ögöii aan üa Batten, «ga* FETU-DEFIZE. LUIK I Koloniale Waren, Wijnen, Likeuren A« IN DEN VIJFHOEK EINDE van SEIZOEN II izen: j.-e. de bisti, Mimim - mm a I 1 MELK AFROOMERS II1EST Vli HiSTI' MHLOULAHN, 24, VPER ©ntroorners Melotte J. DE BE1RBOUCQUEY MEER DAN 4iü fflOTöBS m Rechtstreeksche invoer ii, welke pit i iiittpïl little Haiti, Yper -m s w ^ia CREDIT GENERAL HYPOTHECAIRE SêffSêMEBSnSê m m m m •«•eoeeeoeoeoteoeseeeoeee Depot van alle slap van lanieerns (JhiPUpgien-TQ^cJmeestep Nieuw t prijzen der Kunsttanden 'v, bij' Gas, Benzien en zuiggas Hl Pieppe Oal^e, Groote yper Prijslijst der Wijnen op flessclien SWaf men ook 3^ ie i WRat men ook doe Grooten afslag J HU !S MARIA WARLOMONT 71 m, flPlP •li OPQELET! Mistrouwt u m Mamaaksols H1—1—immiii—11111111 na iiimii UiiiiiT YPEFS? Eijselstraat. ^8 7%. Pik- ee biodmachineo Laiidböuwmachïnen Bofsloelen GEBREVETEËRE IJZEREN AFSPiKNlNGEN. ARTIKELS VOOR GAREEL-,' ZADEL VOITUURMAKtf DL PNEU LNGLL6ERT TE KOOP OVERAL ff I. LEE1ISGES op Hypo«h«k I. 6R0NDPSNDELIJKE OBLIGATIES A V. ■0$ 41 HAAIACHIMM, ENGELSCHE IJZEREN BERDEN. Kunsttanden van 5 fr. nu voor 2.50 franken Kunsttanden (beste soort) van 10 fr. nu voor 5.00 fr. met waarborg voor 't leven. Operation 1 fr. Emailleering plombeering 2 fr. Gevoolloos making 1 fr. Alle dagen te Paadpleaen buiter: de Zondagen en de feestdagen. met de Pa te Terrible door de naamste Besturen aangenomen. Wonderbars utM, ttvcp t Middcaapetiuen CM. MAY m ïP£k. I Tentoonstelling van Poperinghe Eenigste Eereprijs Hoogste Belooning 289 afroomers Melotte zijn er verkocht en geplaatst geweest in Westvlaanderen in het jaar 1909. Sedert het jaar 1895 zÜn er 'n de arrondisse menten Veurne, Dixmude en Yper 2146 afroo mers Melotte geplaatst geweest. Geen een is verwezen geen een is verwisseld door andere modellen, allen geven voldoening. Die eenen afroomer MELOTTE koopt moet "E I# nooit meer vernieuwen. Y De Vertegenwoordiger der afroomers Melotte, Peerdenmarkt POPERINGHE Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouvvartikels engelsche bedden specialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe fourneelen in ijzer en koper; pompen in lood amerikaansche waschkeerns dakpapier doorndraad traliedraad basculen, enz. VERVAARDIGD DOOR DE MAATSCHAPPIJ fjt zijn in België in werking Groote Markt, 59, YPER Bordeaux Burgondië Tours Saumur Eiland Samos Spanje Champagne Rh i j 11 en Moezel In vaten van 215 liters voor de Rc ode Bordeauxwijnen en Witte Wijnen 220 liters voor de Burgondische Wijneni35 liters voor de Portowijnen Per 1/2 vat4 fr. méér. Vraagt de prijslijst der wijnen in vaten. Als.ieci'aam zend ik t'lmis, vrij van al'ie verzendings- entolkosten, een half vat van 1 öO Besschen uitmuntende roode Bordejauxwijn 1906, voor den prijs van75fr. Ms -«au! eene kist met 15 flesschen voor 12 fr.; eene mand van 25flesschen voor 2ufr., vrachtvrij, flesschen en inpakgoed meêbegrepen. VRACHTVRIJE ZENDING, per hoeveelheid handelt men bij overeenkomst Afslag per - 30 flesschen Siroop van Groseille en Grenadir ie, cle beste dié bestaat, de fi Wijnazijn en Olijfolie, DE MONOPOOL Dl IR GOEDE WIJNEN IS Het we! gekend Huis voor zijne vjjnen van Bordeaux, Burgondië, Champ3gne, enz. dat hindert niet dat men bij P I ERRE VA'LOKE uitmuntende gewone Wijnen, kan bekomen, aan zeer genadige pri/p ;en! ÏJLosiclsetrasuafh, £8€», per Groote keus van Blouzen, Rokken, Costumen, Corsets, Handschoenen, Lingerie, Peierinen, Regenmantels, Zwarte en fantazie Paletots. Kleederen, mantels en hoeden voor kinderen. Vermindering van prijs op al de artikelen. v W W WW ii® en beweer te weten wat er is van koken. Wilt gij het zoo goed leeren als ik, beproef dan de Cocoline. De Gocoli»ise is de beste plantaardige boter, zuiver uittrek sel uit de cocosnoot, gezond en spaarzaam produkt. Hulphuis: Gebroeders Pirsegale, Yper C ah ^WEL GE!COZESM ZÜN AWDAEftre-PRtEM zjn hel A öpothouders DÖNCK., apotheker, Rijseistraat 13, Yper Libfi 'tte, apotheker. Botermarkt, i'per. O DE ZACHTE EN AANHOHDEÜDE WERKlSfi welks het ZWAVELZÜUfl AMMONIAK op den wasdom uitoefent, dank zijner gemak kelijke en trapswijze salpetergisttng, verzekert het de overhand op de nltrlsche mesten met oploopender en kortdurender werking. HET ZWAVELZUUR AMMONIAK werkt gedurende gansch den duur van den groei. De ammoniakale stikstof wordt door den grond weêrhouden; zij gaat door uitwasschlng in den ondergrond niet verloren, zooals de nitrische Vroeg toegepast ln het uitkomen van den winter het zij als dekmest op de herfstzaattingj het zij op de laatste beploeging en door de eggtogen gedekt welke de lentezaaiingen of beplantingen vooraf gaan, doet het ZWAVELZUUR AMMOWiAK 4n den grond eenen voorraad stikstof ontstaan, welke groote opbrengsten en oogsten van goede hoedanigheid verzekert. C8MPT01B BEL6E du SUIfATE DAttMONIftQUE, 8, Berckmcnutract, BRUSSEL IS DE STERKSTE eiSCMT OE MER* erJGLÊBEfVT OP AL OE PNEU3 t«a Kapitale van 7, -• ;nk I Die obfigatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen- dommen van earste ord» Bovendien zijn ze gewaarborgd doo het maatschappelijk k H van 7,500,000 frank. S Oe i««restkoepo»s wot zosmaandelijke uitbetaald. ZIJ bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zekar held. s M®n kan ze verkrijgen bij alie wisselageriten en bankler#, als- i mede ton zotol der Maatschappij te Brussel. Kin derrijtuigen EN BANKEN. Haverpletters Meelmolens Strooisnijders met hand en stoom IJzerdraad. MERCERIEN. JZERE MEUBELEN. SAAÏJETTE EiN IAINE. liters per ure "gevenden werkende jraet de hand 100 tot 150 fr. profijt per ko. 22, looierstraat, ^per, 22 Fabriek van Zadels, Colliers, Selletten Garnituren ln zwart, vertind, koper, nickel GOED ALLAAM Gareel- en Zadelmakers be- T" noodigheden: Feutre, molleton, sargiën, dekkleers, bassegoed, koorden, netten, singels, peerdekammen, bo^1 ge yten, kme.appen, schuplappen, zweepen, cravachen^ garen, enz. mtaximakers-beaoodigheden Laken, erin, leer, lP° amerikaansche toile, caoutchouc toile, impermeable, mat en verniste'»1"' 'H*-»""-' a^eiu n' ü,auerU!tjes, zweepbussen, brancargarnituren, enz' n Reis.en,jaclttartlkelsi valiezen, sacdchen, getten, manch^ cainachieren, cartouchieren, geweer-etuis, leidsels, hondecolliers, 111111 '"nÊst"' ^01 teR"IOl'a't;s< portefeuilles, servietten, cigaren-etuis, enz. vaseline, olie voor patentassen blink, vet, vem»s>® r^> v°or koper, nickel, tinwerk en metaal te kuisC Zeer goed tegen het brokkelen der peerdepootefl- 4 Mankt hef ieder zacht en beu-nart ijzeren staal tegen f°e L«liev-:aear4-Oe Meulenaere, drukker te ïEer in de UXn-?Fr.~irr ■••r^W.Wrtv '.i-miii ■-!*: A^vf-uja: nxm L^t^u^aiiauiELi^ajaveafiaattK JEAN EBEN f* HtCtfl, TOSS Vraagt dan kataloag dar nieuwe spaarzame modellen Wr- 1 wijnee; y l i J ea r Cr» #*n 2.'7 n Roode Bordeauxwijn Goede M<Süoc Fronsac S' Emifion Estèphe S' julien Pontet-Canet Margeaux Roode Bordeauxwijn v alias fis che wijn \Vitte.;Tourswijn beste i= kwaliteit lijn Zoete witte wijn Vitte Graves wijn >- beste- 1904 1904 1904 1899 1900 1896 1895 1907 kwaliteit w.itle w n van 't kasteel Barsac Sauterne 1906 per fiesch 0.85 1.00 1.20 «/2 fl. 0.65 904 per fl sch 1.5& «75 «.00 3 00 4.00 de liter 0.80 0.5c de fiesch 0.S5 r.to «.35 «.50 de liter 0.85 de fiesch 0.85 Mo de 1 2 fiesch 0.75 1900 de fiesch 1.75 1.60 de fiesch 1.00; 1.50 en 2 75 de fiesch 1.4° en deflesch 125 «-5° de fiesch,oude 2.00; zeer oude 3.' Rhijiiwijn Moezel wijn Portowijn 1/2(1.0.90 en Witte Portowijn de fl. 1.75 outlc - Muscatwijn de fiesch 2.00 Samos de fiesch i.-5 Malagawön deflesch 1.50011de 2.00 de 12 fiesch 1.25 de fiesch 2.00 deflesch 1.50;2.00 en 2.75 de 1/2 fiesch 1.25 en 1.60 Macon 1900 de fiesch 2.9° Moulin a vent 19°° 3-75 Volnay «$95 4 'T5 Kuit «895 5'00 Wijnen van Saumur, Mousseux en Champs?" e- der huiien: Wed. Amiot, Graaf de Sarnay. cier, Leon Chandon, Moét en Chandon. G Mumm, vanaf 2.00 tot 8.co fr., in 1 - fiessche y> en 2.50 fr. Vraagt bijzondereprijslijstvoor de Champ.-,.1- Witte Malagawijn Maderawijn Burgondische wijn 1.8a ssch i.»5. Gewaarborgd zuiver iH O 3 ,;c> O O S-. CS-S-" f<-7 vÊSÊm aliijil eene yoede rjezomihe •ten, eene mr-'^oüe is xa -v T.vaar en za altijd waar - o"®^1 'f 's van zich op tijd en beta v c 'lelijk ie purgeeren. Haar daarom moet het purgeermiddel en het mag uit zich zeiven geene f- Deiie goede purgeermiddel bestaat, Izij is den dag van [«vandaag de wereld jffllrond gekend. Overal wordt hij aanzien als de w huisvriend 't zijn de uos va yi flen. MAAOVERSTERKENDE en ZUtVEREWDE PiLLjEW STAKDaSBT'S-Plt.t.eH 211 i- WM veren en verkloelcèn liet bloed, verdrijven Sïijmen, Gaï en alle Slecate Voefeica. L3 aeftig-ist-e Sefcoectmidfiei tegen aile slechte gga Ziekten en bijzonderlijk de Xattvenza of zoo 11» gezeide slunseziekte. SM STAND A EB T'S-PttE W genezen onmiddellijk 1M VerBtoptiieid.Xaeveï-asiektKïi.ESaagj,ijnen iS«wr,GeeIaac3»t, j Slechte Sr.-i-1Avai-1f' OaHoofdpijn, Slserea dfii- uar: r,.Tietit, VR Sttiumatism, 43-eraafetfaeici, Puisten en alle Velaiektezs. ST ANDAERT'S-Pl LLEN worden bij voorkeur genomen met een goede f^j maaltijd en kunnen nooit.de minste stoornis in het lichaam te weeg brengen. /ff Aanvaar; omringd trast. BiïUGG ne andere doozon den deze an rooskleurig druksel "gf Yrrkri.igbaar ia alle goede Aaothrtea. egezegeid dat het fabriekmerk draagt en de firmaApotheek H. STA^DAEFïT.SteeGs m stikstof. Dace meststof la van gemakkelijken spaarzaam gabrulk Voor alle inlichtingen, zich te wenden tot het MAAMLOC25 MAAT* niadetiwyyri^ie 2eóel SJt'USSEL, Kaainkli|ke etraat m m m m m m MICK

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 4