnenland- sche zaken en Landbouw M. Berryer, senator, Minister van Kun sten en Wetenschappen M. Hellepuite, Minister van openbare werken M. de Broqueville, Minister van ijzer- wegen, posten en telegrafen. Arrondissementskommissaris.M. Goet- hals. advokaat, is benoemd tot arrondisse mentskommissaris te Kortrijk, in vervanging van M. Reynaert, ontslaggever. Tersoneel. Zijn benoemd tot ontvanger der rechtstreeksche belastingen enaccijnzen te Cruyshauthem, M. Detollenaer, ontvan ger te Hooglede; te Sweveghem, M Datnien, id. te Avelghem te Nazareth, M. Bertrand, id. te Ninove te Wacken, M. Hoffman, id. te Pithem te Pithem, M. Scohy, klerk te Gentte Oostvleteren, M. De Geeter, veri ficateur te Antwerpen te Cortemarck, M. De Wette, commies in de provincie Antwer pen te Herselt, M. Vanbove, id. id. Oost- Vlaanderen tot ontvanger der rechtstreek sche belastingen, douanen eu accijnzen te Nieuwkerken, M. Sandyck, verificateur te Antwerpen. 3> YPER. Maandag avond betrapte het dienstpersonneel van het zinneloozengesticht in de lange Thouroutstraat in den hof een soldaat van het voetvolk, die binnengedron gen was om fruit te stelen. De soldaat werd door de policie ter beschikking van de krijgs- overheid gesteld. Eenige dagen te voren had men in den hof een zakdoek gevonden, dra gende een matriculnummer, en die dus ook toehoort aan een soldaat, gekomen om fruit te robberen. cOnbekende dieven hebben maandag nacht op het veld van den landbouwer Leopold Du- Ihoo meer dan 150 kilos aardappelen gesto len. - Brand. - Dinsdag morgen, rond acht ure is er brand ontstaan bij Mr. Desagher, schoenmaker in de Stuersstraat. Een hoop droog strooi dat te gen de steenen schouw op den zolder lag is, men weet niet hoe, aan 't veuzen gegaan. Dank aan de spoedige hulp van eenige dienst willige gebuurs was het grootste gevaar reeds geweken als de pompiersterplaat.se waren. De ze toch waren spoedig aan 'twerfc met drie spui ten; ook de brandladder kwam ter plaatse. Drie mannen kropen op het dak trokken eenige pannen uit, en bluschten weldra het vuur. Na eenigen tijd was alles gedaan en het volk dat in groote menigte was toegestroomd, ging uiteen. De grootste schade is geschied door het water. Het huisje behoord aan Mr. Durnez en is door verzekering gedekt lieden. Vrijdag nacht is een reiziger, dia v< r- bleef in het Hotel de France bij de Statie, schie lijk overleden aan de gevolgen eener hertziekte. 't Is de genaamde Jan-Marcel Ghabrier van Parijs. 36 .jaar oud, en wonende in de Toren straat aldaar. Zijn makker beeft per telegram de familie ver wittigd. Doctor Delie die in baaste bijgeroepen Werd heeft enkel bet overlijden kunnen bestati- gen. W1JTSCHAETE Woensdag avond rond 6 ure is er brand ont- .staan in de hofstede bewoond door M. Ingelbeen, toebehooiende aan Mevr. Mahieu wonende in het kasteel van Holiebeke. Ue brand is ontstaan in het zwijnstal enjheeft scheur en stallen in aseh gelegd Al de beesten zijn gered, maar den oost eu al liet vlas zijn de prooien der vlammen ge worden. De schade voor den landbouwer is op rond de 15.000 {rank geschat, gelukkiglijk door verze kering gedekt. Daar de wind in goede richting was bleef liet overrige der hofstede gespaard, dank ook den onverpoosden ijver, der gebeurs. De oorzaak van den brand is onbekend. Stokerij «De Hasseltsche Ster», F Villers, stoker te HASSELT. Puike graanjenever en brandewijn. Speciali teiten: «Spécial Vieux Système», «Bes te Oude Kö Amer Colonial«Elixir Van Houwaert&c. Agenten voor 't Arrondissement worden gevraagd. - ANTWERPEN' Zondag rhorgen liep te Antwerpen bet gerucht ntgt^rifeen geweldige brand woedde te Merxern. Daar men in die richting dikke rookwolken be speurde, werden de trams naar Merxern in een oogwenk bestormd door een overtalrijke me nigte. Hoe dichter men de gemeente naderde,hoe beter ook men kon bestatigen dat ereen vreese- Hjke brand aan 't woeden was van op den viaduc was men getuige van een grootsch doch schrikwekkend schouwspel. Te midden van eene groep nijverheidsgebouwen zag men reus achtige rookzuilen ten hemel stijgen, en alhoe wel de zon helder schitterde, kon men goed de roede vlammen zien welke als slangen naar omhoog wentelden. 't Waren de magazijnen van de naamlooze maatschappij der Antwerpsche Oliefabrieken, gelegen in de Hermaristraat, in het nijverheids kwartier van Merxern, die vuur gevat hadden. De fabrieken bestaan uit verscheidene gebou wen de olieslagerij en de bureelen alsook de oliemagazijnen geven uit op de straat en op de vaart, ën van den anderen kant heeft men de ..Sïa®ihuizen, waar al de benoodigbeden voor de ïielN!eerdiging1va»de..olie bewaard worden.Wat verder: liggen de kuiperij! en het laboratorium. Het vuur wérd rond 10 ure (rt'bemerkt door de magazijniers en door den portier, Emiel, ,Tr$!- liard Een vlammeken kronkelde omhoog langs den oostermuur van de magazijnen, nabij het: dak het noodsein werd onmiddelijk gegeven en men vroeg eerst en vooral de hulp van de pompiers va" Antwerpen en dan die van Merxern. Daar het m deze gemeente kermis was, waren al de pompiers in groot uniform allen snelden naar huis, trokken hunne werkklee.de- ren aan en begaven zich naar de plaats van den brand, waarde pompiers van Antwerpen reeds aangekomen waren met. hunne automobielwagen en de stoomspuit, welke 3.000 litors per minuut geeft Die spuit werd bevoorraad door de vaart, zoodat er weldra stroomen water over den vuur gloed uitgegoten werden. De brand had onge lukkiglijk reeds eene eene groote uitbreiding genomen; de vijf gebouwen welke de magazij nen uitmaakten, stonden allen in laaie vlam. De werklieden derfabriek waren, voor de aankomst der pompiers, reeds begonnen aan het vrijwaren vari de andere gebouwen, deze van de eigenlijke fabriek. De brandende magazijnen bevatten rord de twee millioen kilos olieachtige granen, men begrijpt dat de vlammen daar genoegzaam licht verteerbaar voedsel vonden, om eene schrik wekkende uitbreiding te nemen. De pompiers werkten eene volle uur om de andere gebouwen te vrijwaren en den brand te beperken tot de magazijnen hunne pogingen werden dan ook met den besten uitslag bekroond. Daar de achtergevel van de brandende maga zijnen, uitkomende in de St-Tosephstraat elk oogenblik dreigde in te storten, verlieten de bewoners dier straat voor alle zekerheid hunne huizen Rond 11 1(2 ure.had de gevreesde instor ting plaats, en zulks met een lawijd welk verre gehoord werd de gevel viel gelukkig inden vuurgloed,behalve eenige steenen die op het dak stortten van een huis der St-Josephstraat en er nogal veel schade aanrichtten. Alle gevaar voor verdere uitbreiding was nu geweken en de pom piers hadden nu niets meer te doen dan de bran dende puinen te bespuiten de verbrandde gra nen verspreidden een verpestenden geur. Het vuur woedde heel den dag voort in de puinen en de pompiers van Antwerpen zijn tot 8 ure 's avondster plaatse gebleven. De schade is zeer aanzienlijk er zijn ten min ste voor een half millioen koopwaren de prooi der vlammen geworden Rekent men de schade aan de gebouwen daarbij, dan komt men tot een zeer hoog cijfer. Alles is verzekerd bij verschei dene maatschappijen Zonder het krachtdadig optreden van de pompiers van Antwerpen en die van Merxern, zou men eene echte ramp te betreuren gehad hebben. MOUSSELARE Rijwielorigeluk. Vrijdag avond, rond 8 1|2 ure, kwam Cyriel C..., werkman, wonende in de Vijtwegenstraat,per velo gereden in de Rum- bekestraat. Op hetzelfde oogenbük dwarsde Camiel Pets de straat. Daar C.., noot) licht noch bel mede had zag Plets hem niet aankomen. Hp werd omvergestooten en rolde teu gronde Hij werd bewust doos opgenomen en ten zpnent binnengedragen alwaar Dr Demonie hem ver zorgde. Camiel plets is aan den neus en san het linkerbeen gekwetst. r*i Vrouwengevecht. Vrijdag avocd werd er op den Waterdam gevochten tnsscben Leonie V.,en Alida C, Deze laatste werd door de eerste een gat in haren kop geslagen en de eerste kwam er met een bebloedeu neus en eenige kneuzingen van af. De politie onderzoekt de zaak,. r*i Konijnen gestolen. - In den nacht van don derdag tot vrijdag hebben onbekende dieven ten nadeeie van Perdu Alidor. werkman, wonende langs den Hoogledesteenweg cl rij konijnen gesto len. De dieren hadden eengezatnentlijke weerde van omtrent 10 (ranker;. Er is klacht bp de politie ingediend. STRIJPEN Zondagnacht heeft men op het grondgebied der gemeente Strypen het lijk gevonden van een jongeling, wonende te Elene. De ongelukkige had een messteek bekomen in de rechter bil; een ader was doorsneden en het slachtoffer was doodgebloed. Het lijk werd gevonden door drie jongelingen, die langs de Meérschstraat van Sot- tegem naar Strypen gingen. Op het grondgebied dezer laatste gemeente, tusschen de herberg van De Sutter en het - Schuttershof zagen zij een persoon ten gronde liggen; eerst dachten zp met een dronkaard te doen te hebben, doch toen zp naderbij gingen, be«tatigdea zp dat het een doode was en het lpk reeds koud was. De drie jougelirgen liepen om hulp en deden de gendarmen en een geneesheer verwittigen, doch deze laatste konnatuurlpk slechts de dood van het slachtoffer bestatigen. Het lpk werd naar de schuur gedragen van 't Schuttershof waar het herkend werd voor dit van den ge- naamden Firmin Eeman, 20 .jaar oud, landbou wer, wonende op de wijk Rpkbosch te Elene. Het was een bra ve en vreedzame jongeling, die van eikeen geacht werd; toen defamiiie bp het lpk kwam, hadden er hartverscheurende too- neelen plaats. Maandag is .het parket ter plaats geweestde magistraten zijn heel den namiddag in de ge meente gebleven. Opeen honderdtal meters van de plaats waar het lijk gevonden werd, heeft men een plas gestold bloed, ontdekt, zoodat de misdaad daar moet gepleegd zpn. Uit het onderzoek is gebleken dat Firmin Eeman zondagavond, te zarnen met drie andere jongelingen, in de Herberg van Verhoeven, in de Neerstraat, te Strypen, geweest is en dat er daar getwist werd. Maandagavond werden die jonge lingen gezien tusschen het volk, toen het lpk naar de schuur van het Schuttershof gedregen werd. zp werden echter door het parket niet onderhoord. Maandagavond had men vermoe dens, doch daar er nog geene zekerheid bestond werd er ook,nog geene aanhouding gedaan. Maandagavond is het lpk van het slachtoffer naar de woniDg zprier ouders, te Elene, overge bracht. Firmin Eeman was in de maand mei laatst in Frankrijk gaan werken, doch lip werd er ziek en keerde naar zpn geboortedorp terug, waar lip gansch herstelde. Zondag was Lip naar Sotte- gem gegaan om er in de statie een werkersabon- nement te bespreken, daar lip van zin was maan dag met zpn broeder naar het Walenland te vertrekken, om daar te gaan werken, 't Is in het naar huis gaan dat de ongelukkige den doodelij- ken steek bekwam, zonder twpfel na een twist. Zekere Georges De Schinkel, wonende te Gent, in de Si-Amandstraat, dia Zondagnacht met een zelfwerkend muziektuigiu den Plezanter) Hof» stond, heeft rond 1 1/2 ure een twist gehoord in de richting van de herberg Verhoeven, 111 da Neerstraat. Daarna hoorde hij hulpkreten in de richting van de herborg De Sutter. Men ver wacht weldra eene aanhouding. ÏSEG&EM Op het gehucht Kien) (Htóëftöfcsftl difisdag namiddag, rond 5 ure, de woning afgebrand van Alois Druppels. Heel de inboedel is mede'de prooi dér/ylèhmien geworden. De schade is door verzSkëring gedekt. GENT De kleine Marie Van Oost, 2 i/2 jaar oud, speelde te Balgerhoeke met een ander'kind. Dit laatste had een cent omhoog yevvorpen en de kleine Marie had hem met de mond opgevangen doch ongelukkiglijk ingeslikt. Het kind wierd aanstonds verzorgd doch het koperen geldstuk werd niet teruggevonden de kleine werd dan naar het gesticht der H. Familie, te Gent, over gebracht en aan eene heelkundige bewerking onderworpen, doch de cent bleef onvindbaar. Het ongelukkig kind is nu gestorven aan de gevolben eener bloedvergiftiging MOOESEEl E Sedert eenige dagen zpn de schaliedekkers- gasten van Adolf Warlop. van Heule, aan den arbeid op den kerktoren te Moorseele. Zp klommen gewoonlpk naar boven met. eene ladder welke binnen de kerk geplaatst is. Adolf Warlop kwam vrijdagnamiddag naar zpne werk lieden zien en wilde langs de 'ladder naar den toren klimmentoen hp reeds eenige sporten hoog was, schoof de ladder eensklaps uit en de schaliedekkersbaas stuikte met het hoofd op de vloersteenen. Men snelde hem aanstonds ter hulp, doch 't was reeds te laatde ongelukkige had opgehouden te leven. Adolf Warlop was slechtg 29 jaar oud, gehuwd en vader van drie kleine IGnder^n hp was een oppassend werk- man.enibravëshpisvader, die terecht de alge- meene-achting genoot. - e.,;.*-- .-. s -- ONGELUKKEN VERMEDEN'. De recbtslreeksche trein 2.816, die gewoon lijk teHaeltert voorbij rijdt ten 7 u. 5,splitste zich in twee tusschen Welle en de .gemeente. De twee lokomotieven en de foergon stoomden als de weerlicht voorbij, daar dè machinisten niets ongewoons bemerkt hadden, terwijl de wagons op de baan bleven staan. De statie overste van Haeltert stond gelukkig op de kaai, zoodra hij de Iwee lokorriotieven met den foer gon zag voorbijstoomen, bestatigdc hij dat er iets ongewoons moest gebeurd zijn, en hij snelde naar het bureel om den blok te doen sluiten. Het v as echter te laat, daar de eerste lokomotief reeds voorbij het sein was en "op eene baan reed van de sectie Haeltert-Eede. Er was geen enkel noodsein gegeven en zoo kon er ook geen enkele maatregel genomen worden om de lokomoiieven te doen stoppen. Zondei een oogenblik te verliezen en met een lofweer- dige koelbloedigheid, liep de statieoverste naar de bellen van den blok en van den telefoon, om hel statiepersoneel van Eede te verwittigen en de stopseinen te doen uithangen. De minuten waren kostbaar, want de machinisten wisten nog van niets en de lokomoiieven reden in voile vaatt, terwijl de wagons 2000 meters verder stonden in het midden van de spoorlijn. Men kon de noodige maatregelen nemen om te beletten dat de ireiri 1.225, opgepropt met werklieden,op de wagons zou botsen die achter geblevtn waren. Dank aan de tegenwoordigheid van geest van den statieoverste van Aeltert werd er eene ramp vermeden welke honderden slachtoffers had kunnen maken, DAT GEVLOEKTE SPEL. Den genaamden J. S., kassier in een hotel van den omtrek der Noordstalie te Brussel, is aangehouden, daar men een tekort van 86.000 fr. in zijne rekeningen bestatigde. Volgens het reglement moest hij. wanneer zijne kas 10.000 frank bevatte, die som id eenen bank te Brussel storten. De kas werd nagezien en men vond er 20.000 frank in. Het nazicht der boekeü bewees een te kort van 86.000 fr. De ongelukkige be kende op de koersen gespeeld en eerst 25.000 frank gewonnen te hebben. Hij speelde voort en verloor alles. Hij werd in het gevang opge sloten. DIE DANSKOTEN. Zondag avond is Alfons Pieters wreed vermoord te Beke bij Somer- gh m. De wonde van het slachtoffer is ijseiijk om zien zij is tien centimeters lang en vier breed, zoodat men er gemakkelijk een pintglas zou kunnen insteken, De steek werd met zoo veel gr weid toegebracht, dal eene rib doorsto ken is. Het wapen dat tot misdaad gediend heeft, moet eene frar.scüe dolk zijn met lang lemmer en voorzien van twee ringen, Uit het onderzoek van het parket is gebleken dat zes mannen van de wijkeu Bosch en Berg zondag avond naar de danszaal gekomen waren van de wijt beke, waar zij verteden weke zon dag getwist hadden met het slachtoffer, Alfons Pielers, die hen buiten gezet had. Dezes kerels waren ongetwijfeld gekomen om wraak le ne en, want van op de straat reeds beriepen zij de inwoners van de wijk Beke, bedreigden elkeen en kerfden met de messen in de hoornen. De baas van de danszaal insgelijks Pieters ge naamd, doch geene familie van het slachtoffer, werd in zijne woning mishandeld. Alfons Pietera die tot 8 ure geslapen had en aan de deur zijner woning stond, vernam wat er gaande was en ging ter plaatse. Met behulp van den herbergier en diens zoon kon hij de ruziestokers buiten zetten 't is toen men al worstelend op de straat kwam, dat men Pieters hoorde roepen dat hij gestoken was en men zag hem badend in zijn bloed ten gronde val len. Voor de danstent lag maandag nog gestold bloed. De gebroeders Theofie! en Amédée De Loof,, 20 en 18 jaar oud, die aangehouden zijn, wer den maandag namiddag door het parket onder hoord. Theophiel, die binnen kort moest sol daat worden, bekende dat hij den doodelijken steek toegebracht had ter zijne verdediging bracht hij in dat Pieiers hem geslagen h id met een stomp voorwerp. Theophiel De Loof is werkelijk gekwetst aan den schouder en heeft ook een lichten messteek bekomen, doch het zou niet te verwonderen zijn dat die steek in de worsteling toegebracht werd door een zijner eigen vrienden. De vier jongelingen die de gebroeders DeLeof vergezelden, werden insgelijks door bel parket ondervraagd zij beweerden dat het niet Theo phiel De Loof is die de doodelijke steek toege bracht heeft, maar wel Amédée. 't Is in alle geval zeker dat een van beiden de dader is, doch wie het nu eigentlijk gedaan heeft zal door het gerecht moeten uitgemaakt worden. In alle geval, de twee gebroeders werden maartdag avond op bevel van het parket naai de gevangenis van Gent gevoerd. De magistra ten hebben een stok en een ijzeren spil, waar mede Pieters zich tegen de zes aanvallers zou verdedigd hebben, aangeslagen. De vier gezellen van de gebroeders De Loof moesten maandag avond, na hunne onder vraging, in allerijl vluchten, daar de gemoede ren op de wijk Beke zeer opgehitst waren zij moestejlpoor de Lieve zwemmen om heelhuids te óntki^g:h;i;;EeE der broeders van het slacht offerioodahig-opgewonden, dat men het hekkeh*Nóor zij He' wohilig vastgebonden had om hein te beletten buiten le komen tie 'man rukte met een enkelen wrong het hekken open en wilde op zoek gaan naar de moordenaars van zijn broeder of naar degene die er bij waren, doch men kon hem gelukkig intoomen. De opgewondenheid op de wijk Beke is nog altijd zeergroot, en het zal hoogst uoodig zijn te waken, wil men geene verdere bloedige tooneelen te betreuren hebben. SU DE ONWEDERS IN BELGIE. Het cnweder van vrijdag heeft ook in Oost-Vlaan- deren -op; deerlijke wijze Ruis gehouden. Te Munte werd de genaamde Re.né Dc Smet, 22 jaar opd, door het onweder verrast, ter wijl hij in het veld aan den arbeid was. D© jongeling werd door dan bliksem getroffen, en, toen het onweder voorbij was, vond men den omgalukkigen Die Smet dood liggen havens zijnen kruiwagen. (Te Braskans, ging da landbouwer De Put ter, vergezeld van zijinje vrouw, naar huis toen. het onweder begon. Eensklaps flikkerde er een angstwekkendep. bliksemschicht; De Rotter werd getroffen en was op den slag dood. De vrouw kwam er met den schrik van laf. ,Le Adeghem viel de bliksem op ebne mijt van den landboiuwgi; Qapiii|e Sphyvinck en stak eiü-ei vtnjir adh; alles'is vernield. /Te Eecloo werden verscheidene varkens, in da weide van M. M'atthys, door den bliksem: doodgeslagen, ,,le St-Andrias bij Brugge werd eene koei doodgebüksemd in eene weide, niet verre van het PannenhuisDe romp was gansch ver koold. Ie Lankiaer, in Limburg, is de bliksem op de schuur gevallen van den landbouwer Gerard Dillen. Het gebouw vatte vuur en de vlammen tastten ook den stal aan, die evenals de schuur ten gronde vernield werd. Het woonhuis kon gevrijwaard worden. Te Worstel werd de schpur vap dep land bouwer L1. Bolckmans, op het gehucht Gastel, door den bliksem in brand gesteken. Heel ,het gebouw werd vernield; een verken, twee- kar ren ©n heel de oogst bleven in de vlammen. Bolckmans lijdt veel schade, daar er slechts gedeeltelijke verzekering is. SE Oostvleteren. Zondag kwam de knecht van den landbouwer Emiel Marchand met eene ttaaqsffuej 'jazajinxu uaa joui uauucdsaq 'ubj{ de tramlijn gereden. Het gespan werd yer- ïast door den tram die van Veurne naar Yper reedde knecht werd weggeslingerd en be kwam inwendige kwetsuren. De muilezel werd zoo erg gewond dat hij eene uur nadien stierf de kar is gansch verbrijzeld. m UIT LEÜTEGHEM/ - Moeder. - Maar jongen toch, wat hebt gfa weeral uitgeme ten, bezie me dat nu, ge ziet er schoon uit, zijl ge weer aan 't vechten geweest dan Ik mag dan wel een heel nieuwe broek voor u koop en. Jlet zoontje, Nu, moeder, dan moest ge eens zien hoe Kees van hiernevens er uit ziet. Dien zijne moedei- mag wel een heel nieuwen jongen koopen. SE ZARREN. Men heeft hier het be licht ontvangen dat Achiel Yandcpocle, ge boren in deze gemeente, die naar Canada' ver trokken was en er te Ste-Amélie woonde, al daar op vreeselijke wijze alan zijn einde ge komen is. Terwijl Vandepoele- aan 't maaien was met de machien, viel laij: er af en werd door de messen de beide "beenen afgesiiedfen; cle ongelukkige stierf aap de gevolgen der ijselijke verminking. Vandepoele was gehuwd en vader van twee kleine kinderen. KORTRIJK. Woensdag morgend had de plechtige inhuldiging plants van den E. H. Maselis, als pastoor van St-Eloy. Ten 11 ure werd de nieuwe herder afgehaald in de school der Zusters van den H. Vincen.ti.us h Paulo, en stoetsgewijze door de straten <der parochie naar de kerk geleid. De stoet was zeer prach tig; men bemerkte eene groep ruiters, de stadsfanfare ,de schoolkinderen, de Congre gatie ,de Katholieke Bond van Overleie, |de leden van de kerkfabriek, vele hooggeplaat ste personen en geestelijken, verscheidene praalwagens. Op den doortocht zag men vele gelegenheidsopschriften en eenige zegebogen; aan al de Ruizen wapperde de feestvlag en zoowat overal waren er versieringen aange bracht. (Ten 12 1/2 ure kwam de stoet aan de kerk, welke prachtig versierd was. De E. II. deken DfHulster stelde den nieuwen herder voor aan de parochianen. Na de aanstelling beklom, de E. H. Maselis den predikstoel en hield eene gelegenheidsrede; hij, bedankte de parochia nen voor de schoone ontvangst en drukte de hoop uit dat de beste verstandhouding aLtoos op Overleie zon blijven beerschen. Ten 1 uur liep de plechtigheid af; 's namiddags was heel Overleie nog in feest ter eere van den nieuwen herder. :§E WACKEN. Dinsdag namiddag rond 1 1/2 ure, kwam eene driewielkar met een peerd bespannen en toebehoorende a;an M. Pqul Dewever, van MarckegRem, naar Wac ken toe gereden. Gekomen aan de herberg Prins Albert,begon het peerd al met eens, men weet niet waarom, in dolle vaart te loo- pen, zoodat de voerman die nevens de kar ging, onmogelijk de koord nog langer kon vasthouden en de kar door de woedlenda vlucht van dein eenen kant der straat naai den anderen sloeg. Op dat oogenblik was er dtjukka beweging in de straat, van al Ret volk dat dien dag, uit het omliggende, naai de vermaarde peerdemloopstrijiden van ,Wae- reghiam- trekt en die kinderen die naar school gingen. Er moesten onvermijdelijk ongelukken gebeuren, toen, eens het peerd aan de: markt gekomen, de genaamde: Jules Bils, werkman in de brouwerij van M- Roelandts te Wacken, niets dan zijnen moed raadplegende, voor het dier sprong en Ret, na ©ene eerste vruehte- looze poging, in bedwang hield. Zijne: moe dige daad verdient beloond! te worden. 3» ZANTVOORDE. - Zondag avond zag da genaamde Theophief Debout, knecht bij den landbouwer Hubert Sigier, dat twee mijl ten, eene ba vermijt en ©ene graanmijt, toer hoorende aan zijnen meester, in brand ston den. Debout, gaf het noodsein en de pompiers van Ten-Briefen snelden spoedig ter plaatse; het was echter niet mog'elijk het vuur te beperken en de twee mijten werden gansch vernield. Een dorsehmachien, welk er ne vens stond en toehoorde aan Emile Collie, is mede de prooi dei- vlammen geworden; men moest maandag beginnen de mijten uit te dorschen, en zoo kwam het dat het ma chien reeds ter plaatse stond. Voor den land bouwer Sigier bedraagt de schade, door ver- géöfekl, 3,400, fr.yopr Emiel Collie is de Wha'ae!/2!,50Ó,,f}-. ,en ongelukkiglijk niet verzekerd. D©1 gendarmen van Komen hebben co 11. uii derzoek ingesteld, daar men bestadigd heelt dat er kwaadwilligheid in het spel is. Men heeft tusschen da assclie eene blikken doos gevonden, met drie gaten ,en waarin men de sporen van carbuur bemerkt; men Reeft geene vermoedens. /SU JONGENSSTREKEN. Een jonkheid van 110 jaar heeft hem te Badzvodon op gehangen, omdat hijl van zijne ouders, beke ven werd dat Rij te gulzig at. Die kerel was zeker nog tot de, jaren van verstand niet ge raakt. Zijn vader is 131 en zijn moeder 129. VOOR DE GOEDE ZIELEN. Uit Brussel komt de tijding dat zeker D... die omhalingen doet, van niemand daarmee be last en is, noch voor propagande, noch voor jonge wacht, waarvan hij zelfs geen -deel maakt. u- /Opgepast is Re. (boodschap De inrichters van het Rozenfeest, rekenden op den verkoop van een millioen bloemen. Welnu, dit cijfer werd ruimschoots over troffen en volgens de bekomen inlichtingen werden er 1 millioen 200,000 bloemen ver kocht; gewis zou dit geval 1 1/2 millioen bereikt hebben, indien men nog meer bloe men had kunnen krijgen. In Antwerpen werden het meest verkocht, 1 roos op 2.63 inwoners. Voorde provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent zijn de cijfers nog niet gekend. Men spreekt er reeds van het Rozenfeest toekomende jaar te vernieuwen. Een paar dagen geleden heeft eene jury te New-Orleans een meisje vrijgesproken, dat op straat baar verlooide had doodgescho ten, omdat hij haar ontrouw was geworden en met een ander ging trouwen. De vrij spraak steunde op de zoogenaamde onge schreven wet, die bij Amerikaansche ge zworenen zwaar weegt. Een ander meisje te New-Orleans besloot, toen zij het verslag van de terechtzinnig en de vrijspraak had gelezen, eveneens haar ontrouwen geliefde te straffen. En zij schoot hem dood. De heer Ribondet, te Parys, had met zijne 18jarige dochter Blanche, die een nieuw modisch kleed met onderaan nauwsluiten- den rok droeg, op een tram plaats genomen. Plots liet het meisje haar teschje glippen en het viel op straat. Haar vader sprong af het rijtuig, raapte bet voorwerp op, en had nog juist den tijd, om op het tweede rijtuig te stappen. Toen de tram wat stiller rijden ging, sprong het meisje er af, om in het tweede rijtuig haar vader te gaan vervoegen. De ongelukkige raakte door de eng spannende rokken het-evenwicht kwijt en rolde onder de wielen. Een oogenblik later was zij een lijk. Te Marseille waren de zoogenaamde ste delijke hondenvangers» aan 't werk,onder het waakzaam oog van den jeustdisen nnlim'o agent René Mangins, pas een jaar in dienst. In de rue Puvis-de-Ohavannes vino- meu een bond, aan zekere mevr. Santaniello toe hoorend. De vrouw ging aan het kermen en haar 19jange zoon en de werklieden die in hare schoenmakerij aan den arbeid 'waren kwamen buitengeioopen en trachtten het lievelingsdiertje van mevrouw Santaniello te bevrijden, lie agent, die zich wilde verzet ten, kreeg een steek van een schoenmakers mes in volle hert, toegebracht door Ernest Santaniello. De agent hield den tnoordenair vast tot bij de aankomst van toegesnelde collegas. De toestand van het slachtoffer is wanhopend. Mgr. de bisschop van Brugge heeft benoemd: Pastoor te Lauwe, M. Remaut, pastoor te' 1 re-e-dene-bij-Oo-stende, in vervanging' van M. Vandemaele, die zijn ontslag neemt. Pastoor te Breedenje-bij'-Oostende, M. De- wasch, onderpastoor van SS. Pieter en Paulus te Oostende, Zitting van 2 sept. igio Voorzitter M. Tyberghein, vrederechter Openbare ministerie; M. Vandenbraembussche, policiekommissaris; Greffier, M. G. Fiamey. Om per automobile in overdrëvene snelheid gereden te hebben Lestienne Firmin, Van Groix, enTurpin Achille, van Armentiers, elk 20 fr. boete.— Voor pen ba re dronkenschap IJ eb ergh Napoleon, van Oostvleteren, 1 fr. en Lacante Louis, van Yper, 2 fr. bocle. Om niet ontrupst te hebben Vandorpe Camilaj- van Poeicappelle, Bostijn Jules, van Zillebeke., Noliet Ltonie, en Vandeputte Jan, beide van Gheluvelt, Six Emeric, van Vlamertinghe, en Soetien Valère, van Boesinghe, elk 1 fr. boete, voorw. voor de vier eerste. Om bun velo niet verlicht te hebben Vanle- de Emile, Berlamont Gyrille, Rommens Emile en Dreusaerl. August, allen van Vlamertinghe, Baecke Ainaé, van Dickebusch en Vanhoutte Cyrille, van Lauwe, elk 1 fr. boete voorwaarde lijk voor de vijf eerste. Bij gebrek aan frein aan zijnen velo: Dervaux Jules van Zantvoorde, 1 fr. voorwaardelijk. Bij gebrek aan frein en lichtLeclercq Jules, van Yper, Leminez Valeer, van Langemarck.' Malbrancke Honoré, van Vlamertinghe, elk 2 maal 1 fr. voorw. voor den tweeden. Bij ge brek aan signaal: Cyrille Woutters van Cbyvé- ritichove, Bryon Joseph, van Langemarck, 1 fr. boele, voorw. voor den iaatsten. Gebrek aan frein en signaal2 maal 1 Ir. boete aan Jacques Oscar, van Glercken. Om met zijn gespan op den veloweg gereden te hebben, 1 fr. voorwaardelijk aan Vanhecke B mi, van Boesinghe, Wybo Adolf, van Oost- Nieuwkerke, krijgt voorwaardelijk 3 maal 1 fr, boete 0111 per velo gereden le hebben niet voor- - zien van licht noch signaal en op aanzoek der gendarmen niet stilgehouden te hebben,—Tant Charles vauSt Jan, 1 fr. boele, om zijne verau- 1 dering van woonst niet kenbaar gemaakt te bebtiem—<BöYi(fti René, Vari Wh'lvërglïetn, 2fr boete om zijnen ingespannen, hond .i/jejpgemuil- band te hebben. 'Vt V-v 1 fr. voorwaardelijk aan Desmarets Arthur van Dickebusch, om per velo op bet voorland gereden te hebben. Caillion Emile, vorvolgd voor muziek gespeeld ol te laten spelen hebben zonder toelating, wordt vrijgesproken. De zaak ten laste van Vankeyserwert Oscar, van Oostende, die per automobiel reed onvoorzien van nummerplaat, wordt uitgesteld lot 16 September. n MLST/ 27 00 st- - Markt kalm. Op October-November levering kwoteert men Aalst 08 it*.met dalende stemming. De vooruitzichten voor onzen hopoogst zijn veel LONDEN, 29 Oogst. Markt kalm.Meer vraag naar beschikbare waar. De opbrengst valt beter uit dan men verwachtte. BIHJSSEL 31 Oogst Markt standhou dend. Meer koopersdan verkoopars. Pone- rmghe 60-65 fr., Aalst 68 70 fr. NEURENBERG 30 Oogst. Markt prijs houdend veel hop ter markt la waar 144-156 fr 2a waar (middelbare) 87-131fr - tertia (geringe) 62-75 frank. POPERINGHE, 1 Sept. Handel vast In cultuur is er veel vraag; Poneriiwhe (stad) 60-62 1/2 fr. dorpen 55-57 1/2 fr. °De Witte Rank valt licht de Duttsche geeft meer beschot. 6 ^PliK 27 Oogst 3 Sept. 00 00 Tarwe Rogge Haver Hoonen Hrwten Aardappeidi. Koter 100 til. 21 50 14 25 17 10 00 00 21 85 8 25 315 00 2 70 Eier* 00 00 00 00 00 00 00 00 0 CO C00 00 0 tö ROIJSSELARE Oude- Tarwe Roode Rogge Haver Boonen Aardappelen Boter per kilo Eiers per 25 Sukrijb. besch. wagon op schip 1911 wagon schip Koolzaadolie tooo kil, Lijnzaadolie Viggens per rlo'V iMN K0RTRlJK» 29 Augusit. Tarwe ia a ao'50 ro°de tarwe 19.00 a oü rogge i-t 00 a 14-50; haver (6-00 a 16 boonen Ou-CO a CO-CO. b"30i 'ter- en eiermarkt. - pote 0 aan 3"30 a 3-50; eiers, de 25, aan 2 èn iT' Aardappels (witte) per 100 k. aan 0-nn roode), 00-00 a 00-00. °'0Ü» Zaad- en oliemarkt. Koolzaadolie k.u'S, aan 61-75 a co-oo Hinnik. P°r 100 vreemd en inlandsch koolzaad °°'0C; 28-5(1 a 00-00 id. lynzaad .f' P°r' 100 k"08' zaadkoeken, per (00 k.ln» 8 °5"0° kot"- koeken 22-00 a 23 00 k a 00*°0 hjn- cory 27-00 a 27 50 keDQPkoek™ 30 oogst 20 20 50 19 25 (9 75 14 50 (5 50 17 (7 50 21 - 22 - 8 50 9 3 10 3 3e 2 55 2 65 27 25 27 50 17 25 17 50 54 70 91 50 27 28 - 00-00 chi-

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 2