Roei>t het uit Abdij siroop J. LIÉGEOIS El SE 2bis 4, Boterstraat, YPER WASCHM ACHIENEN BROUWERIJ j m m m m m i m m ses VLIEGENVANGERS BREUKEN 1 Sonsziog zomer spmi I LEZERS! r^=r- lllllf JULES VANHECKÉ Colonial Anker BEESTIALEN OPENBAREVERKOOPING STROOIEN HOEDEN en aile nieuwigheden in zomerarlikelen m RIJWIELENEN NAAIMACHIENEN m m w BENDE POLLET TH.PROCUREUR- "JONGELING MLFLfiiANT-DUTHOY BEESTIALEN m &KKSR&L&L :er ,jCht aan het volk. lfi*°moede- 1 !r' r5 d® (i00S' Huwelijksaankondiging Opgestoptheid S VAM DE LANNOITTE, Zaterdag '24 September 1910 1 GROOTE KEUS van Moeden en Klakken voor mannen en kinderen ZEER GENADIGE PRIJZEN Militaire artikelen voor Maatschappijen, Politie, Pompiers, Gendarmen, enz. De Roze Gids Rijselstraat, 16 YPER W PERSOON Verschenen PI ETER GHESQUSÈRE \jn rersteflingswerken aan den Kerktoren. Onmogelijke Goncurentie CARBOMYlE LIOHT HAAR HERSTELLER Brouwerij l'YPROtSË MONDSTRAAT, 28 M H Bijzonder Bier eo bock bier Bijwielhandelaars Huis gesticht io 1884 Werken m steen Vruchten te Velde burgerstand van proven burgerstand van reninghelst tPSk r- W Aile borst-en longaas,doenio- gen worden genezen door de onfeilbare Klooster Sancta Fa ulo Studie van den iNotaris te Vlamertinghe. NA F A L I N G- OF HUIS GESTICHT IN 1842 IN 'T GROOT FOURRUREN IN 'T KLEIN HET ËËlNIGSTE HUIS van stad waar alle vellenartikels selve bereid en verwerkt worden. BET HUIS HEEFT GEEN ANDER VERKOOPHUIS IN STAD. van eerste hoedanigheid te koop in DIAMANT GEMEENTE ZILLEBEKE HELLA TED Tin 15 M terstond Huis met 1 ÜJ MUIlMI Hof,gelegen Rijke Zich begeven St-Franciscus A Imanak voor 1911. Si-Antonius Volksalmanak 9t Zillebeke, J9 Augusti 1910. Bu 3EVELBün Gaston de Vinck. H. Frimout. 'kn h BUIS VAN VERTROUWEN Dépositaire E. Beirnaert-Vandaele P Cl 55 F La» Grand ehoix d'oiseaux du Senegal in flesschen ten huize besteld per 6, 12 of 24 flesschen. .-■>;<«« Beeldhouwer Beeldenkerkmeubels, pracht- en gewone meubels in alle stijlen Maandag '16 September 1910 om 12 ure (middag), ten hove en verzoeke van We Desiré Persoon- Coussement, te BECELAERE (Noordeinde(. VFNDIT1E VAN Aardappels te Velde, Men kan voortaan in Shaken de pillen krijgen van Dr Raphael, 8sPflI Uneasruiddel tegen flauwte, uitputting ,,EIE[t5 tandmeester te Kortrijk, laat f Lfijke kalanten weten dat hij voor on- f Ln tijd te Yper geene raadpleging meer gouden en door niemand vervangen 'aI wende men zich rechtstreeks tot i'-*0 van den Tandmeester Meier, te Kor- hoek der Moescroenstraat, n. 2, 1|,et koetspoort), bij het gevang. nersorien die zouden voornemens zijn kunsttanden te doen inzetten, heb- maar eenige dagen op voorhand te ,..v,en j 's morgens te Kortrijk aanko- zullen zij denzelfden dag met hun -.'gebit kunnen vertrekken. BURGERSTAND van yper aringen van 26 Aug. den tot den 2 sep. 1910. Geboorten Kecke Achilles, Korte Thouroutstraat. idtJuliaan, Recollettenpoort. Schuttelaerestraat ¥dt ivonna, Rijsselstraat. L{.em Joannes, Gar-tonstraat. r ffrn Francis, Bukkerstraat. vpnvaerds Martha, Grimminckstraat. Huwelijk René, hovenier te Vlamertinghe, TPgrutieol Mathilda A Vormeersch Lydia, te Ytier 'ouckenooghe echtgt Six Julia, .aakster te Yper, Sterfgevallen v ss9nrOctavia, 73j., echtgte 'petros. 1>8 Haernestraat. nliondt Amaïid, 76 j z. b. nickebuschsteeliweg' jj'yn Virginia, 61 j., kanten werkster, onge- tiawd, Clarebout Petrus. 59 j., landbouwer, onge- lllWd Kortrijkstraat. Depoorter Maria, 2 maanden, St Christofïel- ■jlraat. jaste nugusta, 17 j., kleermaakster, onge- Ufd, Klaverstraat. guseyne Joanna, 14 dagen Klavorstraat. '(ïiabrier Joannes, 3", j., letterkundige, onga- j0wd Statiestraat. Isdoór De Rick, hriekkenbakker gehuisvest K jleirelheke, en Magdalene Parruys, z. b. ge- iaistest. te per. BURGERSTAND VAN DlGKfciBUSCH Geboorten Delforche Julieu-Joseph-Cornelius.z. v. Leon- Edmond en Dequeeker Silvie-Octavie.—Bafcop Itoirae Henriette, d. v Hector-Victor-Cornelius esDiensaert Augusta-Martüa. Storm Rachel- Jlaria-Gornelia, d. v. Pett us-Ludovicus en Ver- anysseLuclovica-Coruelia- Ste;fgeval: Defevera Eugenie, kloosterzuster, oud 21 jaar. BüfiHl RSTAND VAN POPERINGHE Geboorten Bonduelle Jeanne, wijk D. Merlavede Ma- deleine. wjjk E. Hauspie Madeleine, wijk J. Overlijden t'arbez Marie, 13 maanden,. PpUestraat Huwelijken MeLysy, smid, met Jtftiahd Foutreyn, kant- «rsster, weduwe van Galliaerde Charles. Miiito Delbaere, land werker, met Maria Tectol, kantwerkster. üenri De Greus, weduwaar van Philomena {joutoune, landwerker, met Louisa Tuyten, werkster. Huwelijksaankondigingen Georges De Coker, aardewerker, en Maria Pitteliioeu, kautwerkster. Mamioe \'ankemmel, werkman, en Julie De- poorte.-, kantwerkster. Charles Wouters, buurlspoorwegbediende. en flabrtellë heddeleem, herbergierster en strijk- ster. Arthur Vanhoucke, uut warkmakpr, en Ga- Mella Vallaeys, breister. Camille Deraeve, landwerker. en Estelia La- Mte, kantwerkster. Geboorte Camerlynck Paula, d. v. Arthur en van Neve- jans Maria. Sterfgevallen barycke Joanna, weduwe Ryon Amandus, oud '9jareu. bevos Anna, d. v. Petrus en van Ghesquiere htcte, oud 4 maanden. BURGERSTAND VAN ZONNEBEKE Geboorten Jersckoore Honoré-Lóon. Acket Godelieve- "Rdalena. Bulckaert Magdalena-Martba Huwelijksbeloften .•üdammeJulianus-Josephus, Vermeersch isrue-Nalhalie, beiden van hier. Geboorten tuvof6"^0 André. z. v. Alphonse en Marie Ver- J"e.- Glartsse Michel, z. v. Henri en Eu- slant i Houwen - Deleye Georges, z. v Gon- v Vioi0 Lart,on Marie. Dumortier Ivonna, d. iv Sr en ma Nevejan. Derebreu Helène Bilrto nenJamiu en Eupbrasie Boudr-y. De- err" z- v. Louis en Barbez Prudence. Vevo0rt6 Marffriet> d v- Römi en Emma "«voorde. .,Btfcor tri Michë) Houwen, 5 maanden. Overlijdens top'.0!1 Henri, 65 jaar, schoenmaker. Delan Atiieii» 85 Jaar> weduwaar van Gesquiere Heest en verspreidt het NIEU.WSBL'AD VAN YPER stoptheid weerstaat aan de heilzame werking der sljjmverdrjjvende Waltherypil overal t fr. de doos. De Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo, kost per flesch van 230 grammen, 2 fr, van 550 grammen. 4 franken en van 1000 grammen, 7 franken Hoe groo- tere llesch, lioe voor-, leetïger (Uns I Hoofd-Depót voor Belgie O. de Peul, Lange Nieuwstraat 57, Antwerpen. Verkrijgbaar bij I. Aertsens, opvolger Becuwe, Botermarkt 7, Middenapotheek Gh. May, Groote Markt, 35; C. Libotte, Boomgaardstraat A. Donck, Rijselstraat, te Yper, Jean Fiéfet, Armentiers 26 Rue de l'Humanité ;Lucien Wasdin, te Ko men en in alle goede apotheken. Algemeen Depót L. I. Akker, Rotterdam. om 3 ure zeer stipt namiddag, in de ge hoorzaal van het Vredegerecht, paleis van jus- ticie te Yper in een enkelen zitdag, van GEMEENTE VLAMERTINGHE Koop 1. Een schoon en groot KOOP- HANDELHUIS met magazijnen en stallin gen, gelegen te midden de plaats, groot 12 aren 2 centiaren. Bewoond door den gefaaLden M. Arthur Üebandt-Casier; handslag met de geld telling Koop 2. Eene onlangs nieuwgebouwde ME- KANIEKE BRIJKRAKKÈRIJ MET OVENS VAN AANHOUDEND VUUR, van den in houd van 200.000 brijken, met woonhuis, re mise, hangaars en andere afhangen, steenput en 2' hectaren 481 aren 70 centiaren zaailand, zeer goede brijkengrond, gelegen wijk het hloekske. Gebruikt door denzetven handslag met de geldtelling. s iKoopen 3 en 4. De welgekalante HER BERG St-Antonius met daaraan houdend huis, samen groot 30 a. 80 c. gelegen wijk het hoekske, langs den steenweg naar Pope- ringhe. •Verpacht de herberg 170 fr. 's jaars en het huis 8' fr. te maande zonder pachtrecht. Koop 5. De HERBERG De Wellustmet 95 centiaren erf, gelegen in den Brandhoek, Langs den steenweg naar Poperinghe. Gebruikt door Gryson zonder pachtrecht. Koopen 6, 7 en 8'. Drie aaneenlioudendé huizen met 8 aren 50 centiaren erf, wijk de Potbem, langs den steen wieg naar Elverdin- ghe, nabiji de plaats. Verpacht2 huizen, elk aan 9 fr. te maan de en, 1 aan 8' fr. te maande. v Koopeh 9, tot en met 17. Negen aaneen- bondande woonhuizen, waarvan een ten dien ste van HERBERG genaamd «p;e Hoop» met 36 ajran 60 centiaren hJf en hof, langs jdejn, steenweg inaiajr Voormezeele, nabiji de plaats. leider huis is verpacht 8' franks te maan de. GEMEENTE LOGRE ^Koopen 18 tot en met 25. Vijf aaneteta;- houdende huizen, waaronder de welgekalante HERBERG «De brijkerij» met stalling, hof bouwgronden en eene allerbeste partij zaai land, dienende voor BRIJBAKKERIJ, gele gen nabiji de plaats, langs den steenweg naar Belle, samen groot 2 hectaren 96 aren 90 centiaren. Verpacht de herberg aan 10 frs. te maande de 4 huizen elk aan 7.50 te maande, de landen zijn gebruikt door M. Debandt; hand slag met geldtelling. DE CACHHTTENIJOS GADTHIER zijn een uitnemend geneesmiddel tegen Hoofdpijn (mi graine). tegen Rhumatisme tegen alle Nevral- gieke pijnen, zooais tandpijn, enz zij genezen radihaalen, om zoo te zeggen, oogenblikkelijk. De doos van 6 Cachetten 1 fr., of 13 Cachetten 2 fr. verkrijgbaar in alle, goedingerichte Apotheken. De doosjes worden geheel het land dóór, vrachtvrij gezonden tegen postmandaat mits een verhooging van 5 centiemen per doos door de j Apotheek Donck, opv. Van Windekens, te Yper; te Poperinghe bij Monteyne. i Alwie een plezierreisje in Belgie wil doen of' de Tentoonstelling van Bruss d bezoeken, zette zich niet op reis zonder Prijs So centiemen Te verkrijgen bij callewaert-de meulenaere. boekhandelaar Yper. jérSN der omstreken van Rousselare vraagt i eenen voortverkooper voor oud f bruin bier. Zich te wenden ten bureele dezer. CATALOOG op aanvraag. w,w\n zrivm rrVTi de twee talen volkomen machtig, zoek plaats als klerk ot winkelknecht. Adres ten bureele van t Nieuwsblad. I Klarenstraat, n° 6. Cartonstraat, n° 5. Groot 8°, bevattende 10U bladz. tekt en 86 platen. Prijs 40 centiemen. voor 1911 Volksuitgaaf, 128 bladz. 42 platen. Prijs 10 centiemen BoomkweekerGheluvelt. Beste soorten van Krui;hoornen, sj, Bozen, Sieraad-, Raag-, eu Boschplanleo. Gewaarborgd Beet en- u Klaverzaad. Verbeterdd groentenzaden. Kiemkracht en Zuiverheid gewaarborgd. ummDUG Genadige Ttjieu. Ten bureele van "J? NIEUWSBLAD DE naar echte bronnen bewerkt. Een zwaar boekdeel in 8° van rond de 500 bladz., met 13 portretten der voornaamste leden van de bende. Prijs: fr. 2,50. Verkrijgbaar te Poperinghe. hij Maurits Beau prez, Yperstraat, 2ü en bij Engel Beauprez Priesterstraat, 4. Te Locre, bij Charles Capoen. Te Vlamertinghe, bjj Seraphien Vanhove. Te Westnieuwkerke, bij l.ouis Gouchez. En bfj al onze verkoopers. Het College van Burgemeester en Schepenen van Zillebeke, maakt kenbaar dat het op Maandag 12 September 1910 om 3 ure namiddag zal overgaan, in het Gemeentehuis tot de Openbare Aanbesteding, der herstellingswer ken van den Kerktoren. Het bestek beloopende tot de som van fr. 3200.28, alsmede het ko hier van lasten en plannen, liggen ten inzage der belanghebbenden in het Gemeentehuis, de werkdagen van 9 ure voormiddag tot 4 ure na middag. De voorafgaande borgtocht is vast gesteld ter som van fr. 100.00 te storten in hadden van den Gemeen te Ontvanger. De aanbiedingen moeten ten laat ste op 8 September 191 o, per aanbe volen brief gezonden worden aan den Heer Burgemeester. JS i De Burgemeester Schepenen, De Secretaris, TB HUREN een schoon APPARTE MENT. Elverdinghestraat, 12. Zich be- vragen, Rijselstraat.. 132. -PLEKFORT te koop Boterstraat 36, Yper Men vraagt voor een gesticht eenen be kwamen dienstknecht voor alle landwerk en kunnende melken. Voor de voorwaarden zich te wenden ten bureele yan het blad. Sofie had nooit zoo verre gepeistL Wat zou er '-e Jeb!?umi moesL (le knape van het "hof trekfceta? kriiJ? deemo0dig 011 tusschen klagen en zuchten cPtc ze: bi Gods naam, jongen; 'k zeg het voor ,uw J'i.. Mocht het 11 later niet spijten. heef E ^at eene profetesse, dacht hij', en stond oen e do boerinne 11a te kijken. Dat moet haar Mitielijk Welzij ui dalven drie, zonder eten af te wachten, zette dLe |Tet Gelina, dezelfde wandeling van over acht boSch'-nfe 8mgen al koutend en klappend door jtiet log eh aan den hoek waar de hoornen lagen, zaten u8 eens op denzelfden eike, ritin(, 'arrei1 vertelde zijne gevaartenissen met de boe- Lr f'ü zei dan op den hoop Üat hij voor niemand ot'eld zijn gedacht zou veranderd hebben. ik mij— Wat de bliksem kan het haar schelen, Als ja werk wel doe, Waarom zou ik mijn leven lain m. z ..moeten slijten als simpele knape? 'k Wee. «O hij, slimvooizend, wat daaronder zit. Ze zijn •*- ,^V(I N"L X_ J i van mij kwijt te spelen, en keel het hof ^klc 0I1derste boven staan moest Zarren er van onder Maar 'k loop er niet achter en doe mijn ge- t()lf gef/ ((l'Ua 'cet>k met verstrooiden blik voor haar in Dmdat ze er niets op zei, deed hij voort: t Is nu omtrent twindig jaar, dat ik boere IW w on, CI Ke voor Oet d te... hof eD brand 011 trekken! aanleg hen en nn dal ik en in kennis te komen juist alsof ik maledictie Over het 0111 te... roepen ze Pd e het hem voortbabbelen. Wat moest ze er L zeggen, In een zin, 't was waarheid en onge lijk kon ze hem, zonder lieure eigene overtuiging te gen te spreken, niet geven, Van den noene komt ze met heur haar rech te: 'k Zou willen dat ge thuis blijft! Zegt ze zoo. Ge ziet van hier, Celina, hoe dit me pakte, Tc Weet in de ziele, dat tk' de zondagachternoene, buiten 's avonds, op het hof lean gemist zijn en ievers om dat ze peisde Idat ik met u zou gaan Wandelen, wikte ze 't beletten, Ja, zei ze nog, 'lc zal Gelina afdanken! Peis een keer, maar Te heb het haar vlak gegeven, en Weet ge wat ,ik Zei, Gelina, hè? vroeg hij gloeiend preusch niet zijn bewijs van groote en Ware minne. Wel, Te zei, doe dat, 'k ga er rechtuit achter!,.. Hij had zijne ,arms gekruist en wachtte op het gevolg van zijne Warm-ontroerde rede, Cielina scheen er niet bijzonder door bewogen. I Ware 't niet beter dat ik zelf voortging? vroeg ze met een weemoedige trek. Hij deed eene haastige beweging, lijk of hij niet goed gehoord had en ze weer haalde, Verwonderd trok hij hem achteruit, Voortgaan?... hernam hij ongeloovig. Dal zijn nu lelaps, Waarom zoudt ge moeten voortgaan? Voor mij Ze schudde neen, Om de boerinne plezier te doen? Ze ontkende nog. Wel, 'k vraag het u, of zijt ge benauwd? Neen zei ze met een bedwongenheid, néén, maar 'k ben 'hier in den weg. Ik voel er mij zelf ongemakkelijk van. 'k Versta heel wel den spijt van tie boerinne, dat ze veel van u houdt is gemakkelijk te begrijpen, E;en dingen kwelt mij, en 't is dat ik hier de schuld van al die ruzie ben, Sofie is kwaad op mij, dat weet ge ook, en 't vrouwen mensch kan het tochs niet helpen. Nog nooit heb ik met haar één woord gehad en bij eigen ondervinding weet jle dat ze voor u altijd goeid en moederlijk geweest js, Daarom wil ik geene oorzaak zijin van twisl of kwestie, Te Zal maar liever voortgaan en Weerlceeren naar huis, waar ile gewoon aan ellende en miserie opi mijne benig heid zal voortleven, Tc [Wil niemand tot last zijn, tenzij daar, waar ik er toe gedwongen hen. Té Zal voort gaan.,. Hij bekeek haar met zijn dronken oogen, met een bijstere bi ik, een blik van ongelooflijken waan zin tranen klommen op en dichter schuivend bij haar, snikte hij, En ik, Celina, die peisde dat ge mij beinindef j! Dat was haar te veel. Ze had in zoo'n korten lijd te veel geluk geproefd om het zelfs in eene ré- delijlee en gegronde overtuiging van een verstandig voornemen zoo ineens te laten varen, Neen, het was haar niet mogelijk zonder haar eigen hert wreedelijle te schuren, die genoegens en die lachende toekomst in één slag te vernietigen en wanneer ze hem bezag, hem die haar zoo onzeggelijk lief had; hij, wellicht de eenige mensch, ,die haar eene ware, rechtzinnigé genegenheid toedroeg, als ze hem zag zitten lijk een steenen beeld, zonder moed, haast zonder leven, lijk een stomme stervende verkrachtheid, dan stormde in heur gemoed die bruischende geweldige liefde los, lijk het Water van eenen bvervulden stroom door zijne dijken breekt, en ze trok hem driftig öp heur borst en met eene ontroerde bevende stemme zuchtté Zè: Jawel, Zarren, mijn hert, mijn oog heeft nooit gelogen, 'k heb u zoo lief, mijn jongen, 'k bemin ju W.orüt voortgezet t De alom vermaarde Familie VERD0NCK, j§ P Baridagisten-Ortliopédisten, drie maal gebreve-1| jBteerd voor. breukbanden zonder staal en zonder B S*élasiique.s Leverancier van den Staat en Zeewezen, Burger- en Krijgshospitaal. Deze zullen U vrijwaren van alle nuttelooze uitgaven. Wekelijks wordt onze !iu!p ingeroepen van per sonen met breuken zoo groot als een kinder hoofd, veroorzaakt door operatie of door tiet dragen van sleehte banden, bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder waarde zijn voor het ophouden eener begin- of volledige zakbreuk. Vraagt honderde adressen ons uit merischiiev endheid gegeven, van perso- nen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die na de opera- 1 tie duizendmaal slechter waren. Neemt wel in acht dat wij door onze 40'j'aren ondervinding ailes kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van Breukbanden. Kinderen worden gewaar borgd genezen. 1000 frank belooning aan gelijk welken Specialist of Breuklijder welke het bovengemelde kan weerleggen. Misgroeiingen. Zelfde Huis gelast zich bijzonder met 't rechtmaken var alle misvormde lidmaten, zooals: misgroeiingen der ruggraat, ar men, beenen en voeten. Bij zondere Toestel- t ten om de hooge rug te doen ver-'* dwijnen en de slechte houding bij kinders. Onzichtbare Cor sets om de mis- groeiing der rug graat te genezen, noodig in dit geval. Buikbanden. - J Bijzonder Huis voor het maken I van Buikbanden, voor vrouwen die lijden aan allerhande zakking van den buik. M1 Fran?ois VERDONG K, Kerkstraat, Anseghem-bij-Kortrijk, is sprekelijk den Maan- j dag. van 9 tot 4 ure namiddag, in den Gouden I Appel, Rijsselwijk, Kortrijk. en Mr Honoré V E R D O N CK, bij de nieuwe I post, te Oostende, is sprekelijk den Zaterdag I in het Hotel Den Gouden Hoorn, Simon- Stevinplaats, Brugge. Alle andere dagen ten hunnen huize in de voormiddag. Op verzoek begeven de heeren VERDONCK hun ten huize van eenieder. BB«—M Steek wel deze waar heid in uw hoofd. Indiea gii hoest of lijdt aan valling, bi ockie influenza of' kinkhoast, en indien gij uwe bors Diet bezorgd met borstsiroop Depratere te ne men, gij stelt u bloot aan eene ongeneesbare borstziekte, want de geneeskunde bezit niet eene remedie die zoo rap en zoo volkomentlijk alle borstziekten geneest dan de echte borstsiroop van Depratere. Prijs 2 franken do groote flesch Te bekomen te Yper apotheken Libotte, May, Aertsen eri Donck; te Poperinghe, Monteyne; te Komen, Van Windekons; Meenen: Sioen en Rotiers; en te Waasten. Van De Marlièro, enz. 69. Rrjselstraat, V f'u Th EK, 09. Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen Spiegels, Kader Lfjsten, stoorstokken, Tafel pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitaohpin kerselaren, notelaren. Acajou. 'Meubelen per kommande in alle Stijlen. Al de Meubelen zjjn met de grootste zorg in huis gemaakt, en gewaarsrbord. ANTISEPTIQUE INSECTICIDE CONSERVATEUR DU BOIS Renrplace avantageusement le goudron et les peinlures h l'huiie. 1 kilo rt mplace 10 kilos de goudron. Le meilleur enduit peinlure pour toutes boise- ries, charpentes, hangars, clotures, écuries, remises, pieux, etc. Assèche les murs bumides. 34, rue du Lombard, Ypres. eg.'w'g.gfC Hs'r 1 "tKi IT^ITtgTTWfrT»li:cnMO.'v»«;nnr OOÖSMBLSKKEN VAM RUST jiijri alles» mogelijk daar waar Sunlight gebruikt wordt en zij zal ze U ver- schaffen want Sunlight doet het werk, de zuiverste der zeepen. t 'J.TtlifjJ M. R. OMMESLAGH-SPEYBROUCK bericht zijnetalrijke kalanten dat hij verkoopt i? 'Éz 'li.. JÖ- mrvn fea S MEEST GEZOCHTE herstelt grijs, of ver kleurd haar bepaalde lijk tot zijne oorspron kelijke kleur houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, ver wijdert het schin en deelt er leven, groei kracht, glans en shoon- heid aan mede. Groote Markt YPER Rite St-Jacques, 6, YPRES PERRUCHES, PERROQUETS JEUNES (Race pariante) Tous autres oiseaux sur commande. Maison de Confianee. Prix modérés. Men vraagt winkelknecht 15 jaar, zich te begeven, ten bureele van dit blad. fransch en vlaamsch sprekende, zoekt plaats a!s boekhouder of winkelknecht. Adres ten bureele. 'wiiUsiISW e,ï !*TW«V merken en e» bü .aJjüöAbd' '3v - i j Wilt gij gedurende het seizoen 1910 van alle moeilijkheden met de banden gewrij- waard blijven Levert daa. aan uwe kliënten uitsluitend de goed gekende rijwielbanden Zij onderscheiden zich door hunne V oor treffelijke kwaliteit Verzorgde afwerking Sterkte en duurzaamheid Colonial Rubb r, N. V* STROPKAAI,8 GENT. Elverdinghetraat, ö4 ZEER GENADIGE PRIJZEN Kantoor van den Notaris JOSEPH BAYART, te Becelaere. fluismeubels en Landsalm. Op Dinsdag 27 Sep!ember 1910 om 12 ure (middag), ten hove en ten verzoeke van Emile Lenoir, te GHELUVELT (Polderhoek). VENDITIE VAN d'SLU; TL,!'.'! ;io

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 3