SpreeK^raad 58 w De Hommelpluk O O Op Zaterdag 10 Sep! ember 1910 5 centin 'tblad 45e jaar. Talmerk 2323 Te 1 rekken bij den Uitgever, 7* 36, in de Boterstrate, te Ypeen bij 's landsboodschapwezen ofte post, tegen 8 frank 's jaars Dagklapper Evangelie van den 17en Zondag na Sinxen w w m 3* Het H. Sakramentscongres te Montreal Een Vrijdenkerscongres Kleine Burgerij en Handelaars MQQS'QQM&GQG® HOND DE WERELD Oostenrijk-Hongarie Italië Vraiikrijk. Turkije Rusland 5S iü Philippijnsche Ei'anden DuiLschland Engeland UM UJ ca ■e Odüon DEMAimÉ Echt en recht, 't oud'olk indachtig; Kinderlijk, niet kindentig Ypersch, Vlaamsch erbovenal, God getrouwe ik wezeeal van den 10 tot den 16 Sept. IliÜÉSfiiÊiftiieifiiMjy GS GS GS GS GS GS GS Zijn hart toegenaaid Schoone ei fenis O ver strooming s ramp Erfenis en vergift Het huwelijk van miss Elkins Iets nieuws Eene misdaad van de Zwarte Hand Spanje Ph f~H «s co S3 2 5 co >- 00 c DIT IS NIEUWSBLAD ra YPER EN OM ME LANDS 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en s Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. en den vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en t wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BoTER- STRAIE, Tk 36, te YPER. De bekendmakingen kosten o fr. i5 de reke binnen 't blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i overdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENCE HAVAS, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PLACE ME LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Oost-& Westvlaanderen wonen. arm ij t f t 468. 10. H. Niklaas van Tolentino 1309. -- H. Pilaris, 46e 1'aus van Rome He Pulcneria mg. £Patus 611 Hyacinthus, mm H honliaan. H« Vinciana, rust te Gent. m. 12. H. O.iido bei. Ie Anderlecht. H. Wyen wordt gediend tegen den roodloop f 1012. d. 13. H. Ai mé b. f 690. H Plederiik pastoor van Vherzeele bij Aalst, f 974 1 u'k ,be Kruisverheffing, vervoering van liet H. Kruis uit Persen naar Jerusalem in 629. H. Cyprianus. H. Maternus b. van Keuïen longeren en Trier. Zalige Frans Titelman van Hasselt. d. 15. H. Nicomedes pr. m. H. Albin b. V'1 n ~JH- Cornel'us Paus en 111. Patroon tegen de vallende ziekten. H9 Euphemia m»-m HB Edith mg. n Te dien tjjde kwamen de Farizeën bij Jesus en een hunner, een wetgeleerde, vroeg om hem op den proef te stellen Meester, wat is het grootste gebod in de Wet Jezus zeide hem Gij zult den Heer uwen God beminnen met geheel uw hart met geheel uwe ziel en geheel uw verstand. Dit is liet grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk.Gij zult uw naaste beminnen als u zei ven. Aan deze twee geboden hangt geheel de Wet en de Profeeten. Terwijl de Farizeën bij elkander waren, vroeg Jezus hun Wat dunkt ii van den Christus 'f Wiens zoon is Hij Zei zeiden: Van David.Hjj zeide buo;!Hoe noemt dan David in den Geest Hem Heer, waar h'i zegt' De Heer heeft gfisnroken tot ~ri' aan mijn rectiterband, totdat !k uw vijanden U tot voetbank stel Indien David Hem dus Heer noemt, hoe is Hij dan i ijn zoon En niemand kon Hem een woord op antwoordden, en niemand durfde Hem van dien dag afmeer ondervragen. Indien het weer ons op den 11 September gunstig is, dan zal men hier een schouwspel bijwonen, die éénig zal zijn in de geschiede nis der Nieuwe Wereld en dat men buiten Rome, zelfs in de Oude Wereld moeilijk zou kunnen herhalen. Denkt eens na een gods dienstige processie,welk vijf uren zal vragen om voor u te deüleeren, een processie, waaraan drie kardinalen, 125 aartsbisschop peu en bisschoppen, 20.000 priesters en geestelijken en 130.000 mannen, vrouwen en kinderen zullen deel nemen Kan men een grootscher schouwspel denken, dan zulke schaar, van 150.000 godvruchtige christenen, opgekomen om Hem te verge zellen, den Meester van het Heelal, welke in ziel, lichaam en bloed in het li Sacrament tegenwoordig is en zich door een Prins der Kerk laat ronddragen, om in het openbaar doorZijn volk aanbeden te worden. De gedachten der gansche katholieke wereld zu'len op dien heuglijken dag, op Montreal gevestigd zijn, en elk katholiek oog zal met trotsckbeid neerklikken op den reusachtigen vooruitgang welke onze Moe derkerk iu het nrotestantsche Amerika ge maakt heeft. Want alhoewel Montreal in hoofdzaak eene katholieke stad is, toch mag men niet vergeten, dat Canada voor een gioot gedeelte protestantsch is en dat wij bier onder het grzag van Engeland, eene protestantsche mogendheid, staan. E.i dat het mogelijk is, in twee jaren tijds twee grootsche hukiebetoogingen voor het H. Sacrament in te richten op Engelschen bodem en onder de Engelsche vlag,zegt veel in het voordeel der Engelschen, welke op godsdienstgebied zulke vrijheid aan hunne onderdanen yerleenen en tevens eene ver- dlangzaamheid aan den dag leggen, welke men helaas in zoogezegde katholieke lan den met meer te zien krijgt. De verdraag zaamheid vertoont zich hier nu op bijzonder schitterende wijze, niet alleen door de hulp, welke de katholieken vanwege de protestan ten ontvangen, maar ook in den eerbiedigen en vriendschappelijken toon, welke de pro testantsche pers tegenover liet congres aan genomen heeft. Dat er op den dag der processie een kolos saal gedrang in de straten zal zijn, is wel te verwachten. De bevolking van Montreal be staat uit ongeveer 507.000 inwoners, men verwacht 100.000 vreemdelingen voor 't con gres, en op 11 Sept. nog minstens 50.000 meer, daar er voor dien dag over gansch Canada en Vereenigde Staten pleziertreinen ingericht worden. Men moet n* rekenen dat slech.s zieke menschen zullen thuis blijven, want elke gezonde katholiek of protestant ol jood zal die éénige plechtigheid willen zien, zoodat men op minstens 400 a 500.000 toeschouwers mag rekenen. «O «Mo - - - - «iu %-v Te Brussel is er een congres gehouden, niet van denkers, nog min van vrije denkers, maar van gasten die zich vrijdenkers noemen. Als men het verslag van Le Peuple leest, ontwaart men onmiddellijk dat de liberalen stelselmatig zekere uitingen van dit congres verzwijgen of verduiken. Men krijgt wel een verslag te lezen in de liberale gazetten, maar de lezers van die bladen weten niet, dat, M. Beauquier, lid der Pransche Libre Pensee, vlakaf ver klaarde dat de vrijdenkerij het monopool van het onderwijs door den Staat moest vragen ten einde alle godsdienstig gedacht te verstikken. Zij weten niet dat Domela Nieuwenhuys, afgevaardigde der Hollandsche vrijdenkers, uitriep twee hinderpalen beletten den mensch het geluk te benaderen den gods- dienst en het militarism men moet ^e beide uitroeienwant ze zijn de nachtmerrie der samenleving. Dat zekere citoyen Maréchal, in naam der beschaviDg. protesteerde tegen de bescher ming aan missionarissen en nonnen in Congo verleend, aangezien het met bewezen staat dat het katholicisme liooger staat dan de godsdienst der negers, terwijl eene Mad. Alex. David eene geestdriftige verheerlijking van het Boeddhism ten beste gaf. Dat M. Losano, een Spanjaard, onder daverende toejuichingen uitriep Wij zullen de vlag der republiek planten op het konink lijk paleis en die van vrije Gedacht op de kathedraal van Madrid. Dat M. Tarrido del Marmol, namens de j Cubanen, verkondigde het Christendom, ziedaar de vijand. Dat M. Hins weigerde als vrijdenkers te beschouwen, zij die de socialisten als vijan den aanzien en zij die staande houden dat godsdienst een privaat-zaak is. Ziedaar allerlei uitlatingen op dit congres die men in Le Peuple moet gaan zoeken. Die uitlatingen bewijzen tevens de gemeene huichelarij van onze liberalen en socialisten die vooral in kiezingtijd komen uitpakken met verdraagzaamheid, vrijheidsliefde en eerbied voor onze godsdienstige overtuiging. Vrijdenkerij is verbeesting, dat blijkt uit het vrijdenkerscongres. En liberalism en socialism zijn niets an ders dan vrijdenkerij. Nauwelijks hadden de Belgische Hande laars in congres hunne belangen besproken en middels beraamd tot behoud en verbete- ring van hunnen stand, zoo bedreigd door allerhande bewegingen en wetgevingen, en reeds zijn de kleine nijveraars en nering doeners opnieuw bijeen geweest om zeggens methetzelf !e doelbeletten dat de burgerij, de middenstand, zou te niete gaan om enkel nog plaatste laten voor groothandel en werk- '""fncuen eens de beweging, thans aan den gang, gelukken moest, dan ware de strijd tusschen kapitaal en werk voor goed aan den gang, want 't is de burgerstand die nu gewoonlijk nog de scheidsman is tusschen de twee uitersten en zooveel mogelijk belet door zijnen invloed, dat van de eene of de andere zijden al te groote misbruiken zouden gepleegd worden. Te naaste jare vergadert de kleine burge rij te Brugge of te Yper. In het gasthuis van Schawiog (Oostenrijk) heeft men van een werkman.welke getroffen werd door een messteek in het hart, deze wonde toegenaaid. Na vier weken verliet hij, gansch genezen, het gasthuis. Een, verleden jaar te Budapest overleden zonderling, blijkt thans zijn geheele vermo gen, te weten twintig millioen kronen, be schikbaar te hebben gesteld voor eene stichting tot ondersteuning van middenstan ders, die buiten hunne schuld ia de ellende zijn geraakt. Hen aanslag Zondag nacht werd een deel van de spoor lijn, nabij de middenstatie te Budapest,door eene geweldige ontploffing vernield. Eene seinkabien is erg beschadigd. De overheden hebben vastgesteld, dat er eene groote hoe- vaeid dynamiet gelegd was iu eene holte, gaakt tusschen de riggels. Er reed geluk kigen enkele trein voorbij, op het oogen- blder ontploffing, anders had men eene viselijke ramp te betreuren gehad. De pcie denkt dat de plegers van den aanslag htgeinunt hadden op kroonprins Boria van Bfarie, die langs deze lijn naar Sofia rust rijden. la gevolge van een 48-urigen regenval, verlak de Ternes hare dijken en zette een grot gedeelte der stad Karanseres onder wati. Vele huizen zijn ingestort, de mate rieel schade is belangrijk. Men vreest dat er ta-ijke slachtoffers zijn. Ook in andere streln heeft het water vele schade aange richt Op v-rschii Lende punten is het trein- verker os-y-ftheves. Deheer Jan Katellay, hoofdcontroleur der staatspoorwegen en zijne vrouw, werden te Redin, bij Ling, aangehouden. Zij zijn be schudigd door-middel van vergiftigd suiker goed eene oude dame, hunne nicht te heb ben vergiftigd. Mevrouw Morawek had het suikergoed onivangen, als zijnde een uitstekend genees middel tegen eene ziekte, waaraan zij leed en zij had er een van geëten. Dadelijk gaf zij teeken van vergiftiging en stierf. Het onderzoek wees uit, dat de echt- xtv vucu tan mak, uuiaug uauuou, uw» auuuo rricht verdween, daar hun eene som van 12,000 kronen moest toekomen, na haren dood. Men meldt uit Rome, dat de koning van Montenegro en prins Victor Napoleon ge tuigen zullen zijn bij het huwelijk van den hertog der Abruzzen met miss Elkins. Twee Amerikaansche Senatoren zullen, naar men zegt, getuigen voor de bruid zijn. Alle leden der Itnliaansche koninklijke familie, ook hertogin Helena van Aosta, die thans in Afrika is, worden by de plechtigheid ver wacht. De vleeschhouwers van Genua gingen zon dag in staking»,om verzet aan te teekenen tegen zekere maatregelen, door de munici- paliteit genomen. De meier deed onmiddellijk voorloopige vleeschhouwerijen openen, en de soldaten werden met den verkoop vau het vleesch ge last. De karabiniers waren met den orde dienst belast, uit vrees van woelingen van wege de vleeschhouwers. Zondagnacht, rond 2 ure, werden de in woners van het dorp Bellosa door hertver- scheurende kreten gewekt. Men kwam toege sneld en ontdekte eene misdaad die met de ijselijkste wreedheid gepleegd was. Aan de hut door zekere familie Rovolino bewoond, vond men het lijkje van een 3jarig meisje met afgesneden keel, en Binnen de hut, waarvan de deur openstond, lagen nog zes andere lijken. De moeder, met haar wichtje van vier maanden, lag met verbrijzelden schedel; wat verder lagen de lijken van een iqjarig meisje en van een iojarigen knaap. Naast het lijk van den vader lag een geweer. De geburen hebben niemand zien vluchten zij konden alleen de dood van gansch het huishouden Rovolino bestatigen. Deze familie was over korten tijd onver wacht uit Amerika terug naar het land ge komen. Er wordt gezegd dat men reeds twee maal gepoogd had op geheimzinnige wijze de familie Rovolino te vergiftigen. De vader had ook meermaals gesproken van eene mo gelijke wraakneming tegen zijnen persoon. Het algemeen gevoelen is dat er eene mis daad van de Zwarte hand in 't spel is. Een petrolschip in brand. De postboot Germania Vrijdag van New-York te Marseille aangekome», heeft den 24 Augu3ti, 's avonds, in vollen Golf stroom, een groot ijzeren <iri»mastscbip, van zeventig meters lang, ontmoet, dat met petrol geladen was en in vuur en vlam stond. De Germania naderde het brandend schip, doch zag geen spoor van de beman ning, die met het schip moet omgekomen zijn. Te Bilbao, de groote nijverheidsstad, zat het deze weke schuw. De socialistische kop stukken hadden er de algemeene werksta king uitgeroepen, om de laucdurige werk staking der koolmijuers te steunen. De werk- schorsing was niet, algemeen maar Woens dag en Donderdag stond de stad leelijk overeinde. Bilbao was door de troenen be zet. Tusschen policie, gendarmen en solda ten en werkstakers werd zonder ophouden gevochten. Er waren veel gekwetsten. En men sprak van den staat van beleg uit te roepen, 't is te zeggen dat de soldaten alleen zouden meester zijn. Minister Canalejas meende dat hij deze dolle revolutionnairen ging voldoen met hun te laten papen vreten Ja, dat willen ze welmaar dat is hun niet genoeg. Immers, in het congres der vrijdenkers, over veertien dagen te Brussel gehouden, zei een spaan- sohe socialistWe zullen de vrijdenkersvlag op de hoofdkerk van Madrid en de roode vlag op het paleis des koningen planten.» 't Is daar dat ze willen zijn. De socialisten zijn overal dezelfde. De Turken bezien voortdurend de Grieken met een slecht oog. Grieksche koopwaren zijn nog altijd in Turkije in den ban gesla gen. Daarover klaagt Griekenland.Ol' waart gy 't zelf Daarenboven, onder voorwendsel van krijgsoefeningen, stuurt Turkije gedurig meer troepen naar de Grieksche grens. Turkije is bijzonderlijk kwaad, omdat een hoofdman van het eiland Greta, dat onder turksehe voogdij staat, als volksvertegen woordiger in Griekenland gekozen is. Turken bijten op hunne tanden omdat de Cretenzers, kost wat kost, aan Griekenland zouden willen komen. Wat wilt ge Bloed trekt I En 't en is zoo geestig niet onder Turksehe voogdij te leven. l«U Vijf vrouwen verdwenen. In October 1903 verdwenen vijf jonge yrouwen die zich samen naar eene fabriek van Soviensk begeven hadden. De policie van Yekateriaburg heeft nu het onderzoek over deze geheimzinnige zaak heropend. Over eenige dagen vonden jagers in een bosch een hoop menscbenbeenderen, door de dieren afgeknaagd. Het haar dat nog aan den schedels kle fde, alsook stukken van kledderen lieten toe vast te stellen dat het de stoffelijke overblijfsels van twee der vijf verdwenen vrouwen zijn. De policie veron derstelt dat er eene moord gepleegd is De daders zouden de lijken hunner slachtoffers naar het bosch gedragen hebben, opdat zij door de wilde dieren zouden verslonden worden. Stoutmoedige bandieten. Drie gewapend-* bandieten hebben Vrijdag nabij Simferopol, in eQu trein een bediende vau eene bank van St Petersburg aangerand en hena 30.000 roebels ontstolen, die ia een kussen genaaid waren Don lerdag w»-rd iu Ha ankkarsaal van dezelide bank, te Sniel- pleegd. Een opstand In de provincie Nuevo-Viscaya is een opstand uilgebroken, onder de leiding van Simeon Vlaadac, gewezen gouverneur van Flocos-Norte, en die voortvluchtig is. Het gerecht en de gendarmerie zijn ter plaats gekomen. r*i De duitsche stoomboot Margherita Russ van 1700 ton, is tijdeus de reis van Norfolk (Virginia) naar Amsterdam verdwe nen. Er waren dertig opvarenden aan boord. Naar het Verre-Oosten De duitsche kroonprins gaat met zijne gemalin eene reis ondernemen naar het Verre Oosten. De kroonprinses zal evenwel niet dezelfde reis doen als haar echtgenoot deze laatste zal op zee reizen langs Suez, terwijl zijne gemalin langs den Trans siberi- schen spoorweg zal reizen. In het Verre- Oosten zullen de kroonprins en de kroon prinses elkaar ontmoete». Heaton, die wilde beproeven het Kanaal over te zwemmen is donderdag namiddag ten 4 ure 45 te Dover teruggekeerd, na zijne poging opgegeven te hebbe». Hij was zes tien uren in zee gebleven en gekomen tot op zeven kilometers van de Fransche kust van de veertiende uur was hij reeds zooda nig vermoeid, dat hij het onmogelijk nog lang er kon uithouden. CD CO QD O SO i~ jW <3 .sj <X) QJ Mengelwerk van 't NIEUWSBLAD VAN YPER N<>33 f DOOR Algelijk ze risschierden ,:L na den noene om weer tè keereu naar hel hommelhof, elk met 'n en dikken baalzak dien ze lijk eene tuitemuts voor hun hoofd trokken. Maar 't was op ver en na zoo voldoende niet als in de blijde droogheid van eenen open zon- heschijn,; len zij en hadden den moed niet om nog vele te rullen en te gekken. Rond den vieren wieitl hef niet meer houdelij k. De zakken die geheel |door- weekt waren woegen lijk looden mantels en ze voel den de nare rilling van 'L ijskoude water langs hun nen hais en rugge rijden. Daarbij wierd het kil lig, de handen versteven in de rutseling van 'f natte groen en ze hadden moeite om niet hunne verstevene [vin gers de hommelbellen glad en flink weg te knippen. Ze lieten den arbeid afwege en dropen lijk ver- 'zopene kraaien gemelijk naar liet hof. Nu moesten ze wachten. Te dezen tijde van het jaar kon het al- zoowel eene weke uit eenen lap regenen als maar eenen avond. We zijn leelijk uitgeregend, jongens, zei Wiesten, er is niet aan te doen, valt dat valt, we zul len hinstdien onzen kei knagen, Ze zochten een plaatsken in de derschschure en d'eene hier, d'andere daar ze fokten en hurkten hen waar ze 't gerieflijkst vonden om den vervelenden tijd te korten, 1 'L Slechtste van al was dat ze niet en wonnen als er niet te werken was en dat ze lijk of Narden zei, van hun smeer moesten leven lijk de winter- ratten, Ze vielen Gaston lastig om een deuntje, en tusschen muzieken en duivelen kwam de avoind, eeu vroege, triestige avond, Na het eten dretst'én ze jdoor den immer zijpelenden regen naar de kete, waar het warm en gezellig was., 't Zag er bont uit in het droogkot, de eene in een hoek, de andere in een gat, de latekomers vonden haast geen plaatse en ze vochten en mooschten om een bale, een blok of een ijle laste, D'e eene hoog, de andere leeg, sommige plat op den grond met we zens die heksachtig gloeiden van den blakerenden vierschijn en oogen die glaripden van knöddige (vol doening omdat ze hier zoovele, lijk spoken in eene kréchte, dichte dooreen en opeen zaten binst Üat jze buiten het ptasschen hoorden van den regen en Re eentonige water-tik van den euziedrop, lfe ze smoorden smoorden sterke dulle toebak schreeuwende vrouwvolk, en basten, maar hoe meer hoe tergender de mannen rook wolkte in dikke krin- die in de keel beet van 't Ze kuchten, hoesten ze mompelden en knezen smakten en stookten. De krinkeidraaiende gen op, keerde in zwierige lange wrongen naar pm- leeg, en glipte dan haastig weg door tie viering, ge weldig opgezogen met den trek van de brandheete lucht. Ze leefden er zoo genoeglijk en roosterden bij de aangenaamheid van hun lui tijdverdrijf, Ze raasden en taterden baloordig dooreen met een gerucht van alle duivels, Wiesten sprak met Gas ton die aan den overkant op eene leere tusschen he mel en afarde hing, en hij moest tieren om. hem door het stemiawaai. te doen verstaan, Zoo was het ge durig een zeggen en uiteendoen over 't weere, boven de onrustige koppen van den eenen hoek naar Ren anderen zonder orde, schier zonder oplettendheid, ïien kibbelen en twisten lijk het zwetsen van eenn vlug ge hijsende spreeuw,, Ze riepen naar Tiele, ze schreeuwden op Ber- ten, ze tierden naar Witten en ze loechen en schet terden dat ze 't een .hof verder wel konden hooren. En in die woelende hoop stak en kotterde Jan met zijne lange vierpoke die hij alhier, aldaar keerde, met eenen duw en eenen djok, een hoofd, nen arm, een been of eene bille raakte en dan regende 't gaper toeten knuffel stommerik en ze sloegen het al door een in eenen drobbelenden hutsepot waar elk zijn deel en zijn beet in had, Fielten en Narden vielen Adele te ljjve met eenen ijlen zak dien ze geern over beur kop hadden gestropt, maar dat ging nog zoo gemakkelijk niet. De kloeke Adele klauwierde wreed met handen en voeten en 't gelukte haar dan ook Narden van zijn kiste te stampen en Fielten bij het haar tb krijgen. In den hoek waren Berten en Wannes bezig met Witten een toebakpruime iu den mond te draaien. De jongen sloeg en stootte maar ze wrongen zijn tan den vaneen en praamden er de sieke door, Ezels smeerlappen huilde Witten en in een pink had hij de toebak eruit en gooide hem drif tig naar Berten. Maar Berten zag de smete komen, stoop en klets de fokke spetterde open in Steefeins rechter ooge, i Ha, gij nondedrietierde Steefe, Met een haaste vaagde ze de nijpende vuiligheid Weg, en zocht grimmig rond naar den dadera Wie heeft dat nu gedaan Wie Witten 't Is Witten riepen ze, Witten had niet te verletten, sprong naar de deure en spoeierde weg. Dat plagen en woelen duurde nog eenigen tijd, Dan wierden ze bedaarder en van tijd tot tijd was er een die sprak voor heel' ;t gezelschap. Het liep al uit op lief cui vrijers ze kenden maar die bijzonder heid in geheel hunne wereld en ze diende voor dagelijksche kost. Ze wisten ze natuurlijk ook nog het eene en het andere over Zarren en Gelina. Dat ze mij maar spreken van brave meiskens, kekelde Adele, Zoudt ge nu bij geheel de wereld niet bedrogen zijn Wat houdt dit al vele in ruide Narden. Ze vrijen 'maar laian eenen kant. Als ze een keer in mal kaars oogen zien, zitten ze in den derden hemel, 't Zijn nog jongens Wat, jongens riep Tiele geërgerd over zoo veel toegevendheid, 'k Zou ermee lachen ik, met zoo'n jongens, Zeg maar rechtuit dat ze 't fijne ken nen om te vrijen, Zarren is geen puit, en al dat op een hofstee woont heeft meer dan de toren van Gent gezien -. Uust Tiele, vermaande Jan, ge moogt nie mand slecht maken weet-je, 'k ben ik ook van 't hof. Ge zijt geen spiere beter dan de ander schoot ze nijdig uit. Leepe vossen, dat zijt ge! Ze schokten er geweldig bij. En Fielten, loech Wieze, moet die daar niet op zeggen Och Fielten is al een goe djöole, zei Steefn en ze stekte den boer bij zijn oore. Fielten zat met zijn klakke op zijn neuze go- Vervolg 3« blad.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1